xfs
[Top] [All Lists]

[PATCH 1/3] [PO]: Switch Polish translation to UTF-8.

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: [PATCH 1/3] [PO]: Switch Polish translation to UTF-8.
From: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>
Date: Thu, 29 Jan 2009 09:16:16 +0100
Cc: arekm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>
Signed-off-by: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>
---
 po/pl.po | 3730 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 1865 insertions(+), 1865 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 68cdbf0..71d5fc0 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,23 +11,23 @@ msgstr ""
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:102
 #, c-format
 msgid "Check logfile \"%s\" for more details\n"
-msgstr "Wi�cej szczeg���w w pliku logu \"%s\"\n"
+msgstr "Więcej szczegółów w pliku logu \"%s\"\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:108
 #, c-format
 msgid "%s: could not write to logfile \"%s\".\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� zapisa� pliku logu \"%s\".\n"
+msgstr "%s: nie udało się zapisać pliku logu \"%s\".\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:111
 #, c-format
 msgid "Aborting XFS copy -- logfile error -- reason: %s\n"
-msgstr "Przerwano XFS copy - b��d pliku logu - przyczyna: %s\n"
+msgstr "Przerwano XFS copy - błąd pliku logu - przyczyna: %s\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:126 ../copy/xfs_copy.c:286 ../copy/xfs_copy.c:563
 #: ../copy/xfs_copy.c:570
@@ -36,15 +36,15 @@ msgstr "Przerwano XFS copy - przyczyna"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:140
 msgid "THE FOLLOWING COPIES FAILED TO COMPLETE\n"
-msgstr "NAST�PUJ�CYCH KOPII NIE UDA�O SI� UKO�CZY�\n"
+msgstr "NASTĘPUJĄCYCH KOPII NIE UDAŁO SIĘ UKOŃCZYĆ\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:144
 msgid "write error"
-msgstr "b��d zapisu"
+msgstr "błąd zapisu"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:146
 msgid "lseek64 error"
-msgstr "b��d lseek64"
+msgstr "błąd lseek64"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:147
 #, c-format
@@ -54,22 +54,22 @@ msgstr " pod offsetem %lld\n"
 #: ../copy/xfs_copy.c:151
 #, c-format
 msgid "All copies completed.\n"
-msgstr "Wszystkie kopie uko�czone.\n"
+msgstr "Wszystkie kopie ukończone.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:154
 #, c-format
 msgid "See \"%s\" for more details.\n"
-msgstr "Wi�cej szczeg���w w \"%s\".\n"
+msgstr "Więcej szczegółów w \"%s\".\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: write error on target %d \"%s\" at offset %lld\n"
-msgstr "%s: b��d zapisu przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
+msgstr "%s: błąd zapisu przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:260
 #, c-format
 msgid "%s: lseek64 error on target %d \"%s\" at offset %lld\n"
-msgstr "%s: b��d lseek64 przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
+msgstr "%s: błąd lseek64 przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:266
 #, c-format
@@ -78,12 +78,12 @@ msgstr "Przerywano zapis celu %d - przyczyna"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:270
 msgid "Aborting XFS copy - no more targets.\n"
-msgstr "Przerwano XFS copy - nie ma wi�cej cel�w.\n"
+msgstr "Przerwano XFS copy - nie ma więcej celów.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:281
 #, c-format
 msgid "%s: thread %d died unexpectedly, target \"%s\" incomplete\n"
-msgstr "%s: w�tek %d zmar� nieoczekiwanie, cel \"%s\" niekompletny\n"
+msgstr "%s: wątek %d zmarł nieoczekiwanie, cel \"%s\" niekompletny\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:283
 #, c-format
@@ -93,12 +93,12 @@ msgstr "%s: offset prawdopodobnie %lld\n"
 #: ../copy/xfs_copy.c:294
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown child died (should never happen!)\n"
-msgstr "%s: Nieznany potomek zmar� (nie powinno si� zdarzy�!)\n"
+msgstr "%s: Nieznany potomek zmarł (nie powinno się zdarzyć!)\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:304
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-bd] [-L logfile] source target [target ...]\n"
-msgstr "Sk�adnia: %s [-bd] [-L plik_logu] �r�d�o cel [cel ...]\n"
+msgstr "Składnia: %s [-bd] [-L plik_logu] źródło cel [cel ...]\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:386
 #, c-format
@@ -108,12 +108,12 @@ msgstr "%s: niepowodzenie lseek64 pod offsetem %lld\n"
 #: ../copy/xfs_copy.c:401
 #, c-format
 msgid "assert error: buf->length = %d, buf->size = %d\n"
-msgstr "b��d zapewnienia: buf->length = %d, buf->size = %d\n"
+msgstr "błąd zapewnienia: buf->length = %d, buf->size = %d\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:408
 #, c-format
 msgid "%s: read failure at offset %lld\n"
-msgstr "%s: b��d odczytu pod offsetem %lld\n"
+msgstr "%s: błąd odczytu pod offsetem %lld\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:543 ../estimate/xfs_estimate.c:141 ../fsr/xfs_fsr.c:243
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:182 ../io/init.c:180 ../mkfs/xfs_mkfs.c:1361
@@ -125,50 +125,50 @@ msgstr "%s wersja %s\n"
 #: ../copy/xfs_copy.c:561
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't open log file \"%s\"\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� otworzy� pliku logu \"%s\"\n"
+msgstr "%s: nie udało się otworzyć pliku logu \"%s\"\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:568
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't set up logfile stream\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� ustanowi� strumienia pliku logu\n"
+msgstr "%s: nie udało się ustanowić strumienia pliku logu\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:580
 msgid "Couldn't allocate target array\n"
-msgstr "Nie uda�o si� przydzieli� tablicy cel�w\n"
+msgstr "Nie udało się przydzielić tablicy celów\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:595
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't register atexit function.\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� zarejestrowa� funkcji atexit.\n"
+msgstr "%s: nie udało się zarejestrować funkcji atexit.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:604
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't open source \"%s\"\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� otworzy� �r�d�a \"%s\"\n"
+msgstr "%s: nie udało się otworzyć źródła \"%s\"\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't stat source \"%s\"\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� wykona� stat na �r�dle \"%s\"\n"
+msgstr "%s: nie udało się wykonać stat na źródle \"%s\"\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:620
 #, c-format
 msgid "%s: Cannot set direct I/O flag on \"%s\".\n"
-msgstr "%s: Nie mo�na ustawi� flagi bezpo�redniego we/wy na \"%s\".\n"
+msgstr "%s: Nie można ustawić flagi bezpośredniego we/wy na \"%s\".\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:625
 #, c-format
 msgid "%s: xfsctl on file \"%s\" failed.\n"
-msgstr "%s: xfsctl na pliku \"%s\" nie powiod�o si�.\n"
+msgstr "%s: xfsctl na pliku \"%s\" nie powiodło się.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:648
 #, c-format
 msgid "%s: Warning -- a filesystem is mounted on the source device.\n"
-msgstr "%s: Uwaga - system plik�w jest podmontowany na urz�dzeniu �r�d�owym.\n"
+msgstr "%s: Uwaga - system plików jest podmontowany na urządzeniu źródłowym.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:651
 msgid "\t\tGenerated copies may be corrupt unless the source is\n"
-msgstr "\t\tWygenerowane kopie mog� by� uszkodzone o ile �r�d�o nie jest\n"
+msgstr "\t\tWygenerowane kopie mogą być uszkodzone o ile źródło nie jest\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:653
 msgid "\t\tunmounted or mounted read-only. Copy proceeding...\n"
@@ -180,7 +180,7 @@ msgid ""
 "%s: couldn't initialize XFS library\n"
 "%s: Aborting.\n"
 msgstr ""
-"%s: nie uda�o si� zainicjowa� biblioteki XFS\n"
+"%s: nie udało się zainicjować biblioteki XFS\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:684
@@ -189,7 +189,7 @@ msgid ""
 "%s: %s filesystem failed to initialize\n"
 "%s: Aborting.\n"
 msgstr ""
-"%s: Nie powiod�a si� inicjalizacja systemu plik�w %s\n"
+"%s: Nie powiodła się inicjalizacja systemu plików %s\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:688
@@ -198,7 +198,7 @@ msgid ""
 "%s %s filesystem failed to initialize\n"
 "%s: Aborting.\n"
 msgstr ""
-"%s: Nie powiod�a si� inicjalizacja systemu plik�w %s\n"
+"%s: Nie powiodła się inicjalizacja systemu plików %s\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:692
@@ -207,7 +207,7 @@ msgid ""
 "%s: %s has an external log.\n"
 "%s: Aborting.\n"
 msgstr ""
-"%s: %s ma zewn�trzny log.\n"
+"%s: %s ma zewnętrzny log.\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:696
@@ -216,7 +216,7 @@ msgid ""
 "%s: %s has a real-time section.\n"
 "%s: Aborting.\n"
 msgstr ""
-"%s: %s ma sekcj� real-time.\n"
+"%s: %s ma sekcję real-time.\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:721
@@ -224,7 +224,7 @@ msgid ""
 "Error: filesystem block size is smaller than the disk sectorsize.\n"
 "Aborting XFS copy now.\n"
 msgstr ""
-"B��d: rozmiar bloku systemu plik�w jest mniejszy ni� rozmiar sektora dysku.\n"
+"Błąd: rozmiar bloku systemu plików jest mniejszy niż rozmiar sektora dysku.\n"
 "Przerwano XFS copy.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:742
@@ -238,71 +238,71 @@ msgid ""
 "%s: a filesystem is mounted on target device \"%s\".\n"
 "%s cannot copy to mounted filesystems. Aborting\n"
 msgstr ""
-"%s: na urz�dzeniu docelowym \"%s\" jest podmontowany system plik�w.\n"
-"%s nie mo�e kopiowa� na podmontowane systemy plik�w. Przerwano.\n"
+"%s: na urządzeniu docelowym \"%s\" jest podmontowany system plików.\n"
+"%s nie może kopiować na podmontowane systemy plików. Przerwano.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:771
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't open target \"%s\"\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� otworzy� celu \"%s\"\n"
+msgstr "%s: nie udało się otworzyć celu \"%s\"\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:781
 #, c-format
 msgid "%s: cannot grow data section.\n"
-msgstr "%s: nie mo�na powi�kszy� sekcji danych.\n"
+msgstr "%s: nie można powiększyć sekcji danych.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:789
 #, c-format
 msgid "%s: xfsctl on \"%s\" failed.\n"
-msgstr "%s: xfsctl na \"%s\" nie powiod�o si�.\n"
+msgstr "%s: xfsctl na \"%s\" nie powiodło się.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:808
 #, c-format
 msgid "%s: failed to write last block\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� zapisa� ostatniego bloku\n"
+msgstr "%s: nie udało się zapisać ostatniego bloku\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:810
 #, c-format
 msgid "\tIs target \"%s\" too small?\n"
-msgstr "\tCzy cel \"%s\" jest zbyt ma�y?\n"
+msgstr "\tCzy cel \"%s\" jest zbyt mały?\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:820
 msgid "Couldn't initialize global thread mask\n"
-msgstr "Nie uda�o si� zainicjowa� globalnej maski w�tk�w\n"
+msgstr "Nie udało się zainicjować globalnej maski wątków\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:827
 msgid "Error initializing wbuf 0\n"
-msgstr "B��d inicjalizacji wbuf 0\n"
+msgstr "Błąd inicjalizacji wbuf 0\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:835
 msgid "Error initializing btree buf 1\n"
-msgstr "B��d inicjalizacji btree buf 1\n"
+msgstr "Błąd inicjalizacji btree buf 1\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:840
 msgid "Error creating first semaphore.\n"
-msgstr "B��d tworzenia pierwszego semafora.\n"
+msgstr "Błąd tworzenia pierwszego semafora.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:855
 msgid "Couldn't malloc space for thread args\n"
-msgstr "Nie uda�o si� przydzieli� miejsca na argumenty w�tku\n"
+msgstr "Nie udało się przydzielić miejsca na argumenty wątku\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:867
 #, c-format
 msgid "Error creating thread mutex %d\n"
-msgstr "B��d podczas tworzenia sekcji krytycznej %d w�tku\n"
+msgstr "Błąd podczas tworzenia sekcji krytycznej %d wątku\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:884
 #, c-format
 msgid "Error creating thread for target %d\n"
-msgstr "B��d podczas tworzenia w�tku dla celu %d\n"
+msgstr "Błąd podczas tworzenia wątku dla celu %d\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:974
 msgid "WARNING: source filesystem inconsistent.\n"
-msgstr "UWAGA: �r�d�owy system plik�w niesp�jny.\n"
+msgstr "UWAGA: źródłowy system plików niespójny.\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:976
 msgid " A leaf btree rec isn't a leaf. Aborting now.\n"
-msgstr " Li�� rekordu b-drzewa nie jest li�ciem. Przerwano.\n"
+msgstr " Liść rekordu b-drzewa nie jest liściem. Przerwano.\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:76
 #, c-format
@@ -317,38 +317,38 @@ msgid ""
 "Note:\tblocksize may have 'k' appended to indicate x1024\n"
 "\tlogsize may also have 'm' appended to indicate (1024 x 1024)\n"
 msgstr ""
-"Sk�adnia: %s [opcje] katalog [katalog ...]\n"
-"\t-b rozmiar_bloku (rozmiar bloku zasadniczego systemu plik�w)\n"
-"\t-i rozmiar_logu (rozmiar logu wewn�trznego)\n"
-"\t-e rozmiar_logu (rozmiar logu zewn�trznego)\n"
-"\t-v wypisywanie bardziej szczeg��owych komunikat�w\n"
-"\t-h wypisanie tej informacji o sposobie u�ycia\n"
+"Składnia: %s [opcje] katalog [katalog ...]\n"
+"\t-b rozmiar_bloku (rozmiar bloku zasadniczego systemu plików)\n"
+"\t-i rozmiar_logu (rozmiar logu wewnętrznego)\n"
+"\t-e rozmiar_logu (rozmiar logu zewnętrznego)\n"
+"\t-v wypisywanie bardziej szczegółowych komunikatów\n"
+"\t-h wypisanie tej informacji o sposobie użycia\n"
 "\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:106
 #, c-format
 msgid "blocksize %llu too small\n"
-msgstr "rozmiar bloku %llu jest zbyt ma�y\n"
+msgstr "rozmiar bloku %llu jest zbyt mały\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:111
 #, c-format
 msgid "blocksize %llu too large\n"
-msgstr "rozmiar bloku %llu jest zbyt du�y\n"
+msgstr "rozmiar bloku %llu jest zbyt duży\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:118
 #, c-format
 msgid "already have external log noted, can't have both\n"
-msgstr "ju� jest przypisany zewn�trzny log, nie mog� istnie� oba\n"
+msgstr "już jest przypisany zewnętrzny log, nie mogą istnieć oba\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:127
 #, c-format
 msgid "already have internal log noted, can't have both\n"
-msgstr "ju� jest przypisany wewn�trzny log, nie mog� istnie� oba\n"
+msgstr "już jest przypisany wewnętrzny log, nie mogą istnieć oba\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:157
 #, c-format
 msgid "directory                bsize  blocks  megabytes  
logsize\n"
-msgstr "katalog                 rozmb  blok�w  megabajt�w 
rozm.logu\n"
+msgstr "katalog                 rozmb  bloków  megabajtów 
rozm.logu\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:171
 #, c-format
@@ -368,27 +368,27 @@ msgstr "isize=%llu\n"
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:175
 #, c-format
 msgid "%llu regular files\n"
-msgstr "%llu plik�w zwyk�ych\n"
+msgstr "%llu plików zwykłych\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:176
 #, c-format
 msgid "%llu symbolic links\n"
-msgstr "%llu dowi�za� symbolicznych\n"
+msgstr "%llu dowiązań symbolicznych\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:177
 #, c-format
 msgid "%llu directories\n"
-msgstr "%llu katalog�w\n"
+msgstr "%llu katalogów\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:178
 #, c-format
 msgid "%llu special files\n"
-msgstr "%llu plik�w specjalnych\n"
+msgstr "%llu plików specjalnych\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:191
 #, c-format
 msgid "%s will take about %.1f megabytes\n"
-msgstr "%s zajmie oko�o %.1f megabajt�w\n"
+msgstr "%s zajmie około %.1f megabajtów\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:198
 #, c-format
@@ -398,42 +398,42 @@ msgstr "%-39s %5llu %8llu %10.1fMB %10llu\n"
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:204
 #, c-format
 msgid "\twith the external log using %llu blocks "
-msgstr "\tz zewn�trznym logiem zajmuj�cym %llu blok�w "
+msgstr "\tz zewnętrznym logiem zajmującym %llu bloków "
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:206
 #, c-format
 msgid "or about %.1f megabytes\n"
-msgstr "lub oko�o %.1f megabajt�w\n"
+msgstr "lub około %.1f megabajtów\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:216
 #, c-format
 msgid "%s: Stats not yet supported for XFS\n"
-msgstr "%s: statystyki nie s� jeszcze obs�ugiwane dla XFS-a\n"
+msgstr "%s: statystyki nie są jeszcze obsługiwane dla XFS-a\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:264 ../fsr/xfs_fsr.c:292
 #, c-format
 msgid "%s: could not stat: %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na wykona� stat: %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można wykonać stat: %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:274
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odczyta� %s\n"
+msgstr "%s: nie można odczytać %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:306
 #, c-format
 msgid "%s: char special not supported: %s\n"
-msgstr "%s: urz�dzenia znakowe nie s� obs�ugiwane: %s\n"
+msgstr "%s: urządzenia znakowe nie są obsługiwane: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:312
 #, c-format
 msgid "%s: cannot defragment: %s: Not XFS\n"
-msgstr "%s: nie mo�na zdefragmentowa�: %s: to nie jest XFS\n"
+msgstr "%s: nie można zdefragmentować: %s: to nie jest XFS\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:322
 #, c-format
 msgid "%s: not fsys dev, dir, or reg file, ignoring\n"
-msgstr "%s: nie jest urz�dzeniem z systemem plik�w, katalogiem ani zwyk�ym 
plikiem, zignorowano\n"
+msgstr "%s: nie jest urządzeniem z systemem plików, katalogiem ani zwykłym 
plikiem, zignorowano\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:337
 #, c-format
@@ -453,124 +453,124 @@ msgid ""
 "    -d       Debug, print even more.\n"
 "    -v\t\tVerbose, more -v's more verbose.\n"
 msgstr ""
-"Sk�adnia: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t czas] [-p przebiegi] [-f leftf] [-m 
mtab]\n"
+"Składnia: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t czas] [-p przebiegi] [-f leftf] [-m 
mtab]\n"
 "     %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] xfsdev | katalog | plik ...\n"
 "\n"
 "Opcje:\n"
 "    -n       Nie robienie niczego, przydatne tylko z -v.\n"
 "            Nieprzydatne w trybie mtab.\n"
 "    -s       Tylko wypisanie statystyk.\n"
-"    -g       Pisanie do sysloga (domy�lne je�li stdout to nie 
tty).\n"
-"    -t czas     Czas dzia�ania w sekundach.\n"
-"    -p przebiegi  Liczba przebieg�w przed zako�czeniem reorganizacji.\n"
-"    -f leftoff   U�ycie tego pliku zamiast %s.\n"
-"    -m mtab     U�ycie pliku innego ni� /etc/mtab.\n"
-"    -d       Diagnostyka, du�o wi�cej informacji.\n"
-"    -v       Tym wi�cej szczeg���w, im wi�cej opcji -v.\n"
+"    -g       Pisanie do sysloga (domyślne jeśli stdout to nie 
tty).\n"
+"    -t czas     Czas działania w sekundach.\n"
+"    -p przebiegi  Liczba przebiegów przed zakończeniem reorganizacji.\n"
+"    -f leftoff   Użycie tego pliku zamiast %s.\n"
+"    -m mtab     Użycie pliku innego niż /etc/mtab.\n"
+"    -d       Diagnostyka, dużo więcej informacji.\n"
+"    -v       Tym więcej szczegółów, im więcej opcji -v.\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:368
 #, c-format
 msgid "could not open mtab file: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� otworzy� pliku mtab: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć pliku mtab: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:374 ../fsr/xfs_fsr.c:406
 #, c-format
 msgid "out of memory: %s\n"
-msgstr "brak pami�ci: %s\n"
+msgstr "brak pamięci: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:397
 #, c-format
 msgid "Skipping %s: not mounted rw\n"
-msgstr "Pomini�to %s: nie zamontowany rw\n"
+msgstr "Pominięto %s: nie zamontowany rw\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:411
 #, c-format
 msgid "out of memory on realloc: %s\n"
-msgstr "brak pami�ci przy realloc: %s\n"
+msgstr "brak pamięci przy realloc: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:422
 #, c-format
 msgid "strdup(%s) failed\n"
-msgstr "strdup(%s) nie powiod�o si�\n"
+msgstr "strdup(%s) nie powiodło się\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:432
 #, c-format
 msgid "no rw xfs file systems in mtab: %s\n"
-msgstr "brak w pliku mtab system�w plik�w xfs w trybie rw: %s\n"
+msgstr "brak w pliku mtab systemów plików xfs w trybie rw: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:436
 #, c-format
 msgid "Found %d mounted, writable, XFS filesystems\n"
-msgstr "Liczba znalezionych zamontowanych, zapisywalnych system�w plik�w XFS: 
%d\n"
+msgstr "Liczba znalezionych zamontowanych, zapisywalnych systemów plików XFS: 
%d\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:466
 #, c-format
 msgid "%s: open failed\n"
-msgstr "%s: open nie powiod�o si�\n"
+msgstr "%s: open nie powiodło się\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:481
 #, c-format
 msgid "Can't use %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
-msgstr "Nie mo�na u�y� %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
+msgstr "Nie można użyć %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:501
 #, c-format
 msgid "could not read %s, starting with %s\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� %s, rozpocz�cie z %s\n"
+msgstr "nie można odczytać %s, rozpoczęcie z %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:538
 #, c-format
 msgid "START: pass=%d ino=%llu %s %s\n"
-msgstr "START: przebieg=%d i-w�ze�=%llu %s %s\n"
+msgstr "START: przebieg=%d i-węzeł=%llu %s %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:555
 #, c-format
 msgid "Completed all %d passes\n"
-msgstr "Zako�czono wszystkie przebiegi w liczbie %d\n"
+msgstr "Zakończono wszystkie przebiegi w liczbie %d\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:565
 msgid "couldn't fork sub process:"
-msgstr "nie uda�o si� uruchomi� podprocesu:"
+msgstr "nie udało się uruchomić podprocesu:"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:602
 #, c-format
 msgid "open(%s) failed: %s\n"
-msgstr "open(%s) nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "open(%s) nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:609
 #, c-format
 msgid "write(%s) failed: %s\n"
-msgstr "write(%s) nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "write(%s) nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:616
 #, c-format
 msgid "%s startpass %d, endpass %d, time %d seconds\n"
-msgstr "%s pocz. przebieg %d, ko�c. przebieg %d, czas %d sekund\n"
+msgstr "%s pocz. przebieg %d, końc. przebieg %d, czas %d sekund\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:638
 #, c-format
 msgid "%s start inode=%llu\n"
-msgstr "%s pocz. i-w�ze�=%llu\n"
+msgstr "%s pocz. i-węzeł=%llu\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:643
 #, c-format
 msgid "unable to get handle: %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� uzyska� uchwytu: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać uchwytu: %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:649
 #, c-format
 msgid "unable to open: %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� otworzy�: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć: %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:655
 #, c-format
 msgid "Skipping %s: could not get XFS geometry\n"
-msgstr "Pomini�to %s: nie mo�na odczyta� geometrii XFS\n"
+msgstr "Pominięto %s: nie można odczytać geometrii XFS\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:687
 #, c-format
 msgid "could not open: inode %llu\n"
-msgstr "nie uda�o si� otworzy�: i-w�ze� %llu\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć: i-węzeł %llu\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:717
 #, c-format
@@ -580,37 +580,37 @@ msgstr "%s: xfs_bulkstat: %s\n"
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:743
 #, c-format
 msgid "%s: Directory defragmentation not supported\n"
-msgstr "%s: Defragmentacja katalog�w nie jest obs�ugiwana\n"
+msgstr "%s: Defragmentacja katalogów nie jest obsługiwana\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:762
 #, c-format
 msgid "unable to construct sys handle for %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� utworzy� uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się utworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:773
 #, c-format
 msgid "unable to open sys handle for %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� otworzy� uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:779
 #, c-format
 msgid "unable to get bstat on %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� uzyska� bstat na %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać bstat na %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:787
 #, c-format
 msgid "unable to open handle %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� otworzy� uchwytu %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:795
 #, c-format
 msgid "Unable to get geom on fs for: %s\n"
-msgstr "Nie uda�o si� odczyta� geometrii systemu plik�w dla: %s\n"
+msgstr "Nie udało się odczytać geometrii systemu plików dla: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:844
 #, c-format
 msgid "sync failed: %s: %s\n"
-msgstr "sync nie powiod�o si�: %s: %s\n"
+msgstr "sync nie powiodło się: %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:850
 #, c-format
@@ -620,32 +620,32 @@ msgstr "%s: zerowy rozmiar, zignorowano\n"
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:869
 #, c-format
 msgid "locking check failed: %s\n"
-msgstr "sprawdzenie blokowania nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie blokowania nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:876
 #, c-format
 msgid "mandatory lock: %s: ignoring\n"
-msgstr "obowi�zkowa blokada: %s: zignorowano\n"
+msgstr "obowiązkowa blokada: %s: zignorowano\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:889
 #, c-format
 msgid "unable to get fs stat on %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� uzyska� stat fs na %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać stat fs na %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:896
 #, c-format
 msgid "insufficient freespace for: %s: size=%lld: ignoring\n"
-msgstr "niewystarczaj�ca ilo�� miejsca dla: %s: rozmiar=%lld: zignorowano\n"
+msgstr "niewystarczająca ilość miejsca dla: %s: rozmiar=%lld: zignorowano\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:903
 #, c-format
 msgid "failed to get inode attrs: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� uzyska� atrybut�w i-w�z�a: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać atrybutów i-węzła: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:908
 #, c-format
 msgid "%s: immutable/append, ignoring\n"
-msgstr "%s: niezmienny/tylko do do��czania, zignorowano\n"
+msgstr "%s: niezmienny/tylko do dołączania, zignorowano\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:913
 #, c-format
@@ -655,22 +655,22 @@ msgstr "%s: oznaczony jako nie do defragmentacji, 
zignorowano\n"
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:919
 #, c-format
 msgid "cannot get realtime geometry for: %s\n"
-msgstr "nie mo�na uzyska� geometrii realtime dla: %s\n"
+msgstr "nie można uzyskać geometrii realtime dla: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:924
 #, c-format
 msgid "low on realtime free space: %s: ignoring file\n"
-msgstr "ma�o wolnego miejsca realtime: %s: plik zignorowany\n"
+msgstr "mało wolnego miejsca realtime: %s: plik zignorowany\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:931
 #, c-format
 msgid "cannot open: %s: Permission denied\n"
-msgstr "nie mo�na otworzy�: %s: brak uprawnie�\n"
+msgstr "nie można otworzyć: %s: brak uprawnień\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:985
 #, c-format
 msgid "%s already fully defragmented.\n"
-msgstr "%s jest ju� ca�kowicie zdefragmentowany.\n"
+msgstr "%s jest już całkowicie zdefragmentowany.\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:990
 #, c-format
@@ -680,27 +680,27 @@ msgstr "%s extents=%d can_save=%d tmp=%s\n"
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:996
 #, c-format
 msgid "could not open tmp file: %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� otworzy� pliku tymczasowego: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć pliku tymczasowego: %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1005
 #, c-format
 msgid "could not set ATTR on tmp: %s:\n"
-msgstr "nie uda�o si� ustawi� ATTR na tmp: %s\n"
+msgstr "nie udało się ustawić ATTR na tmp: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1010
 #, c-format
 msgid "%s set temp attr\n"
-msgstr "%s ustawianie atrybut�w pliku tymczasowego\n"
+msgstr "%s ustawianie atrybutów pliku tymczasowego\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1016
 #, c-format
 msgid "could not set inode attrs on tmp: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� ustawi� atrybut�w i-w�z�a na tmp: %s\n"
+msgstr "nie udało się ustawić atrybutów i-węzła na tmp: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1024
 #, c-format
 msgid "could not get DirectIO info on tmp: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� uzyska� informacji o bezpo�rednim we/wy na tmp: %s\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać informacji o bezpośrednim we/wy na tmp: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1040
 #, c-format
@@ -710,66 +710,66 @@ msgstr "DEBUG: fsize=%lld blsz_dio=%d d_min=%d d_max=%d 
pgsz=%d\n"
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1047
 #, c-format
 msgid "could not allocate buf: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� bufora: %s\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić bufora: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1058
 #, c-format
 msgid "could not open fragfile: %s : %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� otworzy� pliku frag: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć pliku frag: %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1075
 #, c-format
 msgid "could not trunc tmp %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� uci�� tmp %s\n"
+msgstr "nie udało się uciąć tmp %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1090
 #, c-format
 msgid "could not pre-allocate tmp space: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� wst�pnie przydzieli� miejsca tmp: %s\n"
+msgstr "nie udało się wstępnie przydzielić miejsca tmp: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1101
 msgid "Couldn't rewind on temporary file\n"
-msgstr "Nie uda�o si� przewin�� pliku tymczasowego\n"
+msgstr "Nie udało się przewinąć pliku tymczasowego\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1110
 #, c-format
 msgid "Temporary file has %d extents (%d in original)\n"
-msgstr "Plik tymczasowy ma fragment�w: %d (%d w oryginale)\n"
+msgstr "Plik tymczasowy ma fragmentów: %d (%d w oryginale)\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1113
 #, c-format
 msgid "No improvement will be made (skipping): %s\n"
-msgstr "Nie nast�pi poprawa (pomini�to): %s\n"
+msgstr "Nie nastąpi poprawa (pominięto): %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1157
 #, c-format
 msgid "bad read of %d bytes from %s: %s\n"
-msgstr "b��dny odczyt %d bajt�w z %s: %s\n"
+msgstr "błędny odczyt %d bajtów z %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1161 ../fsr/xfs_fsr.c:1195
 #, c-format
 msgid "bad write of %d bytes to %s: %s\n"
-msgstr "b��dny zapis %d bajt�w do %s: %s\n"
+msgstr "błędny zapis %d bajtów do %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1178
 #, c-format
 msgid "bad write2 of %d bytes to %s: %s\n"
-msgstr "b��dny zapis 2 %d bajt�w do %s: %s\n"
+msgstr "błędny zapis 2 %d bajtów do %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1183
 #, c-format
 msgid "bad copy to %s\n"
-msgstr "b��dna kopia do %s\n"
+msgstr "błędna kopia do %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1218
 #, c-format
 msgid "failed to fchown tmpfile %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� wykona� fchown na pliku tymczasowym %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się wykonać fchown na pliku tymczasowym %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1229
 #, c-format
 msgid "%s: file type not supported\n"
-msgstr "%s: tym pliku nie obs�ugiwany\n"
+msgstr "%s: tym pliku nie obsługiwany\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1233
 #, c-format
@@ -779,61 +779,61 @@ msgstr "%s: plik zmodyfikowany, defragmentacja 
przerwana\n"
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1238
 #, c-format
 msgid "%s: file busy\n"
-msgstr "%s: plik zaj�ty\n"
+msgstr "%s: plik zajęty\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1240
 #, c-format
 msgid "XFS_IOC_SWAPEXT failed: %s: %s\n"
-msgstr "XFS_IOC_SWAPEXT nie powiod�o si�: %s: %s\n"
+msgstr "XFS_IOC_SWAPEXT nie powiodło się: %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1249
 #, c-format
 msgid "extents before:%d after:%d %s %s\n"
-msgstr "fragment�w przed: %d po: %d %s %s\n"
+msgstr "fragmentów przed: %d po: %d %s %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1275
 #, c-format
 msgid "tmp file name too long: %s\n"
-msgstr "nazwa pliku tymczasowego zbyt d�uga: %s\n"
+msgstr "nazwa pliku tymczasowego zbyt długa: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1324
 #, c-format
 msgid "realloc failed: %s\n"
-msgstr "realloc nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "realloc nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1337
 #, c-format
 msgid "malloc failed: %s\n"
-msgstr "malloc nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "malloc nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1367
 #, c-format
 msgid "failed reading extents: inode %llu"
-msgstr "nie uda�o si� odczyta� fragment�w: i-w�ze� %llu"
+msgstr "nie udało się odczytać fragmentów: i-węzeł %llu"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1417
 msgid "failed reading extents"
-msgstr "nie uda�o si� odczyta� fragment�w"
+msgstr "nie udało się odczytać fragmentów"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1534 ../fsr/xfs_fsr.c:1548
 #, c-format
 msgid "tmpdir already exists: %s\n"
-msgstr "katalog tymczasowy ju� istnieje: %s\n"
+msgstr "katalog tymczasowy już istnieje: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1537
 #, c-format
 msgid "could not create tmpdir: %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� utworzy� katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1550
 #, c-format
 msgid "cannot create tmpdir: %s: %s\n"
-msgstr "nie mo�na utworzy� katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
+msgstr "nie można utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
 
 #: ../fsr/xfs_fsr.c:1588 ../fsr/xfs_fsr.c:1596
 #, c-format
 msgid "could not remove tmpdir: %s: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� usun�� katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
+msgstr "nie udało się usunąć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:34
 #, c-format
@@ -856,22 +856,22 @@ msgid ""
 "\t-m imaxpct set inode max percent to imaxpct\n"
 "\t-V     print version information\n"
 msgstr ""
-"Sk�adnia: %s [opcje] punkt_montowania\n"
+"Składnia: %s [opcje] punkt_montowania\n"
 "\n"
 "Opcje:\n"
-"\t-d     powi�kszenie sekcji danych/metadanych\n"
-"\t-l     powi�kszenie sekcji logu\n"
-"\t-r     powi�kszenie sekcji realtime\n"
+"\t-d     powiększenie sekcji danych/metadanych\n"
+"\t-l     powiększenie sekcji logu\n"
+"\t-r     powiększenie sekcji realtime\n"
 "\t-n     bez zmian, tylko pokazanie geometrii\n"
-"\t-I     zezwolenie na przekroczenie %d bit�w przez numery i-w�z��w\n"
-"\t-i     przekszta�cenie logu z formatu zewn�trznego na wewn�trzny\n"
-"\t-t     inne po�o�enie tabeli montowa� (/etc/mtab)\n"
-"\t-x     przekszta�cenie logu z formatu wewn�trznego na zewn�trzny\n"
-"\t-D rozmiar powi�kszenie sekcji danych/metadanych do rozmiaru w blokach\n"
-"\t-L rozmiar powi�kszenie/zmniejszenie sekcji logu do rozmiaru w blokach\n"
-"\t-R rozmiar powi�kszenie sekcji realtime do rozmiaru w blokach\n"
+"\t-I     zezwolenie na przekroczenie %d bitów przez numery i-węzłów\n"
+"\t-i     przekształcenie logu z formatu zewnętrznego na wewnętrzny\n"
+"\t-t     inne położenie tabeli montowań (/etc/mtab)\n"
+"\t-x     przekształcenie logu z formatu wewnętrznego na zewnętrzny\n"
+"\t-D rozmiar powiększenie sekcji danych/metadanych do rozmiaru w blokach\n"
+"\t-L rozmiar powiększenie/zmniejszenie sekcji logu do rozmiaru w blokach\n"
+"\t-R rozmiar powiększenie sekcji realtime do rozmiaru w blokach\n"
 "\t-e rozmiar stawienie rozmiaru fragmentu realtime na rozmiar w blokach\n"
-"\t-m imaxpct ustawienie maksymalnego procentu i-w�z��w na imaxpct\n"
+"\t-m imaxpct ustawienie maksymalnego procentu i-węzłów na imaxpct\n"
 "\t-V     wypisanie informacji o wersji\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:68
@@ -886,25 +886,25 @@ msgid ""
 "     =%-22s sectsz=%-5u sunit=%u blks, lazy-count=%u\n"
 "realtime =%-22s extsz=%-6u blocks=%llu, rtextents=%llu\n"
 msgstr ""
-"metadane=%-22s isize=%-6u agcount=%u, agsize=%u blok�w\n"
+"metadane=%-22s isize=%-6u agcount=%u, agsize=%u bloków\n"
 "    =%-22s sectsz=%-5u attr=%u\n"
 "dane  =%-22s bsize=%-6u blocks=%llu, imaxpct=%u\n"
-"    =%-22s sunit=%-6u swidth=%u blok�w\n"
+"    =%-22s sunit=%-6u swidth=%u bloków\n"
 "nazwy  =wersja %-14u bsize=%-6u\n"
 " ascii-ci=%d\n"
 "log   =%-22s bsize=%-6u blocks=%u, wersja=%u\n"
-"    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%u blok�w, lazy-count=%u\n"
+"    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%u bloków, lazy-count=%u\n"
 "realtime=%-22s extsz=%-6u blocks=%llu, rtextents=%llu\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:83 ../growfs/xfs_growfs.c:448
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:449
 msgid "internal"
-msgstr "wewn�trzny"
+msgstr "wewnętrzny"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:83 ../growfs/xfs_growfs.c:86
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:448 ../growfs/xfs_growfs.c:449
 msgid "external"
-msgstr "zewn�trzny"
+msgstr "zewnętrzny"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:86 ../mkfs/xfs_mkfs.c:1665
 msgid "none"
@@ -913,108 +913,108 @@ msgstr "brak"
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:199
 #, c-format
 msgid "%s: %s is not a mounted XFS filesystem\n"
-msgstr "%s: %s nie jest podmontowanym systemem plik�w XFS\n"
+msgstr "%s: %s nie jest podmontowanym systemem plików XFS\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:216 ../io/open.c:170
 #, c-format
 msgid "%s: specified file [\"%s\"] is not on an XFS filesystem\n"
-msgstr "%s: podany plik [\"%s\"] nie jest na systemie plik�w XFS\n"
+msgstr "%s: podany plik [\"%s\"] nie jest na systemie plików XFS\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:233
 #, c-format
 msgid "%s: cannot determine geometry of filesystem mounted at %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na okre�li� geometrii systemu plik�w podmontowanego pod %s: 
%s\n"
+msgstr "%s: nie można określić geometrii systemu plików podmontowanego pod %s: 
%s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:268
 #, c-format
 msgid "%s: failed to access data device for %s\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� uzyska� dost�pu do urz�dzenia z danymi dla %s\n"
+msgstr "%s: nie udało się uzyskać dostępu do urządzenia z danymi dla %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:273
 #, c-format
 msgid "%s: failed to access external log for %s\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� uzyska� dost�pu do zewn�trznego logu dla %s\n"
+msgstr "%s: nie udało się uzyskać dostępu do zewnętrznego logu dla %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:279
 #, c-format
 msgid "%s: failed to access realtime device for %s\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� uzyska� dost�pu do urz�dzenia realtime dla %s\n"
+msgstr "%s: nie udało się uzyskać dostępu do urządzenia realtime dla %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:315
 #, c-format
 msgid "data size %lld too large, maximum is %lld\n"
-msgstr "rozmiar danych %lld zbyt du�y, maksymalny to %lld\n"
+msgstr "rozmiar danych %lld zbyt duży, maksymalny to %lld\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:325
 #, c-format
 msgid "data size %lld too small, old size is %lld\n"
-msgstr "rozmiar danych %lld zbyt ma�y, stary rozmiar to %lld\n"
+msgstr "rozmiar danych %lld zbyt mały, stary rozmiar to %lld\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:333
 #, c-format
 msgid "data size unchanged, skipping\n"
-msgstr "rozmiar danych nie zmieniony, pomini�to\n"
+msgstr "rozmiar danych nie zmieniony, pominięto\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:336
 #, c-format
 msgid "inode max pct unchanged, skipping\n"
-msgstr "maksymalny procent i-w�z��w nie zmieniony, pomini�to\n"
+msgstr "maksymalny procent i-węzłów nie zmieniony, pominięto\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:343 ../growfs/xfs_growfs.c:382
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:417
 #, c-format
 msgid "%s: growfs operation in progress already\n"
-msgstr "%s: operacja growfs ju� trwa\n"
+msgstr "%s: operacja growfs już trwa\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:347
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGROWFSDATA xfsctl failed: %s\n"
-msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSDATA nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSDATA nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:363
 #, c-format
 msgid "realtime size %lld too large, maximum is %lld\n"
-msgstr "rozmiar realtime %lld zbyt du�y, maksymalny to %lld\n"
+msgstr "rozmiar realtime %lld zbyt duży, maksymalny to %lld\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:369
 #, c-format
 msgid "realtime size %lld too small, old size is %lld\n"
-msgstr "rozmiar realtime %lld zbyt ma�y, stary rozmiar to %lld\n"
+msgstr "rozmiar realtime %lld zbyt mały, stary rozmiar to %lld\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:375
 #, c-format
 msgid "realtime size unchanged, skipping\n"
-msgstr "rozmiar realtime nie zmieniony, pomini�to\n"
+msgstr "rozmiar realtime nie zmieniony, pominięto\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:386
 #, c-format
 msgid "%s: realtime growth not implemented\n"
-msgstr "%s: powi�kszanie realtime nie jest zaimplementowane\n"
+msgstr "%s: powiększanie realtime nie jest zaimplementowane\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:390
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGROWFSRT xfsctl failed: %s\n"
-msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSRT nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSRT nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:411
 #, c-format
 msgid "log size unchanged, skipping\n"
-msgstr "rozmiar logu nie zmieniony, pomini�to\n"
+msgstr "rozmiar logu nie zmieniony, pominięto\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:421
 #, c-format
 msgid "%s: log growth not supported yet\n"
-msgstr "%s: powi�kszanie logu nie jest jeszcze obs�ugiwane\n"
+msgstr "%s: powiększanie logu nie jest jeszcze obsługiwane\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:425
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGROWFSLOG xfsctl failed: %s\n"
-msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSLOG nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSLOG nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:433
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGEOMETRY xfsctl failed: %s\n"
-msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGEOMETRY nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGEOMETRY nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:438
 #, c-format
@@ -1024,7 +1024,7 @@ msgstr "bloki danych zmienione z %lld na %lld\n"
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:441
 #, c-format
 msgid "inode max percent changed from %d to %d\n"
-msgstr "maksymalny procent i-w�z��w zmieniony z %d na %d\n"
+msgstr "maksymalny procent i-węzłów zmieniony z %d na %d\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:444
 #, c-format
@@ -1034,7 +1034,7 @@ msgstr "bloki logu zmienione z %d na %d\n"
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:447
 #, c-format
 msgid "log changed from %s to %s\n"
-msgstr "log zmieniony - by� %s, jest %s\n"
+msgstr "log zmieniony - był %s, jest %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:451
 #, c-format
@@ -1076,29 +1076,29 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wy�wietlanie zbioru rozszerzonych flag i-w�z��w zwi�zanych z bie��cym 
plikiem\n"
-"\n"
-" Ka�da flaga jest wy�wietlana jako pojedynczy znak, w tej kolejno�ci:\n"
-" r - dane pliku s� zapisane w sekcji realtime\n"
-" p - plik ma ju� przydzielone fragmenty (nie do zmiany przez chattr)\n"
-" i - niezmienny, pliku nie mo�na modyfikowa�\n"
-" a - tylko do dopisywania, do pliku mo�na tylko dopisywa�\n"
-" s - wszystkie uaktualnienia s� synchroniczne\n"
-" A - czas dost�pu nie jest uaktualniany dla tego i-w�z�a\n"
-" d - nie do��czanie pliku do zrzutu systemu plik�w\n"
-" t - wpisy tworzone w tym katalogu maj� domy�lnie ustawiony bit realtime\n"
-" P - wpisy tworzone w tym katalogu maj� domy�lnie ID projektu rodzica\n"
-" n - w tym katalogu nie mo�na tworzy� dowi�za� symbolicznych\n"
-" e - dla plik�w nie-realtime - przestrzeganie warto�ci rozmiaru fragmentu 
i-w�z�a\n"
-" E - wpisy tworzone w tym katalogu dziedzicz� warto�� rozmiaru fragmentu\n"
-" f - nie uwzgl�dnianie tego pliku przy defragmentacji systemu plik�w\n"
-" S - w��czenie przydzielania strumieni plikowych dla tego katalogu\n"
+" wyświetlanie zbioru rozszerzonych flag i-węzłów związanych z bieżącym 
plikiem\n"
+"\n"
+" Każda flaga jest wyświetlana jako pojedynczy znak, w tej kolejności:\n"
+" r - dane pliku są zapisane w sekcji realtime\n"
+" p - plik ma już przydzielone fragmenty (nie do zmiany przez chattr)\n"
+" i - niezmienny, pliku nie można modyfikować\n"
+" a - tylko do dopisywania, do pliku można tylko dopisywać\n"
+" s - wszystkie uaktualnienia są synchroniczne\n"
+" A - czas dostępu nie jest uaktualniany dla tego i-węzła\n"
+" d - nie dołączanie pliku do zrzutu systemu plików\n"
+" t - wpisy tworzone w tym katalogu mają domyślnie ustawiony bit realtime\n"
+" P - wpisy tworzone w tym katalogu mają domyślnie ID projektu rodzica\n"
+" n - w tym katalogu nie można tworzyć dowiązań symbolicznych\n"
+" e - dla plików nie-realtime - przestrzeganie wartości rozmiaru fragmentu 
i-węzła\n"
+" E - wpisy tworzone w tym katalogu dziedziczą wartość rozmiaru fragmentu\n"
+" f - nie uwzględnianie tego pliku przy defragmentacji systemu plików\n"
+" S - włączenie przydzielania strumieni plikowych dla tego katalogu\n"
 "\n"
 " Opcje:\n"
-" -R - rekurencyjne zag��bianie si� (przydatne kiedy bie��cy plik jest 
katalogiem)\n"
-" -D - rekurencyjne zag��bianie si�, ale wypisywanie atrybut�w tylko 
katalog�w\n"
-" -a - pokazywanie wszystkich flag, kt�re mo�na ustawi�, obok ustawionych\n"
-" -v - tryb szczeg��owy; pokazywanie d�ugich nazw flag zamiast pojedynczych 
znak�w\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
+" -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale wypisywanie atrybutów tylko 
katalogów\n"
+" -a - pokazywanie wszystkich flag, które można ustawić, obok ustawionych\n"
+" -v - tryb szczegółowy; pokazywanie długich nazw flag zamiast pojedynczych 
znaków\n"
 "\n"
 
 #: ../io/attr.c:90
@@ -1134,33 +1134,33 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" zmiana zbioru rozszerzonych flag i-w�z��w zwi�zanych z bie��cym plikiem\n"
-"\n"
-" Przyk�ady:\n"
-" 'chattr +a' - ustawia flag� tylko do dopisywania\n"
-" 'chattr -a' - zdejmuje flag� tylko do dopisywania\n"
-"\n"
-" -R - rekurencyjne zag��bianie si� (przydatne kiedy bie��cy plik jest 
katalogiem)\n"
-" -D - rekurencyjne zag��bianie si�, ale zmiana atrybut�w tylko katalog�w\n"
-" +/-r - ustawienie/zdj�cie flagi realtime\n"
-" +/-i - ustawienie/zdj�cie flagi immutable (niezmienno�ci)\n"
-" +/-a - ustawienie/zdj�cie flagi append-only (tylko do dopisywania)\n"
-" +/-s - ustawienie/zdj�cie flagi sync (synchronicznego zapisu)\n"
-" +/-A - ustawienie/zdj�cie flagi no-atime\n"
-" +/-d - ustawienie/zdj�cie flagi no-dump\n"
-" +/-t - ustawienie/zdj�cie flagi dziedziczenia realtime\n"
-" +/-P - ustawienie/zdj�cie flagi dziedziczenia ID projektu\n"
-" +/-n - ustawienie/zdj�cie flagi braku dowi�za� symbolicznych\n"
-" +/-e - ustawienie/zdj�cie flagi extent-size (rozmiaru fragmentu)\n"
-" +/-E - ustawienie/zdj�cie flagi dziedziczenia rozmiaru fragmentu\n"
-" +/-f - ustawienie/zdj�cie flagi no-defrag\n"
-" +/-S - ustawienie/zdj�cie flagi przydzielania strumieni plikowych\n"
-" Uwaga1: u�ytkownik musi mie� pewne uprawnienia do zmiany flag\n"
+" zmiana zbioru rozszerzonych flag i-węzłów związanych z bieżącym plikiem\n"
+"\n"
+" Przykłady:\n"
+" 'chattr +a' - ustawia flagę tylko do dopisywania\n"
+" 'chattr -a' - zdejmuje flagę tylko do dopisywania\n"
+"\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
+" -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale zmiana atrybutów tylko katalogów\n"
+" +/-r - ustawienie/zdjęcie flagi realtime\n"
+" +/-i - ustawienie/zdjęcie flagi immutable (niezmienności)\n"
+" +/-a - ustawienie/zdjęcie flagi append-only (tylko do dopisywania)\n"
+" +/-s - ustawienie/zdjęcie flagi sync (synchronicznego zapisu)\n"
+" +/-A - ustawienie/zdjęcie flagi no-atime\n"
+" +/-d - ustawienie/zdjęcie flagi no-dump\n"
+" +/-t - ustawienie/zdjęcie flagi dziedziczenia realtime\n"
+" +/-P - ustawienie/zdjęcie flagi dziedziczenia ID projektu\n"
+" +/-n - ustawienie/zdjęcie flagi braku dowiązań symbolicznych\n"
+" +/-e - ustawienie/zdjęcie flagi extent-size (rozmiaru fragmentu)\n"
+" +/-E - ustawienie/zdjęcie flagi dziedziczenia rozmiaru fragmentu\n"
+" +/-f - ustawienie/zdjęcie flagi no-defrag\n"
+" +/-S - ustawienie/zdjęcie flagi przydzielania strumieni plikowych\n"
+" Uwaga1: użytkownik musi mieć pewne uprawnienia do zmiany flag\n"
 "     immutable/append-only\n"
-" Uwaga2: plik�w immutable/append-only nie mo�na usuwa�; usuwanie tych 
plik�w\n"
-"     wymaga zdj�cia flag immutable/append-only przed usuni�ciem.\n"
-" Uwaga3: flag� realtime mo�na ustawi� tylko je�li system plik�w ma sekcj�\n"
-"     realtime i (zwyk�y) plik musi by� pusty przy ustawianiu flagi.\n"
+" Uwaga2: plików immutable/append-only nie można usuwać; usuwanie tych 
plików\n"
+"     wymaga zdjęcia flag immutable/append-only przed usunięciem.\n"
+" Uwaga3: flagę realtime można ustawić tylko jeśli system plików ma sekcję\n"
+"     realtime i (zwykły) plik musi być pusty przy ustawianiu flagi.\n"
 "\n"
 
 #: ../io/attr.c:171 ../io/attr.c:247 ../io/open.c:403 ../io/open.c:475
@@ -1168,18 +1168,18 @@ msgstr ""
 #: ../quota/project.c:105 ../quota/project.c:147 ../quota/project.c:191
 #, c-format
 msgid "%s: cannot open %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na otworzy� %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można otworzyć %s: %s\n"
 
 #: ../io/attr.c:174 ../io/attr.c:221 ../io/attr.c:250 ../io/attr.c:321
 #: ../quota/project.c:109 ../quota/project.c:152 ../quota/project.c:196
 #, c-format
 msgid "%s: cannot get flags on %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na pobra� flag %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można pobrać flag %s: %s\n"
 
 #: ../io/attr.c:256 ../io/attr.c:327
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set flags on %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na ustawi� flag %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można ustawić flag %s: %s\n"
 
 #: ../io/attr.c:291 ../io/attr.c:305
 #, c-format
@@ -1189,7 +1189,7 @@ msgstr "%s: nieznana flaga\n"
 #: ../io/attr.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: bad chattr command, not +/-X\n"
-msgstr "%s: z�e polecenie chattr - nie +/-X\n"
+msgstr "%s: złe polecenie chattr - nie +/-X\n"
 
 #: ../io/attr.c:336
 msgid "chattr"
@@ -1201,7 +1201,7 @@ msgstr "[-R|-D] [+/-"
 
 #: ../io/attr.c:343
 msgid "change extended inode flags on the currently open file"
-msgstr "zmiana rozszerzonych flag i-w�z��w aktualnie otwartego pliku"
+msgstr "zmiana rozszerzonych flag i-węzłów aktualnie otwartego pliku"
 
 #: ../io/attr.c:346
 msgid "lsattr"
@@ -1213,7 +1213,7 @@ msgstr "[-R|-D|-a|-v]"
 
 #: ../io/attr.c:353
 msgid "list extended inode flags set on the currently open file"
-msgstr "wypisanie rozszerzonych flag i-w�z��w aktualnie otwartego pliku"
+msgstr "wypisanie rozszerzonych flag i-węzłów aktualnie otwartego pliku"
 
 #: ../io/bmap.c:30
 #, c-format
@@ -1238,40 +1238,40 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wypisanie mapowania blok�w dla danych lub atrybut�w pliku na XFS-ie\n"
-" Przyk�ad:\n"
-" 'bmap -vp' - szczeg��owa mapa w formacie tabeli wraz z nie zapisanymi\n"
+" wypisanie mapowania bloków dla danych lub atrybutów pliku na XFS-ie\n"
+" Przykład:\n"
+" 'bmap -vp' - szczegółowa mapa w formacie tabeli wraz z nie zapisanymi\n"
 "       fragmentami\n"
 "\n"
-" bmap wypisuje map� blok�w dysku u�ywanych przez bie��cy plik.\n"
-" Mapa opisuje ka�dy fragment u�yty przez plik, a tak�e regiony w pliku\n"
-" nie maj�ce przypisanych blok�w (dziury).\n"
-" Domy�lnie ka�da linia listingu przyjmuje nast�puj�c� posta�:\n"
-"   fragment: [offsetpocz..offsetko�c]: blokpocz..blokko�c\n"
-" Dziury s� oznaczane przez zast�pienie blokpocz..blokko�c przez 'dziura'.\n"
-" Wszystkie offsety w plikach i bloki dysku s� w jednostkach 512-bajtowych.\n"
-" -a - wypisanie mapy ga��zi atrybut�w zamiast ga��zi danych.\n"
-" -d - pomini�cie zdarzenia odczytu DMAPI, pokazanie cz��ci offline jako 
dziur.\n"
-" -l - wy�wietlenie tak�e d�ugo�ci ka�dego fragmentu w 512-bajtowych 
blokach.\n"
-" Uwaga: bmap dla plik�w nie b�d�cych plikami zwyk�ymi mo�na uzyska� pod\n"
-" warunkiem, �e plik zosta� otwarty odpowiednio (w szczeg�lno�ci musi by�\n"
+" bmap wypisuje mapę bloków dysku używanych przez bieżący plik.\n"
+" Mapa opisuje każdy fragment użyty przez plik, a także regiony w pliku\n"
+" nie mające przypisanych bloków (dziury).\n"
+" Domyślnie każda linia listingu przyjmuje następującą postać:\n"
+"   fragment: [offsetpocz..offsetkońc]: blokpocz..blokkońc\n"
+" Dziury są oznaczane przez zastąpienie blokpocz..blokkońc przez 'dziura'.\n"
+" Wszystkie offsety w plikach i bloki dysku są w jednostkach 512-bajtowych.\n"
+" -a - wypisanie mapy gałęzi atrybutów zamiast gałęzi danych.\n"
+" -d - pominięcie zdarzenia odczytu DMAPI, pokazanie części offline jako 
dziur.\n"
+" -l - wyświetlenie także długości każdego fragmentu w 512-bajtowych 
blokach.\n"
+" Uwaga: bmap dla plików nie będących plikami zwykłymi można uzyskać pod\n"
+" warunkiem, że plik został otwarty odpowiednio (w szczególności musi być\n"
 " otwarty tylko do odczytu).\n"
 "\n"
 
 #: ../io/bmap.c:120
 #, c-format
 msgid "%s: can't get geometry [\"%s\"]: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na uzyska� geometrii [\"%s\"]: %s\n"
+msgstr "%s: nie można uzyskać geometrii [\"%s\"]: %s\n"
 
 #: ../io/bmap.c:128
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read attrs on \"%s\": %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odczyta� atrybut�w \"%s\": %s\n"
+msgstr "%s: nie można odczytać atrybutów \"%s\": %s\n"
 
 #: ../io/bmap.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: malloc of %d bytes failed.\n"
-msgstr "%s: przydzielenie %d bajt�w nie powiod�o si�.\n"
+msgstr "%s: przydzielenie %d bajtów nie powiodło się.\n"
 
 #: ../io/bmap.c:194
 #, c-format
@@ -1281,12 +1281,12 @@ msgstr "%s: xfsctl(XFS_IOC_GETBMAPX) iflags=0x%x 
[\"%s\"]: %s\n"
 #: ../io/bmap.c:225
 #, c-format
 msgid "%s: cannot realloc %d bytes\n"
-msgstr "%s: nie mo�na wykona� realloc na %d bajt�w\n"
+msgstr "%s: nie można wykonać realloc na %d bajtów\n"
 
 #: ../io/bmap.c:234
 #, c-format
 msgid "%s: no extents\n"
-msgstr "%s: brak fragment�w\n"
+msgstr "%s: brak fragmentów\n"
 
 #: ../io/bmap.c:248 ../io/bmap.c:376
 #, c-format
@@ -1296,7 +1296,7 @@ msgstr "dziura"
 #: ../io/bmap.c:257
 #, c-format
 msgid " %lld blocks\n"
-msgstr " %lld blok�w\n"
+msgstr " %lld bloków\n"
 
 #: ../io/bmap.c:336
 msgid "EXT"
@@ -1308,11 +1308,11 @@ msgstr "OFFSET-W-PLIKU"
 
 #: ../io/bmap.c:338
 msgid "RT-BLOCK-RANGE"
-msgstr "ZAKRES-BLOK�W-RT"
+msgstr "ZAKRES-BLOKÓW-RT"
 
 #: ../io/bmap.c:338
 msgid "BLOCK-RANGE"
-msgstr "ZAKRES-BLOK�W"
+msgstr "ZAKRES-BLOKÓW"
 
 #: ../io/bmap.c:339
 msgid "AG"
@@ -1333,32 +1333,32 @@ msgstr " FLAGI"
 #: ../io/bmap.c:410
 #, c-format
 msgid " FLAG Values:\n"
-msgstr " Warto�ci FLAG:\n"
+msgstr " Wartości FLAG:\n"
 
 #: ../io/bmap.c:411
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Unwritten preallocated extent\n"
-msgstr "  %*.*o Nie zapisany, ju� przydzielony fragment\n"
+msgstr "  %*.*o Nie zapisany, już przydzielony fragment\n"
 
 #: ../io/bmap.c:413
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't begin on stripe unit\n"
-msgstr "  %*.*o Nie zaczyna si� od jednostki pasa\n"
+msgstr "  %*.*o Nie zaczyna się od jednostki pasa\n"
 
 #: ../io/bmap.c:415
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't end  on stripe unit\n"
-msgstr "  %*.*o Nie ko�czy si� na jednostce pasa\n"
+msgstr "  %*.*o Nie kończy się na jednostce pasa\n"
 
 #: ../io/bmap.c:417
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't begin on stripe width\n"
-msgstr "  %*.*o Nie zaczyna si� na szeroko�ci pasa\n"
+msgstr "  %*.*o Nie zaczyna się na szerokości pasa\n"
 
 #: ../io/bmap.c:419
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't end  on stripe width\n"
-msgstr "  %*.*o Nie ko�czy si� na szeroko�ci pasa\n"
+msgstr "  %*.*o Nie kończy się na szerokości pasa\n"
 
 #: ../io/bmap.c:430
 msgid "bmap"
@@ -1370,7 +1370,7 @@ msgstr "[-adlpv] [-n nx]"
 
 #: ../io/bmap.c:436
 msgid "print block mapping for an XFS file"
-msgstr "wypisanie mapowania blok�w dla pliku na XFS-ie"
+msgstr "wypisanie mapowania bloków dla pliku na XFS-ie"
 
 #: ../io/fadvise.c:31
 #, c-format
@@ -1394,22 +1394,22 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" doradzenie buforowi stron w sprawie oczekiwanych schemat�w we/wy na 
bie��cym\n"
+" doradzenie buforowi stron w sprawie oczekiwanych schematów we/wy na 
bieżącym\n"
 " pliku\n"
 "\n"
-" fadvise modyfikuje zachowanie bufora stron przy operacjach na bie��cym 
pliku.\n"
-" Niekt�re polecenia fadvise ([*] poni�ej) wymagaj� podania zakresu.\n"
-" Bez argument�w zak�ada si� doradzenie POSIX_FADV_NORMAL.\n"
-" -d - podane strony nie s� wymagane (POSIX_FADV_DONTNEED) [*]\n"
-" -n - dost�p do danych b�dzie jednokrotny (POSIX_FADV_NOREUSE) [*]\n"
-" -r - nale�y oczekiwa� losowych odwo�a� do stron (POSIX_FADV_RANDOM)\n"
-" -s - nale�y oczekiwa� sekwencyjnych odwo�a� do stron 
(POSIX_FADV_SEQUENTIAL)\n"
-" -w - podane strony b�d� potrzebne (POSIX_FADV_WILLNEED) [*]\n"
-" Uwagi: te interfejsy nie by�y obs�ugiwane przez j�dra Linuksa przed 2.6.\n"
-" NORMAL ustawia domy�ln� warto�� czytania z wyprzedzeniem dla pliku.\n"
+" fadvise modyfikuje zachowanie bufora stron przy operacjach na bieżącym 
pliku.\n"
+" Niektóre polecenia fadvise ([*] poniżej) wymagają podania zakresu.\n"
+" Bez argumentów zakłada się doradzenie POSIX_FADV_NORMAL.\n"
+" -d - podane strony nie są wymagane (POSIX_FADV_DONTNEED) [*]\n"
+" -n - dostęp do danych będzie jednokrotny (POSIX_FADV_NOREUSE) [*]\n"
+" -r - należy oczekiwać losowych odwołań do stron (POSIX_FADV_RANDOM)\n"
+" -s - należy oczekiwać sekwencyjnych odwołań do stron 
(POSIX_FADV_SEQUENTIAL)\n"
+" -w - podane strony będą potrzebne (POSIX_FADV_WILLNEED) [*]\n"
+" Uwagi: te interfejsy nie były obsługiwane przez jądra Linuksa przed 2.6.\n"
+" NORMAL ustawia domyślną wartość czytania z wyprzedzeniem dla pliku.\n"
 " RANDOM ustawia czytanie z wyprzedzeniem dla pliku na zero.\n"
-" SEQUENTIAL ustawia podw�jn� domy�ln� warto�� czytania z wyprzedzeniem.\n"
-" WILLNEED i NOREUSE s� r�wnoznaczne i wymuszaj� maksymalne czytanie\n"
+" SEQUENTIAL ustawia podwójną domyślną wartość czytania z wyprzedzeniem.\n"
+" WILLNEED i NOREUSE są równoznaczne i wymuszają maksymalne czytanie\n"
 " z wyprzedzeniem.\n"
 "\n"
 
@@ -1418,7 +1418,7 @@ msgstr ""
 #: ../io/pwrite.c:282 ../io/sendfile.c:126
 #, c-format
 msgid "non-numeric offset argument -- %s\n"
-msgstr "nieliczbowy argument b�d�cy offsetem - %s\n"
+msgstr "nieliczbowy argument będący offsetem - %s\n"
 
 #: ../io/fadvise.c:100 ../io/madvise.c:94 ../io/mincore.c:54 ../io/mmap.c:212
 #: ../io/mmap.c:308 ../io/mmap.c:394 ../io/mmap.c:553 ../io/pread.c:330
@@ -1426,7 +1426,7 @@ msgstr "nieliczbowy argument b
 #: ../io/sendfile.c:133
 #, c-format
 msgid "non-numeric length argument -- %s\n"
-msgstr "nieliczbowy argument b�d�cy d�ugo�ci� - %s\n"
+msgstr "nieliczbowy argument będący długością - %s\n"
 
 #: ../io/fadvise.c:118
 msgid "fadvise"
@@ -1434,7 +1434,7 @@ msgstr "fadvise"
 
 #: ../io/fadvise.c:123
 msgid "[-dnrsw] [off len]"
-msgstr "[-dnrsw] [offset d�ugo��]"
+msgstr "[-dnrsw] [offset długość]"
 
 #: ../io/fadvise.c:124
 msgid "advisory commands for sections of a file"
@@ -1463,11 +1463,11 @@ msgstr "niesynchr"
 
 #: ../io/file.c:43 ../io/open.c:83
 msgid "direct"
-msgstr "bezpo�redni"
+msgstr "bezpośredni"
 
 #: ../io/file.c:43 ../io/open.c:83
 msgid "non-direct"
-msgstr "niebezpo�redni"
+msgstr "niebezpośredni"
 
 #: ../io/file.c:44 ../io/open.c:84
 msgid "read-only"
@@ -1487,12 +1487,12 @@ msgstr ",tylko dopisywanie"
 
 #: ../io/file.c:47 ../io/open.c:87
 msgid ",non-block"
-msgstr ",nieblokuj�cy"
+msgstr ",nieblokujący"
 
 #: ../io/file.c:81 ../io/sendfile.c:103 ../quota/path.c:112
 #, c-format
 msgid "value %d is out of range (0-%d)\n"
-msgstr "warto�� %d jest spoza zakresu (0-%d)\n"
+msgstr "wartość %d jest spoza zakresu (0-%d)\n"
 
 #: ../io/file.c:92
 msgid "file"
@@ -1508,7 +1508,7 @@ msgstr "[N]"
 
 #: ../io/file.c:99
 msgid "set the current file"
-msgstr "ustawienie bie��cego pliku"
+msgstr "ustawienie bieżącego pliku"
 
 #: ../io/file.c:101 ../quota/path.c:133
 msgid "print"
@@ -1520,17 +1520,17 @@ msgstr "p"
 
 #: ../io/file.c:108
 msgid "list current open files and memory mappings"
-msgstr "wypisanie aktualnie otwartych plik�w i odwzorowa� w pami�ci"
+msgstr "wypisanie aktualnie otwartych plików i odwzorowań w pamięci"
 
 #: ../io/freeze.c:37
 #, c-format
 msgid "%s: cannot freeze filesystem at %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na zamrozi� systemu plik�w na %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można zamrozić systemu plików na %s: %s\n"
 
 #: ../io/freeze.c:54
 #, c-format
 msgid "%s: cannot unfreeze filesystem mounted at %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odmrozi� systemu plik�w podmontowanego pod %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można odmrozić systemu plików podmontowanego pod %s: %s\n"
 
 #: ../io/freeze.c:65
 msgid "freeze"
@@ -1538,7 +1538,7 @@ msgstr "freeze"
 
 #: ../io/freeze.c:70
 msgid "freeze filesystem of current file"
-msgstr "zamro�enie systemu plik�w na bie��cym pliku"
+msgstr "zamrożenie systemu plików na bieżącym pliku"
 
 #: ../io/freeze.c:72
 msgid "thaw"
@@ -1546,7 +1546,7 @@ msgstr "thaw"
 
 #: ../io/freeze.c:77
 msgid "unfreeze filesystem of current file"
-msgstr "odmro�enie systemu plik�w na bie��cym pliku"
+msgstr "odmrożenie systemu plików na bieżącym pliku"
 
 #: ../io/fsync.c:54
 msgid "fsync"
@@ -1559,7 +1559,7 @@ msgstr " "
 
 #: ../io/fsync.c:59
 msgid "calls fsync(2) to flush all in-core file state to disk"
-msgstr "wywo�anie fsync(2) aby zrzuci� ca�y stan pliku z pami�ci na dysk"
+msgstr "wywołanie fsync(2) aby zrzucić cały stan pliku z pamięci na dysk"
 
 #: ../io/fsync.c:61
 msgid "fdatasync"
@@ -1571,7 +1571,7 @@ msgstr "ds"
 
 #: ../io/fsync.c:66
 msgid "calls fdatasync(2) to flush the files in-core data to disk"
-msgstr "wywo�anie fdatasync(2) aby zrzuci� dane pliku z pami�ci na dysk"
+msgstr "wywołanie fdatasync(2) aby zrzucić dane pliku z pamięci na dysk"
 
 #: ../io/getrusage.c:112
 msgid "getrusage"
@@ -1583,12 +1583,12 @@ msgstr "g"
 
 #: ../io/getrusage.c:118
 msgid "report process resource usage"
-msgstr "informacje o wykorzystaniu zasob�w przez proces"
+msgstr "informacje o wykorzystaniu zasobów przez proces"
 
 #: ../io/imap.c:53
 #, c-format
 msgid "ino %10llu count %2d mask %016llx\n"
-msgstr "i-w�ze� %10llu liczba %2d maska %016llx\n"
+msgstr "i-węzeł %10llu liczba %2d maska %016llx\n"
 
 #: ../io/imap.c:67
 msgid "imap"
@@ -1596,32 +1596,32 @@ msgstr "imap"
 
 #: ../io/imap.c:71
 msgid "[nentries]"
-msgstr "[liczba_wpis�w]"
+msgstr "[liczba_wpisów]"
 
 #: ../io/imap.c:73
 msgid "inode map for filesystem of current file"
-msgstr "map i-w�z��w dla systemu plik�w bie��cego pliku"
+msgstr "map i-węzłów dla systemu plików bieżącego pliku"
 
 #: ../io/init.c:35
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-adFfmrRstx] [-p prog] [-c cmd]... file\n"
-msgstr "Sk�adnia: %s [-adFfmrRstx] [-p program] [-c polecenie]... plik\n"
+msgstr "Składnia: %s [-adFfmrRstx] [-p program] [-c polecenie]... plik\n"
 
 #: ../io/init.c:98 ../io/mmap.c:168 ../io/mmap.c:175 ../io/mmap.c:178
 #: ../io/open.c:281
 #, c-format
 msgid "no files are open, try 'help open'\n"
-msgstr "nie ma otwartych plik�w, spr�buj 'help open'\n"
+msgstr "nie ma otwartych plików, spróbuj 'help open'\n"
 
 #: ../io/init.c:102 ../io/mmap.c:167 ../io/mmap.c:174
 #, c-format
 msgid "no mapped regions, try 'help mmap'\n"
-msgstr "nie ma podmapowanych region�w, spr�buj 'help mmap'\n"
+msgstr "nie ma podmapowanych regionów, spróbuj 'help mmap'\n"
 
 #: ../io/init.c:108
 #, c-format
 msgid "foreign file active, %s command is for XFS filesystems only\n"
-msgstr "aktywny jest plik obcy, polecenie %s jest tylko dla system�w plik�w 
XFS\n"
+msgstr "aktywny jest plik obcy, polecenie %s jest tylko dla systemów plików 
XFS\n"
 
 #: ../io/init.c:153 ../io/open.c:303
 #, c-format
@@ -1643,16 +1643,16 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wprowadzenie b��d�w do systemu plik�w aktualnie otwartego pliku\n"
+" wprowadzenie błędów do systemu plików aktualnie otwartego pliku\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
-" 'inject readagf' - spowodowanie b��d�w przy odczytach wolnego miejsca grup\n"
+" Przykład:\n"
+" 'inject readagf' - spowodowanie błędów przy odczytach wolnego miejsca grup\n"
 "          alokacji\n"
 "\n"
-" inject powoduje, �e j�dro generuje i reaguje na b��dy wewn�trz XFS-a,\n"
-" pod warunkiem, �e kod XFS-a w j�drze zosta� zbudowany z w��czonymi opcjami\n"
-" diagnostycznymi. Bez argument�w wy�wietla list� znacznik�w wprowadzania\n"
-" b��d�w.\n"
+" inject powoduje, że jądro generuje i reaguje na błędy wewnątrz XFS-a,\n"
+" pod warunkiem, że kod XFS-a w jądrze został zbudowany z włączonymi opcjami\n"
+" diagnostycznymi. Bez argumentów wyświetla listę znaczników wprowadzania\n"
+" błędów.\n"
 "\n"
 
 #: ../io/inject.c:135
@@ -1670,7 +1670,7 @@ msgstr "[znacznik ...]"
 
 #: ../io/inject.c:157
 msgid "inject errors into a filesystem"
-msgstr "wprowadzanie b��d�w do systemu plik�w"
+msgstr "wprowadzanie błędów do systemu plików"
 
 #: ../io/madvise.c:32
 #, c-format
@@ -1693,19 +1693,19 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" doradzenie buforowi stron w sprawie oczekiwanych schemat�w dost�pu do 
odwzorowa�\n"
+" doradzenie buforowi stron w sprawie oczekiwanych schematów dostępu do 
odwzorowań\n"
 "\n"
-" madvise modyfikuje zachowanie bufora stron przy operacjach na bie��cym\n"
-" odwzorowaniu. Niekt�re polecenia madvise ([*] poni�ej) wymagaj� podania 
zakresu.\n"
-" Bez argument�w zak�ada si� doradzenie POSIX_MADV_NORMAL.\n"
-" -d - podane strony nie s� wymagane (POSIX_MADV_DONTNEED) [*]\n"
-" -r - nale�y oczekiwa� losowych odwo�a� do stron (POSIX_MADV_RANDOM)\n"
-" -s - nale�y oczekiwa� sekwencyjnych odwo�a� do stron 
(POSIX_MADV_SEQUENTIAL)\n"
-" -w - podane strony b�d� potrzebne (POSIX_MADV_WILLNEED) [*]\n"
+" madvise modyfikuje zachowanie bufora stron przy operacjach na bieżącym\n"
+" odwzorowaniu. Niektóre polecenia madvise ([*] poniżej) wymagają podania 
zakresu.\n"
+" Bez argumentów zakłada się doradzenie POSIX_MADV_NORMAL.\n"
+" -d - podane strony nie są wymagane (POSIX_MADV_DONTNEED) [*]\n"
+" -r - należy oczekiwać losowych odwołań do stron (POSIX_MADV_RANDOM)\n"
+" -s - należy oczekiwać sekwencyjnych odwołań do stron 
(POSIX_MADV_SEQUENTIAL)\n"
+" -w - podane strony będą potrzebne (POSIX_MADV_WILLNEED) [*]\n"
 " Uwagi:\n"
-" NORMAL ustawia domy�ln� warto�� czytania z wyprzedzeniem dla pliku.\n"
+" NORMAL ustawia domyślną wartość czytania z wyprzedzeniem dla pliku.\n"
 " RANDOM ustawia czytanie z wyprzedzeniem dla pliku na zero.\n"
-" SEQUENTIAL ustawia podw�jn� domy�ln� warto�� czytania z wyprzedzeniem.\n"
+" SEQUENTIAL ustawia podwójną domyślną wartość czytania z wyprzedzeniem.\n"
 " WILLNEED wymusza maksymalne czytanie z wyprzedzeniem.\n"
 "\n"
 
@@ -1719,11 +1719,11 @@ msgstr "ma"
 
 #: ../io/madvise.c:122
 msgid "[-drsw] [off len]"
-msgstr "[-drsw] [offset d�ugo��]"
+msgstr "[-drsw] [offset długość]"
 
 #: ../io/madvise.c:123
 msgid "give advice about use of memory"
-msgstr "doradzenie w sprawie u�ycia pami�ci"
+msgstr "doradzenie w sprawie użycia pamięci"
 
 #: ../io/mincore.c:87 ../io/mincore.c:97
 #, c-format
@@ -1740,31 +1740,31 @@ msgstr "mi"
 
 #: ../io/mincore.c:117
 msgid "[off len]"
-msgstr "[offset d�ugo��]"
+msgstr "[offset długość]"
 
 #: ../io/mincore.c:118
 msgid "find mapping pages that are memory resident"
-msgstr "odnalezienie stron odwzorowa� przechowywanych w pami�ci"
+msgstr "odnalezienie stron odwzorowań przechowywanych w pamięci"
 
 #: ../io/mmap.c:76
 #, c-format
 msgid "offset (%lld) is before start of mapping (%lld)\n"
-msgstr "offset (%lld) przed pocz�tkiem odwzorowania (%lld)\n"
+msgstr "offset (%lld) przed początkiem odwzorowania (%lld)\n"
 
 #: ../io/mmap.c:82
 #, c-format
 msgid "offset (%lld) is beyond end of mapping (%lld)\n"
-msgstr "offset (%lld) za ko�cem odwzorowania (%lld)\n"
+msgstr "offset (%lld) za końcem odwzorowania (%lld)\n"
 
 #: ../io/mmap.c:87
 #, c-format
 msgid "range (%lld:%lld) is beyond mapping (%lld:%ld)\n"
-msgstr "przedzia� (%lld:%lld) poza odwzorowaniem (%lld:%ld)\n"
+msgstr "przedział (%lld:%lld) poza odwzorowaniem (%lld:%ld)\n"
 
 #: ../io/mmap.c:93
 #, c-format
 msgid "offset address (%p) is not page aligned\n"
-msgstr "adres offsetu (%p) nie jest wyr�wnany do rozmiaru strony\n"
+msgstr "adres offsetu (%p) nie jest wyrównany do rozmiaru strony\n"
 
 #: ../io/mmap.c:133
 #, c-format
@@ -1787,21 +1787,21 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" odwzorowanie przedzia�u z bie��cego pliku w pami�ci\n"
+" odwzorowanie przedziału z bieżącego pliku w pamięci\n"
 "\n"
-"Przyk�ad:\n"
-" 'mmap -rw 0 1m' - odwzorowuje 1MB od pocz�tku bie��cego pliku\n"
+"Przykład:\n"
+" 'mmap -rw 0 1m' - odwzorowuje 1MB od początku bieżącego pliku\n"
 "\n"
-" mmap odwzorowuje w pami�ci przedzia� z pliku do dalszego wykorzystania 
przez\n"
+" mmap odwzorowuje w pamięci przedział z pliku do dalszego wykorzystania 
przez\n"
 " inne polecenia xfs_io.\n"
-" Bez argument�w mmap pokazuje aktualne odwzorowania. Bie��ce odwzorowanie\n"
-" mo�na ustawi� przy u�yciu formy jednoargumentowej (mmap numer lub adres).\n"
-" Je�li podano dwa argumenty (przedzia�), tworzone jest nowe odwzorowanie\n"
-" i dost�pne s� nast�puj�ce opcje:\n"
-" -r - odwzorowanie z ochron� PROT_READ\n"
-" -w - odwzorowanie z ochron� PROT_WRITE\n"
-" -x - odwzorowanie z ochron� PROT_EXEC\n"
-" Je�li nie podano trybu ochrony, domy�lnie u�ywane s� wszystkie.\n"
+" Bez argumentów mmap pokazuje aktualne odwzorowania. Bieżące odwzorowanie\n"
+" można ustawić przy użyciu formy jednoargumentowej (mmap numer lub adres).\n"
+" Jeśli podano dwa argumenty (przedział), tworzone jest nowe odwzorowanie\n"
+" i dostępne są następujące opcje:\n"
+" -r - odwzorowanie z ochroną PROT_READ\n"
+" -w - odwzorowanie z ochroną PROT_WRITE\n"
+" -x - odwzorowanie z ochroną PROT_EXEC\n"
+" Jeśli nie podano trybu ochrony, domyślnie używane są wszystkie.\n"
 "\n"
 
 #: ../io/mmap.c:254
@@ -1820,15 +1820,15 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" zrzucenie przedzia�u bajt�w w bie��cym odwzorowaniu pami�ci\n"
+" zrzucenie przedziału bajtów w bieżącym odwzorowaniu pamięci\n"
 "\n"
-" msync zapisuje wszystkie zmodyfikowane kopie stron z podanego przedzia�u\n"
-" (lub ca�ego odwzorowania, je�li nie podano przedzia�u) do miejsca\n"
-" przechowywania danych. Opcjonalnie uniewa�nia bufor, �eby dalsze odwo�ania\n"
-" do tych stron odbywa�y si� z miejsca przechowywania danych (zamiast kopii\n"
-" w pami�ci podr�cznej).\n"
+" msync zapisuje wszystkie zmodyfikowane kopie stron z podanego przedziału\n"
+" (lub całego odwzorowania, jeśli nie podano przedziału) do miejsca\n"
+" przechowywania danych. Opcjonalnie unieważnia bufor, żeby dalsze odwołania\n"
+" do tych stron odbywały się z miejsca przechowywania danych (zamiast kopii\n"
+" w pamięci podręcznej).\n"
 " -a - wykonanie zapisu asynchronicznego (MS_ASYNC)\n"
-" -i - uniewa�nienie odwzorowanych stron (MS_INVALIDATE)\n"
+" -i - unieważnienie odwzorowanych stron (MS_INVALIDATE)\n"
 " -s - wykonanie zapisu synchronicznego (MS_SYNC)\n"
 "\n"
 
@@ -1856,25 +1856,25 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" odczytanie przedzia�u bajt�w w bie��cym odwzorowaniu pami�ci\n"
+" odczytanie przedziału bajtów w bieżącym odwzorowaniu pamięci\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
-" 'mread -v 512 20' - wyrzucenie 20 bajt�w odczytanych od 512 bajtu\n"
+" Przykład:\n"
+" 'mread -v 512 20' - wyrzucenie 20 bajtów odczytanych od 512 bajtu\n"
 "           w odwzorowaniu\n"
 "\n"
-" mread odwo�uje si� do przedzia�u bie��cego odwzorowania pami�ci, 
opcjonalnie\n"
-" wyrzucaj�c go na strumie� standardowego wyj�cia (z opcj� -v) do dalszych 
bada�.\n"
-" -f - tryb szczeg��owy, wyrzucenie bajt�w z offsetami wzgl�dem pocz�tku 
pliku.\n"
-" -r - odwrotna kolejno��; dost�p pocz�wszy od ko�ca przedzia�u do pocz�tku.\n"
-" -v - tryb szczeg��owy, wyrzucenie bajt�w z offsetami wzgl�dem pocz�tku\n"
+" mread odwołuje się do przedziału bieżącego odwzorowania pamięci, 
opcjonalnie\n"
+" wyrzucając go na strumień standardowego wyjścia (z opcją -v) do dalszych 
badań.\n"
+" -f - tryb szczegółowy, wyrzucenie bajtów z offsetami względem początku 
pliku.\n"
+" -r - odwrotna kolejność; dostęp począwszy od końca przedziału do początku.\n"
+" -v - tryb szczegółowy, wyrzucenie bajtów z offsetami względem początku\n"
 " odwzorowania.\n"
-" Dost�py s� wykonywane sekwencyjnie, domy�lnie od offsetu pocz�tkowego.\n"
+" Dostępy są wykonywane sekwencyjnie, domyślnie od offsetu początkowego.\n"
 " Uwagi:\n"
-"  Odwo�ania do ca�ych stron za ko�cem pliku powoduj� w efekcie sygna� 
SIGBUS.\n"
-"  Sygna�y SIGBUS mog� by� wywo�ane tak�e przy r��nych zdarzeniach 
zwi�zanych\n"
-"  z systemem plik�w, w��cznie z b��dami przekroczenia limit�w (quota) oraz\n"
-"  fizycznymi b��dami urz�dzenia (takimi jak nieczytelne bloki dysku). Na 
tym\n"
-"  etapie nie ma pr�b wy�apania sygna��w...\n"
+"  Odwołania do całych stron za końcem pliku powodują w efekcie sygnał 
SIGBUS.\n"
+"  Sygnały SIGBUS mogą być wywołane także przy różnych zdarzeniach 
związanych\n"
+"  z systemem plików, włącznie z błędami przekroczenia limitów (quota) oraz\n"
+"  fizycznymi błędami urządzenia (takimi jak nieczytelne bloki dysku). Na 
tym\n"
+"  etapie nie ma prób wyłapania sygnałów...\n"
 "\n"
 
 #: ../io/mmap.c:494
@@ -1894,17 +1894,17 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" zmiana przedzia�u bajt�w w bie��cym odwzorowaniu pami�ci\n"
+" zmiana przedziału bajtów w bieżącym odwzorowaniu pamięci\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
-" 'mwrite 512 20' - zapisuje 20 bajt�w od 512 bajtu w bie��cym odwzorowaniu.\n"
+" Przykład:\n"
+" 'mwrite 512 20' - zapisuje 20 bajtów od 512 bajtu w bieżącym odwzorowaniu.\n"
 "\n"
-" mwrite zapisuje bajt do przedzia�u pami�ci w ramach odwzorowania.\n"
-" Domy�lnie zapisywan� warto�ci� jest 'X', powtarzane do wype�nienia 
przedzia�u.\n"
-" -S - u�ycie alternatywnego znaku\n"
-" -r - odwrotna kolejno��; rozpocz�cie zapisywania od ko�ca przedzia�u do\n"
-" pocz�tku\n"
-" Zapisy s� wykonywane kolejno, domy�lnie od offsetu pocz�tkowego.\n"
+" mwrite zapisuje bajt do przedziału pamięci w ramach odwzorowania.\n"
+" Domyślnie zapisywaną wartością jest 'X', powtarzane do wypełnienia 
przedziału.\n"
+" -S - użycie alternatywnego znaku\n"
+" -r - odwrotna kolejność; rozpoczęcie zapisywania od końca przedziału do\n"
+" początku\n"
+" Zapisy są wykonywane kolejno, domyślnie od offsetu początkowego.\n"
 "\n"
 
 #: ../io/mmap.c:530 ../io/pread.c:315 ../io/pwrite.c:249 ../io/pwrite.c:268
@@ -1922,11 +1922,11 @@ msgstr "mm"
 
 #: ../io/mmap.c:586
 msgid "[N] | [-rwx] [off len]"
-msgstr "[N] | [-rwx] [offset d�ugo��]"
+msgstr "[N] | [-rwx] [offset długość]"
 
 #: ../io/mmap.c:588
 msgid "mmap a range in the current file, show mappings"
-msgstr "odwzorowanie przedzia�u w bie��cym pliku, pokazanie odwzorowa�"
+msgstr "odwzorowanie przedziału w bieżącym pliku, pokazanie odwzorowań"
 
 #: ../io/mmap.c:591
 msgid "mread"
@@ -1938,11 +1938,11 @@ msgstr "mr"
 
 #: ../io/mmap.c:597
 msgid "[-r] [off len]"
-msgstr "[-r] [offset d�ugo��]"
+msgstr "[-r] [offset długość]"
 
 #: ../io/mmap.c:599
 msgid "reads data from a region in the current memory mapping"
-msgstr "odczyt danych z regionu w bie��cym odwzorowaniu pami�ci"
+msgstr "odczyt danych z regionu w bieżącym odwzorowaniu pamięci"
 
 #: ../io/mmap.c:602
 msgid "msync"
@@ -1954,11 +1954,11 @@ msgstr "ms"
 
 #: ../io/mmap.c:608
 msgid "[-ais] [off len]"
-msgstr "[-ais] [offset d�ugo��]"
+msgstr "[-ais] [offset długość]"
 
 #: ../io/mmap.c:609
 msgid "flush a region in the current memory mapping"
-msgstr "zrzucenie regionu w bie��cym odwzorowaniu pami�ci"
+msgstr "zrzucenie regionu w bieżącym odwzorowaniu pamięci"
 
 #: ../io/mmap.c:612
 msgid "munmap"
@@ -1970,7 +1970,7 @@ msgstr "mu"
 
 #: ../io/mmap.c:618
 msgid "unmaps the current memory mapping"
-msgstr "usuni�cie bie��cego odwzorowania pami�ci"
+msgstr "usunięcie bieżącego odwzorowania pamięci"
 
 #: ../io/mmap.c:620
 msgid "mwrite"
@@ -1982,11 +1982,11 @@ msgstr "mw"
 
 #: ../io/mmap.c:626
 msgid "[-r] [-S seed] [off len]"
-msgstr "[-r] [-S warto��] [offset d�ugo��]"
+msgstr "[-r] [-S wartość] [offset długość]"
 
 #: ../io/mmap.c:628
 msgid "writes data into a region in the current memory mapping"
-msgstr "zapis danych do regionu w bie��cym odwzorowaniu pami�ci"
+msgstr "zapis danych do regionu w bieżącym odwzorowaniu pamięci"
 
 #: ../io/open.c:53
 msgid "socket"
@@ -1998,19 +1998,19 @@ msgstr "katalog"
 
 #: ../io/open.c:57
 msgid "char device"
-msgstr "urz�dzenie znakowe"
+msgstr "urządzenie znakowe"
 
 #: ../io/open.c:59
 msgid "block device"
-msgstr "urz�dzenie blokowe"
+msgstr "urządzenie blokowe"
 
 #: ../io/open.c:61
 msgid "regular file"
-msgstr "plik zwyk�y"
+msgstr "plik zwykły"
 
 #: ../io/open.c:63
 msgid "symbolic link"
-msgstr "dowi�zanie symboliczne"
+msgstr "dowiązanie symboliczne"
 
 #: ../io/open.c:65
 msgid "fifo"
@@ -2129,29 +2129,29 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" otwarcie nowego pliku w ��danym trybie\n"
+" otwarcie nowego pliku w żądanym trybie\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
+" Przykład:\n"
 " 'open -cd /tmp/data' - utworzenie/otwarcie pliku danych do odczytu i 
zapisu\n"
-"            z bezpo�rednim we/wy\n"
+"            z bezpośrednim we/wy\n"
 "\n"
-" open otwiera plik do p��niejszego wykorzystania przez wszystkie inne 
polecenia\n"
+" open otwiera plik do późniejszego wykorzystania przez wszystkie inne 
polecenia\n"
 " xfs_io.\n"
-" Bez argument�w u�ywa polecenia stat do pokazania bie��cego pliku.\n"
-" -F - plik na obcym systemie plik�w, zabronienie u�ywania polece� dla XFS-a\n"
-" -a - otwarcie z flag� O_APPEND (w trybie tylko dopisywania)\n"
-" -d - otwarcie z flag� O_DIRECT (niebuforowane we/wy, ograniczenia 
wyr�wnania)\n"
-" -f - otwarcie z flag� O_CREAT (utworzenie pliku je�li nie istnieje)\n"
-" -m - uprawnienia do u�ycia w przypadku tworzenia pliku (domy�lnie 0600)\n"
-" -n - otwarcie z flag� O_NONBLOCK\n"
-" -r - otwarcie z flag� O_RDONLY (domy�lne jest O_RDWR)\n"
-" -s - otwarcie z flag� O_SYNC\n"
-" -t - otwarcie z flag� O_TRUNC (uci�cie do zerowej d�ugo�ci je�li istnieje)\n"
+" Bez argumentów używa polecenia stat do pokazania bieżącego pliku.\n"
+" -F - plik na obcym systemie plików, zabronienie używania poleceń dla XFS-a\n"
+" -a - otwarcie z flagą O_APPEND (w trybie tylko dopisywania)\n"
+" -d - otwarcie z flagą O_DIRECT (niebuforowane we/wy, ograniczenia 
wyrównania)\n"
+" -f - otwarcie z flagą O_CREAT (utworzenie pliku jeśli nie istnieje)\n"
+" -m - uprawnienia do użycia w przypadku tworzenia pliku (domyślnie 0600)\n"
+" -n - otwarcie z flagą O_NONBLOCK\n"
+" -r - otwarcie z flagą O_RDONLY (domyślne jest O_RDWR)\n"
+" -s - otwarcie z flagą O_SYNC\n"
+" -t - otwarcie z flagą O_TRUNC (ucięcie do zerowej długości jeśli istnieje)\n"
 " -R - oznaczenie pliku jako realtime na XFS-ie zaraz po otwarciu\n"
-" Uwaga1: zwykle ��dania bezpo�redniego we/wy musz� by� wyr�wnane do 
rozmiaru\n"
-"     bloku; niekt�re j�dra pozwalaj� na wyr�wnanie do rozmiaru sektora\n"
-" Uwaga2: bmap dla plik�w innych ni� zwyk�e mo�na uzyska� pod warunkiem, �e\n"
-"     plik zostanie poprawnie otwarty (w szczeg�lno�ci tylko do 
odczytu).\n"
+" Uwaga1: zwykle żądania bezpośredniego we/wy muszą być wyrównane do 
rozmiaru\n"
+"     bloku; niektóre jądra pozwalają na wyrównanie do rozmiaru sektora\n"
+" Uwaga2: bmap dla plików innych niż zwykłe można uzyskać pod warunkiem, że\n"
+"     plik zostanie poprawnie otwarty (w szczególności tylko do 
odczytu).\n"
 
 #: ../io/open.c:380
 #, c-format
@@ -2165,11 +2165,11 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wy�wietlenie identyfikatora projektu zwi�zanego z bie��c� �cie�k�\n"
+" wyświetlenie identyfikatora projektu związanego z bieżącą ścieżką\n"
 "\n"
 " Opcje:\n"
-" -R - rekurencyjne zag��bianie si� (przydatne kiedy bie��cy plik jest 
katalogiem)\n"
-" -D - rekurencyjne zag��bianie si�, ale wypisywanie projekt�w tylko 
katalog�w\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
+" -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale wypisywanie projektów tylko 
katalogów\n"
 "\n"
 
 #: ../io/open.c:446
@@ -2188,16 +2188,16 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" modyfikacja identyfikatora projektu zwi�zanego z bie��c� �cie�k�\n"
+" modyfikacja identyfikatora projektu związanego z bieżącą ścieżką\n"
 "\n"
-" -R - rekurencyjne zag��bianie si� (przydatne kiedy bie��cy plik jest 
katalogiem)\n"
-" -D - rekurencyjne zag��bianie si�, ale zmiana projekt�w tylko katalog�w\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
+" -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale zmiana projektów tylko katalogów\n"
 "\n"
 
 #: ../io/open.c:513
 #, c-format
 msgid "invalid project ID -- %s\n"
-msgstr "nieprawid�owy ID projektu - %s\n"
+msgstr "nieprawidłowy ID projektu - %s\n"
 
 #: ../io/open.c:529
 #, c-format
@@ -2210,17 +2210,17 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" odczyt lub zmiana preferowanego rozmiaru fragmentu (w bajtach) dla 
bie��cej\n"
-" �cie�ki\n"
+" odczyt lub zmiana preferowanego rozmiaru fragmentu (w bajtach) dla 
bieżącej\n"
+" ścieżki\n"
 "\n"
-" -R - rekurencyjne zag��bianie si� (przydatne kiedy bie��cy plik jest 
katalogiem)\n"
-" -D - rekurencyjne zag��bianie si�, ale zmiana extsize tylko katalog�w\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
+" -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale zmiana extsize tylko katalogów\n"
 "\n"
 
 #: ../io/open.c:572
 #, c-format
 msgid "invalid target file type - file %s\n"
-msgstr "nieprawid�owy rodzaj bliku docelowego - plik %s\n"
+msgstr "nieprawidłowy rodzaj bliku docelowego - plik %s\n"
 
 #: ../io/open.c:658
 #, c-format
@@ -2230,7 +2230,7 @@ msgstr "nieliczbowy argument extsize - %s\n"
 #: ../io/open.c:705
 #, c-format
 msgid "invalid setfl argument -- '%c'\n"
-msgstr "nieprawid�owy argument setfl - '%c'\n"
+msgstr "nieprawidłowy argument setfl - '%c'\n"
 
 #: ../io/open.c:729
 #, c-format
@@ -2337,11 +2337,11 @@ msgstr "o"
 
 #: ../io/open.c:781
 msgid "[-acdrstx] [path]"
-msgstr "[-acdrstx] [�cie�ka]"
+msgstr "[-acdrstx] [ścieżka]"
 
 #: ../io/open.c:782
 msgid "open the file specified by path"
-msgstr "otwarcie pliku okre�lonego �cie�k�"
+msgstr "otwarcie pliku określonego ścieżką"
 
 #: ../io/open.c:785
 msgid "stat"
@@ -2365,7 +2365,7 @@ msgstr "c"
 
 #: ../io/open.c:799
 msgid "close the current open file"
-msgstr "zamkni�cie bie��cego otwartego pliku"
+msgstr "zamknięcie bieżącego otwartego pliku"
 
 #: ../io/open.c:801
 msgid "setfl"
@@ -2377,7 +2377,7 @@ msgstr "[-adx]"
 
 #: ../io/open.c:806
 msgid "set/clear append/direct flags on the open file"
-msgstr "ustawienie/zdj�cie flag dopisywania/bezpo�redniego we/wy dla otwartego 
pliku"
+msgstr "ustawienie/zdjęcie flag dopisywania/bezpośredniego we/wy dla otwartego 
pliku"
 
 #: ../io/open.c:808
 msgid "statfs"
@@ -2385,7 +2385,7 @@ msgstr "statfs"
 
 #: ../io/open.c:812
 msgid "statistics on the filesystem of the currently open file"
-msgstr "statystyki dla systemu plik�w aktualnie otwartego pliku"
+msgstr "statystyki dla systemu plików aktualnie otwartego pliku"
 
 #: ../io/open.c:814
 msgid "chproj"
@@ -2431,102 +2431,102 @@ msgstr "%s%s"
 #: ../io/parent.c:54
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is incorrect - path \"%s\" non-existent\n"
-msgstr "inode-path dla i-w�z�a: %llu jest niepoprawna - �cie�ka \"%s\" nie 
istnieje\n"
+msgstr "inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - ścieżka \"%s\" nie 
istnieje\n"
 
 #: ../io/parent.c:58
 #, c-format
 msgid "path \"%s\" does not stat for inode: %llu; err = %s\n"
-msgstr "�cie�ka \"%s\" nie pozwala na stat dla i-w�z�a: %llu; b��d = %s\n"
+msgstr "ścieżka \"%s\" nie pozwala na stat dla i-węzła: %llu; błąd = %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:67
 #, c-format
 msgid "path \"%s\" found\n"
-msgstr "�cie�ki \"%s\" nie znaleziono\n"
+msgstr "ścieżki \"%s\" nie znaleziono\n"
 
 #: ../io/parent.c:73
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is incorrect - wrong inode#\n"
-msgstr "inode-path dla i-w�z�a: %llu jest niepoprawna - niew�a�ciwy numer 
i-w�z�a\n"
+msgstr "inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - niewłaściwy numer 
i-węzła\n"
 
 #: ../io/parent.c:77 ../io/parent.c:107
 #, c-format
 msgid "ino mismatch for path \"%s\" %llu vs %llu\n"
-msgstr "niezgodno�� i-w�z�a dla �cie�ki \"%s\" %llu vs %llu\n"
+msgstr "niezgodność i-węzła dla ścieżki \"%s\" %llu vs %llu\n"
 
 #: ../io/parent.c:85
 #, c-format
 msgid "inode number match: %llu\n"
-msgstr "zgodno�� numeru i-w�z�a: %llu\n"
+msgstr "zgodność numeru i-węzła: %llu\n"
 
 #: ../io/parent.c:95
 #, c-format
 msgid "parent path \"%s\" does not stat: %s\n"
-msgstr "�cie�ka nadrz�dna \"%s\" nie pozwala na stat: %s\n"
+msgstr "ścieżka nadrzędna \"%s\" nie pozwala na stat: %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:103
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is incorrect - wrong parent inode#\n"
-msgstr "inode-path dla i-w�z�a: %llu jest niepoprawna - niew�a�ciwy numer 
i-w�z�a nadrz�dnego\n"
+msgstr "inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - niewłaściwy numer 
i-węzła nadrzędnego\n"
 
 #: ../io/parent.c:116
 #, c-format
 msgid "parent ino match for %llu\n"
-msgstr "zgodno�� numeru i-w�z�a nadrz�dnego dla %llu\n"
+msgstr "zgodność numeru i-węzła nadrzędnego dla %llu\n"
 
 #: ../io/parent.c:137
 #, c-format
 msgid "parentpaths failed for ino %llu: %s\n"
-msgstr "parentpaths nie powiod�o si� dla i-w�z�a %llu: %s\n"
+msgstr "parentpaths nie powiodło się dla i-węzła %llu: %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:148
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is missing\n"
-msgstr "brak inode-path dla i-w�z�a: %llu\n"
+msgstr "brak inode-path dla i-węzła: %llu\n"
 
 #: ../io/parent.c:171
 #, c-format
 msgid "can't stat mount point \"%s\": %s\n"
-msgstr "nie mo�na wykona� stat na punkcie montowania \"%s\": %s\n"
+msgstr "nie można wykonać stat na punkcie montowania \"%s\": %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:192
 #, c-format
 msgid "failed to get bulkstat information for inode %llu\n"
-msgstr "nie uda�o si� uzyska� informacji bulkstat dla i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać informacji bulkstat dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../io/parent.c:198
 #, c-format
 msgid "failed to get valid bulkstat information for inode %llu\n"
-msgstr "nie uda�o si� uzyska� prawid�owych informacji bulkstat dla i-w�z�a 
%llu\n"
+msgstr "nie udało się uzyskać prawidłowych informacji bulkstat dla i-węzła 
%llu\n"
 
 #: ../io/parent.c:210
 #, c-format
 msgid "checking inode %llu\n"
-msgstr "sprawdzanie i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "sprawdzanie i-węzła %llu\n"
 
 #: ../io/parent.c:224
 #, c-format
 msgid "syssgi bulkstat failed: %s\n"
-msgstr "syssgi bulkstat nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "syssgi bulkstat nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:246
 #, c-format
 msgid "unable to open \"%s\" for jdm: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� otworzy� \"%s\" dla jdm: %s\n"
+msgstr "nie udało się otworzyć \"%s\" dla jdm: %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:256
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffers: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� bufor�w: %s\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić buforów: %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:265
 #, c-format
 msgid "num errors: %d\n"
-msgstr "liczba b��d�w: %d\n"
+msgstr "liczba błędów: %d\n"
 
 #: ../io/parent.c:267
 #, c-format
 msgid "succeeded checking %llu inodes\n"
-msgstr "uda�o si� sprawdzi� %llu i-w�z��w\n"
+msgstr "udało się sprawdzić %llu i-węzłów\n"
 
 #: ../io/parent.c:277
 #, c-format
@@ -2556,22 +2556,22 @@ msgstr "p_name  = \"%s\"\n"
 #: ../io/parent.c:305
 #, c-format
 msgid "%s: failed path_to_fshandle \"%s\": %s\n"
-msgstr "%s: path_to_fshandle nie powiod�o si� dla \"%s\": %s\n"
+msgstr "%s: path_to_fshandle nie powiodło się dla \"%s\": %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:312
 #, c-format
 msgid "%s: path_to_handle failed for \"%s\"\n"
-msgstr "%s: path_to_handle nie powiod�o si� dla \"%s\"\n"
+msgstr "%s: path_to_handle nie powiodło się dla \"%s\"\n"
 
 #: ../io/parent.c:319
 #, c-format
 msgid "%s: unable to allocate parent buffer: %s\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� przydzieli� bufora nadrz�dnego: %s\n"
+msgstr "%s: nie udało się przydzielić bufora nadrzędnego: %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:340
 #, c-format
 msgid "%s: %s call failed for \"%s\": %s\n"
-msgstr "%s: wywo�anie %s nie powiod�o si� dla \"%s\": %s\n"
+msgstr "%s: wywołanie %s nie powiodło się dla \"%s\": %s\n"
 
 #: ../io/parent.c:349
 #, c-format
@@ -2581,7 +2581,7 @@ msgstr "%s: brak inode-path\n"
 #: ../io/parent.c:380
 #, c-format
 msgid "file argument, \"%s\", is not in a mounted XFS filesystem\n"
-msgstr "argument plikowy \"%s\" nie jest na podmontowanym systemie plik�w 
XFS\n"
+msgstr "argument plikowy \"%s\" nie jest na podmontowanym systemie plików 
XFS\n"
 
 #: ../io/parent.c:420
 #, c-format
@@ -2595,11 +2595,11 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wypisanie rodzic�w bie��cego pliku i ich nazw\n"
+" wypisanie rodziców bieżącego pliku i ich nazw\n"
 "\n"
-" -c - sprawdzenie systemu plik�w pod k�tem sp�jno�ci rodzic�w pliku\n"
-" -p - wypisanie rodzic�w bie��cego pliku i ich pe�nych �cie�ek\n"
-" -v - tryb szczeg��owy\n"
+" -c - sprawdzenie systemu plików pod kątem spójności rodziców pliku\n"
+" -p - wypisanie rodziców bieżącego pliku i ich pełnych ścieżek\n"
+" -v - tryb szczegółowy\n"
 "\n"
 
 #: ../io/parent.c:432
@@ -2612,7 +2612,7 @@ msgstr "[-cpv]"
 
 #: ../io/parent.c:438
 msgid "print or check parent inodes"
-msgstr "wypisanie lub sprawdzenie i-w�z��w nadrz�dnych"
+msgstr "wypisanie lub sprawdzenie i-węzłów nadrzędnych"
 
 #: ../io/pread.c:32
 #, c-format
@@ -2641,26 +2641,26 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" odczytanie przedzia�u bajt�w w podanym rozmiarze bloku od podanego offsetu\n"
+" odczytanie przedziału bajtów w podanym rozmiarze bloku od podanego offsetu\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
-" 'pread -v 512 20' - wyrzucenie 20 bajt�w odczytanych od 512 bajtu w pliku\n"
+" Przykład:\n"
+" 'pread -v 512 20' - wyrzucenie 20 bajtów odczytanych od 512 bajtu w pliku\n"
 "\n"
-" pread odczytuje segment aktualnie otwartego pliku, opcjonalnie wyrzucaj�c\n"
-" zawarto�� na strumie� standardowego wyj�cia (z opcj� -v) dla dalszych 
bada�.\n"
-" Odczyty s� wykonywane sekwencyjnie blokami pocz�wszy od offsetu z 
rozmiarem\n"
-" bloku ustawianym przy u�yciu opcji -b (domy�lny rozmiar bloku to 4096 
bajt�w),\n"
-" chyba �e za��dano innego schematu.\n"
-" -B  - odczyt przedzia�u od ty�u pocz�wszy od offsetu (N bajt�w do ty�u)\n"
-" -F  - odczyt przedzia�u od przodu pocz�wszy od offsetu (domy�lny)\n"
-" -v  - tryb szczeg��owy, wyrzucenie bufora (przy odczycie od przodu)\n"
-" -R  - odczyt losowych offset�w z przedzia�u bajt�w\n"
+" pread odczytuje segment aktualnie otwartego pliku, opcjonalnie wyrzucając\n"
+" zawartość na strumień standardowego wyjścia (z opcją -v) dla dalszych 
badań.\n"
+" Odczyty są wykonywane sekwencyjnie blokami począwszy od offsetu z 
rozmiarem\n"
+" bloku ustawianym przy użyciu opcji -b (domyślny rozmiar bloku to 4096 
bajtów),\n"
+" chyba że zażądano innego schematu.\n"
+" -B  - odczyt przedziału od tyłu począwszy od offsetu (N bajtów do tyłu)\n"
+" -F  - odczyt przedziału od przodu począwszy od offsetu (domyślny)\n"
+" -v  - tryb szczegółowy, wyrzucenie bufora (przy odczycie od przodu)\n"
+" -R  - odczyt losowych offsetów z przedziału bajtów\n"
 " -Z N - (\"zeed\") nakarmienie generatora liczb losowych (przy odczycie 
losowym)\n"
-"    (nieztety opcje -s/-S pasuj�ce do \"seed\" by�y ju� zaj�te w 
pwrite)\n"
-" W przypadku trybu losowego liczba operacji odczytu b�dzie r�wna liczbie\n"
-" potrzebnej do pe�nego przeskanowania od przodu lub od ty�u ca�ego 
przedzia�u.\n"
-" Nale�y zauwa�y�, �e offset w przedziale jest wybierany za ka�dym razem 
losowo\n"
-" (dowolny offset mo�e by� w tym trybie czytany wi�cej ni� raz).\n"
+"    (nieztety opcje -s/-S pasujące do \"seed\" były już zajęte w 
pwrite)\n"
+" W przypadku trybu losowego liczba operacji odczytu będzie równa liczbie\n"
+" potrzebnej do pełnego przeskanowania od przodu lub od tyłu całego 
przedziału.\n"
+" Należy zauważyć, że offset w przedziale jest wybierany za każdym razem 
losowo\n"
+" (dowolny offset może być w tym trybie czytany więcej niż raz).\n"
 "\n"
 
 #: ../io/pread.c:286 ../io/pwrite.c:215
@@ -2671,7 +2671,7 @@ msgstr "nieliczbowy rozmiar bloku - %s\n"
 #: ../io/pread.c:375
 #, c-format
 msgid "read %lld/%lld bytes at offset %lld\n"
-msgstr "odczytano %lld/%lld bajt�w od offsetu %lld\n"
+msgstr "odczytano %lld/%lld bajtów od offsetu %lld\n"
 
 #: ../io/pread.c:377 ../io/pwrite.c:334 ../io/sendfile.c:163
 #, c-format
@@ -2688,11 +2688,11 @@ msgstr "r"
 
 #: ../io/pread.c:396
 msgid "[-b bs] [-v] off len"
-msgstr "[-b rozm_bloku] [-v] offset d�ugo��"
+msgstr "[-b rozm_bloku] [-v] offset długość"
 
 #: ../io/pread.c:397
 msgid "reads a number of bytes at a specified offset"
-msgstr "odczyt podanej liczby bajt�w od podanego offsetu"
+msgstr "odczyt podanej liczby bajtów od podanego offsetu"
 
 #: ../io/prealloc.c:125
 msgid "allocsp"
@@ -2701,11 +2701,11 @@ msgstr "allocsp"
 #: ../io/prealloc.c:130 ../io/prealloc.c:138 ../io/prealloc.c:146
 #: ../io/prealloc.c:154
 msgid "off len"
-msgstr "offset d�ugo��"
+msgstr "offset długość"
 
 #: ../io/prealloc.c:131
 msgid "allocates zeroed space for part of a file"
-msgstr "przydzielenie wyzerowanej przestrzeni dla cz��ci pliku"
+msgstr "przydzielenie wyzerowanej przestrzeni dla części pliku"
 
 #: ../io/prealloc.c:133
 msgid "freesp"
@@ -2713,7 +2713,7 @@ msgstr "freesp"
 
 #: ../io/prealloc.c:139
 msgid "frees space associated with part of a file"
-msgstr "zwolnienie miejsca zwi�zanego z cz��ci� pliku"
+msgstr "zwolnienie miejsca związanego z częścią pliku"
 
 #: ../io/prealloc.c:141
 msgid "resvsp"
@@ -2721,7 +2721,7 @@ msgstr "resvsp"
 
 #: ../io/prealloc.c:148
 msgid "reserves space associated with part of a file"
-msgstr "zarezerwowanie miejsca zwi�zanego z cz��ci� pliku"
+msgstr "zarezerwowanie miejsca związanego z częścią pliku"
 
 #: ../io/prealloc.c:150
 msgid "unresvsp"
@@ -2729,7 +2729,7 @@ msgstr "unresvsp"
 
 #: ../io/prealloc.c:157
 msgid "frees reserved space associated with part of a file"
-msgstr "zwolnienie zarezerwowanego miejsca zwi�zanego z cz��ci� pliku"
+msgstr "zwolnienie zarezerwowanego miejsca związanego z częścią pliku"
 
 #: ../io/pwrite.c:31
 #, c-format
@@ -2759,38 +2759,38 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" zapisanie przedzia�u bajt�w w podanym rozmiarze bloku od podanego offsetu\n"
-"\n"
-" Przyk�ad:\n"
-" 'pwrite 512 20' - zapisanie 20 bajt�w odczytanych od 512 bajtu w pliku\n"
-"\n"
-" pwrite zapisuje segment aktualnie otwartego pliku, u�ywaj�c bufora 
wype�nionego\n"
-" ustawionym wzorcem (0xcdcdcdcd) lub danymi odczytanymi z pliku 
wej�ciowego.\n"
-" Zapisy s� wykonywane sekwencyjnie blokami pocz�wszy od offsetu z rozmiarem\n"
-" bloku ustawianym przy u�yciu opcji -b (domy�lny rozmiar bloku to 4096 
bajt�w),\n"
-" chyba �e za��dano innego schematu.\n"
-" -S  - u�ycie innej liczby do wype�nienia bufora zapisu\n"
-" -i  - plik wej�ciowy, �r�d�o danych do zapisania (przy pisaniu od przodu)\n"
-" -d  - otwarcie pliku wej�ciowego dla bezpo�redniego we/wy\n"
-" -s  - pomini�cie podanej liczby bajt�w od pocz�tku pliku wej�ciowego\n"
-" -w  - wywo�anie fdatasync(2) na ko�cu (wliczane w wyniki czasowe)\n"
-" -W  - wywo�anie fsync(2) na ko�cu (wliczane w wyniki czasowe)\n"
-" -B  - zapis przedzia�u od ty�u pocz�wszy od offsetu (N bajt�w do ty�u)\n"
-" -F  - zapis przedzia�u od przodu pocz�wszy od offsetu (domy�lny)\n"
-" -R  - zapis losowych offset�w z przedzia�u bajt�w\n"
+" zapisanie przedziału bajtów w podanym rozmiarze bloku od podanego offsetu\n"
+"\n"
+" Przykład:\n"
+" 'pwrite 512 20' - zapisanie 20 bajtów odczytanych od 512 bajtu w pliku\n"
+"\n"
+" pwrite zapisuje segment aktualnie otwartego pliku, używając bufora 
wypełnionego\n"
+" ustawionym wzorcem (0xcdcdcdcd) lub danymi odczytanymi z pliku 
wejściowego.\n"
+" Zapisy są wykonywane sekwencyjnie blokami począwszy od offsetu z rozmiarem\n"
+" bloku ustawianym przy użyciu opcji -b (domyślny rozmiar bloku to 4096 
bajtów),\n"
+" chyba że zażądano innego schematu.\n"
+" -S  - użycie innej liczby do wypełnienia bufora zapisu\n"
+" -i  - plik wejściowy, źródło danych do zapisania (przy pisaniu od przodu)\n"
+" -d  - otwarcie pliku wejściowego dla bezpośredniego we/wy\n"
+" -s  - pominięcie podanej liczby bajtów od początku pliku wejściowego\n"
+" -w  - wywołanie fdatasync(2) na końcu (wliczane w wyniki czasowe)\n"
+" -W  - wywołanie fsync(2) na końcu (wliczane w wyniki czasowe)\n"
+" -B  - zapis przedziału od tyłu począwszy od offsetu (N bajtów do tyłu)\n"
+" -F  - zapis przedziału od przodu począwszy od offsetu (domyślny)\n"
+" -R  - zapis losowych offsetów z przedziału bajtów\n"
 " -Z N - (\"zeed\") nakarmienie generatora liczb losowych (przy zapisie 
losowym)\n"
-"    (nieztety opcje -s/-S pasuj�ce do \"seed\" by�y ju� zaj�te w 
pwrite)\n"
+"    (nieztety opcje -s/-S pasujące do \"seed\" były już zajęte w 
pwrite)\n"
 "\n"
 
 #: ../io/pwrite.c:242
 #, c-format
 msgid "non-numeric skip -- %s\n"
-msgstr "nieliczbowy liczba bajt�w do pomini�cia - %s\n"
+msgstr "nieliczbowy liczba bajtów do pominięcia - %s\n"
 
 #: ../io/pwrite.c:332
 #, c-format
 msgid "wrote %lld/%lld bytes at offset %lld\n"
-msgstr "zapisano %lld/%lld bajt�w od offsetu %lld\n"
+msgstr "zapisano %lld/%lld bajtów od offsetu %lld\n"
 
 #: ../io/pwrite.c:350
 msgid "pwrite"
@@ -2802,11 +2802,11 @@ msgstr "w"
 
 #: ../io/pwrite.c:357
 msgid "[-i infile [-d] [-s skip]] [-b bs] [-S seed] [-wW] off len"
-msgstr "[-i plik_wej [-d] [-s do_pomini�cia]] [-b rozm_bloku] [-S zarodek] 
[-wW] offset d�ugo��"
+msgstr "[-i plik_wej [-d] [-s do_pominięcia]] [-b rozm_bloku] [-S zarodek] 
[-wW] offset długość"
 
 #: ../io/pwrite.c:359
 msgid "writes a number of bytes at a specified offset"
-msgstr "zapis podanej liczby bajt�w od podanego offsetu"
+msgstr "zapis podanej liczby bajtów od podanego offsetu"
 
 #: ../io/resblks.c:39
 #, c-format
@@ -2821,7 +2821,7 @@ msgstr "zarezerwowane bloki = %llu\n"
 #: ../io/resblks.c:53
 #, c-format
 msgid "available reserved blocks = %llu\n"
-msgstr "dost�pne zarezerwowane bloki = %llu\n"
+msgstr "dostępne zarezerwowane bloki = %llu\n"
 
 #: ../io/resblks.c:61
 msgid "resblks"
@@ -2833,7 +2833,7 @@ msgstr "[bloki]"
 
 #: ../io/resblks.c:68
 msgid "get and/or set count of reserved filesystem blocks"
-msgstr "pobranie i/lub ustawienie liczby zarezerwowanych blok�w w systemie 
plik�w"
+msgstr "pobranie i/lub ustawienie liczby zarezerwowanych bloków w systemie 
plików"
 
 #: ../io/sendfile.c:32
 #, c-format
@@ -2853,23 +2853,23 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" przes�anie mi�dzy plikami przedzia�u bajt�w od podanego offsetu\n"
+" przesłanie między plikami przedziału bajtów od podanego offsetu\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
-" 'send -f 2 512 20' - zapisanie 20 bajt�w od 512 bajtu do otwartego pliku\n"
+" Przykład:\n"
+" 'send -f 2 512 20' - zapisanie 20 bajtów od 512 bajtu do otwartego pliku\n"
 "\n"
-" sendfile kopiuje dane mi�dzy jednym deskryptorem pliku a innym. Poniewa� 
to\n"
-" kopiowanie jest wykonywane przez j�dro, sendfile nie potrzebuje przesy�a�\n"
-" danych do i z przestrzeni u�ytkownika.\n"
-" -f - podanie plik�w wej�ciowego z kt�rego dane maj� by� czytane\n"
-" -i - podanie nazwy pliku wej�ciowego z kt�rego dane maj� by� czytane\n"
-" Opcjonalnie mo�na poda� offset i d�ugo�� danych w pliku �r�d�owym.\n"
+" sendfile kopiuje dane między jednym deskryptorem pliku a innym. Ponieważ 
to\n"
+" kopiowanie jest wykonywane przez jądro, sendfile nie potrzebuje przesyłać\n"
+" danych do i z przestrzeni użytkownika.\n"
+" -f - podanie plików wejściowego z którego dane mają być czytane\n"
+" -i - podanie nazwy pliku wejściowego z którego dane mają być czytane\n"
+" Opcjonalnie można podać offset i długość danych w pliku źródłowym.\n"
 "\n"
 
 #: ../io/sendfile.c:161
 #, c-format
 msgid "sent %lld/%lld bytes from offset %lld\n"
-msgstr "przes�ano %lld/%lld bajt�w od offsetu %lld\n"
+msgstr "przesłano %lld/%lld bajtów od offsetu %lld\n"
 
 #: ../io/sendfile.c:179
 msgid "sendfile"
@@ -2881,11 +2881,11 @@ msgstr "send"
 
 #: ../io/sendfile.c:186
 msgid "-i infile | -f N [off len]"
-msgstr "-i plik_wej | -f N [offset d�ugo��]"
+msgstr "-i plik_wej | -f N [offset długość]"
 
 #: ../io/sendfile.c:188
 msgid "Transfer data directly between file descriptors"
-msgstr "Przes�anie danych bezpo�rednio mi�dzy deskryptorami plik�w"
+msgstr "Przesłanie danych bezpośrednio między deskryptorami plików"
 
 #: ../io/shutdown.c:54
 msgid "shutdown"
@@ -2897,7 +2897,7 @@ msgstr "[-f]"
 
 #: ../io/shutdown.c:61
 msgid "shuts down the filesystem where the current file resides"
-msgstr "wy��czenie systemu plik�w na kt�rym znajduje si� bie��cy plik"
+msgstr "wyłączenie systemu plików na którym znajduje się bieżący plik"
 
 #: ../io/truncate.c:38
 #, c-format
@@ -2918,82 +2918,82 @@ msgstr "offset"
 
 #: ../io/truncate.c:60
 msgid "truncates the current file at the given offset"
-msgstr "uci�cie bie��cego pliku na podanym offsecie"
+msgstr "ucięcie bieżącego pliku na podanym offsecie"
 
 #: ../libdisk/dm.c:56
 #, c-format
 msgid "Warning - device mapper device, but no dmsetup(8) found\n"
-msgstr "Uwaga - urz�dzenie device mappera, ale nie znaleziono dmsetup(8)\n"
+msgstr "Uwaga - urządzenie device mappera, ale nie znaleziono dmsetup(8)\n"
 
 #: ../libdisk/dm.c:62
 #, c-format
 msgid "Warning - device mapper device, but cannot resolve path %s: %s\n"
-msgstr "Uwaga - urz�dzenie device mappera, ale nie mo�na rozwi�za� �cie�ki %s: 
%s\n"
+msgstr "Uwaga - urządzenie device mappera, ale nie można rozwiązać ścieżki %s: 
%s\n"
 
 #: ../libdisk/dm.c:73 ../libdisk/lvm.c:70
 #, c-format
 msgid "Could not open pipe\n"
-msgstr "Nie uda�o si� otworzy� potoku\n"
+msgstr "Nie udało się otworzyć potoku\n"
 
 #: ../libdisk/dm.c:88 ../libdisk/lvm.c:85
 #, c-format
 msgid "Failed to execute %s\n"
-msgstr "Nie uda�o si� wywo�a� %s\n"
+msgstr "Nie udało się wywołać %s\n"
 
 #: ../libdisk/dm.c:92
 #, c-format
 msgid "Failed forking dmsetup process\n"
-msgstr "Nie uda�o si� odga��zi� procesu dmsetup\n"
+msgstr "Nie udało się odgałęzić procesu dmsetup\n"
 
 #: ../libdisk/drivers.c:35
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s: %s\n"
-msgstr "Nie mo�na wykona� stat na %s: %s\n"
+msgstr "Nie można wykonać stat na %s: %s\n"
 
 #: ../libdisk/lvm.c:60
 #, c-format
 msgid "Warning - LVM device, but no lvdisplay(8) found\n"
-msgstr "Uwaga - urz�dzenie LVM, ale nie znaleziono lvdisplay(8)\n"
+msgstr "Uwaga - urządzenie LVM, ale nie znaleziono lvdisplay(8)\n"
 
 #: ../libdisk/lvm.c:89
 #, c-format
 msgid "Failed forking lvdisplay process\n"
-msgstr "Nie uda�o si� odga��zi� procesu lvdisplay\n"
+msgstr "Nie udało się odgałęzić procesu lvdisplay\n"
 
 #: ../libdisk/md.c:61
 #, c-format
 msgid "Error getting MD array device from %s\n"
-msgstr "B��d podczas pobierania urz�dzenia macierzy MD z %s\n"
+msgstr "Błąd podczas pobierania urządzenia macierzy MD z %s\n"
 
 #: ../libdisk/md.c:68
 #, c-format
 msgid "Couldn't malloc device string\n"
-msgstr "Nie mo�na przydzieli� �a�cucha nazwy urz�dzenia\n"
+msgstr "Nie można przydzielić łańcucha nazwy urządzenia\n"
 
 #: ../libdisk/md.c:84
 #, c-format
 msgid "Error getting MD array info from %s\n"
-msgstr "B��d podczas pobierania informacji o macierzy MD z %s\n"
+msgstr "Błąd podczas pobierania informacji o macierzy MD z %s\n"
 
 #: ../libxcmd/command.c:85
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected at least %d arguments\n"
-msgstr "b��dna liczba argument�w %d dla %s, oczekiwano co najmniej %d 
argument�w\n"
+msgstr "błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano co najmniej %d 
argumentów\n"
 
 #: ../libxcmd/command.c:89
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected %d arguments\n"
-msgstr "b��dna liczba argument�w %d dla %s, oczekiwano %d argument�w\n"
+msgstr "błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano %d argumentów\n"
 
 #: ../libxcmd/command.c:93
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected between %d and %d arguments\n"
-msgstr "b��dna liczba argument�w %d dla %s, oczekiwano od %d do %d 
argument�w\n"
+msgstr "błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano od %d do %d 
argumentów\n"
 
 #: ../libxcmd/command.c:155
 #, c-format
 msgid "cannot strdup command '%s': %s\n"
-msgstr "nie mo�na wykona� strdup na poleceniu '%s': %s\n"
+msgstr "nie można wykonać strdup na poleceniu '%s': %s\n"
 
 #: ../libxcmd/command.c:171 ../libxcmd/command.c:189
 #, c-format
@@ -3007,7 +3007,7 @@ msgid ""
 "Use 'help commandname' for extended help.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Rozszerzony opis mo�na uzyska� przez 'help nazwa_polecenia'.\n"
+"Rozszerzony opis można uzyskać przez 'help nazwa_polecenia'.\n"
 
 #: ../libxcmd/help.c:49
 #, c-format
@@ -3028,37 +3028,37 @@ msgstr "[polecenie]"
 
 #: ../libxcmd/help.c:93
 msgid "help for one or all commands"
-msgstr "opis dla jednego lub wszystkich polece�"
+msgstr "opis dla jednego lub wszystkich poleceń"
 
 #: ../libxcmd/paths.c:77
 #, c-format
 msgid "%s: warning - out of memory\n"
-msgstr "%s: uwaga - brak pami�ci\n"
+msgstr "%s: uwaga - brak pamięci\n"
 
 #: ../libxcmd/paths.c:85
 #, c-format
 msgid "%s: warning - cannot find %s: %s\n"
-msgstr "%s: uwaga - nie mo�na odnale�� %s: %s\n"
+msgstr "%s: uwaga - nie można odnaleźć %s: %s\n"
 
 #: ../libxcmd/paths.c:364
 #, c-format
 msgid "%s: cannot initialise path table: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na zainicjowa� tabeli �cie�ek: %s\n"
+msgstr "%s: nie można zainicjować tabeli ścieżek: %s\n"
 
 #: ../libxcmd/paths.c:379
 #, c-format
 msgid "%s: cannot setup path for mount %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na ustawi� �cie�ki dla montowania %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można ustawić ścieżki dla montowania %s: %s\n"
 
 #: ../libxcmd/paths.c:392
 #, c-format
 msgid "%s: no mount table yet, so no projects\n"
-msgstr "%s: nie ma jeszcze tabeli montowa�, wi�c nie ma projekt�w\n"
+msgstr "%s: nie ma jeszcze tabeli montowań, więc nie ma projektów\n"
 
 #: ../libxcmd/paths.c:399
 #, c-format
 msgid "%s: cannot setup path for project %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na ustawi� �cie�ki dla projektu %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można ustawić ścieżki dla projektu %s: %s\n"
 
 #: ../libxcmd/quit.c:36
 msgid "quit"
@@ -3070,130 +3070,130 @@ msgstr "q"
 
 #: ../libxcmd/quit.c:42
 msgid "exit the program"
-msgstr "wyj�cie z programu"
+msgstr "wyjście z programu"
 
 #: ../libxfs/darwin.c:41
 #, c-format
 msgid "%s: error opening the device special file \"%s\": %s\n"
-msgstr "%s: b��d podczas otwierania pliku specjalnego urz�dzenia \"%s\": %s\n"
+msgstr "%s: błąd podczas otwierania pliku specjalnego urządzenia \"%s\": %s\n"
 
 #: ../libxfs/darwin.c:48
 #, c-format
 msgid "%s: can't tell if \"%s\" is writable: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na stwierdzi� czy \"%s\" jest zapisywalny: %s\n"
+msgstr "%s: nie można stwierdzić czy \"%s\" jest zapisywalny: %s\n"
 
 #: ../libxfs/darwin.c:76 ../libxfs/freebsd.c:116 ../libxfs/irix.c:58
 #: ../libxfs/linux.c:138
 #, c-format
 msgid "%s: cannot stat the device file \"%s\": %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na wykona� stat na pliku urz�dzenia \"%s\": %s\n"
+msgstr "%s: nie można wykonać stat na pliku urządzenia \"%s\": %s\n"
 
 #: ../libxfs/darwin.c:86
 #, c-format
 msgid "%s: can't determine device size: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na okre�li� rozmiaru urz�dzenia: %s\n"
+msgstr "%s: nie można określić rozmiaru urządzenia: %s\n"
 
 #: ../libxfs/darwin.c:139 ../libxfs/freebsd.c:198 ../libxfs/irix.c:106
 #: ../libxfs/linux.c:216
 #, c-format
 msgid "%s: can't determine memory size\n"
-msgstr "%s: nie mo�na okre�li� rozmiaru pami�ci\n"
+msgstr "%s: nie można określić rozmiaru pamięci\n"
 
 #: ../libxfs/freebsd.c:49
 #, c-format
 msgid "%s: %s possibly contains a mounted filesystem\n"
-msgstr "%s: %s mo�e zawiera� podmontowany system plik�w\n"
+msgstr "%s: %s może zawierać podmontowany system plików\n"
 
 #: ../libxfs/freebsd.c:60 ../libxfs/linux.c:67
 #, c-format
 msgid "%s: %s contains a mounted filesystem\n"
-msgstr "%s: %s zawiera podmontowany system plik�w\n"
+msgstr "%s: %s zawiera podmontowany system plików\n"
 
 #: ../libxfs/freebsd.c:75 ../libxfs/linux.c:85
 #, c-format
 msgid "%s: %s contains a possibly writable, mounted filesystem\n"
-msgstr "%s: %s zawiera podmontowany, by� mo�e zapisywalny system plik�w\n"
+msgstr "%s: %s zawiera podmontowany, być może zapisywalny system plików\n"
 
 #: ../libxfs/freebsd.c:89 ../libxfs/linux.c:99
 #, c-format
 msgid "%s: %s contains a mounted and writable filesystem\n"
-msgstr "%s: %s zawiera podmontowany, zapisywalny system plik�w\n"
+msgstr "%s: %s zawiera podmontowany, zapisywalny system plików\n"
 
 # XXX: msgid bug
 #: ../libxfs/freebsd.c:129
 #, c-format
 msgid "%s: Not a device or file: \"%s\"n"
-msgstr "%s: Nie jest urz�dzeniem ani plikiem: \"%s\"n"
+msgstr "%s: Nie jest urządzeniem ani plikiem: \"%s\"n"
 
 #: ../libxfs/freebsd.c:136
 #, c-format
 msgid "%s: DIOCGMEDIASIZE failed on \"%s\": %s\n"
-msgstr "%s: DIOCGMEDIASIE nie powiod�o si� dla \"%s\": %s\n"
+msgstr "%s: DIOCGMEDIASIE nie powiodło się dla \"%s\": %s\n"
 
 #: ../libxfs/freebsd.c:143
 #, c-format
 msgid "%s: DIOCGSECTORSIZE failed on \"%s\": %s\n"
-msgstr "%s: DIOCGSECTORSIZE nie powiod�o si� dla \"%s\": %s\n"
+msgstr "%s: DIOCGSECTORSIZE nie powiodło się dla \"%s\": %s\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:80 ../libxfs/init.c:179
 #, c-format
 msgid "%s: %s: device %lld is not open\n"
-msgstr "%s: %s: urz�dzenie %lld nie jest otwarte\n"
+msgstr "%s: %s: urządzenie %lld nie jest otwarte\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:116
 #, c-format
 msgid "%s: cannot stat %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na wykona� stat na %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można wykonać stat na %s: %s\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:141
 #, c-format
 msgid "%s: device %lld is already open\n"
-msgstr "%s: urz�dzenie %lld jest ju� otwarte\n"
+msgstr "%s: urządzenie %lld jest już otwarte\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:154
 #, c-format
 msgid "%s: %s: too many open devices\n"
-msgstr "%s: %s: zbyt du�o otwartych urz�dze�\n"
+msgstr "%s: %s: zbyt dużo otwartych urządzeń\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:197
 #, c-format
 msgid "%s: can't find a character device matching %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odnale�� urz�dzenia znakowego odpowiadaj�cego %s\n"
+msgstr "%s: nie można odnaleźć urządzenia znakowego odpowiadającego %s\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:203
 #, c-format
 msgid "%s: can't find a block device matching %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odnale�� urz�dzenia blokowego odpowiadaj�cego %s\n"
+msgstr "%s: nie można odnaleźć urządzenia blokowego odpowiadającego %s\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:318
 #, c-format
 msgid "%s: can't get size for data subvolume\n"
-msgstr "%s: nie mo�na pobra� rozmiaru podwolumenu danych\n"
+msgstr "%s: nie można pobrać rozmiaru podwolumenu danych\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: can't get size for log subvolume\n"
-msgstr "%s: nie mo�na pobra� rozmiaru podwolumenu logu\n"
+msgstr "%s: nie można pobrać rozmiaru podwolumenu logu\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:328
 #, c-format
 msgid "%s: can't get size for realtime subvolume\n"
-msgstr "%s: nie mo�na pobra� rozmiaru podwolumenu realtime\n"
+msgstr "%s: nie można pobrać rozmiaru podwolumenu realtime\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read realtime bitmap inode (%d)\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odczyta� i-w�z�a bitmapy realtime (%d)\n"
+msgstr "%s: nie można odczytać i-węzła bitmapy realtime (%d)\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:434
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read realtime summary inode (%d)\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odczyta� i-w�z�a opisu realtime (%d)\n"
+msgstr "%s: nie można odczytać i-węzła opisu realtime (%d)\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:458
 #, c-format
 msgid "%s: filesystem has a realtime subvolume\n"
-msgstr "%s: system plik�w ma podwolumen realtime\n"
+msgstr "%s: system plików ma podwolumen realtime\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:480
 #, c-format
@@ -3203,117 +3203,117 @@ msgstr "%s: inicjalizacja realtime - %llu != %llu\n"
 #: ../libxfs/init.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: realtime size check failed\n"
-msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru realtime nie powiod�o si�\n"
+msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru realtime nie powiodło się\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:590
 #, c-format
 msgid "%s: size check failed\n"
-msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru nie powiod�o si�\n"
+msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru nie powiodło się\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:599
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING - filesystem uses v1 dirs,limited functionality provided.\n"
-msgstr "%s: UWAGA - system plik�w u�ywa katalog�w v1, funkcjonalno�� jest 
ograniczona.\n"
+msgstr "%s: UWAGA - system plików używa katalogów v1, funkcjonalność jest 
ograniczona.\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:619
 #, c-format
 msgid "%s: data size check failed\n"
-msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru danych nie powiod�o si�\n"
+msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru danych nie powiodło się\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:632
 #, c-format
 msgid "%s: log size checks failed\n"
-msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru logu nie powiod�o si�\n"
+msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru logu nie powiodło się\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:643
 #, c-format
 msgid "%s: realtime device init failed\n"
-msgstr "%s: inicjalizacja urz�dzenia realtime nie powiod�a si�\n"
+msgstr "%s: inicjalizacja urządzenia realtime nie powiodła się\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:651
 #, c-format
 msgid "%s: failed to alloc %ld bytes: %s\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� przydzieli� %ld bajt�w: %s\n"
+msgstr "%s: nie udało się przydzielić %ld bajtów: %s\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:665
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read root inode (%d)\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odczyta� i-w�z�a g��wnego (%d)\n"
+msgstr "%s: nie można odczytać i-węzła głównego (%d)\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:685
 #, c-format
 msgid "%s: cannot init perag data (%d)\n"
-msgstr "%s: nie mo�na zainicjowa� tabeli perag (%d)\n"
+msgstr "%s: nie można zainicjować tabeli perag (%d)\n"
 
 #: ../libxfs/linux.c:114
 #, c-format
 msgid "%s: %s - cannot set blocksize on block device %s: %s\n"
-msgstr "%s: %s - nie mo�na ustawi� rozmiaru bloku urz�dzenia blokowego %s: 
%s\n"
+msgstr "%s: %s - nie można ustawić rozmiaru bloku urządzenia blokowego %s: 
%s\n"
 
 #: ../libxfs/linux.c:161
 #, c-format
 msgid "%s: can't determine device size\n"
-msgstr "%s: nie mo�na okre�li� rozmiaru urz�dzenia\n"
+msgstr "%s: nie można określić rozmiaru urządzenia\n"
 
 #: ../libxfs/linux.c:169
 #, c-format
 msgid "%s: warning - cannot get sector size from block device %s: %s\n"
-msgstr "%s: uwaga - nie mo�na pobra� rozmiaru sektora urz�dzenia blokowego %s: 
%s\n"
+msgstr "%s: uwaga - nie można pobrać rozmiaru sektora urządzenia blokowego %s: 
%s\n"
 
 #: ../libxfs/rdwr.c:40
 #, c-format
 msgid "%s: %s can't memalign %d bytes: %s\n"
-msgstr "%s: %s nie mo�na wykona� memalign dla %d bajt�w: %s\n"
+msgstr "%s: %s nie można wykonać memalign dla %d bajtów: %s\n"
 
 #: ../libxfs/rdwr.c:50
 #, c-format
 msgid "%s: %s seek to offset %llu failed: %s\n"
-msgstr "%s: %s zmiana offsetu na %llu nie powiod�a si�: %s\n"
+msgstr "%s: %s zmiana offsetu na %llu nie powiodła się: %s\n"
 
 #: ../libxfs/rdwr.c:60
 #, c-format
 msgid "%s: %s write failed: %s\n"
-msgstr "%s: %s zapis nie powi�d� si�: %s\n"
+msgstr "%s: %s zapis nie powiódł się: %s\n"
 
 #: ../libxfs/rdwr.c:64
 #, c-format
 msgid "%s: %s not progressing?\n"
-msgstr "%s: %s nie post�puje?\n"
+msgstr "%s: %s nie postępuje?\n"
 
 #: ../libxfs/rdwr.c:319
 #, c-format
 msgid "%s: %s can't memalign %u bytes: %s\n"
-msgstr "%s: %s nie mo�na wykona� memalign dla %u bajt�w: %s\n"
+msgstr "%s: %s nie można wykonać memalign dla %u bajtów: %s\n"
 
 #: ../libxfs/rdwr.c:459
 #, c-format
 msgid "%s: read failed: %s\n"
-msgstr "%s: odczyt nie powi�d� si�: %s\n"
+msgstr "%s: odczyt nie powiódł się: %s\n"
 
 #: ../libxfs/rdwr.c:502
 #, c-format
 msgid "%s: pwrite64 failed: %s\n"
-msgstr "%s: pwrite64 nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: pwrite64 nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../libxfs/rdwr.c:509
 #, c-format
 msgid "%s: error - wrote only %d of %d bytes\n"
-msgstr "%s: b��d - zapisano tylko %d z %d bajt�w\n"
+msgstr "%s: błąd - zapisano tylko %d z %d bajtów\n"
 
 #: ../libxfs/trans.c:33
 #, c-format
 msgid "%s: xact calloc failed (%d bytes): %s\n"
-msgstr "%s: xact calloc nie powiod�o si� (%d bajt�w): %s\n"
+msgstr "%s: xact calloc nie powiodło się (%d bajtów): %s\n"
 
 #: ../libxfs/trans.c:597
 #, c-format
 msgid "%s: warning - itobp failed (%d)\n"
-msgstr "%s: uwaga - itobp nie powiod�o si� (%d)\n"
+msgstr "%s: uwaga - itobp nie powiodło się (%d)\n"
 
 #: ../libxfs/trans.c:605
 #, c-format
 msgid "%s: warning - iflush_int failed (%d)\n"
-msgstr "%s: uwaga - iflush_int nie powiod�o si� (%d)\n"
+msgstr "%s: uwaga - iflush_int nie powiodło się (%d)\n"
 
 #: ../libxfs/trans.c:684 ../libxfs/trans.c:790
 #, c-format
@@ -3323,7 +3323,7 @@ msgstr "%s: nierozpoznany typ elementu logu\n"
 #: ../libxfs/util.c:697
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reserve space: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na zarezerwowa� przestrzeni: %s\n"
+msgstr "%s: nie można zarezerwować przestrzeni: %s\n"
 
 #: ../libxlog/util.c:37
 #, c-format
@@ -3332,7 +3332,7 @@ msgid ""
 "*      SB : %s\n"
 "*      log: %s\n"
 msgstr ""
-"* B��D: niepasuj�cy uuid w logu\n"
+"* BŁĄD: niepasujący uuid w logu\n"
 "       SB : %s\n"
 "       log: %s\n"
 
@@ -3348,35 +3348,35 @@ msgstr ""
 #: ../libxlog/util.c:58
 #, c-format
 msgid "* ERROR: bad magic number in log header: 0x%x\n"
-msgstr "* B��D: b��dna liczba magiczna w nag��wku logu: 0x%x\n"
+msgstr "* BŁĄD: błędna liczba magiczna w nagłówku logu: 0x%x\n"
 
 #: ../libxlog/util.c:67
 #, c-format
 msgid "* ERROR: log format incompatible (log=%d, ours=%d)\n"
-msgstr "* B��D: niekompatybilny format logu (log=%d, nasz=%d)\n"
+msgstr "* BŁĄD: niekompatybilny format logu (log=%d, nasz=%d)\n"
 
 #: ../libxlog/util.c:77 ../libxlog/util.c:89
 msgid "Bad log"
-msgstr "B��dny log"
+msgstr "Błędny log"
 
 #: ../mkfs/proto.c:60
 #, c-format
 msgid "%s: failed to open %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� otworzy� %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie udało się otworzyć %s: %s\n"
 
 #: ../mkfs/proto.c:66 ../mkfs/proto.c:291
 #, c-format
 msgid "%s: read failed on %s: %s\n"
-msgstr "%s: odczyt nie powi�d� si� dla %s: %s\n"
+msgstr "%s: odczyt nie powiódł się dla %s: %s\n"
 
 #: ../mkfs/proto.c:71
 #, c-format
 msgid "%s: proto file %s premature EOF\n"
-msgstr "%s: plik prototypu %s sko�czy� si� przedwcze�nie\n"
+msgstr "%s: plik prototypu %s skończył się przedwcześnie\n"
 
 #: ../mkfs/proto.c:108
 msgid "cannot reserve space"
-msgstr "nie mo�na zarezerwowa� miejsca"
+msgstr "nie można zarezerwować miejsca"
 
 #: ../mkfs/proto.c:161
 #, c-format
@@ -3385,193 +3385,193 @@ msgstr "%s: przedwczesny EOF w pliku prototypu\n"
 
 #: ../mkfs/proto.c:180
 msgid "error reserving space for a file"
-msgstr "b��d podczas rezerwowania miejsca na plik"
+msgstr "błąd podczas rezerwowania miejsca na plik"
 
 #: ../mkfs/proto.c:249
 msgid "error allocating space for a file"
-msgstr "b��d podczas przydzielania miejsca na plik"
+msgstr "błąd podczas przydzielania miejsca na plik"
 
 #: ../mkfs/proto.c:253
 #, c-format
 msgid "%s: cannot allocate space for file\n"
-msgstr "%s: nie mo�na przydzieli� miejsca na plik\n"
+msgstr "%s: nie można przydzielić miejsca na plik\n"
 
 #: ../mkfs/proto.c:316
 msgid "directory createname error"
-msgstr "b��d tworzenia nazwy katalogu"
+msgstr "błąd tworzenia nazwy katalogu"
 
 #: ../mkfs/proto.c:330
 msgid "directory create error"
-msgstr "b��d tworzenia katalogu"
+msgstr "błąd tworzenia katalogu"
 
 #: ../mkfs/proto.c:396 ../mkfs/proto.c:408 ../mkfs/proto.c:419
 #: ../mkfs/proto.c:426
 #, c-format
 msgid "%s: bad format string %s\n"
-msgstr "%s: b��dny �a�cuch formatuj�cy %s\n"
+msgstr "%s: błędny łańcuch formatujący %s\n"
 
 #: ../mkfs/proto.c:447 ../mkfs/proto.c:486 ../mkfs/proto.c:501
 #: ../mkfs/proto.c:513 ../mkfs/proto.c:525 ../mkfs/proto.c:536
 msgid "Inode allocation failed"
-msgstr "Przydzielanie i-w�z�a nie powiod�o si�"
+msgstr "Przydzielanie i-węzła nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:464
 msgid "Inode pre-allocation failed"
-msgstr "Wczesne przydzielanie i-w�z�a nie powiod�o si�"
+msgstr "Wczesne przydzielanie i-węzła nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:474
 msgid "Pre-allocated file creation failed"
-msgstr "Tworzenie wcze�nie przydzielonego pliku nie powiod�o si�"
+msgstr "Tworzenie wcześnie przydzielonego pliku nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:556
 msgid "Directory creation failed"
-msgstr "Tworzenie katalogu nie powiod�o si�"
+msgstr "Tworzenie katalogu nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:580
 msgid "Error encountered creating file from prototype file"
-msgstr "Wyst�pi� b��d podczas tworzenia pliku z pliku prototypu"
+msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia pliku z pliku prototypu"
 
 #: ../mkfs/proto.c:630
 msgid "Realtime bitmap inode allocation failed"
-msgstr "Przydzielanie i-w�z�a bitmapy realtime nie powiod�o si�"
+msgstr "Przydzielanie i-węzła bitmapy realtime nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:648
 msgid "Realtime summary inode allocation failed"
-msgstr "Tworzenie i-w�z�a opisu realtime nie powiod�o si�"
+msgstr "Tworzenie i-węzła opisu realtime nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:675
 msgid "Allocation of the realtime bitmap failed"
-msgstr "Przydzielenie bitmapy realtime nie powiod�o si�"
+msgstr "Przydzielenie bitmapy realtime nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:688
 msgid "Completion of the realtime bitmap failed"
-msgstr "Uzupe�nienie bitmapy realtime nie powiod�o si�"
+msgstr "Uzupełnienie bitmapy realtime nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:712
 msgid "Allocation of the realtime summary failed"
-msgstr "Przydzielenie opisu realtime nie powiod�o si�"
+msgstr "Przydzielenie opisu realtime nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:724
 msgid "Completion of the realtime summary failed"
-msgstr "Uzupe�nienie opisu realtime nie powiod�o si�"
+msgstr "Uzupełnienie opisu realtime nie powiodło się"
 
 #: ../mkfs/proto.c:741
 msgid "Error initializing the realtime space"
-msgstr "B��d podczas inicjalizacji przestrzeni realtime"
+msgstr "Błąd podczas inicjalizacji przestrzeni realtime"
 
 #: ../mkfs/proto.c:746
 msgid "Error completing the realtime space"
-msgstr "B��d podczas uzupe�niania przestrzeni realtime"
+msgstr "Błąd podczas uzupełniania przestrzeni realtime"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:201
 #, c-format
 msgid "data su/sw must not be used in conjunction with data sunit/swidth\n"
-msgstr "su/sw danych nie mo�na u�y� w po��czeniu z sunit/swidth danych\n"
+msgstr "su/sw danych nie można użyć w połączeniu z sunit/swidth danych\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:208
 #, c-format
 msgid "both data sunit and data swidth options must be specified\n"
-msgstr "trzeba poda� obie opcje sunit i swidth dla danych\n"
+msgstr "trzeba podać obie opcje sunit i swidth dla danych\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:217
 #, c-format
 msgid "data sunit/swidth must not be used in conjunction with data su/sw\n"
-msgstr "sunit/swidth danych nie mo�na u�y� w po��czeniu z su/sw danych\n"
+msgstr "sunit/swidth danych nie można użyć w połączeniu z su/sw danych\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:224
 #, c-format
 msgid "both data su and data sw options must be specified\n"
-msgstr "trzeba poda� obie opcje su i sw dla danych\n"
+msgstr "trzeba podać obie opcje su i sw dla danych\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:231
 #, c-format
 msgid "data su must be a multiple of the sector size (%d)\n"
-msgstr "su danych musi by� wielokrotno�ci� rozmiaru sektora (%d)\n"
+msgstr "su danych musi być wielokrotnością rozmiaru sektora (%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:242
 #, c-format
 msgid "data stripe width (%d) must be a multiple of the data stripe unit 
(%d)\n"
-msgstr "szeroko�� pasa danych (%d) musi by� wielokrotno�ci� jednostki pasa 
danych (%d)\n"
+msgstr "szerokość pasa danych (%d) musi być wielokrotnością jednostki pasa 
danych (%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:252
 #, c-format
 msgid "log su should not be used in conjunction with log sunit\n"
-msgstr "su logu nie powinno by� u�ywane w po��czeniu z sunit logu\n"
+msgstr "su logu nie powinno być używane w połączeniu z sunit logu\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:261
 #, c-format
 msgid "log sunit should not be used in conjunction with log su\n"
-msgstr "sunit logu nie powinno by� u�ywane w po��czeniu z su logu\n"
+msgstr "sunit logu nie powinno być używane w połączeniu z su logu\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:278
 #, c-format
 msgid "%s: %s appears to contain an existing filesystem (%s).\n"
-msgstr "%s: %s zdaje si� zawiera� istniej�cy system plik�w (%s).\n"
+msgstr "%s: %s zdaje się zawierać istniejący system plików (%s).\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:284
 #, c-format
 msgid "%s: %s appears to contain a partition table (%s).\n"
-msgstr "%s: %s zdaje si� zawiera� tablic� partycji (%s).\n"
+msgstr "%s: %s zdaje się zawierać tablicę partycji (%s).\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:318
 #, c-format
 msgid "log size %lld is not a multiple of the log stripe unit %d\n"
-msgstr "rozmiar logu %lld nie jest wielokrotno�ci� jednostki pasa logu %d\n"
+msgstr "rozmiar logu %lld nie jest wielokrotnością jednostki pasa logu %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:346
 #, c-format
 msgid "Due to stripe alignment, the internal log size (%lld) is too large.\n"
-msgstr "Ze wzgl�du na wyr�wnanie do rozmiaru pasa rozmiar wewn�trznego logu 
(%lld) jest zbyt du�y.\n"
+msgstr "Ze względu na wyrównanie do rozmiaru pasa rozmiar wewnętrznego logu 
(%lld) jest zbyt duży.\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:348
 #, c-format
 msgid "Must fit within an allocation group.\n"
-msgstr "Musi zmie�ci� si� wewn�trz grupy alokacji.\n"
+msgstr "Musi zmieścić się wewnątrz grupy alokacji.\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:359
 #, c-format
 msgid "log size %lld blocks too small, minimum size is %d blocks\n"
-msgstr "rozmiar logu %lld blok�w jest zbyt ma�y, minimalny rozmiar to %d 
blok�w\n"
+msgstr "rozmiar logu %lld bloków jest zbyt mały, minimalny rozmiar to %d 
bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:365
 #, c-format
 msgid "log size %lld blocks too large, maximum size is %d blocks\n"
-msgstr "rozmiar logu %lld blok�w jest zbyt du�y, maksymalny rozmiar to %d 
blok�w\n"
+msgstr "rozmiar logu %lld bloków jest zbyt duży, maksymalny rozmiar to %d 
bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:371
 #, c-format
 msgid "log size %lld bytes too large, maximum size is %d bytes\n"
-msgstr "rozmiar logu %lld bajt�w jest zbyt du�y, maksymalny rozmiar to %d 
bajt�w\n"
+msgstr "rozmiar logu %lld bajtów jest zbyt duży, maksymalny rozmiar to %d 
bajtów\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:476
 #, c-format
 msgid "agsize (%lldb) too small, need at least %lld blocks\n"
-msgstr "agsize (%lldb) zbyt ma�e, potrzeba co najmniej %lld blok�w\n"
+msgstr "agsize (%lldb) zbyt małe, potrzeba co najmniej %lld bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:484
 #, c-format
 msgid "agsize (%lldb) too big, maximum is %lld blocks\n"
-msgstr "agsize (%lldb) zbyt du�e, maksimum to %lld blok�w\n"
+msgstr "agsize (%lldb) zbyt duże, maksimum to %lld bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:492
 #, c-format
 msgid "agsize (%lldb) too big, data area is %lld blocks\n"
-msgstr "agsize (%lldb) zbyt du�e, obszar danych to %lld blok�w\n"
+msgstr "agsize (%lldb) zbyt duże, obszar danych to %lld bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:499
 #, c-format
 msgid "too many allocation groups for size = %lld\n"
-msgstr "zbyt du�o grup alokacji dla rozmiaru = %lld\n"
+msgstr "zbyt dużo grup alokacji dla rozmiaru = %lld\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:501
 #, c-format
 msgid "need at most %lld allocation groups\n"
-msgstr "potrzeba najwy�ej %lld grup alokacji\n"
+msgstr "potrzeba najwyżej %lld grup alokacji\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:509
 #, c-format
 msgid "too few allocation groups for size = %lld\n"
-msgstr "zbyt ma�o grup alokacji dla rozmiaru = %lld\n"
+msgstr "zbyt mało grup alokacji dla rozmiaru = %lld\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:511
 #, c-format
@@ -3581,42 +3581,42 @@ msgstr "potrzeba co najmniej %lld grup alokacji\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:524
 #, c-format
 msgid "last AG size %lld blocks too small, minimum size is %lld blocks\n"
-msgstr "rozmiar ostatniej AG %lld blok�w zbyt ma�y, minimalny rozmiar to %lld 
blok�w\n"
+msgstr "rozmiar ostatniej AG %lld bloków zbyt mały, minimalny rozmiar to %lld 
bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:535
 #, c-format
 msgid "%lld allocation groups is too many, maximum is %lld\n"
-msgstr "%lld grup alokacji to zbyt du�o, maksimum to %lld\n"
+msgstr "%lld grup alokacji to zbyt dużo, maksimum to %lld\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:559
 #, c-format
 msgid "error reading existing superblock -- failed to memalign buffer\n"
-msgstr "b��d podczas odczytu istniej�cego superbloku - nie uda�o si� wykona� 
memalign dla bufora\n"
+msgstr "błąd podczas odczytu istniejącego superbloku - nie udało się wykonać 
memalign dla bufora\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:565
 #, c-format
 msgid "existing superblock read failed: %s\n"
-msgstr "odczyt istniej�cego superbloku nie powi�d� si�: %s\n"
+msgstr "odczyt istniejącego superbloku nie powiódł się: %s\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:849
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data sunit in 512-byte blocks, no unit suffix\n"
-msgstr "%s: sunit danych nale�y poda� w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
+msgstr "%s: sunit danych należy podać w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:865
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data swidth in 512-byte blocks, no unit suffix\n"
-msgstr "%s: swidth danych nale�y poda� w 512-bajtowych blokach, bez 
jednostki\n"
+msgstr "%s: swidth danych należy podać w 512-bajtowych blokach, bez 
jednostki\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:892
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data sw as multiple of su, no unit suffix\n"
-msgstr "%s: sw danych nale�y poda� jako wielokrotno�� su, bez jednostki\n"
+msgstr "%s: sw danych należy podać jako wielokrotność su, bez jednostki\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1111
 #, c-format
 msgid "Specify log sunit in 512-byte blocks, no size suffix\n"
-msgstr "sunit nale�y poda� w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
+msgstr "sunit należy podać w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1368
 #, c-format
@@ -3626,7 +3626,7 @@ msgstr "nadmiarowe argumenty\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1374
 #, c-format
 msgid "cannot specify both %s and -d name=%s\n"
-msgstr "nie mo�na poda� jednocze�nie %s i -d name=%s\n"
+msgstr "nie można podać jednocześnie %s i -d name=%s\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1391
 #, c-format
@@ -3651,101 +3651,101 @@ msgstr "niedozwolony rozmiar bloku katalogu %d\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1439
 #, c-format
 msgid "both -d agcount= and agsize= specified, use one or the other\n"
-msgstr "podano jednocze�nie -d agcount= i agsize=, mo�na u�y� tylko jednej z 
tych opcji\n"
+msgstr "podano jednocześnie -d agcount= i agsize=, można użyć tylko jednej z 
tych opcji\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1445
 #, c-format
 msgid "if -d file then -d name and -d size are required\n"
-msgstr "je�li podano -d file, to -d name i -d size s� wymagane\n"
+msgstr "jeśli podano -d file, to -d name i -d size są wymagane\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1454
 #, c-format
 msgid "illegal data length %lld, not a multiple of %d\n"
-msgstr "niedozwolona d�ugo�� danych %lld, nie jest wielokrotno�ci� %d\n"
+msgstr "niedozwolona długość danych %lld, nie jest wielokrotnością %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1460
 #, c-format
 msgid "warning: data length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
-msgstr "uwaga: d�ugo�� danych %lld nie jest wielokrotno�ci� %d, uci�to do 
%lld\n"
+msgstr "uwaga: długość danych %lld nie jest wielokrotnością %d, ucięto do 
%lld\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1474
 #, c-format
 msgid "if -l file then -l name and -l size are required\n"
-msgstr "je�li podano -l file to -l name i -l size s� wymagane\n"
+msgstr "jeśli podano -l file to -l name i -l size są wymagane\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1483
 #, c-format
 msgid "illegal log length %lld, not a multiple of %d\n"
-msgstr "niedozwolona d�ugo�� logu %lld, nie jest wielokrotno�ci� %d\n"
+msgstr "niedozwolona długość logu %lld, nie jest wielokrotnością %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1490
 #, c-format
 msgid "warning: log length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
-msgstr "uwaga: d�ugo�� logu %lld nie jest wielokrotno�ci� %d, uci�to do %lld\n"
+msgstr "uwaga: długość logu %lld nie jest wielokrotnością %d, ucięto do %lld\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1496
 #, c-format
 msgid "if -r file then -r name and -r size are required\n"
-msgstr "je�li podano -r file, to -r name i -r size s� wymagane\n"
+msgstr "jeśli podano -r file, to -r name i -r size są wymagane\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1505
 #, c-format
 msgid "illegal rt length %lld, not a multiple of %d\n"
-msgstr "niedozwolona d�ugo�� rt %lld, nie jest wielokrotno�ci� %d\n"
+msgstr "niedozwolona długość rt %lld, nie jest wielokrotnością %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1512
 #, c-format
 msgid "warning: rt length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
-msgstr "uwaga: d�ugo�� rt %lld nie jest wielokrotno�ci� %d, uci�to do %lld\n"
+msgstr "uwaga: długość rt %lld nie jest wielokrotnością %d, ucięto do %lld\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1525
 #, c-format
 msgid "illegal rt extent size %lld, not a multiple of %d\n"
-msgstr "niedozwolony rozmiar fragmentu rt %lld, nie jest wielokrotno�ci� %d\n"
+msgstr "niedozwolony rozmiar fragmentu rt %lld, nie jest wielokrotnością %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1531
 #, c-format
 msgid "rt extent size %s too large, maximum %d\n"
-msgstr "rozmiar fragmentu rt %s zbyt du�y, maksimum to %d\n"
+msgstr "rozmiar fragmentu rt %s zbyt duży, maksimum to %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1537
 #, c-format
 msgid "rt extent size %s too small, minimum %d\n"
-msgstr "rozmiar fragmentu rt %s zbyt ma�y, minimum to %d\n"
+msgstr "rozmiar fragmentu rt %s zbyt mały, minimum to %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1581
 #, c-format
 msgid "illegal inode size %d\n"
-msgstr "niedozwolony rozmiar i-w�z�a %d\n"
+msgstr "niedozwolony rozmiar i-węzła %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1586
 #, c-format
 msgid "allowable inode size with %d byte blocks is %d\n"
-msgstr "dozwolony rozmiar i-w�z�a przy blokach %d-bajtowych to %d\n"
+msgstr "dozwolony rozmiar i-węzła przy blokach %d-bajtowych to %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1590
 #, c-format
 msgid "allowable inode size with %d byte blocks is between %d and %d\n"
-msgstr "dozwolone rozmiary i-w�z�a przy blokach %d-bajtowych s� od %d do %d\n"
+msgstr "dozwolone rozmiary i-węzła przy blokach %d-bajtowych są od %d do %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1598
 #, c-format
 msgid "log stripe unit specified, using v2 logs\n"
-msgstr "podano jednostk� pasa logu, u�yto log�w v2\n"
+msgstr "podano jednostkę pasa logu, użyto logów v2\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1616
 #, c-format
 msgid "no device name given in argument list\n"
-msgstr "nie podano nazwy urz�dzenia w li�cie argument�w\n"
+msgstr "nie podano nazwy urządzenia w liście argumentów\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1641
 #, c-format
 msgid "%s: Use the -f option to force overwrite.\n"
-msgstr "%s: Mo�na u�y� opcji -f do wymuszenia nadpisania.\n"
+msgstr "%s: Można użyć opcji -f do wymuszenia nadpisania.\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1652
 msgid "internal log"
-msgstr "log wewn�trzny"
+msgstr "log wewnętrzny"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1654
 msgid "volume log"
@@ -3754,7 +3754,7 @@ msgstr "log na wolumenie"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1656
 #, c-format
 msgid "no log subvolume or internal log\n"
-msgstr "brak podwolumenu logu ani logu wewn�trznego\n"
+msgstr "brak podwolumenu logu ani logu wewnętrznego\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1663
 msgid "volume rt"
@@ -3763,27 +3763,27 @@ msgstr "wolumen rt"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1668
 #, c-format
 msgid "size %s specified for data subvolume is too large, maximum is %lld 
blocks\n"
-msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu danych jest zbyt du�y, maksimum to 
%lld blok�w\n"
+msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu danych jest zbyt duży, maksimum to 
%lld bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1675
 #, c-format
 msgid "can't get size of data subvolume\n"
-msgstr "nie mo�na pobra� rozmiaru podwolumenu danych\n"
+msgstr "nie można pobrać rozmiaru podwolumenu danych\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1680
 #, c-format
 msgid "size %lld of data subvolume is too small, minimum %d blocks\n"
-msgstr "rozmiar %lld dla podwolumenu danych jest zbyt ma�y, minimum to %d 
blok�w\n"
+msgstr "rozmiar %lld dla podwolumenu danych jest zbyt mały, minimum to %d 
bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1687
 #, c-format
 msgid "can't have both external and internal logs\n"
-msgstr "nie mo�na mie� jednocze�nie zewn�trznego i wewn�trznego logu\n"
+msgstr "nie można mieć jednocześnie zewnętrznego i wewnętrznego logu\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1691
 #, c-format
 msgid "data and log sector sizes must be equal for internal logs\n"
-msgstr "rozmiary sektora danych i logu musz� by� r�wne dla log�w 
wewn�trznych\n"
+msgstr "rozmiary sektora danych i logu muszą być równe dla logów 
wewnętrznych\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1697
 #, c-format
@@ -3792,7 +3792,7 @@ msgid ""
 "reported by the device (%u).\n"
 msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar sektora podwolumenu danych %u jest mniejszy od rozmiaru\n"
-"sektora zg�aszanego przez urz�dzenie (%u).\n"
+"sektora zgłaszanego przez urządzenie (%u).\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1703
 #, c-format
@@ -3801,7 +3801,7 @@ msgid ""
 "reported by the device (%u).\n"
 msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar sektora podwolumenu logu %u jest mniejszy od rozmiaru\n"
-"sektora zg�aszanego przez urz�dzenie (%u).\n"
+"sektora zgłaszanego przez urządzenie (%u).\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1709
 #, c-format
@@ -3810,37 +3810,37 @@ msgid ""
 "reported by the device (%u).\n"
 msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar sektora podwolumenu realtime %u jest mniejszy od rozmiaru\n"
-"sektora zg�aszanego przez urz�dzenie (%u).\n"
+"sektora zgłaszanego przez urządzenie (%u).\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1723
 #, c-format
 msgid "size %s specified for log subvolume is too large, maximum is %lld 
blocks\n"
-msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu logu jest zbyt du�y, maksimum to 
%lld blok�w\n"
+msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu logu jest zbyt duży, maksimum to 
%lld bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1730
 #, c-format
 msgid "size specified for non-existent log subvolume\n"
-msgstr "podano rozmiar dla nie istniej�cego podwolumenu logu\n"
+msgstr "podano rozmiar dla nie istniejącego podwolumenu logu\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1733
 #, c-format
 msgid "size %lld too large for internal log\n"
-msgstr "rozmiar %lld jest zbyt du�y dla logu wewn�trznego\n"
+msgstr "rozmiar %lld jest zbyt duży dla logu wewnętrznego\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1760
 #, c-format
 msgid "size %s specified for rt subvolume is too large, maximum is %lld 
blocks\n"
-msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu rt jest zbyt du�y, maksimum to %lld 
blok�w\n"
+msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu rt jest zbyt duży, maksimum to %lld 
bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1768
 #, c-format
 msgid "size specified for non-existent rt subvolume\n"
-msgstr "podano rozmiar dla nie istniej�cego podwolumenu rt\n"
+msgstr "podano rozmiar dla nie istniejącego podwolumenu rt\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1785
 #, c-format
 msgid "agsize (%lld) not a multiple of fs blk size (%d)\n"
-msgstr "agsize (%lld) nie jest wielokrotno�ci� rozmiaru bloku systemu plik�w 
(%d)\n"
+msgstr "agsize (%lld) nie jest wielokrotnością rozmiaru bloku systemu plików 
(%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1802
 #, c-format
@@ -3850,17 +3850,17 @@ msgstr "%s: Podana jednostka pasa danych %d nie jest 
taka sama jak jednostka pas
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1809
 #, c-format
 msgid "%s: Specified data stripe width %d is not the same as the volume stripe 
width %d\n"
-msgstr "%s: Podana szeroko�� pasa danych %d nie jest taka sama jak szeroko�� 
pasa wolumenu %d\n"
+msgstr "%s: Podana szerokość pasa danych %d nie jest taka sama jak szerokość 
pasa wolumenu %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1857
 #, c-format
 msgid "agsize rounded to %lld, swidth = %d\n"
-msgstr "agsize zaokr�glone do %lld, swidth = %d\n"
+msgstr "agsize zaokrąglone do %lld, swidth = %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1864
 #, c-format
 msgid "Allocation group size (%lld) is not a multiple of the stripe unit 
(%d)\n"
-msgstr "Rozmiar grupy alokacji (%lld) nie jest wielokrotno�ci� jednostki pasa 
(%d)\n"
+msgstr "Rozmiar grupy alokacji (%lld) nie jest wielokrotnością jednostki pasa 
(%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1886
 #, c-format
@@ -3869,25 +3869,25 @@ msgid ""
 "problems by aligning all AGs on the same disk. To avoid this, run mkfs 
with\n"
 "an AG size that is one stripe unit smaller, for example %llu.\n"
 msgstr ""
-"Uwaga: rozmiar AG jest wielokrotno�ci� szeroko�ci pasa. Mo�e to spowodowa�\n"
-"problemy z wydajno�ci� poprzez wyr�wnanie wszystkich AG na tym samym dysku.\n"
-"Aby temu zapobiec, nale�y uruchomi� mkfs z rozmiarem AG o jedn� jednostk�\n"
-"pasa mniejszym, na przyk�ad %llu.\n"
+"Uwaga: rozmiar AG jest wielokrotnością szerokości pasa. Może to spowodować\n"
+"problemy z wydajnością poprzez wyrównanie wszystkich AG na tym samym dysku.\n"
+"Aby temu zapobiec, należy uruchomić mkfs z rozmiarem AG o jedną jednostkę\n"
+"pasa mniejszym, na przykład %llu.\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1911
 #, c-format
 msgid "%s: Stripe unit(%d) or stripe width(%d) is not a multiple of the block 
size(%d)\n"
-msgstr "%s: Jednostka pasa (%d) lub szeroko�� pasa (%d) nie jest 
wielokrotno�ci� rozmiaru bloku (%d)\n"
+msgstr "%s: Jednostka pasa (%d) lub szerokość pasa (%d) nie jest 
wielokrotnością rozmiaru bloku (%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1943
 #, c-format
 msgid "log stripe unit (%d) must be a multiple of the block size (%d)\n"
-msgstr "jednostka pasa logu (%d) musi by� wielokrotno�ci� rozmiaru bloku 
(%d)\n"
+msgstr "jednostka pasa logu (%d) musi być wielokrotnością rozmiaru bloku 
(%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1956
 #, c-format
 msgid "log stripe unit (%d bytes) is too large (maximum is 256KiB)\n"
-msgstr "jednostka pasa logu (%d bajt�w) jest zbyt du�a (maksimum to 256KiB)\n"
+msgstr "jednostka pasa logu (%d bajtów) jest zbyt duża (maksimum to 256KiB)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1959
 #, c-format
@@ -3897,12 +3897,12 @@ msgstr "jednostka pasa logu zmodyfikowana na 32KiB\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1984
 #, c-format
 msgid "internal log size %lld too large, must fit in allocation group\n"
-msgstr "rozmiar wewn�trznego logu %lld zbyt du�y, musi si� zmie�ci� w grupie 
alokacji\n"
+msgstr "rozmiar wewnętrznego logu %lld zbyt duży, musi się zmieścić w grupie 
alokacji\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1991
 #, c-format
 msgid "log ag number %d too large, must be less than %lld\n"
-msgstr "liczba ag logu %d zbyt du�a, musi by� mniejsza ni� %lld\n"
+msgstr "liczba ag logu %d zbyt duża, musi być mniejsza niż %lld\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2021
 #, c-format
@@ -3916,44 +3916,44 @@ msgid ""
 "     =%-22s sectsz=%-5u sunit=%d blks, lazy-count=%d\n"
 "realtime =%-22s extsz=%-6d blocks=%lld, rtextents=%lld\n"
 msgstr ""
-"metadane=%-22s isize=%-6d agcount=%lld, agsize=%lld blok�w\n"
+"metadane=%-22s isize=%-6d agcount=%lld, agsize=%lld bloków\n"
 "    =%-22s sectsz=%-5u attr=%u\n"
 "dane  =%-22s bsize=%-6u blocks=%llu, imaxpct=%u\n"
-"    =%-22s sunit=%-6u swidth=%u blok�w\n"
+"    =%-22s sunit=%-6u swidth=%u bloków\n"
 "nazwy  =wersja %-14u bsize=%-6u ascii-ci=%d\n"
 "log   =%-22s bsize=%-6d blocks=%lld, wersja=%d\n"
-"    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%d blok�w, lazy-count=%d\n"
+"    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%d bloków, lazy-count=%d\n"
 "realtime=%-22s extsz=%-6d blocks=%lld, rtextents=%lld\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2137
 #, c-format
 msgid "%s: Growing the data section failed\n"
-msgstr "%s: Powi�kszenie sekcji danych nie powiod�o si�\n"
+msgstr "%s: Powiększenie sekcji danych nie powiodło się\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2167
 #, c-format
 msgid "%s: filesystem failed to initialize\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� zainicjowa� systemu plik�w\n"
+msgstr "%s: nie udało się zainicjować systemu plików\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2378
 #, c-format
 msgid "%s: root inode created in AG %u, not AG 0\n"
-msgstr "%s: g��wny i-w�ze� utworzony w AG %u, nie AG 0\n"
+msgstr "%s: główny i-węzeł utworzony w AG %u, nie AG 0\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2445
 #, c-format
 msgid "Cannot specify both -%c %s and -%c %s\n"
-msgstr "Nie mo�na poda� jednocze�nie -%c %s i %c %s\n"
+msgstr "Nie można podać jednocześnie -%c %s i %c %s\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2456
 #, c-format
 msgid "Illegal value %s for -%s option\n"
-msgstr "Niedozwolona warto�� %s dla opcji -%s\n"
+msgstr "Niedozwolona wartość %s dla opcji -%s\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2473
 #, c-format
 msgid "-%c %s option requires a value\n"
-msgstr "Opcja -%c %s wymaga warto�ci\n"
+msgstr "Opcja -%c %s wymaga wartości\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2486 ../repair/xfs_repair.c:170
 #, c-format
@@ -3968,7 +3968,7 @@ msgstr "nieznana opcja -%c %s\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2534
 #, c-format
 msgid "blocksize not available yet.\n"
-msgstr "rozmiar bloku jeszcze nie dost�pny.\n"
+msgstr "rozmiar bloku jeszcze nie dostępny.\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2560
 #, c-format
@@ -3995,28 +3995,28 @@ msgid ""
 "   xxxm (xxx MiB), xxxg (xxx GiB), xxxt (xxx TiB) or xxxp (xxx PiB).\n"
 "<value> is xxx (512 byte blocks).\n"
 msgstr ""
-"Sk�adnia: %s\n"
+"Składnia: %s\n"
 "/* rozmiar bloku */   [-b log=n|size=liczba]\n"
 "/* podwolumen danych */ [-d agcount=n,agsize=n,file,name=xxx,size=liczba,\n"
-"              
(sunit=warto��,swidth=warto��|su=liczba,sw=liczba),\n"
+"              
(sunit=wartość,swidth=wartość|su=liczba,sw=liczba),\n"
 "              sectlog=n|sectsize=liczba]\n"
-"/* rozmiar i-w�z�a */  [-i 
log=n|perblock=n|size=liczba,maxpct=n,attr=0|1|2]\n"
+"/* rozmiar i-węzła */  [-i 
log=n|perblock=n|size=liczba,maxpct=n,attr=0|1|2]\n"
 "/* podwolumen logu */  [-i 
agnum=n,internal,size=liczba,logdev=xxx,version=n\n"
-"              
sunit=warto��|su=liczba,sectlog=n|sectsize=liczba,\n"
+"              
sunit=wartość|su=liczba,sectlog=n|sectsize=liczba,\n"
 "              lazy-count=0|1]\n"
-"/* etykieta */     [-L etykieta (maksymalnie 12 znak�w)]\n"
+"/* etykieta */     [-L etykieta (maksymalnie 12 znaków)]\n"
 "/* nazwy */       [-n log=n|size=liczba,wersja=2|ci]\n"
 "/* plik prototypu */  [-p nazwa_pliku]\n"
 "/* cisza */       [-q]\n"
 "/* podwolumen rt */   [-r extsize=liczba,size=liczba,rtdev=xxx]\n"
 "/* rozmiar sektora */  [-s log=n|size=liczba]\n"
 "/* wersja */      [-V]\n"
-"            nazwa_urz�dzenia\n"
-"<nazwa_urz�dzenia> jest wymagana, chyba �e podano -d name=xxx.\n"
-"<liczba> to xxx (bajt�w), xxxs (sektor�w), xxxb (blok�w systemu plik�w),\n"
+"            nazwa_urządzenia\n"
+"<nazwa_urządzenia> jest wymagana, chyba że podano -d name=xxx.\n"
+"<liczba> to xxx (bajtów), xxxs (sektorów), xxxb (bloków systemu plików),\n"
 "     xxxk (xxx KiB), xxxm (xxx MiB), xxxg (xxx GiB), xxxt (xxx TiB),\n"
 "     xxxp (xxx PiB).\n"
-"<warto��> to xxx (512-bajtowych blok�w).\n"
+"<wartość> to xxx (512-bajtowych bloków).\n"
 
 #: ../quota/edit.c:36
 #, c-format
@@ -4040,21 +4040,21 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" zmiana limit�w quot dla podanego u�ytkownika\n"
+" zmiana limitów quot dla podanego użytkownika\n"
 "\n"
-"Przyk�ad:\n"
+"Przykład:\n"
 " 'limit bsoft=100m bhard=110m tanya'\n"
 "\n"
-" limit zmienia mi�kki i/lub twardy limit blok�w, limity i-w�z��w i/lub 
limity\n"
-" blok�w realtime aktualnie u�ywane dla podanego u�ytkownika, grupy lub 
projektu.\n"
-" System plik�w okre�lony bie��c� �cie�k� jest modyfikowany.\n"
-" -d - ustawienie warto�ci domy�lnych, u�ytych pierwszy raz przy tworzeniu 
pliku\n"
-" -g - zmiana limit�w quot grupy\n"
-" -p - zmiana limit�w quot projektu\n"
-" -u - zmiana limit�w quot u�ytkownika\n"
-" Warto�ci limit�w blok�w mog� by� podane z ko�c�wk� jednostki - przyjmowane\n"
+" limit zmienia miękki i/lub twardy limit bloków, limity i-węzłów i/lub 
limity\n"
+" bloków realtime aktualnie używane dla podanego użytkownika, grupy lub 
projektu.\n"
+" System plików określony bieżącą ścieżką jest modyfikowany.\n"
+" -d - ustawienie wartości domyślnych, użytych pierwszy raz przy tworzeniu 
pliku\n"
+" -g - zmiana limitów quot grupy\n"
+" -p - zmiana limitów quot projektu\n"
+" -u - zmiana limitów quot użytkownika\n"
+" Wartości limitów bloków mogą być podane z końcówką jednostki - przyjmowane\n"
 " jednostki to: k (kilobajty), m (megabajty), g (gigabajty) i t (terabajty).\n"
-" U�ytkownik/grupa/projekt mo�e by� podany za pomoc� nazwy lub numeru.\n"
+" Użytkownik/grupa/projekt może być podany za pomocą nazwy lub numeru.\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/edit.c:59
@@ -4088,29 +4088,29 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" zmiana czasu wymuszenia limit�w dla bie��cego systemu plik�w\n"
+" zmiana czasu wymuszenia limitów dla bieżącego systemu plików\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
+" Przykład:\n"
 " 'timer -i 3days'\n"
-" (zmiana czasu wymuszenia mi�kkiego limitu i-w�z��w na 3 dni)\n"
-"\n"
-" timer zmienia warto�� ograniczenia czasu zwi�zanego z limitami blok�w,\n"
-" limitami i-w�z��w i/lub limitami blok�w realtime dla wszystkich 
u�ytkownik�w,\n"
-" grup lub projekt�w na bie��cym systemie plik�w.\n"
-" Po tym jak u�ytkownik wykorzysta ilo�� miejsca lub liczb� i-w�z��w 
ustawion�\n"
-" jako mi�kki limit, zaczyna dzia�a� zegar. Kiedy czas minie, a u�ytkownik 
nadal\n"
-" przekracza mi�kki limit, mi�kki limit staje si� twardym.\n"
-" Domy�lne ograniczenie czasowe to 7 dni.\n"
-" -d - ustawienie warto�ci domy�lnych, u�ytych pierwszy raz przy tworzeniu 
pliku\n"
-" -g - zmiana czasu dla limit�w quot grup\n"
-" -p - zmiana czasu dla limit�w quot projekt�w\n"
-" -u - zmiana czasu dla limit�w quot u�ytkownik�w\n"
-" -b - zmiana czasu dla u�ytych blok�w\n"
-" -i - zmiana czasu dla u�ytych i-w�z��w\n"
-" -r - zmiana czasu dla u�ytych blok�w na (opcjonalnym) podwolumenie 
realtime\n"
-" Warto�� ograniczenia czasu jest podawana domy�lnie jako liczba sekund.\n"
-" Jednak mo�na doda� ko�c�wk�, aby poda� czas w minutach (m), godzinach (h),\n"
-" dniach (d) lub tygodniach (w) - mo�na u�y� pe�nego s�owa lub pierwsze 
litery.\n"
+" (zmiana czasu wymuszenia miękkiego limitu i-węzłów na 3 dni)\n"
+"\n"
+" timer zmienia wartość ograniczenia czasu związanego z limitami bloków,\n"
+" limitami i-węzłów i/lub limitami bloków realtime dla wszystkich 
użytkowników,\n"
+" grup lub projektów na bieżącym systemie plików.\n"
+" Po tym jak użytkownik wykorzysta ilość miejsca lub liczbę i-węzłów 
ustawioną\n"
+" jako miękki limit, zaczyna działać zegar. Kiedy czas minie, a użytkownik 
nadal\n"
+" przekracza miękki limit, miękki limit staje się twardym.\n"
+" Domyślne ograniczenie czasowe to 7 dni.\n"
+" -d - ustawienie wartości domyślnych, użytych pierwszy raz przy tworzeniu 
pliku\n"
+" -g - zmiana czasu dla limitów quot grup\n"
+" -p - zmiana czasu dla limitów quot projektów\n"
+" -u - zmiana czasu dla limitów quot użytkowników\n"
+" -b - zmiana czasu dla użytych bloków\n"
+" -i - zmiana czasu dla użytych i-węzłów\n"
+" -r - zmiana czasu dla użytych bloków na (opcjonalnym) podwolumenie 
realtime\n"
+" Wartość ograniczenia czasu jest podawana domyślnie jako liczba sekund.\n"
+" Jednak można dodać końcówkę, aby podać czas w minutach (m), godzinach (h),\n"
+" dniach (d) lub tygodniach (w) - można użyć pełnego słowa lub pierwsze 
litery.\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/edit.c:91
@@ -4141,52 +4141,52 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" zmiana liczby ostrze�e� quot wysy�anych do podanego u�ytkownika\n"
+" zmiana liczby ostrzeżeń quot wysyłanych do podanego użytkownika\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
+" Przykład:\n"
 " 'warn 2 jimmy'\n"
-" (przekazanie systemowi quota, �e wys�ano 2 ostrze�enia do u�ytkownika 
jimmy)\n"
-"\n"
-" warn zmienia liczb� ostrze�e� zwi�zanych z limitami blok�w, limitami 
i-w�z��w\n"
-" i/lub limitami blok�w realtime dla podanego u�ytkownika, grupy lub 
projektu.\n"
-" Kiedy u�ytkownik zosta� ostrze�ony maksymaln� dozwolon� liczb� razy, 
mi�kki\n"
-" limit staje si� twardym. Jest to pomy�lane jako alternatywa dla systemu\n"
-" ogranicze� czasowych, gdzie administrator uaktualnia licznik ostrze�e�\n"
-" wys�anych do ludzi i karze u�ytkownik�w ignoruj�cych ostrze�enia.\n"
-" -d - ustawienie maksymalnej liczby ostrze�e�, po kt�rej wymuszane s� 
limity\n"
-" -g - ustawienie liczby ostrze�e� dla grupy\n"
-" -p - ustawienie liczby ostrze�e� dla projektu\n"
-" -u - ustawienie liczby ostrze�e� dla grupy\n"
-" -b - ustawienie liczby ostrze�e� dla u�ytych blok�w\n"
-" -i - ustawienie liczby ostrze�e� dla u�ytych i-w�z��w\n"
-" -r - ustawienie liczby ostrze�e� dla u�ytych blok�w na podwolumenie 
realtime\n"
-" U�ytkownik/grupa/projekt mo�e by� podany za pomoc� nazwy lub numeru.\n"
+" (przekazanie systemowi quota, że wysłano 2 ostrzeżenia do użytkownika 
jimmy)\n"
+"\n"
+" warn zmienia liczbę ostrzeżeń związanych z limitami bloków, limitami 
i-węzłów\n"
+" i/lub limitami bloków realtime dla podanego użytkownika, grupy lub 
projektu.\n"
+" Kiedy użytkownik został ostrzeżony maksymalną dozwoloną liczbę razy, 
miękki\n"
+" limit staje się twardym. Jest to pomyślane jako alternatywa dla systemu\n"
+" ograniczeń czasowych, gdzie administrator uaktualnia licznik ostrzeżeń\n"
+" wysłanych do ludzi i karze użytkowników ignorujących ostrzeżenia.\n"
+" -d - ustawienie maksymalnej liczby ostrzeżeń, po której wymuszane są 
limity\n"
+" -g - ustawienie liczby ostrzeżeń dla grupy\n"
+" -p - ustawienie liczby ostrzeżeń dla projektu\n"
+" -u - ustawienie liczby ostrzeżeń dla grupy\n"
+" -b - ustawienie liczby ostrzeżeń dla użytych bloków\n"
+" -i - ustawienie liczby ostrzeżeń dla użytych i-węzłów\n"
+" -r - ustawienie liczby ostrzeżeń dla użytych bloków na podwolumenie 
realtime\n"
+" Użytkownik/grupa/projekt może być podany za pomocą nazwy lub numeru.\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/edit.c:145
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set limits: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na ustawi� limit�w: %s\n"
+msgstr "%s: nie można ustawić limitów: %s\n"
 
 #: ../quota/edit.c:166 ../quota/edit.c:563
 #, c-format
 msgid "%s: invalid user name: %s\n"
-msgstr "%s: nieprawid�owa nazwa u�ytkownika: %s\n"
+msgstr "%s: nieprawidłowa nazwa użytkownika: %s\n"
 
 #: ../quota/edit.c:189 ../quota/edit.c:580
 #, c-format
 msgid "%s: invalid group name: %s\n"
-msgstr "%s: nieprawid�owa nazwa grupy: %s\n"
+msgstr "%s: nieprawidłowa nazwa grupy: %s\n"
 
 #: ../quota/edit.c:212 ../quota/edit.c:597
 #, c-format
 msgid "%s: invalid project name: %s\n"
-msgstr "%s: nieprawid�owa nazwa projektu: %s\n"
+msgstr "%s: nieprawidłowa nazwa projektu: %s\n"
 
 #: ../quota/edit.c:237
 #, c-format
 msgid "%s: Warning: `%s' in quota blocks is 0 (unlimited).\n"
-msgstr "%s: Uwaga: `%s' w blokach limit�w wynosi 0 (bez ogranicze�).\n"
+msgstr "%s: Uwaga: `%s' w blokach limitów wynosi 0 (bez ograniczeń).\n"
 
 #: ../quota/edit.c:326
 #, c-format
@@ -4196,22 +4196,22 @@ msgstr "%s: nierozpoznany argument %s\n"
 #: ../quota/edit.c:333
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find any valid arguments\n"
-msgstr "%s: nie mo�na znale�� �adnych poprawnych argument�w\n"
+msgstr "%s: nie można znaleźć żadnych poprawnych argumentów\n"
 
 #: ../quota/edit.c:441
 #, c-format
 msgid "%s: fopen on %s failed: %s\n"
-msgstr "%s: fopen na %s nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: fopen na %s nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../quota/edit.c:473
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set timer: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na ustawi� czasu: %s\n"
+msgstr "%s: nie można ustawić czasu: %s\n"
 
 #: ../quota/edit.c:547
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set warnings: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na ustawi� ostrze�e�: %s\n"
+msgstr "%s: nie można ustawić ostrzeżeń: %s\n"
 
 #: ../quota/edit.c:678
 msgid "limit"
@@ -4223,7 +4223,7 @@ msgstr "[-gpu] bsoft|bhard|isoft|ihard|rtbsoft|rtbhard=N 
-d|id|nazwa"
 
 #: ../quota/edit.c:684
 msgid "modify quota limits"
-msgstr "zmiana limit�w quot"
+msgstr "zmiana limitów quot"
 
 #: ../quota/edit.c:687
 msgid "restore"
@@ -4235,7 +4235,7 @@ msgstr "[-gpu] [-f plik]"
 
 #: ../quota/edit.c:692
 msgid "restore quota limits from a backup file"
-msgstr "odtworzenie limit�w quot z pliku kopii zapasowej"
+msgstr "odtworzenie limitów quot z pliku kopii zapasowej"
 
 #: ../quota/edit.c:694
 msgid "timer"
@@ -4243,7 +4243,7 @@ msgstr "timer"
 
 #: ../quota/edit.c:698 ../quota/edit.c:706
 msgid "[-bir] [-gpu] value -d|id|name"
-msgstr "[-bir] [-gpu] warto�� -d|id|nazwa"
+msgstr "[-bir] [-gpu] wartość -d|id|nazwa"
 
 #: ../quota/edit.c:699
 msgid "get/set quota enforcement timeouts"
@@ -4255,7 +4255,7 @@ msgstr "warn"
 
 #: ../quota/edit.c:707
 msgid "get/set enforcement warning counter"
-msgstr "pobranie/ustawienie licznika ostrze�e�"
+msgstr "pobranie/ustawienie licznika ostrzeżeń"
 
 #: ../quota/free.c:29
 #, c-format
@@ -4275,17 +4275,17 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" informacje o liczbie wolnych blok�w i i-w�z��w dysku\n"
+" informacje o liczbie wolnych bloków i i-węzłów dysku\n"
 "\n"
-" To polecenie informuje o liczbie wszystkich, u�ywanych i dost�pnych blok�w\n"
-" dysku. Opcjonalnie informuje o tym samym zestawie liczb dla i-w�z��w i 
blok�w\n"
-" realtime oraz domy�lnie zg�asza wszystkie znane punkty montowania systemu\n"
-" plik�w XFS i �cie�ki quot projekt�w (patrz lista w poleceniu 'print').\n"
-" -b - informacje o liczbach blok�w\n"
-" -i - informacje o liczbach i-w�z��w\n"
-" -r - informacje o liczbach blok�w realtime\n"
-" -h - informacje w postaci czytelnej dla cz�owieka\n"
-" -N - pomini�cie nag��wka z wyj�cia\n"
+" To polecenie informuje o liczbie wszystkich, używanych i dostępnych bloków\n"
+" dysku. Opcjonalnie informuje o tym samym zestawie liczb dla i-węzłów i 
bloków\n"
+" realtime oraz domyślnie zgłasza wszystkie znane punkty montowania systemu\n"
+" plików XFS i ścieżki quot projektów (patrz lista w poleceniu 'print').\n"
+" -b - informacje o liczbach bloków\n"
+" -i - informacje o liczbach i-węzłów\n"
+" -r - informacje o liczbach bloków realtime\n"
+" -h - informacje w postaci czytelnej dla człowieka\n"
+" -N - pominięcie nagłówka z wyjścia\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/free.c:146
@@ -4296,42 +4296,42 @@ msgstr "%s: flaga quot projektu nie ustawiona dla %s\n"
 #: ../quota/free.c:155
 #, c-format
 msgid "%s: project ID %u (%s) doesn't match ID %u (%s)\n"
-msgstr "%s: ID projektu %u (%s) nie zgadza si� z ID %u (%s)\n"
+msgstr "%s: ID projektu %u (%s) nie zgadza się z ID %u (%s)\n"
 
 #: ../quota/free.c:220
 #, c-format
 msgid "Filesystem "
-msgstr "System plik�w "
+msgstr "System plików "
 
 #: ../quota/free.c:220
 #, c-format
 msgid "Filesystem     "
-msgstr "System plik�w    "
+msgstr "System plików    "
 
 #: ../quota/free.c:223
 #, c-format
 msgid "  Size  Used Avail Use%%"
-msgstr " Rozmiar U�yto Dost. %%u�."
+msgstr " Rozmiar Użyto Dost. %%uż."
 
 #: ../quota/free.c:224
 #, c-format
 msgid " 1K-blocks    Used Available Use%%"
-msgstr " Bloki 1K    U�yto Dost�pnych %%u�."
+msgstr " Bloki 1K    Użyto Dostępnych %%uż."
 
 #: ../quota/free.c:227
 #, c-format
 msgid " Inodes  Used  Free Use%%"
-msgstr " I-w�z�y U�yto Wolne %%u�."
+msgstr " I-węzły Użyto Wolne %%uż."
 
 #: ../quota/free.c:228
 #, c-format
 msgid "  Inodes   IUsed   IFree IUse%%"
-msgstr "  I-w�z�y   U�ytoI   WolneI %%u�I"
+msgstr "  I-węzły   UżytoI   WolneI %%użI"
 
 #: ../quota/free.c:229
 #, c-format
 msgid " Pathname\n"
-msgstr " �cie�ka\n"
+msgstr " Ścieżka\n"
 
 #: ../quota/free.c:360
 msgid "df"
@@ -4347,17 +4347,17 @@ msgstr "[-bir] [hn] [-f plik]"
 
 #: ../quota/free.c:366
 msgid "show free and used counts for blocks and inodes"
-msgstr "pokazanie liczby wolnych i zaj�tych blok�w i i-w�z��w"
+msgstr "pokazanie liczby wolnych i zajętych bloków i i-węzłów"
 
 #: ../quota/init.c:48
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-p prog] [-c cmd]... [-d project]... [path]\n"
-msgstr "Sk�adnia: %s [-p program] [-c polecenie]... [-d projekt]... 
[�cie�ka]\n"
+msgstr "Składnia: %s [-p program] [-c polecenie]... [-d projekt]... 
[ścieżka]\n"
 
 #: ../quota/path.c:39
 #, c-format
 msgid "%sFilesystem     Pathname\n"
-msgstr "%sSystem plik�w    �cie�ka\n"
+msgstr "%sSystem plików    Ścieżka\n"
 
 #: ../quota/path.c:40
 msgid "   "
@@ -4386,7 +4386,7 @@ msgstr ", %s"
 #: ../quota/path.c:103
 #, c-format
 msgid "No paths are available\n"
-msgstr "Brak �cie�ek\n"
+msgstr "Brak ścieżek\n"
 
 #: ../quota/path.c:124
 msgid "path"
@@ -4398,11 +4398,11 @@ msgstr "paths"
 
 #: ../quota/path.c:131
 msgid "set current path, or show the list of paths"
-msgstr "ustawienie bie��cej �cie�ki lub pokazanie listy �cie�ek"
+msgstr "ustawienie bieżącej ścieżki lub pokazanie listy ścieżek"
 
 #: ../quota/path.c:139
 msgid "list known mount points and projects"
-msgstr "wypisanie znanych punkt�w montowa� i projekt�w"
+msgstr "wypisanie znanych punktów montowań i projektów"
 
 #: ../quota/project.c:44
 #, c-format
@@ -4446,58 +4446,58 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wypisanie projekt�w lub ustanowienie drzewa projektu do zarz�dzania 
limitami\n"
+" wypisanie projektów lub ustanowienie drzewa projektu do zarządzania 
limitami\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
+" Przykład:\n"
 " 'project -c logfiles'\n"
-" (dopasowanie projektu 'logfiles' do katalogu i ustanowienie drzewa 
katalog�w)\n"
+" (dopasowanie projektu 'logfiles' do katalogu i ustanowienie drzewa 
katalogów)\n"
 "\n"
-" Bez argument�w project wypisuje wszystkie projekty znalezione w pliku\n"
-" /etc/projects. Mechanizm quota dla projekt�w w XFS-ie mo�e by� u�ywany do\n"
-" zaimplementowania formy limit�w dla drzewa katalog�w, gdzie podany katalog\n"
-" i wszystkie pliki i podkatalogi poni�ej niego (czyli drzewo) mog� by�\n"
-" ograniczone do u�ywania podzbioru miejsca dost�pnego w systemie plik�w.\n"
+" Bez argumentów project wypisuje wszystkie projekty znalezione w pliku\n"
+" /etc/projects. Mechanizm quota dla projektów w XFS-ie może być używany do\n"
+" zaimplementowania formy limitów dla drzewa katalogów, gdzie podany katalog\n"
+" i wszystkie pliki i podkatalogi poniżej niego (czyli drzewo) mogą być\n"
+" ograniczone do używania podzbioru miejsca dostępnego w systemie plików.\n"
 "\n"
-" Zarz�dzane drzewo musi by� ustanowione pocz�tkowo przy u�yciu opcji project 
-c.\n"
+" Zarządzane drzewo musi być ustanowione początkowo przy użyciu opcji project 
-c.\n"
 " Podana nazwa lub identyfikator projektu jest dopasowywany do jednego lub\n"
-" wi�kszej liczby drzew zdefiniowanych w /etc/projects, a nast�pnie te drzewa 
s�\n"
-" rekurencyjnie przechodzone w celu oznaczenia i-w�z��w jako b�d�cych 
cz��ci�\n"
-" tego drzewa - co ustawia flagi i-w�z��w i identyfikator projektu dla 
ka�dego\n"
+" większej liczby drzew zdefiniowanych w /etc/projects, a następnie te drzewa 
są\n"
+" rekurencyjnie przechodzone w celu oznaczenia i-węzłów jako będących 
częścią\n"
+" tego drzewa - co ustawia flagi i-węzłów i identyfikator projektu dla 
każdego\n"
 " pliku.\n"
-" Po zrobieniu tego nowe pliki tworzone w drzewie b�d� automatycznie liczone 
jako\n"
-" cz��� drzewa o ich identyfikatorze projektu. Pr�ba utworzenia dowi�zania\n"
-" zwyk�ego do pliku w drzewie powiedzie si� tylko je�li identyfikator 
projektu\n"
-" pasuje do identyfikatora projektu drzewa. Mo�na u�y� narz�dzia xfs_io do\n"
-" ustawienia ID projektu dla dowolnego pliku, ale mo�e tego dokona� tylko\n"
-" uprzywilejowany u�ytkownik.\n"
-"\n"
-" Poprzednio ustanowione drzewa mo�na usun�� z kontroli limit�w projektu 
poprzez\n"
-" u�ycie opcji -C, kt�ra rekurencyjnie przejdzie drzewo, usuwaj�c i-w�z�y 
spod\n"
-" kontroli limit�w projektu.\n"
-"\n"
-" Opcji -c mo�na u�y� do sprawdzenia czy drzewo zosta�o ustanowione - nie\n"
-" informuje o niczym je�li drzewo jest poprawne, a w przeciwnym wypadku 
zg�asza\n"
-" �cie�ki i-w�z��w nie maj�ce ID projektu takiego jak reszta drzewa lub nie\n"
-" maj�ce ustawionej flagi.\n"
-"\n"
-" Format plik�w /etc/projid i /etc/projects jest prosty i opisany na stronie\n"
+" Po zrobieniu tego nowe pliki tworzone w drzewie będą automatycznie liczone 
jako\n"
+" część drzewa o ich identyfikatorze projektu. Próba utworzenia dowiązania\n"
+" zwykłego do pliku w drzewie powiedzie się tylko jeśli identyfikator 
projektu\n"
+" pasuje do identyfikatora projektu drzewa. Można użyć narzędzia xfs_io do\n"
+" ustawienia ID projektu dla dowolnego pliku, ale może tego dokonać tylko\n"
+" uprzywilejowany użytkownik.\n"
+"\n"
+" Poprzednio ustanowione drzewa można usunąć z kontroli limitów projektu 
poprzez\n"
+" użycie opcji -C, która rekurencyjnie przejdzie drzewo, usuwając i-węzły 
spod\n"
+" kontroli limitów projektu.\n"
+"\n"
+" Opcji -c można użyć do sprawdzenia czy drzewo zostało ustanowione - nie\n"
+" informuje o niczym jeśli drzewo jest poprawne, a w przeciwnym wypadku 
zgłasza\n"
+" ścieżki i-węzłów nie mające ID projektu takiego jak reszta drzewa lub nie\n"
+" mające ustawionej flagi.\n"
+"\n"
+" Format plików /etc/projid i /etc/projects jest prosty i opisany na stronie\n"
 " manuala xfs_quota.\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/project.c:95 ../quota/project.c:137 ../quota/project.c:181
 #, c-format
 msgid "%s: cannot stat file %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na wykona� stat na pliku %s\n"
+msgstr "%s: nie można wykonać stat na pliku %s\n"
 
 #: ../quota/project.c:99 ../quota/project.c:141 ../quota/project.c:185
 #, c-format
 msgid "%s: skipping special file %s\n"
-msgstr "%s: pomini�to plik specjalny %s\n"
+msgstr "%s: pominięto plik specjalny %s\n"
 
 #: ../quota/project.c:113
 #, c-format
 msgid "%s - project identifier is not set (inode=%u, tree=%u)\n"
-msgstr "%s - identyfikator projektu nie ustawiony (i-w�ze�=%u, drzewo=%u)\n"
+msgstr "%s - identyfikator projektu nie ustawiony (i-węzeł=%u, drzewo=%u)\n"
 
 #: ../quota/project.c:117
 #, c-format
@@ -4507,37 +4507,37 @@ msgstr "%s - flaga dziedziczenia projektu nie 
ustawiona\n"
 #: ../quota/project.c:162
 #, c-format
 msgid "%s: cannot clear project on %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na usun�� projektu z %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można usunąć projektu z %s: %s\n"
 
 #: ../quota/project.c:206
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set project on %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na ustawi� projektu na %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można ustawić projektu na %s: %s\n"
 
 #: ../quota/project.c:221
 #, c-format
 msgid "Checking project %s (path %s)...\n"
-msgstr "Sprawdzanie projektu %s (�cie�ka %s)...\n"
+msgstr "Sprawdzanie projektu %s (ścieżka %s)...\n"
 
 #: ../quota/project.c:225
 #, c-format
 msgid "Setting up project %s (path %s)...\n"
-msgstr "Ustanawianie projektu %s (�cie�ka %s)...\n"
+msgstr "Ustanawianie projektu %s (ścieżka %s)...\n"
 
 #: ../quota/project.c:229
 #, c-format
 msgid "Clearing project %s (path %s)...\n"
-msgstr "Usuwanie projektu %s (�cie�ka %s)...\n"
+msgstr "Usuwanie projektu %s (ścieżka %s)...\n"
 
 #: ../quota/project.c:252
 #, c-format
 msgid "Processed %d %s paths for project %s\n"
-msgstr "Przetworzono %d �cie�ek %s dla projektu %s\n"
+msgstr "Przetworzono %d ścieżek %s dla projektu %s\n"
 
 #: ../quota/project.c:289
 #, c-format
 msgid "projects file \"%s\" doesn't exist\n"
-msgstr "plik projekt�w \"%s\" nie istnieje\n"
+msgstr "plik projektów \"%s\" nie istnieje\n"
 
 #: ../quota/project.c:298
 #, c-format
@@ -4558,7 +4558,7 @@ msgstr "[-c|-s|-C] projekt ..."
 
 #: ../quota/project.c:317
 msgid "check, setup or clear project quota trees"
-msgstr "sprawdzenie, ustanowienie lub usuni�cie drzew projekt�w"
+msgstr "sprawdzenie, ustanowienie lub usunięcie drzew projektów"
 
 #: ../quota/quot.c:55
 #, c-format
@@ -4587,24 +4587,24 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wy�wietlenie podsumowania w�asno�ci systemu plik�w\n"
-"\n"
-" -a - podsumowanie dla wszystkich punkt�w montowania system�w plik�w XFS\n"
-" -c - wy�wietlenie trzech kolumn z rozmiarem plik�w w kilobajtach, liczb�\n"
-"   plik�w tego rozmiaru i sum� kilobajt�w w plikach o tym lub mniejszym\n"
-"   rozmiarze. Ostatni wiersz podsumowuje pliki wi�ksze ni� 500 
kilobajt�w.\n"
-" -v - wy�wietlenie trzech kolumn zawieraj�cych liczb� kilobajt�w, do 
kt�rych\n"
-"   nie by�o odwo�a� przez ostatnie 30, 60 i 90 dni.\n"
-" -g - wy�wietlenie podsumowania dla grup\n"
-" -p - wy�wietlenie podsumowania dla projekt�w\n"
-" -u - wy�wietlenie podsumowania dla u�ytkownik�w\n"
-" -b - wy�wietlenie liczby wykorzystanych blok�w\n"
-" -i - wy�wietlenie liczby wykorzystanych i-w�z��w\n"
-" -r - wy�wietlenie liczby wykorzystanych blik�w realtime\n"
-" -n - pomini�cie t�umaczenia identyfikator�w na nazwy, wypisywanie ID\n"
-" -N - pomini�cie pocz�tkowego nag��wka\n"
-" -f - zapisanie wyj�cia do pliku\n"
-" (opcjonalny) u�ytkownik/grupa/projekt mo�e by� podany za pomoc� nazwy lub\n"
+" wyświetlenie podsumowania własności systemu plików\n"
+"\n"
+" -a - podsumowanie dla wszystkich punktów montowania systemów plików XFS\n"
+" -c - wyświetlenie trzech kolumn z rozmiarem plików w kilobajtach, liczbą\n"
+"   plików tego rozmiaru i sumą kilobajtów w plikach o tym lub mniejszym\n"
+"   rozmiarze. Ostatni wiersz podsumowuje pliki większe niż 500 
kilobajtów.\n"
+" -v - wyświetlenie trzech kolumn zawierających liczbę kilobajtów, do 
których\n"
+"   nie było odwołań przez ostatnie 30, 60 i 90 dni.\n"
+" -g - wyświetlenie podsumowania dla grup\n"
+" -p - wyświetlenie podsumowania dla projektów\n"
+" -u - wyświetlenie podsumowania dla użytkowników\n"
+" -b - wyświetlenie liczby wykorzystanych bloków\n"
+" -i - wyświetlenie liczby wykorzystanych i-węzłów\n"
+" -r - wyświetlenie liczby wykorzystanych blików realtime\n"
+" -n - pominięcie tłumaczenia identyfikatorów na nazwy, wypisywanie ID\n"
+" -N - pominięcie początkowego nagłówka\n"
+" -f - zapisanie wyjścia do pliku\n"
+" (opcjonalny) użytkownik/grupa/projekt może być podany za pomocą nazwy lub\n"
 " numeru (tzn. uid/gid/projid).\n"
 
 #: ../quota/quot.c:219
@@ -4632,7 +4632,7 @@ msgstr "[-bir] [-gpu] [-acv] [-f plik]"
 
 #: ../quota/quot.c:419
 msgid "summarize filesystem ownership"
-msgstr "podsumowanie w�asno�ci systemu plik�w"
+msgstr "podsumowanie własności systemu plików"
 
 #: ../quota/quota.c:32
 #, c-format
@@ -4656,20 +4656,20 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wy�wietlenie informacji o wykorzystaniu miejsca i limitach\n"
-"\n"
-" -g - wy�wietlenie informacji o limitach grup\n"
-" -p - wy�wietlenie informacji o limitach projekt�w\n"
-" -u - wy�wietlenie informacji o limitach u�ytkownik�w\n"
-" -b - wy�wietlenie liczby wykorzystanych blok�w\n"
-" -i - wy�wietlenie liczby wykorzystanych i-w�z��w\n"
-" -r - wy�wietlenie liczby wykorzystanych blok�w realtime\n"
-" -h - u�ycie formatu czytelnego dla cz�owieka\n"
-" -n - pomini�cie t�umaczenia identyfikator�w na nazwy, wypisywanie ID\n"
-" -N - pomini�cie pocz�tkowego nag��wka\n"
-" -v - zwi�kszenie szczeg��owo�ci (wypisywanie tak�e warto�ci zerowych)\n"
-" -f - zapisanie wyj�cia do pliku\n"
-" (opcjonalny) u�ytkownik/grupa/projekt mo�e by� podany za pomoc� nazwy lub\n"
+" wyświetlenie informacji o wykorzystaniu miejsca i limitach\n"
+"\n"
+" -g - wyświetlenie informacji o limitach grup\n"
+" -p - wyświetlenie informacji o limitach projektów\n"
+" -u - wyświetlenie informacji o limitach użytkowników\n"
+" -b - wyświetlenie liczby wykorzystanych bloków\n"
+" -i - wyświetlenie liczby wykorzystanych i-węzłów\n"
+" -r - wyświetlenie liczby wykorzystanych bloków realtime\n"
+" -h - użycie formatu czytelnego dla człowieka\n"
+" -n - pominięcie tłumaczenia identyfikatorów na nazwy, wypisywanie ID\n"
+" -N - pominięcie początkowego nagłówka\n"
+" -v - zwiększenie szczegółowości (wypisywanie także wartości zerowych)\n"
+" -f - zapisanie wyjścia do pliku\n"
+" (opcjonalny) użytkownik/grupa/projekt może być podany za pomocą nazwy lub\n"
 " numeru (tzn. uid/gid/projid).\n"
 
 #: ../quota/quota.c:85
@@ -4679,7 +4679,7 @@ msgid ""
 "Filesystem%s"
 msgstr ""
 "Limity dyskowe (quota) dla %s %s (%u)\n"
-"System plik�w%s"
+"System plików%s"
 
 #: ../quota/quota.c:90
 #, c-format
@@ -4714,22 +4714,22 @@ msgstr "  Realtime   Quota   Limit Czas ostrz. 
 "
 #: ../quota/quota.c:235
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find user %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odnale�� u�ytkownika %s\n"
+msgstr "%s: nie można odnaleźć użytkownika %s\n"
 
 #: ../quota/quota.c:285
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find group %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odnale�� grupy %s\n"
+msgstr "%s: nie można odnaleźć grupy %s\n"
 
 #: ../quota/quota.c:342
 #, c-format
 msgid "%s: must specify a project name/ID\n"
-msgstr "%s: nale�y poda� nazw�/ID projektu\n"
+msgstr "%s: należy podać nazwę/ID projektu\n"
 
 #: ../quota/quota.c:355
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find project %s\n"
-msgstr "%s: nie mo�na odnale�� projektu %s\n"
+msgstr "%s: nie można odnaleźć projektu %s\n"
 
 #: ../quota/quota.c:455
 msgid "quota"
@@ -4745,11 +4745,11 @@ msgstr "[-bir] [-gpu] [-hnNv] [-f plik] [id|nazwa]..."
 
 #: ../quota/quota.c:461
 msgid "show usage and limits"
-msgstr "pokazanie wykorzystania i limit�w"
+msgstr "pokazanie wykorzystania i limitów"
 
 #: ../quota/report.c:34 ../quota/report.c:648
 msgid "dump quota information for backup utilities"
-msgstr "zrzucenie informacji o limitach (quota) dla narz�dzi backupowych"
+msgstr "zrzucenie informacji o limitach (quota) dla narzędzi backupowych"
 
 #: ../quota/report.c:36
 #, c-format
@@ -4763,10 +4763,10 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" utworzenie pliku kopii zapasowej zawieraj�cego informacje o limitach 
(quota)\n"
-" -g - zrzucenie limit�w dla grup\n"
-" -p - zrzucenie limit�w dla projekt�w\n"
-" -u - zrzucenie limit�w dla u�ytkownik�w (domy�lne)\n"
+" utworzenie pliku kopii zapasowej zawierającego informacje o limitach 
(quota)\n"
+" -g - zrzucenie limitów dla grup\n"
+" -p - zrzucenie limitów dla projektów\n"
+" -u - zrzucenie limitów dla użytkowników (domyślne)\n"
 " -f - zapisanie zrzutu do podanego pliku\n"
 "\n"
 
@@ -4776,7 +4776,7 @@ msgstr "[-bir] [-gpu] [-ahntLNU] [-f plik]"
 
 #: ../quota/report.c:49 ../quota/report.c:657
 msgid "report filesystem quota information"
-msgstr "raportowanie informacji o limitach (quota) w systemie plik�w"
+msgstr "raportowanie informacji o limitach (quota) w systemie plików"
 
 #: ../quota/report.c:51
 #, c-format
@@ -4805,28 +4805,28 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" informacje o wykorzystanym miejscu i i-w�z�ach, i limitach quota dla 
systemu\n"
-" plik�w\n"
+" informacje o wykorzystanym miejscu i i-węzłach, i limitach quota dla 
systemu\n"
+" plików\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
+" Przykład:\n"
 " 'report -igh'\n"
-" (raport o wykorzystaniu i-w�z��w dla wszystkich grup w czytelnym formacie)\n"
-"\n"
-" To polecenie jest odpowiednikiem tradycyjnego polecenia repquota, 
wypisuj�cego\n"
-" podsumowanie wykorzystania dysku i limit�w dla bie��cego systemu plik�w 
lub\n"
-" wszystkich system�w plik�w.\n"
-" -a - informacje o wszystkich podmontowanych systemach plik�w z limitami\n"
-" -h - informacje w formacie czytelnym dla cz�owieka\n"
-" -n - pomini�cie t�umaczenia identyfikator�w na nazwy, wypisywanie ID\n"
-" -N - pomini�cie pocz�tkowego nag��wka\n"
-" -t - zwi�z�y format, ukrycie wierszy zerowych\n"
+" (raport o wykorzystaniu i-węzłów dla wszystkich grup w czytelnym formacie)\n"
+"\n"
+" To polecenie jest odpowiednikiem tradycyjnego polecenia repquota, 
wypisującego\n"
+" podsumowanie wykorzystania dysku i limitów dla bieżącego systemu plików 
lub\n"
+" wszystkich systemów plików.\n"
+" -a - informacje o wszystkich podmontowanych systemach plików z limitami\n"
+" -h - informacje w formacie czytelnym dla człowieka\n"
+" -n - pominięcie tłumaczenia identyfikatorów na nazwy, wypisywanie ID\n"
+" -N - pominięcie początkowego nagłówka\n"
+" -t - zwięzły format, ukrycie wierszy zerowych\n"
 " -L - dolna granica dla wypisywanych informacji\n"
-" -U - g�rna granica dla wypisywanych informacji\n"
+" -U - górna granica dla wypisywanych informacji\n"
 " -g - informacje o wykorzystanym miejscu i limitach dla grup\n"
-" -p - informacje o wykorzystanym miejscu i limitach dla projekt�w\n"
-" -u - informacje o wykorzystanym miejscu i limitach dla u�ytkownik�w\n"
+" -p - informacje o wykorzystanym miejscu i limitach dla projektów\n"
+" -u - informacje o wykorzystanym miejscu i limitach dla użytkowników\n"
 " -b - tylko informacje o wykorzystanych blokach\n"
-" -i - tylko informacje o wykorzystanych i-w�z�ach\n"
+" -i - tylko informacje o wykorzystanych i-węzłach\n"
 " -r - tylko informacje o wykorzystanych blokach realtime\n"
 "\n"
 
@@ -4838,22 +4838,22 @@ msgstr "limit %s na %s (%s)\n"
 #: ../quota/report.c:253 ../quota/report.c:261
 #, c-format
 msgid " Used  Soft  Hard Warn/Grace  "
-msgstr " U�yto Mi�kki Twardy Ostrze�enie "
+msgstr " Użyto Miękki Twardy Ostrzeżenie "
 
 #: ../quota/report.c:254 ../quota/report.c:262
 #, c-format
 msgid "   Used    Soft    Hard  Warn/Grace   "
-msgstr "   U�yto   Mi�kki   Twardy  Ostrze�enie  "
+msgstr "   Użyto   Miękki   Twardy  Ostrzeżenie  "
 
 #: ../quota/report.c:257
 #, c-format
 msgid " Used  Soft  Hard Warn/Grace "
-msgstr " U�yto Mi�kki Twardy Ostrze�enie"
+msgstr " Użyto Miękki Twardy Ostrzeżenie"
 
 #: ../quota/report.c:258
 #, c-format
 msgid "   Used    Soft    Hard  Warn/ Grace   "
-msgstr "   U�yto   Mi�kki   Twardy  Ostrze�enie   "
+msgstr "   Użyto   Miękki   Twardy  Ostrzeżenie   "
 
 #: ../quota/report.c:643
 msgid "dump"
@@ -4893,24 +4893,24 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wy��czenie podsystemu quota (zar�wno rozliczania jak i wymuszania)\n"
+" wyłączenie podsystemu quota (zarówno rozliczania jak i wymuszania)\n"
 "\n"
-" Przyk�ad:\n"
-" 'off -uv' (wy��czenie limit�w u�ytkownika w bie��cym systemie plik�w)\n"
+" Przykład:\n"
+" 'off -uv' (wyłączenie limitów użytkownika w bieżącym systemie plików)\n"
 "\n"
 " To polecenie jest odpowiednikiem tradycyjnego polecenia quotaoff,\n"
-" wy��czaj�cego ca�kowicie limity na podmontowanym systemie plik�w.\n"
-" Nale�y zauwa�y�, �e nie ma polecenia 'on' - dla system�w plik�w XFS\n"
-" (z wyj�tkiem g��wnego systemu plik�w pod systemem IRIX) limity mo�na\n"
-" w��czy� wy��cznie na etapie montowania, poprzez u�ycie jednej z opcji\n"
+" wyłączającego całkowicie limity na podmontowanym systemie plików.\n"
+" Należy zauważyć, że nie ma polecenia 'on' - dla systemów plików XFS\n"
+" (z wyjątkiem głównego systemu plików pod systemem IRIX) limity można\n"
+" włączyć wyłącznie na etapie montowania, poprzez użycie jednej z opcji\n"
 " quota programu mount.\n"
 "\n"
-" Polecenie state jest przydatne do wy�wietlania aktualnego stanu. U�ycie\n"
-" opcji -v (szczeg��owo��) dla polecenia 'off' wy�wietli stan quoty dla\n"
-" danego systemu plik�w po zako�czeniu operacji.\n"
-" Rodzaj limitu kt�rego dotyczy polecenie mo�na wybra� opcj� -g (grupy),\n"
-" -p (projekty) lub -u (u�ytkownicy); domy�lnie polecenie dotyczy limit�w\n"
-" u�ytkownik�w (mo�na poda� wiele rodzaj�w).\n"
+" Polecenie state jest przydatne do wyświetlania aktualnego stanu. Użycie\n"
+" opcji -v (szczegółowość) dla polecenia 'off' wyświetli stan quoty dla\n"
+" danego systemu plików po zakończeniu operacji.\n"
+" Rodzaj limitu którego dotyczy polecenie można wybrać opcją -g (grupy),\n"
+" -p (projekty) lub -u (użytkownicy); domyślnie polecenie dotyczy limitów\n"
+" użytkowników (można podać wiele rodzajów).\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/state.c:56
@@ -4928,14 +4928,14 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" odczytanie stanu podsystemu quota w bie��cym systemie plik�w\n"
+" odczytanie stanu podsystemu quota w bieżącym systemie plików\n"
 "\n"
-" Jest to polecenie szczeg��owo informuj�ce o stanie, opisuj�ce czy w��czone\n"
-" jest rozliczanie i/lub wymuszanie limit�w w systemie plik�w, kt�re i-w�z�y\n"
-" s� wykorzystywane jako i-w�z�y stanu quot oraz ile fragment�w i blok�w 
jest\n"
-" aktualnie u�ywana do przechowywania tych informacji.\n"
-" Rodzaj limit�w podaje si� opcj� -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(u�ytkownicy);\n"
-" domy�lnie polecenie dotyczy limit�w u�ytkownik�w (mo�na poda� wiele 
rodzaj�w).\n"
+" Jest to polecenie szczegółowo informujące o stanie, opisujące czy włączone\n"
+" jest rozliczanie i/lub wymuszanie limitów w systemie plików, które i-węzły\n"
+" są wykorzystywane jako i-węzły stanu quot oraz ile fragmentów i bloków 
jest\n"
+" aktualnie używana do przechowywania tych informacji.\n"
+" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(użytkownicy);\n"
+" domyślnie polecenie dotyczy limitów użytkowników (można podać wiele 
rodzajów).\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/state.c:72
@@ -4953,14 +4953,14 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" w��czenie wymuszania limit�w w systemie plik�w\n"
+" włączenie wymuszania limitów w systemie plików\n"
 "\n"
-" Je�li system plik�w jest podmontowany i ma w��czone rozliczanie limit�w,\n"
-" ale nie ma wymuszania limit�w, mo�na w��czy� wymuszanie tym poleceniem.\n"
-" Z opcj� -v (szczeg��owo��) po zako�czeniu operacji zostanie zraportowany\n"
-" stan systemu plik�w.\n"
-" Rodzaj limit�w podaje si� opcj� -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(u�ytkownicy);\n"
-" domy�lnie polecenie dotyczy limit�w u�ytkownik�w (mo�na poda� wiele 
rodzaj�w).\n"
+" Jeśli system plików jest podmontowany i ma włączone rozliczanie limitów,\n"
+" ale nie ma wymuszania limitów, można włączyć wymuszanie tym poleceniem.\n"
+" Z opcją -v (szczegółowość) po zakończeniu operacji zostanie zraportowany\n"
+" stan systemu plików.\n"
+" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(użytkownicy);\n"
+" domyślnie polecenie dotyczy limitów użytkowników (można podać wiele 
rodzajów).\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/state.c:88
@@ -4976,12 +4976,12 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wy��czenie wymuszania limit�w w systemie plik�w\n"
+" wyłączenie wymuszania limitów w systemie plików\n"
 "\n"
-" Je�li system plik�w jest podmontowany i aktualnie wymusza przestrzeganie\n"
-" limit�w, tym poleceniem mo�na wy��czy� wymuszanie, ale nadal pozostawi�\n"
-" rozliczanie wykorzystanego miejsca (oraz i-w�z��w).\n"
-" Rodzaj limit�w podaje si� opcj� -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(u�ytkownicy).\n"
+" Jeśli system plików jest podmontowany i aktualnie wymusza przestrzeganie\n"
+" limitów, tym poleceniem można wyłączyć wymuszanie, ale nadal pozostawić\n"
+" rozliczanie wykorzystanego miejsca (oraz i-węzłów).\n"
+" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(użytkownicy).\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/state.c:102
@@ -4999,16 +4999,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 " zwolnienie miejsca zajmowanego przez podsystem quota\n"
 "\n"
-" Po wy��czeniu limit�w dla systemu plik�w mo�na tym poleceniem zwolni� 
miejsce\n"
+" Po wyłączeniu limitów dla systemu plików można tym poleceniem zwolnić 
miejsce\n"
 " przydzielone na przechowywanie metadanych quot.\n"
-" Rodzaj limit�w podaje si� opcj� -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(u�ytkownicy);\n"
-" domy�lnie polecenie dotyczy limit�w u�ytkownik�w (mo�na poda� wiele 
rodzaj�w).\n"
+" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(użytkownicy);\n"
+" domyślnie polecenie dotyczy limitów użytkowników (można podać wiele 
rodzajów).\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/state.c:121
 #, c-format
 msgid "%s quota state on %s (%s)\n"
-msgstr "stan limit�w %s na %s (%s)\n"
+msgstr "stan limitów %s na %s (%s)\n"
 
 #: ../quota/state.c:123
 #, c-format
@@ -5017,11 +5017,11 @@ msgstr " Rozliczanie: %s\n"
 
 #: ../quota/state.c:123 ../quota/state.c:124
 msgid "ON"
-msgstr "W��CZONE"
+msgstr "WŁĄCZONE"
 
 #: ../quota/state.c:123 ../quota/state.c:124
 msgid "OFF"
-msgstr "WY��CZONE"
+msgstr "WYŁĄCZONE"
 
 #: ../quota/state.c:124
 #, c-format
@@ -5031,17 +5031,17 @@ msgstr " Wymuszanie: %s\n"
 #: ../quota/state.c:125
 #, c-format
 msgid " Inode: #%llu (%llu blocks, %lu extents)\n"
-msgstr " I-w�ze�: #%llu (%llu blok�w, %lu fragment�w)\n"
+msgstr " I-węzeł: #%llu (%llu bloków, %lu fragmentów)\n"
 
 #: ../quota/state.c:137
 #, c-format
 msgid "%s grace time: %s\n"
-msgstr "czas pob�a�liwo�ci %s: %s\n"
+msgstr "czas pobłażliwości %s: %s\n"
 
 #: ../quota/state.c:154
 #, c-format
 msgid "%s quota are not enabled on %s\n"
-msgstr "Limity %s nie s� w��czone na %s\n"
+msgstr "Limity %s nie są włączone na %s\n"
 
 #: ../quota/state.c:524 ../quota/state.c:540 ../quota/state.c:548
 #: ../quota/state.c:556
@@ -5050,7 +5050,7 @@ msgstr "[-gpu] [-v]"
 
 #: ../quota/state.c:525
 msgid "permanently switch quota off for a path"
-msgstr "wy��czenie limit�w na sta�e dla �cie�ki"
+msgstr "wyłączenie limitów na stałe dla ścieżki"
 
 #: ../quota/state.c:528
 msgid "state"
@@ -5062,7 +5062,7 @@ msgstr "[-gpu] [-a] [-v] [-f plik]"
 
 #: ../quota/state.c:533
 msgid "get overall quota state information"
-msgstr "uzyskanie og�lnych informacji o stanie quot"
+msgstr "uzyskanie ogólnych informacji o stanie quot"
 
 #: ../quota/state.c:536
 msgid "enable"
@@ -5070,7 +5070,7 @@ msgstr "enable"
 
 #: ../quota/state.c:541
 msgid "enable quota enforcement"
-msgstr "w��czenie wymuszania limit�w"
+msgstr "włączenie wymuszania limitów"
 
 #: ../quota/state.c:544
 msgid "disable"
@@ -5078,7 +5078,7 @@ msgstr "disable"
 
 #: ../quota/state.c:549
 msgid "disable quota enforcement"
-msgstr "wy��czenie wymuszania limit�w"
+msgstr "wyłączenie wymuszania limitów"
 
 #: ../quota/state.c:552
 msgid "remove"
@@ -5086,7 +5086,7 @@ msgstr "remove"
 
 #: ../quota/state.c:557
 msgid "remove quota extents from a filesystem"
-msgstr "usuni�cie fragment�w zwi�zanych z limitami z systemu plik�w"
+msgstr "usunięcie fragmentów związanych z limitami z systemu plików"
 
 #: ../quota/util.c:59
 #, c-format
@@ -5111,7 +5111,7 @@ msgstr "[--------]"
 # XXX: ngettext()
 #: ../quota/util.c:66 ../quota/util.c:69
 msgid "day"
-msgstr "dzie�"
+msgstr "dzień"
 
 #: ../quota/util.c:66 ../quota/util.c:69
 msgid "days"
@@ -5123,7 +5123,7 @@ msgstr "Bloki"
 
 #: ../quota/util.c:194
 msgid "Inodes"
-msgstr "I-w�z�y"
+msgstr "I-węzły"
 
 #: ../quota/util.c:194
 msgid "Realtime Blocks"
@@ -5131,7 +5131,7 @@ msgstr "Bloki realtime"
 
 #: ../quota/util.c:209
 msgid "User"
-msgstr "u�ytkownik�w"
+msgstr "użytkowników"
 
 #: ../quota/util.c:209
 msgid "Group"
@@ -5139,86 +5139,86 @@ msgstr "grup"
 
 #: ../quota/util.c:209
 msgid "Project"
-msgstr "projekt�w"
+msgstr "projektów"
 
 #: ../quota/util.c:417
 #, c-format
 msgid "%s: open on %s failed: %s\n"
-msgstr "%s: open dla %s nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: open dla %s nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../quota/util.c:423
 #, c-format
 msgid "%s: fdopen on %s failed: %s\n"
-msgstr "%s: fdopen dla %s nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: fdopen dla %s nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:35
 #, c-format
 msgid "bad magic # 0x%x for agf %d\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna 0x%x dla agf %d\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna 0x%x dla agf %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:44
 #, c-format
 msgid "bad version # %d for agf %d\n"
-msgstr "b��dny numer wersji %d dla agf %d\n"
+msgstr "błędny numer wersji %d dla agf %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:53
 #, c-format
 msgid "bad sequence # %d for agf %d\n"
-msgstr "b��dny numer sekwencji %d dla agf %d\n"
+msgstr "błędny numer sekwencji %d dla agf %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:63
 #, c-format
 msgid "bad length %d for agf %d, should be %d\n"
-msgstr "b��dna d�ugo�� %d dla agf %d, powinno by� %d\n"
+msgstr "błędna długość %d dla agf %d, powinno być %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:76
 #, c-format
 msgid "bad length %d for agf %d, should be %llu\n"
-msgstr "b��dna d�ugo�� %d dla agf %d, powinno by� %llu\n"
+msgstr "błędna długość %d dla agf %d, powinno być %llu\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:90
 #, c-format
 msgid "flfirst %d in agf %d too large (max = %d)\n"
-msgstr "flfirst %d w agf %d zbyt du�e (maksimum = %d)\n"
+msgstr "flfirst %d w agf %d zbyt duże (maksimum = %d)\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:97
 #, c-format
 msgid "fllast %d in agf %d too large (max = %d)\n"
-msgstr "fllast %d w agf %d zbyt du�e (maksimum = %d)\n"
+msgstr "fllast %d w agf %d zbyt duże (maksimum = %d)\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:118
 #, c-format
 msgid "bad magic # 0x%x for agi %d\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna 0x%x dla agi %d\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna 0x%x dla agi %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:127
 #, c-format
 msgid "bad version # %d for agi %d\n"
-msgstr "b��dny numer wersji %d dla agi %d\n"
+msgstr "błędny numer wersji %d dla agi %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:136
 #, c-format
 msgid "bad sequence # %d for agi %d\n"
-msgstr "b��dny numer sekwencji %d dla agi %d\n"
+msgstr "błędny numer sekwencji %d dla agi %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:146
 #, c-format
 msgid "bad length # %d for agi %d, should be %d\n"
-msgstr "b��dna d�ugo�� %d dla agi %d, powinno by� %d\n"
+msgstr "błędna długość %d dla agi %d, powinno być %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:159
 #, c-format
 msgid "bad length # %d for agi %d, should be %llu\n"
-msgstr "b��dna d�ugo�� %d dla agi %d, powinno by� %llu\n"
+msgstr "błędna długość %d dla agi %d, powinno być %llu\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:270
 #, c-format
 msgid "zeroing unused portion of %s superblock (AG #%u)\n"
-msgstr "zerowanie nieu�ywanej cz��ci superbloku %s (AG #%u)\n"
+msgstr "zerowanie nieużywanej części superbloku %s (AG #%u)\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:271 ../repair/agheader.c:277
 msgid "primary"
-msgstr "g��wnego"
+msgstr "głównego"
 
 #: ../repair/agheader.c:271 ../repair/agheader.c:277
 msgid "secondary"
@@ -5227,389 +5227,389 @@ msgstr "zapasowego"
 #: ../repair/agheader.c:276
 #, c-format
 msgid "would zero unused portion of %s superblock (AG #%u)\n"
-msgstr "nieu�ywana cz��� superbloku %s (AG #%u) zosta�aby wyzerowana\n"
+msgstr "nieużywana część superbloku %s (AG #%u) zostałaby wyzerowana\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:295
 #, c-format
 msgid "bad flags field in superblock %d\n"
-msgstr "b��dne pole flag w superbloku %d\n"
+msgstr "błędne pole flag w superbloku %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:312
 #, c-format
 msgid "non-null user quota inode field in superblock %d\n"
-msgstr "niezerowe pole i-w�z�a limit�w u�ytkownik�w w superbloku %d\n"
+msgstr "niezerowe pole i-węzła limitów użytkowników w superbloku %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:325
 #, c-format
 msgid "non-null group quota inode field in superblock %d\n"
-msgstr "niezerowe pole i-w�z�a limit�w grup w superbloku %d\n"
+msgstr "niezerowe pole i-węzła limitów grup w superbloku %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:337
 #, c-format
 msgid "non-null quota flags in superblock %d\n"
-msgstr "niezerowe flagi limit�w w superbloku %d\n"
+msgstr "niezerowe flagi limitów w superbloku %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:355
 #, c-format
 msgid "bad shared version number in superblock %d\n"
-msgstr "b��dny numer wersji dzielonej w superbloku %d\n"
+msgstr "błędny numer wersji dzielonej w superbloku %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:367
 #, c-format
 msgid "bad inode alignment field in superblock %d\n"
-msgstr "b��dne pole wyr�wnania i-w�z��w w superbloku %d\n"
+msgstr "błędne pole wyrównania i-węzłów w superbloku %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:380
 #, c-format
 msgid "bad stripe unit/width fields in superblock %d\n"
-msgstr "b��dne pola jednostki/szeroko�ci pasa w superbloku %d\n"
+msgstr "błędne pola jednostki/szerokości pasa w superbloku %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:398
 #, c-format
 msgid "bad log/data device sector size fields in superblock %d\n"
-msgstr "b��dne pola rozmiaru sektora urz�dzenia logu/danych w superbloku %d\n"
+msgstr "błędne pola rozmiaru sektora urządzenia logu/danych w superbloku %d\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:429
 #, c-format
 msgid "bad on-disk superblock %d - %s\n"
-msgstr "b��dny superblok %d na dysku - %s\n"
+msgstr "błędny superblok %d na dysku - %s\n"
 
 #: ../repair/agheader.c:436
 #, c-format
 msgid "primary/secondary superblock %d conflict - %s\n"
-msgstr "konflikt g��wnego/zapasowego superbloku %d - %s\n"
+msgstr "konflikt głównego/zapasowego superbloku %d - %s\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:106
 msgid "entry contains illegal value in attribute named SGI_ACL_FILE or 
SGI_ACL_DEFAULT\n"
-msgstr "wpis zawiera niedozwolon� warto�� w atrybucie SGI_ACL_FILE lub 
SGI_ACL_DEFAULT\n"
+msgstr "wpis zawiera niedozwoloną wartość w atrybucie SGI_ACL_FILE lub 
SGI_ACL_DEFAULT\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:128
 msgid "entry contains illegal value in attribute named SGI_MAC_LABEL\n"
-msgstr "wpis zawiera niedozwolon� warto�� w atrybucie SGI_MAC_LABEL\n"
+msgstr "wpis zawiera niedozwoloną wartość w atrybucie SGI_MAC_LABEL\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:134
 msgid "entry contains illegal value in attribute named SGI_CAP_FILE\n"
-msgstr "wpis zawiera niedozwolon� warto�� w atrybucie SGI_CAP_FILE\n"
+msgstr "wpis zawiera niedozwoloną wartość w atrybucie SGI_CAP_FILE\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:173
 #, c-format
 msgid "there are no attributes in the fork for inode %llu\n"
-msgstr "nie ma atrybut�w w ga��zi dla i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "nie ma atrybutów w gałęzi dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:181
 #, c-format
 msgid "would junk the attribute fork since count is 0 for inode %llu\n"
-msgstr "ga��� atrybut�w zosta�aby usuni�ta poniewa� licznik wynosi 0 dla 
i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "gałąź atrybutów zostałaby usunięta ponieważ licznik wynosi 0 dla 
i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:201
 msgid "zero length name entry in attribute fork,"
-msgstr "wpis nazwy zerowej d�ugo�ci w ga��zi atrybut�w,"
+msgstr "wpis nazwy zerowej długości w gałęzi atrybutów,"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:204 ../repair/attr_repair.c:224
 #, c-format
 msgid " truncating attributes for inode %llu to %d\n"
-msgstr " uci�to atrybuty dla i-w�z�a %llu do %d\n"
+msgstr " ucięto atrybuty dla i-węzła %llu do %d\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:209 ../repair/attr_repair.c:230
 #, c-format
 msgid " would truncate attributes for inode %llu to %d\n"
-msgstr " atrybuty dla i-w�z�a %llu zosta�yby uci�te do %d\n"
+msgstr " atrybuty dla i-węzła %llu zostałyby ucięte do %d\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:221
 msgid "name or value attribute lengths are too large,\n"
-msgstr "d�ugo�ci nazwy lub warto�ci atrybut�w s� zbyt du�e,\n"
+msgstr "długości nazwy lub wartości atrybutów są zbyt duże,\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:243
 msgid "entry contains illegal character in shortform attribute name\n"
-msgstr "wpis zawiera niedozwolony znak w nazwie atrybutu kr�tkiego\n"
+msgstr "wpis zawiera niedozwolony znak w nazwie atrybutu krótkiego\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:249
 msgid "entry has INCOMPLETE flag on in shortform attribute\n"
-msgstr "wpis ma flag� NIEPE�NY w atrybucie kr�tkim\n"
+msgstr "wpis ma flagę NIEPEŁNY w atrybucie krótkim\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:266
 #, c-format
 msgid "removing attribute entry %d for inode %llu\n"
-msgstr "usuni�to wpis atrybutu %d dla i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "usunięto wpis atrybutu %d dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:278
 #, c-format
 msgid "would remove attribute entry %d for inode %llu\n"
-msgstr "wpis atrybutu %d dla i-w�z�a %llu zosta�by usuni�ty\n"
+msgstr "wpis atrybutu %d dla i-węzła %llu zostałby usunięty\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:292
 #, c-format
 msgid "would have corrected attribute entry count in inode %llu from %d to 
%d\n"
-msgstr "liczba wpis�w atrybut�w w i-w��le %llu zosta�aby poprawiona z %d na 
%d\n"
+msgstr "liczba wpisów atrybutów w i-węźle %llu zostałaby poprawiona z %d na 
%d\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:296
 #, c-format
 msgid "corrected attribute entry count in inode %llu, was %d, now %d\n"
-msgstr "poprawiono liczb� wpis�w atrybut�w w i-w��le %llu - by�o %d, jest %d\n"
+msgstr "poprawiono liczbę wpisów atrybutów w i-węźle %llu - było %d, jest %d\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:307
 #, c-format
 msgid "would have corrected attribute totsize in inode %llu from %d to %d\n"
-msgstr "totsize atrybut�w w i-w��le %llu zosta�by poprawiony z %d na %d\n"
+msgstr "totsize atrybutów w i-węźle %llu zostałby poprawiony z %d na %d\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:312
 #, c-format
 msgid "corrected attribute entry totsize in inode %llu, was %d, now %d\n"
-msgstr "poprawiono totsize wpisu atrybut�w w i-w��le %llu - by�o %d, jest %d\n"
+msgstr "poprawiono totsize wpisu atrybutów w i-węźle %llu - było %d, jest %d\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:342
 #, c-format
 msgid "remote block for attributes of inode %llu is missing\n"
-msgstr "brak odleg�ego bloku dla atrybut�w i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "brak odległego bloku dla atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:350
 #, c-format
 msgid "can't read remote block for attributes of inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� odleg�ego bloku dla atrybut�w i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać odległego bloku dla atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:394
 #, c-format
 msgid "attribute entry %d in attr block %u, inode %llu has bad name (namelen = 
%d)\n"
-msgstr "wpis atrybutu %d w bloku atrybut�w %u, i-w��le %llu ma b��dn� nazw� 
(namelen = %d)\n"
+msgstr "wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu ma błędną nazwę 
(namelen = %d)\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:411
 #, c-format
 msgid "bad hashvalue for attribute entry %d in attr block %u, inode %llu\n"
-msgstr "b��dna warto�� hasza dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybut�w %u, 
i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędna wartość hasza dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybutów %u, 
i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:420
 #, c-format
 msgid "bad security value for attribute entry %d in attr block %u, inode 
%llu\n"
-msgstr "b��dna warto�� bezpiecze�stwa dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybut�w 
%u, i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędna wartość bezpieczeństwa dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybutów 
%u, i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:453
 #, c-format
 msgid "inconsistent remote attribute entry %d in attr block %u, ino %llu\n"
-msgstr "niesp�jny wpis odleg�ego atrybutu %d w bloku atrybut�w %u, i-w��le 
%llu\n"
+msgstr "niespójny wpis odległego atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle 
%llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:463
 #, c-format
 msgid "cannot malloc enough for remotevalue attribute for inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na przydzieli� wystarczaj�co du�o dla atrybutu remotevalue dla 
i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "nie można przydzielić wystarczająco dużo dla atrybutu remotevalue dla 
i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:465
 msgid "SKIPPING this remote attribute\n"
-msgstr "POMINI�TO ten atrybut odleg�y\n"
+msgstr "POMINIĘTO ten atrybut odległy\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:470
 #, c-format
 msgid "remote attribute get failed for entry %d, inode %llu\n"
-msgstr "pobranie odleg�ego atrybutu nie powiod�o si� dla wpisu %d, i-w�z�a 
%llu\n"
+msgstr "pobranie odległego atrybutu nie powiodło się dla wpisu %d, i-węzła 
%llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:476
 #, c-format
 msgid "remote attribute value check failed for entry %d, inode %llu\n"
-msgstr "sprawdzenie warto�ci odleg�ego atrybutu nie powiod�o si� dla wpisu %d, 
i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "sprawdzenie wartości odległego atrybutu nie powiodło się dla wpisu %d, 
i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:513
 #, c-format
 msgid "bad attribute count %d in attr block %u, inode %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba atrybut�w %d w bloku atrybut�w %u, i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędna liczba atrybutów %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:528
 #, c-format
 msgid "bad attribute nameidx %d in attr block %u, inode %llu\n"
-msgstr "b��dny nameidx atrybutu %d w bloku atrybut�w %u, i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędny nameidx atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:537
 #, c-format
 msgid "attribute entry #%d in attr block %u, inode %llu is INCOMPLETE\n"
-msgstr "wpis atrybutu #%d w bloku atrybut�w %u, i-w��le %llu jest NIEPE�NY\n"
+msgstr "wpis atrybutu #%d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu jest NIEPEŁNY\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:548
 #, c-format
 msgid "attribute entry %d in attr block %u, inode %llu claims already used 
space\n"
-msgstr "wpis atrybutu %d w bloku atrybut�w %u, i-w��le %llu odwo�uje si� do 
ju� u�ytego miejsca\n"
+msgstr "wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu odwołuje się do 
już użytego miejsca\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:571
 #, c-format
 msgid "attribute entry %d in attr block %u, inode %llu claims used space\n"
-msgstr "wpis atrybutu %d w bloku atrybut�w %u, i-w��le %llu odwo�uje si� do 
u�ywanego miejsca\n"
+msgstr "wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu odwołuje się do 
używanego miejsca\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:596
 #, c-format
 msgid "- resetting first used heap value from %d to %d in block %u of 
attribute fork of inode %llu\n"
-msgstr "- przestawiono pierwsz� u�ywan� warto�� sterty z %d na %d w bloku %u 
ga��zi atrybut�w i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "- przestawiono pierwszą używaną wartość sterty z %d na %d w bloku %u 
gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:604
 #, c-format
 msgid "- would reset first used value from %d to %d in block %u of attribute 
fork of inode %llu\n"
-msgstr "- pierwsza u�ywana warto�� zosta�aby przestawiona z %d na %d w bloku 
%u ga��zi atrybut�w i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "- pierwsza używana wartość zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku 
%u gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:614
 #, c-format
 msgid "- resetting usedbytes cnt from %d to %d in block %u of attribute fork 
of inode %llu\n"
-msgstr "- przestawiono liczb� u�ytych bajt�w z %d na %d w bloku %u ga��zi 
atrybut�w i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "- przestawiono liczbę użytych bajtów z %d na %d w bloku %u gałęzi 
atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:622
 #, c-format
 msgid "- would reset usedbytes cnt from %d to %d in block %u of attribute fork 
of %llu\n"
-msgstr "- liczba u�ytych bajt�w zosta�aby przestawiona z %d na %d w bloku %u 
ga��zi atrybut�w i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "- liczba użytych bajtów zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u 
gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:671
 #, c-format
 msgid "can't map block %u for attribute fork for inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odwzorowa� bloku %u dla ga��zi atrybut�w dla i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "nie można odwzorować bloku %u dla gałęzi atrybutów dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:679
 #, c-format
 msgid "can't read file block %u (fsbno %llu) for attribute fork of inode 
%llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku pliku %u (fsbno %llu) dla ga��zi atrybut�w 
i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku pliku %u (fsbno %llu) dla gałęzi atrybutów 
i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:689
 #, c-format
 msgid "bad attribute leaf magic %#x for inode %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna li�cia atrybutu %#x dla i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna liścia atrybutu %#x dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:720
 #, c-format
 msgid "bad sibling back pointer for block %u in attribute fork for inode 
%llu\n"
-msgstr "b��dny wska�nik wsteczny dla bloku %u w ga��zi atrybut�w dla i-w�z�a 
%llu\n"
+msgstr "błędny wskaźnik wsteczny dla bloku %u w gałęzi atrybutów dla i-węzła 
%llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:747
 #, c-format
 msgid "bad hash path in attribute fork for inode %llu\n"
-msgstr "b��dna �cie�ka hasza w ga��zi atrybut�w dla i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "błędna ścieżka hasza w gałęzi atrybutów dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:846
 #, c-format
 msgid "block 0 of inode %llu attribute fork is missing\n"
-msgstr "brak bloku 0 i-w�z�a %llu ga��zi atrybut�w\n"
+msgstr "brak bloku 0 i-węzła %llu gałęzi atrybutów\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:852
 #, c-format
 msgid "agno of attribute fork of inode %llu out of regular partition\n"
-msgstr "agno ga��zi atrybut�w i-w�z�a %llu spoza zwyk�ej partycji\n"
+msgstr "agno gałęzi atrybutów i-węzła %llu spoza zwykłej partycji\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:860
 #, c-format
 msgid "can't read block 0 of inode %llu attribute fork\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku 0 i-w�z�a %llu ga��zi atrybut�w\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku 0 i-węzła %llu gałęzi atrybutów\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:874
 #, c-format
 msgid "clearing forw/back pointers in block 0 for attributes in inode %llu\n"
-msgstr "wyczyszczono wska�niki forw/back w bloku 0 dla atrybut�w w i-w��le 
%llu\n"
+msgstr "wyczyszczono wskaźniki forw/back w bloku 0 dla atrybutów w i-węźle 
%llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:880
 #, c-format
 msgid "would clear forw/back pointers in block 0 for attributes in inode 
%llu\n"
-msgstr "wska�niki forw/back w bloku 0 dla atrybut�w w i-w��le %llu zosta�yby 
wyczyszczone\n"
+msgstr "wskaźniki forw/back w bloku 0 dla atrybutów w i-węźle %llu zostałyby 
wyczyszczone\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:910
 #, c-format
 msgid "bad attribute leaf magic # %#x for dir ino %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna li�cia atrybutu %#x dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna liścia atrybutu %#x dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:977 ../repair/dinode.c:2176
 #, c-format
 msgid "illegal attribute format %d, ino %llu\n"
-msgstr "niedozwolony format atrybutu %d, i-w�ze� %llu\n"
+msgstr "niedozwolony format atrybutu %d, i-węzeł %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:1000
 msgid "cannot malloc enough for ACL attribute\n"
-msgstr "nie mo�na wykona� wystarczaj�cego malloc dla atrybutu ACL\n"
+msgstr "nie można wykonać wystarczającego malloc dla atrybutu ACL\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:1001
 msgid "SKIPPING this ACL\n"
-msgstr "POMINI�TO ten ACL\n"
+msgstr "POMINIĘTO ten ACL\n"
 
 #: ../repair/avl.c:1011 ../repair/avl64.c:1032
 #, c-format
 msgid "avl_insert: Warning! duplicate range [%llu,%llu]\n"
-msgstr "avl_insert: Uwaga! powt�rzony przedzia� [%llu,%llu]\n"
+msgstr "avl_insert: Uwaga! powtórzony przedział [%llu,%llu]\n"
 
 #: ../repair/bmap.c:43
 #, c-format
 msgid "realloc failed in blkent_append (%u bytes)\n"
-msgstr "realloc nie powiod�o si� w blkent_append (%u bajt�w)\n"
+msgstr "realloc nie powiodło się w blkent_append (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/bmap.c:65
 #, c-format
 msgid "malloc failed in blkent_new (%u bytes)\n"
-msgstr "malloc nie powiod�o si� w blkend_new (%u bajt�w)\n"
+msgstr "malloc nie powiodło się w blkend_new (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/bmap.c:91
 #, c-format
 msgid "malloc failed in blkent_prepend (%u bytes)\n"
-msgstr "malloc nie powiod�o si� w blkent_prepend (%u bajt�w)\n"
+msgstr "malloc nie powiodło się w blkent_prepend (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/bmap.c:118
 #, c-format
 msgid "malloc failed in blkmap_alloc (%u bytes)\n"
-msgstr "malloc nie powiod�o si� w blkmap_alloc (%u bajt�w)\n"
+msgstr "malloc nie powiodło się w blkmap_alloc (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/bmap.c:216
 #, c-format
 msgid "blkmap_getn realloc failed (%u bytes)\n"
-msgstr "realloc w blkmap_getn nie powiod�o si� (%u bajt�w)\n"
+msgstr "realloc w blkmap_getn nie powiodło się (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/bmap.c:252
 #, c-format
 msgid "realloc failed in blkmap_grow (%u bytes)\n"
-msgstr "realloc nie powiod�o si� w blkmap_grow (%u bajt�w)\n"
+msgstr "realloc nie powiodło się w blkmap_grow (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:59
 #, c-format
 msgid "cannot read agbno (%u/%u), disk block %lld\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� agbno (%u/%u), blok dysku %lld\n"
+msgstr "nie można odczytać agbno (%u/%u), blok dysku %lld\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:157
 #, c-format
 msgid "uncertain inode block %d/%d already known\n"
-msgstr "niepewny blok i-w�z�a %d/%d ju� znany\n"
+msgstr "niepewny blok i-węzła %d/%d już znany\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:173 ../repair/dino_chunks.c:443
 #: ../repair/dino_chunks.c:505
 #, c-format
 msgid "inode block %d/%d multiply claimed, (state %d)\n"
-msgstr "blok i-w�z�a %d/%d ju� przypisany (stan %d)\n"
+msgstr "blok i-węzła %d/%d już przypisany (stan %d)\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:180 ../repair/dino_chunks.c:510
 #, c-format
 msgid "inode block %d/%d bad state, (state %d)\n"
-msgstr "blok i-w�z�a (%d/%d) w b��dnym stanie (stan %d)\n"
+msgstr "blok i-węzła (%d/%d) w błędnym stanie (stan %d)\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:450
 #, c-format
 msgid "uncertain inode block overlap, agbno = %d, ino = %llu\n"
-msgstr "niepewny blok i-w�z�a pokrywa si�, agbno = %d, i-w�ze� %llu\n"
+msgstr "niepewny blok i-węzła pokrywa się, agbno = %d, i-węzeł %llu\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:492
 #, c-format
 msgid "uncertain inode block %llu already known\n"
-msgstr "niepewny blok i-w�z�a %llu ju� znany\n"
+msgstr "niepewny blok i-węzła %llu już znany\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:628
 #, c-format
 msgid "failed to allocate %d bytes of memory\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� %d bajt�w pami�ci\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić %d bajtów pamięci\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:640
 #, c-format
 msgid "cannot read inode %llu, disk block %lld, cnt %d\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� i-w�z�a %llu, blok dysku %lld, cnt %d\n"
+msgstr "nie można odczytać i-węzła %llu, blok dysku %lld, cnt %d\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:757 ../repair/dino_chunks.c:938
 #: ../repair/phase3.c:74
 #, c-format
 msgid "bad state in block map %d\n"
-msgstr "b��dny stan w mapie bloku %d\n"
+msgstr "błędny stan w mapie bloku %d\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:761 ../repair/dino_chunks.c:943
 #, c-format
 msgid "inode block %llu multiply claimed, state was %d\n"
-msgstr "blok i-w�z�a %llu wielokrotnie przydzielony, stan by� %d\n"
+msgstr "blok i-węzła %llu wielokrotnie przydzielony, stan był %d\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:796
 #, c-format
 msgid "imap claims in-use inode %llu is free, "
-msgstr "imap twierdzi, �e u�ywany i-w�ze� %llu jest wolny, "
+msgstr "imap twierdzi, że używany i-węzeł %llu jest wolny, "
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:803
 msgid "correcting imap\n"
@@ -5617,106 +5617,106 @@ msgstr "poprawiono imap\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:805
 msgid "would correct imap\n"
-msgstr "imap zosta�oby poprawione\n"
+msgstr "imap zostałoby poprawione\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:851
 #, c-format
 msgid "cleared root inode %llu\n"
-msgstr "wyczyszczono g��wny i-w�ze� %llu\n"
+msgstr "wyczyszczono główny i-węzeł %llu\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:855
 #, c-format
 msgid "would clear root inode %llu\n"
-msgstr "g��wny w�ze� %llu zosta�by wyczyszczony\n"
+msgstr "główny węzeł %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:864
 #, c-format
 msgid "cleared realtime bitmap inode %llu\n"
-msgstr "wyczyszczono i-w�ze� bitmapy realtime %llu\n"
+msgstr "wyczyszczono i-węzeł bitmapy realtime %llu\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:869
 #, c-format
 msgid "would clear realtime bitmap inode %llu\n"
-msgstr "i-w�ze� bitmapy realtime %llu zosta�by wyczyszczony\n"
+msgstr "i-węzeł bitmapy realtime %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:879
 #, c-format
 msgid "cleared realtime summary inode %llu\n"
-msgstr "wyczyszczono i-w�ze� opisu realtime %llu\n"
+msgstr "wyczyszczono i-węzeł opisu realtime %llu\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:884
 #, c-format
 msgid "would clear realtime summary inode %llu\n"
-msgstr "i-w�ze� opisu realtime %llu zosta�by wyczyszczony\n"
+msgstr "i-węzeł opisu realtime %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:890
 #, c-format
 msgid "cleared inode %llu\n"
-msgstr "wyczyszczono i-w�ze� %llu\n"
+msgstr "wyczyszczono i-węzeł %llu\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:893
 #, c-format
 msgid "would have cleared inode %llu\n"
-msgstr "i-w�ze� %llu zosta�by wyczyszczony\n"
+msgstr "i-węzeł %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dino_chunks.c:1099 ../repair/dino_chunks.c:1134
 #: ../repair/dino_chunks.c:1248
 msgid "found inodes not in the inode allocation tree\n"
-msgstr "znaleziono i-w�z�y nieobecne w drzewie alokacji i-w�z��w\n"
+msgstr "znaleziono i-węzły nieobecne w drzewie alokacji i-węzłów\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:70
 msgid "Unknown inode format.\n"
-msgstr "Nieznany format i-w�z�a.\n"
+msgstr "Nieznany format i-węzła.\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:87
 #, c-format
 msgid "clearing inode %llu attributes\n"
-msgstr "wyczyszczono atrybuty i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "wyczyszczono atrybuty i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:90
 #, c-format
 msgid "would have cleared inode %llu attributes\n"
-msgstr "atrybuty i-w�z�a %llu zosta�yby wyczyszczone\n"
+msgstr "atrybuty i-węzła %llu zostałyby wyczyszczone\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:492
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad rt extent start block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-w�ze� %llu - b��dny numer bloku pocz�tkowego fragmentu rt %llu, 
offset %llu\n"
+msgstr "i-węzeł %llu - błędny numer bloku początkowego fragmentu rt %llu, 
offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:498
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad rt extent last block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-w�ze� %llu - b��dny numer bloku ko�cowego fragmentu rt %llu, offset 
%llu\n"
+msgstr "i-węzeł %llu - błędny numer bloku końcowego fragmentu rt %llu, offset 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:504
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad rt extent overflows - start %llu, end %llu, offset 
%llu\n"
-msgstr "i-w�ze� %llu - b��dne przepe�nienie fragmentu rt - pocz�tek %llu, 
koniec %llu, offset %llu\n"
+msgstr "i-węzeł %llu - błędne przepełnienie fragmentu rt - początek %llu, 
koniec %llu, offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:518
 #, c-format
 msgid "malformed rt inode extent [%llu %llu] (fs rtext size = %u)\n"
-msgstr "zniekszta�cony fragment i-w�z�a rt [%llu %llu] (rozmiar fs rtext = 
%u)\n"
+msgstr "zniekształcony fragment i-węzła rt [%llu %llu] (rozmiar fs rtext = 
%u)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:536
 #, c-format
 msgid "data fork in rt ino %llu claims dup rt extent, off - %llu, start - 
%llu, count %llu\n"
-msgstr "ga��� danych w i-w��le rt %llu odwo�uje si� do powt�rzonego fragmentu 
rt, offset %llu, pocz�tek %llu, liczba %llu\n"
+msgstr "gałąź danych w i-węźle rt %llu odwołuje się do powtórzonego fragmentu 
rt, offset %llu, początek %llu, liczba %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:556
 #, c-format
 msgid "bad state in rt block map %llu\n"
-msgstr "b��dny stan w mapie bloku rt %llu\n"
+msgstr "błędny stan w mapie bloku rt %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:562
 #, c-format
 msgid "data fork in rt inode %llu found metadata block %llu in rt bmap\n"
-msgstr "ga��� danych w i-w��le rt %llu - znaleziono blok metadanych %llu w 
bmapie rt\n"
+msgstr "gałąź danych w i-węźle rt %llu - znaleziono blok metadanych %llu w 
bmapie rt\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:572
 #, c-format
 msgid "data fork in rt inode %llu claims used rt block %llu\n"
-msgstr "ga��� danych w i-w��le rt %llu odwo�uje si� do u�ywanego bloku rt 
%llu\n"
+msgstr "gałąź danych w i-węźle rt %llu odwołuje się do używanego bloku rt 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:579
 #, c-format
@@ -5729,7 +5729,7 @@ msgstr "danych"
 
 #: ../repair/dinode.c:632 ../repair/dinode.c:1179 ../repair/scan.c:155
 msgid "attr"
-msgstr "atrybut�w"
+msgstr "atrybutów"
 
 #: ../repair/dinode.c:635
 msgid "real-time"
@@ -5737,62 +5737,62 @@ msgstr "realtime"
 
 #: ../repair/dinode.c:637
 msgid "regular"
-msgstr "zwyk�ym"
+msgstr "zwykłym"
 
 #: ../repair/dinode.c:646
 #, c-format
 msgid "bmap rec out of order, inode %llu entry %d [o s c] [%llu %llu %llu], %d 
[%llu %llu %llu]\n"
-msgstr "rekord bmap uszkodzony, i-w�ze� %llu wpis %d [o s c] [%llu %llu %llu], 
%d [%llu %llu %llu]\n"
+msgstr "rekord bmap uszkodzony, i-węzeł %llu wpis %d [o s c] [%llu %llu %llu], 
%d [%llu %llu %llu]\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:660
 #, c-format
 msgid "zero length extent (off = %llu, fsbno = %llu) in ino %llu\n"
-msgstr "fragment zerowej d�ugo�ci (off = %llu, fsbno = %llu) w i-w��le %llu\n"
+msgstr "fragment zerowej długości (off = %llu, fsbno = %llu) w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:689
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent starting block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-w�ze� %llu - b��dny numer bloku pocz�tkowego fragmentu %llu, offset 
%llu\n"
+msgstr "i-węzeł %llu - błędny numer bloku początkowego fragmentu %llu, offset 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:696
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent last block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-w�ze� %llu - b��dny numer bloku ko�cowego fragmentu %llu, offset 
%llu\n"
+msgstr "i-węzeł %llu - błędny numer bloku końcowego fragmentu %llu, offset 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:703
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent overflows - start %llu, end %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-w�ze� %llu - b��dne przepe�nienie fragmentu - pocz�tek %llu, koniec 
%llu, offset %llu\n"
+msgstr "i-węzeł %llu - błędne przepełnienie fragmentu - początek %llu, koniec 
%llu, offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:711
 #, c-format
 msgid "inode %llu - extent offset too large - start %llu, count %llu, offset 
%llu\n"
-msgstr "i-w�ze� %llu - offset fragmentu zbyt du�y - pocz�tek %llu, liczba 
%llu, offset %llu\n"
+msgstr "i-węzeł %llu - offset fragmentu zbyt duży - początek %llu, liczba 
%llu, offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:744
 #, c-format
 msgid "%s fork in ino %llu claims dup extent, off - %llu, start - %llu, cnt 
%llu\n"
-msgstr "ga��� %s w i-w��le %llu odwo�uje si� do powt�rzonego fragmentu, offset 
%llu, pocz�tek %llu, liczba %llu\n"
+msgstr "gałąź %s w i-węźle %llu odwołuje się do powtórzonego fragmentu, offset 
%llu, początek %llu, liczba %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:777
 #, c-format
 msgid "%s fork in ino %llu claims free block %llu\n"
-msgstr "ga��� %s w i-w��le %llu odwo�uje si� do wolnego bloku %llu\n"
+msgstr "gałąź %s w i-węźle %llu odwołuje się do wolnego bloku %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:786
 #, c-format
 msgid "bad state in block map %llu\n"
-msgstr "b��dny stan w mapie bloku %llu\n"
+msgstr "błędny stan w mapie bloku %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:791
 #, c-format
 msgid "%s fork in inode %llu claims metadata block %llu\n"
-msgstr "ga��� %s w i-w��le %llu odwo�uje si� do bloku metadanych %llu\n"
+msgstr "gałąź %s w i-węźle %llu odwołuje się do bloku metadanych %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:799
 #, c-format
 msgid "%s fork in %s inode %llu claims used block %llu\n"
-msgstr "ga��� %s w i-w��le %s %llu odwo�uje si� do u�ywanego bloku %llu\n"
+msgstr "gałąź %s w i-węźle %s %llu odwołuje się do używanego bloku %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:805
 #, c-format
@@ -5802,207 +5802,207 @@ msgstr "niedozwolony stan %d w mapie bloku %llu\n"
 #: ../repair/dinode.c:883
 #, c-format
 msgid "cannot read inode (%u/%u), disk block %lld\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� i-w�z�a (%u/%u), blok dysku %lld\n"
+msgstr "nie można odczytać i-węzła (%u/%u), blok dysku %lld\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:994 ../repair/dinode.c:1051
 #, c-format
 msgid "cannot read bmap block %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku bmap %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku bmap %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1014
 #, c-format
 msgid "# of bmap records in inode %llu exceeds max (%u, max - %u)\n"
-msgstr "liczba rekord�w bmap w i-w��le %llu przekracza maksimum (%u, maksimum 
%u)\n"
+msgstr "liczba rekordów bmap w i-węźle %llu przekracza maksimum (%u, maksimum 
%u)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1022
 #, c-format
 msgid "- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), 
proceeding ...\n"
-msgstr "- liczba rekord�w bmap w i-w��le %llu mniejsza ni� minimum (%u, 
minimum %u), kontynuacja...\n"
+msgstr "- liczba rekordów bmap w i-węźle %llu mniejsza niż minimum (%u, 
minimum %u), kontynuacja...\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1063
 #, c-format
 msgid "# of bmap records in inode %llu greater than maximum (%u, max - %u)\n"
-msgstr "liczba rekord�w bmap w i-w��le %llu wi�ksza ni� maksimum (%u, maksimum 
%u)\n"
+msgstr "liczba rekordów bmap w i-węźle %llu większa niż maksimum (%u, maksimum 
%u)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1070
 #, c-format
 msgid "- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), 
continuing...\n"
-msgstr "- liczba rekord�w bmap w i-w��le %llu mniejsza ni� minimum (%u, 
minimum %u), kontynuacja...\n"
+msgstr "- liczba rekordów bmap w i-węźle %llu mniejsza niż minimum (%u, 
minimum %u), kontynuacja...\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1087
 #, c-format
 msgid "could not map block %llu\n"
-msgstr "nie uda�o si� odwzorowa� bloku %llu\n"
+msgstr "nie udało się odwzorować bloku %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1121
 #, c-format
 msgid "get_bmapi() called for local inode %llu\n"
-msgstr "get_bmapi() wywo�ano dla lokalnego i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "get_bmapi() wywołano dla lokalnego i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1129
 #, c-format
 msgid "bad inode format for inode %llu\n"
-msgstr "b��dny format i-w�z�a dla i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "błędny format i-węzła dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1193
 #, c-format
 msgid "bad level %d in inode %llu bmap btree root block\n"
-msgstr "b��dny poziom %d w bloku g��wnym bmap btree i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "błędny poziom %d w bloku głównym bmap btree i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1198
 #, c-format
 msgid "bad numrecs 0 in inode %llu bmap btree root block\n"
-msgstr "b��dne numrecs 0 w bloku g��wnym bmap btree i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "błędne numrecs 0 w bloku głównym bmap btree i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1207
 #, c-format
 msgid "indicated size of %s btree root (%d bytes) greater than space in inode 
%llu %s fork\n"
-msgstr "oznaczony rozmiar korzenia b-drzewa %s (%d bajt�w) wi�kszy ni� miejsce 
w i-w��le %llu ga��zi %s\n"
+msgstr "oznaczony rozmiar korzenia b-drzewa %s (%d bajtów) większy niż miejsce 
w i-węźle %llu gałęzi %s\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1227 ../repair/scan.c:366
 #, c-format
 msgid "bad bmap btree ptr 0x%llx in ino %llu\n"
-msgstr "b��dny wska�nik bmap btree 0x%llx w i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędny wskaźnik bmap btree 0x%llx w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1246
 #, c-format
 msgid "correcting key in bmbt root (was %llu, now %llu) in inode %llu %s 
fork\n"
-msgstr "poprawiono klucz w korzeniu bmbt (by� %llu, jest %llu) w i-w��le %llu 
ga��zi %s\n"
+msgstr "poprawiono klucz w korzeniu bmbt (był %llu, jest %llu) w i-węźle %llu 
gałęzi %s\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1257
 #, c-format
 msgid "bad key in bmbt root (is %llu, would reset to %llu) in inode %llu %s 
fork\n"
-msgstr "b��dny klucz w korzeniu bmbt (jest %llu, zosta�y przestawiony na %llu) 
w i-w��le %llu ga��zi %s\n"
+msgstr "błędny klucz w korzeniu bmbt (jest %llu, zostały przestawiony na %llu) 
w i-węźle %llu gałęzi %s\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1273
 #, c-format
 msgid "out of order bmbt root key %llu in inode %llu %s fork\n"
-msgstr "niepoprawny klucz korzenia bmbt %llu w i-w��le %llu ga��zi %s\n"
+msgstr "niepoprawny klucz korzenia bmbt %llu w i-węźle %llu gałęzi %s\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1289
 #, c-format
 msgid "bad fwd (right) sibling pointer (saw %llu should be NULLDFSBNO)\n"
-msgstr "b��dny wska�nik fwd (prawy) (widziano %llu, powinno by� NULLDFSBNO)\n"
+msgstr "błędny wskaźnik fwd (prawy) (widziano %llu, powinno być NULLDFSBNO)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1292
 #, c-format
 msgid "\tin inode %u (%s fork) bmap btree block %llu\n"
-msgstr "\tw i-w��le %u (ga��zi %s) bloku bmap btree %llu\n"
+msgstr "\tw i-węźle %u (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1360
 #, c-format
 msgid "local inode %llu data fork is too large (size = %lld, max = %d)\n"
-msgstr "ga��� danych lokalnego i-w�z�a %llu zbyt du�a (rozmiar = %lld, 
maksimum = %d)\n"
+msgstr "gałąź danych lokalnego i-węzła %llu zbyt duża (rozmiar = %lld, 
maksimum = %d)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1368
 #, c-format
 msgid "local inode %llu attr fork too large (size %d, max = %d)\n"
-msgstr "ga��� atrybut�w lokalnego i-w�z�a %llu zbyt du�a (rozmiar %d, maksimum 
= %d)\n"
+msgstr "gałąź atrybutów lokalnego i-węzła %llu zbyt duża (rozmiar %d, maksimum 
= %d)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1375
 #, c-format
 msgid "local inode %llu attr too small (size = %d, min size = %d)\n"
-msgstr "ga��� atrybut�w lokalnego i-w�z�a %llu zbyt ma�a (rozmiar = %d, 
minimum = %d)\n"
+msgstr "gałąź atrybutów lokalnego i-węzła %llu zbyt mała (rozmiar = %d, 
minimum = %d)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1398
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in symlink ino %llu\n"
-msgstr "niezgodno�� mi�dzy formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-w��le 
dowi�zania symbolicznego %llu\n"
+msgstr "niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle 
dowiązania symbolicznego %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1404
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in symlink inode %llu\n"
-msgstr "niezgodno�� mi�dzy formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-w��le 
dowi�zania symbolicznego %llu\n"
+msgstr "niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle 
dowiązania symbolicznego %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1419
 #, c-format
 msgid "bad number of extents (%d) in symlink %llu data fork\n"
-msgstr "b��dna liczba fragment�w (%d) w ga��zi danych dowi�zania symbolicznego 
%llu\n"
+msgstr "błędna liczba fragmentów (%d) w gałęzi danych dowiązania symbolicznego 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1432
 #, c-format
 msgid "bad extent #%d offset (%llu) in symlink %llu data fork\n"
-msgstr "b��dny offset fragmentu %d (%llu) w ga��zi danych dowi�zania 
symbolicznego %llu\n"
+msgstr "błędny offset fragmentu %d (%llu) w gałęzi danych dowiązania 
symbolicznego %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1438
 #, c-format
 msgid "bad extent #%d count (%llu) in symlink %llu data fork\n"
-msgstr "b��dna liczba fragmentu #%d (%llu) w ga��zi danych dowi�zania 
symbolicznego %llu\n"
+msgstr "błędna liczba fragmentu #%d (%llu) w gałęzi danych dowiązania 
symbolicznego %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1494
 #, c-format
 msgid "symlink in inode %llu too long (%lld chars)\n"
-msgstr "dowi�zanie symboliczne w i-w��le %llu zbyt d�ugie (%lld znak�w)\n"
+msgstr "dowiązanie symboliczne w i-węźle %llu zbyt długie (%lld znaków)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1527
 #, c-format
 msgid "cannot read inode %llu, file block %d, disk block %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� i-w�z�a %llu, blok pliku %d, blok dysku %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać i-węzła %llu, blok pliku %d, blok dysku %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1549
 #, c-format
 msgid "found illegal null character in symlink inode %llu\n"
-msgstr "znaleziono niedozwolony znak null w i-w��le dowi�zania symbolicznego 
%llu\n"
+msgstr "znaleziono niedozwolony znak null w i-węźle dowiązania symbolicznego 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1563 ../repair/dinode.c:1573
 #, c-format
 msgid "component of symlink in inode %llu too long\n"
-msgstr "sk�adnik dowi�zania symbolicznego w i-w��le %llu zbyt d�ugi\n"
+msgstr "składnik dowiązania symbolicznego w i-węźle %llu zbyt długi\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1598
 #, c-format
 msgid "inode %llu has bad inode type (IFMNT)\n"
-msgstr "i-w�ze� %llu ma b��dny typ i-w�z�a (IFMNT)\n"
+msgstr "i-węzeł %llu ma błędny typ i-węzła (IFMNT)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1608
 #, c-format
 msgid "size of character device inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
-msgstr "rozmiar i-w�z�a urz�dzenia znakowego %llu != 0 (%lld bajt�w)\n"
+msgstr "rozmiar i-węzła urządzenia znakowego %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1613
 #, c-format
 msgid "size of block device inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
-msgstr "rozmiar i-w�z�a urz�dzenia blokowego %llu != 0 (%lld bajt�w)\n"
+msgstr "rozmiar i-węzła urządzenia blokowego %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1618
 #, c-format
 msgid "size of socket inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
-msgstr "rozmiar i-w�z�a gniazda %llu != 0 (%lld bajt�w)\n"
+msgstr "rozmiar i-węzła gniazda %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1623
 #, c-format
 msgid "size of fifo inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
-msgstr "rozmiar i-w�z�a potoku %llu != 0 (%lld bajt�w)\n"
+msgstr "rozmiar i-węzła potoku %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1628
 #, c-format
 msgid "Internal error - process_misc_ino_types, illegal type %d\n"
-msgstr "B��d wewn�trzny - process_misc_ino_types, niedozwolony typ %d\n"
+msgstr "Błąd wewnętrzny - process_misc_ino_types, niedozwolony typ %d\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1655
 #, c-format
 msgid "size of character device inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
-msgstr "rozmiar i-w�z�a urz�dzenia znakowego %llu != 0 (%llu blok�w)\n"
+msgstr "rozmiar i-węzła urządzenia znakowego %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1660
 #, c-format
 msgid "size of block device inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
-msgstr "rozmiar i-w�z�a urz�dzenia blokowego %llu != 0 (%llu blok�w)\n"
+msgstr "rozmiar i-węzła urządzenia blokowego %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1665
 #, c-format
 msgid "size of socket inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
-msgstr "rozmiar i-w�z�a gniazda %llu != 0 (%llu blok�w)\n"
+msgstr "rozmiar i-węzła gniazda %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1670
 #, c-format
 msgid "size of fifo inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
-msgstr "rozmiar i-w�z�a potoku %llu != 0 (%llu blok�w)\n"
+msgstr "rozmiar i-węzła potoku %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1748
 #, c-format
 msgid "root inode %llu has bad type 0x%x\n"
-msgstr "i-w�ze� g��wny %llu ma b��dny typ 0x%x\n"
+msgstr "i-węzeł główny %llu ma błędny typ 0x%x\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1752
 msgid "resetting to directory\n"
@@ -6010,185 +6010,185 @@ msgstr "przestawiono na katalog\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1756
 msgid "would reset to directory\n"
-msgstr "zosta�by przestawiony na katalog\n"
+msgstr "zostałby przestawiony na katalog\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1762
 #, c-format
 msgid "user quota inode %llu has bad type 0x%x\n"
-msgstr "i-w�ze� limitu u�ytkownika %llu ma b��dny typ 0x%x\n"
+msgstr "i-węzeł limitu użytkownika %llu ma błędny typ 0x%x\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1771
 #, c-format
 msgid "group quota inode %llu has bad type 0x%x\n"
-msgstr "i-w�ze� limitu grupy %llu ma b��dny typ 0x%x\n"
+msgstr "i-węzeł limitu grupy %llu ma błędny typ 0x%x\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1780
 #, c-format
 msgid "realtime summary inode %llu has bad type 0x%x, "
-msgstr "i-w�ze� opisu realtime %llu ma b��dny typ 0x%x, "
+msgstr "i-węzeł opisu realtime %llu ma błędny typ 0x%x, "
 
 #: ../repair/dinode.c:1783 ../repair/dinode.c:1802
 msgid "resetting to regular file\n"
-msgstr "przestawiono na zwyk�y plik\n"
+msgstr "przestawiono na zwykły plik\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1787 ../repair/dinode.c:1806
 msgid "would reset to regular file\n"
-msgstr "zosta�by przestawiony na zwyk�y plik\n"
+msgstr "zostałby przestawiony na zwykły plik\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1791
 #, c-format
 msgid "bad # of extents (%u) for realtime summary inode %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba fragment�w (%u) dla i-w�z�� opisu realtime %llu\n"
+msgstr "błędna liczba fragmentów (%u) dla i-węzłą opisu realtime %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1799
 #, c-format
 msgid "realtime bitmap inode %llu has bad type 0x%x, "
-msgstr "i-w�ze� bitmapy realtime %llu ma b��dny typ 0x%x, "
+msgstr "i-węzeł bitmapy realtime %llu ma błędny typ 0x%x, "
 
 #: ../repair/dinode.c:1810
 #, c-format
 msgid "bad # of extents (%u) for realtime bitmap inode %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba fragment�w (%u) dla i-w�z�� bitmapy realtime %llu\n"
+msgstr "błędna liczba fragmentów (%u) dla i-węzłą bitmapy realtime %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1845
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in directory ino %llu\n"
-msgstr "niezgodno�� mi�dzy formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-w��le katalogu 
%llu\n"
+msgstr "niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1851
 #, c-format
 msgid "directory inode %llu has bad size %lld\n"
-msgstr "i-w�ze� katalogu %llu ma b��dny rozmiar %lld\n"
+msgstr "i-węzeł katalogu %llu ma błędny rozmiar %lld\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1859
 #, c-format
 msgid "bad data fork in symlink %llu\n"
-msgstr "b��dna ga��� danych w dowi�zaniu symbolicznym %llu\n"
+msgstr "błędna gałąź danych w dowiązaniu symbolicznym %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1879
 #, c-format
 msgid "found inode %llu claiming to be a real-time file\n"
-msgstr "znaleziono i-w�ze� %llu twierdz�cy, �e nale�y do pliku realtime\n"
+msgstr "znaleziono i-węzeł %llu twierdzący, że należy do pliku realtime\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1888
 #, c-format
 msgid "realtime bitmap inode %llu has bad size %lld (should be %lld)\n"
-msgstr "i-w�ze� bitmapy realtime %llu ma b��dny rozmiar %lld (powinien by� 
%lld)\n"
+msgstr "i-węzeł bitmapy realtime %llu ma błędny rozmiar %lld (powinien być 
%lld)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1898
 #, c-format
 msgid "realtime summary inode %llu has bad size %lld (should be %d)\n"
-msgstr "i-w�ze� opisu realtime %llu ma b��dny rozmiar %lld (powinien by� %d)\n"
+msgstr "i-węzeł opisu realtime %llu ma błędny rozmiar %lld (powinien być %d)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1926
 #, c-format
 msgid "bad attr fork offset %d in dev inode %llu, should be %d\n"
-msgstr "b��dny offset ga��zi atrybut�w %d w i-w��le urz�dzenia %llu, powinien 
by� %d\n"
+msgstr "błędny offset gałęzi atrybutów %d w i-węźle urządzenia %llu, powinien 
być %d\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1936
 #, c-format
 msgid "bad attr fork offset %d in inode %llu, max=%d\n"
-msgstr "b��dny offset ga��zi atrybut�w %d w i-w��le %llu, maksimum=%d\n"
+msgstr "błędny offset gałęzi atrybutów %d w i-węźle %llu, maksimum=%d\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1943
 #, c-format
 msgid "unexpected inode format %d\n"
-msgstr "nieoczekiwany format i-w�z�a %d\n"
+msgstr "nieoczekiwany format i-węzła %d\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1963
 #, c-format
 msgid "correcting nblocks for inode %llu, was %llu - counted %llu\n"
-msgstr "poprawiono nblocks dla i-w�z�a %llu - by�o %llu, naliczono %llu\n"
+msgstr "poprawiono nblocks dla i-węzła %llu - było %llu, naliczono %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1969
 #, c-format
 msgid "bad nblocks %llu for inode %llu, would reset to %llu\n"
-msgstr "b��dne nblocks %llu dla i-w�z�a %llu, zosta�oby przestawione na %llu\n"
+msgstr "błędne nblocks %llu dla i-węzła %llu, zostałoby przestawione na %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1976
 #, c-format
 msgid "too many data fork extents (%llu) in inode %llu\n"
-msgstr "zbyt du�o fragment�w ga��zi danych (%llu) w i-w��le %llu\n"
+msgstr "zbyt dużo fragmentów gałęzi danych (%llu) w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1982
 #, c-format
 msgid "correcting nextents for inode %llu, was %d - counted %llu\n"
-msgstr "poprawiono nextents dla i-w�z�a %llu - by�o %d, naliczono %llu\n"
+msgstr "poprawiono nextents dla i-węzła %llu - było %d, naliczono %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1988
 #, c-format
 msgid "bad nextents %d for inode %llu, would reset to %llu\n"
-msgstr "b��dne nextents %d dla i-w�z�a %llu, zosta�oby przestawione na %llu\n"
+msgstr "błędne nextents %d dla i-węzła %llu, zostałoby przestawione na %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1995
 #, c-format
 msgid "too many attr fork extents (%llu) in inode %llu\n"
-msgstr "zbyt du�o fragment�w ga��zi atrybut�w (%llu) w i-w��le %llu\n"
+msgstr "zbyt dużo fragmentów gałęzi atrybutów (%llu) w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2001
 #, c-format
 msgid "correcting anextents for inode %llu, was %d - counted %llu\n"
-msgstr "poprawiono anextents dla i-w�z�a %llu - by�o %d, naliczono %llu\n"
+msgstr "poprawiono anextents dla i-węzła %llu - było %d, naliczono %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2007
 #, c-format
 msgid "bad anextents %d for inode %llu, would reset to %llu\n"
-msgstr "b��dne anextents %d dla i-w�z�a %llu, zosta�oby przestawione na %llu\n"
+msgstr "błędne anextents %d dla i-węzła %llu, zostałoby przestawione na %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2062 ../repair/dinode.c:2100
 #, c-format
 msgid "unknown format %d, ino %llu (mode = %d)\n"
-msgstr "nieznany format %d, i-w�ze� %llu (tryb = %d)\n"
+msgstr "nieznany format %d, i-węzeł %llu (tryb = %d)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2067
 #, c-format
 msgid "bad data fork in inode %llu\n"
-msgstr "b��dna ga��� danych w i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędna gałąź danych w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2139
 #, c-format
 msgid "bad attribute format %d in inode %llu, "
-msgstr "b��dny format atrybut�w %d w i-w��le %llu, "
+msgstr "błędny format atrybutów %d w i-węźle %llu, "
 
 #: ../repair/dinode.c:2142
 msgid "resetting value\n"
-msgstr "przestawiono warto��\n"
+msgstr "przestawiono wartość\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2146
 msgid "would reset value\n"
-msgstr "warto�� zosta�aby przestawiona\n"
+msgstr "wartość zostałaby przestawiona\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2191
 #, c-format
 msgid "bad attribute fork in inode %llu"
-msgstr "b��dna ga��� atrybut�w w i-w��le %llu"
+msgstr "błędna gałąź atrybutów w i-węźle %llu"
 
 #: ../repair/dinode.c:2195
 msgid ", clearing attr fork\n"
-msgstr ", wyczyszczono ga��� atrybut�w\n"
+msgstr ", wyczyszczono gałąź atrybutów\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2204
 msgid ", would clear attr fork\n"
-msgstr ", ga��� atrybut�w zosta�aby wyczyszczona\n"
+msgstr ", gałąź atrybutów zostałaby wyczyszczona\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2232
 #, c-format
 msgid "illegal attribute fmt %d, ino %llu\n"
-msgstr "niedozwolony format atrybut�w %d, i-w�ze� %llu\n"
+msgstr "niedozwolony format atrybutów %d, i-węzeł %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2251
 #, c-format
 msgid "problem with attribute contents in inode %llu\n"
-msgstr "problem z zawarto�ci� atrybutu w i-w��le %llu\n"
+msgstr "problem z zawartością atrybutu w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2259
 msgid "would clear attr fork\n"
-msgstr "ga��� atrybut�w zosta�aby wyczyszczona\n"
+msgstr "gałąź atrybutów zostałaby wyczyszczona\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2301
 #, c-format
 msgid "version 2 inode %llu claims > %u links, "
-msgstr "i-w�ze� %llu w wersji 2 odwo�uje si� do > %u dowi�za�, "
+msgstr "i-węzeł %llu w wersji 2 odwołuje się do > %u dowiązań, "
 
 #: ../repair/dinode.c:2304
 msgid "updating superblock version number\n"
@@ -6196,12 +6196,12 @@ msgstr "uaktualniono numer wersji superbloku\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2307
 msgid "would update superblock version number\n"
-msgstr "numer wersji superbloku zosta�by uaktualniony\n"
+msgstr "numer wersji superbloku zostałby uaktualniony\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2315
 #, c-format
 msgid "WARNING: version 2 inode %llu claims > %u links, "
-msgstr "UWAGA: i-w�ze� %llu w wersji 2 odwo�uje si� do > %u dowi�za�, "
+msgstr "UWAGA: i-węzeł %llu w wersji 2 odwołuje się do > %u dowiązań, "
 
 #: ../repair/dinode.c:2319
 #, c-format
@@ -6209,8 +6209,8 @@ msgid ""
 "converting back to version 1,\n"
 "this may destroy %d links\n"
 msgstr ""
-"przekszta�canie z powrotem do wersji 1,\n"
-"mo�e to zniszczy� %d dowi�za�\n"
+"przekształcanie z powrotem do wersji 1,\n"
+"może to zniszczyć %d dowiązań\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2329
 #, c-format
@@ -6218,49 +6218,49 @@ msgid ""
 "would convert back to version 1,\n"
 "\tthis might destroy %d links\n"
 msgstr ""
-"zosta�by przekszta�cony z powrotem do wersji 1,\n"
-"\tco mog�oby zniszczy� %d dowi�za�\n"
+"zostałby przekształcony z powrotem do wersji 1,\n"
+"\tco mogłoby zniszczyć %d dowiązań\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2344
 #, c-format
 msgid "found version 2 inode %llu, "
-msgstr "znaleziono i-w�ze� %llu w wersji 2, "
+msgstr "znaleziono i-węzeł %llu w wersji 2, "
 
 #: ../repair/dinode.c:2346
 msgid "converting back to version 1\n"
-msgstr "przekszta�cono z powrotem do wersji 1\n"
+msgstr "przekształcono z powrotem do wersji 1\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2352
 msgid "would convert back to version 1\n"
-msgstr "zosta�by przekszta�cony z powrotem do wersji 1\n"
+msgstr "zostałby przekształcony z powrotem do wersji 1\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2365
 #, c-format
 msgid "clearing obsolete nlink field in version 2 inode %llu, was %d, now 0\n"
-msgstr "wyczyszczono przestarza�e pole nlink w i-w��le %llu w wersji 2 - by�o 
%d, jest 0\n"
+msgstr "wyczyszczono przestarzałe pole nlink w i-węźle %llu w wersji 2 - było 
%d, jest 0\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2371
 #, c-format
 msgid "would clear obsolete nlink field in version 2 inode %llu, currently 
%d\n"
-msgstr "przestarza�e pole nlink w i-w��le %llu w wersji 2 zosta�oby 
wyczyszczone, aktualnie %d\n"
+msgstr "przestarzałe pole nlink w i-węźle %llu w wersji 2 zostałoby 
wyczyszczone, aktualnie %d\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2444
 #, c-format
 msgid "bad magic number 0x%x on inode %llu%c"
-msgstr "b��dna liczba magiczna 0x%x w i-w��le %llu%c"
+msgstr "błędna liczba magiczna 0x%x w i-węźle %llu%c"
 
 #: ../repair/dinode.c:2449
 msgid " resetting magic number\n"
-msgstr " przestawiono liczb� magiczn�\n"
+msgstr " przestawiono liczbę magiczną\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2453
 msgid " would reset magic number\n"
-msgstr " liczba magiczna zosta�aby przestawiona\n"
+msgstr " liczba magiczna zostałaby przestawiona\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2461
 #, c-format
 msgid "bad version number 0x%x on inode %llu%c"
-msgstr "b��dny numer wersji 0x%x w i-w��le %llu%c"
+msgstr "błędny numer wersji 0x%x w i-węźle %llu%c"
 
 #: ../repair/dinode.c:2466
 msgid " resetting version number\n"
@@ -6268,40 +6268,40 @@ msgstr " przestawiono numer wersji\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2472
 msgid " would reset version number\n"
-msgstr " numer wersji zosta�by przestawiony\n"
+msgstr " numer wersji zostałby przestawiony\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2481
 #, c-format
 msgid "bad (negative) size %lld on inode %llu\n"
-msgstr "b��dny (ujemny) rozmiar %lld w i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędny (ujemny) rozmiar %lld w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2512
 #, c-format
 msgid "imap claims a free inode %llu is in use, "
-msgstr "imap odwo�uje si� do wolnego bloku %llu, kt�ry jest w u�yciu, "
+msgstr "imap odwołuje się do wolnego bloku %llu, który jest w użyciu, "
 
 #: ../repair/dinode.c:2514
 msgid "correcting imap and clearing inode\n"
-msgstr "poprawiono imap i wyczyszczono i-w�ze�\n"
+msgstr "poprawiono imap i wyczyszczono i-węzeł\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2518
 msgid "would correct imap and clear inode\n"
-msgstr "poprawiono by imap i wyczyszczono by i-w�ze�\n"
+msgstr "poprawiono by imap i wyczyszczono by i-węzeł\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2534
 #, c-format
 msgid "bad inode format in inode %llu\n"
-msgstr "b��dny format i-w�z�a w i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędny format i-węzła w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2587
 #, c-format
 msgid "bad inode type %#o inode %llu\n"
-msgstr "b��dny typ i-w�z�a %#o w i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędny typ i-węzła %#o w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2610
 #, c-format
 msgid "bad non-zero extent size %u for non-realtime/extsize inode %llu, "
-msgstr "b��dny niezerowy rozmiar fragmentu %u dla extsize i-w�z�a nie-realtime 
%llu, "
+msgstr "błędny niezerowy rozmiar fragmentu %u dla extsize i-węzła nie-realtime 
%llu, "
 
 #: ../repair/dinode.c:2614
 msgid "resetting to zero\n"
@@ -6309,82 +6309,82 @@ msgstr "przestawiono na zero\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2618
 msgid "would reset to zero\n"
-msgstr "zosta�by przestawiony na zero\n"
+msgstr "zostałby przestawiony na zero\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2673
 #, c-format
 msgid "problem with directory contents in inode %llu\n"
-msgstr "problem z zawarto�ci� katalogu w i-w��le %llu\n"
+msgstr "problem z zawartością katalogu w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2680
 #, c-format
 msgid "problem with symbolic link in inode %llu\n"
-msgstr "problem z dowi�zaniem symbolicznym w i-w��le %llu\n"
+msgstr "problem z dowiązaniem symbolicznym w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:153
 #, c-format
 msgid "invalid inode number %llu in directory %llu\n"
-msgstr "b��dny numer i-w�z�a %llu w katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny numer i-węzła %llu w katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:158
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references rt bitmap inode %llu\n"
-msgstr "wpis w kr�tkim katalogu %llu odwo�uje si� do i-w�z�a bitmapy rt %llu\n"
+msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła bitmapy rt %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:163
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references rt summary inode %llu\n"
-msgstr "wpis w kr�tkim katalogu %llu odwo�uje si� do i-w�z�a opisu rt %llu\n"
+msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła opisu rt %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:168
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references user quota inode %llu\n"
-msgstr "wpis w kr�tkim katalogu %llu odwo�uje si� do i-w�z�a limitu 
u�ytkownika %llu\n"
+msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu 
użytkownika %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:173
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references group quota inode %llu\n"
-msgstr "wpis w kr�tkim katalogu %llu odwo�uje si� do i-w�z�a limitu grupy 
%llu\n"
+msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu grupy 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:193
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in shortform directory %llu\n"
-msgstr "wpis odwo�uje si� do wolnego i-w�z�a %llu w kr�tkim katalogu %llu\n"
+msgstr "wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w krótkim katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:212
 #, c-format
 msgid "entry references non-existent inode %llu in shortform dir %llu\n"
-msgstr "wpis odwo�uje si� do nie istniej�cego i-w�z�a %llu w kr�tkim katalogu 
%llu\n"
+msgstr "wpis odwołuje się do nie istniejącego i-węzła %llu w krótkim katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:236 ../repair/dir2.c:982
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, resetting to %d\n"
-msgstr "wpis zerowej d�ugo�ci w kr�tkim katalogu %llu, przestawiono na %d\n"
+msgstr "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu, przestawiono na %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:241 ../repair/dir2.c:988
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, would set to %d\n"
-msgstr "wpis zerowej d�ugo�ci w kr�tkim katalogu %llu, zosta�by przestawiony 
na %d\n"
+msgstr "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu, zostałby przestawiony 
na %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:246
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, "
-msgstr "wpis zerowej d�ugo�ci w kr�tkim katalogu %llu, "
+msgstr "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu, "
 
 #: ../repair/dir.c:249 ../repair/dir.c:292 ../repair/dir2.c:1041
 #, c-format
 msgid "junking %d entries\n"
-msgstr "wyrzucono %d wpis�w\n"
+msgstr "wyrzucono %d wpisów\n"
 
 #: ../repair/dir.c:252 ../repair/dir.c:301 ../repair/dir2.c:1050
 #, c-format
 msgid "would junk %d entries\n"
-msgstr "%d wpis�w zosta�oby wyrzuconych\n"
+msgstr "%d wpisów zostałoby wyrzuconych\n"
 
 #: ../repair/dir.c:270 ../repair/dir2.c:1018
 #, c-format
 msgid "size of last entry overflows space left in in shortform dir %llu, "
-msgstr "rozmiar ostatniego wpisu przekracza miejsce pozosta�e w kr�tkim 
katalogu %llu, "
+msgstr "rozmiar ostatniego wpisu przekracza miejsce pozostałe w krótkim 
katalogu %llu, "
 
 #: ../repair/dir.c:273 ../repair/dir2.c:1022
 #, c-format
@@ -6394,12 +6394,12 @@ msgstr "przestawiono na %d\n"
 #: ../repair/dir.c:278 ../repair/dir2.c:1027
 #, c-format
 msgid "would reset to %d\n"
-msgstr "zosta�by przestawiony na %d\n"
+msgstr "zostałby przestawiony na %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:283 ../repair/dir2.c:1031
 #, c-format
 msgid "size of entry #%d overflows space left in in shortform dir %llu\n"
-msgstr "rozmiar wpisu #%d przekracza miejsce pozosta�e w kr�tkim katalogu 
%llu\n"
+msgstr "rozmiar wpisu #%d przekracza miejsce pozostałe w krótkim katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:288 ../repair/dir2.c:1037
 #, c-format
@@ -6409,168 +6409,168 @@ msgstr "wyrzucono wpis #%d\n"
 #: ../repair/dir.c:297 ../repair/dir2.c:1046
 #, c-format
 msgid "would junk entry #%d\n"
-msgstr "wpis #%d zosta�by wyrzucony\n"
+msgstr "wpis #%d zostałby wyrzucony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:320 ../repair/dir2.c:1068
 #, c-format
 msgid "entry contains illegal character in shortform dir %llu\n"
-msgstr "wpis zawiera niedozwolony znak w kr�tkim katalogu %llu\n"
+msgstr "wpis zawiera niedozwolony znak w krótkim katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:374 ../repair/dir2.c:1132
 #, c-format
 msgid "junking entry \"%s\" in directory inode %llu\n"
-msgstr "wyrzucono wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "wyrzucono wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:378 ../repair/dir2.c:1136
 #, c-format
 msgid "would have junked entry \"%s\" in directory inode %llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu zosta�by wyrzucony\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu zostałby wyrzucony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:404 ../repair/dir2.c:1163
 #, c-format
 msgid "would have corrected entry count in directory %llu from %d to %d\n"
-msgstr "liczba wpis�w w katalogu %llu zosta�aby poprawiona z %d na %d\n"
+msgstr "liczba wpisów w katalogu %llu zostałaby poprawiona z %d na %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:408 ../repair/dir2.c:1167
 #, c-format
 msgid "corrected entry count in directory %llu, was %d, now %d\n"
-msgstr "poprawiono liczb� wpis�w w katalogu %llu - by�o %d, jest %d\n"
+msgstr "poprawiono liczbę wpisów w katalogu %llu - było %d, jest %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:419 ../repair/dir2.c:1196
 #, c-format
 msgid "would have corrected directory %llu size from %lld to %lld\n"
-msgstr "rozmiar katalogu %llu zosta�by poprawiony z %lld na %lld\n"
+msgstr "rozmiar katalogu %llu zostałby poprawiony z %lld na %lld\n"
 
 #: ../repair/dir.c:424 ../repair/dir2.c:1202
 #, c-format
 msgid "corrected directory %llu size, was %lld, now %lld\n"
-msgstr "poprawiono rozmiar katalogu %llu - by�o %lld, jest %lld\n"
+msgstr "poprawiono rozmiar katalogu %llu - było %lld, jest %lld\n"
 
 #: ../repair/dir.c:446 ../repair/dir2.c:1244
 #, c-format
 msgid "bogus .. inode number (%llu) in directory inode %llu, "
-msgstr "b��dny numer i-w�z�a .. (%llu) w i-w��le katalogu %llu, "
+msgstr "błędny numer i-węzła .. (%llu) w i-węźle katalogu %llu, "
 
 #: ../repair/dir.c:449 ../repair/dir.c:483 ../repair/dir2.c:1249
 #: ../repair/dir2.c:1284
 msgid "clearing inode number\n"
-msgstr "wyczyszczono numer i-w�z�a\n"
+msgstr "wyczyszczono numer i-węzła\n"
 
 #: ../repair/dir.c:455 ../repair/dir.c:489 ../repair/dir2.c:1255
 #: ../repair/dir2.c:1290
 msgid "would clear inode number\n"
-msgstr "numer i-w�z�a zosta�by wyczyszczony\n"
+msgstr "numer i-węzła zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:463 ../repair/dir2.c:1262
 #, c-format
 msgid "corrected root directory %llu .. entry, was %llu, now %llu\n"
-msgstr "poprawiono wpis .. g��wnego katalogu %llu - by�o %llu, jest %llu\n"
+msgstr "poprawiono wpis .. głównego katalogu %llu - było %llu, jest %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:471 ../repair/dir2.c:1270
 #, c-format
 msgid "would have corrected root directory %llu .. entry from %llu to %llu\n"
-msgstr "wpis .. g��wnego katalogu %llu zosta�by poprawiony z %llu na %llu\n"
+msgstr "wpis .. głównego katalogu %llu zostałby poprawiony z %llu na %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:480
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in dir ino %llu, points to self, "
-msgstr "b��dny wpis .. w i-w��le katalogu %llu, wskazuje na siebie, "
+msgstr "błędny wpis .. w i-węźle katalogu %llu, wskazuje na siebie, "
 
 #: ../repair/dir.c:528
 #, c-format
 msgid "bad range claimed [%d, %d) in da block\n"
-msgstr "b��dny przedzia� [%d, %d) przypisany w bloku da\n"
+msgstr "błędny przedział [%d, %d) przypisany w bloku da\n"
 
 #: ../repair/dir.c:535
 #, c-format
 msgid "byte range end [%d %d) in da block larger than blocksize %d\n"
-msgstr "koniec przedzia�u bajt�w [%d %d) w bloku da wi�kszy ni� rozmiar bloku 
%d\n"
+msgstr "koniec przedziału bajtów [%d %d) w bloku da większy niż rozmiar bloku 
%d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:542
 #, c-format
 msgid "multiply claimed byte %d in da block\n"
-msgstr "wielokrotnie u�yty bajt %d w bloku da\n"
+msgstr "wielokrotnie użyty bajt %d w bloku da\n"
 
 #: ../repair/dir.c:572
 #, c-format
 msgid "hole (start %d, len %d) out of range, block %d, dir ino %llu\n"
-msgstr "dziura (pocz�tek %d, d�ugo�� %d) poza zakresem, blok %d, i-w�ze� 
katalogu %llu\n"
+msgstr "dziura (początek %d, długość %d) poza zakresem, blok %d, i-węzeł 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:583
 #, c-format
 msgid "hole claims used byte %d, block %d, dir ino %llu\n"
-msgstr "dziura odwo�uje si� do u�ywanego bajtu %d, blok %d, i-w�ze� katalogu 
%llu\n"
+msgstr "dziura odwołuje się do używanego bajtu %d, blok %d, i-węzeł katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:698
 #, c-format
 msgid "- derived hole value %d, saw %d, block %d, dir ino %llu\n"
-msgstr "- wyprowadzona warto�� dziury %d, widziano %d, blok %d, i-w�ze� 
katalogu %llu\n"
+msgstr "- wyprowadzona wartość dziury %d, widziano %d, blok %d, i-węzeł 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:717
 #, c-format
 msgid "- derived hole (base %d, size %d) in block %d, dir inode %llu not 
found\n"
-msgstr "- wyprowadzona dziura (podstawa %d, rozmiar %d) w bloku %d, i-w�ze� 
katalogu %llu nie znaleziona\n"
+msgstr "- wyprowadzona dziura (podstawa %d, rozmiar %d) w bloku %d, i-węzeł 
katalogu %llu nie znaleziona\n"
 
 #: ../repair/dir.c:793 ../repair/dir.c:971 ../repair/phase6.c:1198
 #: ../repair/phase6.c:1566
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (fsbno %llu) for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku %u (fsbno %llu) dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku %u (fsbno %llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:797
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (fsbno %llu) for attrbute fork of inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku %u (fsbno %llu) dla ga��zi atrybut�w i-w�z�a 
%llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku %u (fsbno %llu) dla gałęzi atrybutów i-węzła 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:806 ../repair/dir.c:981 ../repair/phase6.c:1208
 #, c-format
 msgid "bad dir/attr magic number in inode %llu, file bno = %u, fsbno = %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna katalogu/atrybutu w i-w��le %llu, bno pliku = 
%u, fsbno = %llu\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna katalogu/atrybutu w i-węźle %llu, bno pliku = 
%u, fsbno = %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:814 ../repair/dir2.c:333
 #, c-format
 msgid "bad record count in inode %llu, count = %d, max = %d\n"
-msgstr "b��dna liczba rekord�w w i-w��le %llu, liczba = %d, maksimum = %d\n"
+msgstr "błędna liczba rekordów w i-węźle %llu, liczba = %d, maksimum = %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:833 ../repair/dir2.c:348
 #, c-format
 msgid "bad directory btree for directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dne b-drzewo katalogu dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędne b-drzewo katalogu dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:837
 #, c-format
 msgid "bad attribute fork btree for inode %llu\n"
-msgstr "b��dne b-drzewo ga��zi atrybut�w dla i-w�z�a %llu\n"
+msgstr "błędne b-drzewo gałęzi atrybutów dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:891
 #, c-format
 msgid "release_da_cursor_int got unexpected non-null bp, dabno = %u\n"
-msgstr "release_da_cursor_int otrzyma�o nieoczekiwany niepusty bp, dabno = 
%u\n"
+msgstr "release_da_cursor_int otrzymało nieoczekiwany niepusty bp, dabno = 
%u\n"
 
 #: ../repair/dir.c:952 ../repair/dir.c:997
 #, c-format
 msgid "bmap of block #%u of inode %llu failed\n"
-msgstr "bmap bloku #%u i-w�z�a %llu nie powiod�o si�\n"
+msgstr "bmap bloku #%u i-węzła %llu nie powiodło się\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1043
 #, c-format
 msgid "directory/attribute block used/count inconsistency - %d/%hu\n"
-msgstr "niesp�jno�� warto�ci used/count bloku katalogu/atrybutu - %d/%hu\n"
+msgstr "niespójność wartości used/count bloku katalogu/atrybutu - %d/%hu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1053 ../repair/dir2.c:471
 #, c-format
 msgid "directory/attribute block hashvalue inconsistency, expected > %u / saw 
%u\n"
-msgstr "niesp�jno�� warto�ci hasza bloku katalogu/atrybutu - oczekiwano > %u, 
widziano %u\n"
+msgstr "niespójność wartości hasza bloku katalogu/atrybutu - oczekiwano > %u, 
widziano %u\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1060 ../repair/dir2.c:478
 #, c-format
 msgid "bad directory/attribute forward block pointer, expected 0, saw %u\n"
-msgstr "b��dny wska�nik bloku w prz�d katalogu/atrybutu - oczekiwano 0, 
widziano %u\n"
+msgstr "błędny wskaźnik bloku w przód katalogu/atrybutu - oczekiwano 0, 
widziano %u\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1066
 #, c-format
 msgid "bad directory block in dir ino %llu\n"
-msgstr "b��dny blok katalogu w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny blok katalogu w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1096
 #, c-format
@@ -6578,8 +6578,8 @@ msgid ""
 "correcting bad hashval in non-leaf dir/attr block\n"
 "\tin (level %d) in inode %llu.\n"
 msgstr ""
-"poprawiono b��dne hashval w bloku katalogu/atrybutu nie b�d�cego li�ciem\n"
-"\tw i-w��le (poziomu %d) %llu.\n"
+"poprawiono błędne hashval w bloku katalogu/atrybutu nie będącego liściem\n"
+"\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1104
 #, c-format
@@ -6587,38 +6587,38 @@ msgid ""
 "would correct bad hashval in non-leaf dir/attr block\n"
 "\tin (level %d) in inode %llu.\n"
 msgstr ""
-"b��dne hashval zosta�oby poprawione w bloku katalogu/atrybutu nie b�d�cego 
li�ciem\n"
-"\tw i-w��le (poziomu %d) %llu.\n"
+"błędne hashval zostałoby poprawione w bloku katalogu/atrybutu nie będącego 
liściem\n"
+"\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1242 ../repair/dir2.c:642
 #, c-format
 msgid "can't get map info for block %u of directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na uzyska� informacji o mapie dla bloku %u i-w�z�a katalogu 
%llu\n"
+msgstr "nie można uzyskać informacji o mapie dla bloku %u i-węzła katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1251
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku %u (%llu) dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1264
 #, c-format
 msgid "bad magic number %x in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna %x w bloku %u (%llu) dla i-w�z�a katalogu 
%llu\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna %x w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1272
 #, c-format
 msgid "bad back pointer in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dny wska�nik wstecz w bloku %u (%llu) dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny wskaźnik wstecz w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1278
 #, c-format
 msgid "entry count %d too large in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
-msgstr "liczba wpis�w %d zbyt du�a w bloku %u (%llu) dla i-w�z�a katalogu 
%llu\n"
+msgstr "liczba wpisów %d zbyt duża w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1285
 #, c-format
 msgid "bad level %d in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dny poziom %d w bloku %u (%llu) dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny poziom %d w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1343
 #, c-format
@@ -6626,8 +6626,8 @@ msgid ""
 "correcting bad hashval in interior dir/attr block\n"
 "\tin (level %d) in inode %llu.\n"
 msgstr ""
-"poprawiono b��dne hashval w wewn�trznym bloku katalogu/atrybutu\n"
-"\tw i-w��le (poziomu %d) %llu.\n"
+"poprawiono błędne hashval w wewnętrznym bloku katalogu/atrybutu\n"
+"\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1351
 #, c-format
@@ -6635,168 +6635,168 @@ msgid ""
 "would correct bad hashval in interior dir/attr block\n"
 "\tin (level %d) in inode %llu.\n"
 msgstr ""
-"b��dne hashval zosta�oby poprawione w wewn�trznym bloku katalogu/atrybutu\n"
-"\tw i-w��le (poziomu %d) %llu.\n"
+"błędne hashval zostałoby poprawione w wewnętrznym bloku katalogu/atrybutu\n"
+"\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1462
 #, c-format
 msgid "directory block header conflicts with used space in directory inode 
%llu\n"
-msgstr "nag��wek bloku katalogu jest w konflikcie z u�ytym miejscem w i-w��le 
katalogu %llu\n"
+msgstr "nagłówek bloku katalogu jest w konflikcie z użytym miejscem w i-węźle 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1491
 #, c-format
 msgid "nameidx %d for entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, deleting 
entry\n"
-msgstr "nameidx %d dla wpisu #%d, bno %d, i-w�ze� %llu > rozmiaru bloku fs, 
usuni�to wpis\n"
+msgstr "nameidx %d dla wpisu #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, 
usunięto wpis\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1528
 #, c-format
 msgid "nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, marking entry 
bad\n"
-msgstr "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-w�ze� %llu > rozmiaru bloku fs, 
zaznaczono wpis jako b��dny\n"
+msgstr "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, 
zaznaczono wpis jako błędny\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1543
 #, c-format
 msgid "nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, would delete 
entry\n"
-msgstr "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-w�ze� %llu > rozmiaru bloku fs, wpis 
zosta�by usuni�ty\n"
+msgstr "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, wpis 
zostałby usunięty\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1580
 #, c-format
 msgid "invalid ino number %llu in dir ino %llu, entry #%d, bno %d\n"
-msgstr "nieprawid�owy numer i-w�z�a %llu w i-w��le katalogu %llu, wpis #%d, 
bno %d\n"
+msgstr "nieprawidłowy numer i-węzła %llu w i-węźle katalogu %llu, wpis #%d, 
bno %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1584 ../repair/dir.c:1600 ../repair/dir.c:1617
 #: ../repair/dir.c:1633 ../repair/dir.c:1650
 #, c-format
 msgid "\tclearing ino number in entry %d...\n"
-msgstr "\twyczyszczono numer i-w�z�a we wpisie %d...\n"
+msgstr "\twyczyszczono numer i-węzła we wpisie %d...\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1591 ../repair/dir.c:1608 ../repair/dir.c:1624
 #: ../repair/dir.c:1641 ../repair/dir.c:1658
 #, c-format
 msgid "\twould clear ino number in entry %d...\n"
-msgstr "\tnumer i-w�z�a we wpisie %d zosta�by wyczyszczony...\n"
+msgstr "\tnumer i-węzła we wpisie %d zostałby wyczyszczony...\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1596
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime bitmap inode 
%llu\n"
-msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwo�uje si� do i-w�z�a bitmapy 
realtime %llu\n"
+msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła bitmapy 
realtime %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1613
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime summary inode 
%llu\n"
-msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwo�uje si� do i-w�z�a opisu 
realtime %llu\n"
+msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła opisu 
realtime %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1629
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references user quota inode %llu\n"
-msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwo�uje si� do i-w�z�a limitu 
u�ytkownika %llu\n"
+msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu 
użytkownika %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1646
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references group quota inode %llu\n"
-msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwo�uje si� do i-w�z�a limitu grupy 
%llu\n"
+msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu grupy 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1683
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in directory %llu, will clear entry\n"
-msgstr "wpis odwo�uje si� do wolnego i-w�z�a %llu w katalogu %llu, zostanie 
wyczyszczony\n"
+msgstr "wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w katalogu %llu, zostanie 
wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1691
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in directory %llu, would clear entry\n"
-msgstr "wpis odwo�uje si� do wolnego i-w�z�a %llu w katalogu %llu, zosta�by 
wyczyszczony\n"
+msgstr "wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w katalogu %llu, zostałby 
wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1699
 #, c-format
 msgid "bad ino number %llu in dir ino %llu, entry #%d, bno %d\n"
-msgstr "b��dny numer i-w�z�a %llu w i-w��le katalogu %llu, wpis #%d, bno %d\n"
+msgstr "błędny numer i-węzła %llu w i-węźle katalogu %llu, wpis #%d, bno %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1702
 msgid "clearing inode number...\n"
-msgstr "wyczyszczono numer i-w�z�a...\n"
+msgstr "wyczyszczono numer i-węzła...\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1707
 msgid "would clear inode number...\n"
-msgstr "numer i-w�z�a zosta�by wyczyszczony\n"
+msgstr "numer i-węzła zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1727
 #, c-format
 msgid "entry #%d, dir inode %llu, has zero-len name, deleting entry\n"
-msgstr "wpis #%d, i-w�ze� katalogu %llu ma nazw� zerowej d�ugo�ci, usuni�to\n"
+msgstr "wpis #%d, i-węzeł katalogu %llu ma nazwę zerowej długości, usunięto\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1765
 #, c-format
 msgid "entry #%d, dir inode %llu, has zero-len name, marking entry bad\n"
-msgstr "wpis #%d, i-w�ze� katalogu %llu ma nazw� zerowej d�ugo�ci, zaznaczono 
jako b��dny\n"
+msgstr "wpis #%d, i-węzeł katalogu %llu ma nazwę zerowej długości, zaznaczono 
jako błędny\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1778
 #, c-format
 msgid "bad size, entry #%d in dir inode %llu, block %u -- entry overflows 
block\n"
-msgstr "b��dny rozmiar, wpis #%d w i-w��le katalogu %llu, blok %u - wpis 
wykracza poza blok\n"
+msgstr "błędny rozmiar, wpis #%d w i-węźle katalogu %llu, blok %u - wpis 
wykracza poza blok\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1789
 #, c-format
 msgid "dir entry slot %d in block %u conflicts with used space in dir inode 
%llu\n"
-msgstr "slot wpisu katalogu %d w bloku %u jest w konflikcie z u�ytym miejscem 
w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "slot wpisu katalogu %d w bloku %u jest w konflikcie z użytym miejscem 
w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1828
 #, c-format
 msgid "illegal name \"%s\" in directory inode %llu, entry will be cleared\n"
-msgstr "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-w��le katalogu %llu, wpis zostanie 
wyczyszczony\n"
+msgstr "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-węźle katalogu %llu, wpis zostanie 
wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1834
 #, c-format
 msgid "illegal name \"%s\" in directory inode %llu, entry would be cleared\n"
-msgstr "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-w��le katalogu %llu, wpis zosta�by 
wyczyszczony\n"
+msgstr "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-węźle katalogu %llu, wpis zostałby 
wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1844
 #, c-format
 msgid "\tmismatched hash value for entry \"%s\"\n"
-msgstr "\tniedopasowana warto�� hasza dla wpisu \"%s\"\n"
+msgstr "\tniedopasowana wartość hasza dla wpisu \"%s\"\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1848
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. resetting hash value.\n"
-msgstr "\t\tw i-w��le katalogu %llu. Przestawiono warto�� hasza.\n"
+msgstr "\t\tw i-węźle katalogu %llu. Przestawiono wartość hasza.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1854
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. would reset hash value.\n"
-msgstr "\t\tw i-w��le katalogu %llu. Warto�� hasza zosta�aby przestawiona.\n"
+msgstr "\t\tw i-węźle katalogu %llu. Wartość hasza zostałaby przestawiona.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1884
 #, c-format
 msgid "\tbad hash ordering for entry \"%s\"\n"
-msgstr "\tb��dny porz�dek hasza dla wpisu \"%s\"\n"
+msgstr "\tbłędny porządek hasza dla wpisu \"%s\"\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1888
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. will clear entry\n"
-msgstr "\t\tw i-w��le katalogu %llu. Wpis zostanie wyczyszczony.\n"
+msgstr "\t\tw i-węźle katalogu %llu. Wpis zostanie wyczyszczony.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1895
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. would clear entry\n"
-msgstr "\t\tw i-w��le katalogu %llu. Wpis zosta�by wyczyszczony.\n"
+msgstr "\t\tw i-węźle katalogu %llu. Wpis zostałby wyczyszczony.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1911
 #, c-format
 msgid "name \"%s\" (block %u, slot %d) conflicts with used space in dir inode 
%llu\n"
-msgstr "nazwa \"%s\" (blok %u, slot %d) jest w konflikcie z u�ytym miejscem w 
i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "nazwa \"%s\" (blok %u, slot %d) jest w konflikcie z użytym miejscem w 
i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1918
 #, c-format
 msgid "will clear entry \"%s\" (#%d) in directory inode %llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" (#%d) zostanie wyczyszczony w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "wpis \"%s\" (#%d) zostanie wyczyszczony w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1922
 #, c-format
 msgid "would clear entry \"%s\" (#%d)in directory inode %llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" (#%d) zosta�by wyczyszczony w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "wpis \"%s\" (#%d) zostałby wyczyszczony w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1958
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in dir ino %llu, points to self"
-msgstr "b��dny wpis .. w i-w��le katalogu %llu, wskazuje na siebie"
+msgstr "błędny wpis .. w i-węźle katalogu %llu, wskazuje na siebie"
 
 #: ../repair/dir.c:1962 ../repair/dir.c:2059
 msgid "will clear entry\n"
@@ -6804,97 +6804,97 @@ msgstr "wpis zostanie wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1967 ../repair/dir.c:2063 ../repair/dir2.c:1633
 msgid "would clear entry\n"
-msgstr "wpis zosta�by wyczyszczony\n"
+msgstr "wpis zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1977
 #, c-format
 msgid "correcting .. entry in root inode %llu, was %llu\n"
-msgstr "poprawiono wpis .. w g��wnym i-w��le %llu, by�o %llu\n"
+msgstr "poprawiono wpis .. w głównym i-węźle %llu, było %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1984
 #, c-format
 msgid "bad .. entry (%llu) in root inode %llu should be %llu\n"
-msgstr "b��dny wpis .. (%llu) w g��wnym i-w��le %llu, powinno by� %llu\n"
+msgstr "błędny wpis .. (%llu) w głównym i-węźle %llu, powinno być %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2001
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu, will clear second entry\n"
-msgstr "wiele wpis�w .. w i-w��le katalogu %llu, drugi wpis zostanie 
wyczyszczony\n"
+msgstr "wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu, drugi wpis zostanie 
wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2007
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu, would clear second entry\n"
-msgstr "wiele wpis�w .. w i-w��le katalogu %llu, drugi wpis zosta�by 
wyczyszczony\n"
+msgstr "wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu, drugi wpis zostałby 
wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2020
 #, c-format
 msgid ". in directory inode %llu has wrong value (%llu), fixing entry...\n"
-msgstr ". w i-w��le katalogu %llu ma niepoprawn� warto�� (%llu), poprawiono 
wpis...\n"
+msgstr ". w i-węźle katalogu %llu ma niepoprawną wartość (%llu), poprawiono 
wpis...\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2027
 #, c-format
 msgid ". in directory inode %llu has wrong value (%llu)\n"
-msgstr ". w i-w��le katalogu %llu ma niepoprawn� warto�� (%llu)\n"
+msgstr ". w i-węźle katalogu %llu ma niepoprawną wartość (%llu)\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2033
 #, c-format
 msgid "multiple . entries in directory inode %llu\n"
-msgstr "wiele wpis�w . w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "wiele wpisów . w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2040
 #, c-format
 msgid "will clear one . entry in directory inode %llu\n"
-msgstr "jeden wpis . w i-w��le katalogu %llu zostanie wyczyszczony\n"
+msgstr "jeden wpis . w i-węźle katalogu %llu zostanie wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2046
 #, c-format
 msgid "would clear one . entry in directory inode %llu\n"
-msgstr "jeden wpis . w i-w��le katalogu %llu zosta�by wyczyszczony\n"
+msgstr "jeden wpis . w i-węźle katalogu %llu zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2056
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to self, "
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu wskazuje na siebie, "
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na siebie, "
 
 #: ../repair/dir.c:2081
 #, c-format
 msgid "- resetting first used heap value from %d to %d in block %u of dir ino 
%llu\n"
-msgstr "- przestawiono pierwsz� u�ywan� warto�� sterty z %d na %d w bloku %u 
i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "- przestawiono pierwszą używaną wartość sterty z %d na %d w bloku %u 
i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2089
 #, c-format
 msgid "- would reset first used value from %d to %d in block %u of dir ino 
%llu\n"
-msgstr "- pierwsza u�ywana warto�� zosta�aby przestawiona z %d na %d w bloku 
%u i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "- pierwsza używana wartość zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku 
%u i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2099
 #, c-format
 msgid "- resetting namebytes cnt from %d to %d in block %u of dir inode %llu\n"
-msgstr "- przestawiono liczb� bajt�w nazwy z %d na %d w bloku %u i-w�z�a 
katalogu %llu\n"
+msgstr "- przestawiono liczbę bajtów nazwy z %d na %d w bloku %u i-węzła 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2107
 #, c-format
 msgid "- would reset namebytes cnt from %d to %d in block %u of dir inode 
%llu\n"
-msgstr "- liczba bajt�w nazwy zosta�aby przestawiona z %d na %d w bloku %u 
i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "- liczba bajtów nazwy zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u 
i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2142
 #, c-format
 msgid "- found unexpected lost holes in block %u, dir inode %llu\n"
-msgstr "- znaleziono nieoczekiwane utracone dziury w bloku %u, i-w��le 
katalogu %llu\n"
+msgstr "- znaleziono nieoczekiwane utracone dziury w bloku %u, i-węźle 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2150
 #, c-format
 msgid "- hole info non-optimal in block %u, dir inode %llu\n"
-msgstr "- nieoptymalna informacja o dziurze w bloku %u, i-w��le katalogu 
%llu\n"
+msgstr "- nieoptymalna informacja o dziurze w bloku %u, i-węźle katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2157
 #, c-format
 msgid "- hole info incorrect in block %u, dir inode %llu\n"
-msgstr "- niepoprawna informacja o dziurze w bloku %u, i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "- niepoprawna informacja o dziurze w bloku %u, i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2168
 #, c-format
 msgid "- existing hole info for block %d, dir inode %llu (base, size) - \n"
-msgstr "- istniej�ca informacja o dziurze dla bloku %d, i-w�z�a katalogu %llu 
(podstawa, rozmiar) - \n"
+msgstr "- istniejąca informacja o dziurze dla bloku %d, i-węzła katalogu %llu 
(podstawa, rozmiar) - \n"
 
 #: ../repair/dir.c:2176
 #, c-format
@@ -6904,72 +6904,72 @@ msgstr "- flaga dziur = %d\n"
 #: ../repair/dir.c:2182
 #, c-format
 msgid "- compacting block %u in dir inode %llu\n"
-msgstr "- zag�szczono blok %u w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "- zagęszczono blok %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2223
 #, c-format
 msgid "not enough space in block %u of dir inode %llu for all entries\n"
-msgstr "zbyt ma�o miejsca dla wszystkich wpis�w w bloku %u i-w�z�a katalogu 
%llu\n"
+msgstr "zbyt mało miejsca dla wszystkich wpisów w bloku %u i-węzła katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2291
 #, c-format
 msgid "- would compact block %u in dir inode %llu\n"
-msgstr "- bloku %u w i-w��le katalogu %llu zosta�by zag�szczony\n"
+msgstr "- bloku %u w i-węźle katalogu %llu zostałby zagęszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2353 ../repair/dir2.c:1815
 #, c-format
 msgid "can't map block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odwzorowa� bloku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odwzorować bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2364
 #, c-format
 msgid "can't read file block %u (fsbno %llu, daddr %lld) for directory inode 
%llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku pliku %u (fsbno %llu, daddr %lld) dla i-w�z�a 
katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku pliku %u (fsbno %llu, daddr %lld) dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2378 ../repair/dir.c:2639
 #, c-format
 msgid "bad directory leaf magic # %#x for dir ino %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna li�cia katalogu %#x dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna liścia katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2417
 #, c-format
 msgid "bad sibling back pointer for directory block %u in directory inode 
%llu\n"
-msgstr "b��dny wska�nik wstecz dla bloku katalogu %u w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny wskaźnik wstecz dla bloku katalogu %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2449 ../repair/dir2.c:1892
 #, c-format
 msgid "bad hash path in directory %llu\n"
-msgstr "b��dna �cie�ka hasza w katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna ścieżka hasza w katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2559
 #, c-format
 msgid "out of range internal directory block numbers (inode %llu)\n"
-msgstr "numery blok�w wewn�trznego katalogu spoza zakresu (i-w�ze� %llu)\n"
+msgstr "numery bloków wewnętrznego katalogu spoza zakresu (i-węzeł %llu)\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2565
 #, c-format
 msgid "setting directory inode (%llu) size to %llu bytes, was %lld bytes\n"
-msgstr "ustawiono rozmiar i-w�z�a katalogu (%llu) na %llu bajt�w, by�o %lld 
bajt�w\n"
+msgstr "ustawiono rozmiar i-węzła katalogu (%llu) na %llu bajtów, było %lld 
bajtów\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2619
 #, c-format
 msgid "block 0 for directory inode %llu is missing\n"
-msgstr "brak bloku 0 dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "brak bloku 0 dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2626
 #, c-format
 msgid "can't read block 0 for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku 0 dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku 0 dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2662
 #, c-format
 msgid "clearing forw/back pointers for directory inode %llu\n"
-msgstr "wyczyszczono wska�niki w prz�d/wstecz dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "wyczyszczono wskaźniki w przód/wstecz dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2668
 #, c-format
 msgid "would clear forw/back pointers for directory inode %llu\n"
-msgstr "wska�niki w prz�d/wstecz dla i-w�z�a katalogu %llu zosta�yby 
wyczyszczone\n"
+msgstr "wskaźniki w przód/wstecz dla i-węzła katalogu %llu zostałyby 
wyczyszczone\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2733 ../repair/dir2.c:2097
 #, c-format
@@ -6984,55 +6984,55 @@ msgstr "brak wpisu .. dla katalogu %llu\n"
 #: ../repair/dir.c:2744 ../repair/dir2.c:2109
 #, c-format
 msgid "no .. entry for root directory %llu\n"
-msgstr "brak wpisu .. dla katalogu g��wnego %llu\n"
+msgstr "brak wpisu .. dla katalogu głównego %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:56
 #, c-format
 msgid "malloc failed (%u bytes) dir2_add_badlist:ino %llu\n"
-msgstr "malloc nie powiod�o si� (%u bajt�w) w dir2_add_badlist:ino %llu\n"
+msgstr "malloc nie powiodło się (%u bajtów) w dir2_add_badlist:ino %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:97 ../repair/dir2.c:208 ../repair/dir2.c:244
 msgid "couldn't malloc dir2 buffer list\n"
-msgstr "nie mo�na przydzieli� listy bufora dir2\n"
+msgstr "nie można przydzielić listy bufora dir2\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:124
 msgid "couldn't malloc dir2 buffer header\n"
-msgstr "nie mo�na przydzieli� nag��wka bufora dir2\n"
+msgstr "nie można przydzielić nagłówka bufora dir2\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:141
 msgid "couldn't malloc dir2 buffer data\n"
-msgstr "nie mo�na przydzieli� danych bufora dir2\n"
+msgstr "nie można przydzielić danych bufora dir2\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:305 ../repair/dir2.c:653 ../repair/dir2.c:1697
 #: ../repair/phase6.c:2272
 #, c-format
 msgid "can't read block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:315
 #, c-format
 msgid "found non-root LEAFN node in inode %llu bno = %u\n"
-msgstr "znaleziono nieg��wny w�ze� LEAFN w i-w��le %llu bno = %u\n"
+msgstr "znaleziono niegłówny węzeł LEAFN w i-węźle %llu bno = %u\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:324
 #, c-format
 msgid "bad dir magic number 0x%x in inode %llu bno = %u\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna katalogu 0x%x w i-w��le %llu bno = %u\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna katalogu 0x%x w i-węźle %llu bno = %u\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:399
 #, c-format
 msgid "release_dir2_cursor_int got unexpected non-null bp, dabno = %u\n"
-msgstr "release_dir2_cursor_int otrzyma� nieoczekiwany niezerowy bp, dabno = 
%u\n"
+msgstr "release_dir2_cursor_int otrzymał nieoczekiwany niezerowy bp, dabno = 
%u\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:462
 #, c-format
 msgid "directory block used/count inconsistency - %d / %hu\n"
-msgstr "niesp�jno�� warto�ci used/count bloku katalogu - %d / %hu\n"
+msgstr "niespójność wartości used/count bloku katalogu - %d / %hu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:484
 #, c-format
 msgid "bad directory block in inode %llu\n"
-msgstr "b��dny blok katalogu w i-w��le %llu\n"
+msgstr "błędny blok katalogu w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:504
 #, c-format
@@ -7040,8 +7040,8 @@ msgid ""
 "correcting bad hashval in non-leaf dir block\n"
 "\tin (level %d) in inode %llu.\n"
 msgstr ""
-"poprawiono b��dne hashval w bloku katalogu nie b�d�cego li�ciem\n"
-"\tw i-w��le (poziomu %d) %llu.\n"
+"poprawiono błędne hashval w bloku katalogu nie będącego liściem\n"
+"\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:511
 #, c-format
@@ -7049,28 +7049,28 @@ msgid ""
 "would correct bad hashval in non-leaf dir block\n"
 "\tin (level %d) in inode %llu.\n"
 msgstr ""
-"b��dne hashval w bloku katalogu nie b�d�cego li�ciem zosta�oby poprawione\n"
-"\tw i-w��le (poziomu %d) %llu.\n"
+"błędne hashval w bloku katalogu nie będącego liściem zostałoby poprawione\n"
+"\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:666
 #, c-format
 msgid "bad magic number %x in block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna %x w bloku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna %x w bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:674
 #, c-format
 msgid "bad back pointer in block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dny wska�nik wstecz w bloku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny wskaźnik wstecz w bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:680
 #, c-format
 msgid "entry count %d too large in block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "liczba wpis�w %d zbyt du�a w bloku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "liczba wpisów %d zbyt duża w bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:687
 #, c-format
 msgid "bad level %d in block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dny poziom %d w bloku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny poziom %d w bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:730
 #, c-format
@@ -7078,8 +7078,8 @@ msgid ""
 "correcting bad hashval in interior dir block\n"
 "\tin (level %d) in inode %llu.\n"
 msgstr ""
-"poprawiono b��dne hashval w wewn�trznym bloku katalogu\n"
-"\tw i-w��le (poziomu %d) %llu.\n"
+"poprawiono błędne hashval w wewnętrznym bloku katalogu\n"
+"\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:737
 #, c-format
@@ -7087,100 +7087,100 @@ msgid ""
 "would correct bad hashval in interior dir block\n"
 "\tin (level %d) in inode %llu.\n"
 msgstr ""
-"b��dne hashval w wewn�trznym bloku katalogu zosta�oby poprawione\n"
-"\tw i-w��le (poziomu %d) %llu.\n"
+"błędne hashval w wewnętrznym bloku katalogu zostałoby poprawione\n"
+"\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:771
 msgid "couldn't malloc dir2 shortform copy\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� kr�tkiej kopii dir2\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić krótkiej kopii dir2\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:909
 msgid "current"
-msgstr "bie��cego i-w�z�a"
+msgstr "bieżącego i-węzła"
 
 #: ../repair/dir2.c:912 ../repair/dir2.c:1435
 msgid "invalid"
-msgstr "nieprawid�owego i-w�z�a"
+msgstr "nieprawidłowego i-węzła"
 
 #: ../repair/dir2.c:915 ../repair/dir2.c:1437
 msgid "realtime bitmap"
-msgstr "i-w�z�a bitmapy realtime"
+msgstr "i-węzła bitmapy realtime"
 
 #: ../repair/dir2.c:918 ../repair/dir2.c:1439
 msgid "realtime summary"
-msgstr "i-w�z�a opisu realtime"
+msgstr "i-węzła opisu realtime"
 
 #: ../repair/dir2.c:921 ../repair/dir2.c:1441
 msgid "user quota"
-msgstr "i-w�z�a limit�w u�ytkownika"
+msgstr "i-węzła limitów użytkownika"
 
 #: ../repair/dir2.c:924 ../repair/dir2.c:1443
 msgid "group quota"
-msgstr "i-w�z�a limit�w grupy"
+msgstr "i-węzła limitów grupy"
 
 #: ../repair/dir2.c:958 ../repair/dir2.c:1452
 msgid "non-existent"
-msgstr "nie istniej�cego i-w�z�a"
+msgstr "nie istniejącego i-węzła"
 
 #: ../repair/dir2.c:962
 #, c-format
 msgid "entry \"%*.*s\" in shortform directory %llu references %s inode %llu\n"
-msgstr "wpis \"%*.*s\" w kr�tkim katalogu %llu odwo�uje si� do %s %llu\n"
+msgstr "wpis \"%*.*s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do %s %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:994
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu"
-msgstr "wpis zerowej d�ugo�ci w kr�tkim katalogu %llu"
+msgstr "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu"
 
 #: ../repair/dir2.c:998
 #, c-format
 msgid ", junking %d entries\n"
-msgstr ", wyrzucono %d wpis�w\n"
+msgstr ", wyrzucono %d wpisów\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1001
 #, c-format
 msgid ", would junk %d entries\n"
-msgstr ", %d wpis�w zosta�oby wyrzucone\n"
+msgstr ", %d wpisów zostałoby wyrzucone\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1075
 #, c-format
 msgid "entry contains offset out of order in shortform dir %llu\n"
-msgstr "wpis zawiera uszkodzony offset w kr�tkim katalogu %llu\n"
+msgstr "wpis zawiera uszkodzony offset w krótkim katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1178
 #, c-format
 msgid "would have corrected i8 count in directory %llu from %d to %d\n"
-msgstr "liczba i8 zosta�aby poprawiona w katalogu %llu z %d na %d\n"
+msgstr "liczba i8 zostałaby poprawiona w katalogu %llu z %d na %d\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1182
 #, c-format
 msgid "corrected i8 count in directory %llu, was %d, now %d\n"
-msgstr "poprawiono liczb� i8 w katalogu %llu - by�o %d, jest %d\n"
+msgstr "poprawiono liczbę i8 w katalogu %llu - było %d, jest %d\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1216
 #, c-format
 msgid "directory %llu offsets too high\n"
-msgstr "offsety zbyt du�e w katalogu %llu\n"
+msgstr "offsety zbyt duże w katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1221
 #, c-format
 msgid "would have corrected entry offsets in directory %llu\n"
-msgstr "offsety wpis�w w katalogu %llu zosta�yby poprawione\n"
+msgstr "offsety wpisów w katalogu %llu zostałyby poprawione\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1225
 #, c-format
 msgid "corrected entry offsets in directory %llu\n"
-msgstr "poprawiono offsety wpis�w w katalogu %llu\n"
+msgstr "poprawiono offsety wpisów w katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1280
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in directory inode %llu, points to self, "
-msgstr "b��dny wpis .. w i-w��le katalogu %llu, wskazuje na siebie, "
+msgstr "błędny wpis .. w i-węźle katalogu %llu, wskazuje na siebie, "
 
 #: ../repair/dir2.c:1393
 #, c-format
 msgid "corrupt block %u in directory inode %llu\n"
-msgstr "uszkodzony blok %u w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "uszkodzony blok %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1396
 msgid "\twill junk block\n"
@@ -7188,42 +7188,42 @@ msgstr "\tblok zostanie wyrzucony\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1398
 msgid "\twould junk block\n"
-msgstr "\tblok zosta�by wyrzucony\n"
+msgstr "\tblok zostałby wyrzucony\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1480
 #, c-format
 msgid "entry \"%*.*s\" at block %u offset %d in directory inode %llu 
references %s inode %llu\n"
-msgstr "wpis \"%*.*s\" w bloku %u offsecie %d w i-w��le katalogu %llu odwo�uje 
si� do %s %llu\n"
+msgstr "wpis \"%*.*s\" w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu odwołuje 
się do %s %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1491
 #, c-format
 msgid "entry at block %u offset %d in directory inode %llu has 0 namelength\n"
-msgstr "wpis w bloku %u offsecie %d w i-w��le katalogu %llu ma zerow� d�ugo�� 
nazwy\n"
+msgstr "wpis w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu ma zerową długość 
nazwy\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1503
 #, c-format
 msgid "\tclearing inode number in entry at offset %d...\n"
-msgstr "\twyczyszczono numer i-w�z�a we wpisie o offsecie %d...\n"
+msgstr "\twyczyszczono numer i-węzła we wpisie o offsecie %d...\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1510
 #, c-format
 msgid "\twould clear inode number in entry at offset %d...\n"
-msgstr "\tnumer i-w�z�a we wpisie o offsecie %d zosta�by wyczyszczony...\n"
+msgstr "\tnumer i-węzła we wpisie o offsecie %d zostałby wyczyszczony...\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1523
 #, c-format
 msgid "entry at block %u offset %d in directory inode %llu has illegal name 
\"%*.*s\": "
-msgstr "wpis w bloku %u offsecie %d w i-w��le katalogu %llu ma niedozwolon� 
nazw� \"%*.*s\": "
+msgstr "wpis w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu ma niedozwoloną 
nazwę \"%*.*s\": "
 
 #: ../repair/dir2.c:1553
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in directory inode %llu, points to self: "
-msgstr "b��dny wpis .. w i-w��le katalogu %llu, wskazuje na siebie: "
+msgstr "błędny wpis .. w i-węźle katalogu %llu, wskazuje na siebie: "
 
 #: ../repair/dir2.c:1564
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in root directory inode %llu, was %llu: "
-msgstr "b��dny wpis w i-w��le g��wnego katalogu %llu, by�o %llu: "
+msgstr "błędny wpis w i-węźle głównego katalogu %llu, było %llu: "
 
 #: ../repair/dir2.c:1569 ../repair/dir2.c:1601 ../repair/phase2.c:193
 #: ../repair/phase2.c:202 ../repair/phase2.c:211
@@ -7233,27 +7233,27 @@ msgstr "poprawiono\n"
 #: ../repair/dir2.c:1573 ../repair/dir2.c:1605 ../repair/phase2.c:195
 #: ../repair/phase2.c:204 ../repair/phase2.c:213
 msgid "would correct\n"
-msgstr "zosta�by poprawiony\n"
+msgstr "zostałby poprawiony\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1584
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu: "
-msgstr "wiele wpis�w .. w i-w��le katalogu %llu: "
+msgstr "wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu: "
 
 #: ../repair/dir2.c:1597
 #, c-format
 msgid "bad . entry in directory inode %llu, was %llu: "
-msgstr "b��dny wpis . w i-w��le katalogu %llu, by�o %llu: "
+msgstr "błędny wpis . w i-węźle katalogu %llu, było %llu: "
 
 #: ../repair/dir2.c:1609
 #, c-format
 msgid "multiple . entries in directory inode %llu: "
-msgstr "wiele wpis�w . w i-w��le katalogu %llu: "
+msgstr "wiele wpisów . w i-węźle katalogu %llu: "
 
 #: ../repair/dir2.c:1619
 #, c-format
 msgid "entry \"%*.*s\" in directory inode %llu points to self: "
-msgstr "wpis \"%*.*s\" w i-w��le katalogu %llu wskazuje na siebie: "
+msgstr "wpis \"%*.*s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na siebie: "
 
 #: ../repair/dir2.c:1631
 msgid "clearing entry\n"
@@ -7262,174 +7262,174 @@ msgstr "wyczyszczono wpis\n"
 #: ../repair/dir2.c:1645
 #, c-format
 msgid "bad bestfree table in block %u in directory inode %llu: "
-msgstr "b��dna tablica bestfree w bloku %u w i-w��le katalogu %llu: "
+msgstr "błędna tablica bestfree w bloku %u w i-węźle katalogu %llu: "
 
 #: ../repair/dir2.c:1648
 msgid "repairing table\n"
-msgstr "naprawiono tablic�\n"
+msgstr "naprawiono tablicę\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1652
 msgid "would repair table\n"
-msgstr "tablica zosta�aby naprawiona\n"
+msgstr "tablica zostałaby naprawiona\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1689
 #, c-format
 msgid "block %u for directory inode %llu is missing\n"
-msgstr "brak bloku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "brak bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1706
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x in block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %u dla i-w�z�a 
katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %u dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1750
 #, c-format
 msgid "bad entry count in block %u of directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba wpis�w w bloku %u i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna liczba wpisów w bloku %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1758
 #, c-format
 msgid "bad hash ordering in block %u of directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dna kolejno�� hasza w bloku %u i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna kolejność hasza w bloku %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1767
 #, c-format
 msgid "bad stale count in block %u of directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba stale %u i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna liczba stale %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1825
 #, c-format
 msgid "can't read file block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku pliku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku pliku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1836
 #, c-format
 msgid "bad directory leaf magic # %#x for directory inode %llu block %u\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna li�cia katalogu %#x dla i-w�z�a katalogu %llu 
bloku %u\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna liścia katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu 
bloku %u\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1866
 #, c-format
 msgid "bad sibling back pointer for block %u in directory inode %llu\n"
-msgstr "b��dny wska�nik wstecz dla bloku %u w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny wskaźnik wstecz dla bloku %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1996
 #, c-format
 msgid "block %llu for directory inode %llu is missing\n"
-msgstr "brak bloku %llu dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "brak bloku %llu dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:2005
 #, c-format
 msgid "can't read block %llu for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku %llu dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku %llu dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:2012
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x in block %llu for directory inode 
%llu\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %llu dla i-w�z�a 
katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %llu dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:2090
 #, c-format
 msgid "bad size/format for directory %llu\n"
-msgstr "b��dny rozmiar/format dla katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny rozmiar/format dla katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/incore.c:65
 msgid "couldn't allocate block map pointers\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� wska�nik�w mapy blok�w\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić wskaźników mapy bloków\n"
 
 #: ../repair/incore.c:68
 msgid "couldn't allocate block map locks\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� blokad mapy blok�w\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić blokad mapy bloków\n"
 
 #: ../repair/incore.c:76
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate block map, size = %d\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� mapy blok�w, rozmiar = %d\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić mapy bloków, rozmiar = %d\n"
 
 #: ../repair/incore.c:94
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate realtime block map, size = %llu\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� mapy blok�w realtime, size = %llu\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić mapy bloków realtime, size = %llu\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:121 ../repair/incore_ext.c:679
 msgid "couldn't allocate new extent descriptors.\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� nowych deskryptor�w fragment�w.\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić nowych deskryptorów fragmentów.\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:254
 msgid "duplicate bno extent range\n"
-msgstr "powt�rzony przedzia� fragment�w bno\n"
+msgstr "powtórzony przedział fragmentów bno\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:391
 msgid ": duplicate bno extent range\n"
-msgstr ": powt�rzony przedzia� fragment�w bno\n"
+msgstr ": powtórzony przedział fragmentów bno\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:555 ../repair/incore_ext.c:606
 #: ../repair/incore_ext.c:794 ../repair/incore_ext.c:849
 msgid "duplicate extent range\n"
-msgstr "powt�rzony przedzia� fragment�w\n"
+msgstr "powtórzony przedział fragmentów\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:907
 msgid "couldn't malloc dup extent tree descriptor table\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� tablicy deskryptor�w drzewa powt�rzonych 
fragment�w\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa powtórzonych 
fragmentów\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:912
 msgid "couldn't malloc free by-bno extent tree descriptor table\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� tablicy deskryptor�w drzewa wolnych 
fragment�w wg bno\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa wolnych 
fragmentów wg bno\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:917
 msgid "couldn't malloc free by-bcnt extent tree descriptor table\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� tablicy deskryptor�w drzewa wolnych 
fragment�w wg bcnt\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa wolnych 
fragmentów wg bcnt\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:923
 msgid "couldn't malloc dup extent tree descriptor\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� deskryptora drzewa powt�rzonych fragment�w\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa powtórzonych fragmentów\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:927
 msgid "couldn't malloc bno extent tree descriptor\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� deskryptora drzewa fragment�w wg bno\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa fragmentów wg bno\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:931
 msgid "couldn't malloc bcnt extent tree descriptor\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� deskryptora drzewa fragment�w wg bcnt\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa fragmentów wg bcnt\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:941
 msgid "couldn't malloc dup rt extent tree descriptor\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� deskryptora drzewa powt�rzonych fragment�w 
rt\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa powtórzonych fragmentów 
rt\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:196 ../repair/incore_ino.c:205
 #: ../repair/incore_ino.c:222 ../repair/incore_ino.c:231
 msgid "could not allocate expanded nlink array\n"
-msgstr "Nie uda�o si� przydzieli� rozszerzonej tablicy nlink\n"
+msgstr "Nie udało się przydzielić rozszerzonej tablicy nlink\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:268
 msgid "inode map malloc failed\n"
-msgstr "przydzielenie mapy i-w�z��w nie powiod�o si�\n"
+msgstr "przydzielenie mapy i-węzłów nie powiodło się\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:298
 msgid "could not allocate nlink array\n"
-msgstr "Nie uda�o si� przydzieli� tablicy nlink\n"
+msgstr "Nie udało się przydzielić tablicy nlink\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:390
 msgid "add_aginode_uncertain - duplicate inode range\n"
-msgstr "add_aginode_uncertain - powt�rzony przedzia� i-w�z��w\n"
+msgstr "add_aginode_uncertain - powtórzony przedział i-węzłów\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:488
 msgid "add_inode - duplicate inode range\n"
-msgstr "add_inode - powt�rzony przedzia� i-w�z��w\n"
+msgstr "add_inode - powtórzony przedział i-węzłów\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:579
 #, c-format
 msgid "good inode list is --\n"
-msgstr "lista dobrych i-w�z��w to:\n"
+msgstr "lista dobrych i-węzłów to:\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:582
 #, c-format
 msgid "uncertain inode list is --\n"
-msgstr "lista niepewnych i-w�z��w to:\n"
+msgstr "lista niepewnych i-węzłów to:\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:587
 #, c-format
 msgid "agno %d -- no inodes\n"
-msgstr "agno %d - brak i-w�z��w\n"
+msgstr "agno %d - brak i-węzłów\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:591
 #, c-format
@@ -7443,43 +7443,43 @@ msgstr "\tptr = %lx, start = 0x%x, wolne = 0x%llx, 
potwierdzone = 0x%llx\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:646
 msgid "couldn't malloc parent list table\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� tablicy listy rodzic�w\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić tablicy listy rodziców\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:657 ../repair/incore_ino.c:703
 msgid "couldn't memalign pentries table\n"
-msgstr "nie uda�o si� memalign na tablicy pentries\n"
+msgstr "nie udało się memalign na tablicy pentries\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:761 ../repair/incore_ino.c:767
 msgid "could not malloc inode extra data\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� dodatkowych danych i-w�z�a\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić dodatkowych danych i-węzła\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:815
 msgid "couldn't malloc inode tree descriptor table\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� tablicy deskryptor�w drzewa i-w�z��w\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa i-węzłów\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:819
 msgid "couldn't malloc uncertain ino tree descriptor table\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� tablicy deskryptor�w drzewa i-w�z��w 
niepewnych\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa i-węzłów 
niepewnych\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:824
 msgid "couldn't malloc inode tree descriptor\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� deskryptora drzewa i-w�z��w\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa i-węzłów\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:828
 msgid "couldn't malloc uncertain ino tree descriptor\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� deskryptora drzewa i-w�z��w niepewnych\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa i-węzłów niepewnych\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:839
 msgid "couldn't malloc uncertain inode cache area\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� obszaru pami�ci podr�cznej i-w�z��w 
niepewnych\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić obszaru pamięci podręcznej i-węzłów 
niepewnych\n"
 
 #: ../repair/init.c:42
 msgid "ts_alloc: cannot allocate thread specific storage\n"
-msgstr "ts_alloc: nie mo�na przydzieli� miejsca dla w�tku\n"
+msgstr "ts_alloc: nie można przydzielić miejsca dla wątku\n"
 
 #: ../repair/init.c:147
 msgid "couldn't initialize XFS library\n"
-msgstr "nie uda�o si� zainicjowa� biblioteki XFS\n"
+msgstr "nie udało się zainicjować biblioteki XFS\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:28
 msgid "Sorry, could not find valid secondary superblock\n"
@@ -7487,12 +7487,12 @@ msgstr "Niestety nie znaleziono poprawnego zapasowego 
superbloku\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:29
 msgid "Exiting now.\n"
-msgstr "Zako�czono.\n"
+msgstr "Zakończono.\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:40
 #, c-format
 msgid "could not allocate ag header buffer (%d bytes)\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� bufora nag��wka ag (%d bajt�w)\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić bufora nagłówka ag (%d bajtów)\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:58
 msgid "Phase 1 - find and verify superblock...\n"
@@ -7500,70 +7500,70 @@ msgstr "Faza 1 - szukanie i sprawdzanie superbloku...\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:74
 msgid "error reading primary superblock\n"
-msgstr "b��d podczas odczytu g��wnego superbloku\n"
+msgstr "błąd podczas odczytu głównego superbloku\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:80
 #, c-format
 msgid "bad primary superblock - %s !!!\n"
-msgstr "b��dny g��wny superblok - %s!!!\n"
+msgstr "błędny główny superblok - %s!!!\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:87
 #, c-format
 msgid "couldn't verify primary superblock - %s !!!\n"
-msgstr "nie uda�o si� sprawdzi� g��wnego superbloku - %s!!!\n"
+msgstr "nie udało się sprawdzić głównego superbloku - %s!!!\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:105
 msgid "superblock has a features2 mismatch, correcting\n"
-msgstr "superblok ma niepasuj�ce features2, poprawianie\n"
+msgstr "superblok ma niepasujące features2, poprawianie\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:121
 #, c-format
 msgid "Enabling lazy-counters\n"
-msgstr "W��czanie leniwych licznik�w\n"
+msgstr "Włączanie leniwych liczników\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:125
 #, c-format
 msgid "Disabling lazy-counters\n"
-msgstr "Wy��czanie leniwych licznik�w\n"
+msgstr "Wyłączanie leniwych liczników\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:128
 #, c-format
 msgid "Lazy-counters are already %s\n"
-msgstr "Leniwe liczniki ju� s� %s\n"
+msgstr "Leniwe liczniki już są %s\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:129
 msgid "enabled"
-msgstr "w��czone"
+msgstr "włączone"
 
 #: ../repair/phase1.c:129
 msgid "disabled"
-msgstr "wy��czone"
+msgstr "wyłączone"
 
 #: ../repair/phase1.c:136
 msgid "writing modified primary superblock\n"
-msgstr "zapisano zmodyfikowany g��wny superblok\n"
+msgstr "zapisano zmodyfikowany główny superblok\n"
 
 #: ../repair/phase1.c:139
 msgid "would write modified primary superblock\n"
-msgstr "zmodyfikowany g��wny superblok zosta�by zapisany\n"
+msgstr "zmodyfikowany główny superblok zostałby zapisany\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:65
 #, c-format
 msgid "zero_log: cannot find log head/tail (xlog_find_tail=%d), zeroing it 
anyway\n"
-msgstr "zero_log: nie znaleziono pocz�tku/ko�ca logu (xlog_find_tail=%d), 
wyzerowano go\n"
+msgstr "zero_log: nie znaleziono początku/końca logu (xlog_find_tail=%d), 
wyzerowano go\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:70
 #, c-format
 msgid "zero_log: head block %lld tail block %lld\n"
-msgstr "zero_log: blok pocz�tku %lld blok ko�ca %lld\n"
+msgstr "zero_log: blok początku %lld blok końca %lld\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:76
 msgid ""
 "ALERT: The filesystem has valuable metadata changes in a log which is being\n"
 "destroyed because the -L option was used.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: system plik�w zawiera warto�ciowe zmiany metadanych w logu, kt�ry 
jest\n"
-"niszczony, poniewa� u�yto opcji -L.\n"
+"UWAGA: system plików zawiera wartościowe zmiany metadanych w logu, który 
jest\n"
+"niszczony, ponieważ użyto opcji -L.\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:80
 msgid ""
@@ -7574,26 +7574,26 @@ msgid ""
 "Note that destroying the log may cause corruption -- please attempt a mount\n"
 "of the filesystem before doing this.\n"
 msgstr ""
-"B��D: system plik�w zawiera warto�ciowe zmiany metadanych w logu, kt�ry\n"
-"musi by� odtworzony. Nale�y podmontowa� system plik�w, aby odtworzy� log,\n"
-"a nast�pnie odmontowa� go przed ponownym uruchomieniem xfs_repair. Je�li\n"
-"systemu plik�w nie da si� podmontowa�, mo�na u�y� opcji -L, aby zniszczy�\n"
-"log i spr�bowa� naprawi� system plik�w.\n"
-"Nale�y zauwa�y�, �e zniszczenie logu mo�e spowodowa� uszkodzenia danych -\n"
-"prosz� najpierw spr�bowa� podmontowa� system plik�w.\n"
+"BŁĄD: system plików zawiera wartościowe zmiany metadanych w logu, który\n"
+"musi być odtworzony. Należy podmontować system plików, aby odtworzyć log,\n"
+"a następnie odmontować go przed ponownym uruchomieniem xfs_repair. Jeśli\n"
+"systemu plików nie da się podmontować, można użyć opcji -L, aby zniszczyć\n"
+"log i spróbować naprawić system plików.\n"
+"Należy zauważyć, że zniszczenie logu może spowodować uszkodzenia danych -\n"
+"proszę najpierw spróbować podmontować system plików.\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:122
 msgid "This filesystem has an external log. Specify log device with the -l 
option.\n"
-msgstr "Ten system plik�w ma zewn�trzny log. Nale�y poda� urz�dzenie logu przy 
u�yciu opcji -l.\n"
+msgstr "Ten system plików ma zewnętrzny log. Należy podać urządzenie logu przy 
użyciu opcji -l.\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:125
 #, c-format
 msgid "Phase 2 - using external log on %s\n"
-msgstr "Faza 2 - u�ycie zewn�trznego logu na %s\n"
+msgstr "Faza 2 - użycie zewnętrznego logu na %s\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:127
 msgid "Phase 2 - using internal log\n"
-msgstr "Faza 2 - u�ycie wewn�trznego logu\n"
+msgstr "Faza 2 - użycie wewnętrznego logu\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:131
 msgid "    - zero log...\n"
@@ -7601,37 +7601,37 @@ msgstr "    - zerowanie logu...\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:135
 msgid "    - scan filesystem freespace and inode maps...\n"
-msgstr "    - przeszukiwanie wolnego miejsca i map i-w�z��w w systemie 
plik�w...\n"
+msgstr "    - przeszukiwanie wolnego miejsca i map i-węzłów w systemie 
plików...\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:162
 msgid "root inode chunk not found\n"
-msgstr "nie znaleziono danych g��wnego i-w�z�a\n"
+msgstr "nie znaleziono danych głównego i-węzła\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:184
 msgid "    - found root inode chunk\n"
-msgstr "    - znaleziono dane g��wnego i-w�z�a\n"
+msgstr "    - znaleziono dane głównego i-węzła\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:190
 msgid "root inode marked free, "
-msgstr "g��wny i-w�ze� oznaczony jako wolny, "
+msgstr "główny i-węzeł oznaczony jako wolny, "
 
 #: ../repair/phase2.c:199
 msgid "realtime bitmap inode marked free, "
-msgstr "i-w�ze� bitmapy realtime oznaczony jako wolny, "
+msgstr "i-węzeł bitmapy realtime oznaczony jako wolny, "
 
 #: ../repair/phase2.c:208
 msgid "realtime summary inode marked free, "
-msgstr "i-w�ze� opisu realtime oznaczony jako wolny, "
+msgstr "i-węzeł opisu realtime oznaczony jako wolny, "
 
 #: ../repair/phase3.c:117
 #, c-format
 msgid "cannot read agi block %lld for ag %u\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku agi %lld dla ag %u\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku agi %lld dla ag %u\n"
 
 #: ../repair/phase3.c:139
 #, c-format
 msgid "error following ag %d unlinked list\n"
-msgstr "b��d podczas pod��ania za od��czon� list� ag %d\n"
+msgstr "błąd podczas podążania za odłączoną listą ag %d\n"
 
 #: ../repair/phase3.c:160 ../repair/phase4.c:125 ../repair/phase5.c:1438
 #: ../repair/phase6.c:3595
@@ -7641,39 +7641,39 @@ msgstr "    - agno = %d\n"
 
 #: ../repair/phase3.c:211
 msgid "Phase 3 - for each AG...\n"
-msgstr "Faza 3 - dla ka�dej AG...\n"
+msgstr "Faza 3 - dla każdej AG...\n"
 
 #: ../repair/phase3.c:213
 msgid "    - scan and clear agi unlinked lists...\n"
-msgstr "    - przeszukiwanie i czyszczenie od��czonych list agi...\n"
+msgstr "    - przeszukiwanie i czyszczenie odłączonych list agi...\n"
 
 #: ../repair/phase3.c:215
 msgid "    - scan (but don't clear) agi unlinked lists...\n"
-msgstr "    - przeszukiwanie (ale nie czyszczenie) od��czonych list 
agi...\n"
+msgstr "    - przeszukiwanie (ale nie czyszczenie) odłączonych list 
agi...\n"
 
 #: ../repair/phase3.c:235
 msgid "    - process known inodes and perform inode discovery...\n"
-msgstr "    - przetwarzanie znanych i-w�z��w i rozpoznawanie i-w�z��w...\n"
+msgstr "    - przetwarzanie znanych i-węzłów i rozpoznawanie i-węzłów...\n"
 
 #: ../repair/phase3.c:246
 msgid "    - process newly discovered inodes...\n"
-msgstr "    - przetwarzanie nowo rozpoznanych i-w�z��w...\n"
+msgstr "    - przetwarzanie nowo rozpoznanych i-węzłów...\n"
 
 #: ../repair/phase4.c:205
 msgid "Phase 4 - check for duplicate blocks...\n"
-msgstr "Faza 4 - sprawdzanie powt�rzonych blok�w...\n"
+msgstr "Faza 4 - sprawdzanie powtórzonych bloków...\n"
 
 #: ../repair/phase4.c:206
 msgid "    - setting up duplicate extent list...\n"
-msgstr "    - tworzenie listy powt�rzonych fragment�w...\n"
+msgstr "    - tworzenie listy powtórzonych fragmentów...\n"
 
 #: ../repair/phase4.c:220
 msgid "root inode would be lost\n"
-msgstr "g��wny i-w�ze� zosta�by utracony\n"
+msgstr "główny i-węzeł zostałby utracony\n"
 
 #: ../repair/phase4.c:222
 msgid "root inode lost\n"
-msgstr "g��wny i-w�ze� utracony\n"
+msgstr "główny i-węzeł utracony\n"
 
 #: ../repair/phase4.c:256
 #, c-format
@@ -7687,75 +7687,75 @@ msgstr "nieznany stan fragmentu rt, fragment %llu\n"
 
 #: ../repair/phase4.c:375
 msgid "    - check for inodes claiming duplicate blocks...\n"
-msgstr "    - szukanie i-w�z��w odwo�uj�cych si� do powt�rzonych 
blok�w...\n"
+msgstr "    - szukanie i-węzłów odwołujących się do powtórzonych 
bloków...\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:234
 msgid "could not set up btree block array\n"
-msgstr "nie uda�o si� utworzy� tablicy blok�w b-drzewa\n"
+msgstr "nie udało się utworzyć tablicy bloków b-drzewa\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:246
 msgid "error - not enough free space in filesystem\n"
-msgstr "b��d - za ma�o wolnego miejsca w systemie plik�w\n"
+msgstr "błąd - za mało wolnego miejsca w systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:462
 #, c-format
 msgid "can't rebuild fs trees -- not enough free space on ag %u\n"
-msgstr "nie mo�na przebudowa� drzew systemu plik�w - za ma�o wolnego miejsca w 
ag %u\n"
+msgstr "nie można przebudować drzew systemu plików - za mało wolnego miejsca w 
ag %u\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:486
 #, c-format
 msgid "ag %u - not enough free space to build freespace btrees\n"
-msgstr "ag %u - za ma�o wolnego miejsca na przebudowanie b-drzew wolnego 
miejsca\n"
+msgstr "ag %u - za mało wolnego miejsca na przebudowanie b-drzew wolnego 
miejsca\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:521
 #, c-format
 msgid "not enough free blocks left to describe all free blocks in AG %u\n"
-msgstr "za ma�o wolnych blok�w na opisanie wszystkich wolnych blok�w w AG %u\n"
+msgstr "za mało wolnych bloków na opisanie wszystkich wolnych bloków w AG %u\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1334
 #, c-format
 msgid "lost %d blocks in ag %u\n"
-msgstr "utracono %d blok�w w ag %u\n"
+msgstr "utracono %d bloków w ag %u\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1337
 #, c-format
 msgid "thought we were going to lose %d blocks in ag %u, actually lost %d\n"
-msgstr "przewidywano utracenie %d blok�w w ag %u, a utracono %d\n"
+msgstr "przewidywano utracenie %d bloków w ag %u, a utracono %d\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1384 ../repair/xfs_repair.c:816
 msgid "couldn't get superblock\n"
-msgstr "nie uda�o si� pobra� superbloku\n"
+msgstr "nie udało się pobrać superbloku\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1461
 #, c-format
 msgid "unable to rebuild AG %u. Not enough free space in on-disk AG.\n"
-msgstr "nie uda�o si� przebudowa� AG %u. Za ma�o wolnego miejsca w AG na 
dysku.\n"
+msgstr "nie udało się przebudować AG %u. Za mało wolnego miejsca w AG na 
dysku.\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1501
 #, c-format
 msgid "unable to rebuild AG %u. No free space.\n"
-msgstr "nie uda�o si� przebudowa� AG %u. Brak wolnego miejsca.\n"
+msgstr "nie udało się przebudować AG %u. Brak wolnego miejsca.\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1528
 #, c-format
 msgid "lost %d blocks in agno %d, sorry.\n"
-msgstr "niestety utracono %d blok�w w agno %d.\n"
+msgstr "niestety utracono %d bloków w agno %d.\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1597
 msgid "Phase 5 - rebuild AG headers and trees...\n"
-msgstr "Faza 5 - przebudowywanie nag��wk�w i drzew AG...\n"
+msgstr "Faza 5 - przebudowywanie nagłówków i drzew AG...\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1627
 msgid "cannot alloc sb_icount_ag buffers\n"
-msgstr "nie mo�na przydzieli� bufor�w sb_icount_ag\n"
+msgstr "nie można przydzielić buforów sb_icount_ag\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1631
 msgid "cannot alloc sb_ifree_ag buffers\n"
-msgstr "nie mo�na przydzieli� bufor�w sb_ifree_ag\n"
+msgstr "nie można przydzielić buforów sb_ifree_ag\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1635
 msgid "cannot alloc sb_fdblocks_ag buffers\n"
-msgstr "nie mo�na przydzieli� bufor�w sb_fdblocks_ag\n"
+msgstr "nie można przydzielić buforów sb_fdblocks_ag\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1654
 msgid "    - generate realtime summary info and bitmap...\n"
@@ -7768,12 +7768,12 @@ msgstr "    - przestawianie superbloku...\n"
 #: ../repair/phase6.c:63
 #, c-format
 msgid "malloc failed add_dotdot_update (%u bytes)\n"
-msgstr "malloc nie powiod�o si� w add_dotdot_update (%u bajt�w)\n"
+msgstr "malloc nie powiodło się w add_dotdot_update (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:174
 #, c-format
 msgid "malloc failed in dir_hash_add (%u bytes)\n"
-msgstr "malloc nie powiod�o si� w dir_hash_add (%u bajt�w)\n"
+msgstr "malloc nie powiodło się w dir_hash_add (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:228
 msgid "ok"
@@ -7781,11 +7781,11 @@ msgstr "ok"
 
 #: ../repair/phase6.c:229
 msgid "duplicate leaf"
-msgstr "powt�rzony li��"
+msgstr "powtórzony liść"
 
 #: ../repair/phase6.c:230
 msgid "hash value mismatch"
-msgstr "niezgodno�� warto�ci hasza"
+msgstr "niezgodność wartości hasza"
 
 #: ../repair/phase6.c:231
 msgid "no data entry"
@@ -7793,16 +7793,16 @@ msgstr "brak wpisu danych"
 
 #: ../repair/phase6.c:232
 msgid "no leaf entry"
-msgstr "brak wpisu li�cia"
+msgstr "brak wpisu liścia"
 
 #: ../repair/phase6.c:233
 msgid "bad stale count"
-msgstr "b��dna liczba stale"
+msgstr "błędna liczba stale"
 
 #: ../repair/phase6.c:241
 #, c-format
 msgid "bad hash table for directory inode %llu (%s): "
-msgstr "b��dna tablica haszuj�ca dla i-w�z�a katalogu %llu (%s): "
+msgstr "błędna tablica haszująca dla i-węzła katalogu %llu (%s): "
 
 #: ../repair/phase6.c:244
 msgid "rebuilding\n"
@@ -7810,11 +7810,11 @@ msgstr "przebudowano\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:246
 msgid "would rebuild\n"
-msgstr "zosta�aby przebudowana\n"
+msgstr "zostałaby przebudowana\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:282
 msgid "calloc failed in dir_hash_init\n"
-msgstr "calloc nie powiod�o si� w dir_hash_init\n"
+msgstr "calloc nie powiodło się w dir_hash_init\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:412
 msgid "ran out of disk space!\n"
@@ -7823,123 +7823,123 @@ msgstr "brak miejsca na dysku!\n"
 #: ../repair/phase6.c:414
 #, c-format
 msgid "xfs_trans_reserve returned %d\n"
-msgstr "xfs_trans_reserve zwr�ci�o %d\n"
+msgstr "xfs_trans_reserve zwróciło %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:443 ../repair/phase6.c:536
 #, c-format
 msgid "couldn't iget realtime bitmap inode -- error - %d\n"
-msgstr "nie uda�o si� wykona� iget dla i-w�z�a bitmapy realtime - b��d %d\n"
+msgstr "nie udało się wykonać iget dla i-węzła bitmapy realtime - błąd %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:493
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate realtime bitmap, error = %d\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� bitmapy realtime, b��d = %d\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić bitmapy realtime, błąd = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:506
 #, c-format
 msgid "allocation of the realtime bitmap failed, error = %d\n"
-msgstr "przydzielenie bitmapy realtime nie powiod�o si�, b��d = %d\n"
+msgstr "przydzielenie bitmapy realtime nie powiodło się, błąd = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:549
 #, c-format
 msgid "couldn't map realtime bitmap block %llu, error = %d\n"
-msgstr "nie uda�o si� odwzorowa� bloku bitmapy realtime %llu, b��d = %d\n"
+msgstr "nie udało się odwzorować bloku bitmapy realtime %llu, błąd = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:562
 #, c-format
 msgid "can't access block %llu (fsbno %llu) of realtime bitmap inode %llu\n"
-msgstr "brak dost�pu do bloku %llu (fsbno %llu) i-w�z�a bitmapy realtime 
%llu\n"
+msgstr "brak dostępu do bloku %llu (fsbno %llu) i-węzła bitmapy realtime 
%llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:605 ../repair/phase6.c:676
 #, c-format
 msgid "couldn't iget realtime summary inode -- error - %d\n"
-msgstr "nie uda�o si� wykona� iget dla i-w�z�a opisu realtime - b��d %d\n"
+msgstr "nie udało się wykonać iget dla i-węzła opisu realtime - błąd %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:618
 #, c-format
 msgid "couldn't map realtime summary inode block %llu, error = %d\n"
-msgstr "nie uda�o si� odwzorowa� bloku i-w�z�a opisu realtime %llu, b��d = 
%d\n"
+msgstr "nie udało się odwzorować bloku i-węzła opisu realtime %llu, błąd = 
%d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:631
 #, c-format
 msgid "can't access block %llu (fsbno %llu) of realtime summary inode %llu\n"
-msgstr "brak dost�pu do bloku %llu (fsbno %llu) i-w�z�a opisu realtime %llu\n"
+msgstr "brak dostępu do bloku %llu (fsbno %llu) i-węzła opisu realtime %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:732
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate realtime summary inode, error = %d\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� i-w�z�a opisu realtime, b��d = %d\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić i-węzła opisu realtime, błąd = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:745
 #, c-format
 msgid "allocation of the realtime summary ino failed, error = %d\n"
-msgstr "przydzielenie i-w�z�a opisu realtime nie powiod�o si�, b��d = %d\n"
+msgstr "przydzielenie i-węzła opisu realtime nie powiodło się, błąd = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:775
 #, c-format
 msgid "could not iget root inode -- error - %d\n"
-msgstr "nie uda�o si� wykona� iget dla g��wnego i-w�z�a - b��d %d\n"
+msgstr "nie udało się wykonać iget dla głównego i-węzła - błąd %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:843
 #, c-format
 msgid "%d - couldn't iget root inode to obtain %s\n"
-msgstr "%d - nie uda�o si� wykona� iget dla g��wnego w�z�a, aby uzyska� %s\n"
+msgstr "%d - nie udało się wykonać iget dla głównego węzła, aby uzyskać %s\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:874
 #, c-format
 msgid "%s inode allocation failed %d\n"
-msgstr "przydzielenie i-w�z�� %s nie powiod�o si� - %d\n"
+msgstr "przydzielenie i-węzłą %s nie powiodło się - %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:892
 #, c-format
 msgid "can't make %s, createname error %d\n"
-msgstr "nie mo�na zrobi� %s, b��d createname %d\n"
+msgstr "nie można zrobić %s, błąd createname %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:910
 #, c-format
 msgid "%s directory creation failed -- bmapf error %d\n"
-msgstr "tworzenie katalogu %s nie powiod�o si� - b��d bmapf %d\n"
+msgstr "tworzenie katalogu %s nie powiodło się - błąd bmapf %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:953
 #, c-format
 msgid "%d - couldn't iget orphanage inode\n"
-msgstr "%d - nie uda�o si� wykona� iget dla i-w�z�a sieroci�ca\n"
+msgstr "%d - nie udało się wykonać iget dla i-węzła sierocińca\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:966
 #, c-format
 msgid "%d - couldn't iget disconnected inode\n"
-msgstr "%d - nie uda�o si� wykona� iget dla od��czonego i-w�z�a\n"
+msgstr "%d - nie udało się wykonać iget dla odłączonego i-węzła\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:986 ../repair/phase6.c:1030 ../repair/phase6.c:1087
 #: ../repair/phase6.c:1730
 #, c-format
 msgid "space reservation failed (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "nie uda�o si� zarezerwowa� miejsca (%d), mo�e brakowa� miejsca w 
systemie plik�w\n"
+msgstr "nie udało się zarezerwować miejsca (%d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:997 ../repair/phase6.c:1042 ../repair/phase6.c:1098
 #, c-format
 msgid "name create failed in %s (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "tworzenie nazwy nie powiod�o si� w %s (%d), mo�e brakowa� miejsca w 
systemie plik�w\n"
+msgstr "tworzenie nazwy nie powiodło się w %s (%d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1010
 #, c-format
 msgid "creation of .. entry failed (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "tworzenie wpisu .. nie powiod�o si� (%d), mo�e brakowa� miejsca w 
systemie plik�w\n"
+msgstr "tworzenie wpisu .. nie powiodło się (%d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1019
 #, c-format
 msgid "bmap finish failed (err - %d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "zako�czenie bmap nie powiod�o si� (b��d %d), mo�e brakowa� miejsca w 
systemie plik�w\n"
+msgstr "zakończenie bmap nie powiodło się (błąd %d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1061
 #, c-format
 msgid "name replace op failed (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "operacja zast�pienia nazwy nie powiod�a si� (%d), mo�e brakowa� 
miejsca w systemie plik�w\n"
+msgstr "operacja zastąpienia nazwy nie powiodła się (%d), może brakować 
miejsca w systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1068 ../repair/phase6.c:1108 ../repair/phase6.c:1753
 #, c-format
 msgid "bmap finish failed (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "zako�czenie bmap nie powiod�o si� (%d), mo�e brakowa� miejsca w 
systemie plik�w\n"
+msgstr "zakończenie bmap nie powiodło się (%d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1149 ../repair/phase6.c:1548
 msgid "dir"
@@ -7948,23 +7948,23 @@ msgstr "katalogu"
 #: ../repair/phase6.c:1158 ../repair/phase6.c:1162
 #, c-format
 msgid "can't map block %d in %s inode %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
-msgstr "nie mo�na odwzorowa� bloku %d w i-w��le %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, 
nmap = %d\n"
+msgstr "nie można odwzorować bloku %d w i-węźle %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, 
nmap = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1170 ../repair/phase6.c:1173 ../repair/phase6.c:1626
 #: ../repair/phase6.c:1630
 #, c-format
 msgid "block %d in %s ino %llu doesn't exist\n"
-msgstr "blok %d w i-w��le %s %llu nie istnieje\n"
+msgstr "blok %d w i-węźle %s %llu nie istnieje\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1228 ../repair/phase6.c:1232
 #, c-format
 msgid "can't map block %d in %s ino %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
-msgstr "nie mo�na odwzorowa� bloku %d w i-w��le %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, 
nmap = %d\n"
+msgstr "nie można odwzorować bloku %d w i-węźle %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, 
nmap = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1240 ../repair/phase6.c:1244
 #, c-format
 msgid "block %d in %s inode %llu doesn't exist\n"
-msgstr "blok %d w i-w��le %s %llu nie istnieje\n"
+msgstr "blok %d w i-węźle %s %llu nie istnieje\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1267
 msgid ", marking entry to be junked\n"
@@ -7972,45 +7972,45 @@ msgstr ", zaznaczono wpis do wyrzucenia\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1271
 msgid ", would junk entry\n"
-msgstr ", wpis zosta�by wyrzucony\n"
+msgstr ", wpis zostałby wyrzucony\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1387
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu points to non-existent inode %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu wskazuje na nie istniej�cy i-w�z�� 
%llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na nie istniejący i-węzęł 
%llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:1405
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu points to free inode %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu wskazuje na wolny i-w�ze� %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na wolny i-węzeł %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:1421 ../repair/phase6.c:2086 ../repair/phase6.c:2711
 #: ../repair/phase6.c:3038
 #, c-format
 msgid "%s (ino %llu) in root (%llu) is not a directory"
-msgstr "%s (i-w�ze� %llu) w katalogu g��wnym (%llu) nie jest katalogiem"
+msgstr "%s (i-węzeł %llu) w katalogu głównym (%llu) nie jest katalogiem"
 
 #: ../repair/phase6.c:1443 ../repair/phase6.c:2107 ../repair/phase6.c:2728
 #: ../repair/phase6.c:3055
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" (ino %llu) in dir %llu is a duplicate name"
-msgstr "wpis \"%s\" (i-w�ze� %llu) w katalogu %llu jest powt�rzon� nazw�"
+msgstr "wpis \"%s\" (i-węzeł %llu) w katalogu %llu jest powtórzoną nazwą"
 
 #: ../repair/phase6.c:1474
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected dir inode 
%llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na ju� pod��czony i-w�ze� 
katalogu %llu,\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na już podłączony i-węzeł 
katalogu %llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1483 ../repair/phase6.c:2208 ../repair/phase6.c:2761
 #: ../repair/phase6.c:3086
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir ino %llu doesn't have a .. entry, will set it in 
ino %llu.\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu nie ma wpisu .., zostanie 
ustawiony w i-w��le %llu.\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu nie ma wpisu .., zostanie 
ustawiony w i-węźle %llu.\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1491
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir ino %llu not consistent with .. value (%llu) in ino 
%llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu niesp�jny z warto�ci� .. (%llu) w 
i-w��le %llu,\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w 
i-węźle %llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1506 ../repair/phase6.c:2232
 #, c-format
@@ -8020,62 +8020,62 @@ msgstr "\twpis \"%s\" zostanie wyczyszczony\n"
 #: ../repair/phase6.c:1509 ../repair/phase6.c:2235
 #, c-format
 msgid "\twould clear entry \"%s\"\n"
-msgstr "\twpis \"%s\" zosta�by wyczyszczony\n"
+msgstr "\twpis \"%s\" zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1553
 #, c-format
 msgid "cannot map block 0 of directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odwzorowa� bloku 0 i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odwzorować bloku 0 i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1576
 #, c-format
 msgid "bad magic # (0x%x) for dir ino %llu leaf block (bno %u fsbno %llu)\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna (0x%x) dla bloku li�cia i-w�z�a katalogu %llu 
(bno %u fsbno %llu)\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna (0x%x) dla bloku liścia i-węzła katalogu %llu 
(bno %u fsbno %llu)\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1613 ../repair/phase6.c:1617
 #, c-format
 msgid "can't map leaf block %d in dir %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
-msgstr "nie mo�na odwzorowa� bloku li�cia %d w katalogu %llu, xfs_bmapi zwraca 
%d, nmap = %d\n"
+msgstr "nie można odwzorować bloku liścia %d w katalogu %llu, xfs_bmapi zwraca 
%d, nmap = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1669
 #, c-format
 msgid "rebuilding directory inode %llu\n"
-msgstr "przebudowywanie i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "przebudowywanie i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1694
 #, c-format
 msgid "xfs_bmap_last_offset failed -- error - %d\n"
-msgstr "xfs_bmap_last_offset nie powiod�o si� - b��d %d\n"
+msgstr "xfs_bmap_last_offset nie powiodło się - błąd %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1701
 #, c-format
 msgid "xfs_bunmapi failed -- error - %d\n"
-msgstr "xfs_bunmapi nie powiod�o si� - b��d %d\n"
+msgstr "xfs_bunmapi nie powiodło się - błąd %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1743
 #, c-format
 msgid "name create failed in ino %llu (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "tworzenie nazwy nie powiod�o si� w i-w��le %llu (%d), mo�e brakowa� 
miejsca w systemie plik�w\n"
+msgstr "tworzenie nazwy nie powiodło się w i-węźle %llu (%d), może brakować 
miejsca w systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1808
 #, c-format
 msgid "shrink_inode failed inode %llu block %u\n"
-msgstr "shrink_inode nie powiod�o si� dla i-w�z�a %llu bloku %u\n"
+msgstr "shrink_inode nie powiodło się dla i-węzła %llu bloku %u\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1889
 #, c-format
 msgid "realloc failed in longform_dir2_entry_check_data (%u bytes)\n"
-msgstr "realloc nie powiod�o si� w longform_dir2_entry_check_data (%u 
bajt�w)\n"
+msgstr "realloc nie powiodło się w longform_dir2_entry_check_data (%u 
bajtów)\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1946
 #, c-format
 msgid "empty data block %u in directory inode %llu: "
-msgstr "pusty blok danych %u w i-w��le katalogu %llu: "
+msgstr "pusty blok danych %u w i-węźle katalogu %llu: "
 
 #: ../repair/phase6.c:1949
 #, c-format
 msgid "corrupt block %u in directory inode %llu: "
-msgstr "uszkodzony blok %u w i-w��le katalogu %llu: "
+msgstr "uszkodzony blok %u w i-węźle katalogu %llu: "
 
 #: ../repair/phase6.c:1953
 msgid "junking block\n"
@@ -8083,50 +8083,50 @@ msgstr "wyrzucono blok\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1956
 msgid "would junk block\n"
-msgstr "blok zosta�by wyrzucony\n"
+msgstr "blok zostałby wyrzucony\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1979
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x for directory inode %llu block %d: "
-msgstr "b��dna liczba magiczna bloku katalogu %#x dla i-w�z�a katalogu %llu 
bloku %d: "
+msgstr "błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu 
bloku %d: "
 
 #: ../repair/phase6.c:1983
 #, c-format
 msgid "fixing magic # to %#x\n"
-msgstr "poprawiono liczb� magiczn� na %#x\n"
+msgstr "poprawiono liczbę magiczną na %#x\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1987
 #, c-format
 msgid "would fix magic # to %#x\n"
-msgstr "liczba magiczna zosta�aby poprawiona na %#x\n"
+msgstr "liczba magiczna zostałaby poprawiona na %#x\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2007
 #, c-format
 msgid "directory inode %llu block %u has consecutive free entries: "
-msgstr "i-w�ze� katalogu %llu blok %u ma kolejne wolne wpisy: "
+msgstr "i-węzeł katalogu %llu blok %u ma kolejne wolne wpisy: "
 
 #: ../repair/phase6.c:2011
 msgid "joining together\n"
-msgstr "po��czono\n"
+msgstr "połączono\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2020
 msgid "would join together\n"
-msgstr "zosta�yby po��czone\n"
+msgstr "zostałyby połączone\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2051
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to non-existent inode %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu wskazuje na nie istniej�cy i-w�ze� 
%llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na nie istniejący i-węzeł 
%llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:2068
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to free inode %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu wskazuje na wolny i-w�ze� %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na wolny i-węzeł %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:2138
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" (ino %llu) in dir %llu is not in the the first block"
-msgstr "wpis \"%s\" (i-w�ze� %llu) w katalogu %llu nie jest w pierwszym bloku"
+msgstr "wpis \"%s\" (i-węzeł %llu) w katalogu %llu nie jest w pierwszym bloku"
 
 #: ../repair/phase6.c:2164
 #, c-format
@@ -8136,97 +8136,97 @@ msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu nie jest pierwszym 
wpisem"
 #: ../repair/phase6.c:2200
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected directory inode 
%llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na ju� pod��czony i-w�ze� 
katalogu %llu\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na już podłączony i-węzeł 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2219
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu inconsistent with .. value (%llu) in ino 
%llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu niesp�jny z warto�ci� .. (%llu) w 
i-w��le %llu\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w 
i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2289 ../repair/phase6.c:2367
 #, c-format
 msgid "leaf block %u for directory inode %llu bad header\n"
-msgstr "b��dny nag��wek bloku li�cia %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny nagłówek bloku liścia %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2307
 #, c-format
 msgid "leaf block %u for directory inode %llu bad tail\n"
-msgstr "b��dna ko�c�wka bloku li�cia %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna końcówka bloku liścia %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2346
 #, c-format
 msgid "can't read leaf block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku li�cia %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku liścia %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2357
 #, c-format
 msgid "unknown magic number %#x for block %u in directory inode %llu\n"
-msgstr "nieznana liczba magiczna %#x dla bloku %u w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "nieznana liczba magiczna %#x dla bloku %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2392
 #, c-format
 msgid "can't read freespace block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku wolnego miejsca %u dla i-w�z�a katalogu 
%llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku wolnego miejsca %u dla i-węzła katalogu 
%llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2404
 #, c-format
 msgid "free block %u for directory inode %llu bad header\n"
-msgstr "b��dny nag��wek wolnego bloku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny nagłówek wolnego bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2417
 #, c-format
 msgid "free block %u entry %i for directory ino %llu bad\n"
-msgstr "b��dny wpis wolnego bloku %u numer %i dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędny wpis wolnego bloku %u numer %i dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2426
 #, c-format
 msgid "free block %u for directory inode %llu bad nused\n"
-msgstr "b��dna liczba nused w wolnym bloku %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "błędna liczba nused w wolnym bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2437
 #, c-format
 msgid "missing freetab entry %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "brak wpisu freetab %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "brak wpisu freetab %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2478
 #, c-format
 msgid "malloc failed in longform_dir2_entry_check (%u bytes)\n"
-msgstr "malloc nie powiod�o si� w longform_dir2_entry_check (%u bajt�w)\n"
+msgstr "malloc nie powiodło się w longform_dir2_entry_check (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2508
 #, c-format
 msgid "realloc failed in longform_dir2_entry_check (%u bytes)\n"
-msgstr "realloc nie powiod�o si� w longform_dir2_entry_check (%u bajt�w)\n"
+msgstr "realloc nie powiodło się w longform_dir2_entry_check (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2514
 #, c-format
 msgid "can't read data block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku danych %u dla i-w�z�a katalogu %llu\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku danych %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2619
 #, c-format
 msgid "shortform dir inode %llu has null data entries \n"
-msgstr "i-w�ze� kr�tkiego katalogu %llu ma zerowe wpisy danych\n"
+msgstr "i-węzeł krótkiego katalogu %llu ma zerowe wpisy danych\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2686
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in shortform dir %llu references non-existent ino %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w kr�tkim katalogu %llu odwo�uje si� do nie istniej�cego 
i-w�z�a %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do nie istniejącego 
i-węzła %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:2699
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in shortform dir inode %llu points to free inode %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le kr�tkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-w�ze� %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-węzeł %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:2752
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir %llu references already connected dir ino %llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu odwo�uje si� do ju� pod��czonego i-w�z�a 
katalogu %llu,\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu odwołuje się do już podłączonego i-węzła 
katalogu %llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2769
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir %llu not consistent with .. value (%llu) in dir ino 
%llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu niesp�jny z warto�ci� .. (%llu) w i-w��le 
katalogu %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-węźle 
katalogu %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:2811 ../repair/phase6.c:3139
 msgid "junking entry\n"
@@ -8234,113 +8234,113 @@ msgstr "wyrzucono wpis\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2815 ../repair/phase6.c:3143
 msgid "would junk entry\n"
-msgstr "wpis zosta�by wyrzucony\n"
+msgstr "wpis zostałby wyrzucony\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2854 ../repair/phase6.c:3198
 #, c-format
 msgid "setting size to %lld bytes to reflect junked entries\n"
-msgstr "ustawiono rozmiar na %lld aby odzwierciedla� wyrzucone wpisy\n"
+msgstr "ustawiono rozmiar na %lld aby odzwierciedlał wyrzucone wpisy\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2905
 #, c-format
 msgid "would set .. in sf dir inode %llu to %llu\n"
-msgstr "wpis .. w i-w��le katalogu sf %llu zosta�oby ustawione na %llu\n"
+msgstr "wpis .. w i-węźle katalogu sf %llu zostałoby ustawione na %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2908
 #, c-format
 msgid "setting .. in sf dir inode %llu to %llu\n"
-msgstr "ustawiono wpis .. w i-w��le katalogu sf %llu na %llu\n"
+msgstr "ustawiono wpis .. w i-węźle katalogu sf %llu na %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3011
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in shortform directory %llu references non-existent inode 
%llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w kr�tkim katalogu %llu odwo�uje si� do nie istniej�cego 
i-w�z�� %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do nie istniejącego 
i-węzłą %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:3025
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in shortform directory inode %llu points to free inode 
%llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le kr�tkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-w�ze� %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-węzeł %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:3076
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu references already connected inode 
%llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu odwo�uje si� do ju� pod��czonego 
i-w�z�a %llu,\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu odwołuje się do już podłączonego 
i-węzła %llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3096
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu not consistent with .. value 
(%llu) in inode %llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-w��le katalogu %llu niesp�jny z warto�ci� .. (%llu) w 
i-w��le %llu,\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w 
i-węźle %llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3167
 #, c-format
 msgid "would fix i8count in inode %llu\n"
-msgstr "i8count w i-w��le %llu zosta�oby poprawione\n"
+msgstr "i8count w i-węźle %llu zostałoby poprawione\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3179
 #, c-format
 msgid "fixing i8count in inode %llu\n"
-msgstr "poprawiono i8count w i-w��le %llu\n"
+msgstr "poprawiono i8count w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3238 ../repair/phase6.c:3241 ../repair/phase7.c:83
 #, c-format
 msgid "couldn't map inode %llu, err = %d\n"
-msgstr "nie uda�o si� odwzorowa� i-w�z�a %llu, b��d = %d\n"
+msgstr "nie udało się odwzorować i-węzła %llu, błąd = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3354
 msgid "missing root directory .. entry, cannot fix in V1 dir filesystem\n"
-msgstr "brak wpisu .. w g��wnym katalogu, nie mo�na naprawi� w systemie plik�w 
V1\n"
+msgstr "brak wpisu .. w głównym katalogu, nie można naprawić w systemie plików 
V1\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3360
 #, c-format
 msgid "%d bad entries found in dir inode %llu, cannot fix in V1 dir 
filesystem\n"
-msgstr "znaleziono %d b��dnych wpis�w w i-w��le kataloug %llu, nie mo�na 
naprawi� w systemie plik�w V1\n"
+msgstr "znaleziono %d błędnych wpisów w i-węźle kataloug %llu, nie można 
naprawić w systemie plików V1\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3367
 #, c-format
 msgid "missing \".\" entry in dir ino %llu, cannot in fix V1 dir filesystem\n"
-msgstr "brak wpisu \".\" w i-w��le katalogu %llu, nie mo�na naprawi� w 
systemie plik�w V1\n"
+msgstr "brak wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu, nie można naprawić w 
systemie plików V1\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3386
 msgid "recreating root directory .. entry\n"
-msgstr "ponowne tworzenie wpisu .. g��wnego katalogu\n"
+msgstr "ponowne tworzenie wpisu .. głównego katalogu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3405
 #, c-format
 msgid "can't make \"..\" entry in root inode %llu, createname error %d\n"
-msgstr "nie mo�na utworzy� wpisu \"..\" w i-w��le g��wnego katalogu %llu, b��d 
createname %d\n"
+msgstr "nie można utworzyć wpisu \"..\" w i-węźle głównego katalogu %llu, błąd 
createname %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3417
 msgid "would recreate root directory .. entry\n"
-msgstr "wpis .. g��wnego katalogu zosta�by ponownie utworzony\n"
+msgstr "wpis .. głównego katalogu zostałby ponownie utworzony\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3440
 #, c-format
 msgid "would create missing \".\" entry in dir ino %llu\n"
-msgstr "brakuj�cy wpis \".\" w i-w��le katalogu %llu zosta�by utworzony\n"
+msgstr "brakujący wpis \".\" w i-węźle katalogu %llu zostałby utworzony\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3446
 #, c-format
 msgid "creating missing \".\" entry in dir ino %llu\n"
-msgstr "tworzenie brakuj�cego wpisu \".\" w i-w��le katalogu %llu\n"
+msgstr "tworzenie brakującego wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3470
 #, c-format
 msgid "can't make \".\" entry in dir ino %llu, createname error %d\n"
-msgstr "nie mo�na utworzy� wpisu \".\" w i-w��le katalogu %llu, b��d 
createname %d\n"
+msgstr "nie można utworzyć wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu, błąd 
createname %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3560
 #, c-format
 msgid "disconnected dir inode %llu, "
-msgstr "od��czony i-w�ze� katalogu %llu, "
+msgstr "odłączony i-węzeł katalogu %llu, "
 
 #: ../repair/phase6.c:3562
 #, c-format
 msgid "disconnected inode %llu, "
-msgstr "od��czony i-w�ze� %llu, "
+msgstr "odłączony i-węzeł %llu, "
 
 #: ../repair/phase6.c:3564
 msgid "cannot fix in V1 dir filesystem\n"
-msgstr "nie mo�na naprawi� w systemie plik�w katalog�w V1\n"
+msgstr "nie można naprawić w systemie plików katalogów V1\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3568
 #, c-format
@@ -8350,88 +8350,88 @@ msgstr "przeniesiono do %s\n"
 #: ../repair/phase6.c:3571
 #, c-format
 msgid "would move to %s\n"
-msgstr "zosta�by przeniesiony do %s\n"
+msgstr "zostałby przeniesiony do %s\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3662
 msgid "Phase 6 - check inode connectivity...\n"
-msgstr "Faza 6 - sprawdzanie ��czno�ci i-w�z��w...\n"
+msgstr "Faza 6 - sprawdzanie łączności i-węzłów...\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3681
 msgid "need to reinitialize root directory, but not supported on V1 dir 
filesystem\n"
-msgstr "trzeba ponownie utworzy� g��wny katalog, co nie jest obs�ugiwane w 
systemie plik�w V1\n"
+msgstr "trzeba ponownie utworzyć główny katalog, co nie jest obsługiwane w 
systemie plików V1\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3684
 msgid "reinitializing root directory\n"
-msgstr "ponowne inicjowanie g��wnego katalogu\n"
+msgstr "ponowne inicjowanie głównego katalogu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3689
 msgid "would reinitialize root directory\n"
-msgstr "g��wny katalog zosta�by ponownie zainicjowany\n"
+msgstr "główny katalog zostałby ponownie zainicjowany\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3695
 msgid "reinitializing realtime bitmap inode\n"
-msgstr "ponowne inicjowanie i-w�z�a bitmapy realtime\n"
+msgstr "ponowne inicjowanie i-węzła bitmapy realtime\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3699
 msgid "would reinitialize realtime bitmap inode\n"
-msgstr "i-w�ze� bitmapy realtime zosta�by ponownie zainicjowany\n"
+msgstr "i-węzeł bitmapy realtime zostałby ponownie zainicjowany\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3705
 msgid "reinitializing realtime summary inode\n"
-msgstr "ponowne inicjowanie i-w�z�a opisu realtime\n"
+msgstr "ponowne inicjowanie i-węzła opisu realtime\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3709
 msgid "would reinitialize realtime summary inode\n"
-msgstr "i-w�ze� opisu realtime zosta�by ponownie zainicjowany\n"
+msgstr "i-węzeł opisu realtime zostałby ponownie zainicjowany\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3715
 msgid "    - resetting contents of realtime bitmap and summary inodes\n"
-msgstr "    - przestawianie zawarto�ci i-w�z��w bitmapy i opisu realtime\n"
+msgstr "    - przestawianie zawartości i-węzłów bitmapy i opisu realtime\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3718 ../repair/phase6.c:3723
 msgid "Warning: realtime bitmap may be inconsistent\n"
-msgstr "Uwaga: bitmapa realtime mo�e by� niesp�jna\n"
+msgstr "Uwaga: bitmapa realtime może być niespójna\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3729
 msgid "    - traversing filesystem ...\n"
-msgstr "    - przechodzenie systemu plik�w...\n"
+msgstr "    - przechodzenie systemu plików...\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3752
 msgid "    - traversal finished ...\n"
-msgstr "    - przechodzenie zako�czone...\n"
+msgstr "    - przechodzenie zakończone...\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3753
 #, c-format
 msgid "    - moving disconnected inodes to %s ...\n"
-msgstr "    - przenoszenie od��czonych i-w�z��w do %s...\n"
+msgstr "    - przenoszenie odłączonych i-węzłów do %s...\n"
 
 #: ../repair/phase7.c:43
 #, c-format
 msgid "resetting inode %llu nlinks from %d to %d\n"
-msgstr "przestawiono nlinks i-w�z�a %llu z %d na %d\n"
+msgstr "przestawiono nlinks i-węzła %llu z %d na %d\n"
 
 #: ../repair/phase7.c:49
 #, c-format
 msgid "nlinks %d will overflow v1 ino, ino %llu will be converted to version 
2\n"
-msgstr "nlinks %d przepe�ni i-w�ze� v1, i-w�ze� %llu b�dzie skonwertowany do 
wersji 2\n"
+msgstr "nlinks %d przepełni i-węzeł v1, i-węzeł %llu będzie skonwertowany do 
wersji 2\n"
 
 #: ../repair/phase7.c:55
 #, c-format
 msgid "would have reset inode %llu nlinks from %d to %d\n"
-msgstr "nlinks i-w�z�a %llu zosta�oby przestawione z %d na %d\n"
+msgstr "nlinks i-węzła %llu zostałoby przestawione z %d na %d\n"
 
 #: ../repair/phase7.c:87
 #, c-format
 msgid "couldn't map inode %llu, err = %d, can't compare link counts\n"
-msgstr "nie uda�o si� odwzorowa� i-w�z�a %llu, b��d %d, nie mo�na por�wna� 
liczby dowi�za�\n"
+msgstr "nie udało się odwzorować i-węzła %llu, błąd %d, nie można porównać 
liczby dowiązań\n"
 
 #: ../repair/phase7.c:126
 msgid "Phase 7 - verify and correct link counts...\n"
-msgstr "Faza 7 - sprawdzanie i poprawianie liczby dowi�za�...\n"
+msgstr "Faza 7 - sprawdzanie i poprawianie liczby dowiązań...\n"
 
 #: ../repair/phase7.c:128
 msgid "Phase 7 - verify link counts...\n"
-msgstr "Faza 7 - sprawdzanie liczby dowi�za�...\n"
+msgstr "Faza 7 - sprawdzanie liczby dowiązań...\n"
 
 #: ../repair/prefetch.c:473
 msgid "prefetch corruption\n"
@@ -8440,27 +8440,27 @@ msgstr "uszkodzenie prefetch\n"
 #: ../repair/prefetch.c:628 ../repair/prefetch.c:724
 #, c-format
 msgid "failed to create prefetch thread: %s\n"
-msgstr "nie uda�o si� utworzy� w�tku prefetch: %s\n"
+msgstr "nie udało się utworzyć wątku prefetch: %s\n"
 
 #: ../repair/prefetch.c:762
 msgid "failed to initialize prefetch mutex\n"
-msgstr "nie uda�o si� zainicjowa� muteksu prefetch\n"
+msgstr "nie udało się zainicjować muteksu prefetch\n"
 
 #: ../repair/prefetch.c:764 ../repair/prefetch.c:766
 msgid "failed to initialize prefetch cond var\n"
-msgstr "nie uda�o si� zainicjowa� zmiennej warunkowej prefetch\n"
+msgstr "nie udało się zainicjować zmiennej warunkowej prefetch\n"
 
 #: ../repair/progress.c:16
 msgid "inodes"
-msgstr "i-w�z��w"
+msgstr "i-węzłów"
 
 #: ../repair/progress.c:18
 msgid "blocks"
-msgstr "blok�w"
+msgstr "bloków"
 
 #: ../repair/progress.c:20
 msgid "directories"
-msgstr "katalog�w"
+msgstr "katalogów"
 
 #: ../repair/progress.c:22
 msgid "allocation groups"
@@ -8468,19 +8468,19 @@ msgstr "grup alokacji"
 
 #: ../repair/progress.c:24
 msgid "AGI unlinked buckets"
-msgstr "od��czonych kube�k�w AGI"
+msgstr "odłączonych kubełków AGI"
 
 #: ../repair/progress.c:26
 msgid "extents"
-msgstr "fragment�w"
+msgstr "fragmentów"
 
 #: ../repair/progress.c:28
 msgid "realtime extents"
-msgstr "fragment�w realtime"
+msgstr "fragmentów realtime"
 
 #: ../repair/progress.c:30
 msgid "unlinked lists"
-msgstr "od��czonych list"
+msgstr "odłączonych list"
 
 #: ../repair/progress.c:37
 #, c-format
@@ -8494,27 +8494,27 @@ msgstr "    - %02d:%02d:%02d: %s - sprawdzono %llu 
%s\n"
 
 #: ../repair/progress.c:51
 msgid "scanning filesystem freespace"
-msgstr "przeszukiwanie wolnego miejsca w systemie plik�w"
+msgstr "przeszukiwanie wolnego miejsca w systemie plików"
 
 #: ../repair/progress.c:53
 msgid "scanning agi unlinked lists"
-msgstr "przeszukiwanie od��czonych list agi"
+msgstr "przeszukiwanie odłączonych list agi"
 
 #: ../repair/progress.c:55
 msgid "check uncertain AG inodes"
-msgstr "sprawdzanie niepewnych i-w�z��w AG"
+msgstr "sprawdzanie niepewnych i-węzłów AG"
 
 #: ../repair/progress.c:57
 msgid "process known inodes and inode discovery"
-msgstr "przetwarzanie znanych i-w�z��w i rozpoznawanie i-w�z��w"
+msgstr "przetwarzanie znanych i-węzłów i rozpoznawanie i-węzłów"
 
 #: ../repair/progress.c:59
 msgid "process newly discovered inodes"
-msgstr "przetwarzanie nowo rozpoznanych i-w�z��w"
+msgstr "przetwarzanie nowo rozpoznanych i-węzłów"
 
 #: ../repair/progress.c:61
 msgid "setting up duplicate extent list"
-msgstr "tworzenie listy powt�rzonych fragment�w"
+msgstr "tworzenie listy powtórzonych fragmentów"
 
 #: ../repair/progress.c:63
 msgid "initialize realtime bitmap"
@@ -8526,55 +8526,55 @@ msgstr "ponowne tworzenie bitmapy realtime"
 
 #: ../repair/progress.c:67
 msgid "check for inodes claiming duplicate blocks"
-msgstr "szukanie i-w�z��w odwo�uj�cych si� do powt�rzonych blok�w"
+msgstr "szukanie i-węzłów odwołujących się do powtórzonych bloków"
 
 #: ../repair/progress.c:69
 msgid "rebuild AG headers and trees"
-msgstr "przebudowywanie nag��wk�w i drzew AG"
+msgstr "przebudowywanie nagłówków i drzew AG"
 
 #: ../repair/progress.c:71
 msgid "traversing filesystem"
-msgstr "przechodzenie systemu plik�w"
+msgstr "przechodzenie systemu plików"
 
 #: ../repair/progress.c:73
 msgid "traversing all unattached subtrees"
-msgstr "przechodzenie wszystkich od��czonych poddrzew"
+msgstr "przechodzenie wszystkich odłączonych poddrzew"
 
 #: ../repair/progress.c:75
 msgid "moving disconnected inodes to lost+found"
-msgstr "przenoszenie od��czonych i-w�z��w do lost+found"
+msgstr "przenoszenie odłączonych i-węzłów do lost+found"
 
 #: ../repair/progress.c:77
 msgid "verify and correct link counts"
-msgstr "sprawdzanie i poprawianie liczby dowi�za�"
+msgstr "sprawdzanie i poprawianie liczby dowiązań"
 
 #: ../repair/progress.c:79
 msgid "verify link counts"
-msgstr "sprawdzanie liczby dowi�za�"
+msgstr "sprawdzanie liczby dowiązań"
 
 #: ../repair/progress.c:118
 msgid "cannot malloc pointer to done vector\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� wska�nika do wektora wykonania\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić wskaźnika do wektora wykonania\n"
 
 #: ../repair/progress.c:134
 msgid "unable to create progress report thread\n"
-msgstr "nie uda�o si� utworzy� w�tku raportowania post�pu\n"
+msgstr "nie udało się utworzyć wątku raportowania postępu\n"
 
 #: ../repair/progress.c:173
 msgid "progress_rpt: cannot malloc progress msg buffer\n"
-msgstr "progress_rpt: nie uda�o si� przydzieli� bufora komunikat�w post�pu\n"
+msgstr "progress_rpt: nie udało się przydzielić bufora komunikatów postępu\n"
 
 #: ../repair/progress.c:187
 msgid "progress_rpt: cannot create timer\n"
-msgstr "progress_rpt: nie mo�na utworzy� zegara\n"
+msgstr "progress_rpt: nie można utworzyć zegara\n"
 
 #: ../repair/progress.c:190
 msgid "progress_rpt: cannot set timer\n"
-msgstr "progress_rpt: nie mo�na ustawi� zegara\n"
+msgstr "progress_rpt: nie można ustawić zegara\n"
 
 #: ../repair/progress.c:214
 msgid "progress_rpt: cannot lock progress mutex\n"
-msgstr "progress_rpt: nie mo�na zablokowa� muteksu\n"
+msgstr "progress_rpt: nie można zablokować muteksu\n"
 
 #: ../repair/progress.c:251 ../repair/progress.c:354
 #, c-format
@@ -8584,36 +8584,36 @@ msgstr "%s"
 #: ../repair/progress.c:259
 #, c-format
 msgid "\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: elapsed time %s - processed %d %s per 
minute\n"
-msgstr "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: miniony czas %s - przetworzono %d %s na 
minut�\n"
+msgstr "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: miniony czas %s - przetworzono %d %s na 
minutę\n"
 
 #: ../repair/progress.c:264
 #, c-format
 msgid "\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: %llu%% done - estimated remaining time 
%s\n"
-msgstr "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: %llu%% zrobione - przewidywany pozosta�y 
czas %s\n"
+msgstr "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: %llu%% zrobione - przewidywany pozostały 
czas %s\n"
 
 #: ../repair/progress.c:272
 msgid "progress_rpt: error unlock msg mutex\n"
-msgstr "progress_rpt: b��d odblokowywania muteksu komunikat�w\n"
+msgstr "progress_rpt: błąd odblokowywania muteksu komunikatów\n"
 
 #: ../repair/progress.c:278
 msgid "cannot delete timer\n"
-msgstr "nie mo�na usun�� zegara\n"
+msgstr "nie można usunąć zegara\n"
 
 #: ../repair/progress.c:292
 msgid "set_progress_msg: cannot lock progress mutex\n"
-msgstr "set_progress_msg: nie mo�na zablokowa� mutekstu post�pu\n"
+msgstr "set_progress_msg: nie można zablokować mutekstu postępu\n"
 
 #: ../repair/progress.c:302
 msgid "set_progress_msg: cannot unlock progress mutex\n"
-msgstr "set_progress_msg: nie mo�na odblokowa� mutekstu post�pu\n"
+msgstr "set_progress_msg: nie można odblokować mutekstu postępu\n"
 
 #: ../repair/progress.c:322
 msgid "print_final_rpt: cannot lock progress mutex\n"
-msgstr "print_final_rpt: nie mo�na zablokowa� mutekstu post�pu\n"
+msgstr "print_final_rpt: nie można zablokować mutekstu postępu\n"
 
 #: ../repair/progress.c:358
 msgid "print_final_rpt: cannot unlock progress mutex\n"
-msgstr "print_final_rpt: nie mo�na odblokowa� muteksu post�pu\n"
+msgstr "print_final_rpt: nie można odblokować muteksu postępu\n"
 
 #: ../repair/progress.c:407
 #, c-format
@@ -8662,12 +8662,12 @@ msgstr ""
 
 #: ../repair/progress.c:511
 msgid "Phase\t\tStart\t\tEnd\t\tDuration\n"
-msgstr "Faza\t\tPocz�tek\tKoniec\t\tCzas trwania\n"
+msgstr "Faza\t\tPoczątek\tKoniec\t\tCzas trwania\n"
 
 #: ../repair/progress.c:516 ../repair/progress.c:519
 #, c-format
 msgid "Phase %d:\tSkipped\n"
-msgstr "Faza %d:\tPomini�ta\n"
+msgstr "Faza %d:\tPominięta\n"
 
 #: ../repair/progress.c:523
 #, c-format
@@ -8681,40 +8681,40 @@ msgid ""
 "Total run time: %s\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ca�kowity czas trwania: %s\n"
+"Całkowity czas trwania: %s\n"
 
 #: ../repair/rt.c:47
 msgid "couldn't allocate memory for incore realtime bitmap.\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� pami�ci dla bitmapy realtime.\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić pamięci dla bitmapy realtime.\n"
 
 #: ../repair/rt.c:51
 msgid "couldn't allocate memory for incore realtime summary info.\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� pami�ci dla opisu realtime.\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić pamięci dla opisu realtime.\n"
 
 #: ../repair/rt.c:151
 #, c-format
 msgid "rt summary mismatch, size %d block %llu, file: %d, computed: %d\n"
-msgstr "opis rt nie zgadza si�, rozmiar %d bloku %llu, plik: %d, obliczono: 
%d\n"
+msgstr "opis rt nie zgadza się, rozmiar %d bloku %llu, plik: %d, obliczono: 
%d\n"
 
 #: ../repair/rt.c:203
 #, c-format
 msgid "can't find block %d for rtbitmap inode\n"
-msgstr "nie mo�na odnale�� bloku %d dla i-w�z�a bitmapy realtime\n"
+msgstr "nie można odnaleźć bloku %d dla i-węzła bitmapy realtime\n"
 
 #: ../repair/rt.c:211
 #, c-format
 msgid "can't read block %d for rtbitmap inode\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku %d dla i-w�z�a bitmapy realtime\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku %d dla i-węzła bitmapy realtime\n"
 
 #: ../repair/rt.c:265
 #, c-format
 msgid "block %d for rtsummary inode is missing\n"
-msgstr "brak bloku %d dla i-w�z�a opisu realtime\n"
+msgstr "brak bloku %d dla i-węzła opisu realtime\n"
 
 #: ../repair/rt.c:273
 #, c-format
 msgid "can't read block %d for rtsummary inode\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku %d dla i-w�z�a opisu realtime\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku %d dla i-węzła opisu realtime\n"
 
 #: ../repair/sb.c:100
 msgid ""
@@ -8722,11 +8722,11 @@ msgid ""
 "attempting to find secondary superblock...\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"pr�ba odnalezienia zapasowego superbloku...\n"
+"próba odnalezienia zapasowego superbloku...\n"
 
 #: ../repair/sb.c:105
 msgid "error finding secondary superblock -- failed to memalign buffer\n"
-msgstr "b��d podczas szukania zapasowego superbloku - nie uda�o si� memalign 
bufora\n"
+msgstr "błąd podczas szukania zapasowego superbloku - nie udało się memalign 
bufora\n"
 
 #: ../repair/sb.c:142
 msgid "found candidate secondary superblock...\n"
@@ -8738,81 +8738,81 @@ msgstr "sprawdzono zapasowy superblok...\n"
 
 #: ../repair/sb.c:159
 msgid "unable to verify superblock, continuing...\n"
-msgstr "nie uda�o si� sprawdzi� superbloku, kontynuacja...\n"
+msgstr "nie udało się sprawdzić superbloku, kontynuacja...\n"
 
 #: ../repair/sb.c:457
 msgid "failed to memalign superblock buffer\n"
-msgstr "nie uda�o si� wykona� memalign dla bufora superbloku\n"
+msgstr "nie udało się wykonać memalign dla bufora superbloku\n"
 
 #: ../repair/sb.c:464
 msgid "couldn't seek to offset 0 in filesystem\n"
-msgstr "nie uda�o si� wykona� seek na offset 0 w systemie plik�w\n"
+msgstr "nie udało się wykonać seek na offset 0 w systemie plików\n"
 
 #: ../repair/sb.c:472
 msgid "primary superblock write failed!\n"
-msgstr "zapis g��wnego superbloku nie powi�d� si�!\n"
+msgstr "zapis głównego superbloku nie powiódł się!\n"
 
 #: ../repair/sb.c:490
 #, c-format
 msgid "error reading superblock %u -- failed to memalign buffer\n"
-msgstr "b��d podczas odczytu superbloku %u - nie uda�o si� wykona� memalign 
dla bufora\n"
+msgstr "błąd podczas odczytu superbloku %u - nie udało się wykonać memalign 
dla bufora\n"
 
 #: ../repair/sb.c:500
 #, c-format
 msgid "error reading superblock %u -- seek to offset %lld failed\n"
-msgstr "b��d podczas odczytu superbloku %u - seek na offset %lld nie powi�d� 
si�\n"
+msgstr "błąd podczas odczytu superbloku %u - seek na offset %lld nie powiódł 
się\n"
 
 #: ../repair/sb.c:508
 #, c-format
 msgid "superblock read failed, offset %lld, size %d, ag %u, rval %d\n"
-msgstr "odczyt superbloku nie powi�d� si�, offset %lld, rozmiar %d, ag %u, 
rval %d\n"
+msgstr "odczyt superbloku nie powiódł się, offset %lld, rozmiar %d, ag %u, 
rval %d\n"
 
 #: ../repair/sb.c:556
 msgid "couldn't malloc geometry structure\n"
-msgstr "nie uda�o si� przydzieli� struktury geometrii\n"
+msgstr "nie udało się przydzielić struktury geometrii\n"
 
 #: ../repair/sb.c:701
 msgid "calloc failed in verify_set_primary_sb\n"
-msgstr "calloc nie powiod�o si� w verify_set_primary_sb\n"
+msgstr "calloc nie powiodło się w verify_set_primary_sb\n"
 
 #: ../repair/sb.c:772
 msgid ""
 "Only two AGs detected and they do not match - cannot validate filesystem 
geometry.\n"
 "Use the -o force_geometry option to proceed.\n"
 msgstr ""
-"Wykryto tylko dwie AG i nie zgadzaj� si� - nie mo�na sprawdzi� poprawno�ci 
geometrii systemu plik�w.\n"
-"Prosz� u�y� opcji -o force_geometry, aby kontynuowa�.\n"
+"Wykryto tylko dwie AG i nie zgadzają się - nie można sprawdzić poprawności 
geometrii systemu plików.\n"
+"Proszę użyć opcji -o force_geometry, aby kontynuować.\n"
 
 #: ../repair/sb.c:788
 msgid ""
 "Only one AG detected - cannot validate filesystem geometry.\n"
 "Use the -o force_geometry option to proceed.\n"
 msgstr ""
-"Wykryto tylko dwie AG - nie mo�na sprawdzi� poprawno�ci geometrii systemu 
plik�w.\n"
-"Prosz� u�y� opcji -o force_geometry, aby kontynuowa�.\n"
+"Wykryto tylko dwie AG - nie można sprawdzić poprawności geometrii systemu 
plików.\n"
+"Proszę użyć opcji -o force_geometry, aby kontynuować.\n"
 
 #: ../repair/sb.c:803
 msgid "Not enough matching superblocks - cannot proceed.\n"
-msgstr "Za ma�o pasuj�cych superblok�w - nie mo�na kontynuowa�.\n"
+msgstr "Za mało pasujących superbloków - nie można kontynuować.\n"
 
 #: ../repair/sb.c:818
 msgid "could not read superblock\n"
-msgstr "nie uda�o si� odczyta� superbloku\n"
+msgstr "nie udało się odczytać superbloku\n"
 
 #: ../repair/scan.c:63 ../repair/scan.c:107
 #, c-format
 msgid "can't read btree block %d/%d\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku b-drzewa %d/%d\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku b-drzewa %d/%d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:165
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in inode %llu (%s fork) bmbt block %llu\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna %#x w i-w��le %llu (ga��� %s) blok bmbt %llu\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna %#x w i-węźle %llu (gałąź %s) blok bmbt %llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:171
 #, c-format
 msgid "expected level %d got %d in inode %llu, (%s fork) bmbt block %llu\n"
-msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w i-w��le %llu, (ga��zi %s) blok 
bmbt %llu\n"
+msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w i-węźle %llu, (gałęzi %s) blok 
bmbt %llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:191
 #, c-format
@@ -8820,8 +8820,8 @@ msgid ""
 "bad fwd (right) sibling pointer (saw %llu parent block says %llu)\n"
 "\tin inode %llu (%s fork) bmap btree block %llu\n"
 msgstr ""
-"b��dny wska�nik w prz�d (prawy) (widziano %llu, blok nadrz�dny m�wi %llu)\n"
-"\tw i-w��le %llu (ga��zi %s) bloku bmap btree %llu\n"
+"błędny wskaźnik w przód (prawy) (widziano %llu, blok nadrzędny mówi %llu)\n"
+"\tw i-węźle %llu (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:201
 #, c-format
@@ -8829,8 +8829,8 @@ msgid ""
 "bad back (left) sibling pointer (saw %llu parent block says %llu)\n"
 "\tin inode %llu (%s fork) bmap btree block %llu\n"
 msgstr ""
-"b��dny wska�nik wstecz (lewy) (widziano %llu, blok nadrz�dny m�wi %llu)\n"
-"\tw i-w��le %llu (ga��zi %s) bloku bmap btree %llu\n"
+"błędny wskaźnik wstecz (lewy) (widziano %llu, blok nadrzędny mówi %llu)\n"
+"\tw i-węźle %llu (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:215
 #, c-format
@@ -8838,28 +8838,28 @@ msgid ""
 "bad back (left) sibling pointer (saw %llu should be NULL (0))\n"
 "\tin inode %llu (%s fork) bmap btree block %llu\n"
 msgstr ""
-"b��dny wska�nik wstecz (lewy) (widziano %llu, powinien by� NULL (0))\n"
-"\tw i-w��le %llu (ga��zi %s) bloku bmap btree %llu\n"
+"błędny wskaźnik wstecz (lewy) (widziano %llu, powinien być NULL (0))\n"
+"\tw i-węźle %llu (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:250 ../repair/scan.c:258
 #, c-format
 msgid "inode 0x%llx bmap block 0x%llx claimed, state is %d\n"
-msgstr "i-w�ze� 0x%llx blok bmap 0x%llx przypisany, stan to %d\n"
+msgstr "i-węzeł 0x%llx blok bmap 0x%llx przypisany, stan to %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:274
 #, c-format
 msgid "bad state %d, inode 0x%llx bmap block 0x%llx\n"
-msgstr "b��dny stan %d, i-w�ze� 0x%llx blok bmap 0x%llx\n"
+msgstr "błędny stan %d, i-węzeł 0x%llx blok bmap 0x%llx\n"
 
 #: ../repair/scan.c:300 ../repair/scan.c:350
 #, c-format
 msgid "inode 0x%llx bad # of bmap records (%u, min - %u, max - %u)\n"
-msgstr "b��dna liczba rekord�w bmap w i-w��le 0x%llx (%u, minimum - %u, 
maksimum - %u)\n"
+msgstr "błędna liczba rekordów bmap w i-węźle 0x%llx (%u, minimum - %u, 
maksimum - %u)\n"
 
 #: ../repair/scan.c:330
 #, c-format
 msgid "out-of-order bmap key (file offset) in inode %llu, %s fork, fsbno 
%llu\n"
-msgstr "uszkodzony klucz bmap (offset pliku) w i-w��le %llu, ga��zi %s, fsbno 
%llu\n"
+msgstr "uszkodzony klucz bmap (offset pliku) w i-węźle %llu, gałęzi %s, fsbno 
%llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:393
 #, c-format
@@ -8867,8 +8867,8 @@ msgid ""
 "correcting bt key (was %llu, now %llu) in inode %llu\n"
 "\t\t%s fork, btree block %llu\n"
 msgstr ""
-"poprawiono klucz bt (by�o %llu, jest %llu) w i-w��le %llu\n"
-"\t\tga��� %s, blok b-drzewa %llu\n"
+"poprawiono klucz bt (było %llu, jest %llu) w i-węźle %llu\n"
+"\t\tgałąź %s, blok b-drzewa %llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:404
 #, c-format
@@ -8876,8 +8876,8 @@ msgid ""
 "bad btree key (is %llu, should be %llu) in inode %llu\n"
 "\t\t%s fork, btree block %llu\n"
 msgstr ""
-"b��dny klucz b-drzewa (by�o %llu, powinno by� %llu) w i-w��le %llu\n"
-"\t\tga��� %s, blok b-drzewa %llu\n"
+"błędny klucz b-drzewa (było %llu, powinno być %llu) w i-węźle %llu\n"
+"\t\tgałąź %s, blok b-drzewa %llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:421
 #, c-format
@@ -8885,13 +8885,13 @@ msgid ""
 "bad fwd (right) sibling pointer (saw %llu should be NULLDFSBNO)\n"
 "\tin inode %llu (%s fork) bmap btree block %llu\n"
 msgstr ""
-"b��dny wska�nik w prz�d (prawy) (widziano %llu, powinien by� NULLDFSBNO)\n"
-"\tw i-w��le %llu (ga��zi %s) bloku bmap btree %llu\n"
+"błędny wskaźnik w przód (prawy) (widziano %llu, powinien być NULLDFSBNO)\n"
+"\tw i-węźle %llu (gałęzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:460
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in btbno block %d/%d\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna %#x w bloku btbno %d/%d\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku btbno %d/%d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:467
 #, c-format
@@ -8911,7 +8911,7 @@ msgstr "blok (%d,%d) wielokrotnie przypisany do drzewa 
bno miejsca, stan - %d\n"
 #: ../repair/scan.c:604
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in btcnt block %d/%d\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna %#x w bloku btcbt %d/%d\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku btcbt %d/%d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:611
 #, c-format
@@ -8926,12 +8926,12 @@ msgstr "blok b-drzewa bcnt wolnego miejsca przypisany 
(stan %d), agno %d, bno %d
 #: ../repair/scan.c:680
 #, c-format
 msgid "block (%d,%d) already used, state %d\n"
-msgstr "blok (%d,%d) ju� u�ywany, stan %d\n"
+msgstr "blok (%d,%d) już używany, stan %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:768
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in inobt block %d/%d\n"
-msgstr "b��dna liczba magiczna %#x w bloku inobt %d/%d\n"
+msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku inobt %d/%d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:776
 #, c-format
@@ -8941,52 +8941,52 @@ msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku 
inobt %d/%d\n"
 #: ../repair/scan.c:799
 #, c-format
 msgid "inode btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect %d\n"
-msgstr "blok b-drzewa i-w�z��w przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, 
podejrzany %d\n"
+msgstr "blok b-drzewa i-węzłów przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, 
podejrzany %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:822
 #, c-format
 msgid "dubious inode btree block header %d/%d\n"
-msgstr "w�tpliwy nag��wek bloku b-drzewa i-w�z��w %d/%d\n"
+msgstr "wątpliwy nagłówek bloku b-drzewa i-węzłów %d/%d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:859
 #, c-format
 msgid "badly aligned inode rec (starting inode = %llu)\n"
-msgstr "b��dnie wyr�wnany rekord i-w�z�a (pocz�tkowy i-w�ze� = %llu)\n"
+msgstr "błędnie wyrównany rekord i-węzła (początkowy i-węzeł = %llu)\n"
 
 #: ../repair/scan.c:875
 #, c-format
 msgid "bad starting inode # (%llu (0x%x 0x%x)) in ino rec, skipping rec\n"
-msgstr "b��dny numer pocz�tkowego i-w�z�a (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie 
i-w�z�a, pomini�to rekord\n"
+msgstr "błędny numer początkowego i-węzła (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie 
i-węzła, pominięto rekord\n"
 
 #: ../repair/scan.c:884
 #, c-format
 msgid "bad ending inode # (%llu (0x%x 0x%x)) in ino rec, skipping rec\n"
-msgstr "b��dny numer ko�cowego i-w�z�a (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie i-w�z�a, 
pomini�to rekord\n"
+msgstr "błędny numer końcowego i-węzła (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie i-węzła, 
pominięto rekord\n"
 
 #: ../repair/scan.c:913
 #, c-format
 msgid "inode chunk claims used block, inobt block - agno %d, bno %d, inopb 
%d\n"
-msgstr "cz��� i-w�z�a odwo�uje si� do u�ywanego bloku, blok inobt - agno %d, 
bno %d, inopb %d\n"
+msgstr "część i-węzła odwołuje się do używanego bloku, blok inobt - agno %d, 
bno %d, inopb %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:938
 #, c-format
 msgid "inode rec for ino %llu (%d/%d) overlaps existing rec (start %d/%d)\n"
-msgstr "rekord i-w�z�a dla i-w�z�a %llu (%d/%d) nachodzi na istniej�cy rekord 
(pocz�tek %d/%d)\n"
+msgstr "rekord i-węzła dla i-węzła %llu (%d/%d) nachodzi na istniejący rekord 
(początek %d/%d)\n"
 
 #: ../repair/scan.c:990
 #, c-format
 msgid "ir_freecount/free mismatch, inode chunk %d/%d, freecount %d nfree %d\n"
-msgstr "niezgodno�� ir_freecount/free, cz��� i-w�z�a %d/%d, freecount %d nfree 
%d\n"
+msgstr "niezgodność ir_freecount/free, część i-węzła %d/%d, freecount %d nfree 
%d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1061
 #, c-format
 msgid "can't read agfl block for ag %d\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku agfl dla ag %d\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku agfl dla ag %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1074
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u in agfl, agno %d\n"
-msgstr "b��dne agbno %u w agfl, agno %d\n"
+msgstr "błędne agbno %u w agfl, agno %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1083
 #, c-format
@@ -8996,110 +8996,110 @@ msgstr "liczba freeblk %d != flcount %d w ag %d\n"
 #: ../repair/scan.c:1110
 #, c-format
 msgid "can't get root superblock for ag %d\n"
-msgstr "nie mo�na uzyska� g��wnego superbloku dla ag %d\n"
+msgstr "nie można uzyskać głównego superbloku dla ag %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1116
 msgid "can't allocate memory for superblock\n"
-msgstr "nie mo�na przydzieli� pami�ci dla superbloku\n"
+msgstr "nie można przydzielić pamięci dla superbloku\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1126
 #, c-format
 msgid "can't read agf block for ag %d\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku agf dla ag %d\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku agf dla ag %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1137
 #, c-format
 msgid "can't read agi block for ag %d\n"
-msgstr "nie mo�na odczyta� bloku agi dla ag %d\n"
+msgstr "nie można odczytać bloku agi dla ag %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1161
 #, c-format
 msgid "reset bad sb for ag %d\n"
-msgstr "przestawiono b��dny superbloku dla ag %d\n"
+msgstr "przestawiono błędny superbloku dla ag %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1164
 #, c-format
 msgid "would reset bad sb for ag %d\n"
-msgstr "b��dny superblok dla ag %d zosta�by przestawiony\n"
+msgstr "błędny superblok dla ag %d zostałby przestawiony\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1169
 #, c-format
 msgid "reset bad agf for ag %d\n"
-msgstr "przestawiono b��dne agf dla ag %d\n"
+msgstr "przestawiono błędne agf dla ag %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1172
 #, c-format
 msgid "would reset bad agf for ag %d\n"
-msgstr "b��dne agf dla ag %d zosta�oby przestawione\n"
+msgstr "błędne agf dla ag %d zostałoby przestawione\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1177
 #, c-format
 msgid "reset bad agi for ag %d\n"
-msgstr "przestawiono b��dne agi dla ag %d\n"
+msgstr "przestawiono błędne agi dla ag %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1180
 #, c-format
 msgid "would reset bad agi for ag %d\n"
-msgstr "b��dna agi dla ag %d zosta�oby przestawione\n"
+msgstr "błędna agi dla ag %d zostałoby przestawione\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1190
 #, c-format
 msgid "bad uncorrected agheader %d, skipping ag...\n"
-msgstr "b��dny nie poprawiony agheader %d, pomini�to ag...\n"
+msgstr "błędny nie poprawiony agheader %d, pominięto ag...\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1204
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u for btbno root, agno %d\n"
-msgstr "b��dne agbno %u dla g��wnego btbno, agno %d\n"
+msgstr "błędne agbno %u dla głównego btbno, agno %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1214
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u for btbcnt root, agno %d\n"
-msgstr "b��dne agbno %u dla g��wnego btbcnt, agno %d\n"
+msgstr "błędne agbno %u dla głównego btbcnt, agno %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1223
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u for inobt root, agno %d\n"
-msgstr "b��dne agbno %u dla g��wnego inobt, agno %d\n"
+msgstr "błędne agbno %u dla głównego inobt, agno %d\n"
 
 #: ../repair/threads.c:90
 #, c-format
 msgid "cannot create worker threads, error = [%d] %s\n"
-msgstr "nie mo�na utworzy� w�tk�w pracuj�cych, b��d: [%d] %s\n"
+msgstr "nie można utworzyć wątków pracujących, błąd: [%d] %s\n"
 
 #: ../repair/threads.c:108
 #, c-format
 msgid "cannot allocate worker item, error = [%d] %s\n"
-msgstr "nie mo�na przydzieli� elementu pracuj�cego, b��d: [%d] %s\n"
+msgstr "nie można przydzielić elementu pracującego, błąd: [%d] %s\n"
 
 #: ../repair/versions.c:73
 #, c-format
 msgid "bogus quota flags 0x%x set in superblock"
-msgstr "niepoprawne flagi limit�w 0x%x ustawione w superbloku"
+msgstr "niepoprawne flagi limitów 0x%x ustawione w superbloku"
 
 #: ../repair/versions.c:86
 msgid ", bogus flags will be cleared\n"
-msgstr ", b��dne flagi zostan� wyczyszczone\n"
+msgstr ", błędne flagi zostaną wyczyszczone\n"
 
 #: ../repair/versions.c:88
 msgid ", bogus flags would be cleared\n"
-msgstr ", b��dne flagi zosta�yby wyczyszczone\n"
+msgstr ", błędne flagi zostałyby wyczyszczone\n"
 
 #: ../repair/versions.c:141
 msgid "This filesystem has uninitialized extent flags.\n"
-msgstr "Ten system plik�w ma niezainicjowane flagi fragment�w.\n"
+msgstr "Ten system plików ma niezainicjowane flagi fragmentów.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:149
 msgid "This filesystem is marked shared.\n"
-msgstr "Ten system plik�w jest oznaczony jako wsp��dzielony.\n"
+msgstr "Ten system plików jest oznaczony jako współdzielony.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:155
 msgid ""
 "This filesystem uses feature(s) not yet supported in this release.\n"
 "Please run a more recent version of xfs_repair.\n"
 msgstr ""
-"Ten system plik�w u�ywa mo�liwo�ci jeszcze nie obs�ugiwanych w tym wydaniu.\n"
-"Prosz� uruchomi� nowsz� wersj� xfs_repair.\n"
+"Ten system plików używa możliwości jeszcze nie obsługiwanych w tym wydaniu.\n"
+"Proszę uruchomić nowszą wersję xfs_repair.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:161
 #, c-format
@@ -9108,7 +9108,7 @@ msgstr "UWAGA: nieznana wersja superbloku %d\n"
 
 #: ../repair/versions.c:164
 msgid "This filesystem contains features not understood by this program.\n"
-msgstr "Ten system plik�w zawiera cech� nie rozumian� przez ten program.\n"
+msgstr "Ten system plików zawiera cechę nie rozumianą przez ten program.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:172
 msgid ""
@@ -9118,7 +9118,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "UWAGA: zabroniono superblock-feature-bits-allowed, ale ten\n"
 "\tsuperblok ma ustawione bity cech. Superblok zostanie zdegradowany.\n"
-"\tMo�e to spowodowa� utrat� metadanych systemu plik�w.\n"
+"\tMoże to spowodować utratę metadanych systemu plików.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:177
 msgid ""
@@ -9128,8 +9128,8 @@ msgid ""
 "\tmeta-data.\n"
 msgstr ""
 "UWAGA: zabroniono superblock-feature-bits-allowed, ale ten\n"
-"\tsuperblok ma ustawione bity cech. Superblok zosta�by zdegradowany.\n"
-"\tMog�oby to spowodowa� utrat� metadanych systemu plik�w.\n"
+"\tsuperblok ma ustawione bity cech. Superblok zostałby zdegradowany.\n"
+"\tMogłoby to spowodować utratę metadanych systemu plików.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:191
 msgid ""
@@ -9137,9 +9137,9 @@ msgid ""
 "\thas attributes. The filesystem will be downgraded and\n"
 "\tall attributes will be removed.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania atrybut�w, ale ten system plik�w zawiera\n"
-"\tatrybuty. System plik�w zostanie zdegradowany, a wszystkie\n"
-"\tatrybuty usuni�te.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania atrybutów, ale ten system plików zawiera\n"
+"\tatrybuty. System plików zostanie zdegradowany, a wszystkie\n"
+"\tatrybuty usunięte.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:196
 msgid ""
@@ -9147,9 +9147,9 @@ msgid ""
 "\thas attributes. The filesystem would be downgraded and\n"
 "\tall attributes would be removed.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania atrybut�w, ale ten system plik�w zawiera\n"
-"\tatrybuty. System plik�w zosta�by zdegradowany, a wszystkie\n"
-"\tatrybuty usuni�te.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania atrybutów, ale ten system plików zawiera\n"
+"\tatrybuty. System plików zostałby zdegradowany, a wszystkie\n"
+"\tatrybuty usunięte.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:209
 msgid ""
@@ -9157,9 +9157,9 @@ msgid ""
 "\thas attributes. The filesystem will be downgraded and\n"
 "\tall attr2 attributes will be removed.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania atrybut�w attr2, ale ten system plik�w\n"
-"\tzawiera atrybuty. System plik�w zostanie zdegradowany, a wszystkie\n"
-"\tatrybuty attr2 usuni�te.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania atrybutów attr2, ale ten system plików\n"
+"\tzawiera atrybuty. System plików zostanie zdegradowany, a wszystkie\n"
+"\tatrybuty attr2 usunięte.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:214
 msgid ""
@@ -9167,9 +9167,9 @@ msgid ""
 "\thas attributes. The filesystem would be downgraded and\n"
 "\tall attr2 attributes would be removed.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania atrybut�w attr2, ale ten system plik�w\n"
-"\tzawiera atrybuty. System plik�w zosta�by zdegradowany, a wszystkie\n"
-"\tatrybuty attr2 usuni�te.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania atrybutów attr2, ale ten system plików\n"
+"\tzawiera atrybuty. System plików zostałby zdegradowany, a wszystkie\n"
+"\tatrybuty attr2 usunięte.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:227
 msgid ""
@@ -9178,11 +9178,11 @@ msgid ""
 "\tall version 2 inodes will be converted to version 1 inodes.\n"
 "\tThis may cause some hard links to files to be destroyed\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania i-w�z��w w wersji 2, ale ten system plik�w\n"
-"\tzawiera i-w�z�y w wersji 2. System plik�w zostanie zdegradowany,\n"
-"\ta wszystkie i-w�z�y w wersji 2 zostan� przekonwertowane do wersji 1.\n"
-"\tMo�e to spowodowa� zniszczenie niekt�rych twardych dowi�za� do\n"
-"\tplik�w.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania i-węzłów w wersji 2, ale ten system plików\n"
+"\tzawiera i-węzły w wersji 2. System plików zostanie zdegradowany,\n"
+"\ta wszystkie i-węzły w wersji 2 zostaną przekonwertowane do wersji 1.\n"
+"\tMoże to spowodować zniszczenie niektórych twardych dowiązań do\n"
+"\tplików.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:233
 msgid ""
@@ -9191,11 +9191,11 @@ msgid ""
 "\tall version 2 inodes would be converted to version 1 inodes.\n"
 "\tThis might cause some hard links to files to be destroyed\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania i-w�z��w w wersji 2, ale ten system plik�w\n"
-"\tzawiera i-w�z�y w wersji 2. System plik�w zosta�by zdegradowany,\n"
-"\ta wszystkie i-w�z�y w wersji 2 zosta�yby przekonwertowane do\n"
-"\twersji 1. Mog�oby to spowodowa� zniszczenie niekt�rych twardych\n"
-"\tdowi�za� do plik�w.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania i-węzłów w wersji 2, ale ten system plików\n"
+"\tzawiera i-węzły w wersji 2. System plików zostałby zdegradowany,\n"
+"\ta wszystkie i-węzły w wersji 2 zostałyby przekonwertowane do\n"
+"\twersji 1. Mogłoby to spowodować zniszczenie niektórych twardych\n"
+"\tdowiązań do plików.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:247
 msgid ""
@@ -9203,9 +9203,9 @@ msgid ""
 "\thas quotas. The filesystem will be downgraded and\n"
 "\tall quota information will be removed.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania limit�w (quot), ale ten system plik�w\n"
-"\tzawiera limity. System plik�w zostanie zdegradowany, a wszystkie\n"
-"\tinformacje o limitach usuni�te.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania limitów (quot), ale ten system plików\n"
+"\tzawiera limity. System plików zostanie zdegradowany, a wszystkie\n"
+"\tinformacje o limitach usunięte.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:252
 msgid ""
@@ -9213,9 +9213,9 @@ msgid ""
 "\thas quotas. The filesystem would be downgraded and\n"
 "\tall quota information would be removed.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania limit�w (quot), ale ten system plik�w\n"
-"\tzawiera limity. System plik�w zosta�by zdegradowany, a wszystkie\n"
-"\tinformacje o limitach usuni�te.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania limitów (quot), ale ten system plików\n"
+"\tzawiera limity. System plików zostałby zdegradowany, a wszystkie\n"
+"\tinformacje o limitach usunięte.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:276
 msgid ""
@@ -9223,9 +9223,9 @@ msgid ""
 "\thas aligned inodes. The filesystem will be downgraded.\n"
 "\tThis will permanently degrade the performance of this filesystem.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania wyr�wnanych i-w�z��w, ale ten system plik�w\n"
-"\tzawiera wyr�wnane i-w�z�y. System plik�w zostanie zdegradowany.\n"
-"\tTrwale zdegraduje to wydajno�� tego systemu plik�w.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania wyrównanych i-węzłów, ale ten system plików\n"
+"\tzawiera wyrównane i-węzły. System plików zostanie zdegradowany.\n"
+"\tTrwale zdegraduje to wydajność tego systemu plików.\n"
 
 #: ../repair/versions.c:281
 msgid ""
@@ -9233,9 +9233,9 @@ msgid ""
 "\thas aligned inodes. The filesystem would be downgraded.\n"
 "\tThis would permanently degrade the performance of this filesystem.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: zabroniono u�ywania wyr�wnanych i-w�z��w, ale ten system plik�w\n"
-"\tzawiera wyr�wnane i-w�z�y. System plik�w zosta�by zdegradowany.\n"
-"\tTrwale zdegradowa�oby to wydajno�� tego systemu plik�w.\n"
+"UWAGA: zabroniono używania wyrównanych i-węzłów, ale ten system plików\n"
+"\tzawiera wyrównane i-węzły. System plików zostałby zdegradowany.\n"
+"\tTrwale zdegradowałoby to wydajność tego systemu plików.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:89
 #, c-format
@@ -9257,120 +9257,120 @@ msgid ""
 " -d      Repair dangerously.\n"
 " -V      Reports version and exits.\n"
 msgstr ""
-"Sk�adnia: %s [opcje] urz�dzenie\n"
+"Składnia: %s [opcje] urządzenie\n"
 "\n"
 "Opcje:\n"
-" -f      Urz�dzenie jest plikiem\n"
-" -L      Wymuszenie wyzerowania logu. Wykonywa� tylko w 
ostateczno�ci.\n"
-" -l urz_logu Okre�lenie urz�dzenia z zewn�trznym logiem.\n"
-" -m maks_pam Maksymalna ilo�� pami�ci do u�ycia w megabajtach.\n"
-" -n      Tryb bez modyfikacji, tylko sprawdzenie systemu plik�w.\n"
-" -P      Wy��czenie prefetch.\n"
-" -r urz_rt  Okre�lenie urz�dzenia z sekcj� realtime.\n"
-" -v      Szczeg��owe wyj�cie.\n"
-" -c podopcje Zmiana parametr�w systemu plik�w przy u�yciu xfs_admina.\n"
-" -o podopcje Zmiana domy�lnego zachowania, wi�cej na stronie manuala.\n"
-" -t czas   Okres informowania o post�pach w minutach.\n"
-" -d      Naprawianie w spos�b niebezpieczny.\n"
-" -V      Wypisanie informacji o wersji i zako�czenie.\n"
+" -f      Urządzenie jest plikiem\n"
+" -L      Wymuszenie wyzerowania logu. Wykonywać tylko w 
ostateczności.\n"
+" -l urz_logu Określenie urządzenia z zewnętrznym logiem.\n"
+" -m maks_pam Maksymalna ilość pamięci do użycia w megabajtach.\n"
+" -n      Tryb bez modyfikacji, tylko sprawdzenie systemu plików.\n"
+" -P      Wyłączenie prefetch.\n"
+" -r urz_rt  Określenie urządzenia z sekcją realtime.\n"
+" -v      Szczegółowe wyjście.\n"
+" -c podopcje Zmiana parametrów systemu plików przy użyciu xfs_admina.\n"
+" -o podopcje Zmiana domyślnego zachowania, więcej na stronie manuala.\n"
+" -t czas   Okres informowania o postępach w minutach.\n"
+" -d      Naprawianie w sposób niebezpieczny.\n"
+" -V      Wypisanie informacji o wersji i zakończenie.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:115
 msgid "no error"
-msgstr "brak b��du"
+msgstr "brak błędu"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:116
 msgid "bad magic number"
-msgstr "b��dna liczba magiczna"
+msgstr "błędna liczba magiczna"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:117
 msgid "bad blocksize field"
-msgstr "b��dne pole blocksize"
+msgstr "błędne pole blocksize"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:118
 msgid "bad blocksize log field"
-msgstr "b��dne pole logu blocksize"
+msgstr "błędne pole logu blocksize"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:119
 msgid "bad or unsupported version"
-msgstr "b��dna lub nie obs�ugiwana wersja"
+msgstr "błędna lub nie obsługiwana wersja"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:121
 msgid "filesystem mkfs-in-progress bit set"
-msgstr "ustawiony bit mkfs-in-progress systemu plik�w"
+msgstr "ustawiony bit mkfs-in-progress systemu plików"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:123
 msgid "inconsistent filesystem geometry information"
-msgstr "niesp�jne informacje o geometrii systemu plik�w"
+msgstr "niespójne informacje o geometrii systemu plików"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:125
 msgid "bad inode size or inconsistent with number of inodes/block"
-msgstr "b��dny rozmiar i-w�z�a lub niesp�jno�� z liczb� i-w�z��w/blok"
+msgstr "błędny rozmiar i-węzła lub niespójność z liczbą i-węzłów/blok"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:126
 msgid "bad sector size"
-msgstr "b��dny rozmiar sektora"
+msgstr "błędny rozmiar sektora"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:128
 msgid "AGF geometry info conflicts with filesystem geometry"
-msgstr "informacje o geometrii AGF s� w konflikcie z geometri� systemu plik�w"
+msgstr "informacje o geometrii AGF są w konflikcie z geometrią systemu plików"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:130
 msgid "AGI geometry info conflicts with filesystem geometry"
-msgstr "informacje o geometrii AGI s� w konflikcie z geometri� systemu plik�w"
+msgstr "informacje o geometrii AGI są w konflikcie z geometrią systemu plików"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:132
 msgid "AG superblock geometry info conflicts with filesystem geometry"
-msgstr "informacje o geometrii superbloku AG s� w konflikcie z geometri� 
systemu plik�w"
+msgstr "informacje o geometrii superbloku AG są w konflikcie z geometrią 
systemu plików"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:133
 msgid "attempted to perform I/O beyond EOF"
-msgstr "pr�bowano wykona� operacj� we/wy poza ko�cem pliku"
+msgstr "próbowano wykonać operację we/wy poza końcem pliku"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:135
 msgid "inconsistent filesystem geometry in realtime filesystem component"
-msgstr "niesp�jna geometria systemu plik�w w sk�adniku realtime"
+msgstr "niespójna geometria systemu plików w składniku realtime"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:137
 msgid "maximum indicated percentage of inodes > 100%"
-msgstr "okre�lono maksymalny procent i-w�z��w > 100%"
+msgstr "określono maksymalny procent i-węzłów > 100%"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:139
 msgid "inconsistent inode alignment value"
-msgstr "niesp�jna warto�� wyr�wnania i-w�z�a"
+msgstr "niespójna wartość wyrównania i-węzła"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:141
 msgid "not enough secondary superblocks with matching geometry"
-msgstr "za ma�o zapasowych superblok�w o pasuj�cej geometrii"
+msgstr "za mało zapasowych superbloków o pasującej geometrii"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:143
 msgid "bad stripe unit in superblock"
-msgstr "b��dna jednostka pasa w superbloku"
+msgstr "błędna jednostka pasa w superbloku"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:145
 msgid "bad stripe width in superblock"
-msgstr "b��dna szeroko�� pasa w superbloku"
+msgstr "błędna szerokość pasa w superbloku"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:147
 msgid "bad shared version number in superblock"
-msgstr "b��dny numer wersji wsp��dzielenia w superbloku"
+msgstr "błędny numer wersji współdzielenia w superbloku"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:152
 #, c-format
 msgid "bad error code - %d\n"
-msgstr "b��dny kod b��du - %d\n"
+msgstr "błędny kod błędu - %d\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:160
 #, c-format
 msgid "-%c %s option cannot have a value\n"
-msgstr "opcja -%c %s nie przyjmuje warto�ci\n"
+msgstr "opcja -%c %s nie przyjmuje wartości\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:256
 msgid "-o bhash option cannot be used with -m option\n"
-msgstr "opcja -o bhash nie mo�e by� u�yta wraz z opcj� -m\n"
+msgstr "opcja -o bhash nie może być użyta wraz z opcją -m\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:305
 msgid "-m option cannot be used with -o bhash option\n"
-msgstr "opcja -m nie mo�e by� u�yta wraz z opcj� -o bhash\n"
+msgstr "opcja -m nie może być użyta wraz z opcją -o bhash\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:359
 #, c-format
@@ -9379,52 +9379,52 @@ msgid ""
 "fatal error -- "
 msgstr ""
 "\n"
-"b��d krytyczny - "
+"błąd krytyczny - "
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:461
 #, c-format
 msgid "sb root inode value %llu %sinconsistent with calculated value %lu\n"
-msgstr "warto�� i-w�z�a g��wnego superbloku %llu %sniesp�jna z obliczon� 
warto�ci� %lu\n"
+msgstr "wartość i-węzła głównego superbloku %llu %sniespójna z obliczoną 
wartością %lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:468
 #, c-format
 msgid "resetting superblock root inode pointer to %lu\n"
-msgstr "przestawiono wska�nik i-w�z�a g��wnego superbloku na %lu\n"
+msgstr "przestawiono wskaźnik i-węzła głównego superbloku na %lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:472
 #, c-format
 msgid "would reset superblock root inode pointer to %lu\n"
-msgstr "wska�nik i-w�z�a g��wnego superbloku zosta�by przestawiony na %lu\n"
+msgstr "wskaźnik i-węzła głównego superbloku zostałby przestawiony na %lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:484
 #, c-format
 msgid "sb realtime bitmap inode %llu %sinconsistent with calculated value 
%lu\n"
-msgstr "i-w�ze� bitmapy realtime superbloku %llu %sniesp�jny z obliczon� 
warto�ci� %lu\n"
+msgstr "i-węzeł bitmapy realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczoną 
wartością %lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:491
 #, c-format
 msgid "resetting superblock realtime bitmap ino pointer to %lu\n"
-msgstr "przestawiono wska�nik i-w�z�a bitmapy realtime superbloku na %lu\n"
+msgstr "przestawiono wskaźnik i-węzła bitmapy realtime superbloku na %lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:495
 #, c-format
 msgid "would reset superblock realtime bitmap ino pointer to %lu\n"
-msgstr "wska�nik i-w�z�a bitmapy realtime superbloku zosta�by przestawiony na 
%lu\n"
+msgstr "wskaźnik i-węzła bitmapy realtime superbloku zostałby przestawiony na 
%lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:507
 #, c-format
 msgid "sb realtime summary inode %llu %sinconsistent with calculated value 
%lu\n"
-msgstr "i-w�ze� opisu realtime superbloku %llu %sniesp�jny z obliczon� 
warto�ci� %lu\n"
+msgstr "i-węzeł opisu realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczoną 
wartością %lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:514
 #, c-format
 msgid "resetting superblock realtime summary ino pointer to %lu\n"
-msgstr "przestawiono wska�nik i-w�z�a opisu realtime superbloku na %lu\n"
+msgstr "przestawiono wskaźnik i-węzła opisu realtime superbloku na %lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:518
 #, c-format
 msgid "would reset superblock realtime summary ino pointer to %lu\n"
-msgstr "wska�nik i-w�z�a opisu realtime superbloku zosta�by przestawiony na 
%lu\n"
+msgstr "wskaźnik i-węzła opisu realtime superbloku zostałby przestawiony na 
%lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:566
 msgid ""
@@ -9432,19 +9432,19 @@ msgid ""
 "Cannot proceed further in no_modify mode.\n"
 "Exiting now.\n"
 msgstr ""
-"G��wny superblok zosta�by zmodyfikowany.\n"
-"Nie mo�na kontynuowa� w trybie bez modyfikacji.\n"
-"Zako�czono.\n"
+"Główny superblok zostałby zmodyfikowany.\n"
+"Nie można kontynuować w trybie bez modyfikacji.\n"
+"Zakończono.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:582
 #, c-format
 msgid "%s: cannot repair this filesystem. Sorry.\n"
-msgstr "%s: niestety nie mo�na naprawi� tego systemu plik�w.\n"
+msgstr "%s: niestety nie można naprawić tego systemu plików.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:607
 #, c-format
 msgid "    - reporting progress in intervals of %s\n"
-msgstr "    - informowanie o post�pie w odst�pach %s\n"
+msgstr "    - informowanie o postępie w odstępach %s\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:653
 #, c-format
@@ -9454,97 +9454,97 @@ msgstr "    - max_mem = %lu, icount = %llu, imem = 
%llu, dblock = %llu, dmem
 #: ../repair/xfs_repair.c:666
 #, c-format
 msgid "Required memory for repair is greater that the maximum specified with 
the -m option. Please increase it to at least %lu.\n"
-msgstr "Pami�� wymagana do naprawy przekracza maksimum okre�lone opcj� -m. 
Prosz� j� zwi�kszy� do co najmniej %lu.\n"
+msgstr "Pamięć wymagana do naprawy przekracza maksimum określone opcją -m. 
Proszę ją zwiększyć do co najmniej %lu.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:684
 #, c-format
 msgid "    - block cache size set to %d entries\n"
-msgstr "    - rozmiar bufora bloku ustawiony na %d wpis�w\n"
+msgstr "    - rozmiar bufora bloku ustawiony na %d wpisów\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:708
 msgid "Found unsupported filesystem features. Exiting now.\n"
-msgstr "Znaleziono nie obs�ugiwane cechy systemu plik�w. Zako�czono.\n"
+msgstr "Znaleziono nie obsługiwane cechy systemu plików. Zakończono.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:726
 #, c-format
 msgid "No modify flag set, skipping phase 5\n"
-msgstr "Ustawiono flag� braku modyfikacji, pomini�to faz� 5\n"
+msgstr "Ustawiono flagę braku modyfikacji, pominięto fazę 5\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:740
 msgid "Inode allocation btrees are too corrupted, skipping phases 6 and 7\n"
-msgstr "B-drzewa alokacji i-w�z��w s� zbyt uszkodzone, pomini�to fazy 6 i 7\n"
+msgstr "B-drzewa alokacji i-węzłów są zbyt uszkodzone, pominięto fazy 6 i 7\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:746
 msgid "Warning: no quota inodes were found. Quotas disabled.\n"
-msgstr "Uwaga: nie znaleziono i-w�z��w limit�w (quot). Limity wy��czone.\n"
+msgstr "Uwaga: nie znaleziono i-węzłów limitów (quot). Limity wyłączone.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:749
 msgid "Warning: no quota inodes were found. Quotas would be disabled.\n"
-msgstr "Uwaga: nie znaleziono i-w�z��w limit�w (quot). Limity zosta�yby 
wy��czone.\n"
+msgstr "Uwaga: nie znaleziono i-węzłów limitów (quot). Limity zostałyby 
wyłączone.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:754
 msgid "Warning: quota inodes were cleared. Quotas disabled.\n"
-msgstr "Uwaga: i-w�z�y limit�w (quot) by�y wyczyszczone. Limity wy��czone.\n"
+msgstr "Uwaga: i-węzły limitów (quot) były wyczyszczone. Limity wyłączone.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:757
 msgid "Warning: quota inodes would be cleared. Quotas would be disabled.\n"
-msgstr "Uwaga: i-w�z�y limit�w (quot) zosta�yby wyczyszczone. Limity zosta�yby 
wy��czone.\n"
+msgstr "Uwaga: i-węzły limitów (quot) zostałyby wyczyszczone. Limity zostałyby 
wyłączone.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:763
 msgid ""
 "Warning: user quota information was cleared.\n"
 "User quotas can not be enforced until limit information is recreated.\n"
 msgstr ""
-"Uwaga: informacje o limitach u�ytkownik�w by�y wyczyszczone.\n"
-"Limity u�ytkownik�w nie mog� by� wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
+"Uwaga: informacje o limitach użytkowników były wyczyszczone.\n"
+"Limity użytkowników nie mogą być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:767
 msgid ""
 "Warning: user quota information would be cleared.\n"
 "User quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
 msgstr ""
-"Uwaga: informacje o limitach u�ytkownik�w zosta�yby wyczyszczone.\n"
-"Limity u�ytkownik�w nie mog�yby by� wymuszone do czasu odtworzenia 
informacji.\n"
+"Uwaga: informacje o limitach użytkowników zostałyby wyczyszczone.\n"
+"Limity użytkowników nie mogłyby być wymuszone do czasu odtworzenia 
informacji.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:775
 msgid ""
 "Warning: group quota information was cleared.\n"
 "Group quotas can not be enforced until limit information is recreated.\n"
 msgstr ""
-"Uwaga: informacje o limitach grup by�y wyczyszczone.\n"
-"Limity grup nie mog� by� wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
+"Uwaga: informacje o limitach grup były wyczyszczone.\n"
+"Limity grup nie mogą być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:779
 msgid ""
 "Warning: group quota information would be cleared.\n"
 "Group quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
 msgstr ""
-"Uwaga: informacje o limitach grup zosta�yby wyczyszczone.\n"
-"Limity grup nie mog�yby by� wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
+"Uwaga: informacje o limitach grup zostałyby wyczyszczone.\n"
+"Limity grup nie mogłyby być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:787
 msgid ""
 "Warning: project quota information was cleared.\n"
 "Project quotas can not be enforced until limit information is recreated.\n"
 msgstr ""
-"Uwaga: informacje o limitach projekt�w by�y wyczyszczone.\n"
-"Limity projekt�w nie mog� by� wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
+"Uwaga: informacje o limitach projektów były wyczyszczone.\n"
+"Limity projektów nie mogą być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:791
 msgid ""
 "Warning: project quota information would be cleared.\n"
 "Project quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
 msgstr ""
-"Uwaga: informacje o limitach projekt�w zosta�yby wyczyszczone.\n"
-"Limity projekt�w nie mog�yby by� wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
+"Uwaga: informacje o limitach projektów zostałyby wyczyszczone.\n"
+"Limity projektów nie mogłyby być wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:802
 msgid "No modify flag set, skipping filesystem flush and exiting.\n"
-msgstr "Flaga braku modyfikacji ustawiona, pomini�to zrzucanie systemu plik�w, 
zako�czono.\n"
+msgstr "Flaga braku modyfikacji ustawiona, pominięto zrzucanie systemu plików, 
zakończono.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:821
 msgid "Note - quota info will be regenerated on next quota mount.\n"
-msgstr "Uwaga - informacje o limitach zostan� ponownie wygenerowane przy 
nast�pnym montowaniu.\n"
+msgstr "Uwaga - informacje o limitach zostaną ponownie wygenerowane przy 
następnym montowaniu.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:829
 #, c-format
@@ -9552,8 +9552,8 @@ msgid ""
 "Note - stripe unit (%d) and width (%d) fields have been reset.\n"
 "Please set with mount -o sunit=<value>,swidth=<value>\n"
 msgstr ""
-"Uwaga - pola jednostki pasa (%d) i szeroko�ci pasa (%d) zosta�y 
przestawione.\n"
-"Prosz� ustawi� przy u�yciu mount -o sunit=<warto��>,swidth=<warto��>\n"
+"Uwaga - pola jednostki pasa (%d) i szerokości pasa (%d) zostały 
przestawione.\n"
+"Proszę ustawić przy użyciu mount -o sunit=<wartość>,swidth=<wartość>\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:852
 msgid "done\n"
@@ -9562,17 +9562,17 @@ msgstr "gotowe\n"
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:30
 #, c-format
 msgid "%s [-e extsize] [-p] source target\n"
-msgstr "%s [-e rozm_fragmentu] [-p] �r�d�o cel\n"
+msgstr "%s [-e rozm_fragmentu] [-p] źródło cel\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:71
 #, c-format
 msgid "%s: must specify files to copy\n"
-msgstr "%s: trzeba poda� pliki do skopiowania\n"
+msgstr "%s: trzeba podać pliki do skopiowania\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:86
 #, c-format
 msgid "%s: stat64 of %s failed\n"
-msgstr "%s: stat64 na %s nie powiod�o si�\n"
+msgstr "%s: stat64 na %s nie powiodło się\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:93
 #, c-format
@@ -9582,27 +9582,27 @@ msgstr "%s: ostatni argument nie jest katalogiem\n"
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:140
 #, c-format
 msgid "%s: failed stat64 on %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� wykona� stat64 na %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie udało się wykonać stat64 na %s: %s\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:161
 #, c-format
 msgid "%s: %s filesystem has no realtime partition\n"
-msgstr "%s: system plik�w %s nie ma partycji realtime\n"
+msgstr "%s: system plików %s nie ma partycji realtime\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:182 ../rtcp/xfs_rtcp.c:210
 #, c-format
 msgid "%s: open of %s failed: %s\n"
-msgstr "%s: otwarcie %s nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: otwarcie %s nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:199
 #, c-format
 msgid "%s: set attributes on %s failed: %s\n"
-msgstr "%s: ustawienie atrybut�w dla %s nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: ustawienie atrybutów dla %s nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:217
 #, c-format
 msgid "%s: get attributes of %s failed: %s\n"
-msgstr "%s: pobranie atrybut�w %s nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: pobranie atrybutów %s nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:227 ../rtcp/xfs_rtcp.c:262
 #, c-format
@@ -9617,39 +9617,39 @@ msgstr "%s: plik %s ma rozmiar fragmentu %d zamiast 
%d.\n"
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:248 ../rtcp/xfs_rtcp.c:271
 #, c-format
 msgid "%s: open of %s source failed: %s\n"
-msgstr "%s: otwarcie �r�d�a %s nie powiod�o si�: %s\n"
+msgstr "%s: otwarcie źródła %s nie powiodło się: %s\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:285
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't get direct I/O information: %s\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� uzyska� informacji o bezpo�rednim we/wy: %s\n"
+msgstr "%s: nie udało się uzyskać informacji o bezpośrednim we/wy: %s\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:295
 #, c-format
 msgid "%s: extent size %d not a multiple of %d.\n"
-msgstr "%s: rozmiar fragmentu %d nie jest wielokrotno�ci� %d.\n"
+msgstr "%s: rozmiar fragmentu %d nie jest wielokrotnością %d.\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:309
 #, c-format
 msgid "The size of %s is not a multiple of %d.\n"
-msgstr "Rozmiar %s nie jest wielokrotno�ci� %d.\n"
+msgstr "Rozmiar %s nie jest wielokrotnością %d.\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:312
 #, c-format
 msgid "%s will be padded to %lld bytes.\n"
-msgstr "%s: zostanie dope�niony do %lld bajt�w.\n"
+msgstr "%s: zostanie dopełniony do %lld bajtów.\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:318
 #, c-format
 msgid "Use the -p option to pad %s to a size which is a multiple of %d 
bytes.\n"
-msgstr "Mo�na u�y� opcji -p do dope�nienia %s do rozmiaru b�d�cego 
wielokrotno�ci� %d bajt�w.\n"
+msgstr "Można użyć opcji -p do dopełnienia %s do rozmiaru będącego 
wielokrotnością %d bajtów.\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:360
 #, c-format
 msgid "%s: write error: %s\n"
-msgstr "%s: b��d zapisu: %s\n"
+msgstr "%s: błąd zapisu: %s\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:388
 #, c-format
 msgid "%s: could not open %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie uda�o si� otworzy� %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie udało się otworzyć %s: %s\n"
-- 
1.6.1.1

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>