xfs
[Top] [All Lists]

Lái nhác nhá thÃnh viÃn háp thÆ subishop.com

To: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Lời nhắc nhở thành viên hộp thư subishop.com
From: sanpham-owner@xxxxxxxxxxxx
Date: Sat, 01 Jan 2011 05:16:18 +0700
List-id: Mailman site list <mailman.mb2d91.vdrs.net>
Sender: mailman-bounces@xxxxxxxxxxxxxxx
Đây là lời nhắc nhở, được gởi hàng tháng, về sự
đăng ký của bạn với hộp thư chung trên máy subishop.com.
Nó gồm thông tin đăng ký của bạn, và hướng dẫn về
thay đổi thông tin này và hủy đăng ký ra hộp thư nào.

Bạn có thể thăm địa chỉ Mạng để thay đổi trạng
thái thành viên hay cấu hình, gồm hủy đăng ký, đặt
nhận bó thư, hoặc tắt tạm thời nhận thư (v.d. khi đi
nghỉ) v.v.

Thêm vào khả năng sử dụng giao diện Mạng, bạn cũng có
khả năng sử dụng thư điện tử để thay đổi gì. Để
được thông tin thêm, hãy gởi thư cho địa chỉ yêu cầu
« -request » của hộp thư đó (v.d.
sanpham-request@xxxxxxxxxxxx) mà chứa chỉ từ "help" (trợ
giúp) (không có dấu trích dẫn) trong thân, rồi bạn sẽ
nhận thư hướng dẫn.

Mỗi câu hỏi, vấn đề, chú thích v.v., vui lòng gởi thư
cho sanpham-owner@xxxxxxxxxxxxx Cám ơn bạn.

Mật khẩu cho linux-xfs@xxxxxxxxxxx:

Hộp thư chung             Mật khẩu // Địa chỉ URL
----                   -------- 
sanpham@xxxxxxxxxxxx           edvebopa 
http://subishop.com/mailman/options/sanpham_subishop.com/linux-xfs%40oss.sgi.com
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • Lái nhác nhá thÃnh viÃn háp thÆ subishop.com, sanpham-owner <=