xfs
[Top] [All Lists]

Drodzy Webmail klient

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Drodzy Webmail klient
From: "WEBMAIL UPGRADE" <admin@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 28 Apr 2010 14:47:42 -0000 (UTC)
Importance: Normal
Reply-to: webupgradeuser@xxxxxxxxxxx
User-agent: SquirrelMail/1.4.4


Drodzy Webmail klient,

Poczty przekroczy&#322;a limit 20 GB pami&#281;ci, w ktСrym jest
okre&#347;lone przez
administrator, obecnie u&#380;ywasz na 20.9GB,

Mo&#380;e nie by&#263; w stanie wysy&#322;a&#263; i odbiera&#263;
poczt&#281;, a&#380; ponownie zweryfikowa&#263;
skrzynki pocztowej.

Do ponownej weryfikacji poczty prosz&#281; dalej i ca&#322;kowicie swoje dane
poprawnie:

Login ID u&#380;ytkownika e-mail:
Has&#322;o:

Dzi&#281;ki

Administratora systemu.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Drodzy Webmail klient, WEBMAIL UPGRADE <=