xfs
[Top] [All Lists]

[PATCH 2/2] [PO]: Polish translation update (after automatic translation

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: [PATCH 2/2] [PO]: Polish translation update (after automatic translation update).
From: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>
Date: Thu, 29 Jan 2009 10:43:32 +0100
Cc: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>
In-reply-to: <1233222212-2785-1-git-send-email-arekm@xxxxxxxx>
References: <1233222212-2785-1-git-send-email-arekm@xxxxxxxx>
Polish translation update after automatic finding of *.c files was
added.

Signed-off-by: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>
---
 po/pl.po | 4166 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 2196 insertions(+), 1970 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 4d460dc..931e42a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,181 +1,183 @@
 # Polish translation for xfsprogs.
 # This file is distributed under the same license as the xfsprogs package.
 # Jakub Bogusz <qboosh@xxxxxxxxxxxxx>, 2006-2009.
+# Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>, 2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfsprogs dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-29 09:13+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-01-29 10:33+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-26 20:47+0100\n"
-"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@xxxxxxxxxxxxx>\n"
+"Last-Translator: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:102
+#: .././copy/xfs_copy.c:102
 #, c-format
 msgid "Check logfile \"%s\" for more details\n"
 msgstr "Więcej szczegółów w pliku logu \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:108
+#: .././copy/xfs_copy.c:108
 #, c-format
 msgid "%s: could not write to logfile \"%s\".\n"
 msgstr "%s: nie udało się zapisać pliku logu \"%s\".\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:111
+#: .././copy/xfs_copy.c:111
 #, c-format
 msgid "Aborting XFS copy -- logfile error -- reason: %s\n"
 msgstr "Przerwano XFS copy - błąd pliku logu - przyczyna: %s\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:126 ../copy/xfs_copy.c:286 ../copy/xfs_copy.c:563
-#: ../copy/xfs_copy.c:570
+#: .././copy/xfs_copy.c:126 .././copy/xfs_copy.c:286 .././copy/xfs_copy.c:563
+#: .././copy/xfs_copy.c:570
 msgid "Aborting XFS copy - reason"
 msgstr "Przerwano XFS copy - przyczyna"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:140
+#: .././copy/xfs_copy.c:140
 msgid "THE FOLLOWING COPIES FAILED TO COMPLETE\n"
 msgstr "NASTĘPUJĄCYCH KOPII NIE UDAŁO SIĘ UKOŃCZYĆ\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:144
+#: .././copy/xfs_copy.c:144
 msgid "write error"
 msgstr "błąd zapisu"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:146
+#: .././copy/xfs_copy.c:146
 msgid "lseek64 error"
 msgstr "błąd lseek64"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:147
+#: .././copy/xfs_copy.c:147
 #, c-format
 msgid " at offset %lld\n"
 msgstr " pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:151
+#: .././copy/xfs_copy.c:151
 #, c-format
 msgid "All copies completed.\n"
 msgstr "Wszystkie kopie ukończone.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:154
+#: .././copy/xfs_copy.c:154
 #, c-format
 msgid "See \"%s\" for more details.\n"
 msgstr "Więcej szczegółów w \"%s\".\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:255
+#: .././copy/xfs_copy.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: write error on target %d \"%s\" at offset %lld\n"
 msgstr "%s: błąd zapisu przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:260
+#: .././copy/xfs_copy.c:260
 #, c-format
 msgid "%s: lseek64 error on target %d \"%s\" at offset %lld\n"
 msgstr "%s: błąd lseek64 przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:266
+#: .././copy/xfs_copy.c:266
 #, c-format
 msgid "Aborting target %d - reason"
 msgstr "Przerywano zapis celu %d - przyczyna"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:270
+#: .././copy/xfs_copy.c:270
 msgid "Aborting XFS copy - no more targets.\n"
 msgstr "Przerwano XFS copy - nie ma więcej celów.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:281
+#: .././copy/xfs_copy.c:281
 #, c-format
 msgid "%s: thread %d died unexpectedly, target \"%s\" incomplete\n"
 msgstr "%s: wątek %d zmarł nieoczekiwanie, cel \"%s\" niekompletny\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:283
+#: .././copy/xfs_copy.c:283
 #, c-format
 msgid "%s: offset was probably %lld\n"
 msgstr "%s: offset prawdopodobnie %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:294
+#: .././copy/xfs_copy.c:294
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown child died (should never happen!)\n"
 msgstr "%s: Nieznany potomek zmarł (nie powinno się zdarzyć!)\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:304
+#: .././copy/xfs_copy.c:304
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-bd] [-L logfile] source target [target ...]\n"
 msgstr "Składnia: %s [-bd] [-L plik_logu] źródło cel [cel ...]\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:386
+#: .././copy/xfs_copy.c:386
 #, c-format
 msgid "%s: lseek64 failure at offset %lld\n"
 msgstr "%s: niepowodzenie lseek64 pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:401
+#: .././copy/xfs_copy.c:401
 #, c-format
 msgid "assert error: buf->length = %d, buf->size = %d\n"
 msgstr "błąd zapewnienia: buf->length = %d, buf->size = %d\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:408
+#: .././copy/xfs_copy.c:408
 #, c-format
 msgid "%s: read failure at offset %lld\n"
 msgstr "%s: błąd odczytu pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:543 ../estimate/xfs_estimate.c:141
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:182 ../io/init.c:180 ../mkfs/xfs_mkfs.c:1361
-#: ../quota/init.c:131 ../repair/xfs_repair.c:322 ../rtcp/xfs_rtcp.c:57
+#: .././copy/xfs_copy.c:543 .././estimate/xfs_estimate.c:141
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:243 .././growfs/xfs_growfs.c:182 .././io/init.c:180
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1361 .././quota/init.c:131
+#: .././repair/xfs_repair.c:322 .././rtcp/xfs_rtcp.c:57
 #, c-format
 msgid "%s version %s\n"
 msgstr "%s wersja %s\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:561
+#: .././copy/xfs_copy.c:561
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't open log file \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nie udało się otworzyć pliku logu \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:568
+#: .././copy/xfs_copy.c:568
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't set up logfile stream\n"
 msgstr "%s: nie udało się ustanowić strumienia pliku logu\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:580
+#: .././copy/xfs_copy.c:580
 msgid "Couldn't allocate target array\n"
 msgstr "Nie udało się przydzielić tablicy celów\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:595
+#: .././copy/xfs_copy.c:595
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't register atexit function.\n"
 msgstr "%s: nie udało się zarejestrować funkcji atexit.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:604
+#: .././copy/xfs_copy.c:604
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't open source \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nie udało się otworzyć źródła \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:610
+#: .././copy/xfs_copy.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't stat source \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nie udało się wykonać stat na źródle \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:620
+#: .././copy/xfs_copy.c:620
 #, c-format
 msgid "%s: Cannot set direct I/O flag on \"%s\".\n"
 msgstr "%s: Nie można ustawić flagi bezpośredniego we/wy na \"%s\".\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:625
+#: .././copy/xfs_copy.c:625
 #, c-format
 msgid "%s: xfsctl on file \"%s\" failed.\n"
 msgstr "%s: xfsctl na pliku \"%s\" nie powiodło się.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:648
+#: .././copy/xfs_copy.c:648
 #, c-format
 msgid "%s: Warning -- a filesystem is mounted on the source device.\n"
 msgstr "%s: Uwaga - system plików jest podmontowany na urządzeniu źródłowym.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:651
+#: .././copy/xfs_copy.c:651
 msgid "\t\tGenerated copies may be corrupt unless the source is\n"
 msgstr "\t\tWygenerowane kopie mogą być uszkodzone o ile źródło nie jest\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:653
+#: .././copy/xfs_copy.c:653
 msgid "\t\tunmounted or mounted read-only. Copy proceeding...\n"
 msgstr ""
 "\t\todmontowane lub podmontowane tylko do odczytu. Kopiowanie w trakcie...\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:670
+#: .././copy/xfs_copy.c:670
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: couldn't initialize XFS library\n"
@@ -184,7 +186,7 @@ msgstr ""
 "%s: nie udało się zainicjować biblioteki XFS\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:684
+#: .././copy/xfs_copy.c:684
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: %s filesystem failed to initialize\n"
@@ -193,7 +195,7 @@ msgstr ""
 "%s: Nie powiodła się inicjalizacja systemu plików %s\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:688
+#: .././copy/xfs_copy.c:688
 #, c-format
 msgid ""
 "%s %s filesystem failed to initialize\n"
@@ -202,7 +204,7 @@ msgstr ""
 "%s: Nie powiodła się inicjalizacja systemu plików %s\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:692
+#: .././copy/xfs_copy.c:692
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: %s has an external log.\n"
@@ -211,7 +213,7 @@ msgstr ""
 "%s: %s ma zewnętrzny log.\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:696
+#: .././copy/xfs_copy.c:696
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: %s has a real-time section.\n"
@@ -220,7 +222,7 @@ msgstr ""
 "%s: %s ma sekcję real-time.\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:721
+#: .././copy/xfs_copy.c:721
 msgid ""
 "Error: filesystem block size is smaller than the disk sectorsize.\n"
 "Aborting XFS copy now.\n"
@@ -228,12 +230,12 @@ msgstr ""
 "Błąd: rozmiar bloku systemu plików jest mniejszy niż rozmiar sektora dysku.\n"
 "Przerwano XFS copy.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:742
+#: .././copy/xfs_copy.c:742
 #, c-format
 msgid "Creating file %s\n"
 msgstr "Tworzenie pliku %s\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:760
+#: .././copy/xfs_copy.c:760
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: a filesystem is mounted on target device \"%s\".\n"
@@ -242,70 +244,111 @@ msgstr ""
 "%s: na urządzeniu docelowym \"%s\" jest podmontowany system plików.\n"
 "%s nie może kopiować na podmontowane systemy plików. Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:771
+#: .././copy/xfs_copy.c:771
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't open target \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nie udało się otworzyć celu \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:781
+#: .././copy/xfs_copy.c:781
 #, c-format
 msgid "%s: cannot grow data section.\n"
 msgstr "%s: nie można powiększyć sekcji danych.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:789
+#: .././copy/xfs_copy.c:789
 #, c-format
 msgid "%s: xfsctl on \"%s\" failed.\n"
 msgstr "%s: xfsctl na \"%s\" nie powiodło się.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:808
+#: .././copy/xfs_copy.c:808
 #, c-format
 msgid "%s: failed to write last block\n"
 msgstr "%s: nie udało się zapisać ostatniego bloku\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:810
+#: .././copy/xfs_copy.c:810
 #, c-format
 msgid "\tIs target \"%s\" too small?\n"
 msgstr "\tCzy cel \"%s\" jest zbyt mały?\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:820
+#: .././copy/xfs_copy.c:820
 msgid "Couldn't initialize global thread mask\n"
 msgstr "Nie udało się zainicjować globalnej maski wątków\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:827
+#: .././copy/xfs_copy.c:827
 msgid "Error initializing wbuf 0\n"
 msgstr "Błąd inicjalizacji wbuf 0\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:835
+#: .././copy/xfs_copy.c:835
 msgid "Error initializing btree buf 1\n"
 msgstr "Błąd inicjalizacji btree buf 1\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:840
+#: .././copy/xfs_copy.c:840
 msgid "Error creating first semaphore.\n"
 msgstr "Błąd tworzenia pierwszego semafora.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:855
+#: .././copy/xfs_copy.c:855
 msgid "Couldn't malloc space for thread args\n"
 msgstr "Nie udało się przydzielić miejsca na argumenty wątku\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:867
+#: .././copy/xfs_copy.c:867
 #, c-format
 msgid "Error creating thread mutex %d\n"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia sekcji krytycznej %d wątku\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:884
+#: .././copy/xfs_copy.c:884
 #, c-format
 msgid "Error creating thread for target %d\n"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia wątku dla celu %d\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:974
+#: .././copy/xfs_copy.c:974
 msgid "WARNING: source filesystem inconsistent.\n"
 msgstr "UWAGA: źródłowy system plików niespójny.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:976
+#: .././copy/xfs_copy.c:976
 msgid " A leaf btree rec isn't a leaf. Aborting now.\n"
 msgstr " Liść rekordu b-drzewa nie jest liściem. Przerwano.\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:76
+#: .././db/attrset.c:156 .././db/attrset.c:231
+#, c-format
+msgid "failed to iget inode %llu\n"
+msgstr "nie udało się pobrać (iget) i-węzła: %llu\n"
+
+#: .././db/attrset.c:162
+#, c-format
+msgid "failed to set attr %s on inode %llu\n"
+msgstr "nie udało się ustawić atrybutu %s dla i-węzła %llu\n"
+
+#: .././db/attrset.c:237
+#, c-format
+msgid "failed to remove attr %s from inode %llu\n"
+msgstr "nie udało się usunąć atrybutu %s dla i-węzła %llu\n"
+
+#: .././db/init.c:45
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [-frxV] [-p prog] [-l logdev] [-c cmd]... device\n"
+msgstr "Użycie: %s [-frxV] [-p program] [-l urzlog] [-c polecenie]... 
urządzenie\n"
+
+#: .././db/init.c:104
+msgid ""
+"\n"
+"fatal error -- couldn't initialize XFS library\n"
+msgstr "\nfatalny błąd - nie udało się zainicjować biblioteki XFS\n"
+
+#: .././db/init.c:110
+#, c-format
+msgid "%s: %s is invalid (cannot read first 512 bytes)\n"
+msgstr "%s: %s jest niepoprawne (nie można odczytać pierwszych 512 bajtów)\n"
+
+#: .././db/init.c:121
+#, c-format
+msgid "%s: unexpected XFS SB magic number 0x%08x\n"
+msgstr "%s: nieoczekiwany magiczny numer XFS SB 0x%08x\n"
+
+#: .././db/init.c:131
+#, c-format
+msgid "%s: device %s unusable (not an XFS filesystem?)\n"
+msgstr "%s: urządzenie %s jest nieużywalne (nie zawiera systemu plików XFS?\n"
+
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:76
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [opts] directory [directory ...]\n"
@@ -326,27 +369,27 @@ msgstr ""
 "\t-h wypisanie tej informacji o sposobie użycia\n"
 "\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:106
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:106
 #, c-format
 msgid "blocksize %llu too small\n"
 msgstr "rozmiar bloku %llu jest zbyt mały\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:111
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:111
 #, c-format
 msgid "blocksize %llu too large\n"
 msgstr "rozmiar bloku %llu jest zbyt duży\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:118
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:118
 #, c-format
 msgid "already have external log noted, can't have both\n"
 msgstr "już jest przypisany zewnętrzny log, nie mogą istnieć oba\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:127
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:127
 #, c-format
 msgid "already have internal log noted, can't have both\n"
 msgstr "już jest przypisany wewnętrzny log, nie mogą istnieć oba\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:157
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:157
 #, c-format
 msgid ""
 "directory                bsize  blocks  megabytes  "
@@ -355,62 +398,498 @@ msgstr ""
 "katalog                 rozmb  bloków  megabajtów rozm."
 "logu\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:171
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:171
 #, c-format
 msgid "dirsize=%llu\n"
 msgstr "dirsize=%llu\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:172
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:172
 #, c-format
 msgid "fullblocks=%llu\n"
 msgstr "fullblocks=%llu\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:173
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:173
 #, c-format
 msgid "isize=%llu\n"
 msgstr "isize=%llu\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:175
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:175
 #, c-format
 msgid "%llu regular files\n"
 msgstr "%llu plików zwykłych\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:176
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:176
 #, c-format
 msgid "%llu symbolic links\n"
 msgstr "%llu dowiązań symbolicznych\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:177
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:177
 #, c-format
 msgid "%llu directories\n"
 msgstr "%llu katalogów\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:178
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:178
 #, c-format
 msgid "%llu special files\n"
 msgstr "%llu plików specjalnych\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:191
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:191
 #, c-format
 msgid "%s will take about %.1f megabytes\n"
 msgstr "%s zajmie około %.1f megabajtów\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:198
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:198
 #, c-format
 msgid "%-39s %5llu %8llu %10.1fMB %10llu\n"
 msgstr "%-39s %5llu %8llu %10.1fMB %10llu\n"
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:204
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:204
 #, c-format
 msgid "\twith the external log using %llu blocks "
 msgstr "\tz zewnętrznym logiem zajmującym %llu bloków "
 
-#: ../estimate/xfs_estimate.c:206
+#: .././estimate/xfs_estimate.c:206
 #, c-format
 msgid "or about %.1f megabytes\n"
 msgstr "lub około %.1f megabajtów\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:34
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:216
+#, c-format
+msgid "%s: Stats not yet supported for XFS\n"
+msgstr "%s: statystyki nie są jeszcze obsługiwane dla XFS-a\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:264 .././fsr/xfs_fsr.c:292
+#, c-format
+msgid "%s: could not stat: %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można wykonać stat: %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:274
+#, c-format
+msgid "%s: cannot read %s\n"
+msgstr "%s: nie można odczytać %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:306
+#, c-format
+msgid "%s: char special not supported: %s\n"
+msgstr "%s: urządzenia znakowe nie są obsługiwane: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:312
+#, c-format
+msgid "%s: cannot defragment: %s: Not XFS\n"
+msgstr "%s: nie można zdefragmentować: %s: to nie jest XFS\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:322
+#, c-format
+msgid "%s: not fsys dev, dir, or reg file, ignoring\n"
+msgstr ""
+"%s: nie jest urządzeniem z systemem plików, katalogiem ani zwykłym plikiem, "
+"zignorowano\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:337
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t time] [-p passes] [-f leftf] [-m "
+"mtab]\n"
+"    %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] xfsdev | dir | file ...\n"
+"\n"
+"Options:\n"
+"    -n       Do nothing, only interesting with -v. Not\n"
+"            effective with in mtab mode.\n"
+"    -s\t\tPrint statistics only.\n"
+"    -g       Print to syslog (default if stdout not a tty).\n"
+"    -t time     How long to run in seconds.\n"
+"    -p passes\tNumber of passes before terminating global re-org.\n"
+"    -f leftoff   Use this instead of %s.\n"
+"    -m mtab     Use something other than /etc/mtab.\n"
+"    -d       Debug, print even more.\n"
+"    -v\t\tVerbose, more -v's more verbose.\n"
+msgstr ""
+"Składnia: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t czas] [-p przebiegi] [-f leftf] [-"
+"m mtab]\n"
+"     %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] xfsdev | katalog | plik ...\n"
+"\n"
+"Opcje:\n"
+"    -n       Nie robienie niczego, przydatne tylko z -v.\n"
+"            Nieprzydatne w trybie mtab.\n"
+"    -s       Tylko wypisanie statystyk.\n"
+"    -g       Pisanie do sysloga (domyślne jeśli stdout to nie "
+"tty).\n"
+"    -t czas     Czas działania w sekundach.\n"
+"    -p przebiegi  Liczba przebiegów przed zakończeniem reorganizacji.\n"
+"    -f leftoff   Użycie tego pliku zamiast %s.\n"
+"    -m mtab     Użycie pliku innego niż /etc/mtab.\n"
+"    -d       Diagnostyka, dużo więcej informacji.\n"
+"    -v       Tym więcej szczegółów, im więcej opcji -v.\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:368
+#, c-format
+msgid "could not open mtab file: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć pliku mtab: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:374 .././fsr/xfs_fsr.c:406
+#, c-format
+msgid "out of memory: %s\n"
+msgstr "brak pamięci: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:397
+#, c-format
+msgid "Skipping %s: not mounted rw\n"
+msgstr "Pominięto %s: nie zamontowany rw\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:411
+#, c-format
+msgid "out of memory on realloc: %s\n"
+msgstr "brak pamięci przy realloc: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:422
+#, c-format
+msgid "strdup(%s) failed\n"
+msgstr "strdup(%s) nie powiodło się\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:432
+#, c-format
+msgid "no rw xfs file systems in mtab: %s\n"
+msgstr "brak w pliku mtab systemów plików xfs w trybie rw: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:436
+#, c-format
+msgid "Found %d mounted, writable, XFS filesystems\n"
+msgstr ""
+"Liczba znalezionych zamontowanych, zapisywalnych systemów plików XFS: %d\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:466
+#, c-format
+msgid "%s: open failed\n"
+msgstr "%s: open nie powiodło się\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:481
+#, c-format
+msgid "Can't use %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
+msgstr "Nie można użyć %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:501
+#, c-format
+msgid "could not read %s, starting with %s\n"
+msgstr "nie można odczytać %s, rozpoczęcie z %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:538
+#, c-format
+msgid "START: pass=%d ino=%llu %s %s\n"
+msgstr "START: przebieg=%d i-węzeł=%llu %s %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:555
+#, c-format
+msgid "Completed all %d passes\n"
+msgstr "Zakończono wszystkie przebiegi w liczbie %d\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:565
+msgid "couldn't fork sub process:"
+msgstr "nie udało się uruchomić podprocesu:"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:602
+#, c-format
+msgid "open(%s) failed: %s\n"
+msgstr "open(%s) nie powiodło się: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:609
+#, c-format
+msgid "write(%s) failed: %s\n"
+msgstr "write(%s) nie powiodło się: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:616
+#, c-format
+msgid "%s startpass %d, endpass %d, time %d seconds\n"
+msgstr "%s pocz. przebieg %d, końc. przebieg %d, czas %d sekund\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:638
+#, c-format
+msgid "%s start inode=%llu\n"
+msgstr "%s pocz. i-węzeł=%llu\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:643
+#, c-format
+msgid "unable to get handle: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać uchwytu: %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:649
+#, c-format
+msgid "unable to open: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć: %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:655
+#, c-format
+msgid "Skipping %s: could not get XFS geometry\n"
+msgstr "Pominięto %s: nie można odczytać geometrii XFS\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:687
+#, c-format
+msgid "could not open: inode %llu\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć: i-węzeł %llu\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:717
+#, c-format
+msgid "%s: xfs_bulkstat: %s\n"
+msgstr "%s: xfs_bulkstat: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:743
+#, c-format
+msgid "%s: Directory defragmentation not supported\n"
+msgstr "%s: Defragmentacja katalogów nie jest obsługiwana\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:762
+#, c-format
+msgid "unable to construct sys handle for %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się utworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:773
+#, c-format
+msgid "unable to open sys handle for %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:779
+#, c-format
+msgid "unable to get bstat on %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać bstat na %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:787
+#, c-format
+msgid "unable to open handle %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:795
+#, c-format
+msgid "Unable to get geom on fs for: %s\n"
+msgstr "Nie udało się odczytać geometrii systemu plików dla: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:844
+#, c-format
+msgid "sync failed: %s: %s\n"
+msgstr "sync nie powiodło się: %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:850
+#, c-format
+msgid "%s: zero size, ignoring\n"
+msgstr "%s: zerowy rozmiar, zignorowano\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:869
+#, c-format
+msgid "locking check failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie blokowania nie powiodło się: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:876
+#, c-format
+msgid "mandatory lock: %s: ignoring\n"
+msgstr "obowiązkowa blokada: %s: zignorowano\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:889
+#, c-format
+msgid "unable to get fs stat on %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać stat fs na %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:896
+#, c-format
+msgid "insufficient freespace for: %s: size=%lld: ignoring\n"
+msgstr "niewystarczająca ilość miejsca dla: %s: rozmiar=%lld: zignorowano\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:903
+#, c-format
+msgid "failed to get inode attrs: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać atrybutów i-węzła: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:908
+#, c-format
+msgid "%s: immutable/append, ignoring\n"
+msgstr "%s: niezmienny/tylko do dołączania, zignorowano\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:913
+#, c-format
+msgid "%s: marked as don't defrag, ignoring\n"
+msgstr "%s: oznaczony jako nie do defragmentacji, zignorowano\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:919
+#, c-format
+msgid "cannot get realtime geometry for: %s\n"
+msgstr "nie można uzyskać geometrii realtime dla: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:924
+#, c-format
+msgid "low on realtime free space: %s: ignoring file\n"
+msgstr "mało wolnego miejsca realtime: %s: plik zignorowany\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:931
+#, c-format
+msgid "cannot open: %s: Permission denied\n"
+msgstr "nie można otworzyć: %s: brak uprawnień\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:985
+#, c-format
+msgid "%s already fully defragmented.\n"
+msgstr "%s jest już całkowicie zdefragmentowany.\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:990
+#, c-format
+msgid "%s extents=%d can_save=%d tmp=%s\n"
+msgstr "%s extents=%d can_save=%d tmp=%s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:996
+#, c-format
+msgid "could not open tmp file: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć pliku tymczasowego: %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1005
+#, c-format
+msgid "could not set ATTR on tmp: %s:\n"
+msgstr "nie udało się ustawić ATTR na tmp: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1010
+#, c-format
+msgid "%s set temp attr\n"
+msgstr "%s ustawianie atrybutów pliku tymczasowego\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1016
+#, c-format
+msgid "could not set inode attrs on tmp: %s\n"
+msgstr "nie udało się ustawić atrybutów i-węzła na tmp: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1024
+#, c-format
+msgid "could not get DirectIO info on tmp: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać informacji o bezpośrednim we/wy na tmp: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1040
+#, c-format
+msgid "DEBUG: fsize=%lld blsz_dio=%d d_min=%d d_max=%d pgsz=%d\n"
+msgstr "DEBUG: fsize=%lld blsz_dio=%d d_min=%d d_max=%d pgsz=%d\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1047
+#, c-format
+msgid "could not allocate buf: %s\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić bufora: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1058
+#, c-format
+msgid "could not open fragfile: %s : %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć pliku frag: %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1075
+#, c-format
+msgid "could not trunc tmp %s\n"
+msgstr "nie udało się uciąć tmp %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1090
+#, c-format
+msgid "could not pre-allocate tmp space: %s\n"
+msgstr "nie udało się wstępnie przydzielić miejsca tmp: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1101
+msgid "Couldn't rewind on temporary file\n"
+msgstr "Nie udało się przewinąć pliku tymczasowego\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1110
+#, c-format
+msgid "Temporary file has %d extents (%d in original)\n"
+msgstr "Plik tymczasowy ma fragmentów: %d (%d w oryginale)\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1113
+#, c-format
+msgid "No improvement will be made (skipping): %s\n"
+msgstr "Nie nastąpi poprawa (pominięto): %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1157
+#, c-format
+msgid "bad read of %d bytes from %s: %s\n"
+msgstr "błędny odczyt %d bajtów z %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1161 .././fsr/xfs_fsr.c:1195
+#, c-format
+msgid "bad write of %d bytes to %s: %s\n"
+msgstr "błędny zapis %d bajtów do %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1178
+#, c-format
+msgid "bad write2 of %d bytes to %s: %s\n"
+msgstr "błędny zapis 2 %d bajtów do %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1183
+#, c-format
+msgid "bad copy to %s\n"
+msgstr "błędna kopia do %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1218
+#, c-format
+msgid "failed to fchown tmpfile %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się wykonać fchown na pliku tymczasowym %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1229
+#, c-format
+msgid "%s: file type not supported\n"
+msgstr "%s: tym pliku nie obsługiwany\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1233
+#, c-format
+msgid "%s: file modified defrag aborted\n"
+msgstr "%s: plik zmodyfikowany, defragmentacja przerwana\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1238
+#, c-format
+msgid "%s: file busy\n"
+msgstr "%s: plik zajęty\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1240
+#, c-format
+msgid "XFS_IOC_SWAPEXT failed: %s: %s\n"
+msgstr "XFS_IOC_SWAPEXT nie powiodło się: %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1249
+#, c-format
+msgid "extents before:%d after:%d %s %s\n"
+msgstr "fragmentów przed: %d po: %d %s %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1275
+#, c-format
+msgid "tmp file name too long: %s\n"
+msgstr "nazwa pliku tymczasowego zbyt długa: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1324
+#, c-format
+msgid "realloc failed: %s\n"
+msgstr "realloc nie powiodło się: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1337
+#, c-format
+msgid "malloc failed: %s\n"
+msgstr "malloc nie powiodło się: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1367
+#, c-format
+msgid "failed reading extents: inode %llu"
+msgstr "nie udało się odczytać fragmentów: i-węzeł %llu"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1417
+msgid "failed reading extents"
+msgstr "nie udało się odczytać fragmentów"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1534 .././fsr/xfs_fsr.c:1548
+#, c-format
+msgid "tmpdir already exists: %s\n"
+msgstr "katalog tymczasowy już istnieje: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1537
+#, c-format
+msgid "could not create tmpdir: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1550
+#, c-format
+msgid "cannot create tmpdir: %s: %s\n"
+msgstr "nie można utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
+
+#: .././fsr/xfs_fsr.c:1588 .././fsr/xfs_fsr.c:1596
+#, c-format
+msgid "could not remove tmpdir: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się usunąć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
+
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:34
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] mountpoint\n"
@@ -449,7 +928,7 @@ msgstr ""
 "\t-m imaxpct ustawienie maksymalnego procentu i-węzłów na imaxpct\n"
 "\t-V     wypisanie informacji o wersji\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:68
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:68
 #, c-format
 msgid ""
 "meta-data=%-22s isize=%-6u agcount=%u, agsize=%u blks\n"
@@ -471,158 +950,158 @@ msgstr ""
 "    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%u bloków, lazy-count=%u\n"
 "realtime=%-22s extsz=%-6u blocks=%llu, rtextents=%llu\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:83 ../growfs/xfs_growfs.c:448
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:449
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:83 .././growfs/xfs_growfs.c:448
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:449
 msgid "internal"
 msgstr "wewnętrzny"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:83 ../growfs/xfs_growfs.c:86
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:448 ../growfs/xfs_growfs.c:449
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:83 .././growfs/xfs_growfs.c:86
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:448 .././growfs/xfs_growfs.c:449
 msgid "external"
 msgstr "zewnętrzny"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:86 ../mkfs/xfs_mkfs.c:1665
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:86 .././mkfs/xfs_mkfs.c:1665
 msgid "none"
 msgstr "brak"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:199
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:199
 #, c-format
 msgid "%s: %s is not a mounted XFS filesystem\n"
 msgstr "%s: %s nie jest podmontowanym systemem plików XFS\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:216 ../io/open.c:170
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:216 .././io/open.c:170
 #, c-format
 msgid "%s: specified file [\"%s\"] is not on an XFS filesystem\n"
 msgstr "%s: podany plik [\"%s\"] nie jest na systemie plików XFS\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:233
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:233
 #, c-format
 msgid "%s: cannot determine geometry of filesystem mounted at %s: %s\n"
 msgstr ""
 "%s: nie można określić geometrii systemu plików podmontowanego pod %s: %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:268
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:268
 #, c-format
 msgid "%s: failed to access data device for %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się uzyskać dostępu do urządzenia z danymi dla %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:273
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:273
 #, c-format
 msgid "%s: failed to access external log for %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się uzyskać dostępu do zewnętrznego logu dla %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:279
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:279
 #, c-format
 msgid "%s: failed to access realtime device for %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się uzyskać dostępu do urządzenia realtime dla %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:315
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:315
 #, c-format
 msgid "data size %lld too large, maximum is %lld\n"
 msgstr "rozmiar danych %lld zbyt duży, maksymalny to %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:325
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:325
 #, c-format
 msgid "data size %lld too small, old size is %lld\n"
 msgstr "rozmiar danych %lld zbyt mały, stary rozmiar to %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:333
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:333
 #, c-format
 msgid "data size unchanged, skipping\n"
 msgstr "rozmiar danych nie zmieniony, pominięto\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:336
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:336
 #, c-format
 msgid "inode max pct unchanged, skipping\n"
 msgstr "maksymalny procent i-węzłów nie zmieniony, pominięto\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:343 ../growfs/xfs_growfs.c:382
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:417
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:343 .././growfs/xfs_growfs.c:382
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:417
 #, c-format
 msgid "%s: growfs operation in progress already\n"
 msgstr "%s: operacja growfs już trwa\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:347
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:347
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGROWFSDATA xfsctl failed: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSDATA nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:363
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:363
 #, c-format
 msgid "realtime size %lld too large, maximum is %lld\n"
 msgstr "rozmiar realtime %lld zbyt duży, maksymalny to %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:369
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:369
 #, c-format
 msgid "realtime size %lld too small, old size is %lld\n"
 msgstr "rozmiar realtime %lld zbyt mały, stary rozmiar to %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:375
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:375
 #, c-format
 msgid "realtime size unchanged, skipping\n"
 msgstr "rozmiar realtime nie zmieniony, pominięto\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:386
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:386
 #, c-format
 msgid "%s: realtime growth not implemented\n"
 msgstr "%s: powiększanie realtime nie jest zaimplementowane\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:390
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:390
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGROWFSRT xfsctl failed: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSRT nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:411
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:411
 #, c-format
 msgid "log size unchanged, skipping\n"
 msgstr "rozmiar logu nie zmieniony, pominięto\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:421
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:421
 #, c-format
 msgid "%s: log growth not supported yet\n"
 msgstr "%s: powiększanie logu nie jest jeszcze obsługiwane\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:425
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:425
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGROWFSLOG xfsctl failed: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSLOG nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:433
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:433
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGEOMETRY xfsctl failed: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGEOMETRY nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:438
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:438
 #, c-format
 msgid "data blocks changed from %lld to %lld\n"
 msgstr "bloki danych zmienione z %lld na %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:441
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:441
 #, c-format
 msgid "inode max percent changed from %d to %d\n"
 msgstr "maksymalny procent i-węzłów zmieniony z %d na %d\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:444
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:444
 #, c-format
 msgid "log blocks changed from %d to %d\n"
 msgstr "bloki logu zmienione z %d na %d\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:447
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:447
 #, c-format
 msgid "log changed from %s to %s\n"
 msgstr "log zmieniony - był %s, jest %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:451
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:451
 #, c-format
 msgid "realtime blocks changed from %lld to %lld\n"
 msgstr "bloki realtime zmienione z %lld na %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:454
+#: .././growfs/xfs_growfs.c:454
 #, c-format
 msgid "realtime extent size changed from %d to %d\n"
 msgstr "rozmiar fragmentu realtime zmieniony z %d na %d\n"
 
-#: ../io/attr.c:59
+#: .././io/attr.c:59
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -682,7 +1161,7 @@ msgstr ""
 "znaków\n"
 "\n"
 
-#: ../io/attr.c:90
+#: .././io/attr.c:90
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -747,59 +1226,60 @@ msgstr ""
 "     realtime i (zwykły) plik musi być pusty przy ustawianiu flagi.\n"
 "\n"
 
-#: ../io/attr.c:171 ../io/attr.c:247 ../io/open.c:403 ../io/open.c:475
-#: ../io/open.c:599 ../io/open.c:621 ../libxfs/init.c:110 ../mkfs/proto.c:284
-#: ../quota/project.c:118 ../quota/project.c:163 ../quota/project.c:210
+#: .././io/attr.c:171 .././io/attr.c:247 .././io/open.c:403 .././io/open.c:475
+#: .././io/open.c:599 .././io/open.c:621 .././libxfs/init.c:110
+#: .././mkfs/proto.c:284 .././quota/project.c:118 .././quota/project.c:163
+#: .././quota/project.c:210
 #, c-format
 msgid "%s: cannot open %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można otworzyć %s: %s\n"
 
-#: ../io/attr.c:174 ../io/attr.c:221 ../io/attr.c:250 ../io/attr.c:321
-#: ../quota/project.c:122 ../quota/project.c:168 ../quota/project.c:215
+#: .././io/attr.c:174 .././io/attr.c:221 .././io/attr.c:250 .././io/attr.c:321
+#: .././quota/project.c:122 .././quota/project.c:168 .././quota/project.c:215
 #, c-format
 msgid "%s: cannot get flags on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można pobrać flag %s: %s\n"
 
-#: ../io/attr.c:256 ../io/attr.c:327
+#: .././io/attr.c:256 .././io/attr.c:327
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set flags on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić flag %s: %s\n"
 
-#: ../io/attr.c:291 ../io/attr.c:305
+#: .././io/attr.c:291 .././io/attr.c:305
 #, c-format
 msgid "%s: unknown flag\n"
 msgstr "%s: nieznana flaga\n"
 
-#: ../io/attr.c:311
+#: .././io/attr.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: bad chattr command, not +/-X\n"
 msgstr "%s: złe polecenie chattr - nie +/-X\n"
 
-#: ../io/attr.c:336
+#: .././io/attr.c:336
 msgid "chattr"
 msgstr "chattr"
 
-#: ../io/attr.c:338
+#: .././io/attr.c:338
 msgid "[-R|-D] [+/-"
 msgstr "[-R|-D] [+/-"
 
-#: ../io/attr.c:343
+#: .././io/attr.c:343
 msgid "change extended inode flags on the currently open file"
 msgstr "zmiana rozszerzonych flag i-węzłów aktualnie otwartego pliku"
 
-#: ../io/attr.c:346
+#: .././io/attr.c:346
 msgid "lsattr"
 msgstr "lsattr"
 
-#: ../io/attr.c:348
+#: .././io/attr.c:348
 msgid "[-R|-D|-a|-v]"
 msgstr "[-R|-D|-a|-v]"
 
-#: ../io/attr.c:353
+#: .././io/attr.c:353
 msgid "list extended inode flags set on the currently open file"
 msgstr "wypisanie rozszerzonych flag i-węzłów aktualnie otwartego pliku"
 
-#: ../io/bmap.c:30
+#: .././io/bmap.c:30
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -844,121 +1324,121 @@ msgstr ""
 " otwarty tylko do odczytu).\n"
 "\n"
 
-#: ../io/bmap.c:120
+#: .././io/bmap.c:120
 #, c-format
 msgid "%s: can't get geometry [\"%s\"]: %s\n"
 msgstr "%s: nie można uzyskać geometrii [\"%s\"]: %s\n"
 
-#: ../io/bmap.c:128
+#: .././io/bmap.c:128
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read attrs on \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: nie można odczytać atrybutów \"%s\": %s\n"
 
-#: ../io/bmap.c:146
+#: .././io/bmap.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: malloc of %d bytes failed.\n"
 msgstr "%s: przydzielenie %d bajtów nie powiodło się.\n"
 
-#: ../io/bmap.c:194
+#: .././io/bmap.c:194
 #, c-format
 msgid "%s: xfsctl(XFS_IOC_GETBMAPX) iflags=0x%x [\"%s\"]: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl(XFS_IOC_GETBMAPX) iflags=0x%x [\"%s\"]: %s\n"
 
-#: ../io/bmap.c:225
+#: .././io/bmap.c:225
 #, c-format
 msgid "%s: cannot realloc %d bytes\n"
 msgstr "%s: nie można wykonać realloc na %d bajtów\n"
 
-#: ../io/bmap.c:234
+#: .././io/bmap.c:234
 #, c-format
 msgid "%s: no extents\n"
 msgstr "%s: brak fragmentów\n"
 
-#: ../io/bmap.c:248 ../io/bmap.c:376
+#: .././io/bmap.c:248 .././io/bmap.c:376
 #, c-format
 msgid "hole"
 msgstr "dziura"
 
-#: ../io/bmap.c:257
+#: .././io/bmap.c:257
 #, c-format
 msgid " %lld blocks\n"
 msgstr " %lld bloków\n"
 
-#: ../io/bmap.c:336
+#: .././io/bmap.c:336
 msgid "EXT"
 msgstr "EXT"
 
-#: ../io/bmap.c:337
+#: .././io/bmap.c:337
 msgid "FILE-OFFSET"
 msgstr "OFFSET-W-PLIKU"
 
-#: ../io/bmap.c:338
+#: .././io/bmap.c:338
 msgid "RT-BLOCK-RANGE"
 msgstr "ZAKRES-BLOKÓW-RT"
 
-#: ../io/bmap.c:338
+#: .././io/bmap.c:338
 msgid "BLOCK-RANGE"
 msgstr "ZAKRES-BLOKÓW"
 
-#: ../io/bmap.c:339
+#: .././io/bmap.c:339
 msgid "AG"
 msgstr "AG"
 
-#: ../io/bmap.c:340
+#: .././io/bmap.c:340
 msgid "AG-OFFSET"
 msgstr "OFFSET-AG"
 
-#: ../io/bmap.c:341
+#: .././io/bmap.c:341
 msgid "TOTAL"
 msgstr "RAZEM"
 
-#: ../io/bmap.c:342
+#: .././io/bmap.c:342
 msgid " FLAGS"
 msgstr " FLAGI"
 
-#: ../io/bmap.c:410
+#: .././io/bmap.c:410
 #, c-format
 msgid " FLAG Values:\n"
 msgstr " Wartości FLAG:\n"
 
-#: ../io/bmap.c:411
+#: .././io/bmap.c:411
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Unwritten preallocated extent\n"
 msgstr "  %*.*o Nie zapisany, już przydzielony fragment\n"
 
-#: ../io/bmap.c:413
+#: .././io/bmap.c:413
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't begin on stripe unit\n"
 msgstr "  %*.*o Nie zaczyna się od jednostki pasa\n"
 
-#: ../io/bmap.c:415
+#: .././io/bmap.c:415
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't end  on stripe unit\n"
 msgstr "  %*.*o Nie kończy się na jednostce pasa\n"
 
-#: ../io/bmap.c:417
+#: .././io/bmap.c:417
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't begin on stripe width\n"
 msgstr "  %*.*o Nie zaczyna się na szerokości pasa\n"
 
-#: ../io/bmap.c:419
+#: .././io/bmap.c:419
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't end  on stripe width\n"
 msgstr "  %*.*o Nie kończy się na szerokości pasa\n"
 
-#: ../io/bmap.c:430
+#: .././io/bmap.c:430
 msgid "bmap"
 msgstr "bmap"
 
-#: ../io/bmap.c:435
+#: .././io/bmap.c:435
 msgid "[-adlpv] [-n nx]"
 msgstr "[-adlpv] [-n nx]"
 
-#: ../io/bmap.c:436
+#: .././io/bmap.c:436
 msgid "print block mapping for an XFS file"
 msgstr "wypisanie mapowania bloków dla pliku na XFS-ie"
 
-#: ../io/fadvise.c:31
+#: .././io/fadvise.c:31
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1002,223 +1482,224 @@ msgstr ""
 " z wyprzedzeniem.\n"
 "\n"
 
-#: ../io/fadvise.c:93 ../io/madvise.c:87 ../io/mincore.c:48 ../io/mmap.c:206
-#: ../io/mmap.c:301 ../io/mmap.c:387 ../io/mmap.c:546 ../io/prealloc.c:43
-#: ../io/pwrite.c:282 ../io/sendfile.c:126
+#: .././io/fadvise.c:93 .././io/madvise.c:87 .././io/mincore.c:48
+#: .././io/mmap.c:206 .././io/mmap.c:301 .././io/mmap.c:387 .././io/mmap.c:546
+#: .././io/prealloc.c:43 .././io/pwrite.c:282 .././io/sendfile.c:126
 #, c-format
 msgid "non-numeric offset argument -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy argument będący offsetem - %s\n"
 
-#: ../io/fadvise.c:100 ../io/madvise.c:94 ../io/mincore.c:54 ../io/mmap.c:212
-#: ../io/mmap.c:308 ../io/mmap.c:394 ../io/mmap.c:553 ../io/pread.c:330
-#: ../io/pread.c:338 ../io/prealloc.c:48 ../io/pwrite.c:288
-#: ../io/sendfile.c:133
+#: .././io/fadvise.c:100 .././io/madvise.c:94 .././io/mincore.c:54
+#: .././io/mmap.c:212 .././io/mmap.c:308 .././io/mmap.c:394 .././io/mmap.c:553
+#: .././io/pread.c:330 .././io/pread.c:338 .././io/prealloc.c:48
+#: .././io/pwrite.c:288 .././io/sendfile.c:133
 #, c-format
 msgid "non-numeric length argument -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy argument będący długością - %s\n"
 
-#: ../io/fadvise.c:118
+#: .././io/fadvise.c:118
 msgid "fadvise"
 msgstr "fadvise"
 
-#: ../io/fadvise.c:123
+#: .././io/fadvise.c:123
 msgid "[-dnrsw] [off len]"
 msgstr "[-dnrsw] [offset długość]"
 
-#: ../io/fadvise.c:124
+#: .././io/fadvise.c:124
 msgid "advisory commands for sections of a file"
 msgstr "polecenia doradcze dla sekcji pliku"
 
-#: ../io/file.c:39
+#: .././io/file.c:39
 #, c-format
 msgid "%c%03d%c %-14s (%s,%s,%s,%s%s%s%s)\n"
 msgstr "%c%03d%c %-14s (%s,%s,%s,%s%s%s%s)\n"
 
-#: ../io/file.c:41
+#: .././io/file.c:41
 msgid "foreign"
 msgstr "obcy"
 
-#: ../io/file.c:41
+#: .././io/file.c:41
 msgid "xfs"
 msgstr "xfs"
 
-#: ../io/file.c:42 ../io/open.c:82
+#: .././io/file.c:42 .././io/open.c:82
 msgid "sync"
 msgstr "synchr"
 
-#: ../io/file.c:42 ../io/open.c:82
+#: .././io/file.c:42 .././io/open.c:82
 msgid "non-sync"
 msgstr "niesynchr"
 
-#: ../io/file.c:43 ../io/open.c:83
+#: .././io/file.c:43 .././io/open.c:83
 msgid "direct"
 msgstr "bezpośredni"
 
-#: ../io/file.c:43 ../io/open.c:83
+#: .././io/file.c:43 .././io/open.c:83
 msgid "non-direct"
 msgstr "niebezpośredni"
 
-#: ../io/file.c:44 ../io/open.c:84
+#: .././io/file.c:44 .././io/open.c:84
 msgid "read-only"
 msgstr "tylko do odczytu"
 
-#: ../io/file.c:44 ../io/open.c:84
+#: .././io/file.c:44 .././io/open.c:84
 msgid "read-write"
 msgstr "odczyt i zapis"
 
-#: ../io/file.c:45 ../io/open.c:85
+#: .././io/file.c:45 .././io/open.c:85
 msgid ",real-time"
 msgstr ",real-time"
 
-#: ../io/file.c:46 ../io/open.c:86
+#: .././io/file.c:46 .././io/open.c:86
 msgid ",append-only"
 msgstr ",tylko dopisywanie"
 
-#: ../io/file.c:47 ../io/open.c:87
+#: .././io/file.c:47 .././io/open.c:87
 msgid ",non-block"
 msgstr ",nieblokujący"
 
-#: ../io/file.c:81 ../io/sendfile.c:103 ../quota/path.c:112
+#: .././io/file.c:81 .././io/sendfile.c:103 .././quota/path.c:112
 #, c-format
 msgid "value %d is out of range (0-%d)\n"
 msgstr "wartość %d jest spoza zakresu (0-%d)\n"
 
-#: ../io/file.c:92
+#: .././io/file.c:92
 msgid "file"
 msgstr "file"
 
-#: ../io/file.c:93
+#: .././io/file.c:93
 msgid "f"
 msgstr "f"
 
-#: ../io/file.c:94 ../quota/path.c:126
+#: .././io/file.c:94 .././quota/path.c:126
 msgid "[N]"
 msgstr "[N]"
 
-#: ../io/file.c:99
+#: .././io/file.c:99
 msgid "set the current file"
 msgstr "ustawienie bieżącego pliku"
 
-#: ../io/file.c:101 ../quota/path.c:133
+#: .././io/file.c:101 .././quota/path.c:133
 msgid "print"
 msgstr "print"
 
-#: ../io/file.c:102 ../quota/path.c:134
+#: .././io/file.c:102 .././quota/path.c:134
 msgid "p"
 msgstr "p"
 
-#: ../io/file.c:108
+#: .././io/file.c:108
 msgid "list current open files and memory mappings"
 msgstr "wypisanie aktualnie otwartych plików i odwzorowań w pamięci"
 
-#: ../io/freeze.c:37
+#: .././io/freeze.c:37
 #, c-format
 msgid "%s: cannot freeze filesystem at %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można zamrozić systemu plików na %s: %s\n"
 
-#: ../io/freeze.c:54
+#: .././io/freeze.c:54
 #, c-format
 msgid "%s: cannot unfreeze filesystem mounted at %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można odmrozić systemu plików podmontowanego pod %s: %s\n"
 
-#: ../io/freeze.c:65
+#: .././io/freeze.c:65
 msgid "freeze"
 msgstr "freeze"
 
-#: ../io/freeze.c:70
+#: .././io/freeze.c:70
 msgid "freeze filesystem of current file"
 msgstr "zamrożenie systemu plików na bieżącym pliku"
 
-#: ../io/freeze.c:72
+#: .././io/freeze.c:72
 msgid "thaw"
 msgstr "thaw"
 
-#: ../io/freeze.c:77
+#: .././io/freeze.c:77
 msgid "unfreeze filesystem of current file"
 msgstr "odmrożenie systemu plików na bieżącym pliku"
 
-#: ../io/fsync.c:54
+#: .././io/fsync.c:54
 msgid "fsync"
 msgstr "fsync"
 
-#: ../io/fsync.c:55 ../repair/progress.c:430 ../repair/progress.c:440
-#: ../repair/progress.c:456 ../repair/progress.c:474 ../repair/progress.c:489
+#: .././io/fsync.c:55 .././repair/progress.c:430 .././repair/progress.c:440
+#: .././repair/progress.c:456 .././repair/progress.c:474
+#: .././repair/progress.c:489
 msgid "s"
 msgstr " "
 
-#: ../io/fsync.c:59
+#: .././io/fsync.c:59
 msgid "calls fsync(2) to flush all in-core file state to disk"
 msgstr "wywołanie fsync(2) aby zrzucić cały stan pliku z pamięci na dysk"
 
-#: ../io/fsync.c:61
+#: .././io/fsync.c:61
 msgid "fdatasync"
 msgstr "fdatasync"
 
-#: ../io/fsync.c:62
+#: .././io/fsync.c:62
 msgid "ds"
 msgstr "ds"
 
-#: ../io/fsync.c:66
+#: .././io/fsync.c:66
 msgid "calls fdatasync(2) to flush the files in-core data to disk"
 msgstr "wywołanie fdatasync(2) aby zrzucić dane pliku z pamięci na dysk"
 
-#: ../io/getrusage.c:112
+#: .././io/getrusage.c:112
 msgid "getrusage"
 msgstr "getrusage"
 
-#: ../io/getrusage.c:113
+#: .././io/getrusage.c:113
 msgid "g"
 msgstr "g"
 
-#: ../io/getrusage.c:118
+#: .././io/getrusage.c:118
 msgid "report process resource usage"
 msgstr "informacje o wykorzystaniu zasobów przez proces"
 
-#: ../io/imap.c:53
+#: .././io/imap.c:53
 #, c-format
 msgid "ino %10llu count %2d mask %016llx\n"
 msgstr "i-węzeł %10llu liczba %2d maska %016llx\n"
 
-#: ../io/imap.c:67
+#: .././io/imap.c:67
 msgid "imap"
 msgstr "imap"
 
-#: ../io/imap.c:71
+#: .././io/imap.c:71
 msgid "[nentries]"
 msgstr "[liczba_wpisów]"
 
-#: ../io/imap.c:73
+#: .././io/imap.c:73
 msgid "inode map for filesystem of current file"
 msgstr "map i-węzłów dla systemu plików bieżącego pliku"
 
-#: ../io/init.c:35
+#: .././io/init.c:35
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-adFfmrRstx] [-p prog] [-c cmd]... file\n"
 msgstr "Składnia: %s [-adFfmrRstx] [-p program] [-c polecenie]... plik\n"
 
-#: ../io/init.c:98 ../io/mmap.c:168 ../io/mmap.c:175 ../io/mmap.c:178
-#: ../io/open.c:281
+#: .././io/init.c:98 .././io/mmap.c:168 .././io/mmap.c:175 .././io/mmap.c:178
+#: .././io/open.c:281
 #, c-format
 msgid "no files are open, try 'help open'\n"
 msgstr "nie ma otwartych plików, spróbuj 'help open'\n"
 
-#: ../io/init.c:102 ../io/mmap.c:167 ../io/mmap.c:174
+#: .././io/init.c:102 .././io/mmap.c:167 .././io/mmap.c:174
 #, c-format
 msgid "no mapped regions, try 'help mmap'\n"
 msgstr "nie ma podmapowanych regionów, spróbuj 'help mmap'\n"
 
-#: ../io/init.c:108
+#: .././io/init.c:108
 #, c-format
 msgid "foreign file active, %s command is for XFS filesystems only\n"
 msgstr ""
 "aktywny jest plik obcy, polecenie %s jest tylko dla systemów plików XFS\n"
 
-#: ../io/init.c:153 ../io/open.c:303
+#: .././io/init.c:153 .././io/open.c:303
 #, c-format
 msgid "non-numeric mode -- %s\n"
 msgstr "tryb nieliczbowy - %s\n"
 
-#: ../io/inject.c:109
+#: .././io/inject.c:109
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1245,24 +1726,24 @@ msgstr ""
 " błędów.\n"
 "\n"
 
-#: ../io/inject.c:135
+#: .././io/inject.c:135
 #, c-format
 msgid "no such tag -- %s\n"
 msgstr "nie ma takiego znacznika - %s\n"
 
-#: ../io/inject.c:151
+#: .././io/inject.c:151
 msgid "inject"
 msgstr "inject"
 
-#: ../io/inject.c:156
+#: .././io/inject.c:156
 msgid "[tag ...]"
 msgstr "[znacznik ...]"
 
-#: ../io/inject.c:157
+#: .././io/inject.c:157
 msgid "inject errors into a filesystem"
 msgstr "wprowadzanie błędów do systemu plików"
 
-#: ../io/madvise.c:32
+#: .././io/madvise.c:32
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1302,64 +1783,64 @@ msgstr ""
 " WILLNEED wymusza maksymalne czytanie z wyprzedzeniem.\n"
 "\n"
 
-#: ../io/madvise.c:116
+#: .././io/madvise.c:116
 msgid "madvise"
 msgstr "madvise"
 
-#: ../io/madvise.c:117
+#: .././io/madvise.c:117
 msgid "ma"
 msgstr "ma"
 
-#: ../io/madvise.c:122
+#: .././io/madvise.c:122
 msgid "[-drsw] [off len]"
 msgstr "[-drsw] [offset długość]"
 
-#: ../io/madvise.c:123
+#: .././io/madvise.c:123
 msgid "give advice about use of memory"
 msgstr "doradzenie w sprawie użycia pamięci"
 
-#: ../io/mincore.c:87 ../io/mincore.c:97
+#: .././io/mincore.c:87 .././io/mincore.c:97
 #, c-format
 msgid "0x%lx %lu pages (%llu : %lu)\n"
 msgstr "0x%lx %lu stron (%llu : %lu)\n"
 
-#: ../io/mincore.c:111
+#: .././io/mincore.c:111
 msgid "mincore"
 msgstr "mincore"
 
-#: ../io/mincore.c:112
+#: .././io/mincore.c:112
 msgid "mi"
 msgstr "mi"
 
-#: ../io/mincore.c:117
+#: .././io/mincore.c:117
 msgid "[off len]"
 msgstr "[offset długość]"
 
-#: ../io/mincore.c:118
+#: .././io/mincore.c:118
 msgid "find mapping pages that are memory resident"
 msgstr "odnalezienie stron odwzorowań przechowywanych w pamięci"
 
-#: ../io/mmap.c:76
+#: .././io/mmap.c:76
 #, c-format
 msgid "offset (%lld) is before start of mapping (%lld)\n"
 msgstr "offset (%lld) przed początkiem odwzorowania (%lld)\n"
 
-#: ../io/mmap.c:82
+#: .././io/mmap.c:82
 #, c-format
 msgid "offset (%lld) is beyond end of mapping (%lld)\n"
 msgstr "offset (%lld) za końcem odwzorowania (%lld)\n"
 
-#: ../io/mmap.c:87
+#: .././io/mmap.c:87
 #, c-format
 msgid "range (%lld:%lld) is beyond mapping (%lld:%ld)\n"
 msgstr "przedział (%lld:%lld) poza odwzorowaniem (%lld:%ld)\n"
 
-#: ../io/mmap.c:93
+#: .././io/mmap.c:93
 #, c-format
 msgid "offset address (%p) is not page aligned\n"
 msgstr "adres offsetu (%p) nie jest wyrównany do rozmiaru strony\n"
 
-#: ../io/mmap.c:133
+#: .././io/mmap.c:133
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1398,7 +1879,7 @@ msgstr ""
 " Jeśli nie podano trybu ochrony, domyślnie używane są wszystkie.\n"
 "\n"
 
-#: ../io/mmap.c:254
+#: .././io/mmap.c:254
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1426,7 +1907,7 @@ msgstr ""
 " -s - wykonanie zapisu synchronicznego (MS_SYNC)\n"
 "\n"
 
-#: ../io/mmap.c:330
+#: .././io/mmap.c:330
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1477,7 +1958,7 @@ msgstr ""
 "  etapie nie ma prób wyłapania sygnałów...\n"
 "\n"
 
-#: ../io/mmap.c:494
+#: .././io/mmap.c:494
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1508,201 +1989,202 @@ msgstr ""
 " Zapisy są wykonywane kolejno, domyślnie od offsetu początkowego.\n"
 "\n"
 
-#: ../io/mmap.c:530 ../io/pread.c:315 ../io/pwrite.c:249 ../io/pwrite.c:268
+#: .././io/mmap.c:530 .././io/pread.c:315 .././io/pwrite.c:249
+#: .././io/pwrite.c:268
 #, c-format
 msgid "non-numeric seed -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy zarodek - %s\n"
 
-#: ../io/mmap.c:580
+#: .././io/mmap.c:580
 msgid "mmap"
 msgstr "mmap"
 
-#: ../io/mmap.c:581
+#: .././io/mmap.c:581
 msgid "mm"
 msgstr "mm"
 
-#: ../io/mmap.c:586
+#: .././io/mmap.c:586
 msgid "[N] | [-rwx] [off len]"
 msgstr "[N] | [-rwx] [offset długość]"
 
-#: ../io/mmap.c:588
+#: .././io/mmap.c:588
 msgid "mmap a range in the current file, show mappings"
 msgstr "odwzorowanie przedziału w bieżącym pliku, pokazanie odwzorowań"
 
-#: ../io/mmap.c:591
+#: .././io/mmap.c:591
 msgid "mread"
 msgstr "mread"
 
-#: ../io/mmap.c:592
+#: .././io/mmap.c:592
 msgid "mr"
 msgstr "mr"
 
-#: ../io/mmap.c:597
+#: .././io/mmap.c:597
 msgid "[-r] [off len]"
 msgstr "[-r] [offset długość]"
 
-#: ../io/mmap.c:599
+#: .././io/mmap.c:599
 msgid "reads data from a region in the current memory mapping"
 msgstr "odczyt danych z regionu w bieżącym odwzorowaniu pamięci"
 
-#: ../io/mmap.c:602
+#: .././io/mmap.c:602
 msgid "msync"
 msgstr "msync"
 
-#: ../io/mmap.c:603
+#: .././io/mmap.c:603
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: ../io/mmap.c:608
+#: .././io/mmap.c:608
 msgid "[-ais] [off len]"
 msgstr "[-ais] [offset długość]"
 
-#: ../io/mmap.c:609
+#: .././io/mmap.c:609
 msgid "flush a region in the current memory mapping"
 msgstr "zrzucenie regionu w bieżącym odwzorowaniu pamięci"
 
-#: ../io/mmap.c:612
+#: .././io/mmap.c:612
 msgid "munmap"
 msgstr "munmap"
 
-#: ../io/mmap.c:613
+#: .././io/mmap.c:613
 msgid "mu"
 msgstr "mu"
 
-#: ../io/mmap.c:618
+#: .././io/mmap.c:618
 msgid "unmaps the current memory mapping"
 msgstr "usunięcie bieżącego odwzorowania pamięci"
 
-#: ../io/mmap.c:620
+#: .././io/mmap.c:620
 msgid "mwrite"
 msgstr "mwrite"
 
-#: ../io/mmap.c:621
+#: .././io/mmap.c:621
 msgid "mw"
 msgstr "mw"
 
-#: ../io/mmap.c:626
+#: .././io/mmap.c:626
 msgid "[-r] [-S seed] [off len]"
 msgstr "[-r] [-S wartość] [offset długość]"
 
-#: ../io/mmap.c:628
+#: .././io/mmap.c:628
 msgid "writes data into a region in the current memory mapping"
 msgstr "zapis danych do regionu w bieżącym odwzorowaniu pamięci"
 
-#: ../io/open.c:53
+#: .././io/open.c:53
 msgid "socket"
 msgstr "gniazdo"
 
-#: ../io/open.c:55
+#: .././io/open.c:55
 msgid "directory"
 msgstr "katalog"
 
-#: ../io/open.c:57
+#: .././io/open.c:57
 msgid "char device"
 msgstr "urządzenie znakowe"
 
-#: ../io/open.c:59
+#: .././io/open.c:59
 msgid "block device"
 msgstr "urządzenie blokowe"
 
-#: ../io/open.c:61
+#: .././io/open.c:61
 msgid "regular file"
 msgstr "plik zwykły"
 
-#: ../io/open.c:63
+#: .././io/open.c:63
 msgid "symbolic link"
 msgstr "dowiązanie symboliczne"
 
-#: ../io/open.c:65
+#: .././io/open.c:65
 msgid "fifo"
 msgstr "potok"
 
-#: ../io/open.c:80 ../io/open.c:725
+#: .././io/open.c:80 .././io/open.c:725
 #, c-format
 msgid "fd.path = \"%s\"\n"
 msgstr "fd.path = \"%s\"\n"
 
-#: ../io/open.c:81
+#: .././io/open.c:81
 #, c-format
 msgid "fd.flags = %s,%s,%s%s%s%s\n"
 msgstr "fd.flags = %s,%s,%s%s%s%s\n"
 
-#: ../io/open.c:91
+#: .././io/open.c:91
 #, c-format
 msgid "stat.ino = %lld\n"
 msgstr "stat.ino = %lld\n"
 
-#: ../io/open.c:92
+#: .././io/open.c:92
 #, c-format
 msgid "stat.type = %s\n"
 msgstr "stat.type = %s\n"
 
-#: ../io/open.c:93
+#: .././io/open.c:93
 #, c-format
 msgid "stat.size = %lld\n"
 msgstr "stat.size = %lld\n"
 
-#: ../io/open.c:94
+#: .././io/open.c:94
 #, c-format
 msgid "stat.blocks = %lld\n"
 msgstr "stat.blocks = %lld\n"
 
-#: ../io/open.c:96
+#: .././io/open.c:96
 #, c-format
 msgid "stat.atime = %s"
 msgstr "stat.atime = %s"
 
-#: ../io/open.c:97
+#: .././io/open.c:97
 #, c-format
 msgid "stat.mtime = %s"
 msgstr "stat.mtime = %s"
 
-#: ../io/open.c:98
+#: .././io/open.c:98
 #, c-format
 msgid "stat.ctime = %s"
 msgstr "stat.ctime = %s"
 
-#: ../io/open.c:107
+#: .././io/open.c:107
 #, c-format
 msgid "fsxattr.xflags = 0x%x "
 msgstr "fsxattr.xflags = 0x%x "
 
-#: ../io/open.c:109
+#: .././io/open.c:109
 #, c-format
 msgid "fsxattr.projid = %u\n"
 msgstr "fsxattr.projid = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:110
+#: .././io/open.c:110
 #, c-format
 msgid "fsxattr.extsize = %u\n"
 msgstr "fsxattr.extsize = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:111
+#: .././io/open.c:111
 #, c-format
 msgid "fsxattr.nextents = %u\n"
 msgstr "fsxattr.nextents = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:112
+#: .././io/open.c:112
 #, c-format
 msgid "fsxattr.naextents = %u\n"
 msgstr "fsxattr.naextents = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:117
+#: .././io/open.c:117
 #, c-format
 msgid "dioattr.mem = 0x%x\n"
 msgstr "dioattr.mem = 0x%x\n"
 
-#: ../io/open.c:118
+#: .././io/open.c:118
 #, c-format
 msgid "dioattr.miniosz = %u\n"
 msgstr "dioattr.miniosz = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:119
+#: .././io/open.c:119
 #, c-format
 msgid "dioattr.maxiosz = %u\n"
 msgstr "dioattr.maxiosz = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:243
+#: .././io/open.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1759,7 +2241,7 @@ msgstr ""
 "     plik zostanie poprawnie otwarty (w szczególności tylko do "
 "odczytu).\n"
 
-#: ../io/open.c:380
+#: .././io/open.c:380
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1780,12 +2262,12 @@ msgstr ""
 "katalogów\n"
 "\n"
 
-#: ../io/open.c:446
+#: .././io/open.c:446
 #, c-format
 msgid "projid = %u\n"
 msgstr "projid = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:454
+#: .././io/open.c:454
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1803,12 +2285,12 @@ msgstr ""
 " -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale zmiana projektów tylko katalogów\n"
 "\n"
 
-#: ../io/open.c:513
+#: .././io/open.c:513
 #, c-format
 msgid "invalid project ID -- %s\n"
 msgstr "nieprawidłowy ID projektu - %s\n"
 
-#: ../io/open.c:529
+#: .././io/open.c:529
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1828,382 +2310,382 @@ msgstr ""
 " -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale zmiana extsize tylko katalogów\n"
 "\n"
 
-#: ../io/open.c:572
+#: .././io/open.c:572
 #, c-format
 msgid "invalid target file type - file %s\n"
 msgstr "nieprawidłowy rodzaj bliku docelowego - plik %s\n"
 
-#: ../io/open.c:658
+#: .././io/open.c:658
 #, c-format
 msgid "non-numeric extsize argument -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy argument extsize - %s\n"
 
-#: ../io/open.c:705
+#: .././io/open.c:705
 #, c-format
 msgid "invalid setfl argument -- '%c'\n"
 msgstr "nieprawidłowy argument setfl - '%c'\n"
 
-#: ../io/open.c:729
+#: .././io/open.c:729
 #, c-format
 msgid "statfs.f_bsize = %lld\n"
 msgstr "statfs.f_bsize = %lld\n"
 
-#: ../io/open.c:730
+#: .././io/open.c:730
 #, c-format
 msgid "statfs.f_blocks = %lld\n"
 msgstr "statfs.f_blocks = %lld\n"
 
-#: ../io/open.c:732
+#: .././io/open.c:732
 #, c-format
 msgid "statfs.f_frsize = %lld\n"
 msgstr "statfs.f_frsize = %lld\n"
 
-#: ../io/open.c:734
+#: .././io/open.c:734
 #, c-format
 msgid "statfs.f_bavail = %lld\n"
 msgstr "statfs.f_bavail = %lld\n"
 
-#: ../io/open.c:736
+#: .././io/open.c:736
 #, c-format
 msgid "statfs.f_files = %lld\n"
 msgstr "statfs.f_files = %lld\n"
 
-#: ../io/open.c:737
+#: .././io/open.c:737
 #, c-format
 msgid "statfs.f_ffree = %lld\n"
 msgstr "statfs.f_ffree = %lld\n"
 
-#: ../io/open.c:744
+#: .././io/open.c:744
 #, c-format
 msgid "geom.bsize = %u\n"
 msgstr "geom.bsize = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:745
+#: .././io/open.c:745
 #, c-format
 msgid "geom.agcount = %u\n"
 msgstr "geom.agcount = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:746
+#: .././io/open.c:746
 #, c-format
 msgid "geom.agblocks = %u\n"
 msgstr "geom.agblocks = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:747
+#: .././io/open.c:747
 #, c-format
 msgid "geom.datablocks = %llu\n"
 msgstr "geom.datablocks = %llu\n"
 
-#: ../io/open.c:749
+#: .././io/open.c:749
 #, c-format
 msgid "geom.rtblocks = %llu\n"
 msgstr "geom.rtblocks = %llu\n"
 
-#: ../io/open.c:751
+#: .././io/open.c:751
 #, c-format
 msgid "geom.rtextents = %llu\n"
 msgstr "geom.rtextents = %llu\n"
 
-#: ../io/open.c:753
+#: .././io/open.c:753
 #, c-format
 msgid "geom.rtextsize = %u\n"
 msgstr "geom.rtextsize = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:754
+#: .././io/open.c:754
 #, c-format
 msgid "geom.sunit = %u\n"
 msgstr "geom.sunit = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:755
+#: .././io/open.c:755
 #, c-format
 msgid "geom.swidth = %u\n"
 msgstr "geom.swidth = %u\n"
 
-#: ../io/open.c:760
+#: .././io/open.c:760
 #, c-format
 msgid "counts.freedata = %llu\n"
 msgstr "counts.freedata = %llu\n"
 
-#: ../io/open.c:762
+#: .././io/open.c:762
 #, c-format
 msgid "counts.freertx = %llu\n"
 msgstr "counts.freertx = %llu\n"
 
-#: ../io/open.c:764
+#: .././io/open.c:764
 #, c-format
 msgid "counts.freeino = %llu\n"
 msgstr "counts.freeino = %llu\n"
 
-#: ../io/open.c:766
+#: .././io/open.c:766
 #, c-format
 msgid "counts.allocino = %llu\n"
 msgstr "counts.allocino = %llu\n"
 
-#: ../io/open.c:775
+#: .././io/open.c:775
 msgid "open"
 msgstr "open"
 
-#: ../io/open.c:776
+#: .././io/open.c:776
 msgid "o"
 msgstr "o"
 
-#: ../io/open.c:781
+#: .././io/open.c:781
 msgid "[-acdrstx] [path]"
 msgstr "[-acdrstx] [ścieżka]"
 
-#: ../io/open.c:782
+#: .././io/open.c:782
 msgid "open the file specified by path"
 msgstr "otwarcie pliku określonego ścieżką"
 
-#: ../io/open.c:785
+#: .././io/open.c:785
 msgid "stat"
 msgstr "stat"
 
-#: ../io/open.c:790
+#: .././io/open.c:790
 msgid "[-v]"
 msgstr "[-v]"
 
-#: ../io/open.c:791
+#: .././io/open.c:791
 msgid "statistics on the currently open file"
 msgstr "statystyki dla aktualnie otwartego pliku"
 
-#: ../io/open.c:793
+#: .././io/open.c:793
 msgid "close"
 msgstr "close"
 
-#: ../io/open.c:794
+#: .././io/open.c:794
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: ../io/open.c:799
+#: .././io/open.c:799
 msgid "close the current open file"
 msgstr "zamknięcie bieżącego otwartego pliku"
 
-#: ../io/open.c:801
+#: .././io/open.c:801
 msgid "setfl"
 msgstr "setfl"
 
-#: ../io/open.c:803
+#: .././io/open.c:803
 msgid "[-adx]"
 msgstr "[-adx]"
 
-#: ../io/open.c:806
+#: .././io/open.c:806
 msgid "set/clear append/direct flags on the open file"
 msgstr ""
 "ustawienie/zdjęcie flag dopisywania/bezpośredniego we/wy dla otwartego pliku"
 
-#: ../io/open.c:808
+#: .././io/open.c:808
 msgid "statfs"
 msgstr "statfs"
 
-#: ../io/open.c:812
+#: .././io/open.c:812
 msgid "statistics on the filesystem of the currently open file"
 msgstr "statystyki dla systemu plików aktualnie otwartego pliku"
 
-#: ../io/open.c:814
+#: .././io/open.c:814
 msgid "chproj"
 msgstr "chproj"
 
-#: ../io/open.c:816
+#: .././io/open.c:816
 msgid "[-D | -R] projid"
 msgstr "[-D | -R] projid"
 
-#: ../io/open.c:821
+#: .././io/open.c:821
 msgid "change project identifier on the currently open file"
 msgstr "zmiana identyfikatora projektu aktualnie otwartego pliku"
 
-#: ../io/open.c:824
+#: .././io/open.c:824
 msgid "lsproj"
 msgstr "lsproj"
 
-#: ../io/open.c:826
+#: .././io/open.c:826
 msgid "[-D | -R]"
 msgstr "[-D | -R]"
 
-#: ../io/open.c:831
+#: .././io/open.c:831
 msgid "list project identifier set on the currently open file"
 msgstr "wypisanie identyfikatora projektu aktualnie otwartego pliku"
 
-#: ../io/open.c:834
+#: .././io/open.c:834
 msgid "extsize"
 msgstr "extsize"
 
-#: ../io/open.c:836
+#: .././io/open.c:836
 msgid "[-D | -R] [extsize]"
 msgstr "[-D | -R] [rozmiar_fragmentu]"
 
-#: ../io/open.c:841
+#: .././io/open.c:841
 msgid "get/set prefered extent size (in bytes) for the open file"
 msgstr ""
 "pobranie/ustawienie preferowanego rozmiaru fragmentu (w bajtach) dla "
 "otwartego pliku"
 
-#: ../io/parent.c:49
+#: .././io/parent.c:49
 #, c-format
 msgid "%s%s"
 msgstr "%s%s"
 
-#: ../io/parent.c:54
+#: .././io/parent.c:54
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is incorrect - path \"%s\" non-existent\n"
 msgstr ""
 "inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - ścieżka \"%s\" nie istnieje\n"
 
-#: ../io/parent.c:58
+#: .././io/parent.c:58
 #, c-format
 msgid "path \"%s\" does not stat for inode: %llu; err = %s\n"
 msgstr "ścieżka \"%s\" nie pozwala na stat dla i-węzła: %llu; błąd = %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:67
+#: .././io/parent.c:67
 #, c-format
 msgid "path \"%s\" found\n"
 msgstr "ścieżki \"%s\" nie znaleziono\n"
 
-#: ../io/parent.c:73
+#: .././io/parent.c:73
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is incorrect - wrong inode#\n"
 msgstr ""
 "inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - niewłaściwy numer i-węzła\n"
 
-#: ../io/parent.c:77 ../io/parent.c:107
+#: .././io/parent.c:77 .././io/parent.c:107
 #, c-format
 msgid "ino mismatch for path \"%s\" %llu vs %llu\n"
 msgstr "niezgodność i-węzła dla ścieżki \"%s\" %llu vs %llu\n"
 
-#: ../io/parent.c:85
+#: .././io/parent.c:85
 #, c-format
 msgid "inode number match: %llu\n"
 msgstr "zgodność numeru i-węzła: %llu\n"
 
-#: ../io/parent.c:95
+#: .././io/parent.c:95
 #, c-format
 msgid "parent path \"%s\" does not stat: %s\n"
 msgstr "ścieżka nadrzędna \"%s\" nie pozwala na stat: %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:103
+#: .././io/parent.c:103
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is incorrect - wrong parent inode#\n"
 msgstr ""
 "inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - niewłaściwy numer i-węzła "
 "nadrzędnego\n"
 
-#: ../io/parent.c:116
+#: .././io/parent.c:116
 #, c-format
 msgid "parent ino match for %llu\n"
 msgstr "zgodność numeru i-węzła nadrzędnego dla %llu\n"
 
-#: ../io/parent.c:137
+#: .././io/parent.c:137
 #, c-format
 msgid "parentpaths failed for ino %llu: %s\n"
 msgstr "parentpaths nie powiodło się dla i-węzła %llu: %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:148
+#: .././io/parent.c:148
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is missing\n"
 msgstr "brak inode-path dla i-węzła: %llu\n"
 
-#: ../io/parent.c:171
+#: .././io/parent.c:171
 #, c-format
 msgid "can't stat mount point \"%s\": %s\n"
 msgstr "nie można wykonać stat na punkcie montowania \"%s\": %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:192
+#: .././io/parent.c:192
 #, c-format
 msgid "failed to get bulkstat information for inode %llu\n"
 msgstr "nie udało się uzyskać informacji bulkstat dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../io/parent.c:198
+#: .././io/parent.c:198
 #, c-format
 msgid "failed to get valid bulkstat information for inode %llu\n"
 msgstr ""
 "nie udało się uzyskać prawidłowych informacji bulkstat dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../io/parent.c:210
+#: .././io/parent.c:210
 #, c-format
 msgid "checking inode %llu\n"
 msgstr "sprawdzanie i-węzła %llu\n"
 
-#: ../io/parent.c:224
+#: .././io/parent.c:224
 #, c-format
 msgid "syssgi bulkstat failed: %s\n"
 msgstr "syssgi bulkstat nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:246
+#: .././io/parent.c:246
 #, c-format
 msgid "unable to open \"%s\" for jdm: %s\n"
 msgstr "nie udało się otworzyć \"%s\" dla jdm: %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:256
+#: .././io/parent.c:256
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffers: %s\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić buforów: %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:265
+#: .././io/parent.c:265
 #, c-format
 msgid "num errors: %d\n"
 msgstr "liczba błędów: %d\n"
 
-#: ../io/parent.c:267
+#: .././io/parent.c:267
 #, c-format
 msgid "succeeded checking %llu inodes\n"
 msgstr "udało się sprawdzić %llu i-węzłów\n"
 
-#: ../io/parent.c:277
+#: .././io/parent.c:277
 #, c-format
 msgid "p_ino  = %llu\n"
 msgstr "p_ino  = %llu\n"
 
-#: ../io/parent.c:278
+#: .././io/parent.c:278
 #, c-format
 msgid "p_gen  = %u\n"
 msgstr "p_gen  = %u\n"
 
-#: ../io/parent.c:279
+#: .././io/parent.c:279
 #, c-format
 msgid "p_reclen = %u\n"
 msgstr "p_reclen = %u\n"
 
-#: ../io/parent.c:281
+#: .././io/parent.c:281
 #, c-format
 msgid "p_name  = \"%s%s\"\n"
 msgstr "p_name  = \"%s%s\"\n"
 
-#: ../io/parent.c:283
+#: .././io/parent.c:283
 #, c-format
 msgid "p_name  = \"%s\"\n"
 msgstr "p_name  = \"%s\"\n"
 
-#: ../io/parent.c:305
+#: .././io/parent.c:305
 #, c-format
 msgid "%s: failed path_to_fshandle \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: path_to_fshandle nie powiodło się dla \"%s\": %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:312
+#: .././io/parent.c:312
 #, c-format
 msgid "%s: path_to_handle failed for \"%s\"\n"
 msgstr "%s: path_to_handle nie powiodło się dla \"%s\"\n"
 
-#: ../io/parent.c:319
+#: .././io/parent.c:319
 #, c-format
 msgid "%s: unable to allocate parent buffer: %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się przydzielić bufora nadrzędnego: %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:340
+#: .././io/parent.c:340
 #, c-format
 msgid "%s: %s call failed for \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: wywołanie %s nie powiodło się dla \"%s\": %s\n"
 
-#: ../io/parent.c:349
+#: .././io/parent.c:349
 #, c-format
 msgid "%s: inode-path is missing\n"
 msgstr "%s: brak inode-path\n"
 
-#: ../io/parent.c:380
+#: .././io/parent.c:380
 #, c-format
 msgid "file argument, \"%s\", is not in a mounted XFS filesystem\n"
 msgstr ""
 "argument plikowy \"%s\" nie jest na podmontowanym systemie plików XFS\n"
 
-#: ../io/parent.c:420
+#: .././io/parent.c:420
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2222,19 +2704,19 @@ msgstr ""
 " -v - tryb szczegółowy\n"
 "\n"
 
-#: ../io/parent.c:432
+#: .././io/parent.c:432
 msgid "parent"
 msgstr "parent"
 
-#: ../io/parent.c:436
+#: .././io/parent.c:436
 msgid "[-cpv]"
 msgstr "[-cpv]"
 
-#: ../io/parent.c:438
+#: .././io/parent.c:438
 msgid "print or check parent inodes"
 msgstr "wypisanie lub sprawdzenie i-węzłów nadrzędnych"
 
-#: ../io/pread.c:32
+#: .././io/pread.c:32
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2290,75 +2772,75 @@ msgstr ""
 " (dowolny offset może być w tym trybie czytany więcej niż raz).\n"
 "\n"
 
-#: ../io/pread.c:286 ../io/pwrite.c:215
+#: .././io/pread.c:286 .././io/pwrite.c:215
 #, c-format
 msgid "non-numeric bsize -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy rozmiar bloku - %s\n"
 
-#: ../io/pread.c:375
+#: .././io/pread.c:375
 #, c-format
 msgid "read %lld/%lld bytes at offset %lld\n"
 msgstr "odczytano %lld/%lld bajtów od offsetu %lld\n"
 
-#: ../io/pread.c:377 ../io/pwrite.c:334 ../io/sendfile.c:163
+#: .././io/pread.c:377 .././io/pwrite.c:334 .././io/sendfile.c:163
 #, c-format
 msgid "%s, %d ops; %s (%s/sec and %.4f ops/sec)\n"
 msgstr "%s, %d operacji; %s (%s/sek i %.4f operacji/sek)\n"
 
-#: ../io/pread.c:390
+#: .././io/pread.c:390
 msgid "pread"
 msgstr "pread"
 
-#: ../io/pread.c:391
+#: .././io/pread.c:391
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
-#: ../io/pread.c:396
+#: .././io/pread.c:396
 msgid "[-b bs] [-v] off len"
 msgstr "[-b rozm_bloku] [-v] offset długość"
 
-#: ../io/pread.c:397
+#: .././io/pread.c:397
 msgid "reads a number of bytes at a specified offset"
 msgstr "odczyt podanej liczby bajtów od podanego offsetu"
 
-#: ../io/prealloc.c:125
+#: .././io/prealloc.c:125
 msgid "allocsp"
 msgstr "allocsp"
 
-#: ../io/prealloc.c:130 ../io/prealloc.c:138 ../io/prealloc.c:146
-#: ../io/prealloc.c:154
+#: .././io/prealloc.c:130 .././io/prealloc.c:138 .././io/prealloc.c:146
+#: .././io/prealloc.c:154
 msgid "off len"
 msgstr "offset długość"
 
-#: ../io/prealloc.c:131
+#: .././io/prealloc.c:131
 msgid "allocates zeroed space for part of a file"
 msgstr "przydzielenie wyzerowanej przestrzeni dla części pliku"
 
-#: ../io/prealloc.c:133
+#: .././io/prealloc.c:133
 msgid "freesp"
 msgstr "freesp"
 
-#: ../io/prealloc.c:139
+#: .././io/prealloc.c:139
 msgid "frees space associated with part of a file"
 msgstr "zwolnienie miejsca związanego z częścią pliku"
 
-#: ../io/prealloc.c:141
+#: .././io/prealloc.c:141
 msgid "resvsp"
 msgstr "resvsp"
 
-#: ../io/prealloc.c:148
+#: .././io/prealloc.c:148
 msgid "reserves space associated with part of a file"
 msgstr "zarezerwowanie miejsca związanego z częścią pliku"
 
-#: ../io/prealloc.c:150
+#: .././io/prealloc.c:150
 msgid "unresvsp"
 msgstr "unresvsp"
 
-#: ../io/prealloc.c:157
+#: .././io/prealloc.c:157
 msgid "frees reserved space associated with part of a file"
 msgstr "zwolnienie zarezerwowanego miejsca związanego z częścią pliku"
 
-#: ../io/pwrite.c:31
+#: .././io/pwrite.c:31
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2414,63 +2896,63 @@ msgstr ""
 "pwrite)\n"
 "\n"
 
-#: ../io/pwrite.c:242
+#: .././io/pwrite.c:242
 #, c-format
 msgid "non-numeric skip -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy liczba bajtów do pominięcia - %s\n"
 
-#: ../io/pwrite.c:332
+#: .././io/pwrite.c:332
 #, c-format
 msgid "wrote %lld/%lld bytes at offset %lld\n"
 msgstr "zapisano %lld/%lld bajtów od offsetu %lld\n"
 
-#: ../io/pwrite.c:350
+#: .././io/pwrite.c:350
 msgid "pwrite"
 msgstr "pwrite"
 
-#: ../io/pwrite.c:351
+#: .././io/pwrite.c:351
 msgid "w"
 msgstr "w"
 
-#: ../io/pwrite.c:357
+#: .././io/pwrite.c:357
 msgid "[-i infile [-d] [-s skip]] [-b bs] [-S seed] [-wW] off len"
 msgstr ""
 "[-i plik_wej [-d] [-s do_pominięcia]] [-b rozm_bloku] [-S zarodek] [-wW] "
 "offset długość"
 
-#: ../io/pwrite.c:359
+#: .././io/pwrite.c:359
 msgid "writes a number of bytes at a specified offset"
 msgstr "zapis podanej liczby bajtów od podanego offsetu"
 
-#: ../io/resblks.c:39
+#: .././io/resblks.c:39
 #, c-format
 msgid "non-numeric argument -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy argument - %s\n"
 
-#: ../io/resblks.c:51
+#: .././io/resblks.c:51
 #, c-format
 msgid "reserved blocks = %llu\n"
 msgstr "zarezerwowane bloki = %llu\n"
 
-#: ../io/resblks.c:53
+#: .././io/resblks.c:53
 #, c-format
 msgid "available reserved blocks = %llu\n"
 msgstr "dostępne zarezerwowane bloki = %llu\n"
 
-#: ../io/resblks.c:61
+#: .././io/resblks.c:61
 msgid "resblks"
 msgstr "resblks"
 
-#: ../io/resblks.c:66
+#: .././io/resblks.c:66
 msgid "[blocks]"
 msgstr "[bloki]"
 
-#: ../io/resblks.c:68
+#: .././io/resblks.c:68
 msgid "get and/or set count of reserved filesystem blocks"
 msgstr ""
 "pobranie i/lub ustawienie liczby zarezerwowanych bloków w systemie plików"
 
-#: ../io/sendfile.c:32
+#: .././io/sendfile.c:32
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2502,144 +2984,144 @@ msgstr ""
 " Opcjonalnie można podać offset i długość danych w pliku źródłowym.\n"
 "\n"
 
-#: ../io/sendfile.c:161
+#: .././io/sendfile.c:161
 #, c-format
 msgid "sent %lld/%lld bytes from offset %lld\n"
 msgstr "przesłano %lld/%lld bajtów od offsetu %lld\n"
 
-#: ../io/sendfile.c:179
+#: .././io/sendfile.c:179
 msgid "sendfile"
 msgstr "sendfile"
 
-#: ../io/sendfile.c:180
+#: .././io/sendfile.c:180
 msgid "send"
 msgstr "send"
 
-#: ../io/sendfile.c:186
+#: .././io/sendfile.c:186
 msgid "-i infile | -f N [off len]"
 msgstr "-i plik_wej | -f N [offset długość]"
 
-#: ../io/sendfile.c:188
+#: .././io/sendfile.c:188
 msgid "Transfer data directly between file descriptors"
 msgstr "Przesłanie danych bezpośrednio między deskryptorami plików"
 
-#: ../io/shutdown.c:54
+#: .././io/shutdown.c:54
 msgid "shutdown"
 msgstr "shutdown"
 
-#: ../io/shutdown.c:59
+#: .././io/shutdown.c:59
 msgid "[-f]"
 msgstr "[-f]"
 
-#: ../io/shutdown.c:61
+#: .././io/shutdown.c:61
 msgid "shuts down the filesystem where the current file resides"
 msgstr "wyłączenie systemu plików na którym znajduje się bieżący plik"
 
-#: ../io/truncate.c:38
+#: .././io/truncate.c:38
 #, c-format
 msgid "non-numeric truncate argument -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy argument truncate - %s\n"
 
-#: ../io/truncate.c:52
+#: .././io/truncate.c:52
 msgid "truncate"
 msgstr "truncate"
 
-#: ../io/truncate.c:53
+#: .././io/truncate.c:53
 msgid "t"
 msgstr "t"
 
-#: ../io/truncate.c:58 ../quota/state.c:520
+#: .././io/truncate.c:58 .././quota/state.c:520
 msgid "off"
 msgstr "offset"
 
-#: ../io/truncate.c:60
+#: .././io/truncate.c:60
 msgid "truncates the current file at the given offset"
 msgstr "ucięcie bieżącego pliku na podanym offsecie"
 
-#: ../libdisk/dm.c:56
+#: .././libdisk/dm.c:56
 #, c-format
 msgid "Warning - device mapper device, but no dmsetup(8) found\n"
 msgstr "Uwaga - urządzenie device mappera, ale nie znaleziono dmsetup(8)\n"
 
-#: ../libdisk/dm.c:62
+#: .././libdisk/dm.c:62
 #, c-format
 msgid "Warning - device mapper device, but cannot resolve path %s: %s\n"
 msgstr ""
 "Uwaga - urządzenie device mappera, ale nie można rozwiązać ścieżki %s: %s\n"
 
-#: ../libdisk/dm.c:73 ../libdisk/lvm.c:70
+#: .././libdisk/dm.c:73 .././libdisk/lvm.c:70
 #, c-format
 msgid "Could not open pipe\n"
 msgstr "Nie udało się otworzyć potoku\n"
 
-#: ../libdisk/dm.c:88 ../libdisk/lvm.c:85
+#: .././libdisk/dm.c:88 .././libdisk/lvm.c:85
 #, c-format
 msgid "Failed to execute %s\n"
 msgstr "Nie udało się wywołać %s\n"
 
-#: ../libdisk/dm.c:92
+#: .././libdisk/dm.c:92
 #, c-format
 msgid "Failed forking dmsetup process\n"
 msgstr "Nie udało się odgałęzić procesu dmsetup\n"
 
-#: ../libdisk/drivers.c:35
+#: .././libdisk/drivers.c:35
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s: %s\n"
 msgstr "Nie można wykonać stat na %s: %s\n"
 
-#: ../libdisk/lvm.c:60
+#: .././libdisk/lvm.c:60
 #, c-format
 msgid "Warning - LVM device, but no lvdisplay(8) found\n"
 msgstr "Uwaga - urządzenie LVM, ale nie znaleziono lvdisplay(8)\n"
 
-#: ../libdisk/lvm.c:89
+#: .././libdisk/lvm.c:89
 #, c-format
 msgid "Failed forking lvdisplay process\n"
 msgstr "Nie udało się odgałęzić procesu lvdisplay\n"
 
-#: ../libdisk/md.c:61
+#: .././libdisk/md.c:61
 #, c-format
 msgid "Error getting MD array device from %s\n"
 msgstr "Błąd podczas pobierania urządzenia macierzy MD z %s\n"
 
-#: ../libdisk/md.c:68
+#: .././libdisk/md.c:68
 #, c-format
 msgid "Couldn't malloc device string\n"
 msgstr "Nie można przydzielić łańcucha nazwy urządzenia\n"
 
-#: ../libdisk/md.c:84
+#: .././libdisk/md.c:84
 #, c-format
 msgid "Error getting MD array info from %s\n"
 msgstr "Błąd podczas pobierania informacji o macierzy MD z %s\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:85
+#: .././libxcmd/command.c:85
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected at least %d arguments\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano co najmniej %d argumentów\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:89
+#: .././libxcmd/command.c:89
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected %d arguments\n"
 msgstr "błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano %d argumentów\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:93
+#: .././libxcmd/command.c:93
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected between %d and %d arguments\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano od %d do %d argumentów\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:155
+#: .././libxcmd/command.c:155
 #, c-format
 msgid "cannot strdup command '%s': %s\n"
 msgstr "nie można wykonać strdup na poleceniu '%s': %s\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:171 ../libxcmd/command.c:189
+#: .././libxcmd/command.c:171 .././libxcmd/command.c:189
 #, c-format
 msgid "command \"%s\" not found\n"
 msgstr "nie znaleziono polecenia \"%s\"\n"
 
-#: ../libxcmd/help.c:33
+#: .././libxcmd/help.c:33
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2648,342 +3130,362 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Rozszerzony opis można uzyskać przez 'help nazwa_polecenia'.\n"
 
-#: ../libxcmd/help.c:49
+#: .././libxcmd/help.c:49
 #, c-format
 msgid "command %s not found\n"
 msgstr "nie znaleziono polecenia %s\n"
 
-#: ../libxcmd/help.c:86
+#: .././libxcmd/help.c:86
 msgid "help"
 msgstr "help"
 
-#: ../libxcmd/help.c:87
+#: .././libxcmd/help.c:87
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
-#: ../libxcmd/help.c:92
+#: .././libxcmd/help.c:92
 msgid "[command]"
 msgstr "[polecenie]"
 
-#: ../libxcmd/help.c:93
+#: .././libxcmd/help.c:93
 msgid "help for one or all commands"
 msgstr "opis dla jednego lub wszystkich poleceń"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:77
+#: .././libxcmd/paths.c:77
 #, c-format
 msgid "%s: warning - out of memory\n"
 msgstr "%s: uwaga - brak pamięci\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:85
+#: .././libxcmd/paths.c:85
 #, c-format
 msgid "%s: warning - cannot find %s: %s\n"
 msgstr "%s: uwaga - nie można odnaleźć %s: %s\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:251
+#: .././libxcmd/paths.c:251
 #, c-format
 msgid "%s: getmntinfo() failed: %s\n"
 msgstr "%s: getmntinfo() nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:331
+#: .././libxcmd/paths.c:331
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find mount point for path `%s': %s\n"
 msgstr "%s: nie można znaleźć punktu montowania dla ścieżki `%s': %s\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:367
+#: .././libxcmd/paths.c:367
 #, c-format
 msgid "%s: cannot initialise path table: %s\n"
 msgstr "%s: nie można zainicjować tabeli ścieżek: %s\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:382
+#: .././libxcmd/paths.c:382
 #, c-format
 msgid "%s: cannot setup path for mount %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić ścieżki dla montowania %s: %s\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:395
+#: .././libxcmd/paths.c:395
 #, c-format
 msgid "%s: no mount table yet, so no projects\n"
 msgstr "%s: nie ma jeszcze tabeli montowań, więc nie ma projektów\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:402
+#: .././libxcmd/paths.c:402
 #, c-format
 msgid "%s: cannot setup path for project %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić ścieżki dla projektu %s: %s\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:431
+#: .././libxcmd/paths.c:431
 #, c-format
 msgid "%s: cannot setup path for project dir %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić ścieżki dla katalogu projektu %s: %s\n"
 
-#: ../libxcmd/quit.c:36
+#: .././libxcmd/quit.c:36
 msgid "quit"
 msgstr "quit"
 
-#: ../libxcmd/quit.c:37
+#: .././libxcmd/quit.c:37
 msgid "q"
 msgstr "q"
 
-#: ../libxcmd/quit.c:42
+#: .././libxcmd/quit.c:42
 msgid "exit the program"
 msgstr "wyjście z programu"
 
-#: ../libxfs/darwin.c:41
+#: .././libxfs/darwin.c:41
 #, c-format
 msgid "%s: error opening the device special file \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: błąd podczas otwierania pliku specjalnego urządzenia \"%s\": %s\n"
 
-#: ../libxfs/darwin.c:48
+#: .././libxfs/darwin.c:48
 #, c-format
 msgid "%s: can't tell if \"%s\" is writable: %s\n"
 msgstr "%s: nie można stwierdzić czy \"%s\" jest zapisywalny: %s\n"
 
-#: ../libxfs/darwin.c:76 ../libxfs/freebsd.c:116 ../libxfs/irix.c:58
-#: ../libxfs/linux.c:138
+#: .././libxfs/darwin.c:76 .././libxfs/freebsd.c:116 .././libxfs/irix.c:58
+#: .././libxfs/linux.c:138
 #, c-format
 msgid "%s: cannot stat the device file \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: nie można wykonać stat na pliku urządzenia \"%s\": %s\n"
 
-#: ../libxfs/darwin.c:86
+#: .././libxfs/darwin.c:86
 #, c-format
 msgid "%s: can't determine device size: %s\n"
 msgstr "%s: nie można określić rozmiaru urządzenia: %s\n"
 
-#: ../libxfs/darwin.c:139 ../libxfs/freebsd.c:198 ../libxfs/irix.c:106
-#: ../libxfs/linux.c:216
+#: .././libxfs/darwin.c:139 .././libxfs/freebsd.c:198 .././libxfs/irix.c:106
+#: .././libxfs/linux.c:216
 #, c-format
 msgid "%s: can't determine memory size\n"
 msgstr "%s: nie można określić rozmiaru pamięci\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:49
+#: .././libxfs/freebsd.c:49
 #, c-format
 msgid "%s: %s possibly contains a mounted filesystem\n"
 msgstr "%s: %s może zawierać podmontowany system plików\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:60 ../libxfs/linux.c:67
+#: .././libxfs/freebsd.c:60 .././libxfs/linux.c:67
 #, c-format
 msgid "%s: %s contains a mounted filesystem\n"
 msgstr "%s: %s zawiera podmontowany system plików\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:75 ../libxfs/linux.c:85
+#: .././libxfs/freebsd.c:75 .././libxfs/linux.c:85
 #, c-format
 msgid "%s: %s contains a possibly writable, mounted filesystem\n"
 msgstr "%s: %s zawiera podmontowany, być może zapisywalny system plików\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:89 ../libxfs/linux.c:99
+#: .././libxfs/freebsd.c:89 .././libxfs/linux.c:99
 #, c-format
 msgid "%s: %s contains a mounted and writable filesystem\n"
 msgstr "%s: %s zawiera podmontowany, zapisywalny system plików\n"
 
 # XXX: msgid bug
-#: ../libxfs/freebsd.c:129
+#: .././libxfs/freebsd.c:129
 #, c-format
 msgid "%s: Not a device or file: \"%s\"n"
 msgstr "%s: Nie jest urządzeniem ani plikiem: \"%s\"n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:136
+#: .././libxfs/freebsd.c:136
 #, c-format
 msgid "%s: DIOCGMEDIASIZE failed on \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: DIOCGMEDIASIE nie powiodło się dla \"%s\": %s\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:143
+#: .././libxfs/freebsd.c:143
 #, c-format
 msgid "%s: DIOCGSECTORSIZE failed on \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: DIOCGSECTORSIZE nie powiodło się dla \"%s\": %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:80 ../libxfs/init.c:179
+#: .././libxfs/init.c:80 .././libxfs/init.c:179
 #, c-format
 msgid "%s: %s: device %lld is not open\n"
 msgstr "%s: %s: urządzenie %lld nie jest otwarte\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:116
+#: .././libxfs/init.c:116
 #, c-format
 msgid "%s: cannot stat %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można wykonać stat na %s: %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:141
+#: .././libxfs/init.c:141
 #, c-format
 msgid "%s: device %lld is already open\n"
 msgstr "%s: urządzenie %lld jest już otwarte\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:154
+#: .././libxfs/init.c:154
 #, c-format
 msgid "%s: %s: too many open devices\n"
 msgstr "%s: %s: zbyt dużo otwartych urządzeń\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:197
+#: .././libxfs/init.c:197
 #, c-format
 msgid "%s: can't find a character device matching %s\n"
 msgstr "%s: nie można odnaleźć urządzenia znakowego odpowiadającego %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:203
+#: .././libxfs/init.c:203
 #, c-format
 msgid "%s: can't find a block device matching %s\n"
 msgstr "%s: nie można odnaleźć urządzenia blokowego odpowiadającego %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:318
+#: .././libxfs/init.c:318
 #, c-format
 msgid "%s: can't get size for data subvolume\n"
 msgstr "%s: nie można pobrać rozmiaru podwolumenu danych\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:323
+#: .././libxfs/init.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: can't get size for log subvolume\n"
 msgstr "%s: nie można pobrać rozmiaru podwolumenu logu\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:328
+#: .././libxfs/init.c:328
 #, c-format
 msgid "%s: can't get size for realtime subvolume\n"
 msgstr "%s: nie można pobrać rozmiaru podwolumenu realtime\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:424
+#: .././libxfs/init.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read realtime bitmap inode (%d)\n"
 msgstr "%s: nie można odczytać i-węzła bitmapy realtime (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:434
+#: .././libxfs/init.c:434
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read realtime summary inode (%d)\n"
 msgstr "%s: nie można odczytać i-węzła opisu realtime (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:458
+#: .././libxfs/init.c:458
 #, c-format
 msgid "%s: filesystem has a realtime subvolume\n"
 msgstr "%s: system plików ma podwolumen realtime\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:480
+#: .././libxfs/init.c:480
 #, c-format
 msgid "%s: realtime init - %llu != %llu\n"
 msgstr "%s: inicjalizacja realtime - %llu != %llu\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:488
+#: .././libxfs/init.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: realtime size check failed\n"
 msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru realtime nie powiodło się\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:590
+#: .././libxfs/init.c:590
 #, c-format
 msgid "%s: size check failed\n"
 msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru nie powiodło się\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:599
+#: .././libxfs/init.c:599
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING - filesystem uses v1 dirs,limited functionality provided.\n"
 msgstr ""
 "%s: UWAGA - system plików używa katalogów v1, funkcjonalność jest "
 "ograniczona.\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:619
+#: .././libxfs/init.c:619
 #, c-format
 msgid "%s: data size check failed\n"
 msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru danych nie powiodło się\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:632
+#: .././libxfs/init.c:632
 #, c-format
 msgid "%s: log size checks failed\n"
 msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru logu nie powiodło się\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:643
+#: .././libxfs/init.c:643
 #, c-format
 msgid "%s: realtime device init failed\n"
 msgstr "%s: inicjalizacja urządzenia realtime nie powiodła się\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:651
+#: .././libxfs/init.c:651
 #, c-format
 msgid "%s: failed to alloc %ld bytes: %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się przydzielić %ld bajtów: %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:665
+#: .././libxfs/init.c:665
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read root inode (%d)\n"
 msgstr "%s: nie można odczytać i-węzła głównego (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:685
+#: .././libxfs/init.c:685
 #, c-format
 msgid "%s: cannot init perag data (%d)\n"
 msgstr "%s: nie można zainicjować tabeli perag (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/linux.c:114
+#: .././libxfs/kmem.c:15
+#, c-format
+msgid "%s: zone init failed (%s, %d bytes): %s\n"
+msgstr "%s: inicjalizacja strefy nie powiodła się (%s, %d bajtów): %s\n"
+
+#: .././libxfs/kmem.c:32
+#, c-format
+msgid "%s: zone alloc failed (%s, %d bytes): %s\n"
+msgstr "%s: calloc dla strefy nie powiodło się (%s, %d bajtów): %s\n"
+
+#: .././libxfs/kmem.c:56
+#, c-format
+msgid "%s: malloc failed (%d bytes): %s\n"
+msgstr "%s: malloc nie powiodło się (%d bajtów): %s\n"
+
+#: .././libxfs/kmem.c:77
+#, c-format
+msgid "%s: realloc failed (%d bytes): %s\n"
+msgstr "%s: realloc nie powiodło się (%d bajtów): %s\n"
+
+#: .././libxfs/linux.c:114
 #, c-format
 msgid "%s: %s - cannot set blocksize on block device %s: %s\n"
 msgstr ""
 "%s: %s - nie można ustawić rozmiaru bloku urządzenia blokowego %s: %s\n"
 
-#: ../libxfs/linux.c:161
+#: .././libxfs/linux.c:161
 #, c-format
 msgid "%s: can't determine device size\n"
 msgstr "%s: nie można określić rozmiaru urządzenia\n"
 
-#: ../libxfs/linux.c:169
+#: .././libxfs/linux.c:169
 #, c-format
 msgid "%s: warning - cannot get sector size from block device %s: %s\n"
 msgstr ""
 "%s: uwaga - nie można pobrać rozmiaru sektora urządzenia blokowego %s: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:40
+#: .././libxfs/rdwr.c:40
 #, c-format
 msgid "%s: %s can't memalign %d bytes: %s\n"
 msgstr "%s: %s nie można wykonać memalign dla %d bajtów: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:50
+#: .././libxfs/rdwr.c:50
 #, c-format
 msgid "%s: %s seek to offset %llu failed: %s\n"
 msgstr "%s: %s zmiana offsetu na %llu nie powiodła się: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:60
+#: .././libxfs/rdwr.c:60
 #, c-format
 msgid "%s: %s write failed: %s\n"
 msgstr "%s: %s zapis nie powiódł się: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:64
+#: .././libxfs/rdwr.c:64
 #, c-format
 msgid "%s: %s not progressing?\n"
 msgstr "%s: %s nie postępuje?\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:319
+#: .././libxfs/rdwr.c:319
 #, c-format
 msgid "%s: %s can't memalign %u bytes: %s\n"
 msgstr "%s: %s nie można wykonać memalign dla %u bajtów: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:459
+#: .././libxfs/rdwr.c:459
 #, c-format
 msgid "%s: read failed: %s\n"
 msgstr "%s: odczyt nie powiódł się: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:502
+#: .././libxfs/rdwr.c:502
 #, c-format
 msgid "%s: pwrite64 failed: %s\n"
 msgstr "%s: pwrite64 nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:509
+#: .././libxfs/rdwr.c:509
 #, c-format
 msgid "%s: error - wrote only %d of %d bytes\n"
 msgstr "%s: błąd - zapisano tylko %d z %d bajtów\n"
 
-#: ../libxfs/trans.c:33
+#: .././libxfs/trans.c:33
 #, c-format
 msgid "%s: xact calloc failed (%d bytes): %s\n"
 msgstr "%s: xact calloc nie powiodło się (%d bajtów): %s\n"
 
-#: ../libxfs/trans.c:597
+#: .././libxfs/trans.c:597
 #, c-format
 msgid "%s: warning - itobp failed (%d)\n"
 msgstr "%s: uwaga - itobp nie powiodło się (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/trans.c:605
+#: .././libxfs/trans.c:605
 #, c-format
 msgid "%s: warning - iflush_int failed (%d)\n"
 msgstr "%s: uwaga - iflush_int nie powiodło się (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/trans.c:684 ../libxfs/trans.c:790
+#: .././libxfs/trans.c:684 .././libxfs/trans.c:790
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognised log item type\n"
 msgstr "%s: nierozpoznany typ elementu logu\n"
 
-#: ../libxfs/util.c:697
+#: .././libxfs/util.c:697
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reserve space: %s\n"
 msgstr "%s: nie można zarezerwować przestrzeni: %s\n"
 
-#: ../libxlog/util.c:37
+#: .././libxlog/util.c:37
 #, c-format
 msgid ""
 "* ERROR: mismatched uuid in log\n"
@@ -2994,7 +3496,7 @@ msgstr ""
 "       SB : %s\n"
 "       log: %s\n"
 
-#: ../libxlog/util.c:50
+#: .././libxlog/util.c:50
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3003,150 +3505,150 @@ msgstr ""
 "\n"
 "LOG REC AT LSN cykl %d blok %d (0x%x, 0x%x)\n"
 
-#: ../libxlog/util.c:58
+#: .././libxlog/util.c:58
 #, c-format
 msgid "* ERROR: bad magic number in log header: 0x%x\n"
 msgstr "* BŁĄD: błędna liczba magiczna w nagłówku logu: 0x%x\n"
 
-#: ../libxlog/util.c:67
+#: .././libxlog/util.c:67
 #, c-format
 msgid "* ERROR: log format incompatible (log=%d, ours=%d)\n"
 msgstr "* BŁĄD: niekompatybilny format logu (log=%d, nasz=%d)\n"
 
-#: ../libxlog/util.c:77 ../libxlog/util.c:89
+#: .././libxlog/util.c:77 .././libxlog/util.c:89
 msgid "Bad log"
 msgstr "Błędny log"
 
-#: ../mkfs/proto.c:60
+#: .././mkfs/proto.c:60
 #, c-format
 msgid "%s: failed to open %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się otworzyć %s: %s\n"
 
-#: ../mkfs/proto.c:66 ../mkfs/proto.c:291
+#: .././mkfs/proto.c:66 .././mkfs/proto.c:291
 #, c-format
 msgid "%s: read failed on %s: %s\n"
 msgstr "%s: odczyt nie powiódł się dla %s: %s\n"
 
-#: ../mkfs/proto.c:71
+#: .././mkfs/proto.c:71
 #, c-format
 msgid "%s: proto file %s premature EOF\n"
 msgstr "%s: plik prototypu %s skończył się przedwcześnie\n"
 
-#: ../mkfs/proto.c:108
+#: .././mkfs/proto.c:108
 msgid "cannot reserve space"
 msgstr "nie można zarezerwować miejsca"
 
-#: ../mkfs/proto.c:161
+#: .././mkfs/proto.c:161
 #, c-format
 msgid "%s: premature EOF in prototype file\n"
 msgstr "%s: przedwczesny EOF w pliku prototypu\n"
 
-#: ../mkfs/proto.c:180
+#: .././mkfs/proto.c:180
 msgid "error reserving space for a file"
 msgstr "błąd podczas rezerwowania miejsca na plik"
 
-#: ../mkfs/proto.c:249
+#: .././mkfs/proto.c:249
 msgid "error allocating space for a file"
 msgstr "błąd podczas przydzielania miejsca na plik"
 
-#: ../mkfs/proto.c:253
+#: .././mkfs/proto.c:253
 #, c-format
 msgid "%s: cannot allocate space for file\n"
 msgstr "%s: nie można przydzielić miejsca na plik\n"
 
-#: ../mkfs/proto.c:316
+#: .././mkfs/proto.c:316
 msgid "directory createname error"
 msgstr "błąd tworzenia nazwy katalogu"
 
-#: ../mkfs/proto.c:330
+#: .././mkfs/proto.c:330
 msgid "directory create error"
 msgstr "błąd tworzenia katalogu"
 
-#: ../mkfs/proto.c:396 ../mkfs/proto.c:408 ../mkfs/proto.c:419
-#: ../mkfs/proto.c:426
+#: .././mkfs/proto.c:396 .././mkfs/proto.c:408 .././mkfs/proto.c:419
+#: .././mkfs/proto.c:426
 #, c-format
 msgid "%s: bad format string %s\n"
 msgstr "%s: błędny łańcuch formatujący %s\n"
 
-#: ../mkfs/proto.c:447 ../mkfs/proto.c:486 ../mkfs/proto.c:501
-#: ../mkfs/proto.c:513 ../mkfs/proto.c:525 ../mkfs/proto.c:536
+#: .././mkfs/proto.c:447 .././mkfs/proto.c:486 .././mkfs/proto.c:501
+#: .././mkfs/proto.c:513 .././mkfs/proto.c:525 .././mkfs/proto.c:536
 msgid "Inode allocation failed"
 msgstr "Przydzielanie i-węzła nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:464
+#: .././mkfs/proto.c:464
 msgid "Inode pre-allocation failed"
 msgstr "Wczesne przydzielanie i-węzła nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:474
+#: .././mkfs/proto.c:474
 msgid "Pre-allocated file creation failed"
 msgstr "Tworzenie wcześnie przydzielonego pliku nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:556
+#: .././mkfs/proto.c:556
 msgid "Directory creation failed"
 msgstr "Tworzenie katalogu nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:580
+#: .././mkfs/proto.c:580
 msgid "Error encountered creating file from prototype file"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia pliku z pliku prototypu"
 
-#: ../mkfs/proto.c:630
+#: .././mkfs/proto.c:630
 msgid "Realtime bitmap inode allocation failed"
 msgstr "Przydzielanie i-węzła bitmapy realtime nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:648
+#: .././mkfs/proto.c:648
 msgid "Realtime summary inode allocation failed"
 msgstr "Tworzenie i-węzła opisu realtime nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:675
+#: .././mkfs/proto.c:675
 msgid "Allocation of the realtime bitmap failed"
 msgstr "Przydzielenie bitmapy realtime nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:688
+#: .././mkfs/proto.c:688
 msgid "Completion of the realtime bitmap failed"
 msgstr "Uzupełnienie bitmapy realtime nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:712
+#: .././mkfs/proto.c:712
 msgid "Allocation of the realtime summary failed"
 msgstr "Przydzielenie opisu realtime nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:724
+#: .././mkfs/proto.c:724
 msgid "Completion of the realtime summary failed"
 msgstr "Uzupełnienie opisu realtime nie powiodło się"
 
-#: ../mkfs/proto.c:741
+#: .././mkfs/proto.c:741
 msgid "Error initializing the realtime space"
 msgstr "Błąd podczas inicjalizacji przestrzeni realtime"
 
-#: ../mkfs/proto.c:746
+#: .././mkfs/proto.c:746
 msgid "Error completing the realtime space"
 msgstr "Błąd podczas uzupełniania przestrzeni realtime"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:201
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:201
 #, c-format
 msgid "data su/sw must not be used in conjunction with data sunit/swidth\n"
 msgstr "su/sw danych nie można użyć w połączeniu z sunit/swidth danych\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:208
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:208
 #, c-format
 msgid "both data sunit and data swidth options must be specified\n"
 msgstr "trzeba podać obie opcje sunit i swidth dla danych\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:217
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:217
 #, c-format
 msgid "data sunit/swidth must not be used in conjunction with data su/sw\n"
 msgstr "sunit/swidth danych nie można użyć w połączeniu z su/sw danych\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:224
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:224
 #, c-format
 msgid "both data su and data sw options must be specified\n"
 msgstr "trzeba podać obie opcje su i sw dla danych\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:231
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:231
 #, c-format
 msgid "data su must be a multiple of the sector size (%d)\n"
 msgstr "su danych musi być wielokrotnością rozmiaru sektora (%d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:242
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:242
 #, c-format
 msgid ""
 "data stripe width (%d) must be a multiple of the data stripe unit (%d)\n"
@@ -3154,287 +3656,287 @@ msgstr ""
 "szerokość pasa danych (%d) musi być wielokrotnością jednostki pasa danych (%"
 "d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:252
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:252
 #, c-format
 msgid "log su should not be used in conjunction with log sunit\n"
 msgstr "su logu nie powinno być używane w połączeniu z sunit logu\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:261
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:261
 #, c-format
 msgid "log sunit should not be used in conjunction with log su\n"
 msgstr "sunit logu nie powinno być używane w połączeniu z su logu\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:278
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:278
 #, c-format
 msgid "%s: %s appears to contain an existing filesystem (%s).\n"
 msgstr "%s: %s zdaje się zawierać istniejący system plików (%s).\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:284
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:284
 #, c-format
 msgid "%s: %s appears to contain a partition table (%s).\n"
 msgstr "%s: %s zdaje się zawierać tablicę partycji (%s).\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:318
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:318
 #, c-format
 msgid "log size %lld is not a multiple of the log stripe unit %d\n"
 msgstr "rozmiar logu %lld nie jest wielokrotnością jednostki pasa logu %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:346
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:346
 #, c-format
 msgid "Due to stripe alignment, the internal log size (%lld) is too large.\n"
 msgstr ""
 "Ze względu na wyrównanie do rozmiaru pasa rozmiar wewnętrznego logu (%lld) "
 "jest zbyt duży.\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:348
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:348
 #, c-format
 msgid "Must fit within an allocation group.\n"
 msgstr "Musi zmieścić się wewnątrz grupy alokacji.\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:359
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:359
 #, c-format
 msgid "log size %lld blocks too small, minimum size is %d blocks\n"
 msgstr ""
 "rozmiar logu %lld bloków jest zbyt mały, minimalny rozmiar to %d bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:365
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:365
 #, c-format
 msgid "log size %lld blocks too large, maximum size is %d blocks\n"
 msgstr ""
 "rozmiar logu %lld bloków jest zbyt duży, maksymalny rozmiar to %d bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:371
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:371
 #, c-format
 msgid "log size %lld bytes too large, maximum size is %d bytes\n"
 msgstr ""
 "rozmiar logu %lld bajtów jest zbyt duży, maksymalny rozmiar to %d bajtów\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:476
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:476
 #, c-format
 msgid "agsize (%lldb) too small, need at least %lld blocks\n"
 msgstr "agsize (%lldb) zbyt małe, potrzeba co najmniej %lld bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:484
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:484
 #, c-format
 msgid "agsize (%lldb) too big, maximum is %lld blocks\n"
 msgstr "agsize (%lldb) zbyt duże, maksimum to %lld bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:492
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:492
 #, c-format
 msgid "agsize (%lldb) too big, data area is %lld blocks\n"
 msgstr "agsize (%lldb) zbyt duże, obszar danych to %lld bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:499
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:499
 #, c-format
 msgid "too many allocation groups for size = %lld\n"
 msgstr "zbyt dużo grup alokacji dla rozmiaru = %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:501
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:501
 #, c-format
 msgid "need at most %lld allocation groups\n"
 msgstr "potrzeba najwyżej %lld grup alokacji\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:509
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:509
 #, c-format
 msgid "too few allocation groups for size = %lld\n"
 msgstr "zbyt mało grup alokacji dla rozmiaru = %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:511
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:511
 #, c-format
 msgid "need at least %lld allocation groups\n"
 msgstr "potrzeba co najmniej %lld grup alokacji\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:524
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:524
 #, c-format
 msgid "last AG size %lld blocks too small, minimum size is %lld blocks\n"
 msgstr ""
 "rozmiar ostatniej AG %lld bloków zbyt mały, minimalny rozmiar to %lld "
 "bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:535
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:535
 #, c-format
 msgid "%lld allocation groups is too many, maximum is %lld\n"
 msgstr "%lld grup alokacji to zbyt dużo, maksimum to %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:559
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:559
 #, c-format
 msgid "error reading existing superblock -- failed to memalign buffer\n"
 msgstr ""
 "błąd podczas odczytu istniejącego superbloku - nie udało się wykonać "
 "memalign dla bufora\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:565
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:565
 #, c-format
 msgid "existing superblock read failed: %s\n"
 msgstr "odczyt istniejącego superbloku nie powiódł się: %s\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:849
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:849
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data sunit in 512-byte blocks, no unit suffix\n"
 msgstr "%s: sunit danych należy podać w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:865
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:865
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data swidth in 512-byte blocks, no unit suffix\n"
 msgstr ""
 "%s: swidth danych należy podać w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:892
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:892
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data sw as multiple of su, no unit suffix\n"
 msgstr "%s: sw danych należy podać jako wielokrotność su, bez jednostki\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1111
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1111
 #, c-format
 msgid "Specify log sunit in 512-byte blocks, no size suffix\n"
 msgstr "sunit należy podać w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1368
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1368
 #, c-format
 msgid "extra arguments\n"
 msgstr "nadmiarowe argumenty\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1374
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1374
 #, c-format
 msgid "cannot specify both %s and -d name=%s\n"
 msgstr "nie można podać jednocześnie %s i -d name=%s\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1391
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1391
 #, c-format
 msgid "illegal block size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar bloku %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1410
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1410
 #, c-format
 msgid "illegal sector size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar sektora %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1415
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1415
 #, c-format
 msgid "illegal log sector size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar sektora logu %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1425
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1425
 #, c-format
 msgid "illegal directory block size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar bloku katalogu %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1439
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1439
 #, c-format
 msgid "both -d agcount= and agsize= specified, use one or the other\n"
 msgstr ""
 "podano jednocześnie -d agcount= i agsize=, można użyć tylko jednej z tych "
 "opcji\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1445
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1445
 #, c-format
 msgid "if -d file then -d name and -d size are required\n"
 msgstr "jeśli podano -d file, to -d name i -d size są wymagane\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1454
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1454
 #, c-format
 msgid "illegal data length %lld, not a multiple of %d\n"
 msgstr "niedozwolona długość danych %lld, nie jest wielokrotnością %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1460
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1460
 #, c-format
 msgid "warning: data length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
 msgstr ""
 "uwaga: długość danych %lld nie jest wielokrotnością %d, ucięto do %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1474
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1474
 #, c-format
 msgid "if -l file then -l name and -l size are required\n"
 msgstr "jeśli podano -l file to -l name i -l size są wymagane\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1483
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1483
 #, c-format
 msgid "illegal log length %lld, not a multiple of %d\n"
 msgstr "niedozwolona długość logu %lld, nie jest wielokrotnością %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1490
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1490
 #, c-format
 msgid "warning: log length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
 msgstr "uwaga: długość logu %lld nie jest wielokrotnością %d, ucięto do %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1496
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1496
 #, c-format
 msgid "if -r file then -r name and -r size are required\n"
 msgstr "jeśli podano -r file, to -r name i -r size są wymagane\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1505
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1505
 #, c-format
 msgid "illegal rt length %lld, not a multiple of %d\n"
 msgstr "niedozwolona długość rt %lld, nie jest wielokrotnością %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1512
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1512
 #, c-format
 msgid "warning: rt length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
 msgstr "uwaga: długość rt %lld nie jest wielokrotnością %d, ucięto do %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1525
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1525
 #, c-format
 msgid "illegal rt extent size %lld, not a multiple of %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar fragmentu rt %lld, nie jest wielokrotnością %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1531
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1531
 #, c-format
 msgid "rt extent size %s too large, maximum %d\n"
 msgstr "rozmiar fragmentu rt %s zbyt duży, maksimum to %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1537
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1537
 #, c-format
 msgid "rt extent size %s too small, minimum %d\n"
 msgstr "rozmiar fragmentu rt %s zbyt mały, minimum to %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1581
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1581
 #, c-format
 msgid "illegal inode size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar i-węzła %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1586
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1586
 #, c-format
 msgid "allowable inode size with %d byte blocks is %d\n"
 msgstr "dozwolony rozmiar i-węzła przy blokach %d-bajtowych to %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1590
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1590
 #, c-format
 msgid "allowable inode size with %d byte blocks is between %d and %d\n"
 msgstr "dozwolone rozmiary i-węzła przy blokach %d-bajtowych są od %d do %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1598
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1598
 #, c-format
 msgid "log stripe unit specified, using v2 logs\n"
 msgstr "podano jednostkę pasa logu, użyto logów v2\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1616
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1616
 #, c-format
 msgid "no device name given in argument list\n"
 msgstr "nie podano nazwy urządzenia w liście argumentów\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1641
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1641
 #, c-format
 msgid "%s: Use the -f option to force overwrite.\n"
 msgstr "%s: Można użyć opcji -f do wymuszenia nadpisania.\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1652
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1652
 msgid "internal log"
 msgstr "log wewnętrzny"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1654
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1654
 msgid "volume log"
 msgstr "log na wolumenie"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1656
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1656
 #, c-format
 msgid "no log subvolume or internal log\n"
 msgstr "brak podwolumenu logu ani logu wewnętrznego\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1663
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1663
 msgid "volume rt"
 msgstr "wolumen rt"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1668
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1668
 #, c-format
 msgid ""
 "size %s specified for data subvolume is too large, maximum is %lld blocks\n"
@@ -3442,29 +3944,29 @@ msgstr ""
 "rozmiar %s podany dla podwolumenu danych jest zbyt duży, maksimum to %lld "
 "bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1675
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1675
 #, c-format
 msgid "can't get size of data subvolume\n"
 msgstr "nie można pobrać rozmiaru podwolumenu danych\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1680
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1680
 #, c-format
 msgid "size %lld of data subvolume is too small, minimum %d blocks\n"
 msgstr ""
 "rozmiar %lld dla podwolumenu danych jest zbyt mały, minimum to %d bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1687
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1687
 #, c-format
 msgid "can't have both external and internal logs\n"
 msgstr "nie można mieć jednocześnie zewnętrznego i wewnętrznego logu\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1691
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1691
 #, c-format
 msgid "data and log sector sizes must be equal for internal logs\n"
 msgstr ""
 "rozmiary sektora danych i logu muszą być równe dla logów wewnętrznych\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1697
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1697
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: the data subvolume sector size %u is less than the sector size \n"
@@ -3473,7 +3975,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar sektora podwolumenu danych %u jest mniejszy od rozmiaru\n"
 "sektora zgłaszanego przez urządzenie (%u).\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1703
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1703
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: the log subvolume sector size %u is less than the sector size\n"
@@ -3482,7 +3984,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar sektora podwolumenu logu %u jest mniejszy od rozmiaru\n"
 "sektora zgłaszanego przez urządzenie (%u).\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1709
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1709
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: the realtime subvolume sector size %u is less than the sector size\n"
@@ -3491,7 +3993,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar sektora podwolumenu realtime %u jest mniejszy od rozmiaru\n"
 "sektora zgłaszanego przez urządzenie (%u).\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1723
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1723
 #, c-format
 msgid ""
 "size %s specified for log subvolume is too large, maximum is %lld blocks\n"
@@ -3499,17 +4001,17 @@ msgstr ""
 "rozmiar %s podany dla podwolumenu logu jest zbyt duży, maksimum to %lld "
 "bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1730
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1730
 #, c-format
 msgid "size specified for non-existent log subvolume\n"
 msgstr "podano rozmiar dla nie istniejącego podwolumenu logu\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1733
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1733
 #, c-format
 msgid "size %lld too large for internal log\n"
 msgstr "rozmiar %lld jest zbyt duży dla logu wewnętrznego\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1760
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1760
 #, c-format
 msgid ""
 "size %s specified for rt subvolume is too large, maximum is %lld blocks\n"
@@ -3517,18 +4019,18 @@ msgstr ""
 "rozmiar %s podany dla podwolumenu rt jest zbyt duży, maksimum to %lld "
 "bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1768
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1768
 #, c-format
 msgid "size specified for non-existent rt subvolume\n"
 msgstr "podano rozmiar dla nie istniejącego podwolumenu rt\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1785
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1785
 #, c-format
 msgid "agsize (%lld) not a multiple of fs blk size (%d)\n"
 msgstr ""
 "agsize (%lld) nie jest wielokrotnością rozmiaru bloku systemu plików (%d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1802
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1802
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: Specified data stripe unit %d is not the same as the volume stripe unit %"
@@ -3537,7 +4039,7 @@ msgstr ""
 "%s: Podana jednostka pasa danych %d nie jest taka sama jak jednostka pasa "
 "wolumenu %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1809
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1809
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: Specified data stripe width %d is not the same as the volume stripe "
@@ -3546,19 +4048,19 @@ msgstr ""
 "%s: Podana szerokość pasa danych %d nie jest taka sama jak szerokość pasa "
 "wolumenu %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1857
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1857
 #, c-format
 msgid "agsize rounded to %lld, swidth = %d\n"
 msgstr "agsize zaokrąglone do %lld, swidth = %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1864
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1864
 #, c-format
 msgid ""
 "Allocation group size (%lld) is not a multiple of the stripe unit (%d)\n"
 msgstr ""
 "Rozmiar grupy alokacji (%lld) nie jest wielokrotnością jednostki pasa (%d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1886
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1886
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: AG size is a multiple of stripe width. This can cause performance\n"
@@ -3571,7 +4073,7 @@ msgstr ""
 "Aby temu zapobiec, należy uruchomić mkfs z rozmiarem AG o jedną jednostkę\n"
 "pasa mniejszym, na przykład %llu.\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1911
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1911
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: Stripe unit(%d) or stripe width(%d) is not a multiple of the block size(%"
@@ -3580,35 +4082,35 @@ msgstr ""
 "%s: Jednostka pasa (%d) lub szerokość pasa (%d) nie jest wielokrotnością "
 "rozmiaru bloku (%d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1943
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1943
 #, c-format
 msgid "log stripe unit (%d) must be a multiple of the block size (%d)\n"
 msgstr ""
 "jednostka pasa logu (%d) musi być wielokrotnością rozmiaru bloku (%d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1956
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1956
 #, c-format
 msgid "log stripe unit (%d bytes) is too large (maximum is 256KiB)\n"
 msgstr "jednostka pasa logu (%d bajtów) jest zbyt duża (maksimum to 256KiB)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1959
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1959
 #, c-format
 msgid "log stripe unit adjusted to 32KiB\n"
 msgstr "jednostka pasa logu zmodyfikowana na 32KiB\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1984
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1984
 #, c-format
 msgid "internal log size %lld too large, must fit in allocation group\n"
 msgstr ""
 "rozmiar wewnętrznego logu %lld zbyt duży, musi się zmieścić w grupie "
 "alokacji\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1991
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:1991
 #, c-format
 msgid "log ag number %d too large, must be less than %lld\n"
 msgstr "liczba ag logu %d zbyt duża, musi być mniejsza niż %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2021
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2021
 #, c-format
 msgid ""
 "meta-data=%-22s isize=%-6d agcount=%lld, agsize=%lld blks\n"
@@ -3629,52 +4131,52 @@ msgstr ""
 "    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%d bloków, lazy-count=%d\n"
 "realtime=%-22s extsz=%-6d blocks=%lld, rtextents=%lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2137
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2137
 #, c-format
 msgid "%s: Growing the data section failed\n"
 msgstr "%s: Powiększenie sekcji danych nie powiodło się\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2167
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2167
 #, c-format
 msgid "%s: filesystem failed to initialize\n"
 msgstr "%s: nie udało się zainicjować systemu plików\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2378
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2378
 #, c-format
 msgid "%s: root inode created in AG %u, not AG 0\n"
 msgstr "%s: główny i-węzeł utworzony w AG %u, nie AG 0\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2445
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2445
 #, c-format
 msgid "Cannot specify both -%c %s and -%c %s\n"
 msgstr "Nie można podać jednocześnie -%c %s i %c %s\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2456
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2456
 #, c-format
 msgid "Illegal value %s for -%s option\n"
 msgstr "Niedozwolona wartość %s dla opcji -%s\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2473
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2473
 #, c-format
 msgid "-%c %s option requires a value\n"
 msgstr "Opcja -%c %s wymaga wartości\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2486 ../repair/xfs_repair.c:170
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2486 .././repair/xfs_repair.c:170
 #, c-format
 msgid "option respecified\n"
 msgstr "ponownie podana opcja\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2495 ../repair/xfs_repair.c:177
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2495 .././repair/xfs_repair.c:177
 #, c-format
 msgid "unknown option -%c %s\n"
 msgstr "nieznana opcja -%c %s\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2534
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2534
 #, c-format
 msgid "blocksize not available yet.\n"
 msgstr "rozmiar bloku jeszcze nie dostępny.\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2560
+#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2560
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s\n"
@@ -3726,7 +4228,7 @@ msgstr ""
 "     xxxp (xxx PiB).\n"
 "<wartość> to xxx (512-bajtowych bloków).\n"
 
-#: ../quota/edit.c:36
+#: .././quota/edit.c:36
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3768,7 +4270,7 @@ msgstr ""
 " Użytkownik/grupa/projekt może być podany za pomocą nazwy lub numeru.\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/edit.c:59
+#: .././quota/edit.c:59
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3830,7 +4332,7 @@ msgstr ""
 "litery.\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/edit.c:91
+#: .././quota/edit.c:91
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3887,101 +4389,101 @@ msgstr ""
 " Użytkownik/grupa/projekt może być podany za pomocą nazwy lub numeru.\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/edit.c:145
+#: .././quota/edit.c:145
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set limits: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić limitów: %s\n"
 
-#: ../quota/edit.c:166 ../quota/edit.c:563
+#: .././quota/edit.c:166 .././quota/edit.c:563
 #, c-format
 msgid "%s: invalid user name: %s\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowa nazwa użytkownika: %s\n"
 
-#: ../quota/edit.c:189 ../quota/edit.c:580
+#: .././quota/edit.c:189 .././quota/edit.c:580
 #, c-format
 msgid "%s: invalid group name: %s\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowa nazwa grupy: %s\n"
 
-#: ../quota/edit.c:212 ../quota/edit.c:597
+#: .././quota/edit.c:212 .././quota/edit.c:597
 #, c-format
 msgid "%s: invalid project name: %s\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowa nazwa projektu: %s\n"
 
-#: ../quota/edit.c:237
+#: .././quota/edit.c:237
 #, c-format
 msgid "%s: Warning: `%s' in quota blocks is 0 (unlimited).\n"
 msgstr "%s: Uwaga: `%s' w blokach limitów wynosi 0 (bez ograniczeń).\n"
 
-#: ../quota/edit.c:326
+#: .././quota/edit.c:326
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognised argument %s\n"
 msgstr "%s: nierozpoznany argument %s\n"
 
-#: ../quota/edit.c:333
+#: .././quota/edit.c:333
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find any valid arguments\n"
 msgstr "%s: nie można znaleźć żadnych poprawnych argumentów\n"
 
-#: ../quota/edit.c:441
+#: .././quota/edit.c:441
 #, c-format
 msgid "%s: fopen on %s failed: %s\n"
 msgstr "%s: fopen na %s nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../quota/edit.c:473
+#: .././quota/edit.c:473
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set timer: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić czasu: %s\n"
 
-#: ../quota/edit.c:547
+#: .././quota/edit.c:547
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set warnings: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić ostrzeżeń: %s\n"
 
-#: ../quota/edit.c:678
+#: .././quota/edit.c:678
 msgid "limit"
 msgstr "limit"
 
-#: ../quota/edit.c:683
+#: .././quota/edit.c:683
 msgid "[-gpu] bsoft|bhard|isoft|ihard|rtbsoft|rtbhard=N -d|id|name"
 msgstr "[-gpu] bsoft|bhard|isoft|ihard|rtbsoft|rtbhard=N -d|id|nazwa"
 
-#: ../quota/edit.c:684
+#: .././quota/edit.c:684
 msgid "modify quota limits"
 msgstr "zmiana limitów quot"
 
-#: ../quota/edit.c:687
+#: .././quota/edit.c:687
 msgid "restore"
 msgstr "restore"
 
-#: ../quota/edit.c:691 ../quota/report.c:33 ../quota/report.c:647
+#: .././quota/edit.c:691 .././quota/report.c:33 .././quota/report.c:647
 msgid "[-gpu] [-f file]"
 msgstr "[-gpu] [-f plik]"
 
-#: ../quota/edit.c:692
+#: .././quota/edit.c:692
 msgid "restore quota limits from a backup file"
 msgstr "odtworzenie limitów quot z pliku kopii zapasowej"
 
-#: ../quota/edit.c:694
+#: .././quota/edit.c:694
 msgid "timer"
 msgstr "timer"
 
-#: ../quota/edit.c:698 ../quota/edit.c:706
+#: .././quota/edit.c:698 .././quota/edit.c:706
 msgid "[-bir] [-gpu] value -d|id|name"
 msgstr "[-bir] [-gpu] wartość -d|id|nazwa"
 
-#: ../quota/edit.c:699
+#: .././quota/edit.c:699
 msgid "get/set quota enforcement timeouts"
 msgstr "pobranie/ustawienie czasu wymuszenia quot"
 
-#: ../quota/edit.c:702
+#: .././quota/edit.c:702
 msgid "warn"
 msgstr "warn"
 
-#: ../quota/edit.c:707
+#: .././quota/edit.c:707
 msgid "get/set enforcement warning counter"
 msgstr "pobranie/ustawienie licznika ostrzeżeń"
 
-#: ../quota/free.c:29
+#: .././quota/free.c:29
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4013,124 +4515,124 @@ msgstr ""
 " -N - pominięcie nagłówka z wyjścia\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/free.c:146
+#: .././quota/free.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: project quota flag not set on %s\n"
 msgstr "%s: flaga quot projektu nie ustawiona dla %s\n"
 
-#: ../quota/free.c:155
+#: .././quota/free.c:155
 #, c-format
 msgid "%s: project ID %u (%s) doesn't match ID %u (%s)\n"
 msgstr "%s: ID projektu %u (%s) nie zgadza się z ID %u (%s)\n"
 
-#: ../quota/free.c:220
+#: .././quota/free.c:220
 #, c-format
 msgid "Filesystem "
 msgstr "System plików "
 
-#: ../quota/free.c:220
+#: .././quota/free.c:220
 #, c-format
 msgid "Filesystem     "
 msgstr "System plików    "
 
-#: ../quota/free.c:223
+#: .././quota/free.c:223
 #, c-format
 msgid "  Size  Used Avail Use%%"
 msgstr " Rozmiar Użyto Dost. %%uż."
 
-#: ../quota/free.c:224
+#: .././quota/free.c:224
 #, c-format
 msgid " 1K-blocks    Used Available Use%%"
 msgstr " Bloki 1K    Użyto Dostępnych %%uż."
 
-#: ../quota/free.c:227
+#: .././quota/free.c:227
 #, c-format
 msgid " Inodes  Used  Free Use%%"
 msgstr " I-węzły Użyto Wolne %%uż."
 
-#: ../quota/free.c:228
+#: .././quota/free.c:228
 #, c-format
 msgid "  Inodes   IUsed   IFree IUse%%"
 msgstr "  I-węzły   UżytoI   WolneI %%użI"
 
-#: ../quota/free.c:229
+#: .././quota/free.c:229
 #, c-format
 msgid " Pathname\n"
 msgstr " Ścieżka\n"
 
-#: ../quota/free.c:360
+#: .././quota/free.c:360
 msgid "df"
 msgstr "df"
 
-#: ../quota/free.c:361 ../repair/dir2.c:941 ../repair/dir2.c:1472
+#: .././quota/free.c:361 .././repair/dir2.c:941 .././repair/dir2.c:1472
 msgid "free"
 msgstr "free"
 
-#: ../quota/free.c:365
+#: .././quota/free.c:365
 msgid "[-bir] [-hn] [-f file]"
 msgstr "[-bir] [hn] [-f plik]"
 
-#: ../quota/free.c:366
+#: .././quota/free.c:366
 msgid "show free and used counts for blocks and inodes"
 msgstr "pokazanie liczby wolnych i zajętych bloków i i-węzłów"
 
-#: ../quota/init.c:48
+#: .././quota/init.c:48
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-p prog] [-c cmd]... [-d project]... [path]\n"
 msgstr ""
 "Składnia: %s [-p program] [-c polecenie]... [-d projekt]... [ścieżka]\n"
 
-#: ../quota/path.c:39
+#: .././quota/path.c:39
 #, c-format
 msgid "%sFilesystem     Pathname\n"
 msgstr "%sSystem plików    Ścieżka\n"
 
-#: ../quota/path.c:40
+#: .././quota/path.c:40
 msgid "   "
 msgstr "   "
 
-#: ../quota/path.c:43
+#: .././quota/path.c:43
 #, c-format
 msgid "%c%03d%c "
 msgstr "%c%03d%c "
 
-#: ../quota/path.c:45
+#: .././quota/path.c:45
 #, c-format
 msgid "%-19s %s"
 msgstr "%-19s %s"
 
-#: ../quota/path.c:48
+#: .././quota/path.c:48
 #, c-format
 msgid " (project %u"
 msgstr " (projekt %u"
 
-#: ../quota/path.c:50
+#: .././quota/path.c:50
 #, c-format
 msgid ", %s"
 msgstr ", %s"
 
-#: ../quota/path.c:103
+#: .././quota/path.c:103
 #, c-format
 msgid "No paths are available\n"
 msgstr "Brak ścieżek\n"
 
-#: ../quota/path.c:124
+#: .././quota/path.c:124
 msgid "path"
 msgstr "path"
 
-#: ../quota/path.c:125
+#: .././quota/path.c:125
 msgid "paths"
 msgstr "paths"
 
-#: ../quota/path.c:131
+#: .././quota/path.c:131
 msgid "set current path, or show the list of paths"
 msgstr "ustawienie bieżącej ścieżki lub pokazanie listy ścieżek"
 
-#: ../quota/path.c:139
+#: .././quota/path.c:139
 msgid "list known mount points and projects"
 msgstr "wypisanie znanych punktów montowań i projektów"
 
-#: ../quota/project.c:45
+#: .././quota/project.c:45
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4244,52 +4746,52 @@ msgstr ""
 " manuala xfs_quota.\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/project.c:108 ../quota/project.c:153 ../quota/project.c:200
+#: .././quota/project.c:108 .././quota/project.c:153 .././quota/project.c:200
 #, c-format
 msgid "%s: cannot stat file %s\n"
 msgstr "%s: nie można wykonać stat na pliku %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:112 ../quota/project.c:157 ../quota/project.c:204
+#: .././quota/project.c:112 .././quota/project.c:157 .././quota/project.c:204
 #, c-format
 msgid "%s: skipping special file %s\n"
 msgstr "%s: pominięto plik specjalny %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:126
+#: .././quota/project.c:126
 #, c-format
 msgid "%s - project identifier is not set (inode=%u, tree=%u)\n"
 msgstr "%s - identyfikator projektu nie ustawiony (i-węzeł=%u, drzewo=%u)\n"
 
-#: ../quota/project.c:130
+#: .././quota/project.c:130
 #, c-format
 msgid "%s - project inheritance flag is not set\n"
 msgstr "%s - flaga dziedziczenia projektu nie ustawiona\n"
 
-#: ../quota/project.c:178
+#: .././quota/project.c:178
 #, c-format
 msgid "%s: cannot clear project on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można usunąć projektu z %s: %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:225
+#: .././quota/project.c:225
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set project on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić projektu na %s: %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:240
+#: .././quota/project.c:240
 #, c-format
 msgid "Checking project %s (path %s)...\n"
 msgstr "Sprawdzanie projektu %s (ścieżka %s)...\n"
 
-#: ../quota/project.c:244
+#: .././quota/project.c:244
 #, c-format
 msgid "Setting up project %s (path %s)...\n"
 msgstr "Ustanawianie projektu %s (ścieżka %s)...\n"
 
-#: ../quota/project.c:248
+#: .././quota/project.c:248
 #, c-format
 msgid "Clearing project %s (path %s)...\n"
 msgstr "Usuwanie projektu %s (ścieżka %s)...\n"
 
-#: ../quota/project.c:271
+#: .././quota/project.c:271
 #, c-format
 msgid ""
 "Processed %d (%s and cmdline) paths for project %s with recursion depth %s (%"
@@ -4298,20 +4800,20 @@ msgstr ""
 "Przetworzono %d (z %s oraz z linii poleceń) ścieżek dla projektu %s\n"
 "z ograniczeniem %s (%d)\n"
 
-#: ../quota/project.c:273
+#: .././quota/project.c:273
 msgid "infinite"
 msgstr "nieaktywnym"
 
-#: ../quota/project.c:273
+#: .././quota/project.c:273
 msgid "limited"
 msgstr "aktywnym"
 
-#: ../quota/project.c:318
+#: .././quota/project.c:318
 #, c-format
 msgid "projects file \"%s\" doesn't exist\n"
 msgstr "plik projektów \"%s\" nie istnieje\n"
 
-#: ../quota/project.c:325
+#: .././quota/project.c:325
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: only one projid/name can be specified when using -p <path>, %d found.\n"
@@ -4319,28 +4821,28 @@ msgstr ""
 "%s: tylko jeden id projektu/nazwa może być podana kiedy opcja -p <ścieżka> "
 "jest w użyciu. Znaleziono %d.\n"
 
-#: ../quota/project.c:334
+#: .././quota/project.c:334
 #, c-format
 msgid "%s - no such project in %s\n"
 msgstr "%s - nie ma takiego projektu w %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:347
+#: .././quota/project.c:347
 msgid "project"
 msgstr "project"
 
-#: ../quota/project.c:348
+#: .././quota/project.c:348
 msgid "tree"
 msgstr "tree"
 
-#: ../quota/project.c:350
+#: .././quota/project.c:350
 msgid "[-c|-s|-C|-d <depth>|-p <path>] project ..."
 msgstr "[-c|-s|-C| -d <poziom>|-p <ścieżka>] projekt ..."
 
-#: ../quota/project.c:353
+#: .././quota/project.c:353
 msgid "check, setup or clear project quota trees"
 msgstr "sprawdzenie, ustanowienie lub usunięcie drzew projektów"
 
-#: ../quota/quot.c:55
+#: .././quota/quot.c:55
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4389,34 +4891,34 @@ msgstr ""
 " (opcjonalny) użytkownik/grupa/projekt może być podany za pomocą nazwy lub\n"
 " numeru (tzn. uid/gid/projid).\n"
 
-#: ../quota/quot.c:219
+#: .././quota/quot.c:219
 #, c-format
 msgid "%s (%s) %s:\n"
 msgstr "%s (%s) %s:\n"
 
-#: ../quota/quot.c:295
+#: .././quota/quot.c:295
 #, c-format
 msgid "%s (%s):\n"
 msgstr "%s (%s):\n"
 
-#: ../quota/quot.c:300 ../quota/quot.c:304
+#: .././quota/quot.c:300 .././quota/quot.c:304
 #, c-format
 msgid "%d\t%llu\t%llu\n"
 msgstr "%d\t%llu\t%llu\n"
 
-#: ../quota/quot.c:414
+#: .././quota/quot.c:414
 msgid "quot"
 msgstr "quot"
 
-#: ../quota/quot.c:418
+#: .././quota/quot.c:418
 msgid "[-bir] [-gpu] [-acv] [-f file]"
 msgstr "[-bir] [-gpu] [-acv] [-f plik]"
 
-#: ../quota/quot.c:419
+#: .././quota/quot.c:419
 msgid "summarize filesystem ownership"
 msgstr "podsumowanie własności systemu plików"
 
-#: ../quota/quota.c:32
+#: .././quota/quota.c:32
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4454,7 +4956,7 @@ msgstr ""
 " (opcjonalny) użytkownik/grupa/projekt może być podany za pomocą nazwy lub\n"
 " numeru (tzn. uid/gid/projid).\n"
 
-#: ../quota/quota.c:85
+#: .././quota/quota.c:85
 #, c-format
 msgid ""
 "Disk quotas for %s %s (%u)\n"
@@ -4463,77 +4965,77 @@ msgstr ""
 "Limity dyskowe (quota) dla %s %s (%u)\n"
 "System plików%s"
 
-#: ../quota/quota.c:90
+#: .././quota/quota.c:90
 #, c-format
 msgid " Blocks Quota Limit Warn/Time  "
 msgstr " Bloki  Quota Limit Czas ostrz. "
 
-#: ../quota/quota.c:91
+#: .././quota/quota.c:91
 #, c-format
 msgid "   Blocks   Quota   Limit Warn/Time   "
 msgstr "   Bloki    Quota   Limit Czas ostrz.  "
 
-#: ../quota/quota.c:94
+#: .././quota/quota.c:94
 #, c-format
 msgid " Files Quota Limit Warn/Time  "
 msgstr " Pliki Quota Limit Czas ostrz. "
 
-#: ../quota/quota.c:95
+#: .././quota/quota.c:95
 #, c-format
 msgid "   Files   Quota   Limit Warn/Time   "
 msgstr "   Pliki   Quota   Limit Czas ostrz.  "
 
-#: ../quota/quota.c:98
+#: .././quota/quota.c:98
 #, c-format
 msgid "Realtime Quota Limit Warn/Time  "
 msgstr "Realtime Quota Limit Czas ostrz. "
 
-#: ../quota/quota.c:99
+#: .././quota/quota.c:99
 #, c-format
 msgid "  Realtime   Quota   Limit Warn/Time   "
 msgstr "  Realtime   Quota   Limit Czas ostrz.  "
 
-#: ../quota/quota.c:235
+#: .././quota/quota.c:235
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find user %s\n"
 msgstr "%s: nie można odnaleźć użytkownika %s\n"
 
-#: ../quota/quota.c:285
+#: .././quota/quota.c:285
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find group %s\n"
 msgstr "%s: nie można odnaleźć grupy %s\n"
 
-#: ../quota/quota.c:342
+#: .././quota/quota.c:342
 #, c-format
 msgid "%s: must specify a project name/ID\n"
 msgstr "%s: należy podać nazwę/ID projektu\n"
 
-#: ../quota/quota.c:355
+#: .././quota/quota.c:355
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find project %s\n"
 msgstr "%s: nie można odnaleźć projektu %s\n"
 
-#: ../quota/quota.c:455
+#: .././quota/quota.c:455
 msgid "quota"
 msgstr "quota"
 
-#: ../quota/quota.c:456
+#: .././quota/quota.c:456
 msgid "l"
 msgstr "l"
 
-#: ../quota/quota.c:460
+#: .././quota/quota.c:460
 msgid "[-bir] [-gpu] [-hnNv] [-f file] [id|name]..."
 msgstr "[-bir] [-gpu] [-hnNv] [-f plik] [id|nazwa]..."
 
-#: ../quota/quota.c:461
+#: .././quota/quota.c:461
 msgid "show usage and limits"
 msgstr "pokazanie wykorzystania i limitów"
 
-#: ../quota/report.c:34 ../quota/report.c:648
+#: .././quota/report.c:34 .././quota/report.c:648
 msgid "dump quota information for backup utilities"
 msgstr "zrzucenie informacji o limitach (quota) dla narzędzi backupowych"
 
-#: ../quota/report.c:36
+#: .././quota/report.c:36
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4553,15 +5055,15 @@ msgstr ""
 " -f - zapisanie zrzutu do podanego pliku\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/report.c:48
+#: .././quota/report.c:48
 msgid "[-bir] [-gpu] [-ahntLNU] [-f file]"
 msgstr "[-bir] [-gpu] [-ahntLNU] [-f plik]"
 
-#: ../quota/report.c:49 ../quota/report.c:657
+#: .././quota/report.c:49 .././quota/report.c:657
 msgid "report filesystem quota information"
 msgstr "raportowanie informacji o limitach (quota) w systemie plików"
 
-#: ../quota/report.c:51
+#: .././quota/report.c:51
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4616,48 +5118,48 @@ msgstr ""
 " -r - tylko informacje o wykorzystanych blokach realtime\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/report.c:228
+#: .././quota/report.c:228
 #, c-format
 msgid "%s quota on %s (%s)\n"
 msgstr "limit %s na %s (%s)\n"
 
-#: ../quota/report.c:253 ../quota/report.c:261
+#: .././quota/report.c:253 .././quota/report.c:261
 #, c-format
 msgid " Used  Soft  Hard Warn/Grace  "
 msgstr " Użyto Miękki Twardy Ostrzeżenie "
 
-#: ../quota/report.c:254 ../quota/report.c:262
+#: .././quota/report.c:254 .././quota/report.c:262
 #, c-format
 msgid "   Used    Soft    Hard  Warn/Grace   "
 msgstr "   Użyto   Miękki   Twardy  Ostrzeżenie  "
 
-#: ../quota/report.c:257
+#: .././quota/report.c:257
 #, c-format
 msgid " Used  Soft  Hard Warn/Grace "
 msgstr " Użyto Miękki Twardy Ostrzeżenie"
 
-#: ../quota/report.c:258
+#: .././quota/report.c:258
 #, c-format
 msgid "   Used    Soft    Hard  Warn/ Grace   "
 msgstr "   Użyto   Miękki   Twardy  Ostrzeżenie   "
 
-#: ../quota/report.c:643
+#: .././quota/report.c:643
 msgid "dump"
 msgstr "dump"
 
-#: ../quota/report.c:651
+#: .././quota/report.c:651
 msgid "report"
 msgstr "report"
 
-#: ../quota/report.c:652
+#: .././quota/report.c:652
 msgid "repquota"
 msgstr "repquota"
 
-#: ../quota/report.c:656
+#: .././quota/report.c:656
 msgid "[-bir] [-gpu] [-ahnt] [-f file]"
 msgstr "[-bir] [-gpu] [-ahnt] [-f plik]"
 
-#: ../quota/state.c:33
+#: .././quota/state.c:33
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4699,7 +5201,7 @@ msgstr ""
 " użytkowników (można podać wiele rodzajów).\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/state.c:56
+#: .././quota/state.c:56
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4727,7 +5229,7 @@ msgstr ""
 "rodzajów).\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/state.c:72
+#: .././quota/state.c:72
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4754,7 +5256,7 @@ msgstr ""
 "rodzajów).\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/state.c:88
+#: .././quota/state.c:88
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4776,7 +5278,7 @@ msgstr ""
 "(użytkownicy).\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/state.c:102
+#: .././quota/state.c:102
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4800,281 +5302,281 @@ msgstr ""
 "rodzajów).\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/state.c:121
+#: .././quota/state.c:121
 #, c-format
 msgid "%s quota state on %s (%s)\n"
 msgstr "stan limitów %s na %s (%s)\n"
 
-#: ../quota/state.c:123
+#: .././quota/state.c:123
 #, c-format
 msgid " Accounting: %s\n"
 msgstr " Rozliczanie: %s\n"
 
-#: ../quota/state.c:123 ../quota/state.c:124
+#: .././quota/state.c:123 .././quota/state.c:124
 msgid "ON"
 msgstr "WŁĄCZONE"
 
-#: ../quota/state.c:123 ../quota/state.c:124
+#: .././quota/state.c:123 .././quota/state.c:124
 msgid "OFF"
 msgstr "WYŁĄCZONE"
 
-#: ../quota/state.c:124
+#: .././quota/state.c:124
 #, c-format
 msgid " Enforcement: %s\n"
 msgstr " Wymuszanie: %s\n"
 
-#: ../quota/state.c:125
+#: .././quota/state.c:125
 #, c-format
 msgid " Inode: #%llu (%llu blocks, %lu extents)\n"
 msgstr " I-węzeł: #%llu (%llu bloków, %lu fragmentów)\n"
 
-#: ../quota/state.c:137
+#: .././quota/state.c:137
 #, c-format
 msgid "%s grace time: %s\n"
 msgstr "czas pobłażliwości %s: %s\n"
 
-#: ../quota/state.c:154
+#: .././quota/state.c:154
 #, c-format
 msgid "%s quota are not enabled on %s\n"
 msgstr "Limity %s nie są włączone na %s\n"
 
-#: ../quota/state.c:524 ../quota/state.c:540 ../quota/state.c:548
-#: ../quota/state.c:556
+#: .././quota/state.c:524 .././quota/state.c:540 .././quota/state.c:548
+#: .././quota/state.c:556
 msgid "[-gpu] [-v]"
 msgstr "[-gpu] [-v]"
 
-#: ../quota/state.c:525
+#: .././quota/state.c:525
 msgid "permanently switch quota off for a path"
 msgstr "wyłączenie limitów na stałe dla ścieżki"
 
-#: ../quota/state.c:528
+#: .././quota/state.c:528
 msgid "state"
 msgstr "state"
 
-#: ../quota/state.c:532
+#: .././quota/state.c:532
 msgid "[-gpu] [-a] [-v] [-f file]"
 msgstr "[-gpu] [-a] [-v] [-f plik]"
 
-#: ../quota/state.c:533
+#: .././quota/state.c:533
 msgid "get overall quota state information"
 msgstr "uzyskanie ogólnych informacji o stanie quot"
 
-#: ../quota/state.c:536
+#: .././quota/state.c:536
 msgid "enable"
 msgstr "enable"
 
-#: ../quota/state.c:541
+#: .././quota/state.c:541
 msgid "enable quota enforcement"
 msgstr "włączenie wymuszania limitów"
 
-#: ../quota/state.c:544
+#: .././quota/state.c:544
 msgid "disable"
 msgstr "disable"
 
-#: ../quota/state.c:549
+#: .././quota/state.c:549
 msgid "disable quota enforcement"
 msgstr "wyłączenie wymuszania limitów"
 
-#: ../quota/state.c:552
+#: .././quota/state.c:552
 msgid "remove"
 msgstr "remove"
 
-#: ../quota/state.c:557
+#: .././quota/state.c:557
 msgid "remove quota extents from a filesystem"
 msgstr "usunięcie fragmentów związanych z limitami z systemu plików"
 
-#: ../quota/util.c:59
+#: .././quota/util.c:59
 #, c-format
 msgid "[-none-]"
 msgstr "[-brak-]"
 
-#: ../quota/util.c:59
+#: .././quota/util.c:59
 #, c-format
 msgid "[--none--]"
 msgstr "[--brak--]"
 
-#: ../quota/util.c:62
+#: .././quota/util.c:62
 #, c-format
 msgid "[------]"
 msgstr "[------]"
 
-#: ../quota/util.c:62
+#: .././quota/util.c:62
 #, c-format
 msgid "[--------]"
 msgstr "[--------]"
 
 # XXX: ngettext()
-#: ../quota/util.c:66 ../quota/util.c:69
+#: .././quota/util.c:66 .././quota/util.c:69
 msgid "day"
 msgstr "dzień"
 
-#: ../quota/util.c:66 ../quota/util.c:69
+#: .././quota/util.c:66 .././quota/util.c:69
 msgid "days"
 msgstr "dni"
 
-#: ../quota/util.c:194
+#: .././quota/util.c:194
 msgid "Blocks"
 msgstr "Bloki"
 
-#: ../quota/util.c:194
+#: .././quota/util.c:194
 msgid "Inodes"
 msgstr "I-węzły"
 
-#: ../quota/util.c:194
+#: .././quota/util.c:194
 msgid "Realtime Blocks"
 msgstr "Bloki realtime"
 
-#: ../quota/util.c:209
+#: .././quota/util.c:209
 msgid "User"
 msgstr "użytkowników"
 
-#: ../quota/util.c:209
+#: .././quota/util.c:209
 msgid "Group"
 msgstr "grup"
 
-#: ../quota/util.c:209
+#: .././quota/util.c:209
 msgid "Project"
 msgstr "projektów"
 
-#: ../quota/util.c:417
+#: .././quota/util.c:417
 #, c-format
 msgid "%s: open on %s failed: %s\n"
 msgstr "%s: open dla %s nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../quota/util.c:423
+#: .././quota/util.c:423
 #, c-format
 msgid "%s: fdopen on %s failed: %s\n"
 msgstr "%s: fdopen dla %s nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:35
+#: .././repair/agheader.c:35
 #, c-format
 msgid "bad magic # 0x%x for agf %d\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna 0x%x dla agf %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:44
+#: .././repair/agheader.c:44
 #, c-format
 msgid "bad version # %d for agf %d\n"
 msgstr "błędny numer wersji %d dla agf %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:53
+#: .././repair/agheader.c:53
 #, c-format
 msgid "bad sequence # %d for agf %d\n"
 msgstr "błędny numer sekwencji %d dla agf %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:63
+#: .././repair/agheader.c:63
 #, c-format
 msgid "bad length %d for agf %d, should be %d\n"
 msgstr "błędna długość %d dla agf %d, powinno być %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:76
+#: .././repair/agheader.c:76
 #, c-format
 msgid "bad length %d for agf %d, should be %llu\n"
 msgstr "błędna długość %d dla agf %d, powinno być %llu\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:90
+#: .././repair/agheader.c:90
 #, c-format
 msgid "flfirst %d in agf %d too large (max = %d)\n"
 msgstr "flfirst %d w agf %d zbyt duże (maksimum = %d)\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:97
+#: .././repair/agheader.c:97
 #, c-format
 msgid "fllast %d in agf %d too large (max = %d)\n"
 msgstr "fllast %d w agf %d zbyt duże (maksimum = %d)\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:118
+#: .././repair/agheader.c:118
 #, c-format
 msgid "bad magic # 0x%x for agi %d\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna 0x%x dla agi %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:127
+#: .././repair/agheader.c:127
 #, c-format
 msgid "bad version # %d for agi %d\n"
 msgstr "błędny numer wersji %d dla agi %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:136
+#: .././repair/agheader.c:136
 #, c-format
 msgid "bad sequence # %d for agi %d\n"
 msgstr "błędny numer sekwencji %d dla agi %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:146
+#: .././repair/agheader.c:146
 #, c-format
 msgid "bad length # %d for agi %d, should be %d\n"
 msgstr "błędna długość %d dla agi %d, powinno być %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:159
+#: .././repair/agheader.c:159
 #, c-format
 msgid "bad length # %d for agi %d, should be %llu\n"
 msgstr "błędna długość %d dla agi %d, powinno być %llu\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:270
+#: .././repair/agheader.c:270
 #, c-format
 msgid "zeroing unused portion of %s superblock (AG #%u)\n"
 msgstr "zerowanie nieużywanej części superbloku %s (AG #%u)\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:271 ../repair/agheader.c:277
+#: .././repair/agheader.c:271 .././repair/agheader.c:277
 msgid "primary"
 msgstr "głównego"
 
-#: ../repair/agheader.c:271 ../repair/agheader.c:277
+#: .././repair/agheader.c:271 .././repair/agheader.c:277
 msgid "secondary"
 msgstr "zapasowego"
 
-#: ../repair/agheader.c:276
+#: .././repair/agheader.c:276
 #, c-format
 msgid "would zero unused portion of %s superblock (AG #%u)\n"
 msgstr "nieużywana część superbloku %s (AG #%u) zostałaby wyzerowana\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:295
+#: .././repair/agheader.c:295
 #, c-format
 msgid "bad flags field in superblock %d\n"
 msgstr "błędne pole flag w superbloku %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:312
+#: .././repair/agheader.c:312
 #, c-format
 msgid "non-null user quota inode field in superblock %d\n"
 msgstr "niezerowe pole i-węzła limitów użytkowników w superbloku %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:325
+#: .././repair/agheader.c:325
 #, c-format
 msgid "non-null group quota inode field in superblock %d\n"
 msgstr "niezerowe pole i-węzła limitów grup w superbloku %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:337
+#: .././repair/agheader.c:337
 #, c-format
 msgid "non-null quota flags in superblock %d\n"
 msgstr "niezerowe flagi limitów w superbloku %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:355
+#: .././repair/agheader.c:355
 #, c-format
 msgid "bad shared version number in superblock %d\n"
 msgstr "błędny numer wersji dzielonej w superbloku %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:367
+#: .././repair/agheader.c:367
 #, c-format
 msgid "bad inode alignment field in superblock %d\n"
 msgstr "błędne pole wyrównania i-węzłów w superbloku %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:380
+#: .././repair/agheader.c:380
 #, c-format
 msgid "bad stripe unit/width fields in superblock %d\n"
 msgstr "błędne pola jednostki/szerokości pasa w superbloku %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:398
+#: .././repair/agheader.c:398
 #, c-format
 msgid "bad log/data device sector size fields in superblock %d\n"
 msgstr "błędne pola rozmiaru sektora urządzenia logu/danych w superbloku %d\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:429
+#: .././repair/agheader.c:429
 #, c-format
 msgid "bad on-disk superblock %d - %s\n"
 msgstr "błędny superblok %d na dysku - %s\n"
 
-#: ../repair/agheader.c:436
+#: .././repair/agheader.c:436
 #, c-format
 msgid "primary/secondary superblock %d conflict - %s\n"
 msgstr "konflikt głównego/zapasowego superbloku %d - %s\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:106
+#: .././repair/attr_repair.c:106
 msgid ""
 "entry contains illegal value in attribute named SGI_ACL_FILE or "
 "SGI_ACL_DEFAULT\n"
@@ -5082,95 +5584,95 @@ msgstr ""
 "wpis zawiera niedozwoloną wartość w atrybucie SGI_ACL_FILE lub "
 "SGI_ACL_DEFAULT\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:128
+#: .././repair/attr_repair.c:128
 msgid "entry contains illegal value in attribute named SGI_MAC_LABEL\n"
 msgstr "wpis zawiera niedozwoloną wartość w atrybucie SGI_MAC_LABEL\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:134
+#: .././repair/attr_repair.c:134
 msgid "entry contains illegal value in attribute named SGI_CAP_FILE\n"
 msgstr "wpis zawiera niedozwoloną wartość w atrybucie SGI_CAP_FILE\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:173
+#: .././repair/attr_repair.c:173
 #, c-format
 msgid "there are no attributes in the fork for inode %llu\n"
 msgstr "nie ma atrybutów w gałęzi dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:181
+#: .././repair/attr_repair.c:181
 #, c-format
 msgid "would junk the attribute fork since count is 0 for inode %llu\n"
 msgstr ""
 "gałąź atrybutów zostałaby usunięta ponieważ licznik wynosi 0 dla i-węzła %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:201
+#: .././repair/attr_repair.c:201
 msgid "zero length name entry in attribute fork,"
 msgstr "wpis nazwy zerowej długości w gałęzi atrybutów,"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:204 ../repair/attr_repair.c:224
+#: .././repair/attr_repair.c:204 .././repair/attr_repair.c:224
 #, c-format
 msgid " truncating attributes for inode %llu to %d\n"
 msgstr " ucięto atrybuty dla i-węzła %llu do %d\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:209 ../repair/attr_repair.c:230
+#: .././repair/attr_repair.c:209 .././repair/attr_repair.c:230
 #, c-format
 msgid " would truncate attributes for inode %llu to %d\n"
 msgstr " atrybuty dla i-węzła %llu zostałyby ucięte do %d\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:221
+#: .././repair/attr_repair.c:221
 msgid "name or value attribute lengths are too large,\n"
 msgstr "długości nazwy lub wartości atrybutów są zbyt duże,\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:243
+#: .././repair/attr_repair.c:243
 msgid "entry contains illegal character in shortform attribute name\n"
 msgstr "wpis zawiera niedozwolony znak w nazwie atrybutu krótkiego\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:249
+#: .././repair/attr_repair.c:249
 msgid "entry has INCOMPLETE flag on in shortform attribute\n"
 msgstr "wpis ma flagę NIEPEŁNY w atrybucie krótkim\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:266
+#: .././repair/attr_repair.c:266
 #, c-format
 msgid "removing attribute entry %d for inode %llu\n"
 msgstr "usunięto wpis atrybutu %d dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:278
+#: .././repair/attr_repair.c:278
 #, c-format
 msgid "would remove attribute entry %d for inode %llu\n"
 msgstr "wpis atrybutu %d dla i-węzła %llu zostałby usunięty\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:292
+#: .././repair/attr_repair.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "would have corrected attribute entry count in inode %llu from %d to %d\n"
 msgstr ""
 "liczba wpisów atrybutów w i-węźle %llu zostałaby poprawiona z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:296
+#: .././repair/attr_repair.c:296
 #, c-format
 msgid "corrected attribute entry count in inode %llu, was %d, now %d\n"
 msgstr "poprawiono liczbę wpisów atrybutów w i-węźle %llu - było %d, jest %d\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:307
+#: .././repair/attr_repair.c:307
 #, c-format
 msgid "would have corrected attribute totsize in inode %llu from %d to %d\n"
 msgstr "totsize atrybutów w i-węźle %llu zostałby poprawiony z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:312
+#: .././repair/attr_repair.c:312
 #, c-format
 msgid "corrected attribute entry totsize in inode %llu, was %d, now %d\n"
 msgstr "poprawiono totsize wpisu atrybutów w i-węźle %llu - było %d, jest %d\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:342
+#: .././repair/attr_repair.c:342
 #, c-format
 msgid "remote block for attributes of inode %llu is missing\n"
 msgstr "brak odległego bloku dla atrybutów i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:350
+#: .././repair/attr_repair.c:350
 #, c-format
 msgid "can't read remote block for attributes of inode %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać odległego bloku dla atrybutów i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:394
+#: .././repair/attr_repair.c:394
 #, c-format
 msgid ""
 "attribute entry %d in attr block %u, inode %llu has bad name (namelen = %d)\n"
@@ -5178,14 +5680,14 @@ msgstr ""
 "wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu ma błędną nazwę (namelen "
 "= %d)\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:411
+#: .././repair/attr_repair.c:411
 #, c-format
 msgid "bad hashvalue for attribute entry %d in attr block %u, inode %llu\n"
 msgstr ""
 "błędna wartość hasza dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:420
+#: .././repair/attr_repair.c:420
 #, c-format
 msgid ""
 "bad security value for attribute entry %d in attr block %u, inode %llu\n"
@@ -5193,52 +5695,52 @@ msgstr ""
 "błędna wartość bezpieczeństwa dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-"
 "węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:453
+#: .././repair/attr_repair.c:453
 #, c-format
 msgid "inconsistent remote attribute entry %d in attr block %u, ino %llu\n"
 msgstr ""
 "niespójny wpis odległego atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:463
+#: .././repair/attr_repair.c:463
 #, c-format
 msgid "cannot malloc enough for remotevalue attribute for inode %llu\n"
 msgstr ""
 "nie można przydzielić wystarczająco dużo dla atrybutu remotevalue dla i-"
 "węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:465
+#: .././repair/attr_repair.c:465
 msgid "SKIPPING this remote attribute\n"
 msgstr "POMINIĘTO ten atrybut odległy\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:470
+#: .././repair/attr_repair.c:470
 #, c-format
 msgid "remote attribute get failed for entry %d, inode %llu\n"
 msgstr ""
 "pobranie odległego atrybutu nie powiodło się dla wpisu %d, i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:476
+#: .././repair/attr_repair.c:476
 #, c-format
 msgid "remote attribute value check failed for entry %d, inode %llu\n"
 msgstr ""
 "sprawdzenie wartości odległego atrybutu nie powiodło się dla wpisu %d, i-"
 "węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:513
+#: .././repair/attr_repair.c:513
 #, c-format
 msgid "bad attribute count %d in attr block %u, inode %llu\n"
 msgstr "błędna liczba atrybutów %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:528
+#: .././repair/attr_repair.c:528
 #, c-format
 msgid "bad attribute nameidx %d in attr block %u, inode %llu\n"
 msgstr "błędny nameidx atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:537
+#: .././repair/attr_repair.c:537
 #, c-format
 msgid "attribute entry #%d in attr block %u, inode %llu is INCOMPLETE\n"
 msgstr "wpis atrybutu #%d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu jest NIEPEŁNY\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:548
+#: .././repair/attr_repair.c:548
 #, c-format
 msgid ""
 "attribute entry %d in attr block %u, inode %llu claims already used space\n"
@@ -5246,14 +5748,14 @@ msgstr ""
 "wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu odwołuje się do już "
 "użytego miejsca\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:571
+#: .././repair/attr_repair.c:571
 #, c-format
 msgid "attribute entry %d in attr block %u, inode %llu claims used space\n"
 msgstr ""
 "wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu odwołuje się do "
 "używanego miejsca\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:596
+#: .././repair/attr_repair.c:596
 #, c-format
 msgid ""
 "- resetting first used heap value from %d to %d in block %u of attribute "
@@ -5262,7 +5764,7 @@ msgstr ""
 "- przestawiono pierwszą używaną wartość sterty z %d na %d w bloku %u gałęzi "
 "atrybutów i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:604
+#: .././repair/attr_repair.c:604
 #, c-format
 msgid ""
 "- would reset first used value from %d to %d in block %u of attribute fork "
@@ -5271,7 +5773,7 @@ msgstr ""
 "- pierwsza używana wartość zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u "
 "gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:614
+#: .././repair/attr_repair.c:614
 #, c-format
 msgid ""
 "- resetting usedbytes cnt from %d to %d in block %u of attribute fork of "
@@ -5280,7 +5782,7 @@ msgstr ""
 "- przestawiono liczbę użytych bajtów z %d na %d w bloku %u gałęzi atrybutów "
 "i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:622
+#: .././repair/attr_repair.c:622
 #, c-format
 msgid ""
 "- would reset usedbytes cnt from %d to %d in block %u of attribute fork of %"
@@ -5289,12 +5791,12 @@ msgstr ""
 "- liczba użytych bajtów zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u gałęzi "
 "atrybutów i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:671
+#: .././repair/attr_repair.c:671
 #, c-format
 msgid "can't map block %u for attribute fork for inode %llu\n"
 msgstr "nie można odwzorować bloku %u dla gałęzi atrybutów dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:679
+#: .././repair/attr_repair.c:679
 #, c-format
 msgid ""
 "can't read file block %u (fsbno %llu) for attribute fork of inode %llu\n"
@@ -5302,45 +5804,45 @@ msgstr ""
 "nie można odczytać bloku pliku %u (fsbno %llu) dla gałęzi atrybutów i-węzła %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:689
+#: .././repair/attr_repair.c:689
 #, c-format
 msgid "bad attribute leaf magic %#x for inode %llu\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna liścia atrybutu %#x dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:720
+#: .././repair/attr_repair.c:720
 #, c-format
 msgid ""
 "bad sibling back pointer for block %u in attribute fork for inode %llu\n"
 msgstr ""
 "błędny wskaźnik wsteczny dla bloku %u w gałęzi atrybutów dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:747
+#: .././repair/attr_repair.c:747
 #, c-format
 msgid "bad hash path in attribute fork for inode %llu\n"
 msgstr "błędna ścieżka hasza w gałęzi atrybutów dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:846
+#: .././repair/attr_repair.c:846
 #, c-format
 msgid "block 0 of inode %llu attribute fork is missing\n"
 msgstr "brak bloku 0 i-węzła %llu gałęzi atrybutów\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:852
+#: .././repair/attr_repair.c:852
 #, c-format
 msgid "agno of attribute fork of inode %llu out of regular partition\n"
 msgstr "agno gałęzi atrybutów i-węzła %llu spoza zwykłej partycji\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:860
+#: .././repair/attr_repair.c:860
 #, c-format
 msgid "can't read block 0 of inode %llu attribute fork\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku 0 i-węzła %llu gałęzi atrybutów\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:874
+#: .././repair/attr_repair.c:874
 #, c-format
 msgid "clearing forw/back pointers in block 0 for attributes in inode %llu\n"
 msgstr ""
 "wyczyszczono wskaźniki forw/back w bloku 0 dla atrybutów w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:880
+#: .././repair/attr_repair.c:880
 #, c-format
 msgid ""
 "would clear forw/back pointers in block 0 for attributes in inode %llu\n"
@@ -5348,197 +5850,197 @@ msgstr ""
 "wskaźniki forw/back w bloku 0 dla atrybutów w i-węźle %llu zostałyby "
 "wyczyszczone\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:910
+#: .././repair/attr_repair.c:910
 #, c-format
 msgid "bad attribute leaf magic # %#x for dir ino %llu\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna liścia atrybutu %#x dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:977 ../repair/dinode.c:2176
+#: .././repair/attr_repair.c:977 .././repair/dinode.c:2176
 #, c-format
 msgid "illegal attribute format %d, ino %llu\n"
 msgstr "niedozwolony format atrybutu %d, i-węzeł %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:1000
+#: .././repair/attr_repair.c:1000
 msgid "cannot malloc enough for ACL attribute\n"
 msgstr "nie można wykonać wystarczającego malloc dla atrybutu ACL\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:1001
+#: .././repair/attr_repair.c:1001
 msgid "SKIPPING this ACL\n"
 msgstr "POMINIĘTO ten ACL\n"
 
-#: ../repair/avl.c:1011 ../repair/avl64.c:1032
+#: .././repair/avl.c:1011 .././repair/avl64.c:1032
 #, c-format
 msgid "avl_insert: Warning! duplicate range [%llu,%llu]\n"
 msgstr "avl_insert: Uwaga! powtórzony przedział [%llu,%llu]\n"
 
-#: ../repair/bmap.c:43
+#: .././repair/bmap.c:43
 #, c-format
 msgid "realloc failed in blkent_append (%u bytes)\n"
 msgstr "realloc nie powiodło się w blkent_append (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/bmap.c:65
+#: .././repair/bmap.c:65
 #, c-format
 msgid "malloc failed in blkent_new (%u bytes)\n"
 msgstr "malloc nie powiodło się w blkend_new (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/bmap.c:91
+#: .././repair/bmap.c:91
 #, c-format
 msgid "malloc failed in blkent_prepend (%u bytes)\n"
 msgstr "malloc nie powiodło się w blkent_prepend (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/bmap.c:118
+#: .././repair/bmap.c:118
 #, c-format
 msgid "malloc failed in blkmap_alloc (%u bytes)\n"
 msgstr "malloc nie powiodło się w blkmap_alloc (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/bmap.c:216
+#: .././repair/bmap.c:216
 #, c-format
 msgid "blkmap_getn realloc failed (%u bytes)\n"
 msgstr "realloc w blkmap_getn nie powiodło się (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/bmap.c:252
+#: .././repair/bmap.c:252
 #, c-format
 msgid "realloc failed in blkmap_grow (%u bytes)\n"
 msgstr "realloc nie powiodło się w blkmap_grow (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:59
+#: .././repair/dino_chunks.c:59
 #, c-format
 msgid "cannot read agbno (%u/%u), disk block %lld\n"
 msgstr "nie można odczytać agbno (%u/%u), blok dysku %lld\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:157
+#: .././repair/dino_chunks.c:157
 #, c-format
 msgid "uncertain inode block %d/%d already known\n"
 msgstr "niepewny blok i-węzła %d/%d już znany\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:173 ../repair/dino_chunks.c:443
-#: ../repair/dino_chunks.c:505
+#: .././repair/dino_chunks.c:173 .././repair/dino_chunks.c:443
+#: .././repair/dino_chunks.c:505
 #, c-format
 msgid "inode block %d/%d multiply claimed, (state %d)\n"
 msgstr "blok i-węzła %d/%d już przypisany (stan %d)\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:180 ../repair/dino_chunks.c:510
+#: .././repair/dino_chunks.c:180 .././repair/dino_chunks.c:510
 #, c-format
 msgid "inode block %d/%d bad state, (state %d)\n"
 msgstr "blok i-węzła (%d/%d) w błędnym stanie (stan %d)\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:450
+#: .././repair/dino_chunks.c:450
 #, c-format
 msgid "uncertain inode block overlap, agbno = %d, ino = %llu\n"
 msgstr "niepewny blok i-węzła pokrywa się, agbno = %d, i-węzeł %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:492
+#: .././repair/dino_chunks.c:492
 #, c-format
 msgid "uncertain inode block %llu already known\n"
 msgstr "niepewny blok i-węzła %llu już znany\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:628
+#: .././repair/dino_chunks.c:628
 #, c-format
 msgid "failed to allocate %d bytes of memory\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić %d bajtów pamięci\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:640
+#: .././repair/dino_chunks.c:640
 #, c-format
 msgid "cannot read inode %llu, disk block %lld, cnt %d\n"
 msgstr "nie można odczytać i-węzła %llu, blok dysku %lld, cnt %d\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:757 ../repair/dino_chunks.c:938
-#: ../repair/phase3.c:74
+#: .././repair/dino_chunks.c:757 .././repair/dino_chunks.c:938
+#: .././repair/phase3.c:74
 #, c-format
 msgid "bad state in block map %d\n"
 msgstr "błędny stan w mapie bloku %d\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:761 ../repair/dino_chunks.c:943
+#: .././repair/dino_chunks.c:761 .././repair/dino_chunks.c:943
 #, c-format
 msgid "inode block %llu multiply claimed, state was %d\n"
 msgstr "blok i-węzła %llu wielokrotnie przydzielony, stan był %d\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:796
+#: .././repair/dino_chunks.c:796
 #, c-format
 msgid "imap claims in-use inode %llu is free, "
 msgstr "imap twierdzi, że używany i-węzeł %llu jest wolny, "
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:803
+#: .././repair/dino_chunks.c:803
 msgid "correcting imap\n"
 msgstr "poprawiono imap\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:805
+#: .././repair/dino_chunks.c:805
 msgid "would correct imap\n"
 msgstr "imap zostałoby poprawione\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:851
+#: .././repair/dino_chunks.c:851
 #, c-format
 msgid "cleared root inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono główny i-węzeł %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:855
+#: .././repair/dino_chunks.c:855
 #, c-format
 msgid "would clear root inode %llu\n"
 msgstr "główny węzeł %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:864
+#: .././repair/dino_chunks.c:864
 #, c-format
 msgid "cleared realtime bitmap inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono i-węzeł bitmapy realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:869
+#: .././repair/dino_chunks.c:869
 #, c-format
 msgid "would clear realtime bitmap inode %llu\n"
 msgstr "i-węzeł bitmapy realtime %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:879
+#: .././repair/dino_chunks.c:879
 #, c-format
 msgid "cleared realtime summary inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono i-węzeł opisu realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:884
+#: .././repair/dino_chunks.c:884
 #, c-format
 msgid "would clear realtime summary inode %llu\n"
 msgstr "i-węzeł opisu realtime %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:890
+#: .././repair/dino_chunks.c:890
 #, c-format
 msgid "cleared inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono i-węzeł %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:893
+#: .././repair/dino_chunks.c:893
 #, c-format
 msgid "would have cleared inode %llu\n"
 msgstr "i-węzeł %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:1099 ../repair/dino_chunks.c:1134
-#: ../repair/dino_chunks.c:1248
+#: .././repair/dino_chunks.c:1099 .././repair/dino_chunks.c:1134
+#: .././repair/dino_chunks.c:1248
 msgid "found inodes not in the inode allocation tree\n"
 msgstr "znaleziono i-węzły nieobecne w drzewie alokacji i-węzłów\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:70
+#: .././repair/dinode.c:70
 msgid "Unknown inode format.\n"
 msgstr "Nieznany format i-węzła.\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:87
+#: .././repair/dinode.c:87
 #, c-format
 msgid "clearing inode %llu attributes\n"
 msgstr "wyczyszczono atrybuty i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:90
+#: .././repair/dinode.c:90
 #, c-format
 msgid "would have cleared inode %llu attributes\n"
 msgstr "atrybuty i-węzła %llu zostałyby wyczyszczone\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:492
+#: .././repair/dinode.c:492
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad rt extent start block number %llu, offset %llu\n"
 msgstr ""
 "i-węzeł %llu - błędny numer bloku początkowego fragmentu rt %llu, offset %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:498
+#: .././repair/dinode.c:498
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad rt extent last block number %llu, offset %llu\n"
 msgstr ""
 "i-węzeł %llu - błędny numer bloku końcowego fragmentu rt %llu, offset %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:504
+#: .././repair/dinode.c:504
 #, c-format
 msgid ""
 "inode %llu - bad rt extent overflows - start %llu, end %llu, offset %llu\n"
@@ -5546,13 +6048,13 @@ msgstr ""
 "i-węzeł %llu - błędne przepełnienie fragmentu rt - początek %llu, koniec %"
 "llu, offset %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:518
+#: .././repair/dinode.c:518
 #, c-format
 msgid "malformed rt inode extent [%llu %llu] (fs rtext size = %u)\n"
 msgstr ""
 "zniekształcony fragment i-węzła rt [%llu %llu] (rozmiar fs rtext = %u)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:536
+#: .././repair/dinode.c:536
 #, c-format
 msgid ""
 "data fork in rt ino %llu claims dup rt extent, off - %llu, start - %llu, "
@@ -5561,46 +6063,46 @@ msgstr ""
 "gałąź danych w i-węźle rt %llu odwołuje się do powtórzonego fragmentu rt, "
 "offset %llu, początek %llu, liczba %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:556
+#: .././repair/dinode.c:556
 #, c-format
 msgid "bad state in rt block map %llu\n"
 msgstr "błędny stan w mapie bloku rt %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:562
+#: .././repair/dinode.c:562
 #, c-format
 msgid "data fork in rt inode %llu found metadata block %llu in rt bmap\n"
 msgstr ""
 "gałąź danych w i-węźle rt %llu - znaleziono blok metadanych %llu w bmapie "
 "rt\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:572
+#: .././repair/dinode.c:572
 #, c-format
 msgid "data fork in rt inode %llu claims used rt block %llu\n"
 msgstr ""
 "gałąź danych w i-węźle rt %llu odwołuje się do używanego bloku rt %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:579
+#: .././repair/dinode.c:579
 #, c-format
 msgid "illegal state %d in rt block map %llu\n"
 msgstr "niedozwolony stan %d w mapie bloku rt %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:630 ../repair/dinode.c:1177 ../repair/scan.c:153
+#: .././repair/dinode.c:630 .././repair/dinode.c:1177 .././repair/scan.c:153
 msgid "data"
 msgstr "danych"
 
-#: ../repair/dinode.c:632 ../repair/dinode.c:1179 ../repair/scan.c:155
+#: .././repair/dinode.c:632 .././repair/dinode.c:1179 .././repair/scan.c:155
 msgid "attr"
 msgstr "atrybutów"
 
-#: ../repair/dinode.c:635
+#: .././repair/dinode.c:635
 msgid "real-time"
 msgstr "realtime"
 
-#: ../repair/dinode.c:637
+#: .././repair/dinode.c:637
 msgid "regular"
 msgstr "zwykłym"
 
-#: ../repair/dinode.c:646
+#: .././repair/dinode.c:646
 #, c-format
 msgid ""
 "bmap rec out of order, inode %llu entry %d [o s c] [%llu %llu %llu], %d [%"
@@ -5609,31 +6111,31 @@ msgstr ""
 "rekord bmap uszkodzony, i-węzeł %llu wpis %d [o s c] [%llu %llu %llu], %d [%"
 "llu %llu %llu]\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:660
+#: .././repair/dinode.c:660
 #, c-format
 msgid "zero length extent (off = %llu, fsbno = %llu) in ino %llu\n"
 msgstr "fragment zerowej długości (off = %llu, fsbno = %llu) w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:689
+#: .././repair/dinode.c:689
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent starting block number %llu, offset %llu\n"
 msgstr ""
 "i-węzeł %llu - błędny numer bloku początkowego fragmentu %llu, offset %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:696
+#: .././repair/dinode.c:696
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent last block number %llu, offset %llu\n"
 msgstr ""
 "i-węzeł %llu - błędny numer bloku końcowego fragmentu %llu, offset %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:703
+#: .././repair/dinode.c:703
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent overflows - start %llu, end %llu, offset %llu\n"
 msgstr ""
 "i-węzeł %llu - błędne przepełnienie fragmentu - początek %llu, koniec %llu, "
 "offset %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:711
+#: .././repair/dinode.c:711
 #, c-format
 msgid ""
 "inode %llu - extent offset too large - start %llu, count %llu, offset %llu\n"
@@ -5641,7 +6143,7 @@ msgstr ""
 "i-węzeł %llu - offset fragmentu zbyt duży - początek %llu, liczba %llu, "
 "offset %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:744
+#: .././repair/dinode.c:744
 #, c-format
 msgid ""
 "%s fork in ino %llu claims dup extent, off - %llu, start - %llu, cnt %llu\n"
@@ -5649,48 +6151,48 @@ msgstr ""
 "gałąź %s w i-węźle %llu odwołuje się do powtórzonego fragmentu, offset %llu, "
 "początek %llu, liczba %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:777
+#: .././repair/dinode.c:777
 #, c-format
 msgid "%s fork in ino %llu claims free block %llu\n"
 msgstr "gałąź %s w i-węźle %llu odwołuje się do wolnego bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:786
+#: .././repair/dinode.c:786
 #, c-format
 msgid "bad state in block map %llu\n"
 msgstr "błędny stan w mapie bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:791
+#: .././repair/dinode.c:791
 #, c-format
 msgid "%s fork in inode %llu claims metadata block %llu\n"
 msgstr "gałąź %s w i-węźle %llu odwołuje się do bloku metadanych %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:799
+#: .././repair/dinode.c:799
 #, c-format
 msgid "%s fork in %s inode %llu claims used block %llu\n"
 msgstr "gałąź %s w i-węźle %s %llu odwołuje się do używanego bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:805
+#: .././repair/dinode.c:805
 #, c-format
 msgid "illegal state %d in block map %llu\n"
 msgstr "niedozwolony stan %d w mapie bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:883
+#: .././repair/dinode.c:883
 #, c-format
 msgid "cannot read inode (%u/%u), disk block %lld\n"
 msgstr "nie można odczytać i-węzła (%u/%u), blok dysku %lld\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:994 ../repair/dinode.c:1051
+#: .././repair/dinode.c:994 .././repair/dinode.c:1051
 #, c-format
 msgid "cannot read bmap block %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku bmap %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1014
+#: .././repair/dinode.c:1014
 #, c-format
 msgid "# of bmap records in inode %llu exceeds max (%u, max - %u)\n"
 msgstr ""
 "liczba rekordów bmap w i-węźle %llu przekracza maksimum (%u, maksimum %u)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1022
+#: .././repair/dinode.c:1022
 #, c-format
 msgid ""
 "- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), "
@@ -5699,13 +6201,13 @@ msgstr ""
 "- liczba rekordów bmap w i-węźle %llu mniejsza niż minimum (%u, minimum %u), "
 "kontynuacja...\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1063
+#: .././repair/dinode.c:1063
 #, c-format
 msgid "# of bmap records in inode %llu greater than maximum (%u, max - %u)\n"
 msgstr ""
 "liczba rekordów bmap w i-węźle %llu większa niż maksimum (%u, maksimum %u)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1070
+#: .././repair/dinode.c:1070
 #, c-format
 msgid ""
 "- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), "
@@ -5714,32 +6216,32 @@ msgstr ""
 "- liczba rekordów bmap w i-węźle %llu mniejsza niż minimum (%u, minimum %u), "
 "kontynuacja...\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1087
+#: .././repair/dinode.c:1087
 #, c-format
 msgid "could not map block %llu\n"
 msgstr "nie udało się odwzorować bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1121
+#: .././repair/dinode.c:1121
 #, c-format
 msgid "get_bmapi() called for local inode %llu\n"
 msgstr "get_bmapi() wywołano dla lokalnego i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1129
+#: .././repair/dinode.c:1129
 #, c-format
 msgid "bad inode format for inode %llu\n"
 msgstr "błędny format i-węzła dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1193
+#: .././repair/dinode.c:1193
 #, c-format
 msgid "bad level %d in inode %llu bmap btree root block\n"
 msgstr "błędny poziom %d w bloku głównym bmap btree i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1198
+#: .././repair/dinode.c:1198
 #, c-format
 msgid "bad numrecs 0 in inode %llu bmap btree root block\n"
 msgstr "błędne numrecs 0 w bloku głównym bmap btree i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1207
+#: .././repair/dinode.c:1207
 #, c-format
 msgid ""
 "indicated size of %s btree root (%d bytes) greater than space in inode %llu %"
@@ -5748,12 +6250,12 @@ msgstr ""
 "oznaczony rozmiar korzenia b-drzewa %s (%d bajtów) większy niż miejsce w i-"
 "węźle %llu gałęzi %s\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1227 ../repair/scan.c:366
+#: .././repair/dinode.c:1227 .././repair/scan.c:366
 #, c-format
 msgid "bad bmap btree ptr 0x%llx in ino %llu\n"
 msgstr "błędny wskaźnik bmap btree 0x%llx w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1246
+#: .././repair/dinode.c:1246
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting key in bmbt root (was %llu, now %llu) in inode %llu %s fork\n"
@@ -5761,7 +6263,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono klucz w korzeniu bmbt (był %llu, jest %llu) w i-węźle %llu gałęzi "
 "%s\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1257
+#: .././repair/dinode.c:1257
 #, c-format
 msgid ""
 "bad key in bmbt root (is %llu, would reset to %llu) in inode %llu %s fork\n"
@@ -5769,356 +6271,356 @@ msgstr ""
 "błędny klucz w korzeniu bmbt (jest %llu, zostały przestawiony na %llu) w i-"
 "węźle %llu gałęzi %s\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1273
+#: .././repair/dinode.c:1273
 #, c-format
 msgid "out of order bmbt root key %llu in inode %llu %s fork\n"
 msgstr "niepoprawny klucz korzenia bmbt %llu w i-węźle %llu gałęzi %s\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1289
+#: .././repair/dinode.c:1289
 #, c-format
 msgid "bad fwd (right) sibling pointer (saw %llu should be NULLDFSBNO)\n"
 msgstr "błędny wskaźnik fwd (prawy) (widziano %llu, powinno być NULLDFSBNO)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1292
+#: .././repair/dinode.c:1292
 #, c-format
 msgid "\tin inode %u (%s fork) bmap btree block %llu\n"
 msgstr "\tw i-węźle %u (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1360
+#: .././repair/dinode.c:1360
 #, c-format
 msgid "local inode %llu data fork is too large (size = %lld, max = %d)\n"
 msgstr ""
 "gałąź danych lokalnego i-węzła %llu zbyt duża (rozmiar = %lld, maksimum = %"
 "d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1368
+#: .././repair/dinode.c:1368
 #, c-format
 msgid "local inode %llu attr fork too large (size %d, max = %d)\n"
 msgstr ""
 "gałąź atrybutów lokalnego i-węzła %llu zbyt duża (rozmiar %d, maksimum = %"
 "d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1375
+#: .././repair/dinode.c:1375
 #, c-format
 msgid "local inode %llu attr too small (size = %d, min size = %d)\n"
 msgstr ""
 "gałąź atrybutów lokalnego i-węzła %llu zbyt mała (rozmiar = %d, minimum = %"
 "d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1398
+#: .././repair/dinode.c:1398
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in symlink ino %llu\n"
 msgstr ""
 "niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle dowiązania "
 "symbolicznego %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1404
+#: .././repair/dinode.c:1404
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in symlink inode %llu\n"
 msgstr ""
 "niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle dowiązania "
 "symbolicznego %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1419
+#: .././repair/dinode.c:1419
 #, c-format
 msgid "bad number of extents (%d) in symlink %llu data fork\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba fragmentów (%d) w gałęzi danych dowiązania symbolicznego %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1432
+#: .././repair/dinode.c:1432
 #, c-format
 msgid "bad extent #%d offset (%llu) in symlink %llu data fork\n"
 msgstr ""
 "błędny offset fragmentu %d (%llu) w gałęzi danych dowiązania symbolicznego %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1438
+#: .././repair/dinode.c:1438
 #, c-format
 msgid "bad extent #%d count (%llu) in symlink %llu data fork\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba fragmentu #%d (%llu) w gałęzi danych dowiązania symbolicznego %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1494
+#: .././repair/dinode.c:1494
 #, c-format
 msgid "symlink in inode %llu too long (%lld chars)\n"
 msgstr "dowiązanie symboliczne w i-węźle %llu zbyt długie (%lld znaków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1527
+#: .././repair/dinode.c:1527
 #, c-format
 msgid "cannot read inode %llu, file block %d, disk block %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać i-węzła %llu, blok pliku %d, blok dysku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1549
+#: .././repair/dinode.c:1549
 #, c-format
 msgid "found illegal null character in symlink inode %llu\n"
 msgstr ""
 "znaleziono niedozwolony znak null w i-węźle dowiązania symbolicznego %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1563 ../repair/dinode.c:1573
+#: .././repair/dinode.c:1563 .././repair/dinode.c:1573
 #, c-format
 msgid "component of symlink in inode %llu too long\n"
 msgstr "składnik dowiązania symbolicznego w i-węźle %llu zbyt długi\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1598
+#: .././repair/dinode.c:1598
 #, c-format
 msgid "inode %llu has bad inode type (IFMNT)\n"
 msgstr "i-węzeł %llu ma błędny typ i-węzła (IFMNT)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1608
+#: .././repair/dinode.c:1608
 #, c-format
 msgid "size of character device inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
 msgstr "rozmiar i-węzła urządzenia znakowego %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1613
+#: .././repair/dinode.c:1613
 #, c-format
 msgid "size of block device inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
 msgstr "rozmiar i-węzła urządzenia blokowego %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1618
+#: .././repair/dinode.c:1618
 #, c-format
 msgid "size of socket inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
 msgstr "rozmiar i-węzła gniazda %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1623
+#: .././repair/dinode.c:1623
 #, c-format
 msgid "size of fifo inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
 msgstr "rozmiar i-węzła potoku %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1628
+#: .././repair/dinode.c:1628
 #, c-format
 msgid "Internal error - process_misc_ino_types, illegal type %d\n"
 msgstr "Błąd wewnętrzny - process_misc_ino_types, niedozwolony typ %d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1655
+#: .././repair/dinode.c:1655
 #, c-format
 msgid "size of character device inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
 msgstr "rozmiar i-węzła urządzenia znakowego %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1660
+#: .././repair/dinode.c:1660
 #, c-format
 msgid "size of block device inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
 msgstr "rozmiar i-węzła urządzenia blokowego %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1665
+#: .././repair/dinode.c:1665
 #, c-format
 msgid "size of socket inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
 msgstr "rozmiar i-węzła gniazda %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1670
+#: .././repair/dinode.c:1670
 #, c-format
 msgid "size of fifo inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
 msgstr "rozmiar i-węzła potoku %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1748
+#: .././repair/dinode.c:1748
 #, c-format
 msgid "root inode %llu has bad type 0x%x\n"
 msgstr "i-węzeł główny %llu ma błędny typ 0x%x\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1752
+#: .././repair/dinode.c:1752
 msgid "resetting to directory\n"
 msgstr "przestawiono na katalog\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1756
+#: .././repair/dinode.c:1756
 msgid "would reset to directory\n"
 msgstr "zostałby przestawiony na katalog\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1762
+#: .././repair/dinode.c:1762
 #, c-format
 msgid "user quota inode %llu has bad type 0x%x\n"
 msgstr "i-węzeł limitu użytkownika %llu ma błędny typ 0x%x\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1771
+#: .././repair/dinode.c:1771
 #, c-format
 msgid "group quota inode %llu has bad type 0x%x\n"
 msgstr "i-węzeł limitu grupy %llu ma błędny typ 0x%x\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1780
+#: .././repair/dinode.c:1780
 #, c-format
 msgid "realtime summary inode %llu has bad type 0x%x, "
 msgstr "i-węzeł opisu realtime %llu ma błędny typ 0x%x, "
 
-#: ../repair/dinode.c:1783 ../repair/dinode.c:1802
+#: .././repair/dinode.c:1783 .././repair/dinode.c:1802
 msgid "resetting to regular file\n"
 msgstr "przestawiono na zwykły plik\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1787 ../repair/dinode.c:1806
+#: .././repair/dinode.c:1787 .././repair/dinode.c:1806
 msgid "would reset to regular file\n"
 msgstr "zostałby przestawiony na zwykły plik\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1791
+#: .././repair/dinode.c:1791
 #, c-format
 msgid "bad # of extents (%u) for realtime summary inode %llu\n"
 msgstr "błędna liczba fragmentów (%u) dla i-węzłą opisu realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1799
+#: .././repair/dinode.c:1799
 #, c-format
 msgid "realtime bitmap inode %llu has bad type 0x%x, "
 msgstr "i-węzeł bitmapy realtime %llu ma błędny typ 0x%x, "
 
-#: ../repair/dinode.c:1810
+#: .././repair/dinode.c:1810
 #, c-format
 msgid "bad # of extents (%u) for realtime bitmap inode %llu\n"
 msgstr "błędna liczba fragmentów (%u) dla i-węzłą bitmapy realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1845
+#: .././repair/dinode.c:1845
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in directory ino %llu\n"
 msgstr ""
 "niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1851
+#: .././repair/dinode.c:1851
 #, c-format
 msgid "directory inode %llu has bad size %lld\n"
 msgstr "i-węzeł katalogu %llu ma błędny rozmiar %lld\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1859
+#: .././repair/dinode.c:1859
 #, c-format
 msgid "bad data fork in symlink %llu\n"
 msgstr "błędna gałąź danych w dowiązaniu symbolicznym %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1879
+#: .././repair/dinode.c:1879
 #, c-format
 msgid "found inode %llu claiming to be a real-time file\n"
 msgstr "znaleziono i-węzeł %llu twierdzący, że należy do pliku realtime\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1888
+#: .././repair/dinode.c:1888
 #, c-format
 msgid "realtime bitmap inode %llu has bad size %lld (should be %lld)\n"
 msgstr ""
 "i-węzeł bitmapy realtime %llu ma błędny rozmiar %lld (powinien być %lld)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1898
+#: .././repair/dinode.c:1898
 #, c-format
 msgid "realtime summary inode %llu has bad size %lld (should be %d)\n"
 msgstr "i-węzeł opisu realtime %llu ma błędny rozmiar %lld (powinien być %d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1926
+#: .././repair/dinode.c:1926
 #, c-format
 msgid "bad attr fork offset %d in dev inode %llu, should be %d\n"
 msgstr ""
 "błędny offset gałęzi atrybutów %d w i-węźle urządzenia %llu, powinien być %"
 "d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1936
+#: .././repair/dinode.c:1936
 #, c-format
 msgid "bad attr fork offset %d in inode %llu, max=%d\n"
 msgstr "błędny offset gałęzi atrybutów %d w i-węźle %llu, maksimum=%d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1943
+#: .././repair/dinode.c:1943
 #, c-format
 msgid "unexpected inode format %d\n"
 msgstr "nieoczekiwany format i-węzła %d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1963
+#: .././repair/dinode.c:1963
 #, c-format
 msgid "correcting nblocks for inode %llu, was %llu - counted %llu\n"
 msgstr "poprawiono nblocks dla i-węzła %llu - było %llu, naliczono %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1969
+#: .././repair/dinode.c:1969
 #, c-format
 msgid "bad nblocks %llu for inode %llu, would reset to %llu\n"
 msgstr "błędne nblocks %llu dla i-węzła %llu, zostałoby przestawione na %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1976
+#: .././repair/dinode.c:1976
 #, c-format
 msgid "too many data fork extents (%llu) in inode %llu\n"
 msgstr "zbyt dużo fragmentów gałęzi danych (%llu) w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1982
+#: .././repair/dinode.c:1982
 #, c-format
 msgid "correcting nextents for inode %llu, was %d - counted %llu\n"
 msgstr "poprawiono nextents dla i-węzła %llu - było %d, naliczono %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1988
+#: .././repair/dinode.c:1988
 #, c-format
 msgid "bad nextents %d for inode %llu, would reset to %llu\n"
 msgstr "błędne nextents %d dla i-węzła %llu, zostałoby przestawione na %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1995
+#: .././repair/dinode.c:1995
 #, c-format
 msgid "too many attr fork extents (%llu) in inode %llu\n"
 msgstr "zbyt dużo fragmentów gałęzi atrybutów (%llu) w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2001
+#: .././repair/dinode.c:2001
 #, c-format
 msgid "correcting anextents for inode %llu, was %d - counted %llu\n"
 msgstr "poprawiono anextents dla i-węzła %llu - było %d, naliczono %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2007
+#: .././repair/dinode.c:2007
 #, c-format
 msgid "bad anextents %d for inode %llu, would reset to %llu\n"
 msgstr "błędne anextents %d dla i-węzła %llu, zostałoby przestawione na %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2062 ../repair/dinode.c:2100
+#: .././repair/dinode.c:2062 .././repair/dinode.c:2100
 #, c-format
 msgid "unknown format %d, ino %llu (mode = %d)\n"
 msgstr "nieznany format %d, i-węzeł %llu (tryb = %d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2067
+#: .././repair/dinode.c:2067
 #, c-format
 msgid "bad data fork in inode %llu\n"
 msgstr "błędna gałąź danych w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2139
+#: .././repair/dinode.c:2139
 #, c-format
 msgid "bad attribute format %d in inode %llu, "
 msgstr "błędny format atrybutów %d w i-węźle %llu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2142
+#: .././repair/dinode.c:2142
 msgid "resetting value\n"
 msgstr "przestawiono wartość\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2146
+#: .././repair/dinode.c:2146
 msgid "would reset value\n"
 msgstr "wartość zostałaby przestawiona\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2191
+#: .././repair/dinode.c:2191
 #, c-format
 msgid "bad attribute fork in inode %llu"
 msgstr "błędna gałąź atrybutów w i-węźle %llu"
 
-#: ../repair/dinode.c:2195
+#: .././repair/dinode.c:2195
 msgid ", clearing attr fork\n"
 msgstr ", wyczyszczono gałąź atrybutów\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2204
+#: .././repair/dinode.c:2204
 msgid ", would clear attr fork\n"
 msgstr ", gałąź atrybutów zostałaby wyczyszczona\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2232
+#: .././repair/dinode.c:2232
 #, c-format
 msgid "illegal attribute fmt %d, ino %llu\n"
 msgstr "niedozwolony format atrybutów %d, i-węzeł %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2251
+#: .././repair/dinode.c:2251
 #, c-format
 msgid "problem with attribute contents in inode %llu\n"
 msgstr "problem z zawartością atrybutu w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2259
+#: .././repair/dinode.c:2259
 msgid "would clear attr fork\n"
 msgstr "gałąź atrybutów zostałaby wyczyszczona\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2301
+#: .././repair/dinode.c:2301
 #, c-format
 msgid "version 2 inode %llu claims > %u links, "
 msgstr "i-węzeł %llu w wersji 2 odwołuje się do > %u dowiązań, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2304
+#: .././repair/dinode.c:2304
 msgid "updating superblock version number\n"
 msgstr "uaktualniono numer wersji superbloku\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2307
+#: .././repair/dinode.c:2307
 msgid "would update superblock version number\n"
 msgstr "numer wersji superbloku zostałby uaktualniony\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2315
+#: .././repair/dinode.c:2315
 #, c-format
 msgid "WARNING: version 2 inode %llu claims > %u links, "
 msgstr "UWAGA: i-węzeł %llu w wersji 2 odwołuje się do > %u dowiązań, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2319
+#: .././repair/dinode.c:2319
 #, c-format
 msgid ""
 "converting back to version 1,\n"
@@ -6127,7 +6629,7 @@ msgstr ""
 "przekształcanie z powrotem do wersji 1,\n"
 "może to zniszczyć %d dowiązań\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2329
+#: .././repair/dinode.c:2329
 #, c-format
 msgid ""
 "would convert back to version 1,\n"
@@ -6136,27 +6638,27 @@ msgstr ""
 "zostałby przekształcony z powrotem do wersji 1,\n"
 "\tco mogłoby zniszczyć %d dowiązań\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2344
+#: .././repair/dinode.c:2344
 #, c-format
 msgid "found version 2 inode %llu, "
 msgstr "znaleziono i-węzeł %llu w wersji 2, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2346
+#: .././repair/dinode.c:2346
 msgid "converting back to version 1\n"
 msgstr "przekształcono z powrotem do wersji 1\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2352
+#: .././repair/dinode.c:2352
 msgid "would convert back to version 1\n"
 msgstr "zostałby przekształcony z powrotem do wersji 1\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2365
+#: .././repair/dinode.c:2365
 #, c-format
 msgid "clearing obsolete nlink field in version 2 inode %llu, was %d, now 0\n"
 msgstr ""
 "wyczyszczono przestarzałe pole nlink w i-węźle %llu w wersji 2 - było %d, "
 "jest 0\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2371
+#: .././repair/dinode.c:2371
 #, c-format
 msgid ""
 "would clear obsolete nlink field in version 2 inode %llu, currently %d\n"
@@ -6164,284 +6666,284 @@ msgstr ""
 "przestarzałe pole nlink w i-węźle %llu w wersji 2 zostałoby wyczyszczone, "
 "aktualnie %d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2444
+#: .././repair/dinode.c:2444
 #, c-format
 msgid "bad magic number 0x%x on inode %llu%c"
 msgstr "błędna liczba magiczna 0x%x w i-węźle %llu%c"
 
-#: ../repair/dinode.c:2449
+#: .././repair/dinode.c:2449
 msgid " resetting magic number\n"
 msgstr " przestawiono liczbę magiczną\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2453
+#: .././repair/dinode.c:2453
 msgid " would reset magic number\n"
 msgstr " liczba magiczna zostałaby przestawiona\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2461
+#: .././repair/dinode.c:2461
 #, c-format
 msgid "bad version number 0x%x on inode %llu%c"
 msgstr "błędny numer wersji 0x%x w i-węźle %llu%c"
 
-#: ../repair/dinode.c:2466
+#: .././repair/dinode.c:2466
 msgid " resetting version number\n"
 msgstr " przestawiono numer wersji\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2472
+#: .././repair/dinode.c:2472
 msgid " would reset version number\n"
 msgstr " numer wersji zostałby przestawiony\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2481
+#: .././repair/dinode.c:2481
 #, c-format
 msgid "bad (negative) size %lld on inode %llu\n"
 msgstr "błędny (ujemny) rozmiar %lld w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2512
+#: .././repair/dinode.c:2512
 #, c-format
 msgid "imap claims a free inode %llu is in use, "
 msgstr "imap odwołuje się do wolnego bloku %llu, który jest w użyciu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2514
+#: .././repair/dinode.c:2514
 msgid "correcting imap and clearing inode\n"
 msgstr "poprawiono imap i wyczyszczono i-węzeł\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2518
+#: .././repair/dinode.c:2518
 msgid "would correct imap and clear inode\n"
 msgstr "poprawiono by imap i wyczyszczono by i-węzeł\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2534
+#: .././repair/dinode.c:2534
 #, c-format
 msgid "bad inode format in inode %llu\n"
 msgstr "błędny format i-węzła w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2587
+#: .././repair/dinode.c:2587
 #, c-format
 msgid "bad inode type %#o inode %llu\n"
 msgstr "błędny typ i-węzła %#o w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2610
+#: .././repair/dinode.c:2610
 #, c-format
 msgid "bad non-zero extent size %u for non-realtime/extsize inode %llu, "
 msgstr ""
 "błędny niezerowy rozmiar fragmentu %u dla extsize i-węzła nie-realtime %llu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2614
+#: .././repair/dinode.c:2614
 msgid "resetting to zero\n"
 msgstr "przestawiono na zero\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2618
+#: .././repair/dinode.c:2618
 msgid "would reset to zero\n"
 msgstr "zostałby przestawiony na zero\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2673
+#: .././repair/dinode.c:2673
 #, c-format
 msgid "problem with directory contents in inode %llu\n"
 msgstr "problem z zawartością katalogu w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2680
+#: .././repair/dinode.c:2680
 #, c-format
 msgid "problem with symbolic link in inode %llu\n"
 msgstr "problem z dowiązaniem symbolicznym w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:153
+#: .././repair/dir.c:153
 #, c-format
 msgid "invalid inode number %llu in directory %llu\n"
 msgstr "błędny numer i-węzła %llu w katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:158
+#: .././repair/dir.c:158
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references rt bitmap inode %llu\n"
 msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła bitmapy rt %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:163
+#: .././repair/dir.c:163
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references rt summary inode %llu\n"
 msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła opisu rt %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:168
+#: .././repair/dir.c:168
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references user quota inode %llu\n"
 msgstr ""
 "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu użytkownika %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:173
+#: .././repair/dir.c:173
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references group quota inode %llu\n"
 msgstr ""
 "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu grupy %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:193
+#: .././repair/dir.c:193
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in shortform directory %llu\n"
 msgstr "wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w krótkim katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:212
+#: .././repair/dir.c:212
 #, c-format
 msgid "entry references non-existent inode %llu in shortform dir %llu\n"
 msgstr ""
 "wpis odwołuje się do nie istniejącego i-węzła %llu w krótkim katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:236 ../repair/dir2.c:982
+#: .././repair/dir.c:236 .././repair/dir2.c:982
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, resetting to %d\n"
 msgstr "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu, przestawiono na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:241 ../repair/dir2.c:988
+#: .././repair/dir.c:241 .././repair/dir2.c:988
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, would set to %d\n"
 msgstr ""
 "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu, zostałby przestawiony na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:246
+#: .././repair/dir.c:246
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, "
 msgstr "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu, "
 
-#: ../repair/dir.c:249 ../repair/dir.c:292 ../repair/dir2.c:1041
+#: .././repair/dir.c:249 .././repair/dir.c:292 .././repair/dir2.c:1041
 #, c-format
 msgid "junking %d entries\n"
 msgstr "wyrzucono %d wpisów\n"
 
-#: ../repair/dir.c:252 ../repair/dir.c:301 ../repair/dir2.c:1050
+#: .././repair/dir.c:252 .././repair/dir.c:301 .././repair/dir2.c:1050
 #, c-format
 msgid "would junk %d entries\n"
 msgstr "%d wpisów zostałoby wyrzuconych\n"
 
-#: ../repair/dir.c:270 ../repair/dir2.c:1018
+#: .././repair/dir.c:270 .././repair/dir2.c:1018
 #, c-format
 msgid "size of last entry overflows space left in in shortform dir %llu, "
 msgstr ""
 "rozmiar ostatniego wpisu przekracza miejsce pozostałe w krótkim katalogu %"
 "llu, "
 
-#: ../repair/dir.c:273 ../repair/dir2.c:1022
+#: .././repair/dir.c:273 .././repair/dir2.c:1022
 #, c-format
 msgid "resetting to %d\n"
 msgstr "przestawiono na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:278 ../repair/dir2.c:1027
+#: .././repair/dir.c:278 .././repair/dir2.c:1027
 #, c-format
 msgid "would reset to %d\n"
 msgstr "zostałby przestawiony na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:283 ../repair/dir2.c:1031
+#: .././repair/dir.c:283 .././repair/dir2.c:1031
 #, c-format
 msgid "size of entry #%d overflows space left in in shortform dir %llu\n"
 msgstr ""
 "rozmiar wpisu #%d przekracza miejsce pozostałe w krótkim katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:288 ../repair/dir2.c:1037
+#: .././repair/dir.c:288 .././repair/dir2.c:1037
 #, c-format
 msgid "junking entry #%d\n"
 msgstr "wyrzucono wpis #%d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:297 ../repair/dir2.c:1046
+#: .././repair/dir.c:297 .././repair/dir2.c:1046
 #, c-format
 msgid "would junk entry #%d\n"
 msgstr "wpis #%d zostałby wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:320 ../repair/dir2.c:1068
+#: .././repair/dir.c:320 .././repair/dir2.c:1068
 #, c-format
 msgid "entry contains illegal character in shortform dir %llu\n"
 msgstr "wpis zawiera niedozwolony znak w krótkim katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:374 ../repair/dir2.c:1132
+#: .././repair/dir.c:374 .././repair/dir2.c:1132
 #, c-format
 msgid "junking entry \"%s\" in directory inode %llu\n"
 msgstr "wyrzucono wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:378 ../repair/dir2.c:1136
+#: .././repair/dir.c:378 .././repair/dir2.c:1136
 #, c-format
 msgid "would have junked entry \"%s\" in directory inode %llu\n"
 msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu zostałby wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:404 ../repair/dir2.c:1163
+#: .././repair/dir.c:404 .././repair/dir2.c:1163
 #, c-format
 msgid "would have corrected entry count in directory %llu from %d to %d\n"
 msgstr "liczba wpisów w katalogu %llu zostałaby poprawiona z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:408 ../repair/dir2.c:1167
+#: .././repair/dir.c:408 .././repair/dir2.c:1167
 #, c-format
 msgid "corrected entry count in directory %llu, was %d, now %d\n"
 msgstr "poprawiono liczbę wpisów w katalogu %llu - było %d, jest %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:419 ../repair/dir2.c:1196
+#: .././repair/dir.c:419 .././repair/dir2.c:1196
 #, c-format
 msgid "would have corrected directory %llu size from %lld to %lld\n"
 msgstr "rozmiar katalogu %llu zostałby poprawiony z %lld na %lld\n"
 
-#: ../repair/dir.c:424 ../repair/dir2.c:1202
+#: .././repair/dir.c:424 .././repair/dir2.c:1202
 #, c-format
 msgid "corrected directory %llu size, was %lld, now %lld\n"
 msgstr "poprawiono rozmiar katalogu %llu - było %lld, jest %lld\n"
 
-#: ../repair/dir.c:446 ../repair/dir2.c:1244
+#: .././repair/dir.c:446 .././repair/dir2.c:1244
 #, c-format
 msgid "bogus .. inode number (%llu) in directory inode %llu, "
 msgstr "błędny numer i-węzła .. (%llu) w i-węźle katalogu %llu, "
 
-#: ../repair/dir.c:449 ../repair/dir.c:483 ../repair/dir2.c:1249
-#: ../repair/dir2.c:1284
+#: .././repair/dir.c:449 .././repair/dir.c:483 .././repair/dir2.c:1249
+#: .././repair/dir2.c:1284
 msgid "clearing inode number\n"
 msgstr "wyczyszczono numer i-węzła\n"
 
-#: ../repair/dir.c:455 ../repair/dir.c:489 ../repair/dir2.c:1255
-#: ../repair/dir2.c:1290
+#: .././repair/dir.c:455 .././repair/dir.c:489 .././repair/dir2.c:1255
+#: .././repair/dir2.c:1290
 msgid "would clear inode number\n"
 msgstr "numer i-węzła zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:463 ../repair/dir2.c:1262
+#: .././repair/dir.c:463 .././repair/dir2.c:1262
 #, c-format
 msgid "corrected root directory %llu .. entry, was %llu, now %llu\n"
 msgstr "poprawiono wpis .. głównego katalogu %llu - było %llu, jest %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:471 ../repair/dir2.c:1270
+#: .././repair/dir.c:471 .././repair/dir2.c:1270
 #, c-format
 msgid "would have corrected root directory %llu .. entry from %llu to %llu\n"
 msgstr "wpis .. głównego katalogu %llu zostałby poprawiony z %llu na %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:480
+#: .././repair/dir.c:480
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in dir ino %llu, points to self, "
 msgstr "błędny wpis .. w i-węźle katalogu %llu, wskazuje na siebie, "
 
-#: ../repair/dir.c:528
+#: .././repair/dir.c:528
 #, c-format
 msgid "bad range claimed [%d, %d) in da block\n"
 msgstr "błędny przedział [%d, %d) przypisany w bloku da\n"
 
-#: ../repair/dir.c:535
+#: .././repair/dir.c:535
 #, c-format
 msgid "byte range end [%d %d) in da block larger than blocksize %d\n"
 msgstr ""
 "koniec przedziału bajtów [%d %d) w bloku da większy niż rozmiar bloku %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:542
+#: .././repair/dir.c:542
 #, c-format
 msgid "multiply claimed byte %d in da block\n"
 msgstr "wielokrotnie użyty bajt %d w bloku da\n"
 
-#: ../repair/dir.c:572
+#: .././repair/dir.c:572
 #, c-format
 msgid "hole (start %d, len %d) out of range, block %d, dir ino %llu\n"
 msgstr ""
 "dziura (początek %d, długość %d) poza zakresem, blok %d, i-węzeł katalogu %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:583
+#: .././repair/dir.c:583
 #, c-format
 msgid "hole claims used byte %d, block %d, dir ino %llu\n"
 msgstr ""
 "dziura odwołuje się do używanego bajtu %d, blok %d, i-węzeł katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:698
+#: .././repair/dir.c:698
 #, c-format
 msgid "- derived hole value %d, saw %d, block %d, dir ino %llu\n"
 msgstr ""
 "- wyprowadzona wartość dziury %d, widziano %d, blok %d, i-węzeł katalogu %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:717
+#: .././repair/dir.c:717
 #, c-format
 msgid ""
 "- derived hole (base %d, size %d) in block %d, dir inode %llu not found\n"
@@ -6449,57 +6951,57 @@ msgstr ""
 "- wyprowadzona dziura (podstawa %d, rozmiar %d) w bloku %d, i-węzeł katalogu "
 "%llu nie znaleziona\n"
 
-#: ../repair/dir.c:793 ../repair/dir.c:971 ../repair/phase6.c:1198
-#: ../repair/phase6.c:1566
+#: .././repair/dir.c:793 .././repair/dir.c:971 .././repair/phase6.c:1198
+#: .././repair/phase6.c:1566
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (fsbno %llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku %u (fsbno %llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:797
+#: .././repair/dir.c:797
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (fsbno %llu) for attrbute fork of inode %llu\n"
 msgstr ""
 "nie można odczytać bloku %u (fsbno %llu) dla gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:806 ../repair/dir.c:981 ../repair/phase6.c:1208
+#: .././repair/dir.c:806 .././repair/dir.c:981 .././repair/phase6.c:1208
 #, c-format
 msgid "bad dir/attr magic number in inode %llu, file bno = %u, fsbno = %llu\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba magiczna katalogu/atrybutu w i-węźle %llu, bno pliku = %u, "
 "fsbno = %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:814 ../repair/dir2.c:333
+#: .././repair/dir.c:814 .././repair/dir2.c:333
 #, c-format
 msgid "bad record count in inode %llu, count = %d, max = %d\n"
 msgstr "błędna liczba rekordów w i-węźle %llu, liczba = %d, maksimum = %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:833 ../repair/dir2.c:348
+#: .././repair/dir.c:833 .././repair/dir2.c:348
 #, c-format
 msgid "bad directory btree for directory inode %llu\n"
 msgstr "błędne b-drzewo katalogu dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:837
+#: .././repair/dir.c:837
 #, c-format
 msgid "bad attribute fork btree for inode %llu\n"
 msgstr "błędne b-drzewo gałęzi atrybutów dla i-węzła %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:891
+#: .././repair/dir.c:891
 #, c-format
 msgid "release_da_cursor_int got unexpected non-null bp, dabno = %u\n"
 msgstr ""
 "release_da_cursor_int otrzymało nieoczekiwany niepusty bp, dabno = %u\n"
 
-#: ../repair/dir.c:952 ../repair/dir.c:997
+#: .././repair/dir.c:952 .././repair/dir.c:997
 #, c-format
 msgid "bmap of block #%u of inode %llu failed\n"
 msgstr "bmap bloku #%u i-węzła %llu nie powiodło się\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1043
+#: .././repair/dir.c:1043
 #, c-format
 msgid "directory/attribute block used/count inconsistency - %d/%hu\n"
 msgstr "niespójność wartości used/count bloku katalogu/atrybutu - %d/%hu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1053 ../repair/dir2.c:471
+#: .././repair/dir.c:1053 .././repair/dir2.c:471
 #, c-format
 msgid ""
 "directory/attribute block hashvalue inconsistency, expected > %u / saw %u\n"
@@ -6507,18 +7009,18 @@ msgstr ""
 "niespójność wartości hasza bloku katalogu/atrybutu - oczekiwano > %u, "
 "widziano %u\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1060 ../repair/dir2.c:478
+#: .././repair/dir.c:1060 .././repair/dir2.c:478
 #, c-format
 msgid "bad directory/attribute forward block pointer, expected 0, saw %u\n"
 msgstr ""
 "błędny wskaźnik bloku w przód katalogu/atrybutu - oczekiwano 0, widziano %u\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1066
+#: .././repair/dir.c:1066
 #, c-format
 msgid "bad directory block in dir ino %llu\n"
 msgstr "błędny blok katalogu w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1096
+#: .././repair/dir.c:1096
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting bad hashval in non-leaf dir/attr block\n"
@@ -6527,7 +7029,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono błędne hashval w bloku katalogu/atrybutu nie będącego liściem\n"
 "\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1104
+#: .././repair/dir.c:1104
 #, c-format
 msgid ""
 "would correct bad hashval in non-leaf dir/attr block\n"
@@ -6537,40 +7039,40 @@ msgstr ""
 "liściem\n"
 "\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1242 ../repair/dir2.c:642
+#: .././repair/dir.c:1242 .././repair/dir2.c:642
 #, c-format
 msgid "can't get map info for block %u of directory inode %llu\n"
 msgstr ""
 "nie można uzyskać informacji o mapie dla bloku %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1251
+#: .././repair/dir.c:1251
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1264
+#: .././repair/dir.c:1264
 #, c-format
 msgid "bad magic number %x in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba magiczna %x w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1272
+#: .././repair/dir.c:1272
 #, c-format
 msgid "bad back pointer in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "błędny wskaźnik wstecz w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1278
+#: .././repair/dir.c:1278
 #, c-format
 msgid "entry count %d too large in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr ""
 "liczba wpisów %d zbyt duża w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1285
+#: .././repair/dir.c:1285
 #, c-format
 msgid "bad level %d in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "błędny poziom %d w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1343
+#: .././repair/dir.c:1343
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting bad hashval in interior dir/attr block\n"
@@ -6579,7 +7081,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono błędne hashval w wewnętrznym bloku katalogu/atrybutu\n"
 "\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1351
+#: .././repair/dir.c:1351
 #, c-format
 msgid ""
 "would correct bad hashval in interior dir/attr block\n"
@@ -6588,7 +7090,7 @@ msgstr ""
 "błędne hashval zostałoby poprawione w wewnętrznym bloku katalogu/atrybutu\n"
 "\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1462
+#: .././repair/dir.c:1462
 #, c-format
 msgid ""
 "directory block header conflicts with used space in directory inode %llu\n"
@@ -6596,7 +7098,7 @@ msgstr ""
 "nagłówek bloku katalogu jest w konflikcie z użytym miejscem w i-węźle "
 "katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1491
+#: .././repair/dir.c:1491
 #, c-format
 msgid ""
 "nameidx %d for entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, deleting entry\n"
@@ -6604,7 +7106,7 @@ msgstr ""
 "nameidx %d dla wpisu #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, usunięto "
 "wpis\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1528
+#: .././repair/dir.c:1528
 #, c-format
 msgid ""
 "nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, marking entry bad\n"
@@ -6612,7 +7114,7 @@ msgstr ""
 "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, zaznaczono "
 "wpis jako błędny\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1543
+#: .././repair/dir.c:1543
 #, c-format
 msgid ""
 "nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, would delete entry\n"
@@ -6620,25 +7122,25 @@ msgstr ""
 "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, wpis "
 "zostałby usunięty\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1580
+#: .././repair/dir.c:1580
 #, c-format
 msgid "invalid ino number %llu in dir ino %llu, entry #%d, bno %d\n"
 msgstr ""
 "nieprawidłowy numer i-węzła %llu w i-węźle katalogu %llu, wpis #%d, bno %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1584 ../repair/dir.c:1600 ../repair/dir.c:1617
-#: ../repair/dir.c:1633 ../repair/dir.c:1650
+#: .././repair/dir.c:1584 .././repair/dir.c:1600 .././repair/dir.c:1617
+#: .././repair/dir.c:1633 .././repair/dir.c:1650
 #, c-format
 msgid "\tclearing ino number in entry %d...\n"
 msgstr "\twyczyszczono numer i-węzła we wpisie %d...\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1591 ../repair/dir.c:1608 ../repair/dir.c:1624
-#: ../repair/dir.c:1641 ../repair/dir.c:1658
+#: .././repair/dir.c:1591 .././repair/dir.c:1608 .././repair/dir.c:1624
+#: .././repair/dir.c:1641 .././repair/dir.c:1658
 #, c-format
 msgid "\twould clear ino number in entry %d...\n"
 msgstr "\tnumer i-węzła we wpisie %d zostałby wyczyszczony...\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1596
+#: .././repair/dir.c:1596
 #, c-format
 msgid ""
 "entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime bitmap inode %llu\n"
@@ -6646,7 +7148,7 @@ msgstr ""
 "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła bitmapy realtime %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1613
+#: .././repair/dir.c:1613
 #, c-format
 msgid ""
 "entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime summary inode %llu\n"
@@ -6654,59 +7156,59 @@ msgstr ""
 "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła opisu realtime %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1629
+#: .././repair/dir.c:1629
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references user quota inode %llu\n"
 msgstr ""
 "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu użytkownika %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1646
+#: .././repair/dir.c:1646
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references group quota inode %llu\n"
 msgstr ""
 "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu grupy %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1683
+#: .././repair/dir.c:1683
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in directory %llu, will clear entry\n"
 msgstr ""
 "wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w katalogu %llu, zostanie "
 "wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1691
+#: .././repair/dir.c:1691
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in directory %llu, would clear entry\n"
 msgstr ""
 "wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w katalogu %llu, zostałby "
 "wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1699
+#: .././repair/dir.c:1699
 #, c-format
 msgid "bad ino number %llu in dir ino %llu, entry #%d, bno %d\n"
 msgstr "błędny numer i-węzła %llu w i-węźle katalogu %llu, wpis #%d, bno %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1702
+#: .././repair/dir.c:1702
 msgid "clearing inode number...\n"
 msgstr "wyczyszczono numer i-węzła...\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1707
+#: .././repair/dir.c:1707
 msgid "would clear inode number...\n"
 msgstr "numer i-węzła zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1727
+#: .././repair/dir.c:1727
 #, c-format
 msgid "entry #%d, dir inode %llu, has zero-len name, deleting entry\n"
 msgstr "wpis #%d, i-węzeł katalogu %llu ma nazwę zerowej długości, usunięto\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1765
+#: .././repair/dir.c:1765
 #, c-format
 msgid "entry #%d, dir inode %llu, has zero-len name, marking entry bad\n"
 msgstr ""
 "wpis #%d, i-węzeł katalogu %llu ma nazwę zerowej długości, zaznaczono jako "
 "błędny\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1778
+#: .././repair/dir.c:1778
 #, c-format
 msgid ""
 "bad size, entry #%d in dir inode %llu, block %u -- entry overflows block\n"
@@ -6714,7 +7216,7 @@ msgstr ""
 "błędny rozmiar, wpis #%d w i-węźle katalogu %llu, blok %u - wpis wykracza "
 "poza blok\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1789
+#: .././repair/dir.c:1789
 #, c-format
 msgid ""
 "dir entry slot %d in block %u conflicts with used space in dir inode %llu\n"
@@ -6722,51 +7224,51 @@ msgstr ""
 "slot wpisu katalogu %d w bloku %u jest w konflikcie z użytym miejscem w i-"
 "węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1828
+#: .././repair/dir.c:1828
 #, c-format
 msgid "illegal name \"%s\" in directory inode %llu, entry will be cleared\n"
 msgstr ""
 "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-węźle katalogu %llu, wpis zostanie "
 "wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1834
+#: .././repair/dir.c:1834
 #, c-format
 msgid "illegal name \"%s\" in directory inode %llu, entry would be cleared\n"
 msgstr ""
 "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-węźle katalogu %llu, wpis zostałby "
 "wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1844
+#: .././repair/dir.c:1844
 #, c-format
 msgid "\tmismatched hash value for entry \"%s\"\n"
 msgstr "\tniedopasowana wartość hasza dla wpisu \"%s\"\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1848
+#: .././repair/dir.c:1848
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. resetting hash value.\n"
 msgstr "\t\tw i-węźle katalogu %llu. Przestawiono wartość hasza.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1854
+#: .././repair/dir.c:1854
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. would reset hash value.\n"
 msgstr "\t\tw i-węźle katalogu %llu. Wartość hasza zostałaby przestawiona.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1884
+#: .././repair/dir.c:1884
 #, c-format
 msgid "\tbad hash ordering for entry \"%s\"\n"
 msgstr "\tbłędny porządek hasza dla wpisu \"%s\"\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1888
+#: .././repair/dir.c:1888
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. will clear entry\n"
 msgstr "\t\tw i-węźle katalogu %llu. Wpis zostanie wyczyszczony.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1895
+#: .././repair/dir.c:1895
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. would clear entry\n"
 msgstr "\t\tw i-węźle katalogu %llu. Wpis zostałby wyczyszczony.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1911
+#: .././repair/dir.c:1911
 #, c-format
 msgid ""
 "name \"%s\" (block %u, slot %d) conflicts with used space in dir inode %llu\n"
@@ -6774,83 +7276,83 @@ msgstr ""
 "nazwa \"%s\" (blok %u, slot %d) jest w konflikcie z użytym miejscem w i-"
 "węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1918
+#: .././repair/dir.c:1918
 #, c-format
 msgid "will clear entry \"%s\" (#%d) in directory inode %llu\n"
 msgstr "wpis \"%s\" (#%d) zostanie wyczyszczony w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1922
+#: .././repair/dir.c:1922
 #, c-format
 msgid "would clear entry \"%s\" (#%d)in directory inode %llu\n"
 msgstr "wpis \"%s\" (#%d) zostałby wyczyszczony w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1958
+#: .././repair/dir.c:1958
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in dir ino %llu, points to self"
 msgstr "błędny wpis .. w i-węźle katalogu %llu, wskazuje na siebie"
 
-#: ../repair/dir.c:1962 ../repair/dir.c:2059
+#: .././repair/dir.c:1962 .././repair/dir.c:2059
 msgid "will clear entry\n"
 msgstr "wpis zostanie wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1967 ../repair/dir.c:2063 ../repair/dir2.c:1633
+#: .././repair/dir.c:1967 .././repair/dir.c:2063 .././repair/dir2.c:1633
 msgid "would clear entry\n"
 msgstr "wpis zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1977
+#: .././repair/dir.c:1977
 #, c-format
 msgid "correcting .. entry in root inode %llu, was %llu\n"
 msgstr "poprawiono wpis .. w głównym i-węźle %llu, było %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1984
+#: .././repair/dir.c:1984
 #, c-format
 msgid "bad .. entry (%llu) in root inode %llu should be %llu\n"
 msgstr "błędny wpis .. (%llu) w głównym i-węźle %llu, powinno być %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2001
+#: .././repair/dir.c:2001
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu, will clear second entry\n"
 msgstr ""
 "wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu, drugi wpis zostanie wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2007
+#: .././repair/dir.c:2007
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu, would clear second entry\n"
 msgstr ""
 "wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu, drugi wpis zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2020
+#: .././repair/dir.c:2020
 #, c-format
 msgid ". in directory inode %llu has wrong value (%llu), fixing entry...\n"
 msgstr ""
 ". w i-węźle katalogu %llu ma niepoprawną wartość (%llu), poprawiono wpis...\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2027
+#: .././repair/dir.c:2027
 #, c-format
 msgid ". in directory inode %llu has wrong value (%llu)\n"
 msgstr ". w i-węźle katalogu %llu ma niepoprawną wartość (%llu)\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2033
+#: .././repair/dir.c:2033
 #, c-format
 msgid "multiple . entries in directory inode %llu\n"
 msgstr "wiele wpisów . w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2040
+#: .././repair/dir.c:2040
 #, c-format
 msgid "will clear one . entry in directory inode %llu\n"
 msgstr "jeden wpis . w i-węźle katalogu %llu zostanie wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2046
+#: .././repair/dir.c:2046
 #, c-format
 msgid "would clear one . entry in directory inode %llu\n"
 msgstr "jeden wpis . w i-węźle katalogu %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2056
+#: .././repair/dir.c:2056
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to self, "
 msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na siebie, "
 
-#: ../repair/dir.c:2081
+#: .././repair/dir.c:2081
 #, c-format
 msgid ""
 "- resetting first used heap value from %d to %d in block %u of dir ino %llu\n"
@@ -6858,7 +7360,7 @@ msgstr ""
 "- przestawiono pierwszą używaną wartość sterty z %d na %d w bloku %u i-węzła "
 "katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2089
+#: .././repair/dir.c:2089
 #, c-format
 msgid ""
 "- would reset first used value from %d to %d in block %u of dir ino %llu\n"
@@ -6866,14 +7368,14 @@ msgstr ""
 "- pierwsza używana wartość zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u i-"
 "węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2099
+#: .././repair/dir.c:2099
 #, c-format
 msgid "- resetting namebytes cnt from %d to %d in block %u of dir inode %llu\n"
 msgstr ""
 "- przestawiono liczbę bajtów nazwy z %d na %d w bloku %u i-węzła katalogu %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2107
+#: .././repair/dir.c:2107
 #, c-format
 msgid ""
 "- would reset namebytes cnt from %d to %d in block %u of dir inode %llu\n"
@@ -6881,58 +7383,58 @@ msgstr ""
 "- liczba bajtów nazwy zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u i-węzła "
 "katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2142
+#: .././repair/dir.c:2142
 #, c-format
 msgid "- found unexpected lost holes in block %u, dir inode %llu\n"
 msgstr ""
 "- znaleziono nieoczekiwane utracone dziury w bloku %u, i-węźle katalogu %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2150
+#: .././repair/dir.c:2150
 #, c-format
 msgid "- hole info non-optimal in block %u, dir inode %llu\n"
 msgstr ""
 "- nieoptymalna informacja o dziurze w bloku %u, i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2157
+#: .././repair/dir.c:2157
 #, c-format
 msgid "- hole info incorrect in block %u, dir inode %llu\n"
 msgstr "- niepoprawna informacja o dziurze w bloku %u, i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2168
+#: .././repair/dir.c:2168
 #, c-format
 msgid "- existing hole info for block %d, dir inode %llu (base, size) - \n"
 msgstr ""
 "- istniejąca informacja o dziurze dla bloku %d, i-węzła katalogu %llu "
 "(podstawa, rozmiar) - \n"
 
-#: ../repair/dir.c:2176
+#: .././repair/dir.c:2176
 #, c-format
 msgid "- holes flag = %d\n"
 msgstr "- flaga dziur = %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2182
+#: .././repair/dir.c:2182
 #, c-format
 msgid "- compacting block %u in dir inode %llu\n"
 msgstr "- zagęszczono blok %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2223
+#: .././repair/dir.c:2223
 #, c-format
 msgid "not enough space in block %u of dir inode %llu for all entries\n"
 msgstr ""
 "zbyt mało miejsca dla wszystkich wpisów w bloku %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2291
+#: .././repair/dir.c:2291
 #, c-format
 msgid "- would compact block %u in dir inode %llu\n"
 msgstr "- bloku %u w i-węźle katalogu %llu zostałby zagęszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2353 ../repair/dir2.c:1815
+#: .././repair/dir.c:2353 .././repair/dir2.c:1815
 #, c-format
 msgid "can't map block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odwzorować bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2364
+#: .././repair/dir.c:2364
 #, c-format
 msgid ""
 "can't read file block %u (fsbno %llu, daddr %lld) for directory inode %llu\n"
@@ -6940,119 +7442,119 @@ msgstr ""
 "nie można odczytać bloku pliku %u (fsbno %llu, daddr %lld) dla i-węzła "
 "katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2378 ../repair/dir.c:2639
+#: .././repair/dir.c:2378 .././repair/dir.c:2639
 #, c-format
 msgid "bad directory leaf magic # %#x for dir ino %llu\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna liścia katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2417
+#: .././repair/dir.c:2417
 #, c-format
 msgid ""
 "bad sibling back pointer for directory block %u in directory inode %llu\n"
 msgstr "błędny wskaźnik wstecz dla bloku katalogu %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2449 ../repair/dir2.c:1892
+#: .././repair/dir.c:2449 .././repair/dir2.c:1892
 #, c-format
 msgid "bad hash path in directory %llu\n"
 msgstr "błędna ścieżka hasza w katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2559
+#: .././repair/dir.c:2559
 #, c-format
 msgid "out of range internal directory block numbers (inode %llu)\n"
 msgstr "numery bloków wewnętrznego katalogu spoza zakresu (i-węzeł %llu)\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2565
+#: .././repair/dir.c:2565
 #, c-format
 msgid "setting directory inode (%llu) size to %llu bytes, was %lld bytes\n"
 msgstr ""
 "ustawiono rozmiar i-węzła katalogu (%llu) na %llu bajtów, było %lld bajtów\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2619
+#: .././repair/dir.c:2619
 #, c-format
 msgid "block 0 for directory inode %llu is missing\n"
 msgstr "brak bloku 0 dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2626
+#: .././repair/dir.c:2626
 #, c-format
 msgid "can't read block 0 for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku 0 dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2662
+#: .././repair/dir.c:2662
 #, c-format
 msgid "clearing forw/back pointers for directory inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono wskaźniki w przód/wstecz dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2668
+#: .././repair/dir.c:2668
 #, c-format
 msgid "would clear forw/back pointers for directory inode %llu\n"
 msgstr ""
 "wskaźniki w przód/wstecz dla i-węzła katalogu %llu zostałyby wyczyszczone\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2733 ../repair/dir2.c:2097
+#: .././repair/dir.c:2733 .././repair/dir2.c:2097
 #, c-format
 msgid "no . entry for directory %llu\n"
 msgstr "brak wpisu . dla katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2742 ../repair/dir2.c:2107
+#: .././repair/dir.c:2742 .././repair/dir2.c:2107
 #, c-format
 msgid "no .. entry for directory %llu\n"
 msgstr "brak wpisu .. dla katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2744 ../repair/dir2.c:2109
+#: .././repair/dir.c:2744 .././repair/dir2.c:2109
 #, c-format
 msgid "no .. entry for root directory %llu\n"
 msgstr "brak wpisu .. dla katalogu głównego %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:56
+#: .././repair/dir2.c:56
 #, c-format
 msgid "malloc failed (%u bytes) dir2_add_badlist:ino %llu\n"
 msgstr "malloc nie powiodło się (%u bajtów) w dir2_add_badlist:ino %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:97 ../repair/dir2.c:208 ../repair/dir2.c:244
+#: .././repair/dir2.c:97 .././repair/dir2.c:208 .././repair/dir2.c:244
 msgid "couldn't malloc dir2 buffer list\n"
 msgstr "nie można przydzielić listy bufora dir2\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:124
+#: .././repair/dir2.c:124
 msgid "couldn't malloc dir2 buffer header\n"
 msgstr "nie można przydzielić nagłówka bufora dir2\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:141
+#: .././repair/dir2.c:141
 msgid "couldn't malloc dir2 buffer data\n"
 msgstr "nie można przydzielić danych bufora dir2\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:305 ../repair/dir2.c:653 ../repair/dir2.c:1697
-#: ../repair/phase6.c:2272
+#: .././repair/dir2.c:305 .././repair/dir2.c:653 .././repair/dir2.c:1697
+#: .././repair/phase6.c:2272
 #, c-format
 msgid "can't read block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:315
+#: .././repair/dir2.c:315
 #, c-format
 msgid "found non-root LEAFN node in inode %llu bno = %u\n"
 msgstr "znaleziono niegłówny węzeł LEAFN w i-węźle %llu bno = %u\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:324
+#: .././repair/dir2.c:324
 #, c-format
 msgid "bad dir magic number 0x%x in inode %llu bno = %u\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna katalogu 0x%x w i-węźle %llu bno = %u\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:399
+#: .././repair/dir2.c:399
 #, c-format
 msgid "release_dir2_cursor_int got unexpected non-null bp, dabno = %u\n"
 msgstr ""
 "release_dir2_cursor_int otrzymał nieoczekiwany niezerowy bp, dabno = %u\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:462
+#: .././repair/dir2.c:462
 #, c-format
 msgid "directory block used/count inconsistency - %d / %hu\n"
 msgstr "niespójność wartości used/count bloku katalogu - %d / %hu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:484
+#: .././repair/dir2.c:484
 #, c-format
 msgid "bad directory block in inode %llu\n"
 msgstr "błędny blok katalogu w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:504
+#: .././repair/dir2.c:504
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting bad hashval in non-leaf dir block\n"
@@ -7061,7 +7563,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono błędne hashval w bloku katalogu nie będącego liściem\n"
 "\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:511
+#: .././repair/dir2.c:511
 #, c-format
 msgid ""
 "would correct bad hashval in non-leaf dir block\n"
@@ -7070,27 +7572,27 @@ msgstr ""
 "błędne hashval w bloku katalogu nie będącego liściem zostałoby poprawione\n"
 "\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:666
+#: .././repair/dir2.c:666
 #, c-format
 msgid "bad magic number %x in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna %x w bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:674
+#: .././repair/dir2.c:674
 #, c-format
 msgid "bad back pointer in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "błędny wskaźnik wstecz w bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:680
+#: .././repair/dir2.c:680
 #, c-format
 msgid "entry count %d too large in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "liczba wpisów %d zbyt duża w bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:687
+#: .././repair/dir2.c:687
 #, c-format
 msgid "bad level %d in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "błędny poziom %d w bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:730
+#: .././repair/dir2.c:730
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting bad hashval in interior dir block\n"
@@ -7099,7 +7601,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono błędne hashval w wewnętrznym bloku katalogu\n"
 "\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:737
+#: .././repair/dir2.c:737
 #, c-format
 msgid ""
 "would correct bad hashval in interior dir block\n"
@@ -7108,107 +7610,107 @@ msgstr ""
 "błędne hashval w wewnętrznym bloku katalogu zostałoby poprawione\n"
 "\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:771
+#: .././repair/dir2.c:771
 msgid "couldn't malloc dir2 shortform copy\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić krótkiej kopii dir2\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:909
+#: .././repair/dir2.c:909
 msgid "current"
 msgstr "bieżącego i-węzła"
 
-#: ../repair/dir2.c:912 ../repair/dir2.c:1435
+#: .././repair/dir2.c:912 .././repair/dir2.c:1435
 msgid "invalid"
 msgstr "nieprawidłowego i-węzła"
 
-#: ../repair/dir2.c:915 ../repair/dir2.c:1437
+#: .././repair/dir2.c:915 .././repair/dir2.c:1437
 msgid "realtime bitmap"
 msgstr "i-węzła bitmapy realtime"
 
-#: ../repair/dir2.c:918 ../repair/dir2.c:1439
+#: .././repair/dir2.c:918 .././repair/dir2.c:1439
 msgid "realtime summary"
 msgstr "i-węzła opisu realtime"
 
-#: ../repair/dir2.c:921 ../repair/dir2.c:1441
+#: .././repair/dir2.c:921 .././repair/dir2.c:1441
 msgid "user quota"
 msgstr "i-węzła limitów użytkownika"
 
-#: ../repair/dir2.c:924 ../repair/dir2.c:1443
+#: .././repair/dir2.c:924 .././repair/dir2.c:1443
 msgid "group quota"
 msgstr "i-węzła limitów grupy"
 
-#: ../repair/dir2.c:958 ../repair/dir2.c:1452
+#: .././repair/dir2.c:958 .././repair/dir2.c:1452
 msgid "non-existent"
 msgstr "nie istniejącego i-węzła"
 
-#: ../repair/dir2.c:962
+#: .././repair/dir2.c:962
 #, c-format
 msgid "entry \"%*.*s\" in shortform directory %llu references %s inode %llu\n"
 msgstr "wpis \"%*.*s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do %s %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:994
+#: .././repair/dir2.c:994
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu"
 msgstr "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu"
 
-#: ../repair/dir2.c:998
+#: .././repair/dir2.c:998
 #, c-format
 msgid ", junking %d entries\n"
 msgstr ", wyrzucono %d wpisów\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1001
+#: .././repair/dir2.c:1001
 #, c-format
 msgid ", would junk %d entries\n"
 msgstr ", %d wpisów zostałoby wyrzucone\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1075
+#: .././repair/dir2.c:1075
 #, c-format
 msgid "entry contains offset out of order in shortform dir %llu\n"
 msgstr "wpis zawiera uszkodzony offset w krótkim katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1178
+#: .././repair/dir2.c:1178
 #, c-format
 msgid "would have corrected i8 count in directory %llu from %d to %d\n"
 msgstr "liczba i8 zostałaby poprawiona w katalogu %llu z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1182
+#: .././repair/dir2.c:1182
 #, c-format
 msgid "corrected i8 count in directory %llu, was %d, now %d\n"
 msgstr "poprawiono liczbę i8 w katalogu %llu - było %d, jest %d\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1216
+#: .././repair/dir2.c:1216
 #, c-format
 msgid "directory %llu offsets too high\n"
 msgstr "offsety zbyt duże w katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1221
+#: .././repair/dir2.c:1221
 #, c-format
 msgid "would have corrected entry offsets in directory %llu\n"
 msgstr "offsety wpisów w katalogu %llu zostałyby poprawione\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1225
+#: .././repair/dir2.c:1225
 #, c-format
 msgid "corrected entry offsets in directory %llu\n"
 msgstr "poprawiono offsety wpisów w katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1280
+#: .././repair/dir2.c:1280
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in directory inode %llu, points to self, "
 msgstr "błędny wpis .. w i-węźle katalogu %llu, wskazuje na siebie, "
 
-#: ../repair/dir2.c:1393
+#: .././repair/dir2.c:1393
 #, c-format
 msgid "corrupt block %u in directory inode %llu\n"
 msgstr "uszkodzony blok %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1396
+#: .././repair/dir2.c:1396
 msgid "\twill junk block\n"
 msgstr "\tblok zostanie wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1398
+#: .././repair/dir2.c:1398
 msgid "\twould junk block\n"
 msgstr "\tblok zostałby wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1480
+#: .././repair/dir2.c:1480
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%*.*s\" at block %u offset %d in directory inode %llu references %s "
@@ -7217,23 +7719,23 @@ msgstr ""
 "wpis \"%*.*s\" w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu odwołuje się "
 "do %s %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1491
+#: .././repair/dir2.c:1491
 #, c-format
 msgid "entry at block %u offset %d in directory inode %llu has 0 namelength\n"
 msgstr ""
 "wpis w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu ma zerową długość nazwy\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1503
+#: .././repair/dir2.c:1503
 #, c-format
 msgid "\tclearing inode number in entry at offset %d...\n"
 msgstr "\twyczyszczono numer i-węzła we wpisie o offsecie %d...\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1510
+#: .././repair/dir2.c:1510
 #, c-format
 msgid "\twould clear inode number in entry at offset %d...\n"
 msgstr "\tnumer i-węzła we wpisie o offsecie %d zostałby wyczyszczony...\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1523
+#: .././repair/dir2.c:1523
 #, c-format
 msgid ""
 "entry at block %u offset %d in directory inode %llu has illegal name \"%*.*s"
@@ -7242,118 +7744,118 @@ msgstr ""
 "wpis w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu ma niedozwoloną nazwę \"%"
 "*.*s\": "
 
-#: ../repair/dir2.c:1553
+#: .././repair/dir2.c:1553
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in directory inode %llu, points to self: "
 msgstr "błędny wpis .. w i-węźle katalogu %llu, wskazuje na siebie: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1564
+#: .././repair/dir2.c:1564
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in root directory inode %llu, was %llu: "
 msgstr "błędny wpis w i-węźle głównego katalogu %llu, było %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1569 ../repair/dir2.c:1601 ../repair/phase2.c:193
-#: ../repair/phase2.c:202 ../repair/phase2.c:211
+#: .././repair/dir2.c:1569 .././repair/dir2.c:1601 .././repair/phase2.c:193
+#: .././repair/phase2.c:202 .././repair/phase2.c:211
 msgid "correcting\n"
 msgstr "poprawiono\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1573 ../repair/dir2.c:1605 ../repair/phase2.c:195
-#: ../repair/phase2.c:204 ../repair/phase2.c:213
+#: .././repair/dir2.c:1573 .././repair/dir2.c:1605 .././repair/phase2.c:195
+#: .././repair/phase2.c:204 .././repair/phase2.c:213
 msgid "would correct\n"
 msgstr "zostałby poprawiony\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1584
+#: .././repair/dir2.c:1584
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu: "
 msgstr "wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1597
+#: .././repair/dir2.c:1597
 #, c-format
 msgid "bad . entry in directory inode %llu, was %llu: "
 msgstr "błędny wpis . w i-węźle katalogu %llu, było %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1609
+#: .././repair/dir2.c:1609
 #, c-format
 msgid "multiple . entries in directory inode %llu: "
 msgstr "wiele wpisów . w i-węźle katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1619
+#: .././repair/dir2.c:1619
 #, c-format
 msgid "entry \"%*.*s\" in directory inode %llu points to self: "
 msgstr "wpis \"%*.*s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na siebie: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1631
+#: .././repair/dir2.c:1631
 msgid "clearing entry\n"
 msgstr "wyczyszczono wpis\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1645
+#: .././repair/dir2.c:1645
 #, c-format
 msgid "bad bestfree table in block %u in directory inode %llu: "
 msgstr "błędna tablica bestfree w bloku %u w i-węźle katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1648
+#: .././repair/dir2.c:1648
 msgid "repairing table\n"
 msgstr "naprawiono tablicę\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1652
+#: .././repair/dir2.c:1652
 msgid "would repair table\n"
 msgstr "tablica zostałaby naprawiona\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1689
+#: .././repair/dir2.c:1689
 #, c-format
 msgid "block %u for directory inode %llu is missing\n"
 msgstr "brak bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1706
+#: .././repair/dir2.c:1706
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %u dla i-węzła katalogu %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1750
+#: .././repair/dir2.c:1750
 #, c-format
 msgid "bad entry count in block %u of directory inode %llu\n"
 msgstr "błędna liczba wpisów w bloku %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1758
+#: .././repair/dir2.c:1758
 #, c-format
 msgid "bad hash ordering in block %u of directory inode %llu\n"
 msgstr "błędna kolejność hasza w bloku %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1767
+#: .././repair/dir2.c:1767
 #, c-format
 msgid "bad stale count in block %u of directory inode %llu\n"
 msgstr "błędna liczba stale %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1825
+#: .././repair/dir2.c:1825
 #, c-format
 msgid "can't read file block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku pliku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1836
+#: .././repair/dir2.c:1836
 #, c-format
 msgid "bad directory leaf magic # %#x for directory inode %llu block %u\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba magiczna liścia katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu bloku %"
 "u\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1866
+#: .././repair/dir2.c:1866
 #, c-format
 msgid "bad sibling back pointer for block %u in directory inode %llu\n"
 msgstr "błędny wskaźnik wstecz dla bloku %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1996
+#: .././repair/dir2.c:1996
 #, c-format
 msgid "block %llu for directory inode %llu is missing\n"
 msgstr "brak bloku %llu dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:2005
+#: .././repair/dir2.c:2005
 #, c-format
 msgid "can't read block %llu for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku %llu dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:2012
+#: .././repair/dir2.c:2012
 #, c-format
 msgid ""
 "bad directory block magic # %#x in block %llu for directory inode %llu\n"
@@ -7361,236 +7863,236 @@ msgstr ""
 "błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %llu dla i-węzła katalogu %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:2090
+#: .././repair/dir2.c:2090
 #, c-format
 msgid "bad size/format for directory %llu\n"
 msgstr "błędny rozmiar/format dla katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/incore.c:65
+#: .././repair/incore.c:65
 msgid "couldn't allocate block map pointers\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić wskaźników mapy bloków\n"
 
-#: ../repair/incore.c:68
+#: .././repair/incore.c:68
 msgid "couldn't allocate block map locks\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić blokad mapy bloków\n"
 
-#: ../repair/incore.c:76
+#: .././repair/incore.c:76
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate block map, size = %d\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić mapy bloków, rozmiar = %d\n"
 
-#: ../repair/incore.c:94
+#: .././repair/incore.c:94
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate realtime block map, size = %llu\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić mapy bloków realtime, size = %llu\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:121 ../repair/incore_ext.c:679
+#: .././repair/incore_ext.c:121 .././repair/incore_ext.c:679
 msgid "couldn't allocate new extent descriptors.\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić nowych deskryptorów fragmentów.\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:254
+#: .././repair/incore_ext.c:254
 msgid "duplicate bno extent range\n"
 msgstr "powtórzony przedział fragmentów bno\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:391
+#: .././repair/incore_ext.c:391
 msgid ": duplicate bno extent range\n"
 msgstr ": powtórzony przedział fragmentów bno\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:555 ../repair/incore_ext.c:606
-#: ../repair/incore_ext.c:794 ../repair/incore_ext.c:849
+#: .././repair/incore_ext.c:555 .././repair/incore_ext.c:606
+#: .././repair/incore_ext.c:794 .././repair/incore_ext.c:849
 msgid "duplicate extent range\n"
 msgstr "powtórzony przedział fragmentów\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:907
+#: .././repair/incore_ext.c:907
 msgid "couldn't malloc dup extent tree descriptor table\n"
 msgstr ""
 "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa powtórzonych "
 "fragmentów\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:912
+#: .././repair/incore_ext.c:912
 msgid "couldn't malloc free by-bno extent tree descriptor table\n"
 msgstr ""
 "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa wolnych fragmentów wg "
 "bno\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:917
+#: .././repair/incore_ext.c:917
 msgid "couldn't malloc free by-bcnt extent tree descriptor table\n"
 msgstr ""
 "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa wolnych fragmentów wg "
 "bcnt\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:923
+#: .././repair/incore_ext.c:923
 msgid "couldn't malloc dup extent tree descriptor\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa powtórzonych fragmentów\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:927
+#: .././repair/incore_ext.c:927
 msgid "couldn't malloc bno extent tree descriptor\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa fragmentów wg bno\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:931
+#: .././repair/incore_ext.c:931
 msgid "couldn't malloc bcnt extent tree descriptor\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa fragmentów wg bcnt\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:941
+#: .././repair/incore_ext.c:941
 msgid "couldn't malloc dup rt extent tree descriptor\n"
 msgstr ""
 "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa powtórzonych fragmentów rt\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:196 ../repair/incore_ino.c:205
-#: ../repair/incore_ino.c:222 ../repair/incore_ino.c:231
+#: .././repair/incore_ino.c:196 .././repair/incore_ino.c:205
+#: .././repair/incore_ino.c:222 .././repair/incore_ino.c:231
 msgid "could not allocate expanded nlink array\n"
 msgstr "Nie udało się przydzielić rozszerzonej tablicy nlink\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:268
+#: .././repair/incore_ino.c:268
 msgid "inode map malloc failed\n"
 msgstr "przydzielenie mapy i-węzłów nie powiodło się\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:298
+#: .././repair/incore_ino.c:298
 msgid "could not allocate nlink array\n"
 msgstr "Nie udało się przydzielić tablicy nlink\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:390
+#: .././repair/incore_ino.c:390
 msgid "add_aginode_uncertain - duplicate inode range\n"
 msgstr "add_aginode_uncertain - powtórzony przedział i-węzłów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:488
+#: .././repair/incore_ino.c:488
 msgid "add_inode - duplicate inode range\n"
 msgstr "add_inode - powtórzony przedział i-węzłów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:579
+#: .././repair/incore_ino.c:579
 #, c-format
 msgid "good inode list is --\n"
 msgstr "lista dobrych i-węzłów to:\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:582
+#: .././repair/incore_ino.c:582
 #, c-format
 msgid "uncertain inode list is --\n"
 msgstr "lista niepewnych i-węzłów to:\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:587
+#: .././repair/incore_ino.c:587
 #, c-format
 msgid "agno %d -- no inodes\n"
 msgstr "agno %d - brak i-węzłów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:591
+#: .././repair/incore_ino.c:591
 #, c-format
 msgid "agno %d\n"
 msgstr "agno %d\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:595
+#: .././repair/incore_ino.c:595
 #, c-format
 msgid "\tptr = %lx, start = 0x%x, free = 0x%llx, confirmed = 0x%llx\n"
 msgstr "\tptr = %lx, start = 0x%x, wolne = 0x%llx, potwierdzone = 0x%llx\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:646
+#: .././repair/incore_ino.c:646
 msgid "couldn't malloc parent list table\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić tablicy listy rodziców\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:657 ../repair/incore_ino.c:703
+#: .././repair/incore_ino.c:657 .././repair/incore_ino.c:703
 msgid "couldn't memalign pentries table\n"
 msgstr "nie udało się memalign na tablicy pentries\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:761 ../repair/incore_ino.c:767
+#: .././repair/incore_ino.c:761 .././repair/incore_ino.c:767
 msgid "could not malloc inode extra data\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić dodatkowych danych i-węzła\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:815
+#: .././repair/incore_ino.c:815
 msgid "couldn't malloc inode tree descriptor table\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa i-węzłów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:819
+#: .././repair/incore_ino.c:819
 msgid "couldn't malloc uncertain ino tree descriptor table\n"
 msgstr ""
 "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa i-węzłów niepewnych\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:824
+#: .././repair/incore_ino.c:824
 msgid "couldn't malloc inode tree descriptor\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa i-węzłów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:828
+#: .././repair/incore_ino.c:828
 msgid "couldn't malloc uncertain ino tree descriptor\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa i-węzłów niepewnych\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:839
+#: .././repair/incore_ino.c:839
 msgid "couldn't malloc uncertain inode cache area\n"
 msgstr ""
 "nie udało się przydzielić obszaru pamięci podręcznej i-węzłów niepewnych\n"
 
-#: ../repair/init.c:42
+#: .././repair/init.c:42
 msgid "ts_alloc: cannot allocate thread specific storage\n"
 msgstr "ts_alloc: nie można przydzielić miejsca dla wątku\n"
 
-#: ../repair/init.c:147
+#: .././repair/init.c:147
 msgid "couldn't initialize XFS library\n"
 msgstr "nie udało się zainicjować biblioteki XFS\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:28
+#: .././repair/phase1.c:28
 msgid "Sorry, could not find valid secondary superblock\n"
 msgstr "Niestety nie znaleziono poprawnego zapasowego superbloku\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:29
+#: .././repair/phase1.c:29
 msgid "Exiting now.\n"
 msgstr "Zakończono.\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:40
+#: .././repair/phase1.c:40
 #, c-format
 msgid "could not allocate ag header buffer (%d bytes)\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić bufora nagłówka ag (%d bajtów)\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:58
+#: .././repair/phase1.c:58
 msgid "Phase 1 - find and verify superblock...\n"
 msgstr "Faza 1 - szukanie i sprawdzanie superbloku...\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:74
+#: .././repair/phase1.c:74
 msgid "error reading primary superblock\n"
 msgstr "błąd podczas odczytu głównego superbloku\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:80
+#: .././repair/phase1.c:80
 #, c-format
 msgid "bad primary superblock - %s !!!\n"
 msgstr "błędny główny superblok - %s!!!\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:87
+#: .././repair/phase1.c:87
 #, c-format
 msgid "couldn't verify primary superblock - %s !!!\n"
 msgstr "nie udało się sprawdzić głównego superbloku - %s!!!\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:105
+#: .././repair/phase1.c:105
 msgid "superblock has a features2 mismatch, correcting\n"
 msgstr "superblok ma niepasujące features2, poprawianie\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:121
+#: .././repair/phase1.c:121
 #, c-format
 msgid "Enabling lazy-counters\n"
 msgstr "Włączanie leniwych liczników\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:125
+#: .././repair/phase1.c:125
 #, c-format
 msgid "Disabling lazy-counters\n"
 msgstr "Wyłączanie leniwych liczników\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:128
+#: .././repair/phase1.c:128
 #, c-format
 msgid "Lazy-counters are already %s\n"
 msgstr "Leniwe liczniki już są %s\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:129
+#: .././repair/phase1.c:129
 msgid "enabled"
 msgstr "włączone"
 
-#: ../repair/phase1.c:129
+#: .././repair/phase1.c:129
 msgid "disabled"
 msgstr "wyłączone"
 
-#: ../repair/phase1.c:136
+#: .././repair/phase1.c:136
 msgid "writing modified primary superblock\n"
 msgstr "zapisano zmodyfikowany główny superblok\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:139
+#: .././repair/phase1.c:139
 msgid "would write modified primary superblock\n"
 msgstr "zmodyfikowany główny superblok zostałby zapisany\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:65
+#: .././repair/phase2.c:65
 #, c-format
 msgid ""
 "zero_log: cannot find log head/tail (xlog_find_tail=%d), zeroing it anyway\n"
@@ -7598,12 +8100,12 @@ msgstr ""
 "zero_log: nie znaleziono początku/końca logu (xlog_find_tail=%d), wyzerowano "
 "go\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:70
+#: .././repair/phase2.c:70
 #, c-format
 msgid "zero_log: head block %lld tail block %lld\n"
 msgstr "zero_log: blok początku %lld blok końca %lld\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:76
+#: .././repair/phase2.c:76
 msgid ""
 "ALERT: The filesystem has valuable metadata changes in a log which is being\n"
 "destroyed because the -L option was used.\n"
@@ -7612,7 +8114,7 @@ msgstr ""
 "jest\n"
 "niszczony, ponieważ użyto opcji -L.\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:80
+#: .././repair/phase2.c:80
 msgid ""
 "ERROR: The filesystem has valuable metadata changes in a log which needs to\n"
 "be replayed. Mount the filesystem to replay the log, and unmount it before\n"
@@ -7629,7 +8131,7 @@ msgstr ""
 "Należy zauważyć, że zniszczenie logu może spowodować uszkodzenia danych -\n"
 "proszę najpierw spróbować podmontować system plików.\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:122
+#: .././repair/phase2.c:122
 msgid ""
 "This filesystem has an external log. Specify log device with the -l "
 "option.\n"
@@ -7637,444 +8139,446 @@ msgstr ""
 "Ten system plików ma zewnętrzny log. Należy podać urządzenie logu przy "
 "użyciu opcji -l.\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:125
+#: .././repair/phase2.c:125
 #, c-format
 msgid "Phase 2 - using external log on %s\n"
 msgstr "Faza 2 - użycie zewnętrznego logu na %s\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:127
+#: .././repair/phase2.c:127
 msgid "Phase 2 - using internal log\n"
 msgstr "Faza 2 - użycie wewnętrznego logu\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:131
+#: .././repair/phase2.c:131
 msgid "    - zero log...\n"
 msgstr "    - zerowanie logu...\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:135
+#: .././repair/phase2.c:135
 msgid "    - scan filesystem freespace and inode maps...\n"
 msgstr ""
 "    - przeszukiwanie wolnego miejsca i map i-węzłów w systemie "
 "plików...\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:162
+#: .././repair/phase2.c:162
 msgid "root inode chunk not found\n"
 msgstr "nie znaleziono danych głównego i-węzła\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:184
+#: .././repair/phase2.c:184
 msgid "    - found root inode chunk\n"
 msgstr "    - znaleziono dane głównego i-węzła\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:190
+#: .././repair/phase2.c:190
 msgid "root inode marked free, "
 msgstr "główny i-węzeł oznaczony jako wolny, "
 
-#: ../repair/phase2.c:199
+#: .././repair/phase2.c:199
 msgid "realtime bitmap inode marked free, "
 msgstr "i-węzeł bitmapy realtime oznaczony jako wolny, "
 
-#: ../repair/phase2.c:208
+#: .././repair/phase2.c:208
 msgid "realtime summary inode marked free, "
 msgstr "i-węzeł opisu realtime oznaczony jako wolny, "
 
-#: ../repair/phase3.c:117
+#: .././repair/phase3.c:117
 #, c-format
 msgid "cannot read agi block %lld for ag %u\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku agi %lld dla ag %u\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:139
+#: .././repair/phase3.c:139
 #, c-format
 msgid "error following ag %d unlinked list\n"
 msgstr "błąd podczas podążania za odłączoną listą ag %d\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:160 ../repair/phase4.c:125 ../repair/phase5.c:1438
-#: ../repair/phase6.c:3595
+#: .././repair/phase3.c:160 .././repair/phase4.c:125 .././repair/phase5.c:1438
+#: .././repair/phase6.c:3595
 #, c-format
 msgid "    - agno = %d\n"
 msgstr "    - agno = %d\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:211
+#: .././repair/phase3.c:211
 msgid "Phase 3 - for each AG...\n"
 msgstr "Faza 3 - dla każdej AG...\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:213
+#: .././repair/phase3.c:213
 msgid "    - scan and clear agi unlinked lists...\n"
 msgstr "    - przeszukiwanie i czyszczenie odłączonych list agi...\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:215
+#: .././repair/phase3.c:215
 msgid "    - scan (but don't clear) agi unlinked lists...\n"
 msgstr ""
 "    - przeszukiwanie (ale nie czyszczenie) odłączonych list agi...\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:235
+#: .././repair/phase3.c:235
 msgid "    - process known inodes and perform inode discovery...\n"
 msgstr "    - przetwarzanie znanych i-węzłów i rozpoznawanie i-węzłów...\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:246
+#: .././repair/phase3.c:246
 msgid "    - process newly discovered inodes...\n"
 msgstr "    - przetwarzanie nowo rozpoznanych i-węzłów...\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:205
+#: .././repair/phase4.c:205
 msgid "Phase 4 - check for duplicate blocks...\n"
 msgstr "Faza 4 - sprawdzanie powtórzonych bloków...\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:206
+#: .././repair/phase4.c:206
 msgid "    - setting up duplicate extent list...\n"
 msgstr "    - tworzenie listy powtórzonych fragmentów...\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:220
+#: .././repair/phase4.c:220
 msgid "root inode would be lost\n"
 msgstr "główny i-węzeł zostałby utracony\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:222
+#: .././repair/phase4.c:222
 msgid "root inode lost\n"
 msgstr "główny i-węzeł utracony\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:256
+#: .././repair/phase4.c:256
 #, c-format
 msgid "unknown block state, ag %d, block %d\n"
 msgstr "nieznany stan bloku, ag %d, blok %d\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:314
+#: .././repair/phase4.c:314
 #, c-format
 msgid "unknown rt extent state, extent %llu\n"
 msgstr "nieznany stan fragmentu rt, fragment %llu\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:375
+#: .././repair/phase4.c:375
 msgid "    - check for inodes claiming duplicate blocks...\n"
 msgstr ""
 "    - szukanie i-węzłów odwołujących się do powtórzonych bloków...\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:234
+#: .././repair/phase5.c:234
 msgid "could not set up btree block array\n"
 msgstr "nie udało się utworzyć tablicy bloków b-drzewa\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:246
+#: .././repair/phase5.c:246
 msgid "error - not enough free space in filesystem\n"
 msgstr "błąd - za mało wolnego miejsca w systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:462
+#: .././repair/phase5.c:462
 #, c-format
 msgid "can't rebuild fs trees -- not enough free space on ag %u\n"
 msgstr ""
 "nie można przebudować drzew systemu plików - za mało wolnego miejsca w ag %"
 "u\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:486
+#: .././repair/phase5.c:486
 #, c-format
 msgid "ag %u - not enough free space to build freespace btrees\n"
 msgstr ""
 "ag %u - za mało wolnego miejsca na przebudowanie b-drzew wolnego miejsca\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:521
+#: .././repair/phase5.c:521
 #, c-format
 msgid "not enough free blocks left to describe all free blocks in AG %u\n"
 msgstr "za mało wolnych bloków na opisanie wszystkich wolnych bloków w AG %u\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1334
+#: .././repair/phase5.c:1334
 #, c-format
 msgid "lost %d blocks in ag %u\n"
 msgstr "utracono %d bloków w ag %u\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1337
+#: .././repair/phase5.c:1337
 #, c-format
 msgid "thought we were going to lose %d blocks in ag %u, actually lost %d\n"
 msgstr "przewidywano utracenie %d bloków w ag %u, a utracono %d\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1384 ../repair/xfs_repair.c:816
+#: .././repair/phase5.c:1384 .././repair/xfs_repair.c:816
 msgid "couldn't get superblock\n"
 msgstr "nie udało się pobrać superbloku\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1461
+#: .././repair/phase5.c:1461
 #, c-format
 msgid "unable to rebuild AG %u. Not enough free space in on-disk AG.\n"
 msgstr ""
 "nie udało się przebudować AG %u. Za mało wolnego miejsca w AG na dysku.\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1501
+#: .././repair/phase5.c:1501
 #, c-format
 msgid "unable to rebuild AG %u. No free space.\n"
 msgstr "nie udało się przebudować AG %u. Brak wolnego miejsca.\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1528
+#: .././repair/phase5.c:1528
 #, c-format
 msgid "lost %d blocks in agno %d, sorry.\n"
 msgstr "niestety utracono %d bloków w agno %d.\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1597
+#: .././repair/phase5.c:1597
 msgid "Phase 5 - rebuild AG headers and trees...\n"
 msgstr "Faza 5 - przebudowywanie nagłówków i drzew AG...\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1627
+#: .././repair/phase5.c:1627
 msgid "cannot alloc sb_icount_ag buffers\n"
 msgstr "nie można przydzielić buforów sb_icount_ag\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1631
+#: .././repair/phase5.c:1631
 msgid "cannot alloc sb_ifree_ag buffers\n"
 msgstr "nie można przydzielić buforów sb_ifree_ag\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1635
+#: .././repair/phase5.c:1635
 msgid "cannot alloc sb_fdblocks_ag buffers\n"
 msgstr "nie można przydzielić buforów sb_fdblocks_ag\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1654
+#: .././repair/phase5.c:1654
 msgid "    - generate realtime summary info and bitmap...\n"
 msgstr "    - generowanie opisu i bitmapy realtime...\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1660
+#: .././repair/phase5.c:1660
 msgid "    - reset superblock...\n"
 msgstr "    - przestawianie superbloku...\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:63
+#: .././repair/phase6.c:63
 #, c-format
 msgid "malloc failed add_dotdot_update (%u bytes)\n"
 msgstr "malloc nie powiodło się w add_dotdot_update (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:174
+#: .././repair/phase6.c:174
 #, c-format
 msgid "malloc failed in dir_hash_add (%u bytes)\n"
 msgstr "malloc nie powiodło się w dir_hash_add (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:228
+#: .././repair/phase6.c:228
 msgid "ok"
 msgstr "ok"
 
-#: ../repair/phase6.c:229
+#: .././repair/phase6.c:229
 msgid "duplicate leaf"
 msgstr "powtórzony liść"
 
-#: ../repair/phase6.c:230
+#: .././repair/phase6.c:230
 msgid "hash value mismatch"
 msgstr "niezgodność wartości hasza"
 
-#: ../repair/phase6.c:231
+#: .././repair/phase6.c:231
 msgid "no data entry"
 msgstr "brak wpisu danych"
 
-#: ../repair/phase6.c:232
+#: .././repair/phase6.c:232
 msgid "no leaf entry"
 msgstr "brak wpisu liścia"
 
-#: ../repair/phase6.c:233
+#: .././repair/phase6.c:233
 msgid "bad stale count"
 msgstr "błędna liczba stale"
 
-#: ../repair/phase6.c:241
+#: .././repair/phase6.c:241
 #, c-format
 msgid "bad hash table for directory inode %llu (%s): "
 msgstr "błędna tablica haszująca dla i-węzła katalogu %llu (%s): "
 
-#: ../repair/phase6.c:244
+#: .././repair/phase6.c:244
 msgid "rebuilding\n"
 msgstr "przebudowano\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:246
+#: .././repair/phase6.c:246
 msgid "would rebuild\n"
 msgstr "zostałaby przebudowana\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:282
+#: .././repair/phase6.c:282
 msgid "calloc failed in dir_hash_init\n"
 msgstr "calloc nie powiodło się w dir_hash_init\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:412
+#: .././repair/phase6.c:412
 msgid "ran out of disk space!\n"
 msgstr "brak miejsca na dysku!\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:414
+#: .././repair/phase6.c:414
 #, c-format
 msgid "xfs_trans_reserve returned %d\n"
 msgstr "xfs_trans_reserve zwróciło %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:443 ../repair/phase6.c:536
+#: .././repair/phase6.c:443 .././repair/phase6.c:536
 #, c-format
 msgid "couldn't iget realtime bitmap inode -- error - %d\n"
 msgstr "nie udało się wykonać iget dla i-węzła bitmapy realtime - błąd %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:493
+#: .././repair/phase6.c:493
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate realtime bitmap, error = %d\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić bitmapy realtime, błąd = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:506
+#: .././repair/phase6.c:506
 #, c-format
 msgid "allocation of the realtime bitmap failed, error = %d\n"
 msgstr "przydzielenie bitmapy realtime nie powiodło się, błąd = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:549
+#: .././repair/phase6.c:549
 #, c-format
 msgid "couldn't map realtime bitmap block %llu, error = %d\n"
 msgstr "nie udało się odwzorować bloku bitmapy realtime %llu, błąd = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:562
+#: .././repair/phase6.c:562
 #, c-format
 msgid "can't access block %llu (fsbno %llu) of realtime bitmap inode %llu\n"
 msgstr ""
 "brak dostępu do bloku %llu (fsbno %llu) i-węzła bitmapy realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:605 ../repair/phase6.c:676
+#: .././repair/phase6.c:605 .././repair/phase6.c:676
 #, c-format
 msgid "couldn't iget realtime summary inode -- error - %d\n"
 msgstr "nie udało się wykonać iget dla i-węzła opisu realtime - błąd %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:618
+#: .././repair/phase6.c:618
 #, c-format
 msgid "couldn't map realtime summary inode block %llu, error = %d\n"
 msgstr ""
 "nie udało się odwzorować bloku i-węzła opisu realtime %llu, błąd = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:631
+#: .././repair/phase6.c:631
 #, c-format
 msgid "can't access block %llu (fsbno %llu) of realtime summary inode %llu\n"
 msgstr "brak dostępu do bloku %llu (fsbno %llu) i-węzła opisu realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:732
+#: .././repair/phase6.c:732
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate realtime summary inode, error = %d\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić i-węzła opisu realtime, błąd = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:745
+#: .././repair/phase6.c:745
 #, c-format
 msgid "allocation of the realtime summary ino failed, error = %d\n"
 msgstr "przydzielenie i-węzła opisu realtime nie powiodło się, błąd = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:775
+#: .././repair/phase6.c:775
 #, c-format
 msgid "could not iget root inode -- error - %d\n"
 msgstr "nie udało się wykonać iget dla głównego i-węzła - błąd %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:843
+#: .././repair/phase6.c:843
 #, c-format
 msgid "%d - couldn't iget root inode to obtain %s\n"
 msgstr "%d - nie udało się wykonać iget dla głównego węzła, aby uzyskać %s\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:874
+#: .././repair/phase6.c:874
 #, c-format
 msgid "%s inode allocation failed %d\n"
 msgstr "przydzielenie i-węzłą %s nie powiodło się - %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:892
+#: .././repair/phase6.c:892
 #, c-format
 msgid "can't make %s, createname error %d\n"
 msgstr "nie można zrobić %s, błąd createname %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:910
+#: .././repair/phase6.c:910
 #, c-format
 msgid "%s directory creation failed -- bmapf error %d\n"
 msgstr "tworzenie katalogu %s nie powiodło się - błąd bmapf %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:953
+#: .././repair/phase6.c:953
 #, c-format
 msgid "%d - couldn't iget orphanage inode\n"
 msgstr "%d - nie udało się wykonać iget dla i-węzła sierocińca\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:966
+#: .././repair/phase6.c:966
 #, c-format
 msgid "%d - couldn't iget disconnected inode\n"
 msgstr "%d - nie udało się wykonać iget dla odłączonego i-węzła\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:986 ../repair/phase6.c:1030 ../repair/phase6.c:1087
-#: ../repair/phase6.c:1730
+#: .././repair/phase6.c:986 .././repair/phase6.c:1030
+#: .././repair/phase6.c:1087 .././repair/phase6.c:1730
 #, c-format
 msgid "space reservation failed (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr ""
 "nie udało się zarezerwować miejsca (%d), może brakować miejsca w systemie "
 "plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:997 ../repair/phase6.c:1042 ../repair/phase6.c:1098
+#: .././repair/phase6.c:997 .././repair/phase6.c:1042
+#: .././repair/phase6.c:1098
 #, c-format
 msgid "name create failed in %s (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr ""
 "tworzenie nazwy nie powiodło się w %s (%d), może brakować miejsca w systemie "
 "plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1010
+#: .././repair/phase6.c:1010
 #, c-format
 msgid "creation of .. entry failed (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr ""
 "tworzenie wpisu .. nie powiodło się (%d), może brakować miejsca w systemie "
 "plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1019
+#: .././repair/phase6.c:1019
 #, c-format
 msgid "bmap finish failed (err - %d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr ""
 "zakończenie bmap nie powiodło się (błąd %d), może brakować miejsca w "
 "systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1061
+#: .././repair/phase6.c:1061
 #, c-format
 msgid "name replace op failed (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr ""
 "operacja zastąpienia nazwy nie powiodła się (%d), może brakować miejsca w "
 "systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1068 ../repair/phase6.c:1108 ../repair/phase6.c:1753
+#: .././repair/phase6.c:1068 .././repair/phase6.c:1108
+#: .././repair/phase6.c:1753
 #, c-format
 msgid "bmap finish failed (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr ""
 "zakończenie bmap nie powiodło się (%d), może brakować miejsca w systemie "
 "plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1149 ../repair/phase6.c:1548
+#: .././repair/phase6.c:1149 .././repair/phase6.c:1548
 msgid "dir"
 msgstr "katalogu"
 
-#: ../repair/phase6.c:1158 ../repair/phase6.c:1162
+#: .././repair/phase6.c:1158 .././repair/phase6.c:1162
 #, c-format
 msgid "can't map block %d in %s inode %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
 msgstr ""
 "nie można odwzorować bloku %d w i-węźle %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, nmap = "
 "%d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1170 ../repair/phase6.c:1173 ../repair/phase6.c:1626
-#: ../repair/phase6.c:1630
+#: .././repair/phase6.c:1170 .././repair/phase6.c:1173
+#: .././repair/phase6.c:1626 .././repair/phase6.c:1630
 #, c-format
 msgid "block %d in %s ino %llu doesn't exist\n"
 msgstr "blok %d w i-węźle %s %llu nie istnieje\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1228 ../repair/phase6.c:1232
+#: .././repair/phase6.c:1228 .././repair/phase6.c:1232
 #, c-format
 msgid "can't map block %d in %s ino %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
 msgstr ""
 "nie można odwzorować bloku %d w i-węźle %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, nmap = "
 "%d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1240 ../repair/phase6.c:1244
+#: .././repair/phase6.c:1240 .././repair/phase6.c:1244
 #, c-format
 msgid "block %d in %s inode %llu doesn't exist\n"
 msgstr "blok %d w i-węźle %s %llu nie istnieje\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1267
+#: .././repair/phase6.c:1267
 msgid ", marking entry to be junked\n"
 msgstr ", zaznaczono wpis do wyrzucenia\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1271
+#: .././repair/phase6.c:1271
 msgid ", would junk entry\n"
 msgstr ", wpis zostałby wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1387
+#: .././repair/phase6.c:1387
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu points to non-existent inode %llu"
 msgstr ""
 "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na nie istniejący i-węzęł %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:1405
+#: .././repair/phase6.c:1405
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu points to free inode %llu"
 msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na wolny i-węzeł %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:1421 ../repair/phase6.c:2086 ../repair/phase6.c:2711
-#: ../repair/phase6.c:3038
+#: .././repair/phase6.c:1421 .././repair/phase6.c:2086
+#: .././repair/phase6.c:2711 .././repair/phase6.c:3038
 #, c-format
 msgid "%s (ino %llu) in root (%llu) is not a directory"
 msgstr "%s (i-węzeł %llu) w katalogu głównym (%llu) nie jest katalogiem"
 
-#: ../repair/phase6.c:1443 ../repair/phase6.c:2107 ../repair/phase6.c:2728
-#: ../repair/phase6.c:3055
+#: .././repair/phase6.c:1443 .././repair/phase6.c:2107
+#: .././repair/phase6.c:2728 .././repair/phase6.c:3055
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" (ino %llu) in dir %llu is a duplicate name"
 msgstr "wpis \"%s\" (i-węzeł %llu) w katalogu %llu jest powtórzoną nazwą"
 
-#: ../repair/phase6.c:1474
+#: .././repair/phase6.c:1474
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected dir inode %llu,\n"
@@ -8082,8 +8586,8 @@ msgstr ""
 "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na już podłączony i-węzeł katalogu %"
 "llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1483 ../repair/phase6.c:2208 ../repair/phase6.c:2761
-#: ../repair/phase6.c:3086
+#: .././repair/phase6.c:1483 .././repair/phase6.c:2208
+#: .././repair/phase6.c:2761 .././repair/phase6.c:3086
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in dir ino %llu doesn't have a .. entry, will set it in ino %"
@@ -8092,7 +8596,7 @@ msgstr ""
 "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu nie ma wpisu .., zostanie ustawiony w i-"
 "węźle %llu.\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1491
+#: .././repair/phase6.c:1491
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in dir ino %llu not consistent with .. value (%llu) in ino %"
@@ -8101,138 +8605,138 @@ msgstr ""
 "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-"
 "węźle %llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1506 ../repair/phase6.c:2232
+#: .././repair/phase6.c:1506 .././repair/phase6.c:2232
 #, c-format
 msgid "\twill clear entry \"%s\"\n"
 msgstr "\twpis \"%s\" zostanie wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1509 ../repair/phase6.c:2235
+#: .././repair/phase6.c:1509 .././repair/phase6.c:2235
 #, c-format
 msgid "\twould clear entry \"%s\"\n"
 msgstr "\twpis \"%s\" zostałby wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1553
+#: .././repair/phase6.c:1553
 #, c-format
 msgid "cannot map block 0 of directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odwzorować bloku 0 i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1576
+#: .././repair/phase6.c:1576
 #, c-format
 msgid "bad magic # (0x%x) for dir ino %llu leaf block (bno %u fsbno %llu)\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba magiczna (0x%x) dla bloku liścia i-węzła katalogu %llu (bno %u "
 "fsbno %llu)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1613 ../repair/phase6.c:1617
+#: .././repair/phase6.c:1613 .././repair/phase6.c:1617
 #, c-format
 msgid "can't map leaf block %d in dir %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
 msgstr ""
 "nie można odwzorować bloku liścia %d w katalogu %llu, xfs_bmapi zwraca %d, "
 "nmap = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1669
+#: .././repair/phase6.c:1669
 #, c-format
 msgid "rebuilding directory inode %llu\n"
 msgstr "przebudowywanie i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1694
+#: .././repair/phase6.c:1694
 #, c-format
 msgid "xfs_bmap_last_offset failed -- error - %d\n"
 msgstr "xfs_bmap_last_offset nie powiodło się - błąd %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1701
+#: .././repair/phase6.c:1701
 #, c-format
 msgid "xfs_bunmapi failed -- error - %d\n"
 msgstr "xfs_bunmapi nie powiodło się - błąd %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1743
+#: .././repair/phase6.c:1743
 #, c-format
 msgid "name create failed in ino %llu (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr ""
 "tworzenie nazwy nie powiodło się w i-węźle %llu (%d), może brakować miejsca "
 "w systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1808
+#: .././repair/phase6.c:1808
 #, c-format
 msgid "shrink_inode failed inode %llu block %u\n"
 msgstr "shrink_inode nie powiodło się dla i-węzła %llu bloku %u\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1889
+#: .././repair/phase6.c:1889
 #, c-format
 msgid "realloc failed in longform_dir2_entry_check_data (%u bytes)\n"
 msgstr ""
 "realloc nie powiodło się w longform_dir2_entry_check_data (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1946
+#: .././repair/phase6.c:1946
 #, c-format
 msgid "empty data block %u in directory inode %llu: "
 msgstr "pusty blok danych %u w i-węźle katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/phase6.c:1949
+#: .././repair/phase6.c:1949
 #, c-format
 msgid "corrupt block %u in directory inode %llu: "
 msgstr "uszkodzony blok %u w i-węźle katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/phase6.c:1953
+#: .././repair/phase6.c:1953
 msgid "junking block\n"
 msgstr "wyrzucono blok\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1956
+#: .././repair/phase6.c:1956
 msgid "would junk block\n"
 msgstr "blok zostałby wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1979
+#: .././repair/phase6.c:1979
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x for directory inode %llu block %d: "
 msgstr ""
 "błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu bloku %"
 "d: "
 
-#: ../repair/phase6.c:1983
+#: .././repair/phase6.c:1983
 #, c-format
 msgid "fixing magic # to %#x\n"
 msgstr "poprawiono liczbę magiczną na %#x\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1987
+#: .././repair/phase6.c:1987
 #, c-format
 msgid "would fix magic # to %#x\n"
 msgstr "liczba magiczna zostałaby poprawiona na %#x\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2007
+#: .././repair/phase6.c:2007
 #, c-format
 msgid "directory inode %llu block %u has consecutive free entries: "
 msgstr "i-węzeł katalogu %llu blok %u ma kolejne wolne wpisy: "
 
-#: ../repair/phase6.c:2011
+#: .././repair/phase6.c:2011
 msgid "joining together\n"
 msgstr "połączono\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2020
+#: .././repair/phase6.c:2020
 msgid "would join together\n"
 msgstr "zostałyby połączone\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2051
+#: .././repair/phase6.c:2051
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to non-existent inode %llu"
 msgstr ""
 "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na nie istniejący i-węzeł %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2068
+#: .././repair/phase6.c:2068
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to free inode %llu"
 msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na wolny i-węzeł %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2138
+#: .././repair/phase6.c:2138
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" (ino %llu) in dir %llu is not in the the first block"
 msgstr "wpis \"%s\" (i-węzeł %llu) w katalogu %llu nie jest w pierwszym bloku"
 
-#: ../repair/phase6.c:2164
+#: .././repair/phase6.c:2164
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir %llu is not the first entry"
 msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu nie jest pierwszym wpisem"
 
-#: ../repair/phase6.c:2200
+#: .././repair/phase6.c:2200
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected directory inode %"
@@ -8241,7 +8745,7 @@ msgstr ""
 "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na już podłączony i-węzeł katalogu %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2219
+#: .././repair/phase6.c:2219
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in dir inode %llu inconsistent with .. value (%llu) in ino %"
@@ -8250,93 +8754,93 @@ msgstr ""
 "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-"
 "węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2289 ../repair/phase6.c:2367
+#: .././repair/phase6.c:2289 .././repair/phase6.c:2367
 #, c-format
 msgid "leaf block %u for directory inode %llu bad header\n"
 msgstr "błędny nagłówek bloku liścia %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2307
+#: .././repair/phase6.c:2307
 #, c-format
 msgid "leaf block %u for directory inode %llu bad tail\n"
 msgstr "błędna końcówka bloku liścia %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2346
+#: .././repair/phase6.c:2346
 #, c-format
 msgid "can't read leaf block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku liścia %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2357
+#: .././repair/phase6.c:2357
 #, c-format
 msgid "unknown magic number %#x for block %u in directory inode %llu\n"
 msgstr "nieznana liczba magiczna %#x dla bloku %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2392
+#: .././repair/phase6.c:2392
 #, c-format
 msgid "can't read freespace block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr ""
 "nie można odczytać bloku wolnego miejsca %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2404
+#: .././repair/phase6.c:2404
 #, c-format
 msgid "free block %u for directory inode %llu bad header\n"
 msgstr "błędny nagłówek wolnego bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2417
+#: .././repair/phase6.c:2417
 #, c-format
 msgid "free block %u entry %i for directory ino %llu bad\n"
 msgstr "błędny wpis wolnego bloku %u numer %i dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2426
+#: .././repair/phase6.c:2426
 #, c-format
 msgid "free block %u for directory inode %llu bad nused\n"
 msgstr "błędna liczba nused w wolnym bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2437
+#: .././repair/phase6.c:2437
 #, c-format
 msgid "missing freetab entry %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "brak wpisu freetab %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2478
+#: .././repair/phase6.c:2478
 #, c-format
 msgid "malloc failed in longform_dir2_entry_check (%u bytes)\n"
 msgstr "malloc nie powiodło się w longform_dir2_entry_check (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2508
+#: .././repair/phase6.c:2508
 #, c-format
 msgid "realloc failed in longform_dir2_entry_check (%u bytes)\n"
 msgstr "realloc nie powiodło się w longform_dir2_entry_check (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2514
+#: .././repair/phase6.c:2514
 #, c-format
 msgid "can't read data block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku danych %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2619
+#: .././repair/phase6.c:2619
 #, c-format
 msgid "shortform dir inode %llu has null data entries \n"
 msgstr "i-węzeł krótkiego katalogu %llu ma zerowe wpisy danych\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2686
+#: .././repair/phase6.c:2686
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in shortform dir %llu references non-existent ino %llu"
 msgstr ""
 "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do nie istniejącego i-węzła "
 "%llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2699
+#: .././repair/phase6.c:2699
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in shortform dir inode %llu points to free inode %llu"
 msgstr ""
 "wpis \"%s\" w i-węźle krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny i-węzeł %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2752
+#: .././repair/phase6.c:2752
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir %llu references already connected dir ino %llu,\n"
 msgstr ""
 "wpis \"%s\" w katalogu %llu odwołuje się do już podłączonego i-węzła "
 "katalogu %llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2769
+#: .././repair/phase6.c:2769
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in dir %llu not consistent with .. value (%llu) in dir ino %llu"
@@ -8344,30 +8848,30 @@ msgstr ""
 "wpis \"%s\" w katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-węźle "
 "katalogu %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2811 ../repair/phase6.c:3139
+#: .././repair/phase6.c:2811 .././repair/phase6.c:3139
 msgid "junking entry\n"
 msgstr "wyrzucono wpis\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2815 ../repair/phase6.c:3143
+#: .././repair/phase6.c:2815 .././repair/phase6.c:3143
 msgid "would junk entry\n"
 msgstr "wpis zostałby wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2854 ../repair/phase6.c:3198
+#: .././repair/phase6.c:2854 .././repair/phase6.c:3198
 #, c-format
 msgid "setting size to %lld bytes to reflect junked entries\n"
 msgstr "ustawiono rozmiar na %lld aby odzwierciedlał wyrzucone wpisy\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2905
+#: .././repair/phase6.c:2905
 #, c-format
 msgid "would set .. in sf dir inode %llu to %llu\n"
 msgstr "wpis .. w i-węźle katalogu sf %llu zostałoby ustawione na %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2908
+#: .././repair/phase6.c:2908
 #, c-format
 msgid "setting .. in sf dir inode %llu to %llu\n"
 msgstr "ustawiono wpis .. w i-węźle katalogu sf %llu na %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3011
+#: .././repair/phase6.c:3011
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in shortform directory %llu references non-existent inode %llu"
@@ -8375,14 +8879,14 @@ msgstr ""
 "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do nie istniejącego i-węzłą "
 "%llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:3025
+#: .././repair/phase6.c:3025
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in shortform directory inode %llu points to free inode %llu"
 msgstr ""
 "wpis \"%s\" w i-węźle krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny i-węzeł %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:3076
+#: .././repair/phase6.c:3076
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in directory inode %llu references already connected inode %"
@@ -8391,7 +8895,7 @@ msgstr ""
 "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu odwołuje się do już podłączonego i-węzła "
 "%llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3096
+#: .././repair/phase6.c:3096
 #, c-format
 msgid ""
 "entry \"%s\" in directory inode %llu not consistent with .. value (%llu) in "
@@ -8400,27 +8904,27 @@ msgstr ""
 "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-"
 "węźle %llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3167
+#: .././repair/phase6.c:3167
 #, c-format
 msgid "would fix i8count in inode %llu\n"
 msgstr "i8count w i-węźle %llu zostałoby poprawione\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3179
+#: .././repair/phase6.c:3179
 #, c-format
 msgid "fixing i8count in inode %llu\n"
 msgstr "poprawiono i8count w i-węźle %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3238 ../repair/phase6.c:3241 ../repair/phase7.c:83
+#: .././repair/phase6.c:3238 .././repair/phase6.c:3241 .././repair/phase7.c:83
 #, c-format
 msgid "couldn't map inode %llu, err = %d\n"
 msgstr "nie udało się odwzorować i-węzła %llu, błąd = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3354
+#: .././repair/phase6.c:3354
 msgid "missing root directory .. entry, cannot fix in V1 dir filesystem\n"
 msgstr ""
 "brak wpisu .. w głównym katalogu, nie można naprawić w systemie plików V1\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3360
+#: .././repair/phase6.c:3360
 #, c-format
 msgid ""
 "%d bad entries found in dir inode %llu, cannot fix in V1 dir filesystem\n"
@@ -8428,130 +8932,130 @@ msgstr ""
 "znaleziono %d błędnych wpisów w i-węźle kataloug %llu, nie można naprawić w "
 "systemie plików V1\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3367
+#: .././repair/phase6.c:3367
 #, c-format
 msgid "missing \".\" entry in dir ino %llu, cannot in fix V1 dir filesystem\n"
 msgstr ""
 "brak wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu, nie można naprawić w systemie "
 "plików V1\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3386
+#: .././repair/phase6.c:3386
 msgid "recreating root directory .. entry\n"
 msgstr "ponowne tworzenie wpisu .. głównego katalogu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3405
+#: .././repair/phase6.c:3405
 #, c-format
 msgid "can't make \"..\" entry in root inode %llu, createname error %d\n"
 msgstr ""
 "nie można utworzyć wpisu \"..\" w i-węźle głównego katalogu %llu, błąd "
 "createname %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3417
+#: .././repair/phase6.c:3417
 msgid "would recreate root directory .. entry\n"
 msgstr "wpis .. głównego katalogu zostałby ponownie utworzony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3440
+#: .././repair/phase6.c:3440
 #, c-format
 msgid "would create missing \".\" entry in dir ino %llu\n"
 msgstr "brakujący wpis \".\" w i-węźle katalogu %llu zostałby utworzony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3446
+#: .././repair/phase6.c:3446
 #, c-format
 msgid "creating missing \".\" entry in dir ino %llu\n"
 msgstr "tworzenie brakującego wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3470
+#: .././repair/phase6.c:3470
 #, c-format
 msgid "can't make \".\" entry in dir ino %llu, createname error %d\n"
 msgstr ""
 "nie można utworzyć wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu, błąd createname %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3560
+#: .././repair/phase6.c:3560
 #, c-format
 msgid "disconnected dir inode %llu, "
 msgstr "odłączony i-węzeł katalogu %llu, "
 
-#: ../repair/phase6.c:3562
+#: .././repair/phase6.c:3562
 #, c-format
 msgid "disconnected inode %llu, "
 msgstr "odłączony i-węzeł %llu, "
 
-#: ../repair/phase6.c:3564
+#: .././repair/phase6.c:3564
 msgid "cannot fix in V1 dir filesystem\n"
 msgstr "nie można naprawić w systemie plików katalogów V1\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3568
+#: .././repair/phase6.c:3568
 #, c-format
 msgid "moving to %s\n"
 msgstr "przeniesiono do %s\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3571
+#: .././repair/phase6.c:3571
 #, c-format
 msgid "would move to %s\n"
 msgstr "zostałby przeniesiony do %s\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3662
+#: .././repair/phase6.c:3662
 msgid "Phase 6 - check inode connectivity...\n"
 msgstr "Faza 6 - sprawdzanie łączności i-węzłów...\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3681
+#: .././repair/phase6.c:3681
 msgid ""
 "need to reinitialize root directory, but not supported on V1 dir filesystem\n"
 msgstr ""
 "trzeba ponownie utworzyć główny katalog, co nie jest obsługiwane w systemie "
 "plików V1\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3684
+#: .././repair/phase6.c:3684
 msgid "reinitializing root directory\n"
 msgstr "ponowne inicjowanie głównego katalogu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3689
+#: .././repair/phase6.c:3689
 msgid "would reinitialize root directory\n"
 msgstr "główny katalog zostałby ponownie zainicjowany\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3695
+#: .././repair/phase6.c:3695
 msgid "reinitializing realtime bitmap inode\n"
 msgstr "ponowne inicjowanie i-węzła bitmapy realtime\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3699
+#: .././repair/phase6.c:3699
 msgid "would reinitialize realtime bitmap inode\n"
 msgstr "i-węzeł bitmapy realtime zostałby ponownie zainicjowany\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3705
+#: .././repair/phase6.c:3705
 msgid "reinitializing realtime summary inode\n"
 msgstr "ponowne inicjowanie i-węzła opisu realtime\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3709
+#: .././repair/phase6.c:3709
 msgid "would reinitialize realtime summary inode\n"
 msgstr "i-węzeł opisu realtime zostałby ponownie zainicjowany\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3715
+#: .././repair/phase6.c:3715
 msgid "    - resetting contents of realtime bitmap and summary inodes\n"
 msgstr "    - przestawianie zawartości i-węzłów bitmapy i opisu realtime\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3718 ../repair/phase6.c:3723
+#: .././repair/phase6.c:3718 .././repair/phase6.c:3723
 msgid "Warning: realtime bitmap may be inconsistent\n"
 msgstr "Uwaga: bitmapa realtime może być niespójna\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3729
+#: .././repair/phase6.c:3729
 msgid "    - traversing filesystem ...\n"
 msgstr "    - przechodzenie systemu plików...\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3752
+#: .././repair/phase6.c:3752
 msgid "    - traversal finished ...\n"
 msgstr "    - przechodzenie zakończone...\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3753
+#: .././repair/phase6.c:3753
 #, c-format
 msgid "    - moving disconnected inodes to %s ...\n"
 msgstr "    - przenoszenie odłączonych i-węzłów do %s...\n"
 
-#: ../repair/phase7.c:43
+#: .././repair/phase7.c:43
 #, c-format
 msgid "resetting inode %llu nlinks from %d to %d\n"
 msgstr "przestawiono nlinks i-węzła %llu z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/phase7.c:49
+#: .././repair/phase7.c:49
 #, c-format
 msgid ""
 "nlinks %d will overflow v1 ino, ino %llu will be converted to version 2\n"
@@ -8559,182 +9063,182 @@ msgstr ""
 "nlinks %d przepełni i-węzeł v1, i-węzeł %llu będzie skonwertowany do wersji "
 "2\n"
 
-#: ../repair/phase7.c:55
+#: .././repair/phase7.c:55
 #, c-format
 msgid "would have reset inode %llu nlinks from %d to %d\n"
 msgstr "nlinks i-węzła %llu zostałoby przestawione z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/phase7.c:87
+#: .././repair/phase7.c:87
 #, c-format
 msgid "couldn't map inode %llu, err = %d, can't compare link counts\n"
 msgstr ""
 "nie udało się odwzorować i-węzła %llu, błąd %d, nie można porównać liczby "
 "dowiązań\n"
 
-#: ../repair/phase7.c:126
+#: .././repair/phase7.c:126
 msgid "Phase 7 - verify and correct link counts...\n"
 msgstr "Faza 7 - sprawdzanie i poprawianie liczby dowiązań...\n"
 
-#: ../repair/phase7.c:128
+#: .././repair/phase7.c:128
 msgid "Phase 7 - verify link counts...\n"
 msgstr "Faza 7 - sprawdzanie liczby dowiązań...\n"
 
-#: ../repair/prefetch.c:473
+#: .././repair/prefetch.c:473
 msgid "prefetch corruption\n"
 msgstr "uszkodzenie prefetch\n"
 
-#: ../repair/prefetch.c:628 ../repair/prefetch.c:724
+#: .././repair/prefetch.c:628 .././repair/prefetch.c:724
 #, c-format
 msgid "failed to create prefetch thread: %s\n"
 msgstr "nie udało się utworzyć wątku prefetch: %s\n"
 
-#: ../repair/prefetch.c:762
+#: .././repair/prefetch.c:762
 msgid "failed to initialize prefetch mutex\n"
 msgstr "nie udało się zainicjować muteksu prefetch\n"
 
-#: ../repair/prefetch.c:764 ../repair/prefetch.c:766
+#: .././repair/prefetch.c:764 .././repair/prefetch.c:766
 msgid "failed to initialize prefetch cond var\n"
 msgstr "nie udało się zainicjować zmiennej warunkowej prefetch\n"
 
-#: ../repair/progress.c:16
+#: .././repair/progress.c:16
 msgid "inodes"
 msgstr "i-węzłów"
 
-#: ../repair/progress.c:18
+#: .././repair/progress.c:18
 msgid "blocks"
 msgstr "bloków"
 
-#: ../repair/progress.c:20
+#: .././repair/progress.c:20
 msgid "directories"
 msgstr "katalogów"
 
-#: ../repair/progress.c:22
+#: .././repair/progress.c:22
 msgid "allocation groups"
 msgstr "grup alokacji"
 
-#: ../repair/progress.c:24
+#: .././repair/progress.c:24
 msgid "AGI unlinked buckets"
 msgstr "odłączonych kubełków AGI"
 
-#: ../repair/progress.c:26
+#: .././repair/progress.c:26
 msgid "extents"
 msgstr "fragmentów"
 
-#: ../repair/progress.c:28
+#: .././repair/progress.c:28
 msgid "realtime extents"
 msgstr "fragmentów realtime"
 
-#: ../repair/progress.c:30
+#: .././repair/progress.c:30
 msgid "unlinked lists"
 msgstr "odłączonych list"
 
-#: ../repair/progress.c:37
+#: .././repair/progress.c:37
 #, c-format
 msgid "    - %02d:%02d:%02d: %s - %llu of %llu %s done\n"
 msgstr "    - %02d:%02d:%02d: %s - sprawdzono %llu z %llu %s\n"
 
-#: ../repair/progress.c:39
+#: .././repair/progress.c:39
 #, c-format
 msgid "    - %02d:%02d:%02d: %s - %llu %s done\n"
 msgstr "    - %02d:%02d:%02d: %s - sprawdzono %llu %s\n"
 
-#: ../repair/progress.c:51
+#: .././repair/progress.c:51
 msgid "scanning filesystem freespace"
 msgstr "przeszukiwanie wolnego miejsca w systemie plików"
 
-#: ../repair/progress.c:53
+#: .././repair/progress.c:53
 msgid "scanning agi unlinked lists"
 msgstr "przeszukiwanie odłączonych list agi"
 
-#: ../repair/progress.c:55
+#: .././repair/progress.c:55
 msgid "check uncertain AG inodes"
 msgstr "sprawdzanie niepewnych i-węzłów AG"
 
-#: ../repair/progress.c:57
+#: .././repair/progress.c:57
 msgid "process known inodes and inode discovery"
 msgstr "przetwarzanie znanych i-węzłów i rozpoznawanie i-węzłów"
 
-#: ../repair/progress.c:59
+#: .././repair/progress.c:59
 msgid "process newly discovered inodes"
 msgstr "przetwarzanie nowo rozpoznanych i-węzłów"
 
-#: ../repair/progress.c:61
+#: .././repair/progress.c:61
 msgid "setting up duplicate extent list"
 msgstr "tworzenie listy powtórzonych fragmentów"
 
-#: ../repair/progress.c:63
+#: .././repair/progress.c:63
 msgid "initialize realtime bitmap"
 msgstr "inicjowanie bitmapy realtime"
 
-#: ../repair/progress.c:65
+#: .././repair/progress.c:65
 msgid "reset realtime bitmaps"
 msgstr "ponowne tworzenie bitmapy realtime"
 
-#: ../repair/progress.c:67
+#: .././repair/progress.c:67
 msgid "check for inodes claiming duplicate blocks"
 msgstr "szukanie i-węzłów odwołujących się do powtórzonych bloków"
 
-#: ../repair/progress.c:69
+#: .././repair/progress.c:69
 msgid "rebuild AG headers and trees"
 msgstr "przebudowywanie nagłówków i drzew AG"
 
-#: ../repair/progress.c:71
+#: .././repair/progress.c:71
 msgid "traversing filesystem"
 msgstr "przechodzenie systemu plików"
 
-#: ../repair/progress.c:73
+#: .././repair/progress.c:73
 msgid "traversing all unattached subtrees"
 msgstr "przechodzenie wszystkich odłączonych poddrzew"
 
-#: ../repair/progress.c:75
+#: .././repair/progress.c:75
 msgid "moving disconnected inodes to lost+found"
 msgstr "przenoszenie odłączonych i-węzłów do lost+found"
 
-#: ../repair/progress.c:77
+#: .././repair/progress.c:77
 msgid "verify and correct link counts"
 msgstr "sprawdzanie i poprawianie liczby dowiązań"
 
-#: ../repair/progress.c:79
+#: .././repair/progress.c:79
 msgid "verify link counts"
 msgstr "sprawdzanie liczby dowiązań"
 
-#: ../repair/progress.c:118
+#: .././repair/progress.c:118
 msgid "cannot malloc pointer to done vector\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić wskaźnika do wektora wykonania\n"
 
-#: ../repair/progress.c:134
+#: .././repair/progress.c:134
 msgid "unable to create progress report thread\n"
 msgstr "nie udało się utworzyć wątku raportowania postępu\n"
 
-#: ../repair/progress.c:173
+#: .././repair/progress.c:173
 msgid "progress_rpt: cannot malloc progress msg buffer\n"
 msgstr "progress_rpt: nie udało się przydzielić bufora komunikatów postępu\n"
 
-#: ../repair/progress.c:187
+#: .././repair/progress.c:187
 msgid "progress_rpt: cannot create timer\n"
 msgstr "progress_rpt: nie można utworzyć zegara\n"
 
-#: ../repair/progress.c:190
+#: .././repair/progress.c:190
 msgid "progress_rpt: cannot set timer\n"
 msgstr "progress_rpt: nie można ustawić zegara\n"
 
-#: ../repair/progress.c:214
+#: .././repair/progress.c:214
 msgid "progress_rpt: cannot lock progress mutex\n"
 msgstr "progress_rpt: nie można zablokować muteksu\n"
 
-#: ../repair/progress.c:251 ../repair/progress.c:354
+#: .././repair/progress.c:251 .././repair/progress.c:354
 #, c-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: ../repair/progress.c:259
+#: .././repair/progress.c:259
 #, c-format
 msgid ""
 "\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: elapsed time %s - processed %d %s per minute\n"
 msgstr ""
 "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: miniony czas %s - przetworzono %d %s na minutę\n"
 
-#: ../repair/progress.c:264
+#: .././repair/progress.c:264
 #, c-format
 msgid ""
 "\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: %llu%% done - estimated remaining time %s\n"
@@ -8742,67 +9246,67 @@ msgstr ""
 "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: %llu%% zrobione - przewidywany pozostały czas %"
 "s\n"
 
-#: ../repair/progress.c:272
+#: .././repair/progress.c:272
 msgid "progress_rpt: error unlock msg mutex\n"
 msgstr "progress_rpt: błąd odblokowywania muteksu komunikatów\n"
 
-#: ../repair/progress.c:278
+#: .././repair/progress.c:278
 msgid "cannot delete timer\n"
 msgstr "nie można usunąć zegara\n"
 
-#: ../repair/progress.c:292
+#: .././repair/progress.c:292
 msgid "set_progress_msg: cannot lock progress mutex\n"
 msgstr "set_progress_msg: nie można zablokować mutekstu postępu\n"
 
-#: ../repair/progress.c:302
+#: .././repair/progress.c:302
 msgid "set_progress_msg: cannot unlock progress mutex\n"
 msgstr "set_progress_msg: nie można odblokować mutekstu postępu\n"
 
-#: ../repair/progress.c:322
+#: .././repair/progress.c:322
 msgid "print_final_rpt: cannot lock progress mutex\n"
 msgstr "print_final_rpt: nie można zablokować mutekstu postępu\n"
 
-#: ../repair/progress.c:358
+#: .././repair/progress.c:358
 msgid "print_final_rpt: cannot unlock progress mutex\n"
 msgstr "print_final_rpt: nie można odblokować muteksu postępu\n"
 
-#: ../repair/progress.c:407
+#: .././repair/progress.c:407
 #, c-format
 msgid "%02d:%02d:%02d"
 msgstr "%02d:%02d:%02d"
 
-#: ../repair/progress.c:429
+#: .././repair/progress.c:429
 #, c-format
 msgid "%d week"
 msgstr "%d tygodni"
 
 # XXX: ngettext()
-#: ../repair/progress.c:439
+#: .././repair/progress.c:439
 #, c-format
 msgid "%d day"
 msgstr "%d dni"
 
-#: ../repair/progress.c:446 ../repair/progress.c:463 ../repair/progress.c:481
-#: ../repair/progress.c:491
+#: .././repair/progress.c:446 .././repair/progress.c:463
+#: .././repair/progress.c:481 .././repair/progress.c:491
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: ../repair/progress.c:455
+#: .././repair/progress.c:455
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgstr "%d godzin"
 
-#: ../repair/progress.c:473
+#: .././repair/progress.c:473
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgstr "%d minut"
 
-#: ../repair/progress.c:488
+#: .././repair/progress.c:488
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgstr "%d sekund"
 
-#: ../repair/progress.c:509
+#: .././repair/progress.c:509
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8811,21 +9315,21 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Podsumowanie XFS_REPAIR %s\n"
 
-#: ../repair/progress.c:511
+#: .././repair/progress.c:511
 msgid "Phase\t\tStart\t\tEnd\t\tDuration\n"
 msgstr "Faza\t\tPoczątek\tKoniec\t\tCzas trwania\n"
 
-#: ../repair/progress.c:516 ../repair/progress.c:519
+#: .././repair/progress.c:516 .././repair/progress.c:519
 #, c-format
 msgid "Phase %d:\tSkipped\n"
 msgstr "Faza %d:\tPominięta\n"
 
-#: ../repair/progress.c:523
+#: .././repair/progress.c:523
 #, c-format
 msgid "Phase %d:\t%02d/%02d %02d:%02d:%02d\t%02d/%02d %02d:%02d:%02d\t%s\n"
 msgstr "Faza %d:\t%02d.%02d %02d:%02d:%02d\t%02d.%02d %02d:%02d:%02d\t%s\n"
 
-#: ../repair/progress.c:529
+#: .././repair/progress.c:529
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8834,41 +9338,41 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Całkowity czas trwania: %s\n"
 
-#: ../repair/rt.c:47
+#: .././repair/rt.c:47
 msgid "couldn't allocate memory for incore realtime bitmap.\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić pamięci dla bitmapy realtime.\n"
 
-#: ../repair/rt.c:51
+#: .././repair/rt.c:51
 msgid "couldn't allocate memory for incore realtime summary info.\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić pamięci dla opisu realtime.\n"
 
-#: ../repair/rt.c:151
+#: .././repair/rt.c:151
 #, c-format
 msgid "rt summary mismatch, size %d block %llu, file: %d, computed: %d\n"
 msgstr ""
 "opis rt nie zgadza się, rozmiar %d bloku %llu, plik: %d, obliczono: %d\n"
 
-#: ../repair/rt.c:203
+#: .././repair/rt.c:203
 #, c-format
 msgid "can't find block %d for rtbitmap inode\n"
 msgstr "nie można odnaleźć bloku %d dla i-węzła bitmapy realtime\n"
 
-#: ../repair/rt.c:211
+#: .././repair/rt.c:211
 #, c-format
 msgid "can't read block %d for rtbitmap inode\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku %d dla i-węzła bitmapy realtime\n"
 
-#: ../repair/rt.c:265
+#: .././repair/rt.c:265
 #, c-format
 msgid "block %d for rtsummary inode is missing\n"
 msgstr "brak bloku %d dla i-węzła opisu realtime\n"
 
-#: ../repair/rt.c:273
+#: .././repair/rt.c:273
 #, c-format
 msgid "can't read block %d for rtsummary inode\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku %d dla i-węzła opisu realtime\n"
 
-#: ../repair/sb.c:100
+#: .././repair/sb.c:100
 msgid ""
 "\n"
 "attempting to find secondary superblock...\n"
@@ -8876,63 +9380,63 @@ msgstr ""
 "\n"
 "próba odnalezienia zapasowego superbloku...\n"
 
-#: ../repair/sb.c:105
+#: .././repair/sb.c:105
 msgid "error finding secondary superblock -- failed to memalign buffer\n"
 msgstr ""
 "błąd podczas szukania zapasowego superbloku - nie udało się memalign bufora\n"
 
-#: ../repair/sb.c:142
+#: .././repair/sb.c:142
 msgid "found candidate secondary superblock...\n"
 msgstr "znaleziono potencjalny zapasowy superblok...\n"
 
-#: ../repair/sb.c:154
+#: .././repair/sb.c:154
 msgid "verified secondary superblock...\n"
 msgstr "sprawdzono zapasowy superblok...\n"
 
-#: ../repair/sb.c:159
+#: .././repair/sb.c:159
 msgid "unable to verify superblock, continuing...\n"
 msgstr "nie udało się sprawdzić superbloku, kontynuacja...\n"
 
-#: ../repair/sb.c:457
+#: .././repair/sb.c:457
 msgid "failed to memalign superblock buffer\n"
 msgstr "nie udało się wykonać memalign dla bufora superbloku\n"
 
-#: ../repair/sb.c:464
+#: .././repair/sb.c:464
 msgid "couldn't seek to offset 0 in filesystem\n"
 msgstr "nie udało się wykonać seek na offset 0 w systemie plików\n"
 
-#: ../repair/sb.c:472
+#: .././repair/sb.c:472
 msgid "primary superblock write failed!\n"
 msgstr "zapis głównego superbloku nie powiódł się!\n"
 
-#: ../repair/sb.c:490
+#: .././repair/sb.c:490
 #, c-format
 msgid "error reading superblock %u -- failed to memalign buffer\n"
 msgstr ""
 "błąd podczas odczytu superbloku %u - nie udało się wykonać memalign dla "
 "bufora\n"
 
-#: ../repair/sb.c:500
+#: .././repair/sb.c:500
 #, c-format
 msgid "error reading superblock %u -- seek to offset %lld failed\n"
 msgstr ""
 "błąd podczas odczytu superbloku %u - seek na offset %lld nie powiódł się\n"
 
-#: ../repair/sb.c:508
+#: .././repair/sb.c:508
 #, c-format
 msgid "superblock read failed, offset %lld, size %d, ag %u, rval %d\n"
 msgstr ""
 "odczyt superbloku nie powiódł się, offset %lld, rozmiar %d, ag %u, rval %d\n"
 
-#: ../repair/sb.c:556
+#: .././repair/sb.c:556
 msgid "couldn't malloc geometry structure\n"
 msgstr "nie udało się przydzielić struktury geometrii\n"
 
-#: ../repair/sb.c:701
+#: .././repair/sb.c:701
 msgid "calloc failed in verify_set_primary_sb\n"
 msgstr "calloc nie powiodło się w verify_set_primary_sb\n"
 
-#: ../repair/sb.c:772
+#: .././repair/sb.c:772
 msgid ""
 "Only two AGs detected and they do not match - cannot validate filesystem "
 "geometry.\n"
@@ -8942,7 +9446,7 @@ msgstr ""
 "geometrii systemu plików.\n"
 "Proszę użyć opcji -o force_geometry, aby kontynuować.\n"
 
-#: ../repair/sb.c:788
+#: .././repair/sb.c:788
 msgid ""
 "Only one AG detected - cannot validate filesystem geometry.\n"
 "Use the -o force_geometry option to proceed.\n"
@@ -8951,32 +9455,32 @@ msgstr ""
 "plików.\n"
 "Proszę użyć opcji -o force_geometry, aby kontynuować.\n"
 
-#: ../repair/sb.c:803
+#: .././repair/sb.c:803
 msgid "Not enough matching superblocks - cannot proceed.\n"
 msgstr "Za mało pasujących superbloków - nie można kontynuować.\n"
 
-#: ../repair/sb.c:818
+#: .././repair/sb.c:818
 msgid "could not read superblock\n"
 msgstr "nie udało się odczytać superbloku\n"
 
-#: ../repair/scan.c:63 ../repair/scan.c:107
+#: .././repair/scan.c:63 .././repair/scan.c:107
 #, c-format
 msgid "can't read btree block %d/%d\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku b-drzewa %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:165
+#: .././repair/scan.c:165
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in inode %llu (%s fork) bmbt block %llu\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna %#x w i-węźle %llu (gałąź %s) blok bmbt %llu\n"
 
-#: ../repair/scan.c:171
+#: .././repair/scan.c:171
 #, c-format
 msgid "expected level %d got %d in inode %llu, (%s fork) bmbt block %llu\n"
 msgstr ""
 "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w i-węźle %llu, (gałęzi %s) blok bmbt %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/scan.c:191
+#: .././repair/scan.c:191
 #, c-format
 msgid ""
 "bad fwd (right) sibling pointer (saw %llu parent block says %llu)\n"
@@ -8985,7 +9489,7 @@ msgstr ""
 "błędny wskaźnik w przód (prawy) (widziano %llu, blok nadrzędny mówi %llu)\n"
 "\tw i-węźle %llu (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
-#: ../repair/scan.c:201
+#: .././repair/scan.c:201
 #, c-format
 msgid ""
 "bad back (left) sibling pointer (saw %llu parent block says %llu)\n"
@@ -8994,7 +9498,7 @@ msgstr ""
 "błędny wskaźnik wstecz (lewy) (widziano %llu, blok nadrzędny mówi %llu)\n"
 "\tw i-węźle %llu (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
-#: ../repair/scan.c:215
+#: .././repair/scan.c:215
 #, c-format
 msgid ""
 "bad back (left) sibling pointer (saw %llu should be NULL (0))\n"
@@ -9003,31 +9507,31 @@ msgstr ""
 "błędny wskaźnik wstecz (lewy) (widziano %llu, powinien być NULL (0))\n"
 "\tw i-węźle %llu (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
-#: ../repair/scan.c:250 ../repair/scan.c:258
+#: .././repair/scan.c:250 .././repair/scan.c:258
 #, c-format
 msgid "inode 0x%llx bmap block 0x%llx claimed, state is %d\n"
 msgstr "i-węzeł 0x%llx blok bmap 0x%llx przypisany, stan to %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:274
+#: .././repair/scan.c:274
 #, c-format
 msgid "bad state %d, inode 0x%llx bmap block 0x%llx\n"
 msgstr "błędny stan %d, i-węzeł 0x%llx blok bmap 0x%llx\n"
 
-#: ../repair/scan.c:300 ../repair/scan.c:350
+#: .././repair/scan.c:300 .././repair/scan.c:350
 #, c-format
 msgid "inode 0x%llx bad # of bmap records (%u, min - %u, max - %u)\n"
 msgstr ""
 "błędna liczba rekordów bmap w i-węźle 0x%llx (%u, minimum - %u, maksimum - %"
 "u)\n"
 
-#: ../repair/scan.c:330
+#: .././repair/scan.c:330
 #, c-format
 msgid ""
 "out-of-order bmap key (file offset) in inode %llu, %s fork, fsbno %llu\n"
 msgstr ""
 "uszkodzony klucz bmap (offset pliku) w i-węźle %llu, gałęzi %s, fsbno %llu\n"
 
-#: ../repair/scan.c:393
+#: .././repair/scan.c:393
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting bt key (was %llu, now %llu) in inode %llu\n"
@@ -9036,7 +9540,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono klucz bt (było %llu, jest %llu) w i-węźle %llu\n"
 "\t\tgałąź %s, blok b-drzewa %llu\n"
 
-#: ../repair/scan.c:404
+#: .././repair/scan.c:404
 #, c-format
 msgid ""
 "bad btree key (is %llu, should be %llu) in inode %llu\n"
@@ -9045,7 +9549,7 @@ msgstr ""
 "błędny klucz b-drzewa (było %llu, powinno być %llu) w i-węźle %llu\n"
 "\t\tgałąź %s, blok b-drzewa %llu\n"
 
-#: ../repair/scan.c:421
+#: .././repair/scan.c:421
 #, c-format
 msgid ""
 "bad fwd (right) sibling pointer (saw %llu should be NULLDFSBNO)\n"
@@ -9054,17 +9558,17 @@ msgstr ""
 "błędny wskaźnik w przód (prawy) (widziano %llu, powinien być NULLDFSBNO)\n"
 "\tw i-węźle %llu (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
-#: ../repair/scan.c:460
+#: .././repair/scan.c:460
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in btbno block %d/%d\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku btbno %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:467
+#: .././repair/scan.c:467
 #, c-format
 msgid "expected level %d got %d in btbno block %d/%d\n"
 msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku btbno %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:486
+#: .././repair/scan.c:486
 #, c-format
 msgid ""
 "bno freespace btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect %d\n"
@@ -9072,23 +9576,23 @@ msgstr ""
 "blok b-drzewa bno wolnego miejsca przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, "
 "podejrzany %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:529
+#: .././repair/scan.c:529
 #, c-format
 msgid "block (%d,%d) multiply claimed by bno space tree, state - %d\n"
 msgstr ""
 "blok (%d,%d) wielokrotnie przypisany do drzewa bno miejsca, stan - %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:604
+#: .././repair/scan.c:604
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in btcnt block %d/%d\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku btcbt %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:611
+#: .././repair/scan.c:611
 #, c-format
 msgid "expected level %d got %d in btcnt block %d/%d\n"
 msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku btcnt %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:630
+#: .././repair/scan.c:630
 #, c-format
 msgid ""
 "bcnt freespace btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect %d\n"
@@ -9096,52 +9600,52 @@ msgstr ""
 "blok b-drzewa bcnt wolnego miejsca przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, "
 "podejrzany %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:680
+#: .././repair/scan.c:680
 #, c-format
 msgid "block (%d,%d) already used, state %d\n"
 msgstr "blok (%d,%d) już używany, stan %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:768
+#: .././repair/scan.c:768
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in inobt block %d/%d\n"
 msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku inobt %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:776
+#: .././repair/scan.c:776
 #, c-format
 msgid "expected level %d got %d in inobt block %d/%d\n"
 msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku inobt %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:799
+#: .././repair/scan.c:799
 #, c-format
 msgid "inode btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect %d\n"
 msgstr ""
 "blok b-drzewa i-węzłów przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, podejrzany %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:822
+#: .././repair/scan.c:822
 #, c-format
 msgid "dubious inode btree block header %d/%d\n"
 msgstr "wątpliwy nagłówek bloku b-drzewa i-węzłów %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:859
+#: .././repair/scan.c:859
 #, c-format
 msgid "badly aligned inode rec (starting inode = %llu)\n"
 msgstr "błędnie wyrównany rekord i-węzła (początkowy i-węzeł = %llu)\n"
 
-#: ../repair/scan.c:875
+#: .././repair/scan.c:875
 #, c-format
 msgid "bad starting inode # (%llu (0x%x 0x%x)) in ino rec, skipping rec\n"
 msgstr ""
 "błędny numer początkowego i-węzła (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie i-węzła, "
 "pominięto rekord\n"
 
-#: ../repair/scan.c:884
+#: .././repair/scan.c:884
 #, c-format
 msgid "bad ending inode # (%llu (0x%x 0x%x)) in ino rec, skipping rec\n"
 msgstr ""
 "błędny numer końcowego i-węzła (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie i-węzła, "
 "pominięto rekord\n"
 
-#: ../repair/scan.c:913
+#: .././repair/scan.c:913
 #, c-format
 msgid ""
 "inode chunk claims used block, inobt block - agno %d, bno %d, inopb %d\n"
@@ -9149,135 +9653,135 @@ msgstr ""
 "część i-węzła odwołuje się do używanego bloku, blok inobt - agno %d, bno %d, "
 "inopb %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:938
+#: .././repair/scan.c:938
 #, c-format
 msgid "inode rec for ino %llu (%d/%d) overlaps existing rec (start %d/%d)\n"
 msgstr ""
 "rekord i-węzła dla i-węzła %llu (%d/%d) nachodzi na istniejący rekord "
 "(początek %d/%d)\n"
 
-#: ../repair/scan.c:990
+#: .././repair/scan.c:990
 #, c-format
 msgid "ir_freecount/free mismatch, inode chunk %d/%d, freecount %d nfree %d\n"
 msgstr ""
 "niezgodność ir_freecount/free, część i-węzła %d/%d, freecount %d nfree %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1061
+#: .././repair/scan.c:1061
 #, c-format
 msgid "can't read agfl block for ag %d\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku agfl dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1074
+#: .././repair/scan.c:1074
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u in agfl, agno %d\n"
 msgstr "błędne agbno %u w agfl, agno %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1083
+#: .././repair/scan.c:1083
 #, c-format
 msgid "freeblk count %d != flcount %d in ag %d\n"
 msgstr "liczba freeblk %d != flcount %d w ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1110
+#: .././repair/scan.c:1110
 #, c-format
 msgid "can't get root superblock for ag %d\n"
 msgstr "nie można uzyskać głównego superbloku dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1116
+#: .././repair/scan.c:1116
 msgid "can't allocate memory for superblock\n"
 msgstr "nie można przydzielić pamięci dla superbloku\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1126
+#: .././repair/scan.c:1126
 #, c-format
 msgid "can't read agf block for ag %d\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku agf dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1137
+#: .././repair/scan.c:1137
 #, c-format
 msgid "can't read agi block for ag %d\n"
 msgstr "nie można odczytać bloku agi dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1161
+#: .././repair/scan.c:1161
 #, c-format
 msgid "reset bad sb for ag %d\n"
 msgstr "przestawiono błędny superbloku dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1164
+#: .././repair/scan.c:1164
 #, c-format
 msgid "would reset bad sb for ag %d\n"
 msgstr "błędny superblok dla ag %d zostałby przestawiony\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1169
+#: .././repair/scan.c:1169
 #, c-format
 msgid "reset bad agf for ag %d\n"
 msgstr "przestawiono błędne agf dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1172
+#: .././repair/scan.c:1172
 #, c-format
 msgid "would reset bad agf for ag %d\n"
 msgstr "błędne agf dla ag %d zostałoby przestawione\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1177
+#: .././repair/scan.c:1177
 #, c-format
 msgid "reset bad agi for ag %d\n"
 msgstr "przestawiono błędne agi dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1180
+#: .././repair/scan.c:1180
 #, c-format
 msgid "would reset bad agi for ag %d\n"
 msgstr "błędna agi dla ag %d zostałoby przestawione\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1190
+#: .././repair/scan.c:1190
 #, c-format
 msgid "bad uncorrected agheader %d, skipping ag...\n"
 msgstr "błędny nie poprawiony agheader %d, pominięto ag...\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1204
+#: .././repair/scan.c:1204
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u for btbno root, agno %d\n"
 msgstr "błędne agbno %u dla głównego btbno, agno %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1214
+#: .././repair/scan.c:1214
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u for btbcnt root, agno %d\n"
 msgstr "błędne agbno %u dla głównego btbcnt, agno %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1223
+#: .././repair/scan.c:1223
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u for inobt root, agno %d\n"
 msgstr "błędne agbno %u dla głównego inobt, agno %d\n"
 
-#: ../repair/threads.c:90
+#: .././repair/threads.c:90
 #, c-format
 msgid "cannot create worker threads, error = [%d] %s\n"
 msgstr "nie można utworzyć wątków pracujących, błąd: [%d] %s\n"
 
-#: ../repair/threads.c:108
+#: .././repair/threads.c:108
 #, c-format
 msgid "cannot allocate worker item, error = [%d] %s\n"
 msgstr "nie można przydzielić elementu pracującego, błąd: [%d] %s\n"
 
-#: ../repair/versions.c:73
+#: .././repair/versions.c:73
 #, c-format
 msgid "bogus quota flags 0x%x set in superblock"
 msgstr "niepoprawne flagi limitów 0x%x ustawione w superbloku"
 
-#: ../repair/versions.c:86
+#: .././repair/versions.c:86
 msgid ", bogus flags will be cleared\n"
 msgstr ", błędne flagi zostaną wyczyszczone\n"
 
-#: ../repair/versions.c:88
+#: .././repair/versions.c:88
 msgid ", bogus flags would be cleared\n"
 msgstr ", błędne flagi zostałyby wyczyszczone\n"
 
-#: ../repair/versions.c:141
+#: .././repair/versions.c:141
 msgid "This filesystem has uninitialized extent flags.\n"
 msgstr "Ten system plików ma niezainicjowane flagi fragmentów.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:149
+#: .././repair/versions.c:149
 msgid "This filesystem is marked shared.\n"
 msgstr "Ten system plików jest oznaczony jako współdzielony.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:155
+#: .././repair/versions.c:155
 msgid ""
 "This filesystem uses feature(s) not yet supported in this release.\n"
 "Please run a more recent version of xfs_repair.\n"
@@ -9285,16 +9789,16 @@ msgstr ""
 "Ten system plików używa możliwości jeszcze nie obsługiwanych w tym wydaniu.\n"
 "Proszę uruchomić nowszą wersję xfs_repair.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:161
+#: .././repair/versions.c:161
 #, c-format
 msgid "WARNING: unknown superblock version %d\n"
 msgstr "UWAGA: nieznana wersja superbloku %d\n"
 
-#: ../repair/versions.c:164
+#: .././repair/versions.c:164
 msgid "This filesystem contains features not understood by this program.\n"
 msgstr "Ten system plików zawiera cechę nie rozumianą przez ten program.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:172
+#: .././repair/versions.c:172
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed superblock-feature-bits-allowed\n"
 "\tbut this superblock has feature bits. The superblock\n"
@@ -9304,7 +9808,7 @@ msgstr ""
 "\tsuperblok ma ustawione bity cech. Superblok zostanie zdegradowany.\n"
 "\tMoże to spowodować utratę metadanych systemu plików.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:177
+#: .././repair/versions.c:177
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed superblock-feature-bits-allowed\n"
 "\tbut this superblock has feature bits. The superblock\n"
@@ -9315,7 +9819,7 @@ msgstr ""
 "\tsuperblok ma ustawione bity cech. Superblok zostałby zdegradowany.\n"
 "\tMogłoby to spowodować utratę metadanych systemu plików.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:191
+#: .././repair/versions.c:191
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed attributes but this filesystem\n"
 "\thas attributes. The filesystem will be downgraded and\n"
@@ -9325,7 +9829,7 @@ msgstr ""
 "\tatrybuty. System plików zostanie zdegradowany, a wszystkie\n"
 "\tatrybuty usunięte.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:196
+#: .././repair/versions.c:196
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed attributes but this filesystem\n"
 "\thas attributes. The filesystem would be downgraded and\n"
@@ -9335,7 +9839,7 @@ msgstr ""
 "\tatrybuty. System plików zostałby zdegradowany, a wszystkie\n"
 "\tatrybuty usunięte.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:209
+#: .././repair/versions.c:209
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed attr2 attributes but this filesystem\n"
 "\thas attributes. The filesystem will be downgraded and\n"
@@ -9345,7 +9849,7 @@ msgstr ""
 "\tzawiera atrybuty. System plików zostanie zdegradowany, a wszystkie\n"
 "\tatrybuty attr2 usunięte.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:214
+#: .././repair/versions.c:214
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed attr2 attributes but this filesystem\n"
 "\thas attributes. The filesystem would be downgraded and\n"
@@ -9355,7 +9859,7 @@ msgstr ""
 "\tzawiera atrybuty. System plików zostałby zdegradowany, a wszystkie\n"
 "\tatrybuty attr2 usunięte.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:227
+#: .././repair/versions.c:227
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed version 2 inodes but this filesystem\n"
 "\thas version 2 inodes. The filesystem will be downgraded and\n"
@@ -9368,7 +9872,7 @@ msgstr ""
 "\tMoże to spowodować zniszczenie niektórych twardych dowiązań do\n"
 "\tplików.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:233
+#: .././repair/versions.c:233
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed version 2 inodes but this filesystem\n"
 "\thas version 2 inodes. The filesystem would be downgraded and\n"
@@ -9381,7 +9885,7 @@ msgstr ""
 "\twersji 1. Mogłoby to spowodować zniszczenie niektórych twardych\n"
 "\tdowiązań do plików.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:247
+#: .././repair/versions.c:247
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed quotas but this filesystem\n"
 "\thas quotas. The filesystem will be downgraded and\n"
@@ -9391,7 +9895,7 @@ msgstr ""
 "\tzawiera limity. System plików zostanie zdegradowany, a wszystkie\n"
 "\tinformacje o limitach usunięte.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:252
+#: .././repair/versions.c:252
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed quotas but this filesystem\n"
 "\thas quotas. The filesystem would be downgraded and\n"
@@ -9401,7 +9905,7 @@ msgstr ""
 "\tzawiera limity. System plików zostałby zdegradowany, a wszystkie\n"
 "\tinformacje o limitach usunięte.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:276
+#: .././repair/versions.c:276
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed aligned inodes but this filesystem\n"
 "\thas aligned inodes. The filesystem will be downgraded.\n"
@@ -9411,7 +9915,7 @@ msgstr ""
 "\tzawiera wyrównane i-węzły. System plików zostanie zdegradowany.\n"
 "\tTrwale zdegraduje to wydajność tego systemu plików.\n"
 
-#: ../repair/versions.c:281
+#: .././repair/versions.c:281
 msgid ""
 "WARNING: you have disallowed aligned inodes but this filesystem\n"
 "\thas aligned inodes. The filesystem would be downgraded.\n"
@@ -9421,7 +9925,7 @@ msgstr ""
 "\tzawiera wyrównane i-węzły. System plików zostałby zdegradowany.\n"
 "\tTrwale zdegradowałoby to wydajność tego systemu plików.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:89
+#: .././repair/xfs_repair.c:89
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] device\n"
@@ -9459,107 +9963,107 @@ msgstr ""
 " -d      Naprawianie w sposób niebezpieczny.\n"
 " -V      Wypisanie informacji o wersji i zakończenie.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:115
+#: .././repair/xfs_repair.c:115
 msgid "no error"
 msgstr "brak błędu"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:116
+#: .././repair/xfs_repair.c:116
 msgid "bad magic number"
 msgstr "błędna liczba magiczna"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:117
+#: .././repair/xfs_repair.c:117
 msgid "bad blocksize field"
 msgstr "błędne pole blocksize"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:118
+#: .././repair/xfs_repair.c:118
 msgid "bad blocksize log field"
 msgstr "błędne pole logu blocksize"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:119
+#: .././repair/xfs_repair.c:119
 msgid "bad or unsupported version"
 msgstr "błędna lub nie obsługiwana wersja"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:121
+#: .././repair/xfs_repair.c:121
 msgid "filesystem mkfs-in-progress bit set"
 msgstr "ustawiony bit mkfs-in-progress systemu plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:123
+#: .././repair/xfs_repair.c:123
 msgid "inconsistent filesystem geometry information"
 msgstr "niespójne informacje o geometrii systemu plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:125
+#: .././repair/xfs_repair.c:125
 msgid "bad inode size or inconsistent with number of inodes/block"
 msgstr "błędny rozmiar i-węzła lub niespójność z liczbą i-węzłów/blok"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:126
+#: .././repair/xfs_repair.c:126
 msgid "bad sector size"
 msgstr "błędny rozmiar sektora"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:128
+#: .././repair/xfs_repair.c:128
 msgid "AGF geometry info conflicts with filesystem geometry"
 msgstr "informacje o geometrii AGF są w konflikcie z geometrią systemu plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:130
+#: .././repair/xfs_repair.c:130
 msgid "AGI geometry info conflicts with filesystem geometry"
 msgstr "informacje o geometrii AGI są w konflikcie z geometrią systemu plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:132
+#: .././repair/xfs_repair.c:132
 msgid "AG superblock geometry info conflicts with filesystem geometry"
 msgstr ""
 "informacje o geometrii superbloku AG są w konflikcie z geometrią systemu "
 "plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:133
+#: .././repair/xfs_repair.c:133
 msgid "attempted to perform I/O beyond EOF"
 msgstr "próbowano wykonać operację we/wy poza końcem pliku"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:135
+#: .././repair/xfs_repair.c:135
 msgid "inconsistent filesystem geometry in realtime filesystem component"
 msgstr "niespójna geometria systemu plików w składniku realtime"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:137
+#: .././repair/xfs_repair.c:137
 msgid "maximum indicated percentage of inodes > 100%"
 msgstr "określono maksymalny procent i-węzłów > 100%"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:139
+#: .././repair/xfs_repair.c:139
 msgid "inconsistent inode alignment value"
 msgstr "niespójna wartość wyrównania i-węzła"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:141
+#: .././repair/xfs_repair.c:141
 msgid "not enough secondary superblocks with matching geometry"
 msgstr "za mało zapasowych superbloków o pasującej geometrii"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:143
+#: .././repair/xfs_repair.c:143
 msgid "bad stripe unit in superblock"
 msgstr "błędna jednostka pasa w superbloku"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:145
+#: .././repair/xfs_repair.c:145
 msgid "bad stripe width in superblock"
 msgstr "błędna szerokość pasa w superbloku"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:147
+#: .././repair/xfs_repair.c:147
 msgid "bad shared version number in superblock"
 msgstr "błędny numer wersji współdzielenia w superbloku"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:152
+#: .././repair/xfs_repair.c:152
 #, c-format
 msgid "bad error code - %d\n"
 msgstr "błędny kod błędu - %d\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:160
+#: .././repair/xfs_repair.c:160
 #, c-format
 msgid "-%c %s option cannot have a value\n"
 msgstr "opcja -%c %s nie przyjmuje wartości\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:256
+#: .././repair/xfs_repair.c:256
 msgid "-o bhash option cannot be used with -m option\n"
 msgstr "opcja -o bhash nie może być użyta wraz z opcją -m\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:305
+#: .././repair/xfs_repair.c:305
 msgid "-m option cannot be used with -o bhash option\n"
 msgstr "opcja -m nie może być użyta wraz z opcją -o bhash\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:359
+#: .././repair/xfs_repair.c:359
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -9568,24 +10072,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "błąd krytyczny - "
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:461
+#: .././repair/xfs_repair.c:461
 #, c-format
 msgid "sb root inode value %llu %sinconsistent with calculated value %lu\n"
 msgstr ""
 "wartość i-węzła głównego superbloku %llu %sniespójna z obliczoną wartością %"
 "lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:468
+#: .././repair/xfs_repair.c:468
 #, c-format
 msgid "resetting superblock root inode pointer to %lu\n"
 msgstr "przestawiono wskaźnik i-węzła głównego superbloku na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:472
+#: .././repair/xfs_repair.c:472
 #, c-format
 msgid "would reset superblock root inode pointer to %lu\n"
 msgstr "wskaźnik i-węzła głównego superbloku zostałby przestawiony na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:484
+#: .././repair/xfs_repair.c:484
 #, c-format
 msgid ""
 "sb realtime bitmap inode %llu %sinconsistent with calculated value %lu\n"
@@ -9593,18 +10097,18 @@ msgstr ""
 "i-węzeł bitmapy realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczoną wartością %"
 "lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:491
+#: .././repair/xfs_repair.c:491
 #, c-format
 msgid "resetting superblock realtime bitmap ino pointer to %lu\n"
 msgstr "przestawiono wskaźnik i-węzła bitmapy realtime superbloku na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:495
+#: .././repair/xfs_repair.c:495
 #, c-format
 msgid "would reset superblock realtime bitmap ino pointer to %lu\n"
 msgstr ""
 "wskaźnik i-węzła bitmapy realtime superbloku zostałby przestawiony na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:507
+#: .././repair/xfs_repair.c:507
 #, c-format
 msgid ""
 "sb realtime summary inode %llu %sinconsistent with calculated value %lu\n"
@@ -9612,18 +10116,18 @@ msgstr ""
 "i-węzeł opisu realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczoną wartością %"
 "lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:514
+#: .././repair/xfs_repair.c:514
 #, c-format
 msgid "resetting superblock realtime summary ino pointer to %lu\n"
 msgstr "przestawiono wskaźnik i-węzła opisu realtime superbloku na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:518
+#: .././repair/xfs_repair.c:518
 #, c-format
 msgid "would reset superblock realtime summary ino pointer to %lu\n"
 msgstr ""
 "wskaźnik i-węzła opisu realtime superbloku zostałby przestawiony na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:566
+#: .././repair/xfs_repair.c:566
 msgid ""
 "Primary superblock would have been modified.\n"
 "Cannot proceed further in no_modify mode.\n"
@@ -9633,17 +10137,17 @@ msgstr ""
 "Nie można kontynuować w trybie bez modyfikacji.\n"
 "Zakończono.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:582
+#: .././repair/xfs_repair.c:582
 #, c-format
 msgid "%s: cannot repair this filesystem. Sorry.\n"
 msgstr "%s: niestety nie można naprawić tego systemu plików.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:607
+#: .././repair/xfs_repair.c:607
 #, c-format
 msgid "    - reporting progress in intervals of %s\n"
 msgstr "    - informowanie o postępie w odstępach %s\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:653
+#: .././repair/xfs_repair.c:653
 #, c-format
 msgid ""
 "    - max_mem = %lu, icount = %llu, imem = %llu, dblock = %llu, dmem = %"
@@ -9652,7 +10156,7 @@ msgstr ""
 "    - max_mem = %lu, icount = %llu, imem = %llu, dblock = %llu, dmem = %"
 "llu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:666
+#: .././repair/xfs_repair.c:666
 #, c-format
 msgid ""
 "Required memory for repair is greater that the maximum specified with the -m "
@@ -9661,44 +10165,44 @@ msgstr ""
 "Pamięć wymagana do naprawy przekracza maksimum określone opcją -m. Proszę ją "
 "zwiększyć do co najmniej %lu.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:684
+#: .././repair/xfs_repair.c:684
 #, c-format
 msgid "    - block cache size set to %d entries\n"
 msgstr "    - rozmiar bufora bloku ustawiony na %d wpisów\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:708
+#: .././repair/xfs_repair.c:708
 msgid "Found unsupported filesystem features. Exiting now.\n"
 msgstr "Znaleziono nie obsługiwane cechy systemu plików. Zakończono.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:726
+#: .././repair/xfs_repair.c:726
 #, c-format
 msgid "No modify flag set, skipping phase 5\n"
 msgstr "Ustawiono flagę braku modyfikacji, pominięto fazę 5\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:740
+#: .././repair/xfs_repair.c:740
 msgid "Inode allocation btrees are too corrupted, skipping phases 6 and 7\n"
 msgstr "B-drzewa alokacji i-węzłów są zbyt uszkodzone, pominięto fazy 6 i 7\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:746
+#: .././repair/xfs_repair.c:746
 msgid "Warning: no quota inodes were found. Quotas disabled.\n"
 msgstr "Uwaga: nie znaleziono i-węzłów limitów (quot). Limity wyłączone.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:749
+#: .././repair/xfs_repair.c:749
 msgid "Warning: no quota inodes were found. Quotas would be disabled.\n"
 msgstr ""
 "Uwaga: nie znaleziono i-węzłów limitów (quot). Limity zostałyby wyłączone.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:754
+#: .././repair/xfs_repair.c:754
 msgid "Warning: quota inodes were cleared. Quotas disabled.\n"
 msgstr "Uwaga: i-węzły limitów (quot) były wyczyszczone. Limity wyłączone.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:757
+#: .././repair/xfs_repair.c:757
 msgid "Warning: quota inodes would be cleared. Quotas would be disabled.\n"
 msgstr ""
 "Uwaga: i-węzły limitów (quot) zostałyby wyczyszczone. Limity zostałyby "
 "wyłączone.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:763
+#: .././repair/xfs_repair.c:763
 msgid ""
 "Warning: user quota information was cleared.\n"
 "User quotas can not be enforced until limit information is recreated.\n"
@@ -9706,7 +10210,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach użytkowników były wyczyszczone.\n"
 "Limity użytkowników nie mogą być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:767
+#: .././repair/xfs_repair.c:767
 msgid ""
 "Warning: user quota information would be cleared.\n"
 "User quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
@@ -9715,7 +10219,7 @@ msgstr ""
 "Limity użytkowników nie mogłyby być wymuszone do czasu odtworzenia "
 "informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:775
+#: .././repair/xfs_repair.c:775
 msgid ""
 "Warning: group quota information was cleared.\n"
 "Group quotas can not be enforced until limit information is recreated.\n"
@@ -9723,7 +10227,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach grup były wyczyszczone.\n"
 "Limity grup nie mogą być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:779
+#: .././repair/xfs_repair.c:779
 msgid ""
 "Warning: group quota information would be cleared.\n"
 "Group quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
@@ -9731,7 +10235,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach grup zostałyby wyczyszczone.\n"
 "Limity grup nie mogłyby być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:787
+#: .././repair/xfs_repair.c:787
 msgid ""
 "Warning: project quota information was cleared.\n"
 "Project quotas can not be enforced until limit information is recreated.\n"
@@ -9739,7 +10243,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach projektów były wyczyszczone.\n"
 "Limity projektów nie mogą być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:791
+#: .././repair/xfs_repair.c:791
 msgid ""
 "Warning: project quota information would be cleared.\n"
 "Project quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
@@ -9747,19 +10251,19 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach projektów zostałyby wyczyszczone.\n"
 "Limity projektów nie mogłyby być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:802
+#: .././repair/xfs_repair.c:802
 msgid "No modify flag set, skipping filesystem flush and exiting.\n"
 msgstr ""
 "Flaga braku modyfikacji ustawiona, pominięto zrzucanie systemu plików, "
 "zakończono.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:821
+#: .././repair/xfs_repair.c:821
 msgid "Note - quota info will be regenerated on next quota mount.\n"
 msgstr ""
 "Uwaga - informacje o limitach zostaną ponownie wygenerowane przy następnym "
 "montowaniu.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:829
+#: .././repair/xfs_repair.c:829
 #, c-format
 msgid ""
 "Note - stripe unit (%d) and width (%d) fields have been reset.\n"
@@ -9769,91 +10273,91 @@ msgstr ""
 "przestawione.\n"
 "Proszę ustawić przy użyciu mount -o sunit=<wartość>,swidth=<wartość>\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:852
+#: .././repair/xfs_repair.c:852
 msgid "done\n"
 msgstr "gotowe\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:30
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:30
 #, c-format
 msgid "%s [-e extsize] [-p] source target\n"
 msgstr "%s [-e rozm_fragmentu] [-p] źródło cel\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:71
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:71
 #, c-format
 msgid "%s: must specify files to copy\n"
 msgstr "%s: trzeba podać pliki do skopiowania\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:86
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:86
 #, c-format
 msgid "%s: stat64 of %s failed\n"
 msgstr "%s: stat64 na %s nie powiodło się\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:93
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:93
 #, c-format
 msgid "%s: final argument is not directory\n"
 msgstr "%s: ostatni argument nie jest katalogiem\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:140
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:140
 #, c-format
 msgid "%s: failed stat64 on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się wykonać stat64 na %s: %s\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:161
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:161
 #, c-format
 msgid "%s: %s filesystem has no realtime partition\n"
 msgstr "%s: system plików %s nie ma partycji realtime\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:182 ../rtcp/xfs_rtcp.c:210
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:182 .././rtcp/xfs_rtcp.c:210
 #, c-format
 msgid "%s: open of %s failed: %s\n"
 msgstr "%s: otwarcie %s nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:199
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:199
 #, c-format
 msgid "%s: set attributes on %s failed: %s\n"
 msgstr "%s: ustawienie atrybutów dla %s nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:217
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:217
 #, c-format
 msgid "%s: get attributes of %s failed: %s\n"
 msgstr "%s: pobranie atrybutów %s nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:227 ../rtcp/xfs_rtcp.c:262
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:227 .././rtcp/xfs_rtcp.c:262
 #, c-format
 msgid "%s: %s is not a realtime file.\n"
 msgstr "%s: %s nie jest plikiem realtime.\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:236
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:236
 #, c-format
 msgid "%s: %s file extent size is %d, instead of %d.\n"
 msgstr "%s: plik %s ma rozmiar fragmentu %d zamiast %d.\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:248 ../rtcp/xfs_rtcp.c:271
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:248 .././rtcp/xfs_rtcp.c:271
 #, c-format
 msgid "%s: open of %s source failed: %s\n"
 msgstr "%s: otwarcie źródła %s nie powiodło się: %s\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:285
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:285
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't get direct I/O information: %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się uzyskać informacji o bezpośrednim we/wy: %s\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:295
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:295
 #, c-format
 msgid "%s: extent size %d not a multiple of %d.\n"
 msgstr "%s: rozmiar fragmentu %d nie jest wielokrotnością %d.\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:309
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:309
 #, c-format
 msgid "The size of %s is not a multiple of %d.\n"
 msgstr "Rozmiar %s nie jest wielokrotnością %d.\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:312
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:312
 #, c-format
 msgid "%s will be padded to %lld bytes.\n"
 msgstr "%s: zostanie dopełniony do %lld bajtów.\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:318
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:318
 #, c-format
 msgid ""
 "Use the -p option to pad %s to a size which is a multiple of %d bytes.\n"
@@ -9861,290 +10365,12 @@ msgstr ""
 "Można użyć opcji -p do dopełnienia %s do rozmiaru będącego wielokrotnością %"
 "d bajtów.\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:360
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:360
 #, c-format
 msgid "%s: write error: %s\n"
 msgstr "%s: błąd zapisu: %s\n"
 
-#: ../rtcp/xfs_rtcp.c:388
+#: .././rtcp/xfs_rtcp.c:388
 #, c-format
 msgid "%s: could not open %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się otworzyć %s: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: Stats not yet supported for XFS\n"
-#~ msgstr "%s: statystyki nie są jeszcze obsługiwane dla XFS-a\n"
-
-#~ msgid "%s: could not stat: %s: %s\n"
-#~ msgstr "%s: nie można wykonać stat: %s: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: cannot read %s\n"
-#~ msgstr "%s: nie można odczytać %s\n"
-
-#~ msgid "%s: char special not supported: %s\n"
-#~ msgstr "%s: urządzenia znakowe nie są obsługiwane: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: cannot defragment: %s: Not XFS\n"
-#~ msgstr "%s: nie można zdefragmentować: %s: to nie jest XFS\n"
-
-#~ msgid "%s: not fsys dev, dir, or reg file, ignoring\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: nie jest urządzeniem z systemem plików, katalogiem ani zwykłym "
-#~ "plikiem, zignorowano\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Usage: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t time] [-p passes] [-f leftf] [-m "
-#~ "mtab]\n"
-#~ "    %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] xfsdev | dir | file ...\n"
-#~ "\n"
-#~ "Options:\n"
-#~ "    -n       Do nothing, only interesting with -v. Not\n"
-#~ "            effective with in mtab mode.\n"
-#~ "    -s\t\tPrint statistics only.\n"
-#~ "    -g       Print to syslog (default if stdout not a tty).\n"
-#~ "    -t time     How long to run in seconds.\n"
-#~ "    -p passes\tNumber of passes before terminating global re-org.\n"
-#~ "    -f leftoff   Use this instead of %s.\n"
-#~ "    -m mtab     Use something other than /etc/mtab.\n"
-#~ "    -d       Debug, print even more.\n"
-#~ "    -v\t\tVerbose, more -v's more verbose.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Składnia: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t czas] [-p przebiegi] [-f leftf] "
-#~ "[-m mtab]\n"
-#~ "     %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] xfsdev | katalog | plik ...\n"
-#~ "\n"
-#~ "Opcje:\n"
-#~ "    -n       Nie robienie niczego, przydatne tylko z -v.\n"
-#~ "            Nieprzydatne w trybie mtab.\n"
-#~ "    -s       Tylko wypisanie statystyk.\n"
-#~ "    -g       Pisanie do sysloga (domyślne jeśli stdout to nie "
-#~ "tty).\n"
-#~ "    -t czas     Czas działania w sekundach.\n"
-#~ "    -p przebiegi  Liczba przebiegów przed zakończeniem "
-#~ "reorganizacji.\n"
-#~ "    -f leftoff   Użycie tego pliku zamiast %s.\n"
-#~ "    -m mtab     Użycie pliku innego niż /etc/mtab.\n"
-#~ "    -d       Diagnostyka, dużo więcej informacji.\n"
-#~ "    -v       Tym więcej szczegółów, im więcej opcji -v.\n"
-
-#~ msgid "could not open mtab file: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się otworzyć pliku mtab: %s\n"
-
-#~ msgid "out of memory: %s\n"
-#~ msgstr "brak pamięci: %s\n"
-
-#~ msgid "Skipping %s: not mounted rw\n"
-#~ msgstr "Pominięto %s: nie zamontowany rw\n"
-
-#~ msgid "out of memory on realloc: %s\n"
-#~ msgstr "brak pamięci przy realloc: %s\n"
-
-#~ msgid "strdup(%s) failed\n"
-#~ msgstr "strdup(%s) nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "no rw xfs file systems in mtab: %s\n"
-#~ msgstr "brak w pliku mtab systemów plików xfs w trybie rw: %s\n"
-
-#~ msgid "Found %d mounted, writable, XFS filesystems\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Liczba znalezionych zamontowanych, zapisywalnych systemów plików XFS: %d\n"
-
-#~ msgid "%s: open failed\n"
-#~ msgstr "%s: open nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "Can't use %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
-#~ msgstr "Nie można użyć %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
-
-#~ msgid "could not read %s, starting with %s\n"
-#~ msgstr "nie można odczytać %s, rozpoczęcie z %s\n"
-
-#~ msgid "START: pass=%d ino=%llu %s %s\n"
-#~ msgstr "START: przebieg=%d i-węzeł=%llu %s %s\n"
-
-#~ msgid "Completed all %d passes\n"
-#~ msgstr "Zakończono wszystkie przebiegi w liczbie %d\n"
-
-#~ msgid "couldn't fork sub process:"
-#~ msgstr "nie udało się uruchomić podprocesu:"
-
-#~ msgid "open(%s) failed: %s\n"
-#~ msgstr "open(%s) nie powiodło się: %s\n"
-
-#~ msgid "write(%s) failed: %s\n"
-#~ msgstr "write(%s) nie powiodło się: %s\n"
-
-#~ msgid "%s startpass %d, endpass %d, time %d seconds\n"
-#~ msgstr "%s pocz. przebieg %d, końc. przebieg %d, czas %d sekund\n"
-
-#~ msgid "%s start inode=%llu\n"
-#~ msgstr "%s pocz. i-węzeł=%llu\n"
-
-#~ msgid "unable to get handle: %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się uzyskać uchwytu: %s: %s\n"
-
-#~ msgid "unable to open: %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się otworzyć: %s: %s\n"
-
-#~ msgid "Skipping %s: could not get XFS geometry\n"
-#~ msgstr "Pominięto %s: nie można odczytać geometrii XFS\n"
-
-#~ msgid "could not open: inode %llu\n"
-#~ msgstr "nie udało się otworzyć: i-węzeł %llu\n"
-
-#~ msgid "%s: xfs_bulkstat: %s\n"
-#~ msgstr "%s: xfs_bulkstat: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: Directory defragmentation not supported\n"
-#~ msgstr "%s: Defragmentacja katalogów nie jest obsługiwana\n"
-
-#~ msgid "unable to construct sys handle for %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się utworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
-
-#~ msgid "unable to open sys handle for %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
-
-#~ msgid "unable to get bstat on %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się uzyskać bstat na %s: %s\n"
-
-#~ msgid "unable to open handle %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu %s: %s\n"
-
-#~ msgid "Unable to get geom on fs for: %s\n"
-#~ msgstr "Nie udało się odczytać geometrii systemu plików dla: %s\n"
-
-#~ msgid "sync failed: %s: %s\n"
-#~ msgstr "sync nie powiodło się: %s: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: zero size, ignoring\n"
-#~ msgstr "%s: zerowy rozmiar, zignorowano\n"
-
-#~ msgid "locking check failed: %s\n"
-#~ msgstr "sprawdzenie blokowania nie powiodło się: %s\n"
-
-#~ msgid "mandatory lock: %s: ignoring\n"
-#~ msgstr "obowiązkowa blokada: %s: zignorowano\n"
-
-#~ msgid "unable to get fs stat on %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się uzyskać stat fs na %s: %s\n"
-
-#~ msgid "insufficient freespace for: %s: size=%lld: ignoring\n"
-#~ msgstr "niewystarczająca ilość miejsca dla: %s: rozmiar=%lld: zignorowano\n"
-
-#~ msgid "failed to get inode attrs: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się uzyskać atrybutów i-węzła: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: immutable/append, ignoring\n"
-#~ msgstr "%s: niezmienny/tylko do dołączania, zignorowano\n"
-
-#~ msgid "%s: marked as don't defrag, ignoring\n"
-#~ msgstr "%s: oznaczony jako nie do defragmentacji, zignorowano\n"
-
-#~ msgid "cannot get realtime geometry for: %s\n"
-#~ msgstr "nie można uzyskać geometrii realtime dla: %s\n"
-
-#~ msgid "low on realtime free space: %s: ignoring file\n"
-#~ msgstr "mało wolnego miejsca realtime: %s: plik zignorowany\n"
-
-#~ msgid "cannot open: %s: Permission denied\n"
-#~ msgstr "nie można otworzyć: %s: brak uprawnień\n"
-
-#~ msgid "%s already fully defragmented.\n"
-#~ msgstr "%s jest już całkowicie zdefragmentowany.\n"
-
-#~ msgid "%s extents=%d can_save=%d tmp=%s\n"
-#~ msgstr "%s extents=%d can_save=%d tmp=%s\n"
-
-#~ msgid "could not open tmp file: %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się otworzyć pliku tymczasowego: %s: %s\n"
-
-#~ msgid "could not set ATTR on tmp: %s:\n"
-#~ msgstr "nie udało się ustawić ATTR na tmp: %s\n"
-
-#~ msgid "%s set temp attr\n"
-#~ msgstr "%s ustawianie atrybutów pliku tymczasowego\n"
-
-#~ msgid "could not set inode attrs on tmp: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się ustawić atrybutów i-węzła na tmp: %s\n"
-
-#~ msgid "could not get DirectIO info on tmp: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się uzyskać informacji o bezpośrednim we/wy na tmp: %s\n"
-
-#~ msgid "DEBUG: fsize=%lld blsz_dio=%d d_min=%d d_max=%d pgsz=%d\n"
-#~ msgstr "DEBUG: fsize=%lld blsz_dio=%d d_min=%d d_max=%d pgsz=%d\n"
-
-#~ msgid "could not allocate buf: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się przydzielić bufora: %s\n"
-
-#~ msgid "could not open fragfile: %s : %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się otworzyć pliku frag: %s: %s\n"
-
-#~ msgid "could not trunc tmp %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się uciąć tmp %s\n"
-
-#~ msgid "could not pre-allocate tmp space: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się wstępnie przydzielić miejsca tmp: %s\n"
-
-#~ msgid "Couldn't rewind on temporary file\n"
-#~ msgstr "Nie udało się przewinąć pliku tymczasowego\n"
-
-#~ msgid "Temporary file has %d extents (%d in original)\n"
-#~ msgstr "Plik tymczasowy ma fragmentów: %d (%d w oryginale)\n"
-
-#~ msgid "No improvement will be made (skipping): %s\n"
-#~ msgstr "Nie nastąpi poprawa (pominięto): %s\n"
-
-#~ msgid "bad read of %d bytes from %s: %s\n"
-#~ msgstr "błędny odczyt %d bajtów z %s: %s\n"
-
-#~ msgid "bad write of %d bytes to %s: %s\n"
-#~ msgstr "błędny zapis %d bajtów do %s: %s\n"
-
-#~ msgid "bad write2 of %d bytes to %s: %s\n"
-#~ msgstr "błędny zapis 2 %d bajtów do %s: %s\n"
-
-#~ msgid "bad copy to %s\n"
-#~ msgstr "błędna kopia do %s\n"
-
-#~ msgid "failed to fchown tmpfile %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się wykonać fchown na pliku tymczasowym %s: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: file type not supported\n"
-#~ msgstr "%s: tym pliku nie obsługiwany\n"
-
-#~ msgid "%s: file modified defrag aborted\n"
-#~ msgstr "%s: plik zmodyfikowany, defragmentacja przerwana\n"
-
-#~ msgid "%s: file busy\n"
-#~ msgstr "%s: plik zajęty\n"
-
-#~ msgid "XFS_IOC_SWAPEXT failed: %s: %s\n"
-#~ msgstr "XFS_IOC_SWAPEXT nie powiodło się: %s: %s\n"
-
-#~ msgid "extents before:%d after:%d %s %s\n"
-#~ msgstr "fragmentów przed: %d po: %d %s %s\n"
-
-#~ msgid "tmp file name too long: %s\n"
-#~ msgstr "nazwa pliku tymczasowego zbyt długa: %s\n"
-
-#~ msgid "realloc failed: %s\n"
-#~ msgstr "realloc nie powiodło się: %s\n"
-
-#~ msgid "malloc failed: %s\n"
-#~ msgstr "malloc nie powiodło się: %s\n"
-
-#~ msgid "failed reading extents: inode %llu"
-#~ msgstr "nie udało się odczytać fragmentów: i-węzeł %llu"
-
-#~ msgid "failed reading extents"
-#~ msgstr "nie udało się odczytać fragmentów"
-
-#~ msgid "tmpdir already exists: %s\n"
-#~ msgstr "katalog tymczasowy już istnieje: %s\n"
-
-#~ msgid "could not create tmpdir: %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
-
-#~ msgid "cannot create tmpdir: %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie można utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
-
-#~ msgid "could not remove tmpdir: %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie udało się usunąć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
-- 
1.6.1.1

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>