xfs
[Top] [All Lists]

TRUNG TÃM NGOáI NGá - DáCH THUáT

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - DỊCH THUẬT
From: Huong Huflit <huflit.hr.huong@xxxxxxxxx>
Date: Wed, 24 Nov 2010 14:44:39 +0700
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:received:date:message-id :subject:from:to:content-type; bh=0XJ+T+eHw3C+dggxDQb2KB0tBjrKqRo1qx+QHBItt50=; b=qANr/e0HWxbQpsDElxOiA3OnQlOU7aSB/8jngk+NEmAb+m7Mpl3/bu1Kxy4rFqPOA5 9EcAQVDTZjVJ8X3B5zHysUUtKzWlhqMXIpwMFINsxeOHWRZ4pb65m8VPM+gLi1KKh8OW lU7ugKpv7Qz2YD+2MjhW74oOswOfO08U5hUig=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type; b=b37sTp+3raHcRrCJ9Y+/ybma9Xs4M2YmZ9czzjRX4otae7jwhU3XWik/5b+kNxqkuR /+KzQgZYODm5bYrXuZ39DU7UeTJO62Ii/HyhabkSQRkO1pG45gH7N2E0Mmjn16ygJ3tr H/IRXqdPVFl8lTKaZkrzcqfvmZEOUvrhxvjDk=
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - DỊCH THUẬT

Attachment: A-020.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • TRUNG TÃM NGOáI NGá - DáCH THUáT, Huong Huflit <=