xfs
[Top] [All Lists]

[PATCH 3/3] [PO]: Update Polish translation.

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: [PATCH 3/3] [PO]: Update Polish translation.
From: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>
Date: Thu, 29 Jan 2009 09:16:18 +0100
Cc: arekm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>
In-reply-to: <1233216978-22645-2-git-send-email-arekm@xxxxxxxx>
References: <1233216978-22645-1-git-send-email-arekm@xxxxxxxx> <1233216978-22645-2-git-send-email-arekm@xxxxxxxx>
Signed-off-by: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@xxxxxxxx>
---
 po/pl.po | 2253 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 1374 insertions(+), 879 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 71d5fc0..4d460dc 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfsprogs dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-26 08:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-01-29 09:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-26 20:47+0100\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"
@@ -115,7 +115,7 @@ msgstr "błąd zapewnienia: buf->length = %d, buf->size = 
%d\n"
 msgid "%s: read failure at offset %lld\n"
 msgstr "%s: błąd odczytu pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:543 ../estimate/xfs_estimate.c:141 ../fsr/xfs_fsr.c:243
+#: ../copy/xfs_copy.c:543 ../estimate/xfs_estimate.c:141
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:182 ../io/init.c:180 ../mkfs/xfs_mkfs.c:1361
 #: ../quota/init.c:131 ../repair/xfs_repair.c:322 ../rtcp/xfs_rtcp.c:57
 #, c-format
@@ -172,7 +172,8 @@ msgstr "\t\tWygenerowane kopie mogą być uszkodzone o ile 
źródło nie jest\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:653
 msgid "\t\tunmounted or mounted read-only. Copy proceeding...\n"
-msgstr "\t\todmontowane lub podmontowane tylko do odczytu. Kopiowanie w 
trakcie...\n"
+msgstr ""
+"\t\todmontowane lub podmontowane tylko do odczytu. Kopiowanie w trakcie...\n"
 
 #: ../copy/xfs_copy.c:670
 #, c-format
@@ -347,8 +348,12 @@ msgstr "już jest przypisany wewnętrzny log, nie mogą 
istnieć oba\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:157
 #, c-format
-msgid "directory                bsize  blocks  megabytes  
logsize\n"
-msgstr "katalog                 rozmb  bloków  megabajtów 
rozm.logu\n"
+msgid ""
+"directory                bsize  blocks  megabytes  "
+"logsize\n"
+msgstr ""
+"katalog                 rozmb  bloków  megabajtów rozm."
+"logu\n"
 
 #: ../estimate/xfs_estimate.c:171
 #, c-format
@@ -405,436 +410,6 @@ msgstr "\tz zewnętrznym logiem zajmującym %llu bloków "
 msgid "or about %.1f megabytes\n"
 msgstr "lub około %.1f megabajtów\n"
 
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:216
-#, c-format
-msgid "%s: Stats not yet supported for XFS\n"
-msgstr "%s: statystyki nie są jeszcze obsługiwane dla XFS-a\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:264 ../fsr/xfs_fsr.c:292
-#, c-format
-msgid "%s: could not stat: %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie można wykonać stat: %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:274
-#, c-format
-msgid "%s: cannot read %s\n"
-msgstr "%s: nie można odczytać %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:306
-#, c-format
-msgid "%s: char special not supported: %s\n"
-msgstr "%s: urządzenia znakowe nie są obsługiwane: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:312
-#, c-format
-msgid "%s: cannot defragment: %s: Not XFS\n"
-msgstr "%s: nie można zdefragmentować: %s: to nie jest XFS\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:322
-#, c-format
-msgid "%s: not fsys dev, dir, or reg file, ignoring\n"
-msgstr "%s: nie jest urządzeniem z systemem plików, katalogiem ani zwykłym 
plikiem, zignorowano\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:337
-#, c-format
-msgid ""
-"Usage: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t time] [-p passes] [-f leftf] [-m 
mtab]\n"
-"    %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] xfsdev | dir | file ...\n"
-"\n"
-"Options:\n"
-"    -n       Do nothing, only interesting with -v. Not\n"
-"            effective with in mtab mode.\n"
-"    -s\t\tPrint statistics only.\n"
-"    -g       Print to syslog (default if stdout not a tty).\n"
-"    -t time     How long to run in seconds.\n"
-"    -p passes\tNumber of passes before terminating global re-org.\n"
-"    -f leftoff   Use this instead of %s.\n"
-"    -m mtab     Use something other than /etc/mtab.\n"
-"    -d       Debug, print even more.\n"
-"    -v\t\tVerbose, more -v's more verbose.\n"
-msgstr ""
-"Składnia: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t czas] [-p przebiegi] [-f leftf] [-m 
mtab]\n"
-"     %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] xfsdev | katalog | plik ...\n"
-"\n"
-"Opcje:\n"
-"    -n       Nie robienie niczego, przydatne tylko z -v.\n"
-"            Nieprzydatne w trybie mtab.\n"
-"    -s       Tylko wypisanie statystyk.\n"
-"    -g       Pisanie do sysloga (domyślne jeśli stdout to nie 
tty).\n"
-"    -t czas     Czas działania w sekundach.\n"
-"    -p przebiegi  Liczba przebiegów przed zakończeniem reorganizacji.\n"
-"    -f leftoff   Użycie tego pliku zamiast %s.\n"
-"    -m mtab     Użycie pliku innego niż /etc/mtab.\n"
-"    -d       Diagnostyka, dużo więcej informacji.\n"
-"    -v       Tym więcej szczegółów, im więcej opcji -v.\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:368
-#, c-format
-msgid "could not open mtab file: %s\n"
-msgstr "nie udało się otworzyć pliku mtab: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:374 ../fsr/xfs_fsr.c:406
-#, c-format
-msgid "out of memory: %s\n"
-msgstr "brak pamięci: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:397
-#, c-format
-msgid "Skipping %s: not mounted rw\n"
-msgstr "Pominięto %s: nie zamontowany rw\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:411
-#, c-format
-msgid "out of memory on realloc: %s\n"
-msgstr "brak pamięci przy realloc: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:422
-#, c-format
-msgid "strdup(%s) failed\n"
-msgstr "strdup(%s) nie powiodło się\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:432
-#, c-format
-msgid "no rw xfs file systems in mtab: %s\n"
-msgstr "brak w pliku mtab systemów plików xfs w trybie rw: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:436
-#, c-format
-msgid "Found %d mounted, writable, XFS filesystems\n"
-msgstr "Liczba znalezionych zamontowanych, zapisywalnych systemów plików XFS: 
%d\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:466
-#, c-format
-msgid "%s: open failed\n"
-msgstr "%s: open nie powiodło się\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:481
-#, c-format
-msgid "Can't use %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
-msgstr "Nie można użyć %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:501
-#, c-format
-msgid "could not read %s, starting with %s\n"
-msgstr "nie można odczytać %s, rozpoczęcie z %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:538
-#, c-format
-msgid "START: pass=%d ino=%llu %s %s\n"
-msgstr "START: przebieg=%d i-węzeł=%llu %s %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:555
-#, c-format
-msgid "Completed all %d passes\n"
-msgstr "Zakończono wszystkie przebiegi w liczbie %d\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:565
-msgid "couldn't fork sub process:"
-msgstr "nie udało się uruchomić podprocesu:"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:602
-#, c-format
-msgid "open(%s) failed: %s\n"
-msgstr "open(%s) nie powiodło się: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:609
-#, c-format
-msgid "write(%s) failed: %s\n"
-msgstr "write(%s) nie powiodło się: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:616
-#, c-format
-msgid "%s startpass %d, endpass %d, time %d seconds\n"
-msgstr "%s pocz. przebieg %d, końc. przebieg %d, czas %d sekund\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:638
-#, c-format
-msgid "%s start inode=%llu\n"
-msgstr "%s pocz. i-węzeł=%llu\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:643
-#, c-format
-msgid "unable to get handle: %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się uzyskać uchwytu: %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:649
-#, c-format
-msgid "unable to open: %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się otworzyć: %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:655
-#, c-format
-msgid "Skipping %s: could not get XFS geometry\n"
-msgstr "Pominięto %s: nie można odczytać geometrii XFS\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:687
-#, c-format
-msgid "could not open: inode %llu\n"
-msgstr "nie udało się otworzyć: i-węzeł %llu\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:717
-#, c-format
-msgid "%s: xfs_bulkstat: %s\n"
-msgstr "%s: xfs_bulkstat: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:743
-#, c-format
-msgid "%s: Directory defragmentation not supported\n"
-msgstr "%s: Defragmentacja katalogów nie jest obsługiwana\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:762
-#, c-format
-msgid "unable to construct sys handle for %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się utworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:773
-#, c-format
-msgid "unable to open sys handle for %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:779
-#, c-format
-msgid "unable to get bstat on %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się uzyskać bstat na %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:787
-#, c-format
-msgid "unable to open handle %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:795
-#, c-format
-msgid "Unable to get geom on fs for: %s\n"
-msgstr "Nie udało się odczytać geometrii systemu plików dla: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:844
-#, c-format
-msgid "sync failed: %s: %s\n"
-msgstr "sync nie powiodło się: %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:850
-#, c-format
-msgid "%s: zero size, ignoring\n"
-msgstr "%s: zerowy rozmiar, zignorowano\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:869
-#, c-format
-msgid "locking check failed: %s\n"
-msgstr "sprawdzenie blokowania nie powiodło się: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:876
-#, c-format
-msgid "mandatory lock: %s: ignoring\n"
-msgstr "obowiązkowa blokada: %s: zignorowano\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:889
-#, c-format
-msgid "unable to get fs stat on %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się uzyskać stat fs na %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:896
-#, c-format
-msgid "insufficient freespace for: %s: size=%lld: ignoring\n"
-msgstr "niewystarczająca ilość miejsca dla: %s: rozmiar=%lld: zignorowano\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:903
-#, c-format
-msgid "failed to get inode attrs: %s\n"
-msgstr "nie udało się uzyskać atrybutów i-węzła: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:908
-#, c-format
-msgid "%s: immutable/append, ignoring\n"
-msgstr "%s: niezmienny/tylko do dołączania, zignorowano\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:913
-#, c-format
-msgid "%s: marked as don't defrag, ignoring\n"
-msgstr "%s: oznaczony jako nie do defragmentacji, zignorowano\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:919
-#, c-format
-msgid "cannot get realtime geometry for: %s\n"
-msgstr "nie można uzyskać geometrii realtime dla: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:924
-#, c-format
-msgid "low on realtime free space: %s: ignoring file\n"
-msgstr "mało wolnego miejsca realtime: %s: plik zignorowany\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:931
-#, c-format
-msgid "cannot open: %s: Permission denied\n"
-msgstr "nie można otworzyć: %s: brak uprawnień\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:985
-#, c-format
-msgid "%s already fully defragmented.\n"
-msgstr "%s jest już całkowicie zdefragmentowany.\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:990
-#, c-format
-msgid "%s extents=%d can_save=%d tmp=%s\n"
-msgstr "%s extents=%d can_save=%d tmp=%s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:996
-#, c-format
-msgid "could not open tmp file: %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się otworzyć pliku tymczasowego: %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1005
-#, c-format
-msgid "could not set ATTR on tmp: %s:\n"
-msgstr "nie udało się ustawić ATTR na tmp: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1010
-#, c-format
-msgid "%s set temp attr\n"
-msgstr "%s ustawianie atrybutów pliku tymczasowego\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1016
-#, c-format
-msgid "could not set inode attrs on tmp: %s\n"
-msgstr "nie udało się ustawić atrybutów i-węzła na tmp: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1024
-#, c-format
-msgid "could not get DirectIO info on tmp: %s\n"
-msgstr "nie udało się uzyskać informacji o bezpośrednim we/wy na tmp: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1040
-#, c-format
-msgid "DEBUG: fsize=%lld blsz_dio=%d d_min=%d d_max=%d pgsz=%d\n"
-msgstr "DEBUG: fsize=%lld blsz_dio=%d d_min=%d d_max=%d pgsz=%d\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1047
-#, c-format
-msgid "could not allocate buf: %s\n"
-msgstr "nie udało się przydzielić bufora: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1058
-#, c-format
-msgid "could not open fragfile: %s : %s\n"
-msgstr "nie udało się otworzyć pliku frag: %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1075
-#, c-format
-msgid "could not trunc tmp %s\n"
-msgstr "nie udało się uciąć tmp %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1090
-#, c-format
-msgid "could not pre-allocate tmp space: %s\n"
-msgstr "nie udało się wstępnie przydzielić miejsca tmp: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1101
-msgid "Couldn't rewind on temporary file\n"
-msgstr "Nie udało się przewinąć pliku tymczasowego\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1110
-#, c-format
-msgid "Temporary file has %d extents (%d in original)\n"
-msgstr "Plik tymczasowy ma fragmentów: %d (%d w oryginale)\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1113
-#, c-format
-msgid "No improvement will be made (skipping): %s\n"
-msgstr "Nie nastąpi poprawa (pominięto): %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1157
-#, c-format
-msgid "bad read of %d bytes from %s: %s\n"
-msgstr "błędny odczyt %d bajtów z %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1161 ../fsr/xfs_fsr.c:1195
-#, c-format
-msgid "bad write of %d bytes to %s: %s\n"
-msgstr "błędny zapis %d bajtów do %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1178
-#, c-format
-msgid "bad write2 of %d bytes to %s: %s\n"
-msgstr "błędny zapis 2 %d bajtów do %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1183
-#, c-format
-msgid "bad copy to %s\n"
-msgstr "błędna kopia do %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1218
-#, c-format
-msgid "failed to fchown tmpfile %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się wykonać fchown na pliku tymczasowym %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1229
-#, c-format
-msgid "%s: file type not supported\n"
-msgstr "%s: tym pliku nie obsługiwany\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1233
-#, c-format
-msgid "%s: file modified defrag aborted\n"
-msgstr "%s: plik zmodyfikowany, defragmentacja przerwana\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1238
-#, c-format
-msgid "%s: file busy\n"
-msgstr "%s: plik zajęty\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1240
-#, c-format
-msgid "XFS_IOC_SWAPEXT failed: %s: %s\n"
-msgstr "XFS_IOC_SWAPEXT nie powiodło się: %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1249
-#, c-format
-msgid "extents before:%d after:%d %s %s\n"
-msgstr "fragmentów przed: %d po: %d %s %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1275
-#, c-format
-msgid "tmp file name too long: %s\n"
-msgstr "nazwa pliku tymczasowego zbyt długa: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1324
-#, c-format
-msgid "realloc failed: %s\n"
-msgstr "realloc nie powiodło się: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1337
-#, c-format
-msgid "malloc failed: %s\n"
-msgstr "malloc nie powiodło się: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1367
-#, c-format
-msgid "failed reading extents: inode %llu"
-msgstr "nie udało się odczytać fragmentów: i-węzeł %llu"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1417
-msgid "failed reading extents"
-msgstr "nie udało się odczytać fragmentów"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1534 ../fsr/xfs_fsr.c:1548
-#, c-format
-msgid "tmpdir already exists: %s\n"
-msgstr "katalog tymczasowy już istnieje: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1537
-#, c-format
-msgid "could not create tmpdir: %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1550
-#, c-format
-msgid "cannot create tmpdir: %s: %s\n"
-msgstr "nie można utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
-
-#: ../fsr/xfs_fsr.c:1588 ../fsr/xfs_fsr.c:1596
-#, c-format
-msgid "could not remove tmpdir: %s: %s\n"
-msgstr "nie udało się usunąć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
-
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:34
 #, c-format
 msgid ""
@@ -923,7 +498,8 @@ msgstr "%s: podany plik [\"%s\"] nie jest na systemie 
plików XFS\n"
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:233
 #, c-format
 msgid "%s: cannot determine geometry of filesystem mounted at %s: %s\n"
-msgstr "%s: nie można określić geometrii systemu plików podmontowanego pod %s: 
%s\n"
+msgstr ""
+"%s: nie można określić geometrii systemu plików podmontowanego pod %s: %s\n"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:268
 #, c-format
@@ -1076,7 +652,8 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wyświetlanie zbioru rozszerzonych flag i-węzłów związanych z bieżącym 
plikiem\n"
+" wyświetlanie zbioru rozszerzonych flag i-węzłów związanych z bieżącym "
+"plikiem\n"
 "\n"
 " Każda flaga jest wyświetlana jako pojedynczy znak, w tej kolejności:\n"
 " r - dane pliku są zapisane w sekcji realtime\n"
@@ -1089,16 +666,20 @@ msgstr ""
 " t - wpisy tworzone w tym katalogu mają domyślnie ustawiony bit realtime\n"
 " P - wpisy tworzone w tym katalogu mają domyślnie ID projektu rodzica\n"
 " n - w tym katalogu nie można tworzyć dowiązań symbolicznych\n"
-" e - dla plików nie-realtime - przestrzeganie wartości rozmiaru fragmentu 
i-węzła\n"
+" e - dla plików nie-realtime - przestrzeganie wartości rozmiaru fragmentu i-"
+"węzła\n"
 " E - wpisy tworzone w tym katalogu dziedziczą wartość rozmiaru fragmentu\n"
 " f - nie uwzględnianie tego pliku przy defragmentacji systemu plików\n"
 " S - włączenie przydzielania strumieni plikowych dla tego katalogu\n"
 "\n"
 " Opcje:\n"
-" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
-" -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale wypisywanie atrybutów tylko 
katalogów\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest "
+"katalogiem)\n"
+" -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale wypisywanie atrybutów tylko "
+"katalogów\n"
 " -a - pokazywanie wszystkich flag, które można ustawić, obok ustawionych\n"
-" -v - tryb szczegółowy; pokazywanie długich nazw flag zamiast pojedynczych 
znaków\n"
+" -v - tryb szczegółowy; pokazywanie długich nazw flag zamiast pojedynczych "
+"znaków\n"
 "\n"
 
 #: ../io/attr.c:90
@@ -1126,7 +707,8 @@ msgid ""
 " +/-E -- set/clear the extent-size inheritance flag\n"
 " +/-f -- set/clear the no-defrag flag\n"
 " +/-S -- set/clear the filestreams allocator flag\n"
-" Note1: user must have certain capabilities to modify 
immutable/append-only.\n"
+" Note1: user must have certain capabilities to modify immutable/append-"
+"only.\n"
 " Note2: immutable/append-only files cannot be deleted; removing these files\n"
 "    requires the immutable/append-only flag to be cleared first.\n"
 " Note3: the realtime flag can only be set if the filesystem has a realtime\n"
@@ -1140,7 +722,8 @@ msgstr ""
 " 'chattr +a' - ustawia flagę tylko do dopisywania\n"
 " 'chattr -a' - zdejmuje flagę tylko do dopisywania\n"
 "\n"
-" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest "
+"katalogiem)\n"
 " -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale zmiana atrybutów tylko katalogów\n"
 " +/-r - ustawienie/zdjęcie flagi realtime\n"
 " +/-i - ustawienie/zdjęcie flagi immutable (niezmienności)\n"
@@ -1157,7 +740,8 @@ msgstr ""
 " +/-S - ustawienie/zdjęcie flagi przydzielania strumieni plikowych\n"
 " Uwaga1: użytkownik musi mieć pewne uprawnienia do zmiany flag\n"
 "     immutable/append-only\n"
-" Uwaga2: plików immutable/append-only nie można usuwać; usuwanie tych 
plików\n"
+" Uwaga2: plików immutable/append-only nie można usuwać; usuwanie tych "
+"plików\n"
 "     wymaga zdjęcia flag immutable/append-only przed usunięciem.\n"
 " Uwaga3: flagę realtime można ustawić tylko jeśli system plików ma sekcję\n"
 "     realtime i (zwykły) plik musi być pusty przy ustawianiu flagi.\n"
@@ -1165,13 +749,13 @@ msgstr ""
 
 #: ../io/attr.c:171 ../io/attr.c:247 ../io/open.c:403 ../io/open.c:475
 #: ../io/open.c:599 ../io/open.c:621 ../libxfs/init.c:110 ../mkfs/proto.c:284
-#: ../quota/project.c:105 ../quota/project.c:147 ../quota/project.c:191
+#: ../quota/project.c:118 ../quota/project.c:163 ../quota/project.c:210
 #, c-format
 msgid "%s: cannot open %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można otworzyć %s: %s\n"
 
 #: ../io/attr.c:174 ../io/attr.c:221 ../io/attr.c:250 ../io/attr.c:321
-#: ../quota/project.c:109 ../quota/project.c:152 ../quota/project.c:196
+#: ../quota/project.c:122 ../quota/project.c:168 ../quota/project.c:215
 #, c-format
 msgid "%s: cannot get flags on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można pobrać flag %s: %s\n"
@@ -1251,8 +835,10 @@ msgstr ""
 " Dziury są oznaczane przez zastąpienie blokpocz..blokkońc przez 'dziura'.\n"
 " Wszystkie offsety w plikach i bloki dysku są w jednostkach 512-bajtowych.\n"
 " -a - wypisanie mapy gałęzi atrybutów zamiast gałęzi danych.\n"
-" -d - pominięcie zdarzenia odczytu DMAPI, pokazanie części offline jako 
dziur.\n"
-" -l - wyświetlenie także długości każdego fragmentu w 512-bajtowych 
blokach.\n"
+" -d - pominięcie zdarzenia odczytu DMAPI, pokazanie części offline jako "
+"dziur.\n"
+" -l - wyświetlenie także długości każdego fragmentu w 512-bajtowych "
+"blokach.\n"
 " Uwaga: bmap dla plików nie będących plikami zwykłymi można uzyskać pod\n"
 " warunkiem, że plik został otwarty odpowiednio (w szczególności musi być\n"
 " otwarty tylko do odczytu).\n"
@@ -1394,16 +980,19 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" doradzenie buforowi stron w sprawie oczekiwanych schematów we/wy na 
bieżącym\n"
+" doradzenie buforowi stron w sprawie oczekiwanych schematów we/wy na "
+"bieżącym\n"
 " pliku\n"
 "\n"
-" fadvise modyfikuje zachowanie bufora stron przy operacjach na bieżącym 
pliku.\n"
+" fadvise modyfikuje zachowanie bufora stron przy operacjach na bieżącym "
+"pliku.\n"
 " Niektóre polecenia fadvise ([*] poniżej) wymagają podania zakresu.\n"
 " Bez argumentów zakłada się doradzenie POSIX_FADV_NORMAL.\n"
 " -d - podane strony nie są wymagane (POSIX_FADV_DONTNEED) [*]\n"
 " -n - dostęp do danych będzie jednokrotny (POSIX_FADV_NOREUSE) [*]\n"
 " -r - należy oczekiwać losowych odwołań do stron (POSIX_FADV_RANDOM)\n"
-" -s - należy oczekiwać sekwencyjnych odwołań do stron 
(POSIX_FADV_SEQUENTIAL)\n"
+" -s - należy oczekiwać sekwencyjnych odwołań do stron "
+"(POSIX_FADV_SEQUENTIAL)\n"
 " -w - podane strony będą potrzebne (POSIX_FADV_WILLNEED) [*]\n"
 " Uwagi: te interfejsy nie były obsługiwane przez jądra Linuksa przed 2.6.\n"
 " NORMAL ustawia domyślną wartość czytania z wyprzedzeniem dla pliku.\n"
@@ -1621,7 +1210,8 @@ msgstr "nie ma podmapowanych regionów, spróbuj 'help 
mmap'\n"
 #: ../io/init.c:108
 #, c-format
 msgid "foreign file active, %s command is for XFS filesystems only\n"
-msgstr "aktywny jest plik obcy, polecenie %s jest tylko dla systemów plików 
XFS\n"
+msgstr ""
+"aktywny jest plik obcy, polecenie %s jest tylko dla systemów plików XFS\n"
 
 #: ../io/init.c:153 ../io/open.c:303
 #, c-format
@@ -1693,14 +1283,17 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" doradzenie buforowi stron w sprawie oczekiwanych schematów dostępu do 
odwzorowań\n"
+" doradzenie buforowi stron w sprawie oczekiwanych schematów dostępu do "
+"odwzorowań\n"
 "\n"
 " madvise modyfikuje zachowanie bufora stron przy operacjach na bieżącym\n"
-" odwzorowaniu. Niektóre polecenia madvise ([*] poniżej) wymagają podania 
zakresu.\n"
+" odwzorowaniu. Niektóre polecenia madvise ([*] poniżej) wymagają podania "
+"zakresu.\n"
 " Bez argumentów zakłada się doradzenie POSIX_MADV_NORMAL.\n"
 " -d - podane strony nie są wymagane (POSIX_MADV_DONTNEED) [*]\n"
 " -r - należy oczekiwać losowych odwołań do stron (POSIX_MADV_RANDOM)\n"
-" -s - należy oczekiwać sekwencyjnych odwołań do stron 
(POSIX_MADV_SEQUENTIAL)\n"
+" -s - należy oczekiwać sekwencyjnych odwołań do stron "
+"(POSIX_MADV_SEQUENTIAL)\n"
 " -w - podane strony będą potrzebne (POSIX_MADV_WILLNEED) [*]\n"
 " Uwagi:\n"
 " NORMAL ustawia domyślną wartość czytania z wyprzedzeniem dla pliku.\n"
@@ -1792,7 +1385,8 @@ msgstr ""
 "Przykład:\n"
 " 'mmap -rw 0 1m' - odwzorowuje 1MB od początku bieżącego pliku\n"
 "\n"
-" mmap odwzorowuje w pamięci przedział z pliku do dalszego wykorzystania 
przez\n"
+" mmap odwzorowuje w pamięci przedział z pliku do dalszego wykorzystania "
+"przez\n"
 " inne polecenia xfs_io.\n"
 " Bez argumentów mmap pokazuje aktualne odwzorowania. Bieżące odwzorowanie\n"
 " można ustawić przy użyciu formy jednoargumentowej (mmap numer lub adres).\n"
@@ -1862,18 +1456,24 @@ msgstr ""
 " 'mread -v 512 20' - wyrzucenie 20 bajtów odczytanych od 512 bajtu\n"
 "           w odwzorowaniu\n"
 "\n"
-" mread odwołuje się do przedziału bieżącego odwzorowania pamięci, 
opcjonalnie\n"
-" wyrzucając go na strumień standardowego wyjścia (z opcją -v) do dalszych 
badań.\n"
-" -f - tryb szczegółowy, wyrzucenie bajtów z offsetami względem początku 
pliku.\n"
+" mread odwołuje się do przedziału bieżącego odwzorowania pamięci, "
+"opcjonalnie\n"
+" wyrzucając go na strumień standardowego wyjścia (z opcją -v) do dalszych "
+"badań.\n"
+" -f - tryb szczegółowy, wyrzucenie bajtów z offsetami względem początku "
+"pliku.\n"
 " -r - odwrotna kolejność; dostęp począwszy od końca przedziału do początku.\n"
 " -v - tryb szczegółowy, wyrzucenie bajtów z offsetami względem początku\n"
 " odwzorowania.\n"
 " Dostępy są wykonywane sekwencyjnie, domyślnie od offsetu początkowego.\n"
 " Uwagi:\n"
-"  Odwołania do całych stron za końcem pliku powodują w efekcie sygnał 
SIGBUS.\n"
-"  Sygnały SIGBUS mogą być wywołane także przy różnych zdarzeniach 
związanych\n"
+"  Odwołania do całych stron za końcem pliku powodują w efekcie sygnał "
+"SIGBUS.\n"
+"  Sygnały SIGBUS mogą być wywołane także przy różnych zdarzeniach "
+"związanych\n"
 "  z systemem plików, włącznie z błędami przekroczenia limitów (quota) oraz\n"
-"  fizycznymi błędami urządzenia (takimi jak nieczytelne bloki dysku). Na 
tym\n"
+"  fizycznymi błędami urządzenia (takimi jak nieczytelne bloki dysku). Na "
+"tym\n"
 "  etapie nie ma prób wyłapania sygnałów...\n"
 "\n"
 
@@ -1900,7 +1500,8 @@ msgstr ""
 " 'mwrite 512 20' - zapisuje 20 bajtów od 512 bajtu w bieżącym odwzorowaniu.\n"
 "\n"
 " mwrite zapisuje bajt do przedziału pamięci w ramach odwzorowania.\n"
-" Domyślnie zapisywaną wartością jest 'X', powtarzane do wypełnienia 
przedziału.\n"
+" Domyślnie zapisywaną wartością jest 'X', powtarzane do wypełnienia "
+"przedziału.\n"
 " -S - użycie alternatywnego znaku\n"
 " -r - odwrotna kolejność; rozpoczęcie zapisywania od końca przedziału do\n"
 " początku\n"
@@ -2132,15 +1733,18 @@ msgstr ""
 " otwarcie nowego pliku w żądanym trybie\n"
 "\n"
 " Przykład:\n"
-" 'open -cd /tmp/data' - utworzenie/otwarcie pliku danych do odczytu i 
zapisu\n"
+" 'open -cd /tmp/data' - utworzenie/otwarcie pliku danych do odczytu i "
+"zapisu\n"
 "            z bezpośrednim we/wy\n"
 "\n"
-" open otwiera plik do późniejszego wykorzystania przez wszystkie inne 
polecenia\n"
+" open otwiera plik do późniejszego wykorzystania przez wszystkie inne "
+"polecenia\n"
 " xfs_io.\n"
 " Bez argumentów używa polecenia stat do pokazania bieżącego pliku.\n"
 " -F - plik na obcym systemie plików, zabronienie używania poleceń dla XFS-a\n"
 " -a - otwarcie z flagą O_APPEND (w trybie tylko dopisywania)\n"
-" -d - otwarcie z flagą O_DIRECT (niebuforowane we/wy, ograniczenia 
wyrównania)\n"
+" -d - otwarcie z flagą O_DIRECT (niebuforowane we/wy, ograniczenia "
+"wyrównania)\n"
 " -f - otwarcie z flagą O_CREAT (utworzenie pliku jeśli nie istnieje)\n"
 " -m - uprawnienia do użycia w przypadku tworzenia pliku (domyślnie 0600)\n"
 " -n - otwarcie z flagą O_NONBLOCK\n"
@@ -2148,10 +1752,12 @@ msgstr ""
 " -s - otwarcie z flagą O_SYNC\n"
 " -t - otwarcie z flagą O_TRUNC (ucięcie do zerowej długości jeśli istnieje)\n"
 " -R - oznaczenie pliku jako realtime na XFS-ie zaraz po otwarciu\n"
-" Uwaga1: zwykle żądania bezpośredniego we/wy muszą być wyrównane do 
rozmiaru\n"
+" Uwaga1: zwykle żądania bezpośredniego we/wy muszą być wyrównane do "
+"rozmiaru\n"
 "     bloku; niektóre jądra pozwalają na wyrównanie do rozmiaru sektora\n"
 " Uwaga2: bmap dla plików innych niż zwykłe można uzyskać pod warunkiem, że\n"
-"     plik zostanie poprawnie otwarty (w szczególności tylko do 
odczytu).\n"
+"     plik zostanie poprawnie otwarty (w szczególności tylko do "
+"odczytu).\n"
 
 #: ../io/open.c:380
 #, c-format
@@ -2168,8 +1774,10 @@ msgstr ""
 " wyświetlenie identyfikatora projektu związanego z bieżącą ścieżką\n"
 "\n"
 " Opcje:\n"
-" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
-" -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale wypisywanie projektów tylko 
katalogów\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest "
+"katalogiem)\n"
+" -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale wypisywanie projektów tylko "
+"katalogów\n"
 "\n"
 
 #: ../io/open.c:446
@@ -2190,7 +1798,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 " modyfikacja identyfikatora projektu związanego z bieżącą ścieżką\n"
 "\n"
-" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest "
+"katalogiem)\n"
 " -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale zmiana projektów tylko katalogów\n"
 "\n"
 
@@ -2210,10 +1819,12 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" odczyt lub zmiana preferowanego rozmiaru fragmentu (w bajtach) dla 
bieżącej\n"
+" odczyt lub zmiana preferowanego rozmiaru fragmentu (w bajtach) dla "
+"bieżącej\n"
 " ścieżki\n"
 "\n"
-" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest 
katalogiem)\n"
+" -R - rekurencyjne zagłębianie się (przydatne kiedy bieżący plik jest "
+"katalogiem)\n"
 " -D - rekurencyjne zagłębianie się, ale zmiana extsize tylko katalogów\n"
 "\n"
 
@@ -2377,7 +1988,8 @@ msgstr "[-adx]"
 
 #: ../io/open.c:806
 msgid "set/clear append/direct flags on the open file"
-msgstr "ustawienie/zdjęcie flag dopisywania/bezpośredniego we/wy dla otwartego 
pliku"
+msgstr ""
+"ustawienie/zdjęcie flag dopisywania/bezpośredniego we/wy dla otwartego pliku"
 
 #: ../io/open.c:808
 msgid "statfs"
@@ -2421,7 +2033,9 @@ msgstr "[-D | -R] [rozmiar_fragmentu]"
 
 #: ../io/open.c:841
 msgid "get/set prefered extent size (in bytes) for the open file"
-msgstr "pobranie/ustawienie preferowanego rozmiaru fragmentu (w bajtach) dla 
otwartego pliku"
+msgstr ""
+"pobranie/ustawienie preferowanego rozmiaru fragmentu (w bajtach) dla "
+"otwartego pliku"
 
 #: ../io/parent.c:49
 #, c-format
@@ -2431,7 +2045,8 @@ msgstr "%s%s"
 #: ../io/parent.c:54
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is incorrect - path \"%s\" non-existent\n"
-msgstr "inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - ścieżka \"%s\" nie 
istnieje\n"
+msgstr ""
+"inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - ścieżka \"%s\" nie istnieje\n"
 
 #: ../io/parent.c:58
 #, c-format
@@ -2446,7 +2061,8 @@ msgstr "ścieżki \"%s\" nie znaleziono\n"
 #: ../io/parent.c:73
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is incorrect - wrong inode#\n"
-msgstr "inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - niewłaściwy numer 
i-węzła\n"
+msgstr ""
+"inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - niewłaściwy numer i-węzła\n"
 
 #: ../io/parent.c:77 ../io/parent.c:107
 #, c-format
@@ -2466,7 +2082,9 @@ msgstr "ścieżka nadrzędna \"%s\" nie pozwala na stat: 
%s\n"
 #: ../io/parent.c:103
 #, c-format
 msgid "inode-path for inode: %llu is incorrect - wrong parent inode#\n"
-msgstr "inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - niewłaściwy numer 
i-węzła nadrzędnego\n"
+msgstr ""
+"inode-path dla i-węzła: %llu jest niepoprawna - niewłaściwy numer i-węzła "
+"nadrzędnego\n"
 
 #: ../io/parent.c:116
 #, c-format
@@ -2496,7 +2114,8 @@ msgstr "nie udało się uzyskać informacji bulkstat dla 
i-węzła %llu\n"
 #: ../io/parent.c:198
 #, c-format
 msgid "failed to get valid bulkstat information for inode %llu\n"
-msgstr "nie udało się uzyskać prawidłowych informacji bulkstat dla i-węzła 
%llu\n"
+msgstr ""
+"nie udało się uzyskać prawidłowych informacji bulkstat dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../io/parent.c:210
 #, c-format
@@ -2581,7 +2200,8 @@ msgstr "%s: brak inode-path\n"
 #: ../io/parent.c:380
 #, c-format
 msgid "file argument, \"%s\", is not in a mounted XFS filesystem\n"
-msgstr "argument plikowy \"%s\" nie jest na podmontowanym systemie plików 
XFS\n"
+msgstr ""
+"argument plikowy \"%s\" nie jest na podmontowanym systemie plików XFS\n"
 
 #: ../io/parent.c:420
 #, c-format
@@ -2647,19 +2267,26 @@ msgstr ""
 " 'pread -v 512 20' - wyrzucenie 20 bajtów odczytanych od 512 bajtu w pliku\n"
 "\n"
 " pread odczytuje segment aktualnie otwartego pliku, opcjonalnie wyrzucając\n"
-" zawartość na strumień standardowego wyjścia (z opcją -v) dla dalszych 
badań.\n"
-" Odczyty są wykonywane sekwencyjnie blokami począwszy od offsetu z 
rozmiarem\n"
-" bloku ustawianym przy użyciu opcji -b (domyślny rozmiar bloku to 4096 
bajtów),\n"
+" zawartość na strumień standardowego wyjścia (z opcją -v) dla dalszych "
+"badań.\n"
+" Odczyty są wykonywane sekwencyjnie blokami począwszy od offsetu z "
+"rozmiarem\n"
+" bloku ustawianym przy użyciu opcji -b (domyślny rozmiar bloku to 4096 "
+"bajtów),\n"
 " chyba że zażądano innego schematu.\n"
 " -B  - odczyt przedziału od tyłu począwszy od offsetu (N bajtów do tyłu)\n"
 " -F  - odczyt przedziału od przodu począwszy od offsetu (domyślny)\n"
 " -v  - tryb szczegółowy, wyrzucenie bufora (przy odczycie od przodu)\n"
 " -R  - odczyt losowych offsetów z przedziału bajtów\n"
-" -Z N - (\"zeed\") nakarmienie generatora liczb losowych (przy odczycie 
losowym)\n"
-"    (nieztety opcje -s/-S pasujące do \"seed\" były już zajęte w 
pwrite)\n"
+" -Z N - (\"zeed\") nakarmienie generatora liczb losowych (przy odczycie "
+"losowym)\n"
+"    (nieztety opcje -s/-S pasujące do \"seed\" były już zajęte w "
+"pwrite)\n"
 " W przypadku trybu losowego liczba operacji odczytu będzie równa liczbie\n"
-" potrzebnej do pełnego przeskanowania od przodu lub od tyłu całego 
przedziału.\n"
-" Należy zauważyć, że offset w przedziale jest wybierany za każdym razem 
losowo\n"
+" potrzebnej do pełnego przeskanowania od przodu lub od tyłu całego "
+"przedziału.\n"
+" Należy zauważyć, że offset w przedziale jest wybierany za każdym razem "
+"losowo\n"
 " (dowolny offset może być w tym trybie czytany więcej niż raz).\n"
 "\n"
 
@@ -2764,10 +2391,13 @@ msgstr ""
 " Przykład:\n"
 " 'pwrite 512 20' - zapisanie 20 bajtów odczytanych od 512 bajtu w pliku\n"
 "\n"
-" pwrite zapisuje segment aktualnie otwartego pliku, używając bufora 
wypełnionego\n"
-" ustawionym wzorcem (0xcdcdcdcd) lub danymi odczytanymi z pliku 
wejściowego.\n"
+" pwrite zapisuje segment aktualnie otwartego pliku, używając bufora "
+"wypełnionego\n"
+" ustawionym wzorcem (0xcdcdcdcd) lub danymi odczytanymi z pliku "
+"wejściowego.\n"
 " Zapisy są wykonywane sekwencyjnie blokami począwszy od offsetu z rozmiarem\n"
-" bloku ustawianym przy użyciu opcji -b (domyślny rozmiar bloku to 4096 
bajtów),\n"
+" bloku ustawianym przy użyciu opcji -b (domyślny rozmiar bloku to 4096 "
+"bajtów),\n"
 " chyba że zażądano innego schematu.\n"
 " -S  - użycie innej liczby do wypełnienia bufora zapisu\n"
 " -i  - plik wejściowy, źródło danych do zapisania (przy pisaniu od przodu)\n"
@@ -2778,8 +2408,10 @@ msgstr ""
 " -B  - zapis przedziału od tyłu począwszy od offsetu (N bajtów do tyłu)\n"
 " -F  - zapis przedziału od przodu począwszy od offsetu (domyślny)\n"
 " -R  - zapis losowych offsetów z przedziału bajtów\n"
-" -Z N - (\"zeed\") nakarmienie generatora liczb losowych (przy zapisie 
losowym)\n"
-"    (nieztety opcje -s/-S pasujące do \"seed\" były już zajęte w 
pwrite)\n"
+" -Z N - (\"zeed\") nakarmienie generatora liczb losowych (przy zapisie "
+"losowym)\n"
+"    (nieztety opcje -s/-S pasujące do \"seed\" były już zajęte w "
+"pwrite)\n"
 "\n"
 
 #: ../io/pwrite.c:242
@@ -2802,7 +2434,9 @@ msgstr "w"
 
 #: ../io/pwrite.c:357
 msgid "[-i infile [-d] [-s skip]] [-b bs] [-S seed] [-wW] off len"
-msgstr "[-i plik_wej [-d] [-s do_pominięcia]] [-b rozm_bloku] [-S zarodek] 
[-wW] offset długość"
+msgstr ""
+"[-i plik_wej [-d] [-s do_pominięcia]] [-b rozm_bloku] [-S zarodek] [-wW] "
+"offset długość"
 
 #: ../io/pwrite.c:359
 msgid "writes a number of bytes at a specified offset"
@@ -2833,7 +2467,8 @@ msgstr "[bloki]"
 
 #: ../io/resblks.c:68
 msgid "get and/or set count of reserved filesystem blocks"
-msgstr "pobranie i/lub ustawienie liczby zarezerwowanych bloków w systemie 
plików"
+msgstr ""
+"pobranie i/lub ustawienie liczby zarezerwowanych bloków w systemie plików"
 
 #: ../io/sendfile.c:32
 #, c-format
@@ -2858,7 +2493,8 @@ msgstr ""
 " Przykład:\n"
 " 'send -f 2 512 20' - zapisanie 20 bajtów od 512 bajtu do otwartego pliku\n"
 "\n"
-" sendfile kopiuje dane między jednym deskryptorem pliku a innym. Ponieważ 
to\n"
+" sendfile kopiuje dane między jednym deskryptorem pliku a innym. Ponieważ "
+"to\n"
 " kopiowanie jest wykonywane przez jądro, sendfile nie potrzebuje przesyłać\n"
 " danych do i z przestrzeni użytkownika.\n"
 " -f - podanie plików wejściowego z którego dane mają być czytane\n"
@@ -2928,7 +2564,8 @@ msgstr "Uwaga - urządzenie device mappera, ale nie 
znaleziono dmsetup(8)\n"
 #: ../libdisk/dm.c:62
 #, c-format
 msgid "Warning - device mapper device, but cannot resolve path %s: %s\n"
-msgstr "Uwaga - urządzenie device mappera, ale nie można rozwiązać ścieżki %s: 
%s\n"
+msgstr ""
+"Uwaga - urządzenie device mappera, ale nie można rozwiązać ścieżki %s: %s\n"
 
 #: ../libdisk/dm.c:73 ../libdisk/lvm.c:70
 #, c-format
@@ -2978,7 +2615,8 @@ msgstr "Błąd podczas pobierania informacji o macierzy MD 
z %s\n"
 #: ../libxcmd/command.c:85
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected at least %d arguments\n"
-msgstr "błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano co najmniej %d 
argumentów\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano co najmniej %d argumentów\n"
 
 #: ../libxcmd/command.c:89
 #, c-format
@@ -2988,7 +2626,8 @@ msgstr "błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano %d 
argumentów\n"
 #: ../libxcmd/command.c:93
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected between %d and %d arguments\n"
-msgstr "błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano od %d do %d 
argumentów\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano od %d do %d argumentów\n"
 
 #: ../libxcmd/command.c:155
 #, c-format
@@ -3040,26 +2679,41 @@ msgstr "%s: uwaga - brak pamięci\n"
 msgid "%s: warning - cannot find %s: %s\n"
 msgstr "%s: uwaga - nie można odnaleźć %s: %s\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:364
+#: ../libxcmd/paths.c:251
+#, c-format
+msgid "%s: getmntinfo() failed: %s\n"
+msgstr "%s: getmntinfo() nie powiodło się: %s\n"
+
+#: ../libxcmd/paths.c:331
+#, c-format
+msgid "%s: cannot find mount point for path `%s': %s\n"
+msgstr "%s: nie można znaleźć punktu montowania dla ścieżki `%s': %s\n"
+
+#: ../libxcmd/paths.c:367
 #, c-format
 msgid "%s: cannot initialise path table: %s\n"
 msgstr "%s: nie można zainicjować tabeli ścieżek: %s\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:379
+#: ../libxcmd/paths.c:382
 #, c-format
 msgid "%s: cannot setup path for mount %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić ścieżki dla montowania %s: %s\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:392
+#: ../libxcmd/paths.c:395
 #, c-format
 msgid "%s: no mount table yet, so no projects\n"
 msgstr "%s: nie ma jeszcze tabeli montowań, więc nie ma projektów\n"
 
-#: ../libxcmd/paths.c:399
+#: ../libxcmd/paths.c:402
 #, c-format
 msgid "%s: cannot setup path for project %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić ścieżki dla projektu %s: %s\n"
 
+#: ../libxcmd/paths.c:431
+#, c-format
+msgid "%s: cannot setup path for project dir %s: %s\n"
+msgstr "%s: nie można ustawić ścieżki dla katalogu projektu %s: %s\n"
+
 #: ../libxcmd/quit.c:36
 msgid "quit"
 msgstr "quit"
@@ -3213,7 +2867,9 @@ msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru nie powiodło się\n"
 #: ../libxfs/init.c:599
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING - filesystem uses v1 dirs,limited functionality provided.\n"
-msgstr "%s: UWAGA - system plików używa katalogów v1, funkcjonalność jest 
ograniczona.\n"
+msgstr ""
+"%s: UWAGA - system plików używa katalogów v1, funkcjonalność jest "
+"ograniczona.\n"
 
 #: ../libxfs/init.c:619
 #, c-format
@@ -3248,7 +2904,8 @@ msgstr "%s: nie można zainicjować tabeli perag (%d)\n"
 #: ../libxfs/linux.c:114
 #, c-format
 msgid "%s: %s - cannot set blocksize on block device %s: %s\n"
-msgstr "%s: %s - nie można ustawić rozmiaru bloku urządzenia blokowego %s: 
%s\n"
+msgstr ""
+"%s: %s - nie można ustawić rozmiaru bloku urządzenia blokowego %s: %s\n"
 
 #: ../libxfs/linux.c:161
 #, c-format
@@ -3258,7 +2915,8 @@ msgstr "%s: nie można określić rozmiaru urządzenia\n"
 #: ../libxfs/linux.c:169
 #, c-format
 msgid "%s: warning - cannot get sector size from block device %s: %s\n"
-msgstr "%s: uwaga - nie można pobrać rozmiaru sektora urządzenia blokowego %s: 
%s\n"
+msgstr ""
+"%s: uwaga - nie można pobrać rozmiaru sektora urządzenia blokowego %s: %s\n"
 
 #: ../libxfs/rdwr.c:40
 #, c-format
@@ -3490,8 +3148,11 @@ msgstr "su danych musi być wielokrotnością rozmiaru 
sektora (%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:242
 #, c-format
-msgid "data stripe width (%d) must be a multiple of the data stripe unit 
(%d)\n"
-msgstr "szerokość pasa danych (%d) musi być wielokrotnością jednostki pasa 
danych (%d)\n"
+msgid ""
+"data stripe width (%d) must be a multiple of the data stripe unit (%d)\n"
+msgstr ""
+"szerokość pasa danych (%d) musi być wielokrotnością jednostki pasa danych (%"
+"d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:252
 #, c-format
@@ -3521,7 +3182,9 @@ msgstr "rozmiar logu %lld nie jest wielokrotnością 
jednostki pasa logu %d\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:346
 #, c-format
 msgid "Due to stripe alignment, the internal log size (%lld) is too large.\n"
-msgstr "Ze względu na wyrównanie do rozmiaru pasa rozmiar wewnętrznego logu 
(%lld) jest zbyt duży.\n"
+msgstr ""
+"Ze względu na wyrównanie do rozmiaru pasa rozmiar wewnętrznego logu (%lld) "
+"jest zbyt duży.\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:348
 #, c-format
@@ -3531,17 +3194,20 @@ msgstr "Musi zmieścić się wewnątrz grupy alokacji.\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:359
 #, c-format
 msgid "log size %lld blocks too small, minimum size is %d blocks\n"
-msgstr "rozmiar logu %lld bloków jest zbyt mały, minimalny rozmiar to %d 
bloków\n"
+msgstr ""
+"rozmiar logu %lld bloków jest zbyt mały, minimalny rozmiar to %d bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:365
 #, c-format
 msgid "log size %lld blocks too large, maximum size is %d blocks\n"
-msgstr "rozmiar logu %lld bloków jest zbyt duży, maksymalny rozmiar to %d 
bloków\n"
+msgstr ""
+"rozmiar logu %lld bloków jest zbyt duży, maksymalny rozmiar to %d bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:371
 #, c-format
 msgid "log size %lld bytes too large, maximum size is %d bytes\n"
-msgstr "rozmiar logu %lld bajtów jest zbyt duży, maksymalny rozmiar to %d 
bajtów\n"
+msgstr ""
+"rozmiar logu %lld bajtów jest zbyt duży, maksymalny rozmiar to %d bajtów\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:476
 #, c-format
@@ -3581,7 +3247,9 @@ msgstr "potrzeba co najmniej %lld grup alokacji\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:524
 #, c-format
 msgid "last AG size %lld blocks too small, minimum size is %lld blocks\n"
-msgstr "rozmiar ostatniej AG %lld bloków zbyt mały, minimalny rozmiar to %lld 
bloków\n"
+msgstr ""
+"rozmiar ostatniej AG %lld bloków zbyt mały, minimalny rozmiar to %lld "
+"bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:535
 #, c-format
@@ -3591,7 +3259,9 @@ msgstr "%lld grup alokacji to zbyt dużo, maksimum to 
%lld\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:559
 #, c-format
 msgid "error reading existing superblock -- failed to memalign buffer\n"
-msgstr "błąd podczas odczytu istniejącego superbloku - nie udało się wykonać 
memalign dla bufora\n"
+msgstr ""
+"błąd podczas odczytu istniejącego superbloku - nie udało się wykonać "
+"memalign dla bufora\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:565
 #, c-format
@@ -3606,7 +3276,8 @@ msgstr "%s: sunit danych należy podać w 512-bajtowych 
blokach, bez jednostki\n
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:865
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data swidth in 512-byte blocks, no unit suffix\n"
-msgstr "%s: swidth danych należy podać w 512-bajtowych blokach, bez 
jednostki\n"
+msgstr ""
+"%s: swidth danych należy podać w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:892
 #, c-format
@@ -3651,7 +3322,9 @@ msgstr "niedozwolony rozmiar bloku katalogu %d\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1439
 #, c-format
 msgid "both -d agcount= and agsize= specified, use one or the other\n"
-msgstr "podano jednocześnie -d agcount= i agsize=, można użyć tylko jednej z 
tych opcji\n"
+msgstr ""
+"podano jednocześnie -d agcount= i agsize=, można użyć tylko jednej z tych "
+"opcji\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1445
 #, c-format
@@ -3666,7 +3339,8 @@ msgstr "niedozwolona długość danych %lld, nie jest 
wielokrotnością %d\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1460
 #, c-format
 msgid "warning: data length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
-msgstr "uwaga: długość danych %lld nie jest wielokrotnością %d, ucięto do 
%lld\n"
+msgstr ""
+"uwaga: długość danych %lld nie jest wielokrotnością %d, ucięto do %lld\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1474
 #, c-format
@@ -3762,8 +3436,11 @@ msgstr "wolumen rt"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1668
 #, c-format
-msgid "size %s specified for data subvolume is too large, maximum is %lld 
blocks\n"
-msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu danych jest zbyt duży, maksimum to 
%lld bloków\n"
+msgid ""
+"size %s specified for data subvolume is too large, maximum is %lld blocks\n"
+msgstr ""
+"rozmiar %s podany dla podwolumenu danych jest zbyt duży, maksimum to %lld "
+"bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1675
 #, c-format
@@ -3773,7 +3450,8 @@ msgstr "nie można pobrać rozmiaru podwolumenu danych\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1680
 #, c-format
 msgid "size %lld of data subvolume is too small, minimum %d blocks\n"
-msgstr "rozmiar %lld dla podwolumenu danych jest zbyt mały, minimum to %d 
bloków\n"
+msgstr ""
+"rozmiar %lld dla podwolumenu danych jest zbyt mały, minimum to %d bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1687
 #, c-format
@@ -3783,7 +3461,8 @@ msgstr "nie można mieć jednocześnie zewnętrznego i 
wewnętrznego logu\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1691
 #, c-format
 msgid "data and log sector sizes must be equal for internal logs\n"
-msgstr "rozmiary sektora danych i logu muszą być równe dla logów 
wewnętrznych\n"
+msgstr ""
+"rozmiary sektora danych i logu muszą być równe dla logów wewnętrznych\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1697
 #, c-format
@@ -3814,8 +3493,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1723
 #, c-format
-msgid "size %s specified for log subvolume is too large, maximum is %lld 
blocks\n"
-msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu logu jest zbyt duży, maksimum to 
%lld bloków\n"
+msgid ""
+"size %s specified for log subvolume is too large, maximum is %lld blocks\n"
+msgstr ""
+"rozmiar %s podany dla podwolumenu logu jest zbyt duży, maksimum to %lld "
+"bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1730
 #, c-format
@@ -3829,8 +3511,11 @@ msgstr "rozmiar %lld jest zbyt duży dla logu 
wewnętrznego\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1760
 #, c-format
-msgid "size %s specified for rt subvolume is too large, maximum is %lld 
blocks\n"
-msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu rt jest zbyt duży, maksimum to %lld 
bloków\n"
+msgid ""
+"size %s specified for rt subvolume is too large, maximum is %lld blocks\n"
+msgstr ""
+"rozmiar %s podany dla podwolumenu rt jest zbyt duży, maksimum to %lld "
+"bloków\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1768
 #, c-format
@@ -3840,17 +3525,26 @@ msgstr "podano rozmiar dla nie istniejącego podwolumenu 
rt\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1785
 #, c-format
 msgid "agsize (%lld) not a multiple of fs blk size (%d)\n"
-msgstr "agsize (%lld) nie jest wielokrotnością rozmiaru bloku systemu plików 
(%d)\n"
+msgstr ""
+"agsize (%lld) nie jest wielokrotnością rozmiaru bloku systemu plików (%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1802
 #, c-format
-msgid "%s: Specified data stripe unit %d is not the same as the volume stripe 
unit %d\n"
-msgstr "%s: Podana jednostka pasa danych %d nie jest taka sama jak jednostka 
pasa wolumenu %d\n"
+msgid ""
+"%s: Specified data stripe unit %d is not the same as the volume stripe unit %"
+"d\n"
+msgstr ""
+"%s: Podana jednostka pasa danych %d nie jest taka sama jak jednostka pasa "
+"wolumenu %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1809
 #, c-format
-msgid "%s: Specified data stripe width %d is not the same as the volume stripe 
width %d\n"
-msgstr "%s: Podana szerokość pasa danych %d nie jest taka sama jak szerokość 
pasa wolumenu %d\n"
+msgid ""
+"%s: Specified data stripe width %d is not the same as the volume stripe "
+"width %d\n"
+msgstr ""
+"%s: Podana szerokość pasa danych %d nie jest taka sama jak szerokość pasa "
+"wolumenu %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1857
 #, c-format
@@ -3859,14 +3553,17 @@ msgstr "agsize zaokrąglone do %lld, swidth = %d\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1864
 #, c-format
-msgid "Allocation group size (%lld) is not a multiple of the stripe unit 
(%d)\n"
-msgstr "Rozmiar grupy alokacji (%lld) nie jest wielokrotnością jednostki pasa 
(%d)\n"
+msgid ""
+"Allocation group size (%lld) is not a multiple of the stripe unit (%d)\n"
+msgstr ""
+"Rozmiar grupy alokacji (%lld) nie jest wielokrotnością jednostki pasa (%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1886
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: AG size is a multiple of stripe width. This can cause performance\n"
-"problems by aligning all AGs on the same disk. To avoid this, run mkfs 
with\n"
+"problems by aligning all AGs on the same disk. To avoid this, run mkfs "
+"with\n"
 "an AG size that is one stripe unit smaller, for example %llu.\n"
 msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar AG jest wielokrotnością szerokości pasa. Może to spowodować\n"
@@ -3876,13 +3573,18 @@ msgstr ""
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1911
 #, c-format
-msgid "%s: Stripe unit(%d) or stripe width(%d) is not a multiple of the block 
size(%d)\n"
-msgstr "%s: Jednostka pasa (%d) lub szerokość pasa (%d) nie jest 
wielokrotnością rozmiaru bloku (%d)\n"
+msgid ""
+"%s: Stripe unit(%d) or stripe width(%d) is not a multiple of the block size(%"
+"d)\n"
+msgstr ""
+"%s: Jednostka pasa (%d) lub szerokość pasa (%d) nie jest wielokrotnością "
+"rozmiaru bloku (%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1943
 #, c-format
 msgid "log stripe unit (%d) must be a multiple of the block size (%d)\n"
-msgstr "jednostka pasa logu (%d) musi być wielokrotnością rozmiaru bloku 
(%d)\n"
+msgstr ""
+"jednostka pasa logu (%d) musi być wielokrotnością rozmiaru bloku (%d)\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1956
 #, c-format
@@ -3897,7 +3599,9 @@ msgstr "jednostka pasa logu zmodyfikowana na 32KiB\n"
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1984
 #, c-format
 msgid "internal log size %lld too large, must fit in allocation group\n"
-msgstr "rozmiar wewnętrznego logu %lld zbyt duży, musi się zmieścić w grupie 
alokacji\n"
+msgstr ""
+"rozmiar wewnętrznego logu %lld zbyt duży, musi się zmieścić w grupie "
+"alokacji\n"
 
 #: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1991
 #, c-format
@@ -3998,11 +3702,15 @@ msgstr ""
 "Składnia: %s\n"
 "/* rozmiar bloku */   [-b log=n|size=liczba]\n"
 "/* podwolumen danych */ [-d agcount=n,agsize=n,file,name=xxx,size=liczba,\n"
-"              
(sunit=wartość,swidth=wartość|su=liczba,sw=liczba),\n"
+"              (sunit=wartość,swidth=wartość|su=liczba,"
+"sw=liczba),\n"
 "              sectlog=n|sectsize=liczba]\n"
-"/* rozmiar i-węzła */  [-i 
log=n|perblock=n|size=liczba,maxpct=n,attr=0|1|2]\n"
-"/* podwolumen logu */  [-i 
agnum=n,internal,size=liczba,logdev=xxx,version=n\n"
-"              
sunit=wartość|su=liczba,sectlog=n|sectsize=liczba,\n"
+"/* rozmiar i-węzła */  [-i log=n|perblock=n|size=liczba,maxpct=n,attr=0|1|"
+"2]\n"
+"/* podwolumen logu */  [-i agnum=n,internal,size=liczba,logdev=xxx,"
+"version=n\n"
+"              sunit=wartość|su=liczba,sectlog=n|"
+"sectsize=liczba,\n"
 "              lazy-count=0|1]\n"
 "/* etykieta */     [-L etykieta (maksymalnie 12 znaków)]\n"
 "/* nazwy */       [-n log=n|size=liczba,wersja=2|ci]\n"
@@ -4045,10 +3753,13 @@ msgstr ""
 "Przykład:\n"
 " 'limit bsoft=100m bhard=110m tanya'\n"
 "\n"
-" limit zmienia miękki i/lub twardy limit bloków, limity i-węzłów i/lub 
limity\n"
-" bloków realtime aktualnie używane dla podanego użytkownika, grupy lub 
projektu.\n"
+" limit zmienia miękki i/lub twardy limit bloków, limity i-węzłów i/lub "
+"limity\n"
+" bloków realtime aktualnie używane dla podanego użytkownika, grupy lub "
+"projektu.\n"
 " System plików określony bieżącą ścieżką jest modyfikowany.\n"
-" -d - ustawienie wartości domyślnych, użytych pierwszy raz przy tworzeniu 
pliku\n"
+" -d - ustawienie wartości domyślnych, użytych pierwszy raz przy tworzeniu "
+"pliku\n"
 " -g - zmiana limitów quot grupy\n"
 " -p - zmiana limitów quot projektu\n"
 " -u - zmiana limitów quot użytkownika\n"
@@ -4095,22 +3806,28 @@ msgstr ""
 " (zmiana czasu wymuszenia miękkiego limitu i-węzłów na 3 dni)\n"
 "\n"
 " timer zmienia wartość ograniczenia czasu związanego z limitami bloków,\n"
-" limitami i-węzłów i/lub limitami bloków realtime dla wszystkich 
użytkowników,\n"
+" limitami i-węzłów i/lub limitami bloków realtime dla wszystkich "
+"użytkowników,\n"
 " grup lub projektów na bieżącym systemie plików.\n"
-" Po tym jak użytkownik wykorzysta ilość miejsca lub liczbę i-węzłów 
ustawioną\n"
-" jako miękki limit, zaczyna działać zegar. Kiedy czas minie, a użytkownik 
nadal\n"
+" Po tym jak użytkownik wykorzysta ilość miejsca lub liczbę i-węzłów "
+"ustawioną\n"
+" jako miękki limit, zaczyna działać zegar. Kiedy czas minie, a użytkownik "
+"nadal\n"
 " przekracza miękki limit, miękki limit staje się twardym.\n"
 " Domyślne ograniczenie czasowe to 7 dni.\n"
-" -d - ustawienie wartości domyślnych, użytych pierwszy raz przy tworzeniu 
pliku\n"
+" -d - ustawienie wartości domyślnych, użytych pierwszy raz przy tworzeniu "
+"pliku\n"
 " -g - zmiana czasu dla limitów quot grup\n"
 " -p - zmiana czasu dla limitów quot projektów\n"
 " -u - zmiana czasu dla limitów quot użytkowników\n"
 " -b - zmiana czasu dla użytych bloków\n"
 " -i - zmiana czasu dla użytych i-węzłów\n"
-" -r - zmiana czasu dla użytych bloków na (opcjonalnym) podwolumenie 
realtime\n"
+" -r - zmiana czasu dla użytych bloków na (opcjonalnym) podwolumenie "
+"realtime\n"
 " Wartość ograniczenia czasu jest podawana domyślnie jako liczba sekund.\n"
 " Jednak można dodać końcówkę, aby podać czas w minutach (m), godzinach (h),\n"
-" dniach (d) lub tygodniach (w) - można użyć pełnego słowa lub pierwsze 
litery.\n"
+" dniach (d) lub tygodniach (w) - można użyć pełnego słowa lub pierwsze "
+"litery.\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/edit.c:91
@@ -4128,7 +3845,8 @@ msgid ""
 " When a user has been warned the maximum number of times allowed, the soft\n"
 " limit is enforced as the hard limit. It is intended as an alternative to\n"
 " the timeout system, where the system administrator updates a count of the\n"
-" number of warnings issued to people, and they are penalised if the 
warnings\n"
+" number of warnings issued to people, and they are penalised if the "
+"warnings\n"
 " are ignored.\n"
 " -d -- set maximum warning count, which triggers soft limit enforcement\n"
 " -g -- set group quota warning count\n"
@@ -4145,21 +3863,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Przykład:\n"
 " 'warn 2 jimmy'\n"
-" (przekazanie systemowi quota, że wysłano 2 ostrzeżenia do użytkownika 
jimmy)\n"
-"\n"
-" warn zmienia liczbę ostrzeżeń związanych z limitami bloków, limitami 
i-węzłów\n"
-" i/lub limitami bloków realtime dla podanego użytkownika, grupy lub 
projektu.\n"
-" Kiedy użytkownik został ostrzeżony maksymalną dozwoloną liczbę razy, 
miękki\n"
+" (przekazanie systemowi quota, że wysłano 2 ostrzeżenia do użytkownika "
+"jimmy)\n"
+"\n"
+" warn zmienia liczbę ostrzeżeń związanych z limitami bloków, limitami i-"
+"węzłów\n"
+" i/lub limitami bloków realtime dla podanego użytkownika, grupy lub "
+"projektu.\n"
+" Kiedy użytkownik został ostrzeżony maksymalną dozwoloną liczbę razy, "
+"miękki\n"
 " limit staje się twardym. Jest to pomyślane jako alternatywa dla systemu\n"
 " ograniczeń czasowych, gdzie administrator uaktualnia licznik ostrzeżeń\n"
 " wysłanych do ludzi i karze użytkowników ignorujących ostrzeżenia.\n"
-" -d - ustawienie maksymalnej liczby ostrzeżeń, po której wymuszane są 
limity\n"
+" -d - ustawienie maksymalnej liczby ostrzeżeń, po której wymuszane są "
+"limity\n"
 " -g - ustawienie liczby ostrzeżeń dla grupy\n"
 " -p - ustawienie liczby ostrzeżeń dla projektu\n"
 " -u - ustawienie liczby ostrzeżeń dla grupy\n"
 " -b - ustawienie liczby ostrzeżeń dla użytych bloków\n"
 " -i - ustawienie liczby ostrzeżeń dla użytych i-węzłów\n"
-" -r - ustawienie liczby ostrzeżeń dla użytych bloków na podwolumenie 
realtime\n"
+" -r - ustawienie liczby ostrzeżeń dla użytych bloków na podwolumenie "
+"realtime\n"
 " Użytkownik/grupa/projekt może być podany za pomocą nazwy lub numeru.\n"
 "\n"
 
@@ -4278,7 +4002,8 @@ msgstr ""
 " informacje o liczbie wolnych bloków i i-węzłów dysku\n"
 "\n"
 " To polecenie informuje o liczbie wszystkich, używanych i dostępnych bloków\n"
-" dysku. Opcjonalnie informuje o tym samym zestawie liczb dla i-węzłów i 
bloków\n"
+" dysku. Opcjonalnie informuje o tym samym zestawie liczb dla i-węzłów i "
+"bloków\n"
 " realtime oraz domyślnie zgłasza wszystkie znane punkty montowania systemu\n"
 " plików XFS i ścieżki quot projektów (patrz lista w poleceniu 'print').\n"
 " -b - informacje o liczbach bloków\n"
@@ -4352,7 +4077,8 @@ msgstr "pokazanie liczby wolnych i zajętych bloków i 
i-węzłów"
 #: ../quota/init.c:48
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-p prog] [-c cmd]... [-d project]... [path]\n"
-msgstr "Składnia: %s [-p program] [-c polecenie]... [-d projekt]... 
[ścieżka]\n"
+msgstr ""
+"Składnia: %s [-p program] [-c polecenie]... [-d projekt]... [ścieżka]\n"
 
 #: ../quota/path.c:39
 #, c-format
@@ -4404,7 +4130,7 @@ msgstr "ustawienie bieżącej ścieżki lub pokazanie listy 
ścieżek"
 msgid "list known mount points and projects"
 msgstr "wypisanie znanych punktów montowań i projektów"
 
-#: ../quota/project.c:44
+#: ../quota/project.c:45
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4441,16 +4167,30 @@ msgid ""
 " which do not have the project ID of the rest of the tree, or if the inode\n"
 " flag is not set.\n"
 "\n"
+" The -p <path> option can be used to manually specify project path without\n"
+" need to create /etc/projects file. This option can be used multiple times\n"
+" to specify multiple paths. When using this option only one projid/name can\n"
+" be specified at command line. Note that /etc/projects is also used if "
+"exists.\n"
+"\n"
+" The -d <depth> option allows to descend at most <depth> levels of "
+"directories\n"
+" below the command line arguments. -d 0 means only apply the actions\n"
+" to the top level of the projects. -d -1 means no recursion limit "
+"(default).\n"
+"\n"
 " The /etc/projid and /etc/projects file formats are simple, and described\n"
 " on the xfs_quota man page.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" wypisanie projektów lub ustanowienie drzewa projektu do zarządzania 
limitami\n"
+" wypisanie projektów lub ustanowienie drzewa projektu do zarządzania "
+"limitami\n"
 "\n"
 " Przykład:\n"
 " 'project -c logfiles'\n"
-" (dopasowanie projektu 'logfiles' do katalogu i ustanowienie drzewa 
katalogów)\n"
+" (dopasowanie projektu 'logfiles' do katalogu i ustanowienie drzewa "
+"katalogów)\n"
 "\n"
 " Bez argumentów project wypisuje wszystkie projekty znalezione w pliku\n"
 " /etc/projects. Mechanizm quota dla projektów w XFS-ie może być używany do\n"
@@ -4458,105 +4198,145 @@ msgstr ""
 " i wszystkie pliki i podkatalogi poniżej niego (czyli drzewo) mogą być\n"
 " ograniczone do używania podzbioru miejsca dostępnego w systemie plików.\n"
 "\n"
-" Zarządzane drzewo musi być ustanowione początkowo przy użyciu opcji project 
-c.\n"
+" Zarządzane drzewo musi być ustanowione początkowo przy użyciu opcji project "
+"-c.\n"
 " Podana nazwa lub identyfikator projektu jest dopasowywany do jednego lub\n"
-" większej liczby drzew zdefiniowanych w /etc/projects, a następnie te drzewa 
są\n"
-" rekurencyjnie przechodzone w celu oznaczenia i-węzłów jako będących 
częścią\n"
-" tego drzewa - co ustawia flagi i-węzłów i identyfikator projektu dla 
każdego\n"
+" większej liczby drzew zdefiniowanych w /etc/projects, a następnie te drzewa "
+"są\n"
+" rekurencyjnie przechodzone w celu oznaczenia i-węzłów jako będących "
+"częścią\n"
+" tego drzewa - co ustawia flagi i-węzłów i identyfikator projektu dla "
+"każdego\n"
 " pliku.\n"
-" Po zrobieniu tego nowe pliki tworzone w drzewie będą automatycznie liczone 
jako\n"
+" Po zrobieniu tego nowe pliki tworzone w drzewie będą automatycznie liczone "
+"jako\n"
 " część drzewa o ich identyfikatorze projektu. Próba utworzenia dowiązania\n"
-" zwykłego do pliku w drzewie powiedzie się tylko jeśli identyfikator 
projektu\n"
+" zwykłego do pliku w drzewie powiedzie się tylko jeśli identyfikator "
+"projektu\n"
 " pasuje do identyfikatora projektu drzewa. Można użyć narzędzia xfs_io do\n"
 " ustawienia ID projektu dla dowolnego pliku, ale może tego dokonać tylko\n"
 " uprzywilejowany użytkownik.\n"
 "\n"
-" Poprzednio ustanowione drzewa można usunąć z kontroli limitów projektu 
poprzez\n"
-" użycie opcji -C, która rekurencyjnie przejdzie drzewo, usuwając i-węzły 
spod\n"
+" Poprzednio ustanowione drzewa można usunąć z kontroli limitów projektu "
+"poprzez\n"
+" użycie opcji -C, która rekurencyjnie przejdzie drzewo, usuwając i-węzły "
+"spod\n"
 " kontroli limitów projektu.\n"
 "\n"
 " Opcji -c można użyć do sprawdzenia czy drzewo zostało ustanowione - nie\n"
-" informuje o niczym jeśli drzewo jest poprawne, a w przeciwnym wypadku 
zgłasza\n"
+" informuje o niczym jeśli drzewo jest poprawne, a w przeciwnym wypadku "
+"zgłasza\n"
 " ścieżki i-węzłów nie mające ID projektu takiego jak reszta drzewa lub nie\n"
 " mające ustawionej flagi.\n"
 "\n"
+" Opcja -p <ścieżka> umożliwia podanie ścieżki projektu w linii poleceń\n"
+" bez potrzeby tworzenia pliku /etc/projects. Ta opcja może być używana\n"
+" wielokrotnie w celu przekazanie wielu ścieżek projektu. Tylko jeden\n"
+" identyfikator projektu może być podawy w linii poleceń w momencie\n"
+" używania opcji -p. Jeśli plik /etc/projects istnieje to także jest używany\n"
+" oprócz ścieżek w linii poleceń.\n"
+"\n"
+" Opcja -d <poziom> pozwala na ograniczanie zagłębiania się w podkatalogach\n"
+" projektu do granicy <poziom>. -d 0 oznacza najwyższy poziom. -d 1 oznacza\n"
+" brak limitu zagłębiania (domyślny).\n"
+"\n"
 " Format plików /etc/projid i /etc/projects jest prosty i opisany na stronie\n"
 " manuala xfs_quota.\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/project.c:95 ../quota/project.c:137 ../quota/project.c:181
+#: ../quota/project.c:108 ../quota/project.c:153 ../quota/project.c:200
 #, c-format
 msgid "%s: cannot stat file %s\n"
 msgstr "%s: nie można wykonać stat na pliku %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:99 ../quota/project.c:141 ../quota/project.c:185
+#: ../quota/project.c:112 ../quota/project.c:157 ../quota/project.c:204
 #, c-format
 msgid "%s: skipping special file %s\n"
 msgstr "%s: pominięto plik specjalny %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:113
+#: ../quota/project.c:126
 #, c-format
 msgid "%s - project identifier is not set (inode=%u, tree=%u)\n"
 msgstr "%s - identyfikator projektu nie ustawiony (i-węzeł=%u, drzewo=%u)\n"
 
-#: ../quota/project.c:117
+#: ../quota/project.c:130
 #, c-format
 msgid "%s - project inheritance flag is not set\n"
 msgstr "%s - flaga dziedziczenia projektu nie ustawiona\n"
 
-#: ../quota/project.c:162
+#: ../quota/project.c:178
 #, c-format
 msgid "%s: cannot clear project on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można usunąć projektu z %s: %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:206
+#: ../quota/project.c:225
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set project on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie można ustawić projektu na %s: %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:221
+#: ../quota/project.c:240
 #, c-format
 msgid "Checking project %s (path %s)...\n"
 msgstr "Sprawdzanie projektu %s (ścieżka %s)...\n"
 
-#: ../quota/project.c:225
+#: ../quota/project.c:244
 #, c-format
 msgid "Setting up project %s (path %s)...\n"
 msgstr "Ustanawianie projektu %s (ścieżka %s)...\n"
 
-#: ../quota/project.c:229
+#: ../quota/project.c:248
 #, c-format
 msgid "Clearing project %s (path %s)...\n"
 msgstr "Usuwanie projektu %s (ścieżka %s)...\n"
 
-#: ../quota/project.c:252
+#: ../quota/project.c:271
 #, c-format
-msgid "Processed %d %s paths for project %s\n"
-msgstr "Przetworzono %d ścieżek %s dla projektu %s\n"
+msgid ""
+"Processed %d (%s and cmdline) paths for project %s with recursion depth %s (%"
+"d).\n"
+msgstr ""
+"Przetworzono %d (z %s oraz z linii poleceń) ścieżek dla projektu %s\n"
+"z ograniczeniem %s (%d)\n"
 
-#: ../quota/project.c:289
+#: ../quota/project.c:273
+msgid "infinite"
+msgstr "nieaktywnym"
+
+#: ../quota/project.c:273
+msgid "limited"
+msgstr "aktywnym"
+
+#: ../quota/project.c:318
 #, c-format
 msgid "projects file \"%s\" doesn't exist\n"
 msgstr "plik projektów \"%s\" nie istnieje\n"
 
-#: ../quota/project.c:298
+#: ../quota/project.c:325
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: only one projid/name can be specified when using -p <path>, %d found.\n"
+msgstr ""
+"%s: tylko jeden id projektu/nazwa może być podana kiedy opcja -p <ścieżka> "
+"jest w użyciu. Znaleziono %d.\n"
+
+#: ../quota/project.c:334
 #, c-format
 msgid "%s - no such project in %s\n"
 msgstr "%s - nie ma takiego projektu w %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:311
+#: ../quota/project.c:347
 msgid "project"
 msgstr "project"
 
-#: ../quota/project.c:312
+#: ../quota/project.c:348
 msgid "tree"
 msgstr "tree"
 
-#: ../quota/project.c:314
-msgid "[-c|-s|-C] project ..."
-msgstr "[-c|-s|-C] projekt ..."
+#: ../quota/project.c:350
+msgid "[-c|-s|-C|-d <depth>|-p <path>] project ..."
+msgstr "[-c|-s|-C| -d <poziom>|-p <ścieżka>] projekt ..."
 
-#: ../quota/project.c:317
+#: ../quota/project.c:353
 msgid "check, setup or clear project quota trees"
 msgstr "sprawdzenie, ustanowienie lub usunięcie drzew projektów"
 
@@ -4592,8 +4372,10 @@ msgstr ""
 " -a - podsumowanie dla wszystkich punktów montowania systemów plików XFS\n"
 " -c - wyświetlenie trzech kolumn z rozmiarem plików w kilobajtach, liczbą\n"
 "   plików tego rozmiaru i sumą kilobajtów w plikach o tym lub mniejszym\n"
-"   rozmiarze. Ostatni wiersz podsumowuje pliki większe niż 500 
kilobajtów.\n"
-" -v - wyświetlenie trzech kolumn zawierających liczbę kilobajtów, do 
których\n"
+"   rozmiarze. Ostatni wiersz podsumowuje pliki większe niż 500 "
+"kilobajtów.\n"
+" -v - wyświetlenie trzech kolumn zawierających liczbę kilobajtów, do "
+"których\n"
 "   nie było odwołań przez ostatnie 30, 60 i 90 dni.\n"
 " -g - wyświetlenie podsumowania dla grup\n"
 " -p - wyświetlenie podsumowania dla projektów\n"
@@ -4763,7 +4545,8 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" utworzenie pliku kopii zapasowej zawierającego informacje o limitach 
(quota)\n"
+" utworzenie pliku kopii zapasowej zawierającego informacje o limitach "
+"(quota)\n"
 " -g - zrzucenie limitów dla grup\n"
 " -p - zrzucenie limitów dla projektów\n"
 " -u - zrzucenie limitów dla użytkowników (domyślne)\n"
@@ -4805,15 +4588,18 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" informacje o wykorzystanym miejscu i i-węzłach, i limitach quota dla 
systemu\n"
+" informacje o wykorzystanym miejscu i i-węzłach, i limitach quota dla "
+"systemu\n"
 " plików\n"
 "\n"
 " Przykład:\n"
 " 'report -igh'\n"
 " (raport o wykorzystaniu i-węzłów dla wszystkich grup w czytelnym formacie)\n"
 "\n"
-" To polecenie jest odpowiednikiem tradycyjnego polecenia repquota, 
wypisującego\n"
-" podsumowanie wykorzystania dysku i limitów dla bieżącego systemu plików 
lub\n"
+" To polecenie jest odpowiednikiem tradycyjnego polecenia repquota, "
+"wypisującego\n"
+" podsumowanie wykorzystania dysku i limitów dla bieżącego systemu plików "
+"lub\n"
 " wszystkich systemów plików.\n"
 " -a - informacje o wszystkich podmontowanych systemach plików z limitami\n"
 " -h - informacje w formacie czytelnym dla człowieka\n"
@@ -4932,10 +4718,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Jest to polecenie szczegółowo informujące o stanie, opisujące czy włączone\n"
 " jest rozliczanie i/lub wymuszanie limitów w systemie plików, które i-węzły\n"
-" są wykorzystywane jako i-węzły stanu quot oraz ile fragmentów i bloków 
jest\n"
+" są wykorzystywane jako i-węzły stanu quot oraz ile fragmentów i bloków "
+"jest\n"
 " aktualnie używana do przechowywania tych informacji.\n"
-" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(użytkownicy);\n"
-" domyślnie polecenie dotyczy limitów użytkowników (można podać wiele 
rodzajów).\n"
+" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u "
+"(użytkownicy);\n"
+" domyślnie polecenie dotyczy limitów użytkowników (można podać wiele "
+"rodzajów).\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/state.c:72
@@ -4959,8 +4748,10 @@ msgstr ""
 " ale nie ma wymuszania limitów, można włączyć wymuszanie tym poleceniem.\n"
 " Z opcją -v (szczegółowość) po zakończeniu operacji zostanie zraportowany\n"
 " stan systemu plików.\n"
-" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(użytkownicy);\n"
-" domyślnie polecenie dotyczy limitów użytkowników (można podać wiele 
rodzajów).\n"
+" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u "
+"(użytkownicy);\n"
+" domyślnie polecenie dotyczy limitów użytkowników (można podać wiele "
+"rodzajów).\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/state.c:88
@@ -4981,7 +4772,8 @@ msgstr ""
 " Jeśli system plików jest podmontowany i aktualnie wymusza przestrzeganie\n"
 " limitów, tym poleceniem można wyłączyć wymuszanie, ale nadal pozostawić\n"
 " rozliczanie wykorzystanego miejsca (oraz i-węzłów).\n"
-" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(użytkownicy).\n"
+" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u "
+"(użytkownicy).\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/state.c:102
@@ -4999,10 +4791,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 " zwolnienie miejsca zajmowanego przez podsystem quota\n"
 "\n"
-" Po wyłączeniu limitów dla systemu plików można tym poleceniem zwolnić 
miejsce\n"
+" Po wyłączeniu limitów dla systemu plików można tym poleceniem zwolnić "
+"miejsce\n"
 " przydzielone na przechowywanie metadanych quot.\n"
-" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u 
(użytkownicy);\n"
-" domyślnie polecenie dotyczy limitów użytkowników (można podać wiele 
rodzajów).\n"
+" Rodzaj limitów podaje się opcją -g (grupy), -p (projekty) lub -u "
+"(użytkownicy);\n"
+" domyślnie polecenie dotyczy limitów użytkowników (można podać wiele "
+"rodzajów).\n"
 "\n"
 
 #: ../quota/state.c:121
@@ -5280,8 +5075,12 @@ msgid "primary/secondary superblock %d conflict - %s\n"
 msgstr "konflikt głównego/zapasowego superbloku %d - %s\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:106
-msgid "entry contains illegal value in attribute named SGI_ACL_FILE or 
SGI_ACL_DEFAULT\n"
-msgstr "wpis zawiera niedozwoloną wartość w atrybucie SGI_ACL_FILE lub 
SGI_ACL_DEFAULT\n"
+msgid ""
+"entry contains illegal value in attribute named SGI_ACL_FILE or "
+"SGI_ACL_DEFAULT\n"
+msgstr ""
+"wpis zawiera niedozwoloną wartość w atrybucie SGI_ACL_FILE lub "
+"SGI_ACL_DEFAULT\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:128
 msgid "entry contains illegal value in attribute named SGI_MAC_LABEL\n"
@@ -5299,7 +5098,9 @@ msgstr "nie ma atrybutów w gałęzi dla i-węzła %llu\n"
 #: ../repair/attr_repair.c:181
 #, c-format
 msgid "would junk the attribute fork since count is 0 for inode %llu\n"
-msgstr "gałąź atrybutów zostałaby usunięta ponieważ licznik wynosi 0 dla 
i-węzła %llu\n"
+msgstr ""
+"gałąź atrybutów zostałaby usunięta ponieważ licznik wynosi 0 dla i-węzła %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:201
 msgid "zero length name entry in attribute fork,"
@@ -5339,8 +5140,10 @@ msgstr "wpis atrybutu %d dla i-węzła %llu zostałby 
usunięty\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:292
 #, c-format
-msgid "would have corrected attribute entry count in inode %llu from %d to 
%d\n"
-msgstr "liczba wpisów atrybutów w i-węźle %llu zostałaby poprawiona z %d na 
%d\n"
+msgid ""
+"would have corrected attribute entry count in inode %llu from %d to %d\n"
+msgstr ""
+"liczba wpisów atrybutów w i-węźle %llu zostałaby poprawiona z %d na %d\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:296
 #, c-format
@@ -5369,28 +5172,39 @@ msgstr "nie można odczytać odległego bloku dla 
atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:394
 #, c-format
-msgid "attribute entry %d in attr block %u, inode %llu has bad name (namelen = 
%d)\n"
-msgstr "wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu ma błędną nazwę 
(namelen = %d)\n"
+msgid ""
+"attribute entry %d in attr block %u, inode %llu has bad name (namelen = %d)\n"
+msgstr ""
+"wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu ma błędną nazwę (namelen "
+"= %d)\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:411
 #, c-format
 msgid "bad hashvalue for attribute entry %d in attr block %u, inode %llu\n"
-msgstr "błędna wartość hasza dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybutów %u, 
i-węźle %llu\n"
+msgstr ""
+"błędna wartość hasza dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:420
 #, c-format
-msgid "bad security value for attribute entry %d in attr block %u, inode 
%llu\n"
-msgstr "błędna wartość bezpieczeństwa dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybutów 
%u, i-węźle %llu\n"
+msgid ""
+"bad security value for attribute entry %d in attr block %u, inode %llu\n"
+msgstr ""
+"błędna wartość bezpieczeństwa dla wpisu atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-"
+"węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:453
 #, c-format
 msgid "inconsistent remote attribute entry %d in attr block %u, ino %llu\n"
-msgstr "niespójny wpis odległego atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle 
%llu\n"
+msgstr ""
+"niespójny wpis odległego atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:463
 #, c-format
 msgid "cannot malloc enough for remotevalue attribute for inode %llu\n"
-msgstr "nie można przydzielić wystarczająco dużo dla atrybutu remotevalue dla 
i-węzła %llu\n"
+msgstr ""
+"nie można przydzielić wystarczająco dużo dla atrybutu remotevalue dla i-"
+"węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:465
 msgid "SKIPPING this remote attribute\n"
@@ -5399,12 +5213,15 @@ msgstr "POMINIĘTO ten atrybut odległy\n"
 #: ../repair/attr_repair.c:470
 #, c-format
 msgid "remote attribute get failed for entry %d, inode %llu\n"
-msgstr "pobranie odległego atrybutu nie powiodło się dla wpisu %d, i-węzła 
%llu\n"
+msgstr ""
+"pobranie odległego atrybutu nie powiodło się dla wpisu %d, i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:476
 #, c-format
 msgid "remote attribute value check failed for entry %d, inode %llu\n"
-msgstr "sprawdzenie wartości odległego atrybutu nie powiodło się dla wpisu %d, 
i-węzła %llu\n"
+msgstr ""
+"sprawdzenie wartości odległego atrybutu nie powiodło się dla wpisu %d, i-"
+"węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:513
 #, c-format
@@ -5423,33 +5240,54 @@ msgstr "wpis atrybutu #%d w bloku atrybutów %u, i-węźle 
%llu jest NIEPEŁNY\n
 
 #: ../repair/attr_repair.c:548
 #, c-format
-msgid "attribute entry %d in attr block %u, inode %llu claims already used 
space\n"
-msgstr "wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu odwołuje się do 
już użytego miejsca\n"
+msgid ""
+"attribute entry %d in attr block %u, inode %llu claims already used space\n"
+msgstr ""
+"wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu odwołuje się do już "
+"użytego miejsca\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:571
 #, c-format
 msgid "attribute entry %d in attr block %u, inode %llu claims used space\n"
-msgstr "wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu odwołuje się do 
używanego miejsca\n"
+msgstr ""
+"wpis atrybutu %d w bloku atrybutów %u, i-węźle %llu odwołuje się do "
+"używanego miejsca\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:596
 #, c-format
-msgid "- resetting first used heap value from %d to %d in block %u of 
attribute fork of inode %llu\n"
-msgstr "- przestawiono pierwszą używaną wartość sterty z %d na %d w bloku %u 
gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
+msgid ""
+"- resetting first used heap value from %d to %d in block %u of attribute "
+"fork of inode %llu\n"
+msgstr ""
+"- przestawiono pierwszą używaną wartość sterty z %d na %d w bloku %u gałęzi "
+"atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:604
 #, c-format
-msgid "- would reset first used value from %d to %d in block %u of attribute 
fork of inode %llu\n"
-msgstr "- pierwsza używana wartość zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku 
%u gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
+msgid ""
+"- would reset first used value from %d to %d in block %u of attribute fork "
+"of inode %llu\n"
+msgstr ""
+"- pierwsza używana wartość zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u "
+"gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:614
 #, c-format
-msgid "- resetting usedbytes cnt from %d to %d in block %u of attribute fork 
of inode %llu\n"
-msgstr "- przestawiono liczbę użytych bajtów z %d na %d w bloku %u gałęzi 
atrybutów i-węzła %llu\n"
+msgid ""
+"- resetting usedbytes cnt from %d to %d in block %u of attribute fork of "
+"inode %llu\n"
+msgstr ""
+"- przestawiono liczbę użytych bajtów z %d na %d w bloku %u gałęzi atrybutów "
+"i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:622
 #, c-format
-msgid "- would reset usedbytes cnt from %d to %d in block %u of attribute fork 
of %llu\n"
-msgstr "- liczba użytych bajtów zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u 
gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
+msgid ""
+"- would reset usedbytes cnt from %d to %d in block %u of attribute fork of %"
+"llu\n"
+msgstr ""
+"- liczba użytych bajtów zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u gałęzi "
+"atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:671
 #, c-format
@@ -5458,8 +5296,11 @@ msgstr "nie można odwzorować bloku %u dla gałęzi 
atrybutów dla i-węzła %l
 
 #: ../repair/attr_repair.c:679
 #, c-format
-msgid "can't read file block %u (fsbno %llu) for attribute fork of inode 
%llu\n"
-msgstr "nie można odczytać bloku pliku %u (fsbno %llu) dla gałęzi atrybutów 
i-węzła %llu\n"
+msgid ""
+"can't read file block %u (fsbno %llu) for attribute fork of inode %llu\n"
+msgstr ""
+"nie można odczytać bloku pliku %u (fsbno %llu) dla gałęzi atrybutów i-węzła %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:689
 #, c-format
@@ -5468,8 +5309,10 @@ msgstr "błędna liczba magiczna liścia atrybutu %#x dla 
i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:720
 #, c-format
-msgid "bad sibling back pointer for block %u in attribute fork for inode 
%llu\n"
-msgstr "błędny wskaźnik wsteczny dla bloku %u w gałęzi atrybutów dla i-węzła 
%llu\n"
+msgid ""
+"bad sibling back pointer for block %u in attribute fork for inode %llu\n"
+msgstr ""
+"błędny wskaźnik wsteczny dla bloku %u w gałęzi atrybutów dla i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:747
 #, c-format
@@ -5494,12 +5337,16 @@ msgstr "nie można odczytać bloku 0 i-węzła %llu gałęzi 
atrybutów\n"
 #: ../repair/attr_repair.c:874
 #, c-format
 msgid "clearing forw/back pointers in block 0 for attributes in inode %llu\n"
-msgstr "wyczyszczono wskaźniki forw/back w bloku 0 dla atrybutów w i-węźle 
%llu\n"
+msgstr ""
+"wyczyszczono wskaźniki forw/back w bloku 0 dla atrybutów w i-węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:880
 #, c-format
-msgid "would clear forw/back pointers in block 0 for attributes in inode 
%llu\n"
-msgstr "wskaźniki forw/back w bloku 0 dla atrybutów w i-węźle %llu zostałyby 
wyczyszczone\n"
+msgid ""
+"would clear forw/back pointers in block 0 for attributes in inode %llu\n"
+msgstr ""
+"wskaźniki forw/back w bloku 0 dla atrybutów w i-węźle %llu zostałyby "
+"wyczyszczone\n"
 
 #: ../repair/attr_repair.c:910
 #, c-format
@@ -5681,27 +5528,38 @@ msgstr "atrybuty i-węzła %llu zostałyby wyczyszczone\n"
 #: ../repair/dinode.c:492
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad rt extent start block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-węzeł %llu - błędny numer bloku początkowego fragmentu rt %llu, 
offset %llu\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł %llu - błędny numer bloku początkowego fragmentu rt %llu, offset %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:498
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad rt extent last block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-węzeł %llu - błędny numer bloku końcowego fragmentu rt %llu, offset 
%llu\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł %llu - błędny numer bloku końcowego fragmentu rt %llu, offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:504
 #, c-format
-msgid "inode %llu - bad rt extent overflows - start %llu, end %llu, offset 
%llu\n"
-msgstr "i-węzeł %llu - błędne przepełnienie fragmentu rt - początek %llu, 
koniec %llu, offset %llu\n"
+msgid ""
+"inode %llu - bad rt extent overflows - start %llu, end %llu, offset %llu\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł %llu - błędne przepełnienie fragmentu rt - początek %llu, koniec %"
+"llu, offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:518
 #, c-format
 msgid "malformed rt inode extent [%llu %llu] (fs rtext size = %u)\n"
-msgstr "zniekształcony fragment i-węzła rt [%llu %llu] (rozmiar fs rtext = 
%u)\n"
+msgstr ""
+"zniekształcony fragment i-węzła rt [%llu %llu] (rozmiar fs rtext = %u)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:536
 #, c-format
-msgid "data fork in rt ino %llu claims dup rt extent, off - %llu, start - 
%llu, count %llu\n"
-msgstr "gałąź danych w i-węźle rt %llu odwołuje się do powtórzonego fragmentu 
rt, offset %llu, początek %llu, liczba %llu\n"
+msgid ""
+"data fork in rt ino %llu claims dup rt extent, off - %llu, start - %llu, "
+"count %llu\n"
+msgstr ""
+"gałąź danych w i-węźle rt %llu odwołuje się do powtórzonego fragmentu rt, "
+"offset %llu, początek %llu, liczba %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:556
 #, c-format
@@ -5711,12 +5569,15 @@ msgstr "błędny stan w mapie bloku rt %llu\n"
 #: ../repair/dinode.c:562
 #, c-format
 msgid "data fork in rt inode %llu found metadata block %llu in rt bmap\n"
-msgstr "gałąź danych w i-węźle rt %llu - znaleziono blok metadanych %llu w 
bmapie rt\n"
+msgstr ""
+"gałąź danych w i-węźle rt %llu - znaleziono blok metadanych %llu w bmapie "
+"rt\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:572
 #, c-format
 msgid "data fork in rt inode %llu claims used rt block %llu\n"
-msgstr "gałąź danych w i-węźle rt %llu odwołuje się do używanego bloku rt 
%llu\n"
+msgstr ""
+"gałąź danych w i-węźle rt %llu odwołuje się do używanego bloku rt %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:579
 #, c-format
@@ -5741,8 +5602,12 @@ msgstr "zwykłym"
 
 #: ../repair/dinode.c:646
 #, c-format
-msgid "bmap rec out of order, inode %llu entry %d [o s c] [%llu %llu %llu], %d 
[%llu %llu %llu]\n"
-msgstr "rekord bmap uszkodzony, i-węzeł %llu wpis %d [o s c] [%llu %llu %llu], 
%d [%llu %llu %llu]\n"
+msgid ""
+"bmap rec out of order, inode %llu entry %d [o s c] [%llu %llu %llu], %d [%"
+"llu %llu %llu]\n"
+msgstr ""
+"rekord bmap uszkodzony, i-węzeł %llu wpis %d [o s c] [%llu %llu %llu], %d [%"
+"llu %llu %llu]\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:660
 #, c-format
@@ -5752,27 +5617,37 @@ msgstr "fragment zerowej długości (off = %llu, fsbno = 
%llu) w i-węźle %llu\
 #: ../repair/dinode.c:689
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent starting block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-węzeł %llu - błędny numer bloku początkowego fragmentu %llu, offset 
%llu\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł %llu - błędny numer bloku początkowego fragmentu %llu, offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:696
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent last block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-węzeł %llu - błędny numer bloku końcowego fragmentu %llu, offset 
%llu\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł %llu - błędny numer bloku końcowego fragmentu %llu, offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:703
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent overflows - start %llu, end %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-węzeł %llu - błędne przepełnienie fragmentu - początek %llu, koniec 
%llu, offset %llu\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł %llu - błędne przepełnienie fragmentu - początek %llu, koniec %llu, "
+"offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:711
 #, c-format
-msgid "inode %llu - extent offset too large - start %llu, count %llu, offset 
%llu\n"
-msgstr "i-węzeł %llu - offset fragmentu zbyt duży - początek %llu, liczba 
%llu, offset %llu\n"
+msgid ""
+"inode %llu - extent offset too large - start %llu, count %llu, offset %llu\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł %llu - offset fragmentu zbyt duży - początek %llu, liczba %llu, "
+"offset %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:744
 #, c-format
-msgid "%s fork in ino %llu claims dup extent, off - %llu, start - %llu, cnt 
%llu\n"
-msgstr "gałąź %s w i-węźle %llu odwołuje się do powtórzonego fragmentu, offset 
%llu, początek %llu, liczba %llu\n"
+msgid ""
+"%s fork in ino %llu claims dup extent, off - %llu, start - %llu, cnt %llu\n"
+msgstr ""
+"gałąź %s w i-węźle %llu odwołuje się do powtórzonego fragmentu, offset %llu, "
+"początek %llu, liczba %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:777
 #, c-format
@@ -5812,22 +5687,32 @@ msgstr "nie można odczytać bloku bmap %llu\n"
 #: ../repair/dinode.c:1014
 #, c-format
 msgid "# of bmap records in inode %llu exceeds max (%u, max - %u)\n"
-msgstr "liczba rekordów bmap w i-węźle %llu przekracza maksimum (%u, maksimum 
%u)\n"
+msgstr ""
+"liczba rekordów bmap w i-węźle %llu przekracza maksimum (%u, maksimum %u)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1022
 #, c-format
-msgid "- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), 
proceeding ...\n"
-msgstr "- liczba rekordów bmap w i-węźle %llu mniejsza niż minimum (%u, 
minimum %u), kontynuacja...\n"
+msgid ""
+"- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), "
+"proceeding ...\n"
+msgstr ""
+"- liczba rekordów bmap w i-węźle %llu mniejsza niż minimum (%u, minimum %u), "
+"kontynuacja...\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1063
 #, c-format
 msgid "# of bmap records in inode %llu greater than maximum (%u, max - %u)\n"
-msgstr "liczba rekordów bmap w i-węźle %llu większa niż maksimum (%u, maksimum 
%u)\n"
+msgstr ""
+"liczba rekordów bmap w i-węźle %llu większa niż maksimum (%u, maksimum %u)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1070
 #, c-format
-msgid "- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), 
continuing...\n"
-msgstr "- liczba rekordów bmap w i-węźle %llu mniejsza niż minimum (%u, 
minimum %u), kontynuacja...\n"
+msgid ""
+"- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), "
+"continuing...\n"
+msgstr ""
+"- liczba rekordów bmap w i-węźle %llu mniejsza niż minimum (%u, minimum %u), "
+"kontynuacja...\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1087
 #, c-format
@@ -5856,8 +5741,12 @@ msgstr "błędne numrecs 0 w bloku głównym bmap btree 
i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1207
 #, c-format
-msgid "indicated size of %s btree root (%d bytes) greater than space in inode 
%llu %s fork\n"
-msgstr "oznaczony rozmiar korzenia b-drzewa %s (%d bajtów) większy niż miejsce 
w i-węźle %llu gałęzi %s\n"
+msgid ""
+"indicated size of %s btree root (%d bytes) greater than space in inode %llu %"
+"s fork\n"
+msgstr ""
+"oznaczony rozmiar korzenia b-drzewa %s (%d bajtów) większy niż miejsce w i-"
+"węźle %llu gałęzi %s\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1227 ../repair/scan.c:366
 #, c-format
@@ -5866,13 +5755,19 @@ msgstr "błędny wskaźnik bmap btree 0x%llx w i-węźle 
%llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1246
 #, c-format
-msgid "correcting key in bmbt root (was %llu, now %llu) in inode %llu %s 
fork\n"
-msgstr "poprawiono klucz w korzeniu bmbt (był %llu, jest %llu) w i-węźle %llu 
gałęzi %s\n"
+msgid ""
+"correcting key in bmbt root (was %llu, now %llu) in inode %llu %s fork\n"
+msgstr ""
+"poprawiono klucz w korzeniu bmbt (był %llu, jest %llu) w i-węźle %llu gałęzi "
+"%s\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1257
 #, c-format
-msgid "bad key in bmbt root (is %llu, would reset to %llu) in inode %llu %s 
fork\n"
-msgstr "błędny klucz w korzeniu bmbt (jest %llu, zostały przestawiony na %llu) 
w i-węźle %llu gałęzi %s\n"
+msgid ""
+"bad key in bmbt root (is %llu, would reset to %llu) in inode %llu %s fork\n"
+msgstr ""
+"błędny klucz w korzeniu bmbt (jest %llu, zostały przestawiony na %llu) w i-"
+"węźle %llu gałęzi %s\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1273
 #, c-format
@@ -5892,42 +5787,57 @@ msgstr "\tw i-węźle %u (gałęzi %s) bloku bmap btree 
%llu\n"
 #: ../repair/dinode.c:1360
 #, c-format
 msgid "local inode %llu data fork is too large (size = %lld, max = %d)\n"
-msgstr "gałąź danych lokalnego i-węzła %llu zbyt duża (rozmiar = %lld, 
maksimum = %d)\n"
+msgstr ""
+"gałąź danych lokalnego i-węzła %llu zbyt duża (rozmiar = %lld, maksimum = %"
+"d)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1368
 #, c-format
 msgid "local inode %llu attr fork too large (size %d, max = %d)\n"
-msgstr "gałąź atrybutów lokalnego i-węzła %llu zbyt duża (rozmiar %d, maksimum 
= %d)\n"
+msgstr ""
+"gałąź atrybutów lokalnego i-węzła %llu zbyt duża (rozmiar %d, maksimum = %"
+"d)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1375
 #, c-format
 msgid "local inode %llu attr too small (size = %d, min size = %d)\n"
-msgstr "gałąź atrybutów lokalnego i-węzła %llu zbyt mała (rozmiar = %d, 
minimum = %d)\n"
+msgstr ""
+"gałąź atrybutów lokalnego i-węzła %llu zbyt mała (rozmiar = %d, minimum = %"
+"d)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1398
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in symlink ino %llu\n"
-msgstr "niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle 
dowiązania symbolicznego %llu\n"
+msgstr ""
+"niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle dowiązania "
+"symbolicznego %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1404
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in symlink inode %llu\n"
-msgstr "niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle 
dowiązania symbolicznego %llu\n"
+msgstr ""
+"niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle dowiązania "
+"symbolicznego %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1419
 #, c-format
 msgid "bad number of extents (%d) in symlink %llu data fork\n"
-msgstr "błędna liczba fragmentów (%d) w gałęzi danych dowiązania symbolicznego 
%llu\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba fragmentów (%d) w gałęzi danych dowiązania symbolicznego %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1432
 #, c-format
 msgid "bad extent #%d offset (%llu) in symlink %llu data fork\n"
-msgstr "błędny offset fragmentu %d (%llu) w gałęzi danych dowiązania 
symbolicznego %llu\n"
+msgstr ""
+"błędny offset fragmentu %d (%llu) w gałęzi danych dowiązania symbolicznego %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1438
 #, c-format
 msgid "bad extent #%d count (%llu) in symlink %llu data fork\n"
-msgstr "błędna liczba fragmentu #%d (%llu) w gałęzi danych dowiązania 
symbolicznego %llu\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba fragmentu #%d (%llu) w gałęzi danych dowiązania symbolicznego %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1494
 #, c-format
@@ -5942,7 +5852,8 @@ msgstr "nie można odczytać i-węzła %llu, blok pliku %d, 
blok dysku %llu\n"
 #: ../repair/dinode.c:1549
 #, c-format
 msgid "found illegal null character in symlink inode %llu\n"
-msgstr "znaleziono niedozwolony znak null w i-węźle dowiązania symbolicznego 
%llu\n"
+msgstr ""
+"znaleziono niedozwolony znak null w i-węźle dowiązania symbolicznego %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1563 ../repair/dinode.c:1573
 #, c-format
@@ -6053,7 +5964,8 @@ msgstr "błędna liczba fragmentów (%u) dla i-węzłą bitmapy 
realtime %llu\n"
 #: ../repair/dinode.c:1845
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in directory ino %llu\n"
-msgstr "niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"niezgodność między formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1851
 #, c-format
@@ -6073,7 +5985,8 @@ msgstr "znaleziono i-węzeł %llu twierdzący, że należy do 
pliku realtime\n"
 #: ../repair/dinode.c:1888
 #, c-format
 msgid "realtime bitmap inode %llu has bad size %lld (should be %lld)\n"
-msgstr "i-węzeł bitmapy realtime %llu ma błędny rozmiar %lld (powinien być 
%lld)\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł bitmapy realtime %llu ma błędny rozmiar %lld (powinien być %lld)\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1898
 #, c-format
@@ -6083,7 +5996,9 @@ msgstr "i-węzeł opisu realtime %llu ma błędny rozmiar 
%lld (powinien być %d
 #: ../repair/dinode.c:1926
 #, c-format
 msgid "bad attr fork offset %d in dev inode %llu, should be %d\n"
-msgstr "błędny offset gałęzi atrybutów %d w i-węźle urządzenia %llu, powinien 
być %d\n"
+msgstr ""
+"błędny offset gałęzi atrybutów %d w i-węźle urządzenia %llu, powinien być %"
+"d\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:1936
 #, c-format
@@ -6237,12 +6152,17 @@ msgstr "zostałby przekształcony z powrotem do wersji 
1\n"
 #: ../repair/dinode.c:2365
 #, c-format
 msgid "clearing obsolete nlink field in version 2 inode %llu, was %d, now 0\n"
-msgstr "wyczyszczono przestarzałe pole nlink w i-węźle %llu w wersji 2 - było 
%d, jest 0\n"
+msgstr ""
+"wyczyszczono przestarzałe pole nlink w i-węźle %llu w wersji 2 - było %d, "
+"jest 0\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2371
 #, c-format
-msgid "would clear obsolete nlink field in version 2 inode %llu, currently 
%d\n"
-msgstr "przestarzałe pole nlink w i-węźle %llu w wersji 2 zostałoby 
wyczyszczone, aktualnie %d\n"
+msgid ""
+"would clear obsolete nlink field in version 2 inode %llu, currently %d\n"
+msgstr ""
+"przestarzałe pole nlink w i-węźle %llu w wersji 2 zostałoby wyczyszczone, "
+"aktualnie %d\n"
 
 #: ../repair/dinode.c:2444
 #, c-format
@@ -6301,7 +6221,8 @@ msgstr "błędny typ i-węzła %#o w i-węźle %llu\n"
 #: ../repair/dinode.c:2610
 #, c-format
 msgid "bad non-zero extent size %u for non-realtime/extsize inode %llu, "
-msgstr "błędny niezerowy rozmiar fragmentu %u dla extsize i-węzła nie-realtime 
%llu, "
+msgstr ""
+"błędny niezerowy rozmiar fragmentu %u dla extsize i-węzła nie-realtime %llu, "
 
 #: ../repair/dinode.c:2614
 msgid "resetting to zero\n"
@@ -6339,12 +6260,15 @@ msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do 
i-węzła opisu rt %llu\
 #: ../repair/dir.c:168
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references user quota inode %llu\n"
-msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu 
użytkownika %llu\n"
+msgstr ""
+"wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu użytkownika %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:173
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references group quota inode %llu\n"
-msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu grupy 
%llu\n"
+msgstr ""
+"wpis w krótkim katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu grupy %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:193
 #, c-format
@@ -6354,7 +6278,8 @@ msgstr "wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w 
krótkim katalogu %llu\n
 #: ../repair/dir.c:212
 #, c-format
 msgid "entry references non-existent inode %llu in shortform dir %llu\n"
-msgstr "wpis odwołuje się do nie istniejącego i-węzła %llu w krótkim katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"wpis odwołuje się do nie istniejącego i-węzła %llu w krótkim katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:236 ../repair/dir2.c:982
 #, c-format
@@ -6364,7 +6289,8 @@ msgstr "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu, 
przestawiono na %d\n"
 #: ../repair/dir.c:241 ../repair/dir2.c:988
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, would set to %d\n"
-msgstr "wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu, zostałby przestawiony 
na %d\n"
+msgstr ""
+"wpis zerowej długości w krótkim katalogu %llu, zostałby przestawiony na %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:246
 #, c-format
@@ -6384,7 +6310,9 @@ msgstr "%d wpisów zostałoby wyrzuconych\n"
 #: ../repair/dir.c:270 ../repair/dir2.c:1018
 #, c-format
 msgid "size of last entry overflows space left in in shortform dir %llu, "
-msgstr "rozmiar ostatniego wpisu przekracza miejsce pozostałe w krótkim 
katalogu %llu, "
+msgstr ""
+"rozmiar ostatniego wpisu przekracza miejsce pozostałe w krótkim katalogu %"
+"llu, "
 
 #: ../repair/dir.c:273 ../repair/dir2.c:1022
 #, c-format
@@ -6399,7 +6327,8 @@ msgstr "zostałby przestawiony na %d\n"
 #: ../repair/dir.c:283 ../repair/dir2.c:1031
 #, c-format
 msgid "size of entry #%d overflows space left in in shortform dir %llu\n"
-msgstr "rozmiar wpisu #%d przekracza miejsce pozostałe w krótkim katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"rozmiar wpisu #%d przekracza miejsce pozostałe w krótkim katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:288 ../repair/dir2.c:1037
 #, c-format
@@ -6484,7 +6413,8 @@ msgstr "błędny przedział [%d, %d) przypisany w bloku da\n"
 #: ../repair/dir.c:535
 #, c-format
 msgid "byte range end [%d %d) in da block larger than blocksize %d\n"
-msgstr "koniec przedziału bajtów [%d %d) w bloku da większy niż rozmiar bloku 
%d\n"
+msgstr ""
+"koniec przedziału bajtów [%d %d) w bloku da większy niż rozmiar bloku %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:542
 #, c-format
@@ -6494,22 +6424,30 @@ msgstr "wielokrotnie użyty bajt %d w bloku da\n"
 #: ../repair/dir.c:572
 #, c-format
 msgid "hole (start %d, len %d) out of range, block %d, dir ino %llu\n"
-msgstr "dziura (początek %d, długość %d) poza zakresem, blok %d, i-węzeł 
katalogu %llu\n"
+msgstr ""
+"dziura (początek %d, długość %d) poza zakresem, blok %d, i-węzeł katalogu %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:583
 #, c-format
 msgid "hole claims used byte %d, block %d, dir ino %llu\n"
-msgstr "dziura odwołuje się do używanego bajtu %d, blok %d, i-węzeł katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"dziura odwołuje się do używanego bajtu %d, blok %d, i-węzeł katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:698
 #, c-format
 msgid "- derived hole value %d, saw %d, block %d, dir ino %llu\n"
-msgstr "- wyprowadzona wartość dziury %d, widziano %d, blok %d, i-węzeł 
katalogu %llu\n"
+msgstr ""
+"- wyprowadzona wartość dziury %d, widziano %d, blok %d, i-węzeł katalogu %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:717
 #, c-format
-msgid "- derived hole (base %d, size %d) in block %d, dir inode %llu not 
found\n"
-msgstr "- wyprowadzona dziura (podstawa %d, rozmiar %d) w bloku %d, i-węzeł 
katalogu %llu nie znaleziona\n"
+msgid ""
+"- derived hole (base %d, size %d) in block %d, dir inode %llu not found\n"
+msgstr ""
+"- wyprowadzona dziura (podstawa %d, rozmiar %d) w bloku %d, i-węzeł katalogu "
+"%llu nie znaleziona\n"
 
 #: ../repair/dir.c:793 ../repair/dir.c:971 ../repair/phase6.c:1198
 #: ../repair/phase6.c:1566
@@ -6520,12 +6458,15 @@ msgstr "nie można odczytać bloku %u (fsbno %llu) dla 
i-węzła katalogu %llu\n
 #: ../repair/dir.c:797
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (fsbno %llu) for attrbute fork of inode %llu\n"
-msgstr "nie można odczytać bloku %u (fsbno %llu) dla gałęzi atrybutów i-węzła 
%llu\n"
+msgstr ""
+"nie można odczytać bloku %u (fsbno %llu) dla gałęzi atrybutów i-węzła %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:806 ../repair/dir.c:981 ../repair/phase6.c:1208
 #, c-format
 msgid "bad dir/attr magic number in inode %llu, file bno = %u, fsbno = %llu\n"
-msgstr "błędna liczba magiczna katalogu/atrybutu w i-węźle %llu, bno pliku = 
%u, fsbno = %llu\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba magiczna katalogu/atrybutu w i-węźle %llu, bno pliku = %u, "
+"fsbno = %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:814 ../repair/dir2.c:333
 #, c-format
@@ -6545,7 +6486,8 @@ msgstr "błędne b-drzewo gałęzi atrybutów dla i-węzła 
%llu\n"
 #: ../repair/dir.c:891
 #, c-format
 msgid "release_da_cursor_int got unexpected non-null bp, dabno = %u\n"
-msgstr "release_da_cursor_int otrzymało nieoczekiwany niepusty bp, dabno = 
%u\n"
+msgstr ""
+"release_da_cursor_int otrzymało nieoczekiwany niepusty bp, dabno = %u\n"
 
 #: ../repair/dir.c:952 ../repair/dir.c:997
 #, c-format
@@ -6559,13 +6501,17 @@ msgstr "niespójność wartości used/count bloku 
katalogu/atrybutu - %d/%hu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1053 ../repair/dir2.c:471
 #, c-format
-msgid "directory/attribute block hashvalue inconsistency, expected > %u / saw 
%u\n"
-msgstr "niespójność wartości hasza bloku katalogu/atrybutu - oczekiwano > %u, 
widziano %u\n"
+msgid ""
+"directory/attribute block hashvalue inconsistency, expected > %u / saw %u\n"
+msgstr ""
+"niespójność wartości hasza bloku katalogu/atrybutu - oczekiwano > %u, "
+"widziano %u\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1060 ../repair/dir2.c:478
 #, c-format
 msgid "bad directory/attribute forward block pointer, expected 0, saw %u\n"
-msgstr "błędny wskaźnik bloku w przód katalogu/atrybutu - oczekiwano 0, 
widziano %u\n"
+msgstr ""
+"błędny wskaźnik bloku w przód katalogu/atrybutu - oczekiwano 0, widziano %u\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1066
 #, c-format
@@ -6587,13 +6533,15 @@ msgid ""
 "would correct bad hashval in non-leaf dir/attr block\n"
 "\tin (level %d) in inode %llu.\n"
 msgstr ""
-"błędne hashval zostałoby poprawione w bloku katalogu/atrybutu nie będącego 
liściem\n"
+"błędne hashval zostałoby poprawione w bloku katalogu/atrybutu nie będącego "
+"liściem\n"
 "\tw i-węźle (poziomu %d) %llu.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1242 ../repair/dir2.c:642
 #, c-format
 msgid "can't get map info for block %u of directory inode %llu\n"
-msgstr "nie można uzyskać informacji o mapie dla bloku %u i-węzła katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"nie można uzyskać informacji o mapie dla bloku %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1251
 #, c-format
@@ -6603,7 +6551,8 @@ msgstr "nie można odczytać bloku %u (%llu) dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
 #: ../repair/dir.c:1264
 #, c-format
 msgid "bad magic number %x in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
-msgstr "błędna liczba magiczna %x w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba magiczna %x w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1272
 #, c-format
@@ -6613,7 +6562,8 @@ msgstr "błędny wskaźnik wstecz w bloku %u (%llu) dla 
i-węzła katalogu %llu\
 #: ../repair/dir.c:1278
 #, c-format
 msgid "entry count %d too large in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
-msgstr "liczba wpisów %d zbyt duża w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"liczba wpisów %d zbyt duża w bloku %u (%llu) dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1285
 #, c-format
@@ -6640,28 +6590,41 @@ msgstr ""
 
 #: ../repair/dir.c:1462
 #, c-format
-msgid "directory block header conflicts with used space in directory inode 
%llu\n"
-msgstr "nagłówek bloku katalogu jest w konflikcie z użytym miejscem w i-węźle 
katalogu %llu\n"
+msgid ""
+"directory block header conflicts with used space in directory inode %llu\n"
+msgstr ""
+"nagłówek bloku katalogu jest w konflikcie z użytym miejscem w i-węźle "
+"katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1491
 #, c-format
-msgid "nameidx %d for entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, deleting 
entry\n"
-msgstr "nameidx %d dla wpisu #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, 
usunięto wpis\n"
+msgid ""
+"nameidx %d for entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, deleting entry\n"
+msgstr ""
+"nameidx %d dla wpisu #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, usunięto "
+"wpis\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1528
 #, c-format
-msgid "nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, marking entry 
bad\n"
-msgstr "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, 
zaznaczono wpis jako błędny\n"
+msgid ""
+"nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, marking entry bad\n"
+msgstr ""
+"nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, zaznaczono "
+"wpis jako błędny\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1543
 #, c-format
-msgid "nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, would delete 
entry\n"
-msgstr "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, wpis 
zostałby usunięty\n"
+msgid ""
+"nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, would delete entry\n"
+msgstr ""
+"nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-węzeł %llu > rozmiaru bloku fs, wpis "
+"zostałby usunięty\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1580
 #, c-format
 msgid "invalid ino number %llu in dir ino %llu, entry #%d, bno %d\n"
-msgstr "nieprawidłowy numer i-węzła %llu w i-węźle katalogu %llu, wpis #%d, 
bno %d\n"
+msgstr ""
+"nieprawidłowy numer i-węzła %llu w i-węźle katalogu %llu, wpis #%d, bno %d\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1584 ../repair/dir.c:1600 ../repair/dir.c:1617
 #: ../repair/dir.c:1633 ../repair/dir.c:1650
@@ -6677,33 +6640,46 @@ msgstr "\tnumer i-węzła we wpisie %d zostałby 
wyczyszczony...\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1596
 #, c-format
-msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime bitmap inode 
%llu\n"
-msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła bitmapy 
realtime %llu\n"
+msgid ""
+"entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime bitmap inode %llu\n"
+msgstr ""
+"wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła bitmapy realtime %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1613
 #, c-format
-msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime summary inode 
%llu\n"
-msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła opisu 
realtime %llu\n"
+msgid ""
+"entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime summary inode %llu\n"
+msgstr ""
+"wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła opisu realtime %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1629
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references user quota inode %llu\n"
-msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu 
użytkownika %llu\n"
+msgstr ""
+"wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu użytkownika %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1646
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references group quota inode %llu\n"
-msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu grupy 
%llu\n"
+msgstr ""
+"wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwołuje się do i-węzła limitu grupy %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1683
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in directory %llu, will clear entry\n"
-msgstr "wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w katalogu %llu, zostanie 
wyczyszczony\n"
+msgstr ""
+"wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w katalogu %llu, zostanie "
+"wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1691
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in directory %llu, would clear entry\n"
-msgstr "wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w katalogu %llu, zostałby 
wyczyszczony\n"
+msgstr ""
+"wpis odwołuje się do wolnego i-węzła %llu w katalogu %llu, zostałby "
+"wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1699
 #, c-format
@@ -6726,27 +6702,39 @@ msgstr "wpis #%d, i-węzeł katalogu %llu ma nazwę 
zerowej długości, usunięt
 #: ../repair/dir.c:1765
 #, c-format
 msgid "entry #%d, dir inode %llu, has zero-len name, marking entry bad\n"
-msgstr "wpis #%d, i-węzeł katalogu %llu ma nazwę zerowej długości, zaznaczono 
jako błędny\n"
+msgstr ""
+"wpis #%d, i-węzeł katalogu %llu ma nazwę zerowej długości, zaznaczono jako "
+"błędny\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1778
 #, c-format
-msgid "bad size, entry #%d in dir inode %llu, block %u -- entry overflows 
block\n"
-msgstr "błędny rozmiar, wpis #%d w i-węźle katalogu %llu, blok %u - wpis 
wykracza poza blok\n"
+msgid ""
+"bad size, entry #%d in dir inode %llu, block %u -- entry overflows block\n"
+msgstr ""
+"błędny rozmiar, wpis #%d w i-węźle katalogu %llu, blok %u - wpis wykracza "
+"poza blok\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1789
 #, c-format
-msgid "dir entry slot %d in block %u conflicts with used space in dir inode 
%llu\n"
-msgstr "slot wpisu katalogu %d w bloku %u jest w konflikcie z użytym miejscem 
w i-węźle katalogu %llu\n"
+msgid ""
+"dir entry slot %d in block %u conflicts with used space in dir inode %llu\n"
+msgstr ""
+"slot wpisu katalogu %d w bloku %u jest w konflikcie z użytym miejscem w i-"
+"węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1828
 #, c-format
 msgid "illegal name \"%s\" in directory inode %llu, entry will be cleared\n"
-msgstr "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-węźle katalogu %llu, wpis zostanie 
wyczyszczony\n"
+msgstr ""
+"niedozwolona nazwa \"%s\" w i-węźle katalogu %llu, wpis zostanie "
+"wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1834
 #, c-format
 msgid "illegal name \"%s\" in directory inode %llu, entry would be cleared\n"
-msgstr "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-węźle katalogu %llu, wpis zostałby 
wyczyszczony\n"
+msgstr ""
+"niedozwolona nazwa \"%s\" w i-węźle katalogu %llu, wpis zostałby "
+"wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1844
 #, c-format
@@ -6780,8 +6768,11 @@ msgstr "\t\tw i-węźle katalogu %llu. Wpis zostałby 
wyczyszczony.\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1911
 #, c-format
-msgid "name \"%s\" (block %u, slot %d) conflicts with used space in dir inode 
%llu\n"
-msgstr "nazwa \"%s\" (blok %u, slot %d) jest w konflikcie z użytym miejscem w 
i-węźle katalogu %llu\n"
+msgid ""
+"name \"%s\" (block %u, slot %d) conflicts with used space in dir inode %llu\n"
+msgstr ""
+"nazwa \"%s\" (blok %u, slot %d) jest w konflikcie z użytym miejscem w i-"
+"węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:1918
 #, c-format
@@ -6819,17 +6810,20 @@ msgstr "błędny wpis .. (%llu) w głównym i-węźle %llu, 
powinno być %llu\n"
 #: ../repair/dir.c:2001
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu, will clear second entry\n"
-msgstr "wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu, drugi wpis zostanie 
wyczyszczony\n"
+msgstr ""
+"wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu, drugi wpis zostanie wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2007
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu, would clear second entry\n"
-msgstr "wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu, drugi wpis zostałby 
wyczyszczony\n"
+msgstr ""
+"wiele wpisów .. w i-węźle katalogu %llu, drugi wpis zostałby wyczyszczony\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2020
 #, c-format
 msgid ". in directory inode %llu has wrong value (%llu), fixing entry...\n"
-msgstr ". w i-węźle katalogu %llu ma niepoprawną wartość (%llu), poprawiono 
wpis...\n"
+msgstr ""
+". w i-węźle katalogu %llu ma niepoprawną wartość (%llu), poprawiono wpis...\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2027
 #, c-format
@@ -6858,33 +6852,47 @@ msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na 
siebie, "
 
 #: ../repair/dir.c:2081
 #, c-format
-msgid "- resetting first used heap value from %d to %d in block %u of dir ino 
%llu\n"
-msgstr "- przestawiono pierwszą używaną wartość sterty z %d na %d w bloku %u 
i-węzła katalogu %llu\n"
+msgid ""
+"- resetting first used heap value from %d to %d in block %u of dir ino %llu\n"
+msgstr ""
+"- przestawiono pierwszą używaną wartość sterty z %d na %d w bloku %u i-węzła "
+"katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2089
 #, c-format
-msgid "- would reset first used value from %d to %d in block %u of dir ino 
%llu\n"
-msgstr "- pierwsza używana wartość zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku 
%u i-węzła katalogu %llu\n"
+msgid ""
+"- would reset first used value from %d to %d in block %u of dir ino %llu\n"
+msgstr ""
+"- pierwsza używana wartość zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u i-"
+"węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2099
 #, c-format
 msgid "- resetting namebytes cnt from %d to %d in block %u of dir inode %llu\n"
-msgstr "- przestawiono liczbę bajtów nazwy z %d na %d w bloku %u i-węzła 
katalogu %llu\n"
+msgstr ""
+"- przestawiono liczbę bajtów nazwy z %d na %d w bloku %u i-węzła katalogu %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2107
 #, c-format
-msgid "- would reset namebytes cnt from %d to %d in block %u of dir inode 
%llu\n"
-msgstr "- liczba bajtów nazwy zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u 
i-węzła katalogu %llu\n"
+msgid ""
+"- would reset namebytes cnt from %d to %d in block %u of dir inode %llu\n"
+msgstr ""
+"- liczba bajtów nazwy zostałaby przestawiona z %d na %d w bloku %u i-węzła "
+"katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2142
 #, c-format
 msgid "- found unexpected lost holes in block %u, dir inode %llu\n"
-msgstr "- znaleziono nieoczekiwane utracone dziury w bloku %u, i-węźle 
katalogu %llu\n"
+msgstr ""
+"- znaleziono nieoczekiwane utracone dziury w bloku %u, i-węźle katalogu %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2150
 #, c-format
 msgid "- hole info non-optimal in block %u, dir inode %llu\n"
-msgstr "- nieoptymalna informacja o dziurze w bloku %u, i-węźle katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"- nieoptymalna informacja o dziurze w bloku %u, i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2157
 #, c-format
@@ -6894,7 +6902,9 @@ msgstr "- niepoprawna informacja o dziurze w bloku %u, 
i-węźle katalogu %llu\n
 #: ../repair/dir.c:2168
 #, c-format
 msgid "- existing hole info for block %d, dir inode %llu (base, size) - \n"
-msgstr "- istniejąca informacja o dziurze dla bloku %d, i-węzła katalogu %llu 
(podstawa, rozmiar) - \n"
+msgstr ""
+"- istniejąca informacja o dziurze dla bloku %d, i-węzła katalogu %llu "
+"(podstawa, rozmiar) - \n"
 
 #: ../repair/dir.c:2176
 #, c-format
@@ -6909,7 +6919,8 @@ msgstr "- zagęszczono blok %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 #: ../repair/dir.c:2223
 #, c-format
 msgid "not enough space in block %u of dir inode %llu for all entries\n"
-msgstr "zbyt mało miejsca dla wszystkich wpisów w bloku %u i-węzła katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"zbyt mało miejsca dla wszystkich wpisów w bloku %u i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2291
 #, c-format
@@ -6923,8 +6934,11 @@ msgstr "nie można odwzorować bloku %u dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2364
 #, c-format
-msgid "can't read file block %u (fsbno %llu, daddr %lld) for directory inode 
%llu\n"
-msgstr "nie można odczytać bloku pliku %u (fsbno %llu, daddr %lld) dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
+msgid ""
+"can't read file block %u (fsbno %llu, daddr %lld) for directory inode %llu\n"
+msgstr ""
+"nie można odczytać bloku pliku %u (fsbno %llu, daddr %lld) dla i-węzła "
+"katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2378 ../repair/dir.c:2639
 #, c-format
@@ -6933,7 +6947,8 @@ msgstr "błędna liczba magiczna liścia katalogu %#x dla 
i-węzła katalogu %ll
 
 #: ../repair/dir.c:2417
 #, c-format
-msgid "bad sibling back pointer for directory block %u in directory inode 
%llu\n"
+msgid ""
+"bad sibling back pointer for directory block %u in directory inode %llu\n"
 msgstr "błędny wskaźnik wstecz dla bloku katalogu %u w i-węźle katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2449 ../repair/dir2.c:1892
@@ -6949,7 +6964,8 @@ msgstr "numery bloków wewnętrznego katalogu spoza zakresu 
(i-węzeł %llu)\n"
 #: ../repair/dir.c:2565
 #, c-format
 msgid "setting directory inode (%llu) size to %llu bytes, was %lld bytes\n"
-msgstr "ustawiono rozmiar i-węzła katalogu (%llu) na %llu bajtów, było %lld 
bajtów\n"
+msgstr ""
+"ustawiono rozmiar i-węzła katalogu (%llu) na %llu bajtów, było %lld bajtów\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2619
 #, c-format
@@ -6969,7 +6985,8 @@ msgstr "wyczyszczono wskaźniki w przód/wstecz dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
 #: ../repair/dir.c:2668
 #, c-format
 msgid "would clear forw/back pointers for directory inode %llu\n"
-msgstr "wskaźniki w przód/wstecz dla i-węzła katalogu %llu zostałyby 
wyczyszczone\n"
+msgstr ""
+"wskaźniki w przód/wstecz dla i-węzła katalogu %llu zostałyby wyczyszczone\n"
 
 #: ../repair/dir.c:2733 ../repair/dir2.c:2097
 #, c-format
@@ -7022,7 +7039,8 @@ msgstr "błędna liczba magiczna katalogu 0x%x w i-węźle 
%llu bno = %u\n"
 #: ../repair/dir2.c:399
 #, c-format
 msgid "release_dir2_cursor_int got unexpected non-null bp, dabno = %u\n"
-msgstr "release_dir2_cursor_int otrzymał nieoczekiwany niezerowy bp, dabno = 
%u\n"
+msgstr ""
+"release_dir2_cursor_int otrzymał nieoczekiwany niezerowy bp, dabno = %u\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:462
 #, c-format
@@ -7192,13 +7210,18 @@ msgstr "\tblok zostałby wyrzucony\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1480
 #, c-format
-msgid "entry \"%*.*s\" at block %u offset %d in directory inode %llu 
references %s inode %llu\n"
-msgstr "wpis \"%*.*s\" w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu odwołuje 
się do %s %llu\n"
+msgid ""
+"entry \"%*.*s\" at block %u offset %d in directory inode %llu references %s "
+"inode %llu\n"
+msgstr ""
+"wpis \"%*.*s\" w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu odwołuje się "
+"do %s %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1491
 #, c-format
 msgid "entry at block %u offset %d in directory inode %llu has 0 namelength\n"
-msgstr "wpis w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu ma zerową długość 
nazwy\n"
+msgstr ""
+"wpis w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu ma zerową długość nazwy\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1503
 #, c-format
@@ -7212,8 +7235,12 @@ msgstr "\tnumer i-węzła we wpisie o offsecie %d zostałby 
wyczyszczony...\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1523
 #, c-format
-msgid "entry at block %u offset %d in directory inode %llu has illegal name 
\"%*.*s\": "
-msgstr "wpis w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu ma niedozwoloną 
nazwę \"%*.*s\": "
+msgid ""
+"entry at block %u offset %d in directory inode %llu has illegal name \"%*.*s"
+"\": "
+msgstr ""
+"wpis w bloku %u offsecie %d w i-węźle katalogu %llu ma niedozwoloną nazwę \"%"
+"*.*s\": "
 
 #: ../repair/dir2.c:1553
 #, c-format
@@ -7280,7 +7307,9 @@ msgstr "brak bloku %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 #: ../repair/dir2.c:1706
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x in block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %u dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %u dla i-węzła katalogu %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1750
 #, c-format
@@ -7305,7 +7334,9 @@ msgstr "nie można odczytać bloku pliku %u dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
 #: ../repair/dir2.c:1836
 #, c-format
 msgid "bad directory leaf magic # %#x for directory inode %llu block %u\n"
-msgstr "błędna liczba magiczna liścia katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu 
bloku %u\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba magiczna liścia katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu bloku %"
+"u\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:1866
 #, c-format
@@ -7324,8 +7355,11 @@ msgstr "nie można odczytać bloku %llu dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:2012
 #, c-format
-msgid "bad directory block magic # %#x in block %llu for directory inode 
%llu\n"
-msgstr "błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %llu dla i-węzła 
katalogu %llu\n"
+msgid ""
+"bad directory block magic # %#x in block %llu for directory inode %llu\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %llu dla i-węzła katalogu %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/dir2.c:2090
 #, c-format
@@ -7369,15 +7403,21 @@ msgstr "powtórzony przedział fragmentów\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:907
 msgid "couldn't malloc dup extent tree descriptor table\n"
-msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa powtórzonych 
fragmentów\n"
+msgstr ""
+"nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa powtórzonych "
+"fragmentów\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:912
 msgid "couldn't malloc free by-bno extent tree descriptor table\n"
-msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa wolnych 
fragmentów wg bno\n"
+msgstr ""
+"nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa wolnych fragmentów wg "
+"bno\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:917
 msgid "couldn't malloc free by-bcnt extent tree descriptor table\n"
-msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa wolnych 
fragmentów wg bcnt\n"
+msgstr ""
+"nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa wolnych fragmentów wg "
+"bcnt\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:923
 msgid "couldn't malloc dup extent tree descriptor\n"
@@ -7393,7 +7433,8 @@ msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa 
fragmentów wg bcnt\n"
 
 #: ../repair/incore_ext.c:941
 msgid "couldn't malloc dup rt extent tree descriptor\n"
-msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa powtórzonych fragmentów 
rt\n"
+msgstr ""
+"nie udało się przydzielić deskryptora drzewa powtórzonych fragmentów rt\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:196 ../repair/incore_ino.c:205
 #: ../repair/incore_ino.c:222 ../repair/incore_ino.c:231
@@ -7459,7 +7500,8 @@ msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów 
drzewa i-węzłów\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:819
 msgid "couldn't malloc uncertain ino tree descriptor table\n"
-msgstr "nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa i-węzłów 
niepewnych\n"
+msgstr ""
+"nie udało się przydzielić tablicy deskryptorów drzewa i-węzłów niepewnych\n"
 
 #: ../repair/incore_ino.c:824
 msgid "couldn't malloc inode tree descriptor\n"
@@ -7471,7 +7513,8 @@ msgstr "nie udało się przydzielić deskryptora drzewa 
i-węzłów niepewnych\n
 
 #: ../repair/incore_ino.c:839
 msgid "couldn't malloc uncertain inode cache area\n"
-msgstr "nie udało się przydzielić obszaru pamięci podręcznej i-węzłów 
niepewnych\n"
+msgstr ""
+"nie udało się przydzielić obszaru pamięci podręcznej i-węzłów niepewnych\n"
 
 #: ../repair/init.c:42
 msgid "ts_alloc: cannot allocate thread specific storage\n"
@@ -7549,8 +7592,11 @@ msgstr "zmodyfikowany główny superblok zostałby 
zapisany\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:65
 #, c-format
-msgid "zero_log: cannot find log head/tail (xlog_find_tail=%d), zeroing it 
anyway\n"
-msgstr "zero_log: nie znaleziono początku/końca logu (xlog_find_tail=%d), 
wyzerowano go\n"
+msgid ""
+"zero_log: cannot find log head/tail (xlog_find_tail=%d), zeroing it anyway\n"
+msgstr ""
+"zero_log: nie znaleziono początku/końca logu (xlog_find_tail=%d), wyzerowano "
+"go\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:70
 #, c-format
@@ -7562,7 +7608,8 @@ msgid ""
 "ALERT: The filesystem has valuable metadata changes in a log which is being\n"
 "destroyed because the -L option was used.\n"
 msgstr ""
-"UWAGA: system plików zawiera wartościowe zmiany metadanych w logu, który 
jest\n"
+"UWAGA: system plików zawiera wartościowe zmiany metadanych w logu, który "
+"jest\n"
 "niszczony, ponieważ użyto opcji -L.\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:80
@@ -7583,8 +7630,12 @@ msgstr ""
 "proszę najpierw spróbować podmontować system plików.\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:122
-msgid "This filesystem has an external log. Specify log device with the -l 
option.\n"
-msgstr "Ten system plików ma zewnętrzny log. Należy podać urządzenie logu przy 
użyciu opcji -l.\n"
+msgid ""
+"This filesystem has an external log. Specify log device with the -l "
+"option.\n"
+msgstr ""
+"Ten system plików ma zewnętrzny log. Należy podać urządzenie logu przy "
+"użyciu opcji -l.\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:125
 #, c-format
@@ -7601,7 +7652,9 @@ msgstr "    - zerowanie logu...\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:135
 msgid "    - scan filesystem freespace and inode maps...\n"
-msgstr "    - przeszukiwanie wolnego miejsca i map i-węzłów w systemie 
plików...\n"
+msgstr ""
+"    - przeszukiwanie wolnego miejsca i map i-węzłów w systemie "
+"plików...\n"
 
 #: ../repair/phase2.c:162
 msgid "root inode chunk not found\n"
@@ -7649,7 +7702,8 @@ msgstr "    - przeszukiwanie i czyszczenie 
odłączonych list agi...\n"
 
 #: ../repair/phase3.c:215
 msgid "    - scan (but don't clear) agi unlinked lists...\n"
-msgstr "    - przeszukiwanie (ale nie czyszczenie) odłączonych list 
agi...\n"
+msgstr ""
+"    - przeszukiwanie (ale nie czyszczenie) odłączonych list agi...\n"
 
 #: ../repair/phase3.c:235
 msgid "    - process known inodes and perform inode discovery...\n"
@@ -7687,7 +7741,8 @@ msgstr "nieznany stan fragmentu rt, fragment %llu\n"
 
 #: ../repair/phase4.c:375
 msgid "    - check for inodes claiming duplicate blocks...\n"
-msgstr "    - szukanie i-węzłów odwołujących się do powtórzonych 
bloków...\n"
+msgstr ""
+"    - szukanie i-węzłów odwołujących się do powtórzonych bloków...\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:234
 msgid "could not set up btree block array\n"
@@ -7700,12 +7755,15 @@ msgstr "błąd - za mało wolnego miejsca w systemie 
plików\n"
 #: ../repair/phase5.c:462
 #, c-format
 msgid "can't rebuild fs trees -- not enough free space on ag %u\n"
-msgstr "nie można przebudować drzew systemu plików - za mało wolnego miejsca w 
ag %u\n"
+msgstr ""
+"nie można przebudować drzew systemu plików - za mało wolnego miejsca w ag %"
+"u\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:486
 #, c-format
 msgid "ag %u - not enough free space to build freespace btrees\n"
-msgstr "ag %u - za mało wolnego miejsca na przebudowanie b-drzew wolnego 
miejsca\n"
+msgstr ""
+"ag %u - za mało wolnego miejsca na przebudowanie b-drzew wolnego miejsca\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:521
 #, c-format
@@ -7729,7 +7787,8 @@ msgstr "nie udało się pobrać superbloku\n"
 #: ../repair/phase5.c:1461
 #, c-format
 msgid "unable to rebuild AG %u. Not enough free space in on-disk AG.\n"
-msgstr "nie udało się przebudować AG %u. Za mało wolnego miejsca w AG na 
dysku.\n"
+msgstr ""
+"nie udało się przebudować AG %u. Za mało wolnego miejsca w AG na dysku.\n"
 
 #: ../repair/phase5.c:1501
 #, c-format
@@ -7848,7 +7907,8 @@ msgstr "nie udało się odwzorować bloku bitmapy realtime 
%llu, błąd = %d\n"
 #: ../repair/phase6.c:562
 #, c-format
 msgid "can't access block %llu (fsbno %llu) of realtime bitmap inode %llu\n"
-msgstr "brak dostępu do bloku %llu (fsbno %llu) i-węzła bitmapy realtime 
%llu\n"
+msgstr ""
+"brak dostępu do bloku %llu (fsbno %llu) i-węzła bitmapy realtime %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:605 ../repair/phase6.c:676
 #, c-format
@@ -7858,7 +7918,8 @@ msgstr "nie udało się wykonać iget dla i-węzła opisu 
realtime - błąd %d\n
 #: ../repair/phase6.c:618
 #, c-format
 msgid "couldn't map realtime summary inode block %llu, error = %d\n"
-msgstr "nie udało się odwzorować bloku i-węzła opisu realtime %llu, błąd = 
%d\n"
+msgstr ""
+"nie udało się odwzorować bloku i-węzła opisu realtime %llu, błąd = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:631
 #, c-format
@@ -7914,32 +7975,44 @@ msgstr "%d - nie udało się wykonać iget dla odłączonego 
i-węzła\n"
 #: ../repair/phase6.c:1730
 #, c-format
 msgid "space reservation failed (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "nie udało się zarezerwować miejsca (%d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
+msgstr ""
+"nie udało się zarezerwować miejsca (%d), może brakować miejsca w systemie "
+"plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:997 ../repair/phase6.c:1042 ../repair/phase6.c:1098
 #, c-format
 msgid "name create failed in %s (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "tworzenie nazwy nie powiodło się w %s (%d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
+msgstr ""
+"tworzenie nazwy nie powiodło się w %s (%d), może brakować miejsca w systemie "
+"plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1010
 #, c-format
 msgid "creation of .. entry failed (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "tworzenie wpisu .. nie powiodło się (%d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
+msgstr ""
+"tworzenie wpisu .. nie powiodło się (%d), może brakować miejsca w systemie "
+"plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1019
 #, c-format
 msgid "bmap finish failed (err - %d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "zakończenie bmap nie powiodło się (błąd %d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
+msgstr ""
+"zakończenie bmap nie powiodło się (błąd %d), może brakować miejsca w "
+"systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1061
 #, c-format
 msgid "name replace op failed (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "operacja zastąpienia nazwy nie powiodła się (%d), może brakować 
miejsca w systemie plików\n"
+msgstr ""
+"operacja zastąpienia nazwy nie powiodła się (%d), może brakować miejsca w "
+"systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1068 ../repair/phase6.c:1108 ../repair/phase6.c:1753
 #, c-format
 msgid "bmap finish failed (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "zakończenie bmap nie powiodło się (%d), może brakować miejsca w 
systemie plików\n"
+msgstr ""
+"zakończenie bmap nie powiodło się (%d), może brakować miejsca w systemie "
+"plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1149 ../repair/phase6.c:1548
 msgid "dir"
@@ -7948,7 +8021,9 @@ msgstr "katalogu"
 #: ../repair/phase6.c:1158 ../repair/phase6.c:1162
 #, c-format
 msgid "can't map block %d in %s inode %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
-msgstr "nie można odwzorować bloku %d w i-węźle %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, 
nmap = %d\n"
+msgstr ""
+"nie można odwzorować bloku %d w i-węźle %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, nmap = "
+"%d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1170 ../repair/phase6.c:1173 ../repair/phase6.c:1626
 #: ../repair/phase6.c:1630
@@ -7959,7 +8034,9 @@ msgstr "blok %d w i-węźle %s %llu nie istnieje\n"
 #: ../repair/phase6.c:1228 ../repair/phase6.c:1232
 #, c-format
 msgid "can't map block %d in %s ino %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
-msgstr "nie można odwzorować bloku %d w i-węźle %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, 
nmap = %d\n"
+msgstr ""
+"nie można odwzorować bloku %d w i-węźle %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, nmap = "
+"%d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1240 ../repair/phase6.c:1244
 #, c-format
@@ -7977,7 +8054,8 @@ msgstr ", wpis zostałby wyrzucony\n"
 #: ../repair/phase6.c:1387
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu points to non-existent inode %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na nie istniejący i-węzęł 
%llu"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na nie istniejący i-węzęł %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:1405
 #, c-format
@@ -7998,19 +8076,30 @@ msgstr "wpis \"%s\" (i-węzeł %llu) w katalogu %llu jest 
powtórzoną nazwą"
 
 #: ../repair/phase6.c:1474
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected dir inode 
%llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na już podłączony i-węzeł 
katalogu %llu,\n"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected dir inode %llu,\n"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na już podłączony i-węzeł katalogu %"
+"llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1483 ../repair/phase6.c:2208 ../repair/phase6.c:2761
 #: ../repair/phase6.c:3086
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir ino %llu doesn't have a .. entry, will set it in 
ino %llu.\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu nie ma wpisu .., zostanie 
ustawiony w i-węźle %llu.\n"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in dir ino %llu doesn't have a .. entry, will set it in ino %"
+"llu.\n"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu nie ma wpisu .., zostanie ustawiony w i-"
+"węźle %llu.\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1491
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir ino %llu not consistent with .. value (%llu) in ino 
%llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w 
i-węźle %llu,\n"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in dir ino %llu not consistent with .. value (%llu) in ino %"
+"llu,\n"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-"
+"węźle %llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1506 ../repair/phase6.c:2232
 #, c-format
@@ -8030,12 +8119,16 @@ msgstr "nie można odwzorować bloku 0 i-węzła katalogu 
%llu\n"
 #: ../repair/phase6.c:1576
 #, c-format
 msgid "bad magic # (0x%x) for dir ino %llu leaf block (bno %u fsbno %llu)\n"
-msgstr "błędna liczba magiczna (0x%x) dla bloku liścia i-węzła katalogu %llu 
(bno %u fsbno %llu)\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba magiczna (0x%x) dla bloku liścia i-węzła katalogu %llu (bno %u "
+"fsbno %llu)\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1613 ../repair/phase6.c:1617
 #, c-format
 msgid "can't map leaf block %d in dir %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
-msgstr "nie można odwzorować bloku liścia %d w katalogu %llu, xfs_bmapi zwraca 
%d, nmap = %d\n"
+msgstr ""
+"nie można odwzorować bloku liścia %d w katalogu %llu, xfs_bmapi zwraca %d, "
+"nmap = %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1669
 #, c-format
@@ -8055,7 +8148,9 @@ msgstr "xfs_bunmapi nie powiodło się - błąd %d\n"
 #: ../repair/phase6.c:1743
 #, c-format
 msgid "name create failed in ino %llu (%d), filesystem may be out of space\n"
-msgstr "tworzenie nazwy nie powiodło się w i-węźle %llu (%d), może brakować 
miejsca w systemie plików\n"
+msgstr ""
+"tworzenie nazwy nie powiodło się w i-węźle %llu (%d), może brakować miejsca "
+"w systemie plików\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1808
 #, c-format
@@ -8065,7 +8160,8 @@ msgstr "shrink_inode nie powiodło się dla i-węzła %llu 
bloku %u\n"
 #: ../repair/phase6.c:1889
 #, c-format
 msgid "realloc failed in longform_dir2_entry_check_data (%u bytes)\n"
-msgstr "realloc nie powiodło się w longform_dir2_entry_check_data (%u 
bajtów)\n"
+msgstr ""
+"realloc nie powiodło się w longform_dir2_entry_check_data (%u bajtów)\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:1946
 #, c-format
@@ -8088,7 +8184,9 @@ msgstr "blok zostałby wyrzucony\n"
 #: ../repair/phase6.c:1979
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x for directory inode %llu block %d: "
-msgstr "błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu 
bloku %d: "
+msgstr ""
+"błędna liczba magiczna bloku katalogu %#x dla i-węzła katalogu %llu bloku %"
+"d: "
 
 #: ../repair/phase6.c:1983
 #, c-format
@@ -8116,7 +8214,8 @@ msgstr "zostałyby połączone\n"
 #: ../repair/phase6.c:2051
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to non-existent inode %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na nie istniejący i-węzeł 
%llu"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu wskazuje na nie istniejący i-węzeł %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:2068
 #, c-format
@@ -8135,13 +8234,21 @@ msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu nie jest pierwszym 
wpisem"
 
 #: ../repair/phase6.c:2200
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected directory inode 
%llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na już podłączony i-węzeł 
katalogu %llu\n"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected directory inode %"
+"llu\n"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na już podłączony i-węzeł katalogu %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2219
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu inconsistent with .. value (%llu) in ino 
%llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w 
i-węźle %llu\n"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in dir inode %llu inconsistent with .. value (%llu) in ino %"
+"llu\n"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-"
+"węźle %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2289 ../repair/phase6.c:2367
 #, c-format
@@ -8166,7 +8273,8 @@ msgstr "nieznana liczba magiczna %#x dla bloku %u w 
i-węźle katalogu %llu\n"
 #: ../repair/phase6.c:2392
 #, c-format
 msgid "can't read freespace block %u for directory inode %llu\n"
-msgstr "nie można odczytać bloku wolnego miejsca %u dla i-węzła katalogu 
%llu\n"
+msgstr ""
+"nie można odczytać bloku wolnego miejsca %u dla i-węzła katalogu %llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2404
 #, c-format
@@ -8211,22 +8319,30 @@ msgstr "i-węzeł krótkiego katalogu %llu ma zerowe wpisy 
danych\n"
 #: ../repair/phase6.c:2686
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in shortform dir %llu references non-existent ino %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do nie istniejącego 
i-węzła %llu"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do nie istniejącego i-węzła "
+"%llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:2699
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in shortform dir inode %llu points to free inode %llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-węzeł %llu"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w i-węźle krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny i-węzeł %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:2752
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir %llu references already connected dir ino %llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu odwołuje się do już podłączonego i-węzła 
katalogu %llu,\n"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w katalogu %llu odwołuje się do już podłączonego i-węzła "
+"katalogu %llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:2769
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir %llu not consistent with .. value (%llu) in dir ino 
%llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-węźle 
katalogu %llu"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in dir %llu not consistent with .. value (%llu) in dir ino %llu"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-węźle "
+"katalogu %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:2811 ../repair/phase6.c:3139
 msgid "junking entry\n"
@@ -8253,23 +8369,36 @@ msgstr "ustawiono wpis .. w i-węźle katalogu sf %llu na 
%llu\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3011
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in shortform directory %llu references non-existent inode 
%llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do nie istniejącego 
i-węzłą %llu"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in shortform directory %llu references non-existent inode %llu"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwołuje się do nie istniejącego i-węzłą "
+"%llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:3025
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in shortform directory inode %llu points to free inode 
%llu"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-węzeł %llu"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in shortform directory inode %llu points to free inode %llu"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w i-węźle krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny i-węzeł %llu"
 
 #: ../repair/phase6.c:3076
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu references already connected inode 
%llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu odwołuje się do już podłączonego 
i-węzła %llu,\n"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in directory inode %llu references already connected inode %"
+"llu,\n"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu odwołuje się do już podłączonego i-węzła "
+"%llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3096
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu not consistent with .. value 
(%llu) in inode %llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w 
i-węźle %llu,\n"
+msgid ""
+"entry \"%s\" in directory inode %llu not consistent with .. value (%llu) in "
+"inode %llu,\n"
+msgstr ""
+"wpis \"%s\" w i-węźle katalogu %llu niespójny z wartością .. (%llu) w i-"
+"węźle %llu,\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3167
 #, c-format
@@ -8288,17 +8417,23 @@ msgstr "nie udało się odwzorować i-węzła %llu, błąd = 
%d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3354
 msgid "missing root directory .. entry, cannot fix in V1 dir filesystem\n"
-msgstr "brak wpisu .. w głównym katalogu, nie można naprawić w systemie plików 
V1\n"
+msgstr ""
+"brak wpisu .. w głównym katalogu, nie można naprawić w systemie plików V1\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3360
 #, c-format
-msgid "%d bad entries found in dir inode %llu, cannot fix in V1 dir 
filesystem\n"
-msgstr "znaleziono %d błędnych wpisów w i-węźle kataloug %llu, nie można 
naprawić w systemie plików V1\n"
+msgid ""
+"%d bad entries found in dir inode %llu, cannot fix in V1 dir filesystem\n"
+msgstr ""
+"znaleziono %d błędnych wpisów w i-węźle kataloug %llu, nie można naprawić w "
+"systemie plików V1\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3367
 #, c-format
 msgid "missing \".\" entry in dir ino %llu, cannot in fix V1 dir filesystem\n"
-msgstr "brak wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu, nie można naprawić w 
systemie plików V1\n"
+msgstr ""
+"brak wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu, nie można naprawić w systemie "
+"plików V1\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3386
 msgid "recreating root directory .. entry\n"
@@ -8307,7 +8442,9 @@ msgstr "ponowne tworzenie wpisu .. głównego katalogu\n"
 #: ../repair/phase6.c:3405
 #, c-format
 msgid "can't make \"..\" entry in root inode %llu, createname error %d\n"
-msgstr "nie można utworzyć wpisu \"..\" w i-węźle głównego katalogu %llu, błąd 
createname %d\n"
+msgstr ""
+"nie można utworzyć wpisu \"..\" w i-węźle głównego katalogu %llu, błąd "
+"createname %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3417
 msgid "would recreate root directory .. entry\n"
@@ -8326,7 +8463,8 @@ msgstr "tworzenie brakującego wpisu \".\" w i-węźle 
katalogu %llu\n"
 #: ../repair/phase6.c:3470
 #, c-format
 msgid "can't make \".\" entry in dir ino %llu, createname error %d\n"
-msgstr "nie można utworzyć wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu, błąd 
createname %d\n"
+msgstr ""
+"nie można utworzyć wpisu \".\" w i-węźle katalogu %llu, błąd createname %d\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3560
 #, c-format
@@ -8357,8 +8495,11 @@ msgid "Phase 6 - check inode connectivity...\n"
 msgstr "Faza 6 - sprawdzanie łączności i-węzłów...\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3681
-msgid "need to reinitialize root directory, but not supported on V1 dir 
filesystem\n"
-msgstr "trzeba ponownie utworzyć główny katalog, co nie jest obsługiwane w 
systemie plików V1\n"
+msgid ""
+"need to reinitialize root directory, but not supported on V1 dir filesystem\n"
+msgstr ""
+"trzeba ponownie utworzyć główny katalog, co nie jest obsługiwane w systemie "
+"plików V1\n"
 
 #: ../repair/phase6.c:3684
 msgid "reinitializing root directory\n"
@@ -8412,8 +8553,11 @@ msgstr "przestawiono nlinks i-węzła %llu z %d na %d\n"
 
 #: ../repair/phase7.c:49
 #, c-format
-msgid "nlinks %d will overflow v1 ino, ino %llu will be converted to version 
2\n"
-msgstr "nlinks %d przepełni i-węzeł v1, i-węzeł %llu będzie skonwertowany do 
wersji 2\n"
+msgid ""
+"nlinks %d will overflow v1 ino, ino %llu will be converted to version 2\n"
+msgstr ""
+"nlinks %d przepełni i-węzeł v1, i-węzeł %llu będzie skonwertowany do wersji "
+"2\n"
 
 #: ../repair/phase7.c:55
 #, c-format
@@ -8423,7 +8567,9 @@ msgstr "nlinks i-węzła %llu zostałoby przestawione z %d 
na %d\n"
 #: ../repair/phase7.c:87
 #, c-format
 msgid "couldn't map inode %llu, err = %d, can't compare link counts\n"
-msgstr "nie udało się odwzorować i-węzła %llu, błąd %d, nie można porównać 
liczby dowiązań\n"
+msgstr ""
+"nie udało się odwzorować i-węzła %llu, błąd %d, nie można porównać liczby "
+"dowiązań\n"
 
 #: ../repair/phase7.c:126
 msgid "Phase 7 - verify and correct link counts...\n"
@@ -8583,13 +8729,18 @@ msgstr "%s"
 
 #: ../repair/progress.c:259
 #, c-format
-msgid "\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: elapsed time %s - processed %d %s per 
minute\n"
-msgstr "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: miniony czas %s - przetworzono %d %s na 
minutę\n"
+msgid ""
+"\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: elapsed time %s - processed %d %s per minute\n"
+msgstr ""
+"\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: miniony czas %s - przetworzono %d %s na minutę\n"
 
 #: ../repair/progress.c:264
 #, c-format
-msgid "\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: %llu%% done - estimated remaining time 
%s\n"
-msgstr "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: %llu%% zrobione - przewidywany pozostały 
czas %s\n"
+msgid ""
+"\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: %llu%% done - estimated remaining time %s\n"
+msgstr ""
+"\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: %llu%% zrobione - przewidywany pozostały czas %"
+"s\n"
 
 #: ../repair/progress.c:272
 msgid "progress_rpt: error unlock msg mutex\n"
@@ -8694,7 +8845,8 @@ msgstr "nie udało się przydzielić pamięci dla opisu 
realtime.\n"
 #: ../repair/rt.c:151
 #, c-format
 msgid "rt summary mismatch, size %d block %llu, file: %d, computed: %d\n"
-msgstr "opis rt nie zgadza się, rozmiar %d bloku %llu, plik: %d, obliczono: 
%d\n"
+msgstr ""
+"opis rt nie zgadza się, rozmiar %d bloku %llu, plik: %d, obliczono: %d\n"
 
 #: ../repair/rt.c:203
 #, c-format
@@ -8726,7 +8878,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../repair/sb.c:105
 msgid "error finding secondary superblock -- failed to memalign buffer\n"
-msgstr "błąd podczas szukania zapasowego superbloku - nie udało się memalign 
bufora\n"
+msgstr ""
+"błąd podczas szukania zapasowego superbloku - nie udało się memalign bufora\n"
 
 #: ../repair/sb.c:142
 msgid "found candidate secondary superblock...\n"
@@ -8755,17 +8908,21 @@ msgstr "zapis głównego superbloku nie powiódł się!\n"
 #: ../repair/sb.c:490
 #, c-format
 msgid "error reading superblock %u -- failed to memalign buffer\n"
-msgstr "błąd podczas odczytu superbloku %u - nie udało się wykonać memalign 
dla bufora\n"
+msgstr ""
+"błąd podczas odczytu superbloku %u - nie udało się wykonać memalign dla "
+"bufora\n"
 
 #: ../repair/sb.c:500
 #, c-format
 msgid "error reading superblock %u -- seek to offset %lld failed\n"
-msgstr "błąd podczas odczytu superbloku %u - seek na offset %lld nie powiódł 
się\n"
+msgstr ""
+"błąd podczas odczytu superbloku %u - seek na offset %lld nie powiódł się\n"
 
 #: ../repair/sb.c:508
 #, c-format
 msgid "superblock read failed, offset %lld, size %d, ag %u, rval %d\n"
-msgstr "odczyt superbloku nie powiódł się, offset %lld, rozmiar %d, ag %u, 
rval %d\n"
+msgstr ""
+"odczyt superbloku nie powiódł się, offset %lld, rozmiar %d, ag %u, rval %d\n"
 
 #: ../repair/sb.c:556
 msgid "couldn't malloc geometry structure\n"
@@ -8777,10 +8934,12 @@ msgstr "calloc nie powiodło się w 
verify_set_primary_sb\n"
 
 #: ../repair/sb.c:772
 msgid ""
-"Only two AGs detected and they do not match - cannot validate filesystem 
geometry.\n"
+"Only two AGs detected and they do not match - cannot validate filesystem "
+"geometry.\n"
 "Use the -o force_geometry option to proceed.\n"
 msgstr ""
-"Wykryto tylko dwie AG i nie zgadzają się - nie można sprawdzić poprawności 
geometrii systemu plików.\n"
+"Wykryto tylko dwie AG i nie zgadzają się - nie można sprawdzić poprawności "
+"geometrii systemu plików.\n"
 "Proszę użyć opcji -o force_geometry, aby kontynuować.\n"
 
 #: ../repair/sb.c:788
@@ -8788,7 +8947,8 @@ msgid ""
 "Only one AG detected - cannot validate filesystem geometry.\n"
 "Use the -o force_geometry option to proceed.\n"
 msgstr ""
-"Wykryto tylko dwie AG - nie można sprawdzić poprawności geometrii systemu 
plików.\n"
+"Wykryto tylko dwie AG - nie można sprawdzić poprawności geometrii systemu "
+"plików.\n"
 "Proszę użyć opcji -o force_geometry, aby kontynuować.\n"
 
 #: ../repair/sb.c:803
@@ -8812,7 +8972,9 @@ msgstr "błędna liczba magiczna %#x w i-węźle %llu (gałąź 
%s) blok bmbt %l
 #: ../repair/scan.c:171
 #, c-format
 msgid "expected level %d got %d in inode %llu, (%s fork) bmbt block %llu\n"
-msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w i-węźle %llu, (gałęzi %s) blok 
bmbt %llu\n"
+msgstr ""
+"oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w i-węźle %llu, (gałęzi %s) blok bmbt %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:191
 #, c-format
@@ -8854,12 +9016,16 @@ msgstr "błędny stan %d, i-węzeł 0x%llx blok bmap 
0x%llx\n"
 #: ../repair/scan.c:300 ../repair/scan.c:350
 #, c-format
 msgid "inode 0x%llx bad # of bmap records (%u, min - %u, max - %u)\n"
-msgstr "błędna liczba rekordów bmap w i-węźle 0x%llx (%u, minimum - %u, 
maksimum - %u)\n"
+msgstr ""
+"błędna liczba rekordów bmap w i-węźle 0x%llx (%u, minimum - %u, maksimum - %"
+"u)\n"
 
 #: ../repair/scan.c:330
 #, c-format
-msgid "out-of-order bmap key (file offset) in inode %llu, %s fork, fsbno 
%llu\n"
-msgstr "uszkodzony klucz bmap (offset pliku) w i-węźle %llu, gałęzi %s, fsbno 
%llu\n"
+msgid ""
+"out-of-order bmap key (file offset) in inode %llu, %s fork, fsbno %llu\n"
+msgstr ""
+"uszkodzony klucz bmap (offset pliku) w i-węźle %llu, gałęzi %s, fsbno %llu\n"
 
 #: ../repair/scan.c:393
 #, c-format
@@ -8900,13 +9066,17 @@ msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku 
btbno %d/%d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:486
 #, c-format
-msgid "bno freespace btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect 
%d\n"
-msgstr "blok b-drzewa bno wolnego miejsca przypisany (stan %d), agno %d, bno 
%d, podejrzany %d\n"
+msgid ""
+"bno freespace btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect %d\n"
+msgstr ""
+"blok b-drzewa bno wolnego miejsca przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, "
+"podejrzany %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:529
 #, c-format
 msgid "block (%d,%d) multiply claimed by bno space tree, state - %d\n"
-msgstr "blok (%d,%d) wielokrotnie przypisany do drzewa bno miejsca, stan - 
%d\n"
+msgstr ""
+"blok (%d,%d) wielokrotnie przypisany do drzewa bno miejsca, stan - %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:604
 #, c-format
@@ -8920,8 +9090,11 @@ msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku 
btcnt %d/%d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:630
 #, c-format
-msgid "bcnt freespace btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect 
%d\n"
-msgstr "blok b-drzewa bcnt wolnego miejsca przypisany (stan %d), agno %d, bno 
%d, podejrzany %d\n"
+msgid ""
+"bcnt freespace btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect %d\n"
+msgstr ""
+"blok b-drzewa bcnt wolnego miejsca przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, "
+"podejrzany %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:680
 #, c-format
@@ -8941,7 +9114,8 @@ msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku 
inobt %d/%d\n"
 #: ../repair/scan.c:799
 #, c-format
 msgid "inode btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect %d\n"
-msgstr "blok b-drzewa i-węzłów przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, 
podejrzany %d\n"
+msgstr ""
+"blok b-drzewa i-węzłów przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, podejrzany %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:822
 #, c-format
@@ -8956,27 +9130,37 @@ msgstr "błędnie wyrównany rekord i-węzła (początkowy 
i-węzeł = %llu)\n"
 #: ../repair/scan.c:875
 #, c-format
 msgid "bad starting inode # (%llu (0x%x 0x%x)) in ino rec, skipping rec\n"
-msgstr "błędny numer początkowego i-węzła (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie 
i-węzła, pominięto rekord\n"
+msgstr ""
+"błędny numer początkowego i-węzła (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie i-węzła, "
+"pominięto rekord\n"
 
 #: ../repair/scan.c:884
 #, c-format
 msgid "bad ending inode # (%llu (0x%x 0x%x)) in ino rec, skipping rec\n"
-msgstr "błędny numer końcowego i-węzła (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie i-węzła, 
pominięto rekord\n"
+msgstr ""
+"błędny numer końcowego i-węzła (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie i-węzła, "
+"pominięto rekord\n"
 
 #: ../repair/scan.c:913
 #, c-format
-msgid "inode chunk claims used block, inobt block - agno %d, bno %d, inopb 
%d\n"
-msgstr "część i-węzła odwołuje się do używanego bloku, blok inobt - agno %d, 
bno %d, inopb %d\n"
+msgid ""
+"inode chunk claims used block, inobt block - agno %d, bno %d, inopb %d\n"
+msgstr ""
+"część i-węzła odwołuje się do używanego bloku, blok inobt - agno %d, bno %d, "
+"inopb %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:938
 #, c-format
 msgid "inode rec for ino %llu (%d/%d) overlaps existing rec (start %d/%d)\n"
-msgstr "rekord i-węzła dla i-węzła %llu (%d/%d) nachodzi na istniejący rekord 
(początek %d/%d)\n"
+msgstr ""
+"rekord i-węzła dla i-węzła %llu (%d/%d) nachodzi na istniejący rekord "
+"(początek %d/%d)\n"
 
 #: ../repair/scan.c:990
 #, c-format
 msgid "ir_freecount/free mismatch, inode chunk %d/%d, freecount %d nfree %d\n"
-msgstr "niezgodność ir_freecount/free, część i-węzła %d/%d, freecount %d nfree 
%d\n"
+msgstr ""
+"niezgodność ir_freecount/free, część i-węzła %d/%d, freecount %d nfree %d\n"
 
 #: ../repair/scan.c:1061
 #, c-format
@@ -9261,7 +9445,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Opcje:\n"
 " -f      Urządzenie jest plikiem\n"
-" -L      Wymuszenie wyzerowania logu. Wykonywać tylko w 
ostateczności.\n"
+" -L      Wymuszenie wyzerowania logu. Wykonywać tylko w "
+"ostateczności.\n"
 " -l urz_logu Określenie urządzenia z zewnętrznym logiem.\n"
 " -m maks_pam Maksymalna ilość pamięci do użycia w megabajtach.\n"
 " -n      Tryb bez modyfikacji, tylko sprawdzenie systemu plików.\n"
@@ -9320,7 +9505,9 @@ msgstr "informacje o geometrii AGI są w konflikcie z 
geometrią systemu plików
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:132
 msgid "AG superblock geometry info conflicts with filesystem geometry"
-msgstr "informacje o geometrii superbloku AG są w konflikcie z geometrią 
systemu plików"
+msgstr ""
+"informacje o geometrii superbloku AG są w konflikcie z geometrią systemu "
+"plików"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:133
 msgid "attempted to perform I/O beyond EOF"
@@ -9384,7 +9571,9 @@ msgstr ""
 #: ../repair/xfs_repair.c:461
 #, c-format
 msgid "sb root inode value %llu %sinconsistent with calculated value %lu\n"
-msgstr "wartość i-węzła głównego superbloku %llu %sniespójna z obliczoną 
wartością %lu\n"
+msgstr ""
+"wartość i-węzła głównego superbloku %llu %sniespójna z obliczoną wartością %"
+"lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:468
 #, c-format
@@ -9398,8 +9587,11 @@ msgstr "wskaźnik i-węzła głównego superbloku zostałby 
przestawiony na %lu\
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:484
 #, c-format
-msgid "sb realtime bitmap inode %llu %sinconsistent with calculated value 
%lu\n"
-msgstr "i-węzeł bitmapy realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczoną 
wartością %lu\n"
+msgid ""
+"sb realtime bitmap inode %llu %sinconsistent with calculated value %lu\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł bitmapy realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczoną wartością %"
+"lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:491
 #, c-format
@@ -9409,12 +9601,16 @@ msgstr "przestawiono wskaźnik i-węzła bitmapy realtime 
superbloku na %lu\n"
 #: ../repair/xfs_repair.c:495
 #, c-format
 msgid "would reset superblock realtime bitmap ino pointer to %lu\n"
-msgstr "wskaźnik i-węzła bitmapy realtime superbloku zostałby przestawiony na 
%lu\n"
+msgstr ""
+"wskaźnik i-węzła bitmapy realtime superbloku zostałby przestawiony na %lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:507
 #, c-format
-msgid "sb realtime summary inode %llu %sinconsistent with calculated value 
%lu\n"
-msgstr "i-węzeł opisu realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczoną 
wartością %lu\n"
+msgid ""
+"sb realtime summary inode %llu %sinconsistent with calculated value %lu\n"
+msgstr ""
+"i-węzeł opisu realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczoną wartością %"
+"lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:514
 #, c-format
@@ -9424,7 +9620,8 @@ msgstr "przestawiono wskaźnik i-węzła opisu realtime 
superbloku na %lu\n"
 #: ../repair/xfs_repair.c:518
 #, c-format
 msgid "would reset superblock realtime summary ino pointer to %lu\n"
-msgstr "wskaźnik i-węzła opisu realtime superbloku zostałby przestawiony na 
%lu\n"
+msgstr ""
+"wskaźnik i-węzła opisu realtime superbloku zostałby przestawiony na %lu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:566
 msgid ""
@@ -9448,13 +9645,21 @@ msgstr "    - informowanie o postępie w odstępach 
%s\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:653
 #, c-format
-msgid "    - max_mem = %lu, icount = %llu, imem = %llu, dblock = %llu, 
dmem = %llu\n"
-msgstr "    - max_mem = %lu, icount = %llu, imem = %llu, dblock = %llu, 
dmem = %llu\n"
+msgid ""
+"    - max_mem = %lu, icount = %llu, imem = %llu, dblock = %llu, dmem = %"
+"llu\n"
+msgstr ""
+"    - max_mem = %lu, icount = %llu, imem = %llu, dblock = %llu, dmem = %"
+"llu\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:666
 #, c-format
-msgid "Required memory for repair is greater that the maximum specified with 
the -m option. Please increase it to at least %lu.\n"
-msgstr "Pamięć wymagana do naprawy przekracza maksimum określone opcją -m. 
Proszę ją zwiększyć do co najmniej %lu.\n"
+msgid ""
+"Required memory for repair is greater that the maximum specified with the -m "
+"option. Please increase it to at least %lu.\n"
+msgstr ""
+"Pamięć wymagana do naprawy przekracza maksimum określone opcją -m. Proszę ją "
+"zwiększyć do co najmniej %lu.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:684
 #, c-format
@@ -9480,7 +9685,8 @@ msgstr "Uwaga: nie znaleziono i-węzłów limitów (quot). 
Limity wyłączone.\n
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:749
 msgid "Warning: no quota inodes were found. Quotas would be disabled.\n"
-msgstr "Uwaga: nie znaleziono i-węzłów limitów (quot). Limity zostałyby 
wyłączone.\n"
+msgstr ""
+"Uwaga: nie znaleziono i-węzłów limitów (quot). Limity zostałyby wyłączone.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:754
 msgid "Warning: quota inodes were cleared. Quotas disabled.\n"
@@ -9488,7 +9694,9 @@ msgstr "Uwaga: i-węzły limitów (quot) były wyczyszczone. 
Limity wyłączone.
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:757
 msgid "Warning: quota inodes would be cleared. Quotas would be disabled.\n"
-msgstr "Uwaga: i-węzły limitów (quot) zostałyby wyczyszczone. Limity zostałyby 
wyłączone.\n"
+msgstr ""
+"Uwaga: i-węzły limitów (quot) zostałyby wyczyszczone. Limity zostałyby "
+"wyłączone.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:763
 msgid ""
@@ -9504,7 +9712,8 @@ msgid ""
 "User quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
 msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach użytkowników zostałyby wyczyszczone.\n"
-"Limity użytkowników nie mogłyby być wymuszone do czasu odtworzenia 
informacji.\n"
+"Limity użytkowników nie mogłyby być wymuszone do czasu odtworzenia "
+"informacji.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:775
 msgid ""
@@ -9540,11 +9749,15 @@ msgstr ""
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:802
 msgid "No modify flag set, skipping filesystem flush and exiting.\n"
-msgstr "Flaga braku modyfikacji ustawiona, pominięto zrzucanie systemu plików, 
zakończono.\n"
+msgstr ""
+"Flaga braku modyfikacji ustawiona, pominięto zrzucanie systemu plików, "
+"zakończono.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:821
 msgid "Note - quota info will be regenerated on next quota mount.\n"
-msgstr "Uwaga - informacje o limitach zostaną ponownie wygenerowane przy 
następnym montowaniu.\n"
+msgstr ""
+"Uwaga - informacje o limitach zostaną ponownie wygenerowane przy następnym "
+"montowaniu.\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:829
 #, c-format
@@ -9552,7 +9765,8 @@ msgid ""
 "Note - stripe unit (%d) and width (%d) fields have been reset.\n"
 "Please set with mount -o sunit=<value>,swidth=<value>\n"
 msgstr ""
-"Uwaga - pola jednostki pasa (%d) i szerokości pasa (%d) zostały 
przestawione.\n"
+"Uwaga - pola jednostki pasa (%d) i szerokości pasa (%d) zostały "
+"przestawione.\n"
 "Proszę ustawić przy użyciu mount -o sunit=<wartość>,swidth=<wartość>\n"
 
 #: ../repair/xfs_repair.c:852
@@ -9641,8 +9855,11 @@ msgstr "%s: zostanie dopełniony do %lld bajtów.\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:318
 #, c-format
-msgid "Use the -p option to pad %s to a size which is a multiple of %d 
bytes.\n"
-msgstr "Można użyć opcji -p do dopełnienia %s do rozmiaru będącego 
wielokrotnością %d bajtów.\n"
+msgid ""
+"Use the -p option to pad %s to a size which is a multiple of %d bytes.\n"
+msgstr ""
+"Można użyć opcji -p do dopełnienia %s do rozmiaru będącego wielokrotnością %"
+"d bajtów.\n"
 
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:360
 #, c-format
@@ -9653,3 +9870,281 @@ msgstr "%s: błąd zapisu: %s\n"
 #, c-format
 msgid "%s: could not open %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie udało się otworzyć %s: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: Stats not yet supported for XFS\n"
+#~ msgstr "%s: statystyki nie są jeszcze obsługiwane dla XFS-a\n"
+
+#~ msgid "%s: could not stat: %s: %s\n"
+#~ msgstr "%s: nie można wykonać stat: %s: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: cannot read %s\n"
+#~ msgstr "%s: nie można odczytać %s\n"
+
+#~ msgid "%s: char special not supported: %s\n"
+#~ msgstr "%s: urządzenia znakowe nie są obsługiwane: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: cannot defragment: %s: Not XFS\n"
+#~ msgstr "%s: nie można zdefragmentować: %s: to nie jest XFS\n"
+
+#~ msgid "%s: not fsys dev, dir, or reg file, ignoring\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s: nie jest urządzeniem z systemem plików, katalogiem ani zwykłym "
+#~ "plikiem, zignorowano\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Usage: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t time] [-p passes] [-f leftf] [-m "
+#~ "mtab]\n"
+#~ "    %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] xfsdev | dir | file ...\n"
+#~ "\n"
+#~ "Options:\n"
+#~ "    -n       Do nothing, only interesting with -v. Not\n"
+#~ "            effective with in mtab mode.\n"
+#~ "    -s\t\tPrint statistics only.\n"
+#~ "    -g       Print to syslog (default if stdout not a tty).\n"
+#~ "    -t time     How long to run in seconds.\n"
+#~ "    -p passes\tNumber of passes before terminating global re-org.\n"
+#~ "    -f leftoff   Use this instead of %s.\n"
+#~ "    -m mtab     Use something other than /etc/mtab.\n"
+#~ "    -d       Debug, print even more.\n"
+#~ "    -v\t\tVerbose, more -v's more verbose.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Składnia: %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] [-t czas] [-p przebiegi] [-f leftf] "
+#~ "[-m mtab]\n"
+#~ "     %s [-d] [-v] [-n] [-s] [-g] xfsdev | katalog | plik ...\n"
+#~ "\n"
+#~ "Opcje:\n"
+#~ "    -n       Nie robienie niczego, przydatne tylko z -v.\n"
+#~ "            Nieprzydatne w trybie mtab.\n"
+#~ "    -s       Tylko wypisanie statystyk.\n"
+#~ "    -g       Pisanie do sysloga (domyślne jeśli stdout to nie "
+#~ "tty).\n"
+#~ "    -t czas     Czas działania w sekundach.\n"
+#~ "    -p przebiegi  Liczba przebiegów przed zakończeniem "
+#~ "reorganizacji.\n"
+#~ "    -f leftoff   Użycie tego pliku zamiast %s.\n"
+#~ "    -m mtab     Użycie pliku innego niż /etc/mtab.\n"
+#~ "    -d       Diagnostyka, dużo więcej informacji.\n"
+#~ "    -v       Tym więcej szczegółów, im więcej opcji -v.\n"
+
+#~ msgid "could not open mtab file: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się otworzyć pliku mtab: %s\n"
+
+#~ msgid "out of memory: %s\n"
+#~ msgstr "brak pamięci: %s\n"
+
+#~ msgid "Skipping %s: not mounted rw\n"
+#~ msgstr "Pominięto %s: nie zamontowany rw\n"
+
+#~ msgid "out of memory on realloc: %s\n"
+#~ msgstr "brak pamięci przy realloc: %s\n"
+
+#~ msgid "strdup(%s) failed\n"
+#~ msgstr "strdup(%s) nie powiodło się\n"
+
+#~ msgid "no rw xfs file systems in mtab: %s\n"
+#~ msgstr "brak w pliku mtab systemów plików xfs w trybie rw: %s\n"
+
+#~ msgid "Found %d mounted, writable, XFS filesystems\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Liczba znalezionych zamontowanych, zapisywalnych systemów plików XFS: %d\n"
+
+#~ msgid "%s: open failed\n"
+#~ msgstr "%s: open nie powiodło się\n"
+
+#~ msgid "Can't use %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
+#~ msgstr "Nie można użyć %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
+
+#~ msgid "could not read %s, starting with %s\n"
+#~ msgstr "nie można odczytać %s, rozpoczęcie z %s\n"
+
+#~ msgid "START: pass=%d ino=%llu %s %s\n"
+#~ msgstr "START: przebieg=%d i-węzeł=%llu %s %s\n"
+
+#~ msgid "Completed all %d passes\n"
+#~ msgstr "Zakończono wszystkie przebiegi w liczbie %d\n"
+
+#~ msgid "couldn't fork sub process:"
+#~ msgstr "nie udało się uruchomić podprocesu:"
+
+#~ msgid "open(%s) failed: %s\n"
+#~ msgstr "open(%s) nie powiodło się: %s\n"
+
+#~ msgid "write(%s) failed: %s\n"
+#~ msgstr "write(%s) nie powiodło się: %s\n"
+
+#~ msgid "%s startpass %d, endpass %d, time %d seconds\n"
+#~ msgstr "%s pocz. przebieg %d, końc. przebieg %d, czas %d sekund\n"
+
+#~ msgid "%s start inode=%llu\n"
+#~ msgstr "%s pocz. i-węzeł=%llu\n"
+
+#~ msgid "unable to get handle: %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się uzyskać uchwytu: %s: %s\n"
+
+#~ msgid "unable to open: %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się otworzyć: %s: %s\n"
+
+#~ msgid "Skipping %s: could not get XFS geometry\n"
+#~ msgstr "Pominięto %s: nie można odczytać geometrii XFS\n"
+
+#~ msgid "could not open: inode %llu\n"
+#~ msgstr "nie udało się otworzyć: i-węzeł %llu\n"
+
+#~ msgid "%s: xfs_bulkstat: %s\n"
+#~ msgstr "%s: xfs_bulkstat: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: Directory defragmentation not supported\n"
+#~ msgstr "%s: Defragmentacja katalogów nie jest obsługiwana\n"
+
+#~ msgid "unable to construct sys handle for %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się utworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
+
+#~ msgid "unable to open sys handle for %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu systemowego dla %s: %s\n"
+
+#~ msgid "unable to get bstat on %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się uzyskać bstat na %s: %s\n"
+
+#~ msgid "unable to open handle %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się otworzyć uchwytu %s: %s\n"
+
+#~ msgid "Unable to get geom on fs for: %s\n"
+#~ msgstr "Nie udało się odczytać geometrii systemu plików dla: %s\n"
+
+#~ msgid "sync failed: %s: %s\n"
+#~ msgstr "sync nie powiodło się: %s: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: zero size, ignoring\n"
+#~ msgstr "%s: zerowy rozmiar, zignorowano\n"
+
+#~ msgid "locking check failed: %s\n"
+#~ msgstr "sprawdzenie blokowania nie powiodło się: %s\n"
+
+#~ msgid "mandatory lock: %s: ignoring\n"
+#~ msgstr "obowiązkowa blokada: %s: zignorowano\n"
+
+#~ msgid "unable to get fs stat on %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się uzyskać stat fs na %s: %s\n"
+
+#~ msgid "insufficient freespace for: %s: size=%lld: ignoring\n"
+#~ msgstr "niewystarczająca ilość miejsca dla: %s: rozmiar=%lld: zignorowano\n"
+
+#~ msgid "failed to get inode attrs: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się uzyskać atrybutów i-węzła: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: immutable/append, ignoring\n"
+#~ msgstr "%s: niezmienny/tylko do dołączania, zignorowano\n"
+
+#~ msgid "%s: marked as don't defrag, ignoring\n"
+#~ msgstr "%s: oznaczony jako nie do defragmentacji, zignorowano\n"
+
+#~ msgid "cannot get realtime geometry for: %s\n"
+#~ msgstr "nie można uzyskać geometrii realtime dla: %s\n"
+
+#~ msgid "low on realtime free space: %s: ignoring file\n"
+#~ msgstr "mało wolnego miejsca realtime: %s: plik zignorowany\n"
+
+#~ msgid "cannot open: %s: Permission denied\n"
+#~ msgstr "nie można otworzyć: %s: brak uprawnień\n"
+
+#~ msgid "%s already fully defragmented.\n"
+#~ msgstr "%s jest już całkowicie zdefragmentowany.\n"
+
+#~ msgid "%s extents=%d can_save=%d tmp=%s\n"
+#~ msgstr "%s extents=%d can_save=%d tmp=%s\n"
+
+#~ msgid "could not open tmp file: %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się otworzyć pliku tymczasowego: %s: %s\n"
+
+#~ msgid "could not set ATTR on tmp: %s:\n"
+#~ msgstr "nie udało się ustawić ATTR na tmp: %s\n"
+
+#~ msgid "%s set temp attr\n"
+#~ msgstr "%s ustawianie atrybutów pliku tymczasowego\n"
+
+#~ msgid "could not set inode attrs on tmp: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się ustawić atrybutów i-węzła na tmp: %s\n"
+
+#~ msgid "could not get DirectIO info on tmp: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się uzyskać informacji o bezpośrednim we/wy na tmp: %s\n"
+
+#~ msgid "DEBUG: fsize=%lld blsz_dio=%d d_min=%d d_max=%d pgsz=%d\n"
+#~ msgstr "DEBUG: fsize=%lld blsz_dio=%d d_min=%d d_max=%d pgsz=%d\n"
+
+#~ msgid "could not allocate buf: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się przydzielić bufora: %s\n"
+
+#~ msgid "could not open fragfile: %s : %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się otworzyć pliku frag: %s: %s\n"
+
+#~ msgid "could not trunc tmp %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się uciąć tmp %s\n"
+
+#~ msgid "could not pre-allocate tmp space: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się wstępnie przydzielić miejsca tmp: %s\n"
+
+#~ msgid "Couldn't rewind on temporary file\n"
+#~ msgstr "Nie udało się przewinąć pliku tymczasowego\n"
+
+#~ msgid "Temporary file has %d extents (%d in original)\n"
+#~ msgstr "Plik tymczasowy ma fragmentów: %d (%d w oryginale)\n"
+
+#~ msgid "No improvement will be made (skipping): %s\n"
+#~ msgstr "Nie nastąpi poprawa (pominięto): %s\n"
+
+#~ msgid "bad read of %d bytes from %s: %s\n"
+#~ msgstr "błędny odczyt %d bajtów z %s: %s\n"
+
+#~ msgid "bad write of %d bytes to %s: %s\n"
+#~ msgstr "błędny zapis %d bajtów do %s: %s\n"
+
+#~ msgid "bad write2 of %d bytes to %s: %s\n"
+#~ msgstr "błędny zapis 2 %d bajtów do %s: %s\n"
+
+#~ msgid "bad copy to %s\n"
+#~ msgstr "błędna kopia do %s\n"
+
+#~ msgid "failed to fchown tmpfile %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się wykonać fchown na pliku tymczasowym %s: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: file type not supported\n"
+#~ msgstr "%s: tym pliku nie obsługiwany\n"
+
+#~ msgid "%s: file modified defrag aborted\n"
+#~ msgstr "%s: plik zmodyfikowany, defragmentacja przerwana\n"
+
+#~ msgid "%s: file busy\n"
+#~ msgstr "%s: plik zajęty\n"
+
+#~ msgid "XFS_IOC_SWAPEXT failed: %s: %s\n"
+#~ msgstr "XFS_IOC_SWAPEXT nie powiodło się: %s: %s\n"
+
+#~ msgid "extents before:%d after:%d %s %s\n"
+#~ msgstr "fragmentów przed: %d po: %d %s %s\n"
+
+#~ msgid "tmp file name too long: %s\n"
+#~ msgstr "nazwa pliku tymczasowego zbyt długa: %s\n"
+
+#~ msgid "realloc failed: %s\n"
+#~ msgstr "realloc nie powiodło się: %s\n"
+
+#~ msgid "malloc failed: %s\n"
+#~ msgstr "malloc nie powiodło się: %s\n"
+
+#~ msgid "failed reading extents: inode %llu"
+#~ msgstr "nie udało się odczytać fragmentów: i-węzeł %llu"
+
+#~ msgid "failed reading extents"
+#~ msgstr "nie udało się odczytać fragmentów"
+
+#~ msgid "tmpdir already exists: %s\n"
+#~ msgstr "katalog tymczasowy już istnieje: %s\n"
+
+#~ msgid "could not create tmpdir: %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
+
+#~ msgid "cannot create tmpdir: %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie można utworzyć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
+
+#~ msgid "could not remove tmpdir: %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie udało się usunąć katalogu tymczasowego: %s: %s\n"
-- 
1.6.1.1

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>