xfs
[Top] [All Lists]

TRUNG TÃM NGOáI NGá-DáCH THUáT

To: e2f024a3.f65395f@xxxxxxxxxx
Subject: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-DỊCH THUẬT
From: HUFLIT UNIVERSITY <huflit_hr_huong@xxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 05 Jan 2011 20:45:37 +0700
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com.vn; s=s1024; t=1294235214; bh=L/5VZafWVxw463SA+uAuHobg/sRo8F77Fb6gTPGfNFM=; h=X-Yahoo-Newman-Id:Received:X-Yahoo-SMTP:X-YMail-OSG:X-Yahoo-Newman-Property:Message-ID:Date:From:User-Agent:MIME-Version:To:Subject:Content-Type; b=SgJv35D1/pJo280vZvZ/6QLNFlTRbWqNksF/t7jAJ4yAIJVY2COcoRUqgx91U//xOIwxqI1uu3a3bnJcYMZR6cYUVbygAeAUyrsJ45NY0jA5Z2vW9zY2sXzByEqaQRjcXfvOddja/1IEeg+iClf4TwMbkROnbv2CBhJj4zVQ/z4=
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101207 Thunderbird/3.1.7

THÀNH THẬT XIN LỖI  NẾU EMAIL NÀY LÀM PHIỀN QUÝ KHÁCH!

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • TRUNG TÃM NGOáI NGá-DáCH THUáT, HUFLIT UNIVERSITY <=