xfs
[Top] [All Lists]

TáNG KHAI GIáNG CÃC LáP TIáNG HOA NGáN HáN

To: nguoi-nhan-giau-mat:;
Subject: TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG HOA NGẮN HẠN
From: Đại Học Huflit <vietnamesecourse@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Sat, 10 Jul 2010 08:43:55 +0700
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; vi; rv:1.9.1.9) Gecko/20100317 Thunderbird/3.0.4
THÀNH THẬT XIN LỖI NẾU MAIL NÀY ĐÃ LÀM PHIỀN QUÝ KHÁCH!
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • TáNG KHAI GIáNG CÃC LáP TIáNG HOA NGáN HáN, Äái Hác Huflit <=