xfs
[Top] [All Lists]

[PATCH 1/6] Polish translation update.

To: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: [PATCH 1/6] Polish translation update.
From: Arkadiusz Miskiewicz <arekm@xxxxxxxx>
Date: Mon, 15 Dec 2008 20:29:41 +0100
Cc: Arkadiusz Miskiewicz <arekm@xxxxxxxx>
Polish translation updated by Jakub Bogusz <qboosh@xxxxxxxxxxxxx>.
---
 xfsprogs/po/pl.po | 2900 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 1618 insertions(+), 1282 deletions(-)

diff --git a/xfsprogs/po/pl.po b/xfsprogs/po/pl.po
index 79cb822..b4e1d76 100644
--- a/xfsprogs/po/pl.po
+++ b/xfsprogs/po/pl.po
@@ -1,180 +1,180 @@
 # Polish translation for xfsprogs.
 # This file is distributed under the same license as the xfsprogs package.
-# Jakub Bogusz <qboosh@xxxxxxxxxxxxx>, 2006.
+# Jakub Bogusz <qboosh@xxxxxxxxxxxxx>, 2006-2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xfsprogs 2.8.11\n"
+"Project-Id-Version: xfsprogs 2.9.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-08-23 19:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-08-23 19:24+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-23 15:54+1000\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-18 17:11+0200\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:96
+#: ../copy/xfs_copy.c:102
 #, c-format
 msgid "Check logfile \"%s\" for more details\n"
 msgstr "Wiêcej szczegó³ów w pliku loga \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:102
+#: ../copy/xfs_copy.c:108
 #, c-format
 msgid "%s: could not write to logfile \"%s\".\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê zapisaæ pliku loga \"%s\".\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:105
+#: ../copy/xfs_copy.c:111
 #, c-format
 msgid "Aborting XFS copy -- logfile error -- reason: %s\n"
 msgstr "Przerwano XFS copy - b³±d pliku loga - przyczyna: %s\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:120 ../copy/xfs_copy.c:280 ../copy/xfs_copy.c:557
-#: ../copy/xfs_copy.c:564
+#: ../copy/xfs_copy.c:126 ../copy/xfs_copy.c:286 ../copy/xfs_copy.c:563
+#: ../copy/xfs_copy.c:570
 msgid "Aborting XFS copy - reason"
 msgstr "Przerwano XFS copy - przyczyna"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:134
+#: ../copy/xfs_copy.c:140
 msgid "THE FOLLOWING COPIES FAILED TO COMPLETE\n"
 msgstr "NASTÊPUJ¡CYCH KOPII NIE UDA£O SIÊ UKOÑCZYÆ\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:138
+#: ../copy/xfs_copy.c:144
 msgid "write error"
 msgstr "b³±d zapisu"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:140
+#: ../copy/xfs_copy.c:146
 msgid "lseek64 error"
 msgstr "b³±d lseek64"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:141
+#: ../copy/xfs_copy.c:147
 #, c-format
 msgid " at offset %lld\n"
 msgstr " pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:145
+#: ../copy/xfs_copy.c:151
 #, c-format
 msgid "All copies completed.\n"
 msgstr "Wszystkie kopie ukoñczone.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:148
+#: ../copy/xfs_copy.c:154
 #, c-format
 msgid "See \"%s\" for more details.\n"
 msgstr "Wiêcej szczegó³ów w \"%s\".\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:249
+#: ../copy/xfs_copy.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: write error on target %d \"%s\" at offset %lld\n"
 msgstr "%s: b³±d zapisu przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:254
+#: ../copy/xfs_copy.c:260
 #, c-format
 msgid "%s: lseek64 error on target %d \"%s\" at offset %lld\n"
 msgstr "%s: b³±d lseek64 przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:260
+#: ../copy/xfs_copy.c:266
 #, c-format
 msgid "Aborting target %d - reason"
 msgstr "Przerywano zapis celu %d - przyczyna"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:264
+#: ../copy/xfs_copy.c:270
 msgid "Aborting XFS copy - no more targets.\n"
 msgstr "Przerwano XFS copy - nie ma wiêcej celów.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:275
+#: ../copy/xfs_copy.c:281
 #, c-format
 msgid "%s: thread %d died unexpectedly, target \"%s\" incomplete\n"
 msgstr "%s: w±tek %d zmar³ nieoczekiwanie, cel \"%s\" niekompletny\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:277
+#: ../copy/xfs_copy.c:283
 #, c-format
 msgid "%s: offset was probably %lld\n"
 msgstr "%s: offset prawdopodobnie %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:288
+#: ../copy/xfs_copy.c:294
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown child died (should never happen!)\n"
 msgstr "%s: Nieznany potomek zmar³ (nie powinno siê zdarzyæ!)\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:298
+#: ../copy/xfs_copy.c:304
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-bd] [-L logfile] source target [target ...]\n"
 msgstr "Sk³adnia: %s [-bd] [-L plik_loga] ¼ród³o cel [cel ...]\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:380
+#: ../copy/xfs_copy.c:386
 #, c-format
 msgid "%s: lseek64 failure at offset %lld\n"
 msgstr "%s: niepowodzenie lseek64 pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:395
+#: ../copy/xfs_copy.c:401
 #, c-format
 msgid "assert error: buf->length = %d, buf->size = %d\n"
 msgstr "b³±d zapewnienia: buf->length = %d, buf->size = %d\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:402
+#: ../copy/xfs_copy.c:408
 #, c-format
 msgid "%s: read failure at offset %lld\n"
 msgstr "%s: b³±d odczytu pod offsetem %lld\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:537 ../growfs/xfs_growfs.c:179 ../io/init.c:177
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1253 ../quota/init.c:131 ../repair/xfs_repair.c:261
+#: ../copy/xfs_copy.c:543 ../growfs/xfs_growfs.c:179 ../io/init.c:180
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1354 ../quota/init.c:131 ../repair/xfs_repair.c:313
 #: ../rtcp/xfs_rtcp.c:57
 #, c-format
 msgid "%s version %s\n"
 msgstr "%s wersja %s\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:555
+#: ../copy/xfs_copy.c:561
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't open log file \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê otworzyæ pliku loga \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:562
+#: ../copy/xfs_copy.c:568
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't set up logfile stream\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê ustanowiæ strumienia pliku loga\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:574
+#: ../copy/xfs_copy.c:580
 msgid "Couldn't allocate target array\n"
 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ tablicy celów\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:589
+#: ../copy/xfs_copy.c:595
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't register atexit function.\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê zarejestrowaæ funkcji atexit.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:598
+#: ../copy/xfs_copy.c:604
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't open source \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê otworzyæ ¼ród³a \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:604
+#: ../copy/xfs_copy.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't stat source \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê wykonaæ stat na ¼ródle \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:614
+#: ../copy/xfs_copy.c:620
 #, c-format
 msgid "%s: Cannot set direct I/O flag on \"%s\".\n"
 msgstr "%s: Nie mo¿na ustawiæ flagi bezpo¶redniego we/wy na \"%s\".\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:619
+#: ../copy/xfs_copy.c:625
 #, c-format
 msgid "%s: xfsctl on file \"%s\" failed.\n"
 msgstr "%s: xfsctl na pliku \"%s\" nie powiod³o siê.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:642
+#: ../copy/xfs_copy.c:648
 #, c-format
 msgid "%s: Warning -- a filesystem is mounted on the source device.\n"
 msgstr "%s: Uwaga - system plików jest podmontowany na urz±dzeniu ¼ród³owym.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:645
+#: ../copy/xfs_copy.c:651
 msgid "\t\tGenerated copies may be corrupt unless the source is\n"
 msgstr "\t\tWygenerowane kopie mog± byæ uszkodzone o ile ¼ród³o nie jest\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:647
+#: ../copy/xfs_copy.c:653
 msgid "\t\tunmounted or mounted read-only. Copy proceeding...\n"
 msgstr "\t\todmontowane lub podmontowane tylko do odczytu. Kopiowanie w 
trakcie...\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:664
+#: ../copy/xfs_copy.c:670
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: couldn't initialize XFS library\n"
@@ -183,7 +183,7 @@ msgstr ""
 "%s: nie uda³o siê zainicjowaæ biblioteki XFS\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:678
+#: ../copy/xfs_copy.c:684
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: %s filesystem failed to initialize\n"
@@ -192,7 +192,7 @@ msgstr ""
 "%s: Nie powiod³a siê inicjalizacja systemu plików %s\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:682
+#: ../copy/xfs_copy.c:688
 #, c-format
 msgid ""
 "%s %s filesystem failed to initialize\n"
@@ -201,7 +201,7 @@ msgstr ""
 "%s: Nie powiod³a siê inicjalizacja systemu plików %s\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:686
+#: ../copy/xfs_copy.c:692
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: %s has an external log.\n"
@@ -210,7 +210,7 @@ msgstr ""
 "%s: %s ma zewnêtrzny log.\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:690
+#: ../copy/xfs_copy.c:696
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: %s has a real-time section.\n"
@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr ""
 "%s: %s ma sekcjê real-time.\n"
 "%s: Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:715
+#: ../copy/xfs_copy.c:721
 msgid ""
 "Error: filesystem block size is smaller than the disk sectorsize.\n"
 "Aborting XFS copy now.\n"
@@ -227,12 +227,12 @@ msgstr ""
 "B³±d: rozmiar bloku systemu plików jest mniejszy ni¿ rozmiar sektora dysku.\n"
 "Przerwano XFS copy.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:736
+#: ../copy/xfs_copy.c:742
 #, c-format
 msgid "Creating file %s\n"
 msgstr "Tworzenie pliku %s\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:754
+#: ../copy/xfs_copy.c:760
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: a filesystem is mounted on target device \"%s\".\n"
@@ -241,66 +241,66 @@ msgstr ""
 "%s: na urz±dzeniu docelowym \"%s\" jest podmontowany system plików.\n"
 "%s nie mo¿e kopiowaæ na podmontowane systemy plików. Przerwano.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:765
+#: ../copy/xfs_copy.c:771
 #, c-format
 msgid "%s: couldn't open target \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê otworzyæ celu \"%s\"\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:775
+#: ../copy/xfs_copy.c:781
 #, c-format
 msgid "%s: cannot grow data section.\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na powiêkszyæ sekcji danych.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:783
+#: ../copy/xfs_copy.c:789
 #, c-format
 msgid "%s: xfsctl on \"%s\" failed.\n"
 msgstr "%s: xfsctl na \"%s\" nie powiod³o siê.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:802
+#: ../copy/xfs_copy.c:808
 #, c-format
 msgid "%s: failed to write last block\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê zapisaæ ostatniego bloku\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:804
+#: ../copy/xfs_copy.c:810
 #, c-format
 msgid "\tIs target \"%s\" too small?\n"
 msgstr "\tCzy cel \"%s\" jest zbyt ma³y?\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:814
+#: ../copy/xfs_copy.c:820
 msgid "Couldn't initialize global thread mask\n"
 msgstr "Nie uda³o siê zainicjowaæ globalnej maski w±tków\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:821
+#: ../copy/xfs_copy.c:827
 msgid "Error initializing wbuf 0\n"
 msgstr "B³±d inicjalizacji wbuf 0\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:829
+#: ../copy/xfs_copy.c:835
 msgid "Error initializing btree buf 1\n"
 msgstr "B³±d inicjalizacji btree buf 1\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:834
+#: ../copy/xfs_copy.c:840
 msgid "Error creating first semaphore.\n"
 msgstr "B³±d tworzenia pierwszego semafora.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:849
+#: ../copy/xfs_copy.c:855
 msgid "Couldn't malloc space for thread args\n"
 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ miejsca na argumenty w±tku\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:861
+#: ../copy/xfs_copy.c:867
 #, c-format
 msgid "Error creating thread mutex %d\n"
 msgstr "B³±d podczas tworzenia sekcji krytycznej %d w±tku\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:878
+#: ../copy/xfs_copy.c:884
 #, c-format
 msgid "Error creating thread for target %d\n"
 msgstr "B³±d podczas tworzenia w±tku dla celu %d\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:971
+#: ../copy/xfs_copy.c:977
 msgid "WARNING: source filesystem inconsistent.\n"
 msgstr "UWAGA: ¼ród³owy system plików niespójny.\n"
 
-#: ../copy/xfs_copy.c:973
+#: ../copy/xfs_copy.c:979
 msgid " A leaf btree rec isn't a leaf. Aborting now.\n"
 msgstr " Li¶æ rekordu b-drzewa nie jest li¶ciem. Przerwano.\n"
 
@@ -349,32 +349,32 @@ msgid ""
 "meta-data=%-22s isize=%-6u agcount=%u, agsize=%u blks\n"
 "     =%-22s sectsz=%-5u attr=%u\n"
 "data   =%-22s bsize=%-6u blocks=%llu, imaxpct=%u\n"
-"     =%-22s sunit=%-6u swidth=%u blks, unwritten=%u\n"
+"     =%-22s sunit=%-6u swidth=%u blks\n"
 "naming  =version %-14u bsize=%-6u\n"
 "log   =%-22s bsize=%-6u blocks=%u, version=%u\n"
-"     =%-22s sectsz=%-5u sunit=%u blks\n"
+"     =%-22s sectsz=%-5u sunit=%u blks, lazy-count=%u\n"
 "realtime =%-22s extsz=%-6u blocks=%llu, rtextents=%llu\n"
 msgstr ""
 "metadane=%-22s isize=%-6u agcount=%u, agsize=%u bloków\n"
 "    =%-22s sectsz=%-5u attr=%u\n"
 "dane  =%-22s bsize=%-6u blocks=%llu, imaxpct=%u\n"
-"    =%-22s sunit=%-6u swidth=%u bloków, niezapisanych=%u\n"
+"    =%-22s sunit=%-6u swidth=%u bloków\n"
 "nazwy  =wersja %-14u bsize=%-6u\n"
 "log   =%-22s bsize=%-6u blocks=%u, wersja=%u\n"
-"    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%u bloków\n"
+"    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%u bloków, lazy-count=%u\n"
 "realtime=%-22s extsz=%-6u blocks=%llu, rtextents=%llu\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:82 ../growfs/xfs_growfs.c:443
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:444
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:82 ../growfs/xfs_growfs.c:445
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:446
 msgid "internal"
 msgstr "wewnêtrzny"
 
 #: ../growfs/xfs_growfs.c:82 ../growfs/xfs_growfs.c:85
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:443 ../growfs/xfs_growfs.c:444
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:445 ../growfs/xfs_growfs.c:446
 msgid "external"
 msgstr "zewnêtrzny"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:85 ../mkfs/xfs_mkfs.c:1559
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:85 ../mkfs/xfs_mkfs.c:1672
 msgid "none"
 msgstr "brak"
 
@@ -393,128 +393,128 @@ msgstr "%s: podany plik [\"%s\"] nie jest na systemie 
plik
 msgid "%s: cannot determine geometry of filesystem mounted at %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na okre¶liæ geometrii systemu plików podmontowanego pod %s: 
%s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:264
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:265
 #, c-format
 msgid "%s: failed to access data device for %s\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê uzyskaæ dostêpu do urz±dzenia z danymi dla %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:269
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:270
 #, c-format
 msgid "%s: failed to access external log for %s\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê uzyskaæ dostêpu do zewnêtrznego loga dla %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:275
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: failed to access realtime device for %s\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê uzyskaæ dostêpu do urz±dzenia realtime dla %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:310
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:312
 #, c-format
 msgid "data size %lld too large, maximum is %lld\n"
 msgstr "rozmiar danych %lld zbyt du¿y, maksymalny to %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:320
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:322
 #, c-format
 msgid "data size %lld too small, old size is %lld\n"
 msgstr "rozmiar danych %lld zbyt ma³y, stary rozmiar to %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:328
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:330
 #, c-format
 msgid "data size unchanged, skipping\n"
 msgstr "rozmiar danych nie zmieniony, pominiêto\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:331
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:333
 #, c-format
 msgid "inode max pct unchanged, skipping\n"
 msgstr "maksymalny procent i-wêz³ów nie zmieniony, pominiêto\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:338 ../growfs/xfs_growfs.c:377
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:412
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:340 ../growfs/xfs_growfs.c:379
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:414
 #, c-format
 msgid "%s: growfs operation in progress already\n"
 msgstr "%s: operacja growfs ju¿ trwa\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:342
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:344
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGROWFSDATA xfsctl failed: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSDATA nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:358
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:360
 #, c-format
 msgid "realtime size %lld too large, maximum is %lld\n"
 msgstr "rozmiar realtime %lld zbyt du¿y, maksymalny to %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:364
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:366
 #, c-format
 msgid "realtime size %lld too small, old size is %lld\n"
 msgstr "rozmiar realtime %lld zbyt ma³y, stary rozmiar to %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:370
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:372
 #, c-format
 msgid "realtime size unchanged, skipping\n"
 msgstr "rozmiar realtime nie zmieniony, pominiêto\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:381
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:383
 #, c-format
 msgid "%s: realtime growth not implemented\n"
 msgstr "%s: powiêkszanie realtime nie jest zaimplementowane\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:385
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:387
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGROWFSRT xfsctl failed: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSRT nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:406
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:408
 #, c-format
 msgid "log size unchanged, skipping\n"
 msgstr "rozmiar loga nie zmieniony, pominiêto\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:416
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:418
 #, c-format
 msgid "%s: log growth not supported yet\n"
 msgstr "%s: powiêkszanie loga nie jest jeszcze obs³ugiwane\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:420
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:422
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGROWFSLOG xfsctl failed: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGROWFSLOG nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:428
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:430
 #, c-format
 msgid "%s: XFS_IOC_FSGEOMETRY xfsctl failed: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl XFS_IOC_FSGEOMETRY nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:433
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:435
 #, c-format
 msgid "data blocks changed from %lld to %lld\n"
 msgstr "bloki danych zmienione z %lld na %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:436
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:438
 #, c-format
 msgid "inode max percent changed from %d to %d\n"
 msgstr "maksymalny procent i-wêz³ów zmieniony z %d na %d\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:439
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:441
 #, c-format
 msgid "log blocks changed from %d to %d\n"
 msgstr "bloki loga zmienione z %d na %d\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:442
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:444
 #, c-format
 msgid "log changed from %s to %s\n"
 msgstr "log zmieniony - by³ %s, jest %s\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:446
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:448
 #, c-format
 msgid "realtime blocks changed from %lld to %lld\n"
 msgstr "bloki realtime zmienione z %lld na %lld\n"
 
-#: ../growfs/xfs_growfs.c:449
+#: ../growfs/xfs_growfs.c:451
 #, c-format
 msgid "realtime extent size changed from %d to %d\n"
 msgstr "rozmiar fragmentu realtime zmieniony z %d na %d\n"
 
-#: ../io/attr.c:58
+#: ../io/attr.c:59
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -534,6 +534,7 @@ msgid ""
 " e -- for non-realtime files, observe the inode extent size value\n"
 " E -- children created in this directory inherit the extent size value\n"
 " f -- do not include this file when defragmenting the filesystem\n"
+" S -- enable filestreams allocator for this directory\n"
 "\n"
 " Options:\n"
 " -R -- recursively descend (useful when current file is a directory)\n"
@@ -559,6 +560,7 @@ msgstr ""
 " e - dla plików nie-realtime - przestrzeganie warto¶ci rozmiaru fragmentu 
i-wêz³a\n"
 " E - wpisy tworzone w tym katalogu dziedzicz± warto¶æ rozmiaru fragmentu\n"
 " f - nie uwzglêdnianie tego pliku przy defragmentacji systemu plików\n"
+" S - w³±czenie przydzielania strumieni plikowych dla tego katalogu\n"
 "\n"
 " Opcje:\n"
 " -R - rekurencyjne zag³êbianie siê (przydatne kiedy bie¿±cy plik jest 
katalogiem)\n"
@@ -567,7 +569,7 @@ msgstr ""
 " -v - tryb szczegó³owy; pokazywanie d³ugich nazw flag zamiast pojedynczych 
znaków\n"
 "\n"
 
-#: ../io/attr.c:88
+#: ../io/attr.c:90
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -591,6 +593,7 @@ msgid ""
 " +/-e -- set/clear the extent-size flag\n"
 " +/-E -- set/clear the extent-size inheritance flag\n"
 " +/-f -- set/clear the no-defrag flag\n"
+" +/-S -- set/clear the filestreams allocator flag\n"
 " Note1: user must have certain capabilities to modify 
immutable/append-only.\n"
 " Note2: immutable/append-only files cannot be deleted; removing these files\n"
 "    requires the immutable/append-only flag to be cleared first.\n"
@@ -619,6 +622,7 @@ msgstr ""
 " +/-e - ustawienie/zdjêcie flagi extent-size (rozmiaru fragmentu)\n"
 " +/-E - ustawienie/zdjêcie flagi dziedziczenia rozmiaru fragmentu\n"
 " +/-f - ustawienie/zdjêcie flagi no-defrag\n"
+" +/-S - ustawienie/zdjêcie flagi przydzielania strumieni plikowych\n"
 " Uwaga1: u¿ytkownik musi mieæ pewne uprawnienia do zmiany flag\n"
 "     immutable/append-only\n"
 " Uwaga2: plików immutable/append-only nie mo¿na usuwaæ; usuwanie tych 
plików\n"
@@ -627,55 +631,59 @@ msgstr ""
 "     realtime i (zwyk³y) plik musi byæ pusty przy ustawianiu flagi.\n"
 "\n"
 
-#: ../io/attr.c:168 ../io/attr.c:244 ../io/open.c:403 ../io/open.c:475
+#: ../io/attr.c:171 ../io/attr.c:247 ../io/open.c:403 ../io/open.c:475
 #: ../io/open.c:599 ../io/open.c:621 ../libxfs/init.c:108 ../mkfs/proto.c:284
-#: ../quota/project.c:87 ../quota/project.c:117 ../quota/project.c:147
+#: ../quota/project.c:103 ../quota/project.c:142 ../quota/project.c:181
 #, c-format
 msgid "%s: cannot open %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
 
-#: ../io/attr.c:171 ../io/attr.c:218 ../io/attr.c:247 ../io/attr.c:318
-#: ../quota/project.c:90 ../quota/project.c:121 ../quota/project.c:151
+#: ../io/attr.c:174 ../io/attr.c:221 ../io/attr.c:250 ../io/attr.c:321
+#: ../quota/project.c:106 ../quota/project.c:146 ../quota/project.c:185
 #, c-format
 msgid "%s: cannot get flags on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na pobraæ flag %s: %s\n"
 
-#: ../io/attr.c:253 ../io/attr.c:324
+#: ../io/attr.c:256 ../io/attr.c:327
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set flags on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na ustawiæ flag %s: %s\n"
 
-#: ../io/attr.c:288 ../io/attr.c:302
+#: ../io/attr.c:291 ../io/attr.c:305
 #, c-format
 msgid "%s: unknown flag\n"
 msgstr "%s: nieznana flaga\n"
 
-#: ../io/attr.c:308
+#: ../io/attr.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: bad chattr command, not +/-X\n"
 msgstr "%s: z³e polecenie chattr - nie +/-X\n"
 
-#: ../io/attr.c:333
+#: ../io/attr.c:336
 msgid "chattr"
 msgstr "chattr"
 
-#: ../io/attr.c:335
+#: ../io/attr.c:338
 msgid "[-R|-D] [+/-"
 msgstr "[-R|-D] [+/-"
 
-#: ../io/attr.c:340
+#: ../io/attr.c:338
+msgid "]"
+msgstr "]"
+
+#: ../io/attr.c:343
 msgid "change extended inode flags on the currently open file"
 msgstr "zmiana rozszerzonych flag i-wêz³ów aktualnie otwartego pliku"
 
-#: ../io/attr.c:343
+#: ../io/attr.c:346
 msgid "lsattr"
 msgstr "lsattr"
 
-#: ../io/attr.c:345
+#: ../io/attr.c:348
 msgid "[-R|-D|-a|-v]"
 msgstr "[-R|-D|-a|-v]"
 
-#: ../io/attr.c:350
+#: ../io/attr.c:353
 msgid "list extended inode flags set on the currently open file"
 msgstr "wypisanie rozszerzonych flag i-wêz³ów aktualnie otwartego pliku"
 
@@ -722,113 +730,117 @@ msgstr ""
 " otwarty tylko do odczytu).\n"
 "\n"
 
-#: ../io/bmap.c:116
+#: ../io/bmap.c:120
 #, c-format
 msgid "%s: can't get geometry [\"%s\"]: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na uzyskaæ geometrii [\"%s\"]: %s\n"
 
-#: ../io/bmap.c:124
+#: ../io/bmap.c:128
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read attrs on \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na odczytaæ atrybutów \"%s\": %s\n"
 
-#: ../io/bmap.c:142
+#: ../io/bmap.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: malloc of %d bytes failed.\n"
 msgstr "%s: przydzielenie %d bajtów nie powiod³o siê.\n"
 
-#: ../io/bmap.c:190
+#: ../io/bmap.c:194
 #, c-format
 msgid "%s: xfsctl(XFS_IOC_GETBMAPX) iflags=0x%x [\"%s\"]: %s\n"
 msgstr "%s: xfsctl(XFS_IOC_GETBMAPX) iflags=0x%x [\"%s\"]: %s\n"
 
-#: ../io/bmap.c:221
+#: ../io/bmap.c:225
 #, c-format
 msgid "%s: cannot realloc %d bytes\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na wykonaæ realloc na %d bajtów\n"
 
-#: ../io/bmap.c:230
+#: ../io/bmap.c:234
 #, c-format
 msgid "%s: no extents\n"
 msgstr "%s: brak fragmentów\n"
 
-#: ../io/bmap.c:243 ../io/bmap.c:361
+#: ../io/bmap.c:248 ../io/bmap.c:376
 #, c-format
 msgid "hole"
 msgstr "dziura"
 
-#: ../io/bmap.c:252
+#: ../io/bmap.c:257
 #, c-format
 msgid " %lld blocks\n"
 msgstr " %lld bloków\n"
 
-#: ../io/bmap.c:321
+#: ../io/bmap.c:336
 msgid "EXT"
 msgstr "EXT"
 
-#: ../io/bmap.c:322
+#: ../io/bmap.c:337
 msgid "FILE-OFFSET"
 msgstr "OFFSET-W-PLIKU"
 
-#: ../io/bmap.c:323
+#: ../io/bmap.c:338
+msgid "RT-BLOCK-RANGE"
+msgstr "ZAKRES-BLOKÓW-RT"
+
+#: ../io/bmap.c:338
 msgid "BLOCK-RANGE"
 msgstr "ZAKRES-BLOKÓW"
 
-#: ../io/bmap.c:324
+#: ../io/bmap.c:339
 msgid "AG"
 msgstr "AG"
 
-#: ../io/bmap.c:325
+#: ../io/bmap.c:340
 msgid "AG-OFFSET"
 msgstr "OFFSET-AG"
 
-#: ../io/bmap.c:326
+#: ../io/bmap.c:341
 msgid "TOTAL"
 msgstr "RAZEM"
 
-#: ../io/bmap.c:327
+#: ../io/bmap.c:342
 msgid " FLAGS"
 msgstr " FLAGI"
 
-#: ../io/bmap.c:390
+#: ../io/bmap.c:410
 #, c-format
 msgid " FLAG Values:\n"
 msgstr " Warto¶ci FLAG:\n"
 
-#: ../io/bmap.c:391
+#: ../io/bmap.c:411
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Unwritten preallocated extent\n"
 msgstr "  %*.*o Nie zapisany, ju¿ przydzielony fragment\n"
 
-#: ../io/bmap.c:393
+#: ../io/bmap.c:413
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't begin on stripe unit\n"
 msgstr "  %*.*o Nie zaczyna siê od jednostki pasa\n"
 
-#: ../io/bmap.c:395
+#: ../io/bmap.c:415
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't end  on stripe unit\n"
 msgstr "  %*.*o Nie koñczy siê na jednostce pasa\n"
 
-#: ../io/bmap.c:397
+#: ../io/bmap.c:417
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't begin on stripe width\n"
 msgstr "  %*.*o Nie zaczyna siê na szeroko¶ci pasa\n"
 
-#: ../io/bmap.c:399
+#: ../io/bmap.c:419
 #, c-format
 msgid "  %*.*o Doesn't end  on stripe width\n"
 msgstr "  %*.*o Nie koñczy siê na szeroko¶ci pasa\n"
 
-#: ../io/bmap.c:410
+#: ../io/bmap.c:430
 msgid "bmap"
 msgstr "bmap"
 
-#: ../io/bmap.c:415
+#: ../io/bmap.c:435
 msgid "[-adlpv] [-n nx]"
 msgstr "[-adlpv] [-n nx]"
 
-#: ../io/bmap.c:416
+#: ../io/bmap.c:436
 msgid "print block mapping for an XFS file"
 msgstr "wypisanie mapowania bloków dla pliku na XFS-ie"
 
@@ -874,15 +886,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: ../io/fadvise.c:93 ../io/madvise.c:87 ../io/mincore.c:48 ../io/mmap.c:206
-#: ../io/mmap.c:301 ../io/mmap.c:407 ../io/mmap.c:554 ../io/prealloc.c:43
+#: ../io/mmap.c:301 ../io/mmap.c:387 ../io/mmap.c:546 ../io/prealloc.c:43
 #: ../io/pwrite.c:282 ../io/sendfile.c:126
 #, c-format
 msgid "non-numeric offset argument -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy argument bêd±cy offsetem - %s\n"
 
 #: ../io/fadvise.c:100 ../io/madvise.c:94 ../io/mincore.c:54 ../io/mmap.c:212
-#: ../io/mmap.c:308 ../io/mmap.c:414 ../io/mmap.c:561 ../io/pread.c:360
-#: ../io/pread.c:368 ../io/prealloc.c:48 ../io/pwrite.c:288
+#: ../io/mmap.c:308 ../io/mmap.c:394 ../io/mmap.c:553 ../io/pread.c:330
+#: ../io/pread.c:338 ../io/prealloc.c:48 ../io/pwrite.c:288
 #: ../io/sendfile.c:133
 #, c-format
 msgid "non-numeric length argument -- %s\n"
@@ -949,7 +961,7 @@ msgstr ",tylko dopisywanie"
 msgid ",non-block"
 msgstr ",nieblokuj±cy"
 
-#: ../io/file.c:81 ../io/sendfile.c:103 ../quota/path.c:107
+#: ../io/file.c:81 ../io/sendfile.c:103 ../quota/path.c:112
 #, c-format
 msgid "value %d is out of range (0-%d)\n"
 msgstr "warto¶æ %d jest spoza zakresu (0-%d)\n"
@@ -962,7 +974,7 @@ msgstr "file"
 msgid "f"
 msgstr "f"
 
-#: ../io/file.c:94 ../quota/path.c:121
+#: ../io/file.c:94 ../quota/path.c:126
 msgid "[N]"
 msgstr "[N]"
 
@@ -970,15 +982,15 @@ msgstr "[N]"
 msgid "set the current file"
 msgstr "ustawienie bie¿±cego pliku"
 
-#: ../io/file.c:101 ../quota/path.c:127
+#: ../io/file.c:101 ../quota/path.c:133
 msgid "print"
 msgstr "print"
 
-#: ../io/file.c:102 ../quota/path.c:128
+#: ../io/file.c:102 ../quota/path.c:134
 msgid "p"
 msgstr "p"
 
-#: ../io/file.c:107
+#: ../io/file.c:108
 msgid "list current open files and memory mappings"
 msgstr "wypisanie aktualnie otwartych plików i odwzorowañ w pamiêci"
 
@@ -1012,9 +1024,10 @@ msgstr "odmro
 msgid "fsync"
 msgstr "fsync"
 
-#: ../io/fsync.c:55
+#: ../io/fsync.c:55 ../repair/progress.c:430 ../repair/progress.c:440
+#: ../repair/progress.c:456 ../repair/progress.c:474 ../repair/progress.c:489
 msgid "s"
-msgstr "s"
+msgstr " "
 
 #: ../io/fsync.c:59
 msgid "calls fsync(2) to flush all in-core file state to disk"
@@ -1066,23 +1079,23 @@ msgstr "map i-w
 msgid "Usage: %s [-adFfmrRstx] [-p prog] [-c cmd]... file\n"
 msgstr "Sk³adnia: %s [-adFfmrRstx] [-p program] [-c polecenie]... plik\n"
 
-#: ../io/init.c:95 ../io/mmap.c:168 ../io/mmap.c:175 ../io/mmap.c:178
+#: ../io/init.c:98 ../io/mmap.c:168 ../io/mmap.c:175 ../io/mmap.c:178
 #: ../io/open.c:281
 #, c-format
 msgid "no files are open, try 'help open'\n"
 msgstr "nie ma otwartych plików, spróbuj 'help open'\n"
 
-#: ../io/init.c:99 ../io/mmap.c:167 ../io/mmap.c:174
+#: ../io/init.c:102 ../io/mmap.c:167 ../io/mmap.c:174
 #, c-format
 msgid "no mapped regions, try 'help mmap'\n"
 msgstr "nie ma podmapowanych regionów, spróbuj 'help mmap'\n"
 
-#: ../io/init.c:105
+#: ../io/init.c:108
 #, c-format
 msgid "foreign file active, %s command is for XFS filesystems only\n"
 msgstr "aktywny jest plik obcy, polecenie %s jest tylko dla systemów plików 
XFS\n"
 
-#: ../io/init.c:150 ../io/open.c:303
+#: ../io/init.c:153 ../io/open.c:303
 #, c-format
 msgid "non-numeric mode -- %s\n"
 msgstr "tryb nieliczbowy - %s\n"
@@ -1291,7 +1304,7 @@ msgstr ""
 " -s - wykonanie zapisu synchronicznego (MS_SYNC)\n"
 "\n"
 
-#: ../io/mmap.c:350
+#: ../io/mmap.c:330
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1336,7 +1349,7 @@ msgstr ""
 "  etapie nie ma prób wy³apania sygna³ów...\n"
 "\n"
 
-#: ../io/mmap.c:502
+#: ../io/mmap.c:494
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1366,84 +1379,84 @@ msgstr ""
 " Zapisy s± wykonywane kolejno, domy¶lnie od offsetu pocz±tkowego.\n"
 "\n"
 
-#: ../io/mmap.c:538 ../io/pread.c:345 ../io/pwrite.c:249 ../io/pwrite.c:268
+#: ../io/mmap.c:530 ../io/pread.c:315 ../io/pwrite.c:249 ../io/pwrite.c:268
 #, c-format
 msgid "non-numeric seed -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy zarodek - %s\n"
 
-#: ../io/mmap.c:587
+#: ../io/mmap.c:580
 msgid "mmap"
 msgstr "mmap"
 
-#: ../io/mmap.c:588
+#: ../io/mmap.c:581
 msgid "mm"
 msgstr "mm"
 
-#: ../io/mmap.c:593
+#: ../io/mmap.c:586
 msgid "[N] | [-rwx] [off len]"
 msgstr "[N] | [-rwx] [offset d³ugo¶æ]"
 
-#: ../io/mmap.c:595
+#: ../io/mmap.c:588
 msgid "mmap a range in the current file, show mappings"
 msgstr "odwzorowanie przedzia³u w bie¿±cym pliku, pokazanie odwzorowañ"
 
-#: ../io/mmap.c:598
+#: ../io/mmap.c:591
 msgid "mread"
 msgstr "mread"
 
-#: ../io/mmap.c:599
+#: ../io/mmap.c:592
 msgid "mr"
 msgstr "mr"
 
-#: ../io/mmap.c:604
+#: ../io/mmap.c:597
 msgid "[-r] [off len]"
 msgstr "[-r] [offset d³ugo¶æ]"
 
-#: ../io/mmap.c:606
+#: ../io/mmap.c:599
 msgid "reads data from a region in the current memory mapping"
 msgstr "odczyt danych z regionu w bie¿±cym odwzorowaniu pamiêci"
 
-#: ../io/mmap.c:609
+#: ../io/mmap.c:602
 msgid "msync"
 msgstr "msync"
 
-#: ../io/mmap.c:610
+#: ../io/mmap.c:603
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: ../io/mmap.c:615
+#: ../io/mmap.c:608
 msgid "[-ais] [off len]"
 msgstr "[-ais] [offset d³ugo¶æ]"
 
-#: ../io/mmap.c:616
+#: ../io/mmap.c:609
 msgid "flush a region in the current memory mapping"
 msgstr "zrzucenie regionu w bie¿±cym odwzorowaniu pamiêci"
 
-#: ../io/mmap.c:619
+#: ../io/mmap.c:612
 msgid "munmap"
 msgstr "munmap"
 
-#: ../io/mmap.c:620
+#: ../io/mmap.c:613
 msgid "mu"
 msgstr "mu"
 
-#: ../io/mmap.c:625
+#: ../io/mmap.c:618
 msgid "unmaps the current memory mapping"
 msgstr "usuniêcie bie¿±cego odwzorowania pamiêci"
 
-#: ../io/mmap.c:627
+#: ../io/mmap.c:620
 msgid "mwrite"
 msgstr "mwrite"
 
-#: ../io/mmap.c:628
+#: ../io/mmap.c:621
 msgid "mw"
 msgstr "mw"
 
-#: ../io/mmap.c:633
+#: ../io/mmap.c:626
 msgid "[-r] [-S seed] [off len]"
 msgstr "[-r] [-S warto¶æ] [offset d³ugo¶æ]"
 
-#: ../io/mmap.c:635
+#: ../io/mmap.c:628
 msgid "writes data into a region in the current memory mapping"
 msgstr "zapis danych do regionu w bie¿±cym odwzorowaniu pamiêci"
 
@@ -2122,34 +2135,34 @@ msgstr ""
 " (dowolny offset mo¿e byæ w tym trybie czytany wiêcej ni¿ raz).\n"
 "\n"
 
-#: ../io/pread.c:316 ../io/pwrite.c:215
+#: ../io/pread.c:286 ../io/pwrite.c:215
 #, c-format
 msgid "non-numeric bsize -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy rozmiar bloku - %s\n"
 
-#: ../io/pread.c:407
+#: ../io/pread.c:375
 #, c-format
 msgid "read %lld/%lld bytes at offset %lld\n"
 msgstr "odczytano %lld/%lld bajtów od offsetu %lld\n"
 
-#: ../io/pread.c:409 ../io/pwrite.c:335 ../io/sendfile.c:163
+#: ../io/pread.c:377 ../io/pwrite.c:334 ../io/sendfile.c:163
 #, c-format
 msgid "%s, %d ops; %s (%s/sec and %.4f ops/sec)\n"
 msgstr "%s, %d operacji; %s (%s/sek i %.4f operacji/sek)\n"
 
-#: ../io/pread.c:422
+#: ../io/pread.c:390
 msgid "pread"
 msgstr "pread"
 
-#: ../io/pread.c:423
+#: ../io/pread.c:391
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
-#: ../io/pread.c:428
+#: ../io/pread.c:396
 msgid "[-b bs] [-v] off len"
 msgstr "[-b rozm_bloku] [-v] offset d³ugo¶æ"
 
-#: ../io/pread.c:429
+#: ../io/pread.c:397
 msgid "reads a number of bytes at a specified offset"
 msgstr "odczyt podanej liczby bajtów od podanego offsetu"
 
@@ -2246,7 +2259,7 @@ msgstr ""
 msgid "non-numeric skip -- %s\n"
 msgstr "nieliczbowy liczba bajtów do pominiêcia - %s\n"
 
-#: ../io/pwrite.c:333
+#: ../io/pwrite.c:332
 #, c-format
 msgid "wrote %lld/%lld bytes at offset %lld\n"
 msgstr "zapisano %lld/%lld bajtów od offsetu %lld\n"
@@ -2419,36 +2432,46 @@ msgstr "Uwaga - urz
 msgid "Failed forking lvdisplay process\n"
 msgstr "Nie uda³o siê odga³êziæ procesu lvdisplay\n"
 
-#: ../libdisk/md.c:52
+#: ../libdisk/md.c:61
 #, c-format
-msgid "Error getting MD array info from %s\n"
-msgstr "B³±d podczas pobierania informacji o macierzy MD z %s\n"
+msgid "Error getting MD array device from %s\n"
+msgstr "B³±d podczas pobierania urz±dzenia macierzy MD z %s\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:82
+#: ../libdisk/md.c:68
 #, c-format
-msgid "command \"%s\" not found\n"
-msgstr "nie znaleziono polecenia \"%s\"\n"
+msgid "Couldn't malloc device string\n"
+msgstr "Nie mo¿na przydzieliæ ³añcucha nazwy urz±dzenia\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:90
+#: ../libdisk/md.c:84
+#, c-format
+msgid "Error getting MD array info from %s\n"
+msgstr "B³±d podczas pobierania informacji o macierzy MD z %s\n"
+
+#: ../libxcmd/command.c:85
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected at least %d arguments\n"
 msgstr "b³êdna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano co najmniej %d 
argumentów\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:94
+#: ../libxcmd/command.c:89
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected %d arguments\n"
 msgstr "b³êdna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano %d argumentów\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:98
+#: ../libxcmd/command.c:93
 #, c-format
 msgid "bad argument count %d to %s, expected between %d and %d arguments\n"
 msgstr "b³êdna liczba argumentów %d dla %s, oczekiwano od %d do %d 
argumentów\n"
 
-#: ../libxcmd/command.c:160
+#: ../libxcmd/command.c:155
 #, c-format
 msgid "cannot strdup command '%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wykonaæ strdup na poleceniu '%s': %s\n"
 
+#: ../libxcmd/command.c:171 ../libxcmd/command.c:189
+#, c-format
+msgid "command \"%s\" not found\n"
+msgstr "nie znaleziono polecenia \"%s\"\n"
+
 #: ../libxcmd/help.c:33
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2521,64 +2544,70 @@ msgstr "q"
 msgid "exit the program"
 msgstr "wyj¶cie z programu"
 
-#: ../libxfs/darwin.c:39
+#: ../libxfs/darwin.c:41
 #, c-format
 msgid "%s: error opening the device special file \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: b³±d podczas otwierania pliku specjalnego urz±dzenia \"%s\": %s\n"
 
-#: ../libxfs/darwin.c:46
+#: ../libxfs/darwin.c:48
 #, c-format
 msgid "%s: can't tell if \"%s\" is writable: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na stwierdziæ czy \"%s\" jest zapisywalny: %s\n"
 
-#: ../libxfs/darwin.c:73 ../libxfs/freebsd.c:114 ../libxfs/irix.c:57
-#: ../libxfs/linux.c:132
+#: ../libxfs/darwin.c:76 ../libxfs/freebsd.c:116 ../libxfs/irix.c:58
+#: ../libxfs/linux.c:137
 #, c-format
 msgid "%s: cannot stat the device file \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na wykonaæ stat na pliku urz±dzenia \"%s\": %s\n"
 
-#: ../libxfs/darwin.c:83
+#: ../libxfs/darwin.c:86
 #, c-format
 msgid "%s: can't determine device size: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na okre¶liæ rozmiaru urz±dzenia: %s\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:47
+#: ../libxfs/darwin.c:139 ../libxfs/freebsd.c:198 ../libxfs/irix.c:106
+#: ../libxfs/linux.c:215
+#, c-format
+msgid "%s: can't determine memory size\n"
+msgstr "%s: nie mo¿na okre¶liæ rozmiaru pamiêci\n"
+
+#: ../libxfs/freebsd.c:49
 #, c-format
 msgid "%s: %s possibly contains a mounted filesystem\n"
 msgstr "%s: %s mo¿e zawieraæ podmontowany system plików\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:58 ../libxfs/linux.c:65
+#: ../libxfs/freebsd.c:60 ../libxfs/linux.c:66
 #, c-format
 msgid "%s: %s contains a mounted filesystem\n"
 msgstr "%s: %s zawiera podmontowany system plików\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:73 ../libxfs/linux.c:83
+#: ../libxfs/freebsd.c:75 ../libxfs/linux.c:84
 #, c-format
 msgid "%s: %s contains a possibly writable, mounted filesystem\n"
 msgstr "%s: %s zawiera podmontowany, byæ mo¿e zapisywalny system plików\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:87 ../libxfs/linux.c:97
+#: ../libxfs/freebsd.c:89 ../libxfs/linux.c:98
 #, c-format
 msgid "%s: %s contains a mounted and writable filesystem\n"
 msgstr "%s: %s zawiera podmontowany, zapisywalny system plików\n"
 
 # XXX: msgid bug
-#: ../libxfs/freebsd.c:127
+#: ../libxfs/freebsd.c:129
 #, c-format
 msgid "%s: Not a device or file: \"%s\"n"
 msgstr "%s: Nie jest urz±dzeniem ani plikiem: \"%s\"n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:134
+#: ../libxfs/freebsd.c:136
 #, c-format
 msgid "%s: DIOCGMEDIASIZE failed on \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: DIOCGMEDIASIE nie powiod³o siê dla \"%s\": %s\n"
 
-#: ../libxfs/freebsd.c:141
+#: ../libxfs/freebsd.c:143
 #, c-format
 msgid "%s: DIOCGSECTORSIZE failed on \"%s\": %s\n"
 msgstr "%s: DIOCGSECTORSIZE nie powiod³o siê dla \"%s\": %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:78 ../libxfs/init.c:169
+#: ../libxfs/init.c:78 ../libxfs/init.c:177
 #, c-format
 msgid "%s: %s: device %lld is not open\n"
 msgstr "%s: %s: urz±dzenie %lld nie jest otwarte\n"
@@ -2588,167 +2617,172 @@ msgstr "%s: %s: urz
 msgid "%s: cannot stat %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na wykonaæ stat na %s: %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:131
+#: ../libxfs/init.c:139
 #, c-format
 msgid "%s: device %lld is already open\n"
 msgstr "%s: urz±dzenie %lld jest ju¿ otwarte\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:144
+#: ../libxfs/init.c:152
 #, c-format
 msgid "%s: %s: too many open devices\n"
 msgstr "%s: %s: zbyt du¿o otwartych urz±dzeñ\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:187
+#: ../libxfs/init.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: can't find a character device matching %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na odnale¼æ urz±dzenia znakowego odpowiadaj±cego %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:193
+#: ../libxfs/init.c:201
 #, c-format
 msgid "%s: can't find a block device matching %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na odnale¼æ urz±dzenia blokowego odpowiadaj±cego %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:308
+#: ../libxfs/init.c:316
 #, c-format
 msgid "%s: can't get size for data subvolume\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na pobraæ rozmiaru podwolumenu danych\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:313
+#: ../libxfs/init.c:321
 #, c-format
 msgid "%s: can't get size for log subvolume\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na pobraæ rozmiaru podwolumenu loga\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:318
+#: ../libxfs/init.c:326
 #, c-format
 msgid "%s: can't get size for realtime subvolume\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na pobraæ rozmiaru podwolumenu realtime\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:413
+#: ../libxfs/init.c:421
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read realtime bitmap inode (%d)\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na odczytaæ i-wêz³a bitmapy realtime (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:423
+#: ../libxfs/init.c:431
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read realtime summary inode (%d)\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na odczytaæ i-wêz³a opisu realtime (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:447
+#: ../libxfs/init.c:455
 #, c-format
 msgid "%s: filesystem has a realtime subvolume\n"
 msgstr "%s: system plików ma podwolumen realtime\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:469
+#: ../libxfs/init.c:477
 #, c-format
 msgid "%s: realtime init - %llu != %llu\n"
 msgstr "%s: inicjalizacja realtime - %llu != %llu\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:477
+#: ../libxfs/init.c:485
 #, c-format
 msgid "%s: realtime size check failed\n"
 msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru realtime nie powiod³o siê\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:563
+#: ../libxfs/init.c:571
 #, c-format
 msgid "%s: size check failed\n"
 msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru nie powiod³o siê\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:587
+#: ../libxfs/init.c:595
 #, c-format
 msgid "%s: data size check failed\n"
 msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru danych nie powiod³o siê\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:600
+#: ../libxfs/init.c:608
 #, c-format
 msgid "%s: log size checks failed\n"
 msgstr "%s: sprawdzenie rozmiaru loga nie powiod³o siê\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:610
+#: ../libxfs/init.c:619
 #, c-format
 msgid "%s: realtime device init failed\n"
 msgstr "%s: inicjalizacja urz±dzenia realtime nie powiod³a siê\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:618
+#: ../libxfs/init.c:627
 #, c-format
 msgid "%s: failed to alloc %ld bytes: %s\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê przydzieliæ %ld bajtów: %s\n"
 
-#: ../libxfs/init.c:632
+#: ../libxfs/init.c:641
 #, c-format
 msgid "%s: cannot read root inode (%d)\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na odczytaæ i-wêz³a g³ównego (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/linux.c:110
+#: ../libxfs/init.c:660
+#, c-format
+msgid "%s: cannot init perag data (%d)\n"
+msgstr "%s: nie mo¿na zainicjowaæ tabeli perag (%d)\n"
+
+#: ../libxfs/linux.c:113
 #, c-format
-msgid "%s: warning - cannot set blocksize on block device %s: %s\n"
-msgstr "%s: uwaga - nie mo¿na ustawiæ rozmiaru bloku urz±dzenia blokowego %s: 
%s\n"
+msgid "%s: %s - cannot set blocksize on block device %s: %s\n"
+msgstr "%s: %s - nie mo¿na ustawiæ rozmiaru bloku urz±dzenia blokowego %s: 
%s\n"
 
-#: ../libxfs/linux.c:155
+#: ../libxfs/linux.c:160
 #, c-format
 msgid "%s: can't determine device size\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na okre¶liæ rozmiaru urz±dzenia\n"
 
-#: ../libxfs/linux.c:163
+#: ../libxfs/linux.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: warning - cannot get sector size from block device %s: %s\n"
 msgstr "%s: uwaga - nie mo¿na pobraæ rozmiaru sektora urz±dzenia blokowego %s: 
%s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:38
+#: ../libxfs/rdwr.c:40
 #, c-format
 msgid "%s: %s can't memalign %d bytes: %s\n"
 msgstr "%s: %s nie mo¿na wykonaæ memalign dla %d bajtów: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:48
+#: ../libxfs/rdwr.c:50
 #, c-format
 msgid "%s: %s seek to offset %llu failed: %s\n"
 msgstr "%s: %s zmiana offsetu na %llu nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:58
+#: ../libxfs/rdwr.c:60
 #, c-format
 msgid "%s: %s write failed: %s\n"
 msgstr "%s: %s zapis nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:62
+#: ../libxfs/rdwr.c:64
 #, c-format
 msgid "%s: %s not progressing?\n"
 msgstr "%s: %s nie postêpuje?\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:272
+#: ../libxfs/rdwr.c:319
 #, c-format
 msgid "%s: %s can't memalign %u bytes: %s\n"
 msgstr "%s: %s nie mo¿na wykonaæ memalign dla %u bajtów: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:349
+#: ../libxfs/rdwr.c:454
 #, c-format
 msgid "%s: read failed: %s\n"
 msgstr "%s: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:391
+#: ../libxfs/rdwr.c:497
 #, c-format
 msgid "%s: pwrite64 failed: %s\n"
 msgstr "%s: pwrite64 nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:398
+#: ../libxfs/rdwr.c:504
 #, c-format
 msgid "%s: error - wrote only %d of %d bytes\n"
 msgstr "%s: b³±d - zapisano tylko %d z %d bajtów\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:493
+#: ../libxfs/rdwr.c:652
 #, c-format
 msgid "%s: zone init failed (%s, %d bytes): %s\n"
 msgstr "%s: inicjalizacja strefy nie powiod³a siê (%s, %d bajtów): %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:512
+#: ../libxfs/rdwr.c:671
 #, c-format
 msgid "%s: zone calloc failed (%s, %d bytes): %s\n"
 msgstr "%s: calloc dla strefy nie powiod³o siê (%s, %d bajtów): %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:547
+#: ../libxfs/rdwr.c:706
 #, c-format
 msgid "%s: calloc failed (%d bytes): %s\n"
 msgstr "%s: calloc nie powiod³o siê (%d bajtów): %s\n"
 
-#: ../libxfs/rdwr.c:576
+#: ../libxfs/rdwr.c:735
 #, c-format
 msgid "%s: realloc failed (%d bytes): %s\n"
 msgstr "%s: realloc nie powiod³o siê (%d bajtów): %s\n"
@@ -2768,7 +2802,7 @@ msgstr "%s: uwaga - itobp nie powiod
 msgid "%s: warning - iflush_int failed (%d)\n"
 msgstr "%s: uwaga - iflush_int nie powiod³o siê (%d)\n"
 
-#: ../libxfs/trans.c:685 ../libxfs/trans.c:791
+#: ../libxfs/trans.c:684 ../libxfs/trans.c:790
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognised log item type\n"
 msgstr "%s: nierozpoznany typ elementu loga\n"
@@ -2996,239 +3030,249 @@ msgstr "rozmiar loga %lld blok
 msgid "log size %lld bytes too large, maximum size is %d bytes\n"
 msgstr "rozmiar loga %lld bajtów jest zbyt du¿y, maksymalny rozmiar to %d 
bajtów\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:442
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:476
 #, c-format
 msgid "agsize (%lldb) too small, need at least %lld blocks\n"
 msgstr "agsize (%lldb) zbyt ma³e, potrzeba co najmniej %lld bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:450
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:484
 #, c-format
 msgid "agsize (%lldb) too big, maximum is %lld blocks\n"
 msgstr "agsize (%lldb) zbyt du¿e, maksimum to %lld bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:458
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:492
 #, c-format
 msgid "agsize (%lldb) too big, data area is %lld blocks\n"
 msgstr "agsize (%lldb) zbyt du¿e, obszar danych to %lld bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:465
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:499
 #, c-format
 msgid "too many allocation groups for size = %lld\n"
 msgstr "zbyt du¿o grup alokacji dla rozmiaru = %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:467
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:501
 #, c-format
 msgid "need at most %lld allocation groups\n"
 msgstr "potrzeba najwy¿ej %lld grup alokacji\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:475
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:509
 #, c-format
 msgid "too few allocation groups for size = %lld\n"
 msgstr "zbyt ma³o grup alokacji dla rozmiaru = %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:477
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:511
 #, c-format
 msgid "need at least %lld allocation groups\n"
 msgstr "potrzeba co najmniej %lld grup alokacji\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:490
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:524
 #, c-format
 msgid "last AG size %lld blocks too small, minimum size is %lld blocks\n"
 msgstr "rozmiar ostatniej AG %lld bloków zbyt ma³y, minimalny rozmiar to %lld 
bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:501
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:535
 #, c-format
 msgid "%lld allocation groups is too many, maximum is %lld\n"
 msgstr "%lld grup alokacji to zbyt du¿o, maksimum to %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:747
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:559
+#, c-format
+msgid "error reading existing superblock -- failed to memalign buffer\n"
+msgstr "b³±d podczas odczytu istniej±cego superbloku - nie uda³o siê wykonaæ 
memalign dla bufora\n"
+
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:565
+#, c-format
+msgid "existing superblock read failed: %s\n"
+msgstr "odczyt istniej±cego superbloku nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:847
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data sunit in 512-byte blocks, no unit suffix\n"
 msgstr "%s: sunit danych nale¿y podaæ w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:763
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:863
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data swidth in 512-byte blocks, no unit suffix\n"
 msgstr "%s: swidth danych nale¿y podaæ w 512-bajtowych blokach, bez 
jednostki\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:790
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:890
 #, c-format
 msgid "%s: Specify data sw as multiple of su, no unit suffix\n"
 msgstr "%s: sw danych nale¿y podaæ jako wielokrotno¶æ su, bez jednostki\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1017
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1109
 #, c-format
 msgid "Specify log sunit in 512-byte blocks, no size suffix\n"
 msgstr "sunit nale¿y podaæ w 512-bajtowych blokach, bez jednostki\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1260
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1361
 #, c-format
 msgid "extra arguments\n"
 msgstr "nadmiarowe argumenty\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1266
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1367
 #, c-format
 msgid "cannot specify both %s and -d name=%s\n"
 msgstr "nie mo¿na podaæ jednocze¶nie %s i -d name=%s\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1283
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1384
 #, c-format
 msgid "illegal block size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar bloku %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1302
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1403
 #, c-format
 msgid "illegal sector size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar sektora %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1307
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1408
 #, c-format
 msgid "illegal log sector size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar sektora loga %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1319 ../mkfs/xfs_mkfs.c:1329
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1420 ../mkfs/xfs_mkfs.c:1430
 #, c-format
 msgid "illegal directory block size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar bloku katalogu %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1345
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1446
 #, c-format
 msgid "both -d agcount= and agsize= specified, use one or the other\n"
 msgstr "podano jednocze¶nie -d agcount= i agsize=, mo¿na u¿yæ tylko jednej z 
tych opcji\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1351
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1452
 #, c-format
 msgid "if -d file then -d name and -d size are required\n"
 msgstr "je¶li podano -d file, to -d name i -d size s± wymagane\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1360
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1461
 #, c-format
 msgid "illegal data length %lld, not a multiple of %d\n"
 msgstr "niedozwolona d³ugo¶æ danych %lld, nie jest wielokrotno¶ci± %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1366
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1467
 #, c-format
 msgid "warning: data length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
 msgstr "uwaga: d³ugo¶æ danych %lld nie jest wielokrotno¶ci± %d, uciêto do 
%lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1380
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1481
 #, c-format
 msgid "if -l file then -l name and -l size are required\n"
 msgstr "je¶li podano -l file to -l name i -l size s± wymagane\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1389
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1490
 #, c-format
 msgid "illegal log length %lld, not a multiple of %d\n"
 msgstr "niedozwolona d³ugo¶æ loga %lld, nie jest wielokrotno¶ci± %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1396
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1497
 #, c-format
 msgid "warning: log length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
 msgstr "uwaga: d³ugo¶æ loga %lld nie jest wielokrotno¶ci± %d, uciêto do %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1402
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1503
 #, c-format
 msgid "if -r file then -r name and -r size are required\n"
 msgstr "je¶li podano -r file, to -r name i -r size s± wymagane\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1411
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1512
 #, c-format
 msgid "illegal rt length %lld, not a multiple of %d\n"
 msgstr "niedozwolona d³ugo¶æ rt %lld, nie jest wielokrotno¶ci± %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1418
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1519
 #, c-format
 msgid "warning: rt length %lld not a multiple of %d, truncated to %lld\n"
 msgstr "uwaga: d³ugo¶æ rt %lld nie jest wielokrotno¶ci± %d, uciêto do %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1431
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1532
 #, c-format
 msgid "illegal rt extent size %lld, not a multiple of %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar fragmentu rt %lld, nie jest wielokrotno¶ci± %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1437
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1538
 #, c-format
 msgid "rt extent size %s too large, maximum %d\n"
 msgstr "rozmiar fragmentu rt %s zbyt du¿y, maksimum to %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1443
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1544
 #, c-format
 msgid "rt extent size %s too small, minimum %d\n"
 msgstr "rozmiar fragmentu rt %s zbyt ma³y, minimum to %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1485
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1588
 #, c-format
 msgid "illegal inode size %d\n"
 msgstr "niedozwolony rozmiar i-wêz³a %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1490
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1593
 #, c-format
 msgid "allowable inode size with %d byte blocks is %d\n"
 msgstr "dozwolony rozmiar i-wêz³a przy blokach %d-bajtowych to %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1494
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1597
 #, c-format
 msgid "allowable inode size with %d byte blocks is between %d and %d\n"
 msgstr "dozwolone rozmiary i-wêz³a przy blokach %d-bajtowych s± od %d do %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1502
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1605
 #, c-format
 msgid "log stripe unit specified, using v2 logs\n"
 msgstr "podano jednostkê pasa loga, u¿yto logów v2\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1515
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1623
 #, c-format
 msgid "no device name given in argument list\n"
 msgstr "nie podano nazwy urz±dzenia w li¶cie argumentów\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1535
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1648
 #, c-format
 msgid "%s: Use the -f option to force overwrite.\n"
 msgstr "%s: Mo¿na u¿yæ opcji -f do wymuszenia nadpisania.\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1546
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1659
 msgid "internal log"
 msgstr "log wewnêtrzny"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1548
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1661
 msgid "volume log"
 msgstr "log na wolumenie"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1550
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1663
 #, c-format
 msgid "no log subvolume or internal log\n"
 msgstr "brak podwolumenu loga ani loga wewnêtrznego\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1557
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1670
 msgid "volume rt"
 msgstr "wolumen rt"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1562
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1675
 #, c-format
 msgid "size %s specified for data subvolume is too large, maximum is %lld 
blocks\n"
 msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu danych jest zbyt du¿y, maksimum to 
%lld bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1569
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1682
 #, c-format
 msgid "can't get size of data subvolume\n"
 msgstr "nie mo¿na pobraæ rozmiaru podwolumenu danych\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1574
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1687
 #, c-format
 msgid "size %lld of data subvolume is too small, minimum %d blocks\n"
 msgstr "rozmiar %lld dla podwolumenu danych jest zbyt ma³y, minimum to %d 
bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1581
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1694
 #, c-format
 msgid "can't have both external and internal logs\n"
 msgstr "nie mo¿na mieæ jednocze¶nie zewnêtrznego i wewnêtrznego loga\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1585
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1698
 #, c-format
 msgid "data and log sector sizes must be equal for internal logs\n"
 msgstr "rozmiary sektora danych i loga musz± byæ równe dla logów 
wewnêtrznych\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1591
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1704
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: the data subvolume sector size %u is less than the sector size \n"
@@ -3237,7 +3281,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar sektora podwolumenu danych %u jest mniejszy od rozmiaru\n"
 "sektora zg³aszanego przez urz±dzenie (%u).\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1597
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1710
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: the log subvolume sector size %u is less than the sector size\n"
@@ -3246,7 +3290,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar sektora podwolumenu loga %u jest mniejszy od rozmiaru\n"
 "sektora zg³aszanego przez urz±dzenie (%u).\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1603
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1716
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: the realtime subvolume sector size %u is less than the sector size\n"
@@ -3255,57 +3299,57 @@ msgstr ""
 "Uwaga: rozmiar sektora podwolumenu realtime %u jest mniejszy od rozmiaru\n"
 "sektora zg³aszanego przez urz±dzenie (%u).\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1617
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1730
 #, c-format
 msgid "size %s specified for log subvolume is too large, maximum is %lld 
blocks\n"
 msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu loga jest zbyt du¿y, maksimum to 
%lld bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1624
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1737
 #, c-format
 msgid "size specified for non-existent log subvolume\n"
 msgstr "podano rozmiar dla nie istniej±cego podwolumenu loga\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1627
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1740
 #, c-format
 msgid "size %lld too large for internal log\n"
 msgstr "rozmiar %lld jest zbyt du¿y dla loga wewnêtrznego\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1654
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1767
 #, c-format
 msgid "size %s specified for rt subvolume is too large, maximum is %lld 
blocks\n"
 msgstr "rozmiar %s podany dla podwolumenu rt jest zbyt du¿y, maksimum to %lld 
bloków\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1662
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1775
 #, c-format
 msgid "size specified for non-existent rt subvolume\n"
 msgstr "podano rozmiar dla nie istniej±cego podwolumenu rt\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1679
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1792
 #, c-format
 msgid "agsize (%lld) not a multiple of fs blk size (%d)\n"
 msgstr "agsize (%lld) nie jest wielokrotno¶ci± rozmiaru bloku systemu plików 
(%d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1707
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1822
 #, c-format
 msgid "%s: Specified data stripe unit %d is not the same as the volume stripe 
unit %d\n"
 msgstr "%s: Podana jednostka pasa danych %d nie jest taka sama jak jednostka 
pasa wolumenu %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1713
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1829
 #, c-format
 msgid "%s: Specified data stripe width %d is not the same as the volume stripe 
width %d\n"
 msgstr "%s: Podana szeroko¶æ pasa danych %d nie jest taka sama jak szeroko¶æ 
pasa wolumenu %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1758
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1876
 #, c-format
 msgid "agsize rounded to %lld, swidth = %d\n"
 msgstr "agsize zaokr±glone do %lld, swidth = %d\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1765
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1883
 #, c-format
 msgid "Allocation group size (%lld) is not a multiple of the stripe unit 
(%d)\n"
 msgstr "Rozmiar grupy alokacji (%lld) nie jest wielokrotno¶ci± jednostki pasa 
(%d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1787
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1905
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: AG size is a multiple of stripe width. This can cause performance\n"
@@ -3317,113 +3361,114 @@ msgstr ""
 "Aby temu zapobiec, nale¿y uruchomiæ mkfs z rozmiarem AG o jedn± jednostkê\n"
 "pasa mniejszym, na przyk³ad %llu.\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1812
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1930
 #, c-format
 msgid "%s: Stripe unit(%d) or stripe width(%d) is not a multiple of the block 
size(%d)\n"
 msgstr "%s: Jednostka pasa (%d) lub szeroko¶æ pasa (%d) nie jest 
wielokrotno¶ci± rozmiaru bloku (%d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1827
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1945
 #, c-format
 msgid "log stripe unit (%d) must be a multiple of the block size (%d)\n"
 msgstr "jednostka pasa loga (%d) musi byæ wielokrotno¶ci± rozmiaru bloku 
(%d)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1840
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1958
 #, c-format
 msgid "log stripe unit (%d bytes) is too large (maximum is 256KiB)\n"
 msgstr "jednostka pasa loga (%d bajtów) jest zbyt du¿a (maksimum to 256KiB)\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1843
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1961
 #, c-format
 msgid "log stripe unit adjusted to 32KiB\n"
 msgstr "jednostka pasa loga zmodyfikowana na 32KiB\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1868
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1986
 #, c-format
 msgid "internal log size %lld too large, must fit in allocation group\n"
 msgstr "rozmiar wewnêtrznego loga %lld zbyt du¿y, musi siê zmie¶ciæ w grupie 
alokacji\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1875
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1993
 #, c-format
 msgid "log ag number %d too large, must be less than %lld\n"
 msgstr "liczba ag loga %d zbyt du¿a, musi byæ mniejsza ni¿ %lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:1905
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2023
 #, c-format
 msgid ""
 "meta-data=%-22s isize=%-6d agcount=%lld, agsize=%lld blks\n"
 "     =%-22s sectsz=%-5u attr=%u\n"
 "data   =%-22s bsize=%-6u blocks=%llu, imaxpct=%u\n"
-"     =%-22s sunit=%-6u swidth=%u blks, unwritten=%u\n"
+"     =%-22s sunit=%-6u swidth=%u blks\n"
 "naming  =version %-14u bsize=%-6u\n"
 "log   =%-22s bsize=%-6d blocks=%lld, version=%d\n"
-"     =%-22s sectsz=%-5u sunit=%d blks\n"
+"     =%-22s sectsz=%-5u sunit=%d blks, lazy-count=%d\n"
 "realtime =%-22s extsz=%-6d blocks=%lld, rtextents=%lld\n"
 msgstr ""
 "metadane=%-22s isize=%-6d agcount=%lld, agsize=%lld bloków\n"
 "    =%-22s sectsz=%-5u attr=%u\n"
 "dane  =%-22s bsize=%-6u blocks=%llu, imaxpct=%u\n"
-"    =%-22s sunit=%-6u swidth=%u bloków, niezapisanych=%u\n"
+"    =%-22s sunit=%-6u swidth=%u bloków\n"
 "nazwy  =wersja %-14u bsize=%-6u\n"
 "log   =%-22s bsize=%-6d blocks=%lld, wersja=%d\n"
-"    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%d bloków\n"
+"    =%-22s sectsz=%-5u sunit=%d bloków, lazy-count=%d\n"
 "realtime=%-22s extsz=%-6d blocks=%lld, rtextents=%lld\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2012
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2140
 #, c-format
 msgid "%s: Growing the data section failed\n"
 msgstr "%s: Powiêkszenie sekcji danych nie powiod³o siê\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2041
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2170
 #, c-format
 msgid "%s: filesystem failed to initialize\n"
 msgstr "%s: nie uda³o siê zainicjowaæ systemu plików\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2265
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2394
 #, c-format
 msgid "%s: root inode created in AG %u, not AG 0\n"
 msgstr "%s: g³ówny i-wêze³ utworzony w AG %u, nie AG 0\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2332
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2461
 #, c-format
 msgid "Cannot specify both -%c %s and -%c %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na podaæ jednocze¶nie -%c %s i %c %s\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2343
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2472
 #, c-format
 msgid "Illegal value %s for -%s option\n"
 msgstr "Niedozwolona warto¶æ %s dla opcji -%s\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2360
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2489
 #, c-format
 msgid "-%c %s option requires a value\n"
 msgstr "Opcja -%c %s wymaga warto¶ci\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2373 ../repair/xfs_repair.c:140
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2502 ../repair/xfs_repair.c:168
 #, c-format
 msgid "option respecified\n"
 msgstr "ponownie podana opcja\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2382 ../repair/xfs_repair.c:147
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2511 ../repair/xfs_repair.c:175
 #, c-format
 msgid "unknown option -%c %s\n"
 msgstr "nieznana opcja -%c %s\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2421
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2550
 #, c-format
 msgid "blocksize not available yet.\n"
 msgstr "rozmiar bloku jeszcze nie dostêpny.\n"
 
-#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2447
+#: ../mkfs/xfs_mkfs.c:2576
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s\n"
 "/* blocksize */\t\t[-b log=n|size=num]\n"
 "/* data subvol */\t[-d agcount=n,agsize=n,file,name=xxx,size=num,\n"
 "\t\t\t  (sunit=value,swidth=value|su=num,sw=num),\n"
-"\t\t\t  sectlog=n|sectsize=num,unwritten=0|1]\n"
+"\t\t\t  sectlog=n|sectsize=num\n"
 "/* inode size */\t[-i log=n|perblock=n|size=num,maxpct=n,attr=0|1|2]\n"
 "/* log subvol */\t[-l agnum=n,internal,size=num,logdev=xxx,version=n\n"
-"\t\t\t  sunit=value|su=num,sectlog=n|sectsize=num]\n"
+"\t\t\t  sunit=value|su=num,sectlog=n|sectsize=num,\n"
+"\t\t\t  lazy-count=0|1]\n"
 "/* label */\t\t[-L label (maximum 12 characters)]\n"
 "/* naming */\t\t[-n log=n|size=num,version=n]\n"
 "/* prototype file */\t[-p fname]\n"
@@ -3438,21 +3483,22 @@ msgid ""
 "<value> is xxx (512 byte blocks).\n"
 msgstr ""
 "Sk³adnia: %s\n"
-"/* rozmiar bloku */  [-b log=n|size=liczba]\n"
+"/* rozmiar bloku */   [-b log=n|size=liczba]\n"
 "/* podwolumen danych */ [-d agcount=n,agsize=n,file,name=xxx,size=liczba,\n"
-"             
(sunit=warto¶æ,swidth=warto¶æ|su=liczba,sw=liczba),\n"
-"             sectlog=n|sectsize=liczba,unwritten=0|1]\n"
-"/* rozmiar i-wêz³a */ [-i 
log=n|perblock=n|size=liczba,maxpct=n,attr=0|1|2]\n"
-"/* podwolumen loga */ [-i 
agnum=n,internal,size=liczba,logdev=xxx,version=n\n"
-"             sunit=warto¶æ|su=liczba,sectlog=n|sectsize=liczba]\n"
-"/* etykieta */     [-L etykieta (maksymalnie 12 znaków)]\n"
-"/* nazwy */      [-n log=n|size=liczba,wersja=n]\n"
-"/* plik prototypu */  [-p nazwa_pliku]\n"
-"/* cisza */      [-q]\n"
-"/* podwolumen rt */  [-r extsize=liczba,size=liczba,rtdev=xxx]\n"
-"/* rozmiar sektora */ [-s log=n|size=liczba]\n"
-"/* wersja */      [-V]\n"
-"            nazwa_urz±dzenia\n"
+"              
(sunit=warto¶æ,swidth=warto¶æ|su=liczba,sw=liczba),\n"
+"              sectlog=n|sectsize=liczba]\n"
+"/* rozmiar i-wêz³a */  [-i 
log=n|perblock=n|size=liczba,maxpct=n,attr=0|1|2]\n"
+"/* podwolumen loga */  [-i 
agnum=n,internal,size=liczba,logdev=xxx,version=n\n"
+"              
sunit=warto¶æ|su=liczba,sectlog=n|sectsize=liczba,\n"
+"              lazy-count=0|1]\n"
+"/* etykieta */     [-L etykieta (maksymalnie 12 znaków)]\n"
+"/* nazwy */       [-n log=n|size=liczba,wersja=n]\n"
+"/* plik prototypu */  [-p nazwa_pliku]\n"
+"/* cisza */       [-q]\n"
+"/* podwolumen rt */   [-r extsize=liczba,size=liczba,rtdev=xxx]\n"
+"/* rozmiar sektora */  [-s log=n|size=liczba]\n"
+"/* wersja */      [-V]\n"
+"            nazwa_urz±dzenia\n"
 "<nazwa_urz±dzenia> jest wymagana, chyba ¿e podano -d name=xxx.\n"
 "<liczba> to xxx (bajtów), xxxs (sektorów), xxxb (bloków systemu plików),\n"
 "     xxxk (xxx KiB), xxxm (xxx MiB), xxxg (xxx GiB), xxxt (xxx TiB),\n"
@@ -3666,7 +3712,6 @@ msgid "restore"
 msgstr "restore"
 
 #: ../quota/edit.c:674 ../quota/report.c:33 ../quota/report.c:632
-#: ../quota/state.c:528
 msgid "[-gpu] [-f file]"
 msgstr "[-gpu] [-f plik]"
 
@@ -3725,64 +3770,64 @@ msgstr ""
 " -N - pominiêcie nag³ówka z wyj¶cia\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/free.c:137
+#: ../quota/free.c:142
 #, c-format
 msgid "%s: project quota flag not set on %s\n"
 msgstr "%s: flaga quot projektu nie ustawiona dla %s\n"
 
-#: ../quota/free.c:145
+#: ../quota/free.c:150
 #, c-format
 msgid "%s: project ID %u (%s) doesn't match ID %u (%s)\n"
 msgstr "%s: ID projektu %u (%s) nie zgadza siê z ID %u (%s)\n"
 
-#: ../quota/free.c:210
+#: ../quota/free.c:215
 #, c-format
 msgid "Filesystem "
 msgstr "System plików "
 
-#: ../quota/free.c:210
+#: ../quota/free.c:215
 #, c-format
 msgid "Filesystem     "
 msgstr "System plików    "
 
-#: ../quota/free.c:213
+#: ../quota/free.c:218
 #, c-format
 msgid "  Size  Used Avail Use%%"
 msgstr " Rozmiar U¿yto Dost. %%u¿."
 
-#: ../quota/free.c:214
+#: ../quota/free.c:219
 #, c-format
 msgid " 1K-blocks    Used Available Use%%"
 msgstr " Bloki 1K    U¿yto Dostêpnych %%u¿."
 
-#: ../quota/free.c:217
+#: ../quota/free.c:222
 #, c-format
 msgid " Inodes  Used  Free Use%%"
 msgstr " I-wêz³y U¿yto Wolne %%u¿."
 
-#: ../quota/free.c:218
+#: ../quota/free.c:223
 #, c-format
 msgid "  Inodes   IUsed   IFree IUse%%"
 msgstr "  I-wêz³y   U¿ytoI   WolneI %%u¿I"
 
-#: ../quota/free.c:219
+#: ../quota/free.c:224
 #, c-format
 msgid " Pathname\n"
 msgstr " ¦cie¿ka\n"
 
-#: ../quota/free.c:350
+#: ../quota/free.c:355
 msgid "df"
 msgstr "df"
 
-#: ../quota/free.c:351 ../repair/dir2.c:941 ../repair/dir2.c:1476
+#: ../quota/free.c:356 ../repair/dir2.c:951 ../repair/dir2.c:1479
 msgid "free"
 msgstr "free"
 
-#: ../quota/free.c:355
+#: ../quota/free.c:360
 msgid "[-bir] [-hn] [-f file]"
 msgstr "[-bir] [hn] [-f plik]"
 
-#: ../quota/free.c:356
+#: ../quota/free.c:361
 msgid "show free and used counts for blocks and inodes"
 msgstr "pokazanie liczby wolnych i zajêtych bloków i i-wêz³ów"
 
@@ -3820,23 +3865,28 @@ msgstr " (projekt %u"
 msgid ", %s"
 msgstr ", %s"
 
-#: ../quota/path.c:119
+#: ../quota/path.c:103
+#, c-format
+msgid "No paths are available\n"
+msgstr "Brak ¶cie¿ek\n"
+
+#: ../quota/path.c:124
 msgid "path"
 msgstr "path"
 
-#: ../quota/path.c:120
+#: ../quota/path.c:125
 msgid "paths"
 msgstr "paths"
 
-#: ../quota/path.c:125
+#: ../quota/path.c:131
 msgid "set current path, or show the list of paths"
 msgstr "ustawienie bie¿±cej ¶cie¿ki lub pokazanie listy ¶cie¿ek"
 
-#: ../quota/path.c:132
+#: ../quota/path.c:139
 msgid "list known mount points and projects"
 msgstr "wypisanie znanych punktów montowañ i projektów"
 
-#: ../quota/project.c:37
+#: ../quota/project.c:44
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3916,69 +3966,79 @@ msgstr ""
 " manuala xfs_quota.\n"
 "\n"
 
-#: ../quota/project.c:94
+#: ../quota/project.c:94 ../quota/project.c:133 ../quota/project.c:172
+#, c-format
+msgid "%s: cannot stat file %s\n"
+msgstr "%s: nie mo¿na wykonaæ stat na pliku %s\n"
+
+#: ../quota/project.c:98 ../quota/project.c:137 ../quota/project.c:176
+#, c-format
+msgid "%s: skipping special file %s\n"
+msgstr "%s: pominiêto plik specjalny %s\n"
+
+#: ../quota/project.c:110
 #, c-format
 msgid "%s - project identifier is not set (inode=%u, tree=%u)\n"
 msgstr "%s - identyfikator projektu nie ustawiony (i-wêze³=%u, drzewo=%u)\n"
 
-#: ../quota/project.c:98
+#: ../quota/project.c:114
 #, c-format
 msgid "%s - project inheritance flag is not set\n"
 msgstr "%s - flaga dziedziczenia projektu nie ustawiona\n"
 
-#: ../quota/project.c:130
+#: ../quota/project.c:155
 #, c-format
 msgid "%s: cannot clear project on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na usun±æ projektu z %s: %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:160
+#: ../quota/project.c:194
 #, c-format
 msgid "%s: cannot set project on %s: %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na ustawiæ projektu na %s: %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:174
+#: ../quota/project.c:208
 #, c-format
 msgid "Checking project %s (path %s)...\n"
 msgstr "Sprawdzanie projektu %s (¶cie¿ka %s)...\n"
 
-#: ../quota/project.c:178
+#: ../quota/project.c:212
 #, c-format
 msgid "Setting up project %s (path %s)...\n"
 msgstr "Ustanawianie projektu %s (¶cie¿ka %s)...\n"
 
-#: ../quota/project.c:182
+#: ../quota/project.c:216
 #, c-format
 msgid "Clearing project %s (path %s)...\n"
 msgstr "Usuwanie projektu %s (¶cie¿ka %s)...\n"
 
-#: ../quota/project.c:205
+#: ../quota/project.c:239
 #, c-format
 msgid "Processed %d %s paths for project %s\n"
 msgstr "Przetworzono %d ¶cie¿ek %s dla projektu %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:241
+#: ../quota/project.c:275
 #, c-format
 msgid "projects file \"%s\" doesn't exist\n"
 msgstr "plik projektów \"%s\" nie istnieje\n"
 
-#: ../quota/project.c:249
+#: ../quota/project.c:283
 #, c-format
 msgid "%s - no such project in %s\n"
 msgstr "%s - nie ma takiego projektu w %s\n"
 
-#: ../quota/project.c:262
+#: ../quota/project.c:296
 msgid "project"
 msgstr "project"
 
-#: ../quota/project.c:263
+#: ../quota/project.c:297
 msgid "tree"
 msgstr "tree"
 
-#: ../quota/project.c:265
+#: ../quota/project.c:299
 msgid "[-c|-s|-C] project ..."
 msgstr "[-c|-s|-C] projekt ..."
 
-#: ../quota/project.c:268
+#: ../quota/project.c:302
 msgid "check, setup or clear project quota trees"
 msgstr "sprawdzenie, ustanowienie lub usuniêcie drzew projektów"
 
@@ -4133,39 +4193,39 @@ msgstr "Realtime Quota Limit Czas ostrz. "
 msgid "  Realtime   Quota   Limit Warn/Time   "
 msgstr "  Realtime   Quota   Limit Czas ostrz.  "
 
-#: ../quota/quota.c:232
+#: ../quota/quota.c:234
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find user %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na odnale¼æ u¿ytkownika %s\n"
 
-#: ../quota/quota.c:279
+#: ../quota/quota.c:283
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find group %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na odnale¼æ grupy %s\n"
 
-#: ../quota/quota.c:333
+#: ../quota/quota.c:339
 #, c-format
 msgid "%s: must specify a project name/ID\n"
 msgstr "%s: nale¿y podaæ nazwê/ID projektu\n"
 
-#: ../quota/quota.c:345
+#: ../quota/quota.c:351
 #, c-format
 msgid "%s: cannot find project %s\n"
 msgstr "%s: nie mo¿na odnale¼æ projektu %s\n"
 
-#: ../quota/quota.c:445
+#: ../quota/quota.c:451
 msgid "quota"
 msgstr "quota"
 
-#: ../quota/quota.c:446
+#: ../quota/quota.c:452
 msgid "l"
 msgstr "l"
 
-#: ../quota/quota.c:450
-msgid "[-bir] [-gpu] [-hnv] [-f file] [id|name]..."
-msgstr "[-bir] [-gpu] [-hnv] [-f plik] [id|nazwa]..."
+#: ../quota/quota.c:456
+msgid "[-bir] [-gpu] [-hnNv] [-f file] [id|name]..."
+msgstr "[-bir] [-gpu] [-hnNv] [-f plik] [id|nazwa]..."
 
-#: ../quota/quota.c:451
+#: ../quota/quota.c:457
 msgid "show usage and limits"
 msgstr "pokazanie wykorzystania i limitów"
 
@@ -4469,6 +4529,10 @@ msgstr "wy
 msgid "state"
 msgstr "state"
 
+#: ../quota/state.c:528
+msgid "[-gpu] [-a] [-v] [-f file]"
+msgstr "[-gpu] [-a] [-v] [-f plik]"
+
 #: ../quota/state.c:529
 msgid "get overall quota state information"
 msgstr "uzyskanie ogólnych informacji o stanie quot"
@@ -4915,7 +4979,7 @@ msgstr "wska
 msgid "bad attribute leaf magic # %#x for dir ino %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna li¶cia atrybutu %#x dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/attr_repair.c:991 ../repair/dinode.c:2539
+#: ../repair/attr_repair.c:991 ../repair/dinode.c:2563
 #, c-format
 msgid "illegal attribute format %d, ino %llu\n"
 msgstr "niedozwolony format atrybutu %d, i-wêze³ %llu\n"
@@ -4955,746 +5019,751 @@ msgstr "realloc w blkmap_getn nie powiod
 msgid "realloc failed in blkmap_grow (%u bytes)\n"
 msgstr "realloc nie powiod³o siê w blkmap_grow (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:58
+#: ../repair/dino_chunks.c:59
 #, c-format
 msgid "cannot read agbno (%u/%u), disk block %lld\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ agbno (%u/%u), blok dysku %lld\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:154
+#: ../repair/dino_chunks.c:157
 #, c-format
 msgid "uncertain inode block %d/%d already known\n"
 msgstr "niepewny blok i-wêz³a %d/%d ju¿ znany\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:170 ../repair/dino_chunks.c:436
-#: ../repair/dino_chunks.c:493
+#: ../repair/dino_chunks.c:173 ../repair/dino_chunks.c:443
+#: ../repair/dino_chunks.c:505
 #, c-format
 msgid "inode block %d/%d multiply claimed, (state %d)\n"
 msgstr "blok i-wêz³a %d/%d ju¿ przypisany (stan %d)\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:176 ../repair/dino_chunks.c:498
+#: ../repair/dino_chunks.c:180 ../repair/dino_chunks.c:510
 #, c-format
 msgid "inode block %d/%d bad state, (state %d)\n"
 msgstr "blok i-wêz³a (%d/%d) w b³êdnym stanie (stan %d)\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:443
+#: ../repair/dino_chunks.c:450
 #, c-format
 msgid "uncertain inode block overlap, agbno = %d, ino = %llu\n"
 msgstr "niepewny blok i-wêz³a pokrywa siê, agbno = %d, i-wêze³ %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:480
+#: ../repair/dino_chunks.c:492
 #, c-format
 msgid "uncertain inode block %llu already known\n"
 msgstr "niepewny blok i-wêz³a %llu ju¿ znany\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:595 ../repair/phase7.c:99 ../repair/phase7.c:106
+#: ../repair/dino_chunks.c:628
 #, c-format
-msgid "cannot read inode %llu, disk block %lld, cnt %d\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ i-wêz³a %llu, blok dysku %lld, cnt %d\n"
+msgid "failed to allocate %d bytes of memory\n"
+msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ %d bajtów pamiêci\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:692
+#: ../repair/dino_chunks.c:640
 #, c-format
-msgid "can't read inode %llu, disk block %lld, cnt %d\n"
+msgid "cannot read inode %llu, disk block %lld, cnt %d\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ i-wêz³a %llu, blok dysku %lld, cnt %d\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:712 ../repair/dino_chunks.c:881
-#: ../repair/phase3.c:70
+#: ../repair/dino_chunks.c:757 ../repair/dino_chunks.c:939
+#: ../repair/phase3.c:74
 #, c-format
 msgid "bad state in block map %d\n"
 msgstr "b³êdny stan w mapie bloku %d\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:716 ../repair/dino_chunks.c:886
+#: ../repair/dino_chunks.c:761 ../repair/dino_chunks.c:944
 #, c-format
 msgid "inode block %llu multiply claimed, state was %d\n"
 msgstr "blok i-wêz³a %llu wielokrotnie przydzielony, stan by³ %d\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:753
+#: ../repair/dino_chunks.c:797
 #, c-format
 msgid "imap claims in-use inode %llu is free, "
 msgstr "imap twierdzi, ¿e u¿ywany i-wêze³ %llu jest wolny, "
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:762
+#: ../repair/dino_chunks.c:804
 msgid "correcting imap\n"
 msgstr "poprawiono imap\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:764
+#: ../repair/dino_chunks.c:806
 msgid "would correct imap\n"
 msgstr "imap zosta³oby poprawione\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:801
+#: ../repair/dino_chunks.c:852
 #, c-format
 msgid "cleared root inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono g³ówny i-wêze³ %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:805
+#: ../repair/dino_chunks.c:856
 #, c-format
 msgid "would clear root inode %llu\n"
 msgstr "g³ówny wêze³ %llu zosta³by wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:814
+#: ../repair/dino_chunks.c:865
 #, c-format
 msgid "cleared realtime bitmap inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono i-wêze³ bitmapy realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:819
+#: ../repair/dino_chunks.c:870
 #, c-format
 msgid "would clear realtime bitmap inode %llu\n"
 msgstr "i-wêze³ bitmapy realtime %llu zosta³by wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:829
+#: ../repair/dino_chunks.c:880
 #, c-format
 msgid "cleared realtime summary inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono i-wêze³ opisu realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:834
+#: ../repair/dino_chunks.c:885
 #, c-format
 msgid "would clear realtime summary inode %llu\n"
 msgstr "i-wêze³ opisu realtime %llu zosta³by wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:840
+#: ../repair/dino_chunks.c:891
 #, c-format
 msgid "cleared inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono i-wêze³ %llu\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:843
+#: ../repair/dino_chunks.c:894
 #, c-format
 msgid "would have cleared inode %llu\n"
 msgstr "i-wêze³ %llu zosta³by wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dino_chunks.c:1025 ../repair/dino_chunks.c:1060
-#: ../repair/dino_chunks.c:1174
+#: ../repair/dino_chunks.c:1100 ../repair/dino_chunks.c:1135
+#: ../repair/dino_chunks.c:1249
 msgid "found inodes not in the inode allocation tree\n"
 msgstr "znaleziono i-wêz³y nieobecne w drzewie alokacji i-wêz³ów\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:70
+#: ../repair/dinode.c:71
 msgid "Unknown inode format.\n"
 msgstr "Nieznany format i-wêz³a.\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:87
+#: ../repair/dinode.c:88
 #, c-format
 msgid "clearing inode %llu attributes\n"
 msgstr "wyczyszczono atrybuty i-wêz³a %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:90
+#: ../repair/dinode.c:91
 #, c-format
 msgid "would have cleared inode %llu attributes\n"
 msgstr "atrybuty i-wêz³a %llu zosta³yby wyczyszczone\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:557 ../repair/dinode.c:1207 ../repair/scan.c:154
+#: ../repair/dinode.c:541
+#, c-format
+msgid "inode %llu - bad rt extent start block number %llu, offset %llu\n"
+msgstr "i-wêze³ %llu - b³êdny numer bloku pocz±tkowego fragmentu rt %llu, 
offset %llu\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:546
+#, c-format
+msgid "inode %llu - bad rt extent last block number %llu, offset %llu\n"
+msgstr "i-wêze³ %llu - b³êdny numer bloku koñcowego fragmentu rt %llu, offset 
%llu\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:551
+#, c-format
+msgid "inode %llu - bad rt extent overflows - start %llu, end %llu, offset 
%llu\n"
+msgstr "i-wêze³ %llu - b³êdne przepe³nienie fragmentu rt - pocz±tek %llu, 
koniec %llu, offset %llu\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:564
+#, c-format
+msgid "malformed rt inode extent [%llu %llu] (fs rtext size = %u)\n"
+msgstr "zniekszta³cony fragment i-wêz³a rt [%llu %llu] (rozmiar fs rtext = 
%u)\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:579
+#, c-format
+msgid "data fork in rt ino %llu claims dup rt extent, off - %llu, start - 
%llu, count %llu\n"
+msgstr "ga³±¼ danych w i-wê¼le rt %llu odwo³uje siê do powtórzonego fragmentu 
rt, offset %llu, pocz±tek %llu, liczba %llu\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:597
+#, c-format
+msgid "bad state in rt block map %llu\n"
+msgstr "b³êdny stan w mapie bloku rt %llu\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:603
+#, c-format
+msgid "data fork in rt inode %llu found metadata block %llu in rt bmap\n"
+msgstr "ga³±¼ danych w i-wê¼le rt %llu - znaleziono blok metadanych %llu w 
bmapie rt\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:613
+#, c-format
+msgid "data fork in rt inode %llu claims used rt block %llu\n"
+msgstr "ga³±¼ danych w i-wê¼le rt %llu odwo³uje siê do u¿ywanego bloku rt 
%llu\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:620
+#, c-format
+msgid "illegal state %d in rt block map %llu\n"
+msgstr "niedozwolony stan %d w mapie bloku rt %llu\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:674 ../repair/dinode.c:1227 ../repair/scan.c:154
 msgid "data"
 msgstr "danych"
 
-#: ../repair/dinode.c:559 ../repair/dinode.c:1209 ../repair/scan.c:156
+#: ../repair/dinode.c:676 ../repair/dinode.c:1229 ../repair/scan.c:156
 msgid "attr"
 msgstr "atrybutów"
 
-#: ../repair/dinode.c:562
+#: ../repair/dinode.c:679
 msgid "real-time"
 msgstr "realtime"
 
-#: ../repair/dinode.c:564
+#: ../repair/dinode.c:681
 msgid "regular"
 msgstr "zwyk³ym"
 
-#: ../repair/dinode.c:574
+#: ../repair/dinode.c:690
 #, c-format
 msgid "bmap rec out of order, inode %llu entry %d [o s c] [%llu %llu %llu], %d 
[%llu %llu %llu]\n"
 msgstr "rekord bmap uszkodzony, i-wêze³ %llu wpis %d [o s c] [%llu %llu %llu], 
%d [%llu %llu %llu]\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:588
+#: ../repair/dinode.c:703
 #, c-format
 msgid "zero length extent (off = %llu, fsbno = %llu) in ino %llu\n"
 msgstr "fragment zerowej d³ugo¶ci (off = %llu, fsbno = %llu) w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:595
-#, c-format
-msgid "inode %llu - bad rt extent start block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-wêze³ %llu - b³êdny numer bloku pocz±tkowego fragmentu rt %llu, 
offset %llu\n"
-
-#: ../repair/dinode.c:601
-#, c-format
-msgid "inode %llu - bad rt extent last block number %llu, offset %llu\n"
-msgstr "i-wêze³ %llu - b³êdny numer bloku koñcowego fragmentu rt %llu, offset 
%llu\n"
-
-#: ../repair/dinode.c:607
-#, c-format
-msgid "inode %llu - bad rt extent overflows - start %llu, end %llu, offset 
%llu\n"
-msgstr "i-wêze³ %llu - b³êdne przepe³nienie fragmentu rt - pocz±tek %llu, 
koniec %llu, offset %llu\n"
-
-#: ../repair/dinode.c:618
+#: ../repair/dinode.c:730
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent starting block number %llu, offset %llu\n"
 msgstr "i-wêze³ %llu - b³êdny numer bloku pocz±tkowego fragmentu %llu, offset 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:623
+#: ../repair/dinode.c:736
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent last block number %llu, offset %llu\n"
 msgstr "i-wêze³ %llu - b³êdny numer bloku koñcowego fragmentu %llu, offset 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:629
+#: ../repair/dinode.c:742
 #, c-format
 msgid "inode %llu - bad extent overflows - start %llu, end %llu, offset %llu\n"
 msgstr "i-wêze³ %llu - b³êdne przepe³nienie fragmentu - pocz±tek %llu, koniec 
%llu, offset %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:636
+#: ../repair/dinode.c:748
 #, c-format
 msgid "inode %llu - extent offset too large - start %llu, count %llu, offset 
%llu\n"
 msgstr "i-wêze³ %llu - offset fragmentu zbyt du¿y - pocz±tek %llu, liczba 
%llu, offset %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:655
-#, c-format
-msgid "malformed rt inode extent [%llu %llu] (fs rtext size = %u)\n"
-msgstr "zniekszta³cony fragment i-wêz³a rt [%llu %llu] (rozmiar fs rtext = 
%u)\n"
-
-#: ../repair/dinode.c:676
-#, c-format
-msgid "data fork in rt ino %llu claims dup rt extent, off - %llu, start - 
%llu, count %llu\n"
-msgstr "ga³±¼ danych w i-wê¼le rt %llu odwo³uje siê do powtórzonego fragmentu 
rt, offset %llu, pocz±tek %llu, liczba %llu\n"
-
-#: ../repair/dinode.c:700
-#, c-format
-msgid "bad state in rt block map %llu\n"
-msgstr "b³êdny stan w mapie bloku rt %llu\n"
-
-#: ../repair/dinode.c:707
-#, c-format
-msgid "%s fork in rt inode %llu found metadata block %llu in %s bmap\n"
-msgstr "ga³±¼ %s w i-wê¼le rt %llu - znaleziono blok metadanych %llu w bmap 
%s\n"
-
-#: ../repair/dinode.c:715
-#, c-format
-msgid "%s fork in rt inode %llu claims used rt block %llu\n"
-msgstr "ga³±¼ %s w i-wê¼le rt %llu odwo³uje siê do u¿ywanego bloku rt %llu\n"
-
-#: ../repair/dinode.c:721
-#, c-format
-msgid "illegal state %d in %s block map %llu\n"
-msgstr "niedozwolony stan %d w mapie bloku %s %llu\n"
-
-#: ../repair/dinode.c:761
+#: ../repair/dinode.c:779
 #, c-format
 msgid "%s fork in ino %llu claims dup extent, off - %llu, start - %llu, cnt 
%llu\n"
 msgstr "ga³±¼ %s w i-wê¼le %llu odwo³uje siê do powtórzonego fragmentu, offset 
%llu, pocz±tek %llu, liczba %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:796
+#: ../repair/dinode.c:810
 #, c-format
 msgid "%s fork in ino %llu claims free block %llu\n"
 msgstr "ga³±¼ %s w i-wê¼le %llu odwo³uje siê do wolnego bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:803
+#: ../repair/dinode.c:819
 #, c-format
 msgid "bad state in block map %llu\n"
 msgstr "b³êdny stan w mapie bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:810
+#: ../repair/dinode.c:824
 #, c-format
 msgid "%s fork in inode %llu claims metadata block %llu\n"
 msgstr "ga³±¼ %s w i-wê¼le %llu odwo³uje siê do bloku metadanych %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:817
+#: ../repair/dinode.c:832
 #, c-format
 msgid "%s fork in %s inode %llu claims used block %llu\n"
 msgstr "ga³±¼ %s w i-wê¼le %s %llu odwo³uje siê do u¿ywanego bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:822
+#: ../repair/dinode.c:838
 #, c-format
 msgid "illegal state %d in block map %llu\n"
 msgstr "niedozwolony stan %d w mapie bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:900
+#: ../repair/dinode.c:918
 #, c-format
 msgid "cannot read inode (%u/%u), disk block %lld\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ i-wêz³a (%u/%u), blok dysku %lld\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1018 ../repair/dinode.c:1083
+#: ../repair/dinode.c:1036 ../repair/dinode.c:1101
 #, c-format
 msgid "cannot read bmap block %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku bmap %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1039
+#: ../repair/dinode.c:1057
 #, c-format
 msgid "# of bmap records in inode %llu exceeds max (%u, max - %u)\n"
 msgstr "liczba rekordów bmap w i-wê¼le %llu przekracza maksimum (%u, maksimum 
%u)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1048
+#: ../repair/dinode.c:1066
 #, c-format
 msgid "- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), 
proceeding ...\n"
 msgstr "- liczba rekordów bmap w i-wê¼le %llu mniejsza ni¿ minimum (%u, 
minimum %u), kontynuacja...\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1094
+#: ../repair/dinode.c:1112
 #, c-format
 msgid "# of bmap records in inode %llu greater than maximum (%u, max - %u)\n"
 msgstr "liczba rekordów bmap w i-wê¼le %llu wiêksza ni¿ maksimum (%u, maksimum 
%u)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1103
+#: ../repair/dinode.c:1121
 #, c-format
 msgid "- # of bmap records in inode %llu less than minimum (%u, min - %u), 
continuing...\n"
 msgstr "- liczba rekordów bmap w i-wê¼le %llu mniejsza ni¿ minimum (%u, 
minimum %u), kontynuacja...\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1121
+#: ../repair/dinode.c:1139
 #, c-format
 msgid "could not map block %llu\n"
 msgstr "nie uda³o siê odwzorowaæ bloku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1153
+#: ../repair/dinode.c:1171
 #, c-format
 msgid "get_bmapi() called for local inode %llu\n"
 msgstr "get_bmapi() wywo³ano dla lokalnego i-wêz³a %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1161
+#: ../repair/dinode.c:1179
 #, c-format
 msgid "bad inode format for inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny format i-wêz³a dla i-wêz³a %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1225
+#: ../repair/dinode.c:1243
+#, c-format
+msgid "bad level %d in inode %llu bmap btree root block\n"
+msgstr "b³êdny poziom %d w bloku g³ównym bmap btree i-wêz³a %llu\n"
+
+#: ../repair/dinode.c:1248
 #, c-format
-msgid "bad level 0 in inode %llu bmap btree root block\n"
-msgstr "b³êdny poziom 0 w bloku g³ównym bmap btree i-wêz³a %llu\n"
+msgid "bad numrecs 0 in inode %llu bmap btree root block\n"
+msgstr "b³êdne numrecs 0 w bloku g³ównym bmap btree i-wêz³a %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1239
+#: ../repair/dinode.c:1259
 #, c-format
 msgid "indicated size of %s btree root (%d bytes) greater than space in inode 
%llu %s fork\n"
 msgstr "oznaczony rozmiar korzenia b-drzewa %s (%d bajtów) wiêkszy ni¿ miejsce 
w i-wê¼le %llu ga³êzi %s\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1269 ../repair/scan.c:380
+#: ../repair/dinode.c:1289 ../repair/scan.c:380
 #, c-format
 msgid "bad bmap btree ptr 0x%llx in ino %llu\n"
 msgstr "b³êdny wska¼nik bmap btree 0x%llx w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1291
+#: ../repair/dinode.c:1310
 #, c-format
 msgid "correcting key in bmbt root (was %llu, now %llu) in inode %llu %s 
fork\n"
 msgstr "poprawiono klucz w korzeniu bmbt (by³ %llu, jest %llu) w i-wê¼le %llu 
ga³êzi %s\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1305
+#: ../repair/dinode.c:1322
 #, c-format
 msgid "bad key in bmbt root (is %llu, would reset to %llu) in inode %llu %s 
fork\n"
 msgstr "b³êdny klucz w korzeniu bmbt (jest %llu, zosta³y przestawiony na %llu) 
w i-wê¼le %llu ga³êzi %s\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1324
+#: ../repair/dinode.c:1339
 #, c-format
 msgid "out of order bmbt root key %llu in inode %llu %s fork\n"
 msgstr "niepoprawny klucz korzenia bmbt %llu w i-wê¼le %llu ga³êzi %s\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1341
+#: ../repair/dinode.c:1355
 #, c-format
 msgid "bad fwd (right) sibling pointer (saw %llu should be NULLDFSBNO)\n"
 msgstr "b³êdny wska¼nik fwd (prawy) (widziano %llu, powinno byæ NULLDFSBNO)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1344
+#: ../repair/dinode.c:1358
 #, c-format
 msgid "\tin inode %u (%s fork) bmap btree block %llu\n"
 msgstr "\tw i-wê¼le %u (ga³êzi %s) bloku bmap btree %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1425
+#: ../repair/dinode.c:1439
 #, c-format
 msgid "local inode %llu data fork is too large (size = %lld, max = %d)\n"
 msgstr "ga³±¼ danych lokalnego i-wêz³a %llu zbyt du¿a (rozmiar = %lld, 
maksimum = %d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1435
+#: ../repair/dinode.c:1449
 #, c-format
 msgid "local inode %llu attr fork too large (size %d, max = %d)\n"
 msgstr "ga³±¼ atrybutów lokalnego i-wêz³a %llu zbyt du¿a (rozmiar %d, maksimum 
= %d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1443
+#: ../repair/dinode.c:1457
 #, c-format
 msgid "local inode %llu attr too small (size = %d, min size = %d)\n"
 msgstr "ga³±¼ atrybutów lokalnego i-wêz³a %llu zbyt ma³a (rozmiar = %d, 
minimum = %d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1473
+#: ../repair/dinode.c:1487
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in symlink ino %llu\n"
 msgstr "niezgodno¶æ miêdzy formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-wê¼le 
dowi±zania symbolicznego %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1481
+#: ../repair/dinode.c:1495
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in symlink inode %llu\n"
 msgstr "niezgodno¶æ miêdzy formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-wê¼le 
dowi±zania symbolicznego %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1497
+#: ../repair/dinode.c:1511
 #, c-format
 msgid "bad number of extents (%d) in symlink %llu data fork\n"
 msgstr "b³êdna liczba fragmentów (%d) w ga³êzi danych dowi±zania symbolicznego 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1510
+#: ../repair/dinode.c:1524
 #, c-format
 msgid "bad extent #%d offset (%llu) in symlink %llu data fork\n"
 msgstr "b³êdny offset fragmentu %d (%llu) w ga³êzi danych dowi±zania 
symbolicznego %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1516
+#: ../repair/dinode.c:1530
 #, c-format
 msgid "bad extent #%d count (%llu) in symlink %llu data fork\n"
 msgstr "b³êdna liczba fragmentu #%d (%llu) w ga³êzi danych dowi±zania 
symbolicznego %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1569
+#: ../repair/dinode.c:1583
 #, c-format
 msgid "symlink in inode %llu too long (%lld chars)\n"
 msgstr "dowi±zanie symboliczne w i-wê¼le %llu zbyt d³ugie (%lld znaków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1603
+#: ../repair/dinode.c:1617
 #, c-format
 msgid "cannot read inode %llu, file block %d, disk block %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ i-wêz³a %llu, blok pliku %d, blok dysku %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1625
+#: ../repair/dinode.c:1639
 #, c-format
 msgid "found illegal null character in symlink inode %llu\n"
 msgstr "znaleziono niedozwolony znak null w i-wê¼le dowi±zania symbolicznego 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1639 ../repair/dinode.c:1649
+#: ../repair/dinode.c:1653 ../repair/dinode.c:1663
 #, c-format
 msgid "component of symlink in inode %llu too long\n"
 msgstr "sk³adnik dowi±zania symbolicznego w i-wê¼le %llu zbyt d³ugi\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1675
+#: ../repair/dinode.c:1689
 #, c-format
 msgid "inode %llu has bad inode type (IFMNT)\n"
 msgstr "i-wêze³ %llu ma b³êdny typ i-wêz³a (IFMNT)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1685
+#: ../repair/dinode.c:1699
 #, c-format
 msgid "size of character device inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
 msgstr "rozmiar i-wêz³a urz±dzenia znakowego %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1690
+#: ../repair/dinode.c:1704
 #, c-format
 msgid "size of block device inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
 msgstr "rozmiar i-wêz³a urz±dzenia blokowego %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1695
+#: ../repair/dinode.c:1709
 #, c-format
 msgid "size of socket inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
 msgstr "rozmiar i-wêz³a gniazda %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1700
+#: ../repair/dinode.c:1714
 #, c-format
 msgid "size of fifo inode %llu != 0 (%lld bytes)\n"
 msgstr "rozmiar i-wêz³a potoku %llu != 0 (%lld bajtów)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1705
+#: ../repair/dinode.c:1719
 #, c-format
 msgid "Internal error - process_misc_ino_types, illegal type %d\n"
 msgstr "B³±d wewnêtrzny - process_misc_ino_types, niedozwolony typ %d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1732
+#: ../repair/dinode.c:1746
 #, c-format
 msgid "size of character device inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
 msgstr "rozmiar i-wêz³a urz±dzenia znakowego %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1737
+#: ../repair/dinode.c:1751
 #, c-format
 msgid "size of block device inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
 msgstr "rozmiar i-wêz³a urz±dzenia blokowego %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1742
+#: ../repair/dinode.c:1756
 #, c-format
 msgid "size of socket inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
 msgstr "rozmiar i-wêz³a gniazda %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1747
+#: ../repair/dinode.c:1761
 #, c-format
 msgid "size of fifo inode %llu != 0 (%llu blocks)\n"
 msgstr "rozmiar i-wêz³a potoku %llu != 0 (%llu bloków)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1851
+#: ../repair/dinode.c:1865
 #, c-format
 msgid "bad magic number 0x%x on inode %llu, "
 msgstr "b³êdna liczba magiczna 0x%x w i-wê¼le %llu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:1854
+#: ../repair/dinode.c:1868
 msgid "resetting magic number\n"
 msgstr "przestawiono liczbê magiczn±\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1859
+#: ../repair/dinode.c:1873
 msgid "would reset magic number\n"
 msgstr "liczba magiczna zosta³aby przestawiona\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1862
+#: ../repair/dinode.c:1876
 #, c-format
 msgid "bad magic number 0x%x on inode %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna 0x%x w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1871
+#: ../repair/dinode.c:1885
 #, c-format
 msgid "bad version number 0x%x on inode %llu, "
 msgstr "b³êdny numer wersji 0x%x w i-wê¼le %llu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:1874
+#: ../repair/dinode.c:1888
 msgid "resetting version number\n"
 msgstr "przestawiono numer wersji\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1880
+#: ../repair/dinode.c:1894
 msgid "would reset version number\n"
 msgstr "numer wersji zosta³by przestawiony\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1883
+#: ../repair/dinode.c:1897
 #, c-format
 msgid "bad version number 0x%x on inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny numer wersji 0x%x w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1894 ../repair/dinode.c:1905
+#: ../repair/dinode.c:1908 ../repair/dinode.c:1919
 #, c-format
 msgid "bad (negative) size %lld on inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny (ujemny) rozmiar %lld w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1936
+#: ../repair/dinode.c:1950
 #, c-format
 msgid "imap claims a free inode %llu is in use, "
 msgstr "imap odwo³uje siê do wolnego bloku %llu, który jest w u¿yciu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:1939
+#: ../repair/dinode.c:1953
 msgid "correcting imap and clearing inode\n"
 msgstr "poprawiono imap i wyczyszczono i-wêze³\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1948
+#: ../repair/dinode.c:1962
 msgid "would correct imap and clear inode\n"
 msgstr "poprawiono by imap i wyczyszczono by i-wêze³\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:1976
+#: ../repair/dinode.c:1990
 #, c-format
 msgid "bad inode format in inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny format i-wêz³a w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2037
+#: ../repair/dinode.c:2052 ../repair/dinode.c:2061
 #, c-format
-msgid "Unexpected inode type %#o inode %llu\n"
-msgstr "Nieoczekiwany typ i-wêz³a %#o w i-wê¼le %llu\n"
+msgid "bad inode type %#o inode %llu\n"
+msgstr "b³êdny typ i-wêz³a %#o w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2047
+#: ../repair/dinode.c:2071
 #, c-format
 msgid "bad inode type for root inode %llu, "
 msgstr "b³êdny typ i-wêz³a dla g³ównego i-wêz³a %llu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2051
+#: ../repair/dinode.c:2075
 msgid "resetting to directory\n"
 msgstr "przestawiono na katalog\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2057
+#: ../repair/dinode.c:2081
 msgid "would reset to directory\n"
 msgstr "zosta³by przestawiony na katalog\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2061
+#: ../repair/dinode.c:2085
 msgid "summary"
 msgstr "opisu"
 
-#: ../repair/dinode.c:2065
+#: ../repair/dinode.c:2089
 msgid "bitmap"
 msgstr "bitmapy"
 
-#: ../repair/dinode.c:2069
+#: ../repair/dinode.c:2093
 #, c-format
 msgid "user quota inode has bad type 0x%x\n"
 msgstr "i-wêze³ limitu u¿ytkownika ma b³êdny typ 0x%x\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2087
+#: ../repair/dinode.c:2111
 #, c-format
 msgid "group quota inode has bad type 0x%x\n"
 msgstr "i-wêze³ limitu grupy ma b³êdny typ 0x%x\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2108
+#: ../repair/dinode.c:2132
 #, c-format
 msgid "bad inode type for realtime %s inode %llu, "
 msgstr "b³êdny typ i-wêz³a dla i-wêz³a %s realtime %llu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2112
+#: ../repair/dinode.c:2136
 msgid "resetting to regular file\n"
 msgstr "przestawiono na zwyk³y plik\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2118
+#: ../repair/dinode.c:2142
 msgid "would reset to regular file\n"
 msgstr "zosta³by przestawiony na zwyk³y plik\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2137
+#: ../repair/dinode.c:2161
 #, c-format
 msgid "bad non-zero extent size %u for non-realtime/extsize inode %llu, "
 msgstr "b³êdny niezerowy rozmiar fragmentu %u dla extsize i-wêz³a nie-realtime 
%llu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2141
+#: ../repair/dinode.c:2165
 msgid "resetting to zero\n"
 msgstr "przestawiono na zero\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2145
+#: ../repair/dinode.c:2169
 msgid "would reset to zero\n"
 msgstr "zosta³by przestawiony na zero\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2164
+#: ../repair/dinode.c:2188
 #, c-format
 msgid "bad size %llu for realtime %s inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny rozmiar %llu dla i-wêz³a %s realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2180
+#: ../repair/dinode.c:2204
 #, c-format
 msgid "bad # of extents (%u) for realtime %s inode %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba fragmentów (%u) dla i-wêz³± %s realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2222
+#: ../repair/dinode.c:2246
 #, c-format
 msgid "mismatch between format (%d) and size (%lld) in directory ino %llu\n"
 msgstr "niezgodno¶æ miêdzy formatem (%d) i rozmiarem (%lld) w i-wê¼le katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2244
+#: ../repair/dinode.c:2268
 #, c-format
 msgid "bad data fork in symlink %llu\n"
 msgstr "b³êdna ga³±¼ danych w dowi±zaniu symbolicznym %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2286
+#: ../repair/dinode.c:2310
 #, c-format
 msgid "found inode %llu claiming to be a real-time file\n"
 msgstr "znaleziono i-wêze³ %llu twierdz±cy, ¿e nale¿y do pliku realtime\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2305
+#: ../repair/dinode.c:2329
 #, c-format
 msgid "realtime bitmap inode %llu has bad size %lld (should be %lld)\n"
 msgstr "i-wêze³ bitmapy realtime %llu ma b³êdny rozmiar %lld (powinien byæ 
%lld)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2326
+#: ../repair/dinode.c:2350
 #, c-format
 msgid "realtime summary inode %llu has bad size %lld (should be %d)\n"
 msgstr "i-wêze³ opisu realtime %llu ma b³êdny rozmiar %lld (powinien byæ %d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2357
+#: ../repair/dinode.c:2381
 #, c-format
 msgid "bad attr fork offset %d in dev inode %llu, should be %d\n"
 msgstr "b³êdny offset ga³êzi atrybutów %d w i-wê¼le urz±dzenia %llu, powinien 
byæ %d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2368
+#: ../repair/dinode.c:2392
 #, c-format
 msgid "bad attr fork offset %d in uuid inode %llu, should be %d\n"
 msgstr "b³êdny offset ga³êzi atrybutów %d w i-wê¼le uuid %llu, powinien byæ 
%d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2380
+#: ../repair/dinode.c:2404
 #, c-format
 msgid "bad attr fork offset %d in inode %llu, max=%d\n"
 msgstr "b³êdny offset ga³êzi atrybutów %d w i-wê¼le %llu, maksimum=%d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2388
+#: ../repair/dinode.c:2412
 #, c-format
 msgid "unexpected inode format %d\n"
 msgstr "nieoczekiwany format i-wêz³a %d\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2432 ../repair/dinode.c:2483
+#: ../repair/dinode.c:2456 ../repair/dinode.c:2507
 #, c-format
 msgid "unknown format %d, ino %llu (mode = %d)\n"
 msgstr "nieznany format %d, i-wêze³ %llu (tryb = %d)\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2442
+#: ../repair/dinode.c:2466
 #, c-format
 msgid "bad data fork in inode %llu\n"
 msgstr "b³êdna ga³±¼ danych w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2506
+#: ../repair/dinode.c:2530
 #, c-format
 msgid "bad attribute format %d in inode %llu, "
 msgstr "b³êdny format atrybutów %d w i-wê¼le %llu, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2509
+#: ../repair/dinode.c:2533
 msgid "resetting value\n"
 msgstr "przestawiono warto¶æ\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2513
+#: ../repair/dinode.c:2537
 msgid "would reset value\n"
 msgstr "warto¶æ zosta³aby przestawiona\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2554
+#: ../repair/dinode.c:2578
 #, c-format
 msgid "bad attribute fork in inode %llu"
 msgstr "b³êdna ga³±¼ atrybutów w i-wê¼le %llu"
 
-#: ../repair/dinode.c:2558
+#: ../repair/dinode.c:2582
 msgid ", clearing attr fork\n"
 msgstr ", wyczyszczono ga³±¼ atrybutów\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2568
+#: ../repair/dinode.c:2592
 msgid ", would clear attr fork\n"
 msgstr ", ga³±¼ atrybutów zosta³aby wyczyszczona\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2605
+#: ../repair/dinode.c:2629
 #, c-format
 msgid "illegal attribute fmt %d, ino %llu\n"
 msgstr "niedozwolony format atrybutów %d, i-wêze³ %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2630
+#: ../repair/dinode.c:2654
 #, c-format
 msgid "problem with attribute contents in inode %llu\n"
 msgstr "problem z zawarto¶ci± atrybutu w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2640
+#: ../repair/dinode.c:2664
 msgid "would clear attr fork\n"
 msgstr "ga³±¼ atrybutów zosta³aby wyczyszczona\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2676
+#: ../repair/dinode.c:2700
 #, c-format
 msgid "correcting nblocks for inode %llu, was %llu - counted %llu\n"
 msgstr "poprawiono nblocks dla i-wêz³a %llu - by³o %llu, naliczono %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2683
+#: ../repair/dinode.c:2707
 #, c-format
 msgid "bad nblocks %llu for inode %llu, would reset to %llu\n"
 msgstr "b³êdne nblocks %llu dla i-wêz³a %llu, zosta³oby przestawione na %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2690
+#: ../repair/dinode.c:2714
 #, c-format
 msgid "too many data fork extents (%llu) in inode %llu\n"
 msgstr "zbyt du¿o fragmentów ga³êzi danych (%llu) w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2707
+#: ../repair/dinode.c:2731
 #, c-format
 msgid "correcting nextents for inode %llu, was %d - counted %llu\n"
 msgstr "poprawiono nextents dla i-wêz³a %llu - by³o %d, naliczono %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2715
+#: ../repair/dinode.c:2739
 #, c-format
 msgid "bad nextents %d for inode %llu, would reset to %llu\n"
 msgstr "b³êdne nextents %d dla i-wêz³a %llu, zosta³oby przestawione na %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2722
+#: ../repair/dinode.c:2746
 #, c-format
 msgid "too many attr fork extents (%llu) in inode %llu\n"
 msgstr "zbyt du¿o fragmentów ga³êzi atrybutów (%llu) w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2738
+#: ../repair/dinode.c:2762
 #, c-format
 msgid "correcting anextents for inode %llu, was %d - counted %llu\n"
 msgstr "poprawiono anextents dla i-wêz³a %llu - by³o %d, naliczono %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2747
+#: ../repair/dinode.c:2771
 #, c-format
 msgid "bad anextents %d for inode %llu, would reset to %llu\n"
 msgstr "b³êdne anextents %d dla i-wêz³a %llu, zosta³oby przestawione na %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2766
+#: ../repair/dinode.c:2790
 #, c-format
 msgid "problem with directory contents in inode %llu\n"
 msgstr "problem z zawarto¶ci± katalogu w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2779
+#: ../repair/dinode.c:2803
 #, c-format
 msgid "problem with symbolic link in inode %llu\n"
 msgstr "problem z dowi±zaniem symbolicznym w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2791
+#: ../repair/dinode.c:2815
 #, c-format
 msgid "Unexpected inode type\n"
 msgstr "Nieoczekiwany typ i-wêz³a\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2836
+#: ../repair/dinode.c:2860
 #, c-format
 msgid "version 2 inode %llu claims > %u links, "
 msgstr "i-wêze³ %llu w wersji 2 odwo³uje siê do > %u dowi±zañ, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2840
+#: ../repair/dinode.c:2864
 msgid "updating superblock version number\n"
 msgstr "uaktualniono numer wersji superbloku\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2843
+#: ../repair/dinode.c:2867
 msgid "would update superblock version number\n"
 msgstr "numer wersji superbloku zosta³by uaktualniony\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2851
+#: ../repair/dinode.c:2875
 #, c-format
 msgid "WARNING: version 2 inode %llu claims > %u links, "
 msgstr "UWAGA: i-wêze³ %llu w wersji 2 odwo³uje siê do > %u dowi±zañ, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2855
+#: ../repair/dinode.c:2879
 #, c-format
 msgid ""
 "converting back to version 1,\n"
@@ -5703,7 +5772,7 @@ msgstr ""
 "przekszta³cono z powrotem do wersji 1,\n"
 "\tmo¿e to zniszczyæ %d dowi±zañ\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2870
+#: ../repair/dinode.c:2894
 #, c-format
 msgid ""
 "would convert back to version 1,\n"
@@ -5712,282 +5781,281 @@ msgstr ""
 "zosta³by przekszta³cony z powrotem do wersji 1,\n"
 "\tco mog³oby zniszczyæ %d dowi±zañ\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2885
+#: ../repair/dinode.c:2909
 #, c-format
 msgid "found version 2 inode %llu, "
 msgstr "znaleziono i-wêze³ %llu w wersji 2, "
 
-#: ../repair/dinode.c:2887
+#: ../repair/dinode.c:2911
 msgid "converting back to version 1\n"
 msgstr "przekszta³cono z powrotem do wersji 1\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2896
+#: ../repair/dinode.c:2920
 msgid "would convert back to version 1\n"
 msgstr "zosta³by przekszta³cony z powrotem do wersji 1\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2911
+#: ../repair/dinode.c:2935
 #, c-format
 msgid "clearing obsolete nlink field in version 2 inode %llu, was %d, now 0\n"
 msgstr "wyczyszczono przestarza³e pole nlink w i-wê¼le %llu w wersji 2 - by³o 
%d, jest 0\n"
 
-#: ../repair/dinode.c:2917
+#: ../repair/dinode.c:2941
 #, c-format
 msgid "would clear obsolete nlink field in version 2 inode %llu, currently 
%d\n"
 msgstr "przestarza³e pole nlink w i-wê¼le %llu w wersji 2 zosta³oby 
wyczyszczone, aktualnie %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:155
+#: ../repair/dir.c:154
 #, c-format
 msgid "invalid inode number %llu in directory %llu\n"
 msgstr "b³êdny numer i-wêz³a %llu w katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:160
+#: ../repair/dir.c:159
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references rt bitmap inode %llu\n"
 msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwo³uje siê do i-wêz³a bitmapy rt %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:165
+#: ../repair/dir.c:164
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references rt summary inode %llu\n"
 msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwo³uje siê do i-wêz³a opisu rt %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:170
+#: ../repair/dir.c:169
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references user quota inode %llu\n"
 msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwo³uje siê do i-wêz³a limitu 
u¿ytkownika %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:175
+#: ../repair/dir.c:174
 #, c-format
 msgid "entry in shortform dir %llu references group quota inode %llu\n"
 msgstr "wpis w krótkim katalogu %llu odwo³uje siê do i-wêz³a limitu grupy 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:195
+#: ../repair/dir.c:194
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in shortform directory %llu\n"
 msgstr "wpis odwo³uje siê do wolnego i-wêz³a %llu w krótkim katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:214
+#: ../repair/dir.c:213
 #, c-format
 msgid "entry references non-existent inode %llu in shortform dir %llu\n"
 msgstr "wpis odwo³uje siê do nie istniej±cego i-wêz³a %llu w krótkim katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:238 ../repair/dir2.c:982
+#: ../repair/dir.c:237 ../repair/dir2.c:992
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, resetting to %d\n"
 msgstr "wpis zerowej d³ugo¶ci w krótkim katalogu %llu, przestawiono na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:243 ../repair/dir2.c:988
+#: ../repair/dir.c:242 ../repair/dir2.c:998
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, would set to %d\n"
 msgstr "wpis zerowej d³ugo¶ci w krótkim katalogu %llu, zosta³by przestawiony 
na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:248
+#: ../repair/dir.c:247
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu, "
 msgstr "wpis zerowej d³ugo¶ci w krótkim katalogu %llu, "
 
-#: ../repair/dir.c:251 ../repair/dir.c:294 ../repair/dir2.c:1041
+#: ../repair/dir.c:250 ../repair/dir.c:293 ../repair/dir2.c:1051
 #, c-format
 msgid "junking %d entries\n"
 msgstr "wyrzucono %d wpisów\n"
 
-#: ../repair/dir.c:254 ../repair/dir.c:303 ../repair/dir2.c:1050
+#: ../repair/dir.c:253 ../repair/dir.c:302 ../repair/dir2.c:1060
 #, c-format
 msgid "would junk %d entries\n"
 msgstr "%d wpisów zosta³oby wyrzuconych\n"
 
-#: ../repair/dir.c:272 ../repair/dir2.c:1018
+#: ../repair/dir.c:271 ../repair/dir2.c:1028
 #, c-format
 msgid "size of last entry overflows space left in in shortform dir %llu, "
 msgstr "rozmiar ostatniego wpisu przekracza miejsce pozosta³e w krótkim 
katalogu %llu, "
 
-#: ../repair/dir.c:275 ../repair/dir2.c:1022
+#: ../repair/dir.c:274 ../repair/dir2.c:1032
 #, c-format
 msgid "resetting to %d\n"
 msgstr "przestawiono na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:280 ../repair/dir2.c:1027
+#: ../repair/dir.c:279 ../repair/dir2.c:1037
 #, c-format
 msgid "would reset to %d\n"
 msgstr "zosta³by przestawiony na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:285 ../repair/dir2.c:1031
+#: ../repair/dir.c:284 ../repair/dir2.c:1041
 #, c-format
 msgid "size of entry #%d overflows space left in in shortform dir %llu\n"
 msgstr "rozmiar wpisu #%d przekracza miejsce pozosta³e w krótkim katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:290 ../repair/dir2.c:1037
+#: ../repair/dir.c:289 ../repair/dir2.c:1047
 #, c-format
 msgid "junking entry #%d\n"
 msgstr "wyrzucono wpis #%d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:299 ../repair/dir2.c:1046
+#: ../repair/dir.c:298 ../repair/dir2.c:1056
 #, c-format
 msgid "would junk entry #%d\n"
 msgstr "wpis #%d zosta³by wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:322 ../repair/dir2.c:1068
+#: ../repair/dir.c:321 ../repair/dir2.c:1078
 #, c-format
 msgid "entry contains illegal character in shortform dir %llu\n"
 msgstr "wpis zawiera niedozwolony znak w krótkim katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:377 ../repair/dir2.c:1133 ../repair/phase6.c:2908
-#: ../repair/phase6.c:3323
+#: ../repair/dir.c:376 ../repair/dir2.c:1143
 #, c-format
 msgid "junking entry \"%s\" in directory inode %llu\n"
 msgstr "wyrzucono wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:381 ../repair/dir2.c:1137
+#: ../repair/dir.c:380 ../repair/dir2.c:1147
 #, c-format
 msgid "would have junked entry \"%s\" in directory inode %llu\n"
 msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu zosta³by wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:407 ../repair/dir2.c:1164
+#: ../repair/dir.c:406 ../repair/dir2.c:1174
 #, c-format
 msgid "would have corrected entry count in directory %llu from %d to %d\n"
 msgstr "liczba wpisów w katalogu %llu zosta³aby poprawiona z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:411 ../repair/dir2.c:1168
+#: ../repair/dir.c:410 ../repair/dir2.c:1178
 #, c-format
 msgid "corrected entry count in directory %llu, was %d, now %d\n"
 msgstr "poprawiono liczbê wpisów w katalogu %llu - by³o %d, jest %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:422 ../repair/dir2.c:1197
+#: ../repair/dir.c:421 ../repair/dir2.c:1207
 #, c-format
 msgid "would have corrected directory %llu size from %lld to %lld\n"
 msgstr "rozmiar katalogu %llu zosta³by poprawiony z %lld na %lld\n"
 
-#: ../repair/dir.c:427 ../repair/dir2.c:1203
+#: ../repair/dir.c:426 ../repair/dir2.c:1213
 #, c-format
 msgid "corrected directory %llu size, was %lld, now %lld\n"
 msgstr "poprawiono rozmiar katalogu %llu - by³o %lld, jest %lld\n"
 
-#: ../repair/dir.c:450 ../repair/dir2.c:1248
+#: ../repair/dir.c:449 ../repair/dir2.c:1258
 #, c-format
 msgid "bogus .. inode number (%llu) in directory inode %llu, "
 msgstr "b³êdny numer i-wêz³a .. (%llu) w i-wê¼le katalogu %llu, "
 
-#: ../repair/dir.c:453 ../repair/dir.c:487 ../repair/dir2.c:1253
-#: ../repair/dir2.c:1288
+#: ../repair/dir.c:452 ../repair/dir.c:486 ../repair/dir2.c:1263
+#: ../repair/dir2.c:1298
 msgid "clearing inode number\n"
 msgstr "wyczyszczono numer i-wêz³a\n"
 
-#: ../repair/dir.c:459 ../repair/dir.c:493 ../repair/dir2.c:1259
-#: ../repair/dir2.c:1294
+#: ../repair/dir.c:458 ../repair/dir.c:492 ../repair/dir2.c:1269
+#: ../repair/dir2.c:1304
 msgid "would clear inode number\n"
 msgstr "numer i-wêz³a zosta³by wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:467 ../repair/dir2.c:1266
+#: ../repair/dir.c:466 ../repair/dir2.c:1276
 #, c-format
 msgid "corrected root directory %llu .. entry, was %llu, now %llu\n"
 msgstr "poprawiono wpis .. g³ównego katalogu %llu - by³o %llu, jest %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:475 ../repair/dir2.c:1274
+#: ../repair/dir.c:474 ../repair/dir2.c:1284
 #, c-format
 msgid "would have corrected root directory %llu .. entry from %llu to %llu\n"
 msgstr "wpis .. g³ównego katalogu %llu zosta³by poprawiony z %llu na %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:484
+#: ../repair/dir.c:483
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in dir ino %llu, points to self, "
 msgstr "b³êdny wpis .. w i-wê¼le katalogu %llu, wskazuje na siebie, "
 
-#: ../repair/dir.c:532
+#: ../repair/dir.c:531
 #, c-format
 msgid "bad range claimed [%d, %d) in da block\n"
 msgstr "b³êdny przedzia³ [%d, %d) przypisany w bloku da\n"
 
-#: ../repair/dir.c:539
+#: ../repair/dir.c:538
 #, c-format
 msgid "byte range end [%d %d) in da block larger than blocksize %d\n"
 msgstr "koniec przedzia³u bajtów [%d %d) w bloku da wiêkszy ni¿ rozmiar bloku 
%d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:546
+#: ../repair/dir.c:545
 #, c-format
 msgid "multiply claimed byte %d in da block\n"
 msgstr "wielokrotnie u¿yty bajt %d w bloku da\n"
 
-#: ../repair/dir.c:576
+#: ../repair/dir.c:575
 #, c-format
 msgid "hole (start %d, len %d) out of range, block %d, dir ino %llu\n"
 msgstr "dziura (pocz±tek %d, d³ugo¶æ %d) poza zakresem, blok %d, i-wêze³ 
katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:587
+#: ../repair/dir.c:586
 #, c-format
 msgid "hole claims used byte %d, block %d, dir ino %llu\n"
 msgstr "dziura odwo³uje siê do u¿ywanego bajtu %d, blok %d, i-wêze³ katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:702
+#: ../repair/dir.c:701
 #, c-format
 msgid "- derived hole value %d, saw %d, block %d, dir ino %llu\n"
 msgstr "- wyprowadzona warto¶æ dziury %d, widziano %d, blok %d, i-wêze³ 
katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:721
+#: ../repair/dir.c:720
 #, c-format
 msgid "- derived hole (base %d, size %d) in block %d, dir inode %llu not 
found\n"
 msgstr "- wyprowadzona dziura (podstawa %d, rozmiar %d) w bloku %d, i-wêze³ 
katalogu %llu nie znaleziona\n"
 
-#: ../repair/dir.c:800 ../repair/dir.c:978 ../repair/phase4.c:234
-#: ../repair/phase4.c:718 ../repair/phase6.c:1130 ../repair/phase6.c:1674
+#: ../repair/dir.c:796 ../repair/dir.c:974 ../repair/phase6.c:1169
+#: ../repair/phase6.c:1719
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (fsbno %llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku %u (fsbno %llu) dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:804
+#: ../repair/dir.c:800
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (fsbno %llu) for attrbute fork of inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku %u (fsbno %llu) dla ga³êzi atrybutów i-wêz³a 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:813 ../repair/dir.c:988 ../repair/phase6.c:1140
+#: ../repair/dir.c:809 ../repair/dir.c:984 ../repair/phase6.c:1179
 #, c-format
 msgid "bad dir/attr magic number in inode %llu, file bno = %u, fsbno = %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna katalogu/atrybutu w i-wê¼le %llu, bno pliku = 
%u, fsbno = %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:821 ../repair/dir2.c:324
+#: ../repair/dir.c:817 ../repair/dir2.c:335
 #, c-format
 msgid "bad record count in inode %llu, count = %d, max = %d\n"
 msgstr "b³êdna liczba rekordów w i-wê¼le %llu, liczba = %d, maksimum = %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:840 ../repair/dir2.c:341
+#: ../repair/dir.c:836 ../repair/dir2.c:351
 #, c-format
 msgid "bad directory btree for directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdne b-drzewo katalogu dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:844
+#: ../repair/dir.c:840
 #, c-format
 msgid "bad attribute fork btree for inode %llu\n"
 msgstr "b³êdne b-drzewo ga³êzi atrybutów dla i-wêz³a %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:898
+#: ../repair/dir.c:894
 #, c-format
 msgid "release_da_cursor_int got unexpected non-null bp, dabno = %u\n"
 msgstr "release_da_cursor_int otrzyma³o nieoczekiwany niepusty bp, dabno = 
%u\n"
 
-#: ../repair/dir.c:959 ../repair/dir.c:1004
+#: ../repair/dir.c:955 ../repair/dir.c:1000
 #, c-format
 msgid "bmap of block #%u of inode %llu failed\n"
 msgstr "bmap bloku #%u i-wêz³a %llu nie powiod³o siê\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1050
+#: ../repair/dir.c:1046
 #, c-format
 msgid "directory/attribute block used/count inconsistency - %d/%hu\n"
 msgstr "niespójno¶æ warto¶ci used/count bloku katalogu/atrybutu - %d/%hu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1060 ../repair/dir2.c:464
+#: ../repair/dir.c:1056 ../repair/dir2.c:474
 #, c-format
 msgid "directory/attribute block hashvalue inconsistency, expected > %u / saw 
%u\n"
 msgstr "niespójno¶æ warto¶ci hasza bloku katalogu/atrybutu - oczekiwano > %u, 
widziano %u\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1067 ../repair/dir2.c:471
+#: ../repair/dir.c:1063 ../repair/dir2.c:481
 #, c-format
 msgid "bad directory/attribute forward block pointer, expected 0, saw %u\n"
 msgstr "b³êdny wska¼nik bloku w przód katalogu/atrybutu - oczekiwano 0, 
widziano %u\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1073
+#: ../repair/dir.c:1069
 #, c-format
 msgid "bad directory block in dir ino %llu\n"
 msgstr "b³êdny blok katalogu w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1103
+#: ../repair/dir.c:1099
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting bad hashval in non-leaf dir/attr block\n"
@@ -5996,7 +6064,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono b³êdne hashval w bloku katalogu/atrybutu nie bêd±cego li¶ciem\n"
 "\tw i-wê¼le (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1111
+#: ../repair/dir.c:1107
 #, c-format
 msgid ""
 "would correct bad hashval in non-leaf dir/attr block\n"
@@ -6005,37 +6073,37 @@ msgstr ""
 "b³êdne hashval zosta³oby poprawione w bloku katalogu/atrybutu nie bêd±cego 
li¶ciem\n"
 "\tw i-wê¼le (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1249 ../repair/dir2.c:637
+#: ../repair/dir.c:1245 ../repair/dir2.c:647
 #, c-format
 msgid "can't get map info for block %u of directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na uzyskaæ informacji o mapie dla bloku %u i-wêz³a katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1258
+#: ../repair/dir.c:1254
 #, c-format
 msgid "can't read block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku %u (%llu) dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1272
+#: ../repair/dir.c:1268
 #, c-format
 msgid "bad magic number %x in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna %x w bloku %u (%llu) dla i-wêz³a katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1280
+#: ../repair/dir.c:1276
 #, c-format
 msgid "bad back pointer in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny wska¼nik wstecz w bloku %u (%llu) dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1287
+#: ../repair/dir.c:1283
 #, c-format
 msgid "entry count %d too large in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "liczba wpisów %d zbyt du¿a w bloku %u (%llu) dla i-wêz³a katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1294
+#: ../repair/dir.c:1290
 #, c-format
 msgid "bad level %d in block %u (%llu) for directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny poziom %d w bloku %u (%llu) dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1352
+#: ../repair/dir.c:1348
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting bad hashval in interior dir/attr block\n"
@@ -6044,7 +6112,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono b³êdne hashval w wewnêtrznym bloku katalogu/atrybutu\n"
 "\tw i-wê¼le (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1360
+#: ../repair/dir.c:1356
 #, c-format
 msgid ""
 "would correct bad hashval in interior dir/attr block\n"
@@ -6053,423 +6121,418 @@ msgstr ""
 "b³êdne hashval zosta³oby poprawione w wewnêtrznym bloku katalogu/atrybutu\n"
 "\tw i-wê¼le (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1480
+#: ../repair/dir.c:1476
 #, c-format
 msgid "marking bad entry in directory inode %llu\n"
 msgstr "oznaczono b³êdny wpis w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1506
+#: ../repair/dir.c:1502
 #, c-format
 msgid "deleting zero length entry in directory inode %llu\n"
 msgstr "usuniêto wpis zerowej d³ugo¶ci w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1605
+#: ../repair/dir.c:1601
 #, c-format
 msgid "deleting entry in directory inode %llu\n"
 msgstr "usuniêto wpis w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1751
+#: ../repair/dir.c:1747
 #, c-format
 msgid "directory block header conflicts with used space in directory inode 
%llu\n"
 msgstr "nag³ówek bloku katalogu jest w konflikcie z u¿ytym miejscem w i-wê¼le 
katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1780
+#: ../repair/dir.c:1776
 #, c-format
 msgid "nameidx %d for entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, deleting 
entry\n"
 msgstr "nameidx %d dla wpisu #%d, bno %d, i-wêze³ %llu > rozmiaru bloku fs, 
usuniêto wpis\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1820
+#: ../repair/dir.c:1816
 #, c-format
 msgid "nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, marking entry 
bad\n"
 msgstr "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-wêze³ %llu > rozmiaru bloku fs, 
zaznaczono wpis jako b³êdny\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1837
+#: ../repair/dir.c:1833
 #, c-format
 msgid "nameidx %d, entry #%d, bno %d, ino %llu > fs blocksize, would delete 
entry\n"
 msgstr "nameidx %d, wpis #%d, bno %d, i-wêze³ %llu > rozmiaru bloku fs, wpis 
zosta³by usuniêty\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1874
+#: ../repair/dir.c:1870
 #, c-format
 msgid "invalid ino number %llu in dir ino %llu, entry #%d, bno %d\n"
 msgstr "nieprawid³owy numer i-wêz³a %llu w i-wê¼le katalogu %llu, wpis #%d, 
bno %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1878 ../repair/dir.c:1894 ../repair/dir.c:1911
-#: ../repair/dir.c:1927 ../repair/dir.c:1944
+#: ../repair/dir.c:1874 ../repair/dir.c:1890 ../repair/dir.c:1907
+#: ../repair/dir.c:1923 ../repair/dir.c:1940
 #, c-format
 msgid "\tclearing ino number in entry %d...\n"
 msgstr "\twyczyszczono numer i-wêz³a we wpisie %d...\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1885 ../repair/dir.c:1902 ../repair/dir.c:1918
-#: ../repair/dir.c:1935 ../repair/dir.c:1952
+#: ../repair/dir.c:1881 ../repair/dir.c:1898 ../repair/dir.c:1914
+#: ../repair/dir.c:1931 ../repair/dir.c:1948
 #, c-format
 msgid "\twould clear ino number in entry %d...\n"
 msgstr "\tnumer i-wêz³a we wpisie %d zosta³by wyczyszczony...\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1890
+#: ../repair/dir.c:1886
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime bitmap inode 
%llu\n"
 msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwo³uje siê do i-wêz³a bitmapy 
realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1907
+#: ../repair/dir.c:1903
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references realtime summary inode 
%llu\n"
 msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwo³uje siê do i-wêz³a opisu 
realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1923
+#: ../repair/dir.c:1919
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references user quota inode %llu\n"
 msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwo³uje siê do i-wêz³a limitu 
u¿ytkownika %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1940
+#: ../repair/dir.c:1936
 #, c-format
 msgid "entry #%d, bno %d in directory %llu references group quota inode %llu\n"
 msgstr "wpis #%d, bno %d w katalogu %llu odwo³uje siê do i-wêz³a limitu grupy 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1983
+#: ../repair/dir.c:1973
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in directory %llu, will clear entry\n"
 msgstr "wpis odwo³uje siê do wolnego i-wêz³a %llu w katalogu %llu, zostanie 
wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1991
+#: ../repair/dir.c:1981
 #, c-format
 msgid "entry references free inode %llu in directory %llu, would clear entry\n"
 msgstr "wpis odwo³uje siê do wolnego i-wêz³a %llu w katalogu %llu, zosta³by 
wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:1999
+#: ../repair/dir.c:1989
 #, c-format
 msgid "bad ino number %llu in dir ino %llu, entry #%d, bno %d\n"
 msgstr "b³êdny numer i-wêz³a %llu w i-wê¼le katalogu %llu, wpis #%d, bno %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2002
+#: ../repair/dir.c:1992
 msgid "clearing inode number...\n"
 msgstr "wyczyszczono numer i-wêz³a...\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2007
+#: ../repair/dir.c:1997
 msgid "would clear inode number...\n"
 msgstr "numer i-wêz³a zosta³by wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2027
+#: ../repair/dir.c:2017
 #, c-format
 msgid "entry #%d, dir inode %llu, has zero-len name, deleting entry\n"
 msgstr "wpis #%d, i-wêze³ katalogu %llu ma nazwê zerowej d³ugo¶ci, usuniêto\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2066
+#: ../repair/dir.c:2056
 #, c-format
 msgid "entry #%d, dir inode %llu, has zero-len name, marking entry bad\n"
 msgstr "wpis #%d, i-wêze³ katalogu %llu ma nazwê zerowej d³ugo¶ci, zaznaczono 
jako b³êdny\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2080
+#: ../repair/dir.c:2070
 #, c-format
 msgid "bad size, entry #%d in dir inode %llu, block %u -- entry overflows 
block\n"
 msgstr "b³êdny rozmiar, wpis #%d w i-wê¼le katalogu %llu, blok %u - wpis 
wykracza poza blok\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2091
+#: ../repair/dir.c:2081
 #, c-format
 msgid "dir entry slot %d in block %u conflicts with used space in dir inode 
%llu\n"
 msgstr "slot wpisu katalogu %d w bloku %u jest w konflikcie z u¿ytym miejscem 
w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2130
+#: ../repair/dir.c:2120
 #, c-format
 msgid "illegal name \"%s\" in directory inode %llu, entry will be cleared\n"
 msgstr "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu, wpis zostanie 
wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2136
+#: ../repair/dir.c:2126
 #, c-format
 msgid "illegal name \"%s\" in directory inode %llu, entry would be cleared\n"
 msgstr "niedozwolona nazwa \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu, wpis zosta³by 
wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2146
+#: ../repair/dir.c:2136
 #, c-format
 msgid "\tmismatched hash value for entry \"%s\"\n"
 msgstr "\tniedopasowana warto¶æ hasza dla wpisu \"%s\"\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2150
+#: ../repair/dir.c:2140
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. resetting hash value.\n"
 msgstr "\t\tw i-wê¼le katalogu %llu. Przestawiono warto¶æ hasza.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2156
+#: ../repair/dir.c:2146
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. would reset hash value.\n"
 msgstr "\t\tw i-wê¼le katalogu %llu. Warto¶æ hasza zosta³aby przestawiona.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2186
+#: ../repair/dir.c:2176
 #, c-format
 msgid "\tbad hash ordering for entry \"%s\"\n"
 msgstr "\tb³êdny porz±dek hasza dla wpisu \"%s\"\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2190
+#: ../repair/dir.c:2180
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. will clear entry\n"
 msgstr "\t\tw i-wê¼le katalogu %llu. Wpis zostanie wyczyszczony.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2198
+#: ../repair/dir.c:2188
 #, c-format
 msgid "\t\tin directory inode %llu. would clear entry\n"
 msgstr "\t\tw i-wê¼le katalogu %llu. Wpis zosta³by wyczyszczony.\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2215
+#: ../repair/dir.c:2205
 #, c-format
 msgid "name \"%s\" (block %u, slot %d) conflicts with used space in dir inode 
%llu\n"
 msgstr "nazwa \"%s\" (blok %u, slot %d) jest w konflikcie z u¿ytym miejscem w 
i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2222
+#: ../repair/dir.c:2212
 #, c-format
 msgid "will clear entry \"%s\" (#%d) in directory inode %llu\n"
 msgstr "wpis \"%s\" (#%d) zostanie wyczyszczony w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2226
+#: ../repair/dir.c:2216
 #, c-format
 msgid "would clear entry \"%s\" (#%d)in directory inode %llu\n"
 msgstr "wpis \"%s\" (#%d) zosta³by wyczyszczony w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2262
+#: ../repair/dir.c:2252
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in dir ino %llu, points to self"
 msgstr "b³êdny wpis .. w i-wê¼le katalogu %llu, wskazuje na siebie"
 
-#: ../repair/dir.c:2266 ../repair/dir.c:2363
+#: ../repair/dir.c:2256 ../repair/dir.c:2353
 msgid "will clear entry\n"
 msgstr "wpis zostanie wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2271 ../repair/dir.c:2367 ../repair/dir2.c:1641
+#: ../repair/dir.c:2261 ../repair/dir.c:2357 ../repair/dir2.c:1644
 msgid "would clear entry\n"
 msgstr "wpis zosta³by wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2281
+#: ../repair/dir.c:2271
 #, c-format
 msgid "correcting .. entry in root inode %llu, was %llu\n"
 msgstr "poprawiono wpis .. w gównym i-wê¼le %llu, by³o %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2288
+#: ../repair/dir.c:2278
 #, c-format
 msgid "bad .. entry (%llu) in root inode %llu should be %llu\n"
 msgstr "b³êdny wpis .. (%llu) w g³ównym i-wê¼le %llu, powinno byæ %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2305
+#: ../repair/dir.c:2295
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu, will clear second entry\n"
 msgstr "wiele wpisów .. w i-wê¼le katalogu %llu, drugi wpis zostanie 
wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2311
+#: ../repair/dir.c:2301
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu, would clear second entry\n"
 msgstr "wiele wpisów .. w i-wê¼le katalogu %llu, drugi wpis zosta³by 
wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2324
+#: ../repair/dir.c:2314
 #, c-format
 msgid ". in directory inode %llu has wrong value (%llu), fixing entry...\n"
 msgstr ". w i-wê¼le katalogu %llu ma niepoprawn± warto¶æ (%llu), poprawiono 
wpis...\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2331
+#: ../repair/dir.c:2321
 #, c-format
 msgid ". in directory inode %llu has wrong value (%llu)\n"
 msgstr ". w i-wê¼le katalogu %llu ma niepoprawn± warto¶æ (%llu)\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2337
+#: ../repair/dir.c:2327
 #, c-format
 msgid "multiple . entries in directory inode %llu\n"
 msgstr "wiele wpisów . w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2344
+#: ../repair/dir.c:2334
 #, c-format
 msgid "will clear one . entry in directory inode %llu\n"
 msgstr "jeden wpis . w i-wê¼le katalogu %llu zostanie wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2350
+#: ../repair/dir.c:2340
 #, c-format
 msgid "would clear one . entry in directory inode %llu\n"
 msgstr "jeden wpis . w i-wê¼le katalogu %llu zosta³by wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2360
+#: ../repair/dir.c:2350
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to self, "
 msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu wskazuje na siebie, "
 
-#: ../repair/dir.c:2385
+#: ../repair/dir.c:2375
 #, c-format
 msgid "- resetting first used heap value from %d to %d in block %u of dir ino 
%llu\n"
 msgstr "- przestawiono pierwsz± u¿ywan± warto¶æ sterty z %d na %d w bloku %u 
i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2394
+#: ../repair/dir.c:2384
 #, c-format
 msgid "- would reset first used value from %d to %d in block %u of dir ino 
%llu\n"
 msgstr "- pierwsza u¿ywana warto¶æ zosta³aby przestawiona z %d na %d w bloku 
%u i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2405
+#: ../repair/dir.c:2395
 #, c-format
 msgid "- resetting namebytes cnt from %d to %d in block %u of dir inode %llu\n"
 msgstr "- przestawiono liczbê bajtów nazwy z %d na %d w bloku %u i-wêz³a 
katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2414
+#: ../repair/dir.c:2404
 #, c-format
 msgid "- would reset namebytes cnt from %d to %d in block %u of dir inode 
%llu\n"
 msgstr "- liczba bajtów nazwy zosta³aby przestawiona z %d na %d w bloku %u 
i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2450
+#: ../repair/dir.c:2440
 #, c-format
 msgid "- found unexpected lost holes in block %u, dir inode %llu\n"
 msgstr "- znaleziono nieoczekiwane utracone dziury w bloku %u, i-wê¼le 
katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2458
+#: ../repair/dir.c:2448
 #, c-format
 msgid "- hole info non-optimal in block %u, dir inode %llu\n"
 msgstr "- nieoptymalna informacja o dziurze w bloku %u, i-wê¼le katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2465
+#: ../repair/dir.c:2455
 #, c-format
 msgid "- hole info incorrect in block %u, dir inode %llu\n"
 msgstr "- niepoprawna informacja o dziurze w bloku %u, i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2476
+#: ../repair/dir.c:2466
 #, c-format
 msgid "- existing hole info for block %d, dir inode %llu (base, size) - \n"
 msgstr "- istniej±ca informacja o dziurze dla bloku %d, i-wêz³a katalogu %llu 
(podstawa, rozmiar) - \n"
 
-#: ../repair/dir.c:2484
+#: ../repair/dir.c:2474
 #, c-format
 msgid "- holes flag = %d\n"
 msgstr "- flaga dziur = %d\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2490
+#: ../repair/dir.c:2480
 #, c-format
 msgid "- compacting block %u in dir inode %llu\n"
 msgstr "- zagêszczono blok %u w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2531
+#: ../repair/dir.c:2521
 #, c-format
 msgid "not enough space in block %u of dir inode %llu for all entries\n"
 msgstr "zbyt ma³o miejsca dla wszystkich wpisów w bloku %u i-wêz³a katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2599
+#: ../repair/dir.c:2589
 #, c-format
 msgid "- would compact block %u in dir inode %llu\n"
 msgstr "- bloku %u w i-wê¼le katalogu %llu zosta³by zagêszczony\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2661 ../repair/dir2.c:1826
+#: ../repair/dir.c:2651 ../repair/dir2.c:1830
 #, c-format
 msgid "can't map block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ bloku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2672
+#: ../repair/dir.c:2662
 #, c-format
 msgid "can't read file block %u (fsbno %llu, daddr %lld) for directory inode 
%llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku pliku %u (fsbno %llu, daddr %lld) dla i-wêz³a 
katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2686 ../repair/dir.c:2948
+#: ../repair/dir.c:2676 ../repair/dir.c:2938
 #, c-format
 msgid "bad directory leaf magic # %#x for dir ino %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna li¶cia katalogu %#x dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2725
+#: ../repair/dir.c:2715
 #, c-format
 msgid "bad sibling back pointer for directory block %u in directory inode 
%llu\n"
 msgstr "b³êdny wska¼nik wstecz dla bloku katalogu %u w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2757 ../repair/dir2.c:1903
+#: ../repair/dir.c:2747 ../repair/dir2.c:1907
 #, c-format
 msgid "bad hash path in directory %llu\n"
 msgstr "b³êdna ¶cie¿ka hasza w katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2867
+#: ../repair/dir.c:2857
 #, c-format
 msgid "out of range internal directory block numbers (inode %llu)\n"
 msgstr "numery bloków wewnêtrznego katalogu spoza zakresu (i-wêze³ %llu)\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2873
+#: ../repair/dir.c:2863
 #, c-format
 msgid "setting directory inode (%llu) size to %llu bytes, was %lld bytes\n"
 msgstr "ustawiono rozmiar i-wêz³a katalogu (%llu) na %llu bajtów, by³o %lld 
bajtów\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2928
+#: ../repair/dir.c:2918
 #, c-format
 msgid "block 0 for directory inode %llu is missing\n"
 msgstr "brak bloku 0 dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2935
+#: ../repair/dir.c:2925
 #, c-format
 msgid "can't read block 0 for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku 0 dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2972
+#: ../repair/dir.c:2962
 #, c-format
 msgid "clearing forw/back pointers for directory inode %llu\n"
 msgstr "wyczyszczono wska¼niki w przód/wstecz dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:2978
+#: ../repair/dir.c:2968
 #, c-format
 msgid "would clear forw/back pointers for directory inode %llu\n"
 msgstr "wska¼niki w przód/wstecz dla i-wêz³a katalogu %llu zosta³yby 
wyczyszczone\n"
 
-#: ../repair/dir.c:3048 ../repair/dir2.c:2114
+#: ../repair/dir.c:3038 ../repair/dir2.c:2115
 #, c-format
 msgid "no . entry for directory %llu\n"
 msgstr "brak wpisu . dla katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:3058 ../repair/dir2.c:2124
+#: ../repair/dir.c:3048 ../repair/dir2.c:2125
 #, c-format
 msgid "no .. entry for directory %llu\n"
 msgstr "brak wpisu .. dla katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir.c:3060 ../repair/dir2.c:2126
+#: ../repair/dir.c:3050 ../repair/dir2.c:2127
 #, c-format
 msgid "no .. entry for root directory %llu\n"
 msgstr "brak wpisu .. dla katalogu g³ównego %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:55
+#: ../repair/dir2.c:56
 #, c-format
 msgid "malloc failed (%u bytes) dir2_add_badlist:ino %llu\n"
 msgstr "malloc nie powiod³o siê (%u bajtów) w dir2_add_badlist:ino %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:96 ../repair/dir2.c:197 ../repair/dir2.c:233
+#: ../repair/dir2.c:97 ../repair/dir2.c:208 ../repair/dir2.c:244
 msgid "couldn't malloc dir2 buffer list\n"
 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ listy bufora dir2\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:113
+#: ../repair/dir2.c:124
 msgid "couldn't malloc dir2 buffer header\n"
 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ nag³ówka bufora dir2\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:130
+#: ../repair/dir2.c:141
 msgid "couldn't malloc dir2 buffer data\n"
 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ danych bufora dir2\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:288 ../repair/dir2.c:648 ../repair/dir2.c:1706
-#: ../repair/phase6.c:2361
+#: ../repair/dir2.c:304 ../repair/dir2.c:658 ../repair/dir2.c:1709
+#: ../repair/phase6.c:2422
 #, c-format
 msgid "can't read block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:299
+#: ../repair/dir2.c:315
 #, c-format
 msgid "found non-root LEAFN node in inode %llu bno = %u\n"
 msgstr "znaleziono nieg³ówny wêze³ LEAFN w i-wê¼le %llu bno = %u\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:304
-#, c-format
-msgid "LEAFN node level is %d inode %llu bno = %u\n"
-msgstr "poziom wêz³a LEAFN wynosi %d i-wêze³ %llu bno = %u\n"
-
-#: ../repair/dir2.c:315
+#: ../repair/dir2.c:325
 #, c-format
 msgid "bad dir magic number 0x%x in inode %llu bno = %u\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna katalogu 0x%x w i-wê¼le %llu bno = %u\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:392
+#: ../repair/dir2.c:402
 #, c-format
 msgid "release_dir2_cursor_int got unexpected non-null bp, dabno = %u\n"
 msgstr "release_dir2_cursor_int otrzyma³ nieoczekiwany niezerowy bp, dabno = 
%u\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:455
+#: ../repair/dir2.c:465
 #, c-format
 msgid "directory block used/count inconsistency - %d / %hu\n"
 msgstr "niespójno¶æ warto¶ci used/count bloku katalogu - %d / %hu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:477
+#: ../repair/dir2.c:487
 #, c-format
 msgid "bad directory block in inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny blok katalogu w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:498
+#: ../repair/dir2.c:508
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting bad hashval in non-leaf dir block\n"
@@ -6478,7 +6541,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono b³êdne hashval w bloku katalogu nie bêd±cego li¶ciem\n"
 "\tw i-wê¼le (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:505
+#: ../repair/dir2.c:515
 #, c-format
 msgid ""
 "would correct bad hashval in non-leaf dir block\n"
@@ -6487,27 +6550,27 @@ msgstr ""
 "b³êdne hashval w bloku katalogu nie bêd±cego li¶ciem zosta³oby poprawione\n"
 "\tw i-wê¼le (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:662
+#: ../repair/dir2.c:672
 #, c-format
 msgid "bad magic number %x in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna %x w bloku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:670
+#: ../repair/dir2.c:680
 #, c-format
 msgid "bad back pointer in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny wska¼nik wstecz w bloku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:677
+#: ../repair/dir2.c:687
 #, c-format
 msgid "entry count %d too large in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "liczba wpisów %d zbyt du¿a w bloku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:684
+#: ../repair/dir2.c:694
 #, c-format
 msgid "bad level %d in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny poziom %d w bloku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:728
+#: ../repair/dir2.c:738
 #, c-format
 msgid ""
 "correcting bad hashval in interior dir block\n"
@@ -6516,7 +6579,7 @@ msgstr ""
 "poprawiono b³êdne hashval w wewnêtrznym bloku katalogu\n"
 "\tw i-wê¼le (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:735
+#: ../repair/dir2.c:745
 #, c-format
 msgid ""
 "would correct bad hashval in interior dir block\n"
@@ -6525,385 +6588,394 @@ msgstr ""
 "b³êdne hashval w wewnêtrznym bloku katalogu zosta³oby poprawione\n"
 "\tw i-wê¼le (poziomu %d) %llu.\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:769
+#: ../repair/dir2.c:779
 msgid "couldn't malloc dir2 shortform copy\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ krótkiej kopii dir2\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:909
+#: ../repair/dir2.c:919
 msgid "current"
 msgstr "bie¿±cego i-wêz³a"
 
-#: ../repair/dir2.c:912 ../repair/dir2.c:1435
+#: ../repair/dir2.c:922 ../repair/dir2.c:1445
 msgid "invalid"
 msgstr "nieprawid³owego i-wêz³a"
 
-#: ../repair/dir2.c:915 ../repair/dir2.c:1438
+#: ../repair/dir2.c:925 ../repair/dir2.c:1448
 msgid "realtime bitmap"
 msgstr "i-wêz³a bitmapy realtime"
 
-#: ../repair/dir2.c:918 ../repair/dir2.c:1441
+#: ../repair/dir2.c:928 ../repair/dir2.c:1451
 msgid "realtime summary"
 msgstr "i-wêz³a opisu realtime"
 
-#: ../repair/dir2.c:921 ../repair/dir2.c:1444
+#: ../repair/dir2.c:931 ../repair/dir2.c:1454
 msgid "user quota"
 msgstr "i-wêz³a limitów u¿ytkownika"
 
-#: ../repair/dir2.c:924 ../repair/dir2.c:1447
+#: ../repair/dir2.c:934 ../repair/dir2.c:1457
 msgid "group quota"
 msgstr "i-wêz³a limitów grupy"
 
-#: ../repair/dir2.c:958 ../repair/dir2.c:1484
+#: ../repair/dir2.c:968 ../repair/dir2.c:1487
 msgid "non-existent"
 msgstr "nie istniej±cego i-wêz³a"
 
-#: ../repair/dir2.c:962
+#: ../repair/dir2.c:972
 #, c-format
 msgid "entry \"%*.*s\" in shortform directory %llu references %s inode %llu\n"
 msgstr "wpis \"%*.*s\" w krótkim katalogu %llu odwo³uje siê do %s %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:994
+#: ../repair/dir2.c:1004
 #, c-format
 msgid "zero length entry in shortform dir %llu"
 msgstr "wpis zerowej d³ugo¶ci w krótkim katalogu %llu"
 
-#: ../repair/dir2.c:998
+#: ../repair/dir2.c:1008
 #, c-format
 msgid ", junking %d entries\n"
 msgstr ", wyrzucono %d wpisów\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1001
+#: ../repair/dir2.c:1011
 #, c-format
 msgid ", would junk %d entries\n"
 msgstr ", %d wpisów zosta³oby wyrzucone\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1075
+#: ../repair/dir2.c:1085
 #, c-format
 msgid "entry contains offset out of order in shortform dir %llu\n"
 msgstr "wpis zawiera uszkodzony offset w krótkim katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1179
+#: ../repair/dir2.c:1189
 #, c-format
 msgid "would have corrected i8 count in directory %llu from %d to %d\n"
 msgstr "liczba i8 zosta³aby poprawiona w katalogu %llu z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1183
+#: ../repair/dir2.c:1193
 #, c-format
 msgid "corrected i8 count in directory %llu, was %d, now %d\n"
 msgstr "poprawiono liczbê i8 w katalogu %llu - by³o %d, jest %d\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1220
+#: ../repair/dir2.c:1230
 #, c-format
 msgid "directory %llu offsets too high\n"
 msgstr "offsety zbyt du¿e w katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1225
+#: ../repair/dir2.c:1235
 #, c-format
 msgid "would have corrected entry offsets in directory %llu\n"
 msgstr "offsety wpisów w katalogu %llu zosta³yby poprawione\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1229
+#: ../repair/dir2.c:1239
 #, c-format
 msgid "corrected entry offsets in directory %llu\n"
 msgstr "poprawiono offsety wpisów w katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1284
+#: ../repair/dir2.c:1294
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in directory inode %llu, points to self, "
 msgstr "b³êdny wpis .. w i-wê¼le katalogu %llu, wskazuje na siebie, "
 
-#: ../repair/dir2.c:1396
+#: ../repair/dir2.c:1406
 #, c-format
 msgid "corrupt block %u in directory inode %llu\n"
 msgstr "uszkodzony blok %u w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1399
+#: ../repair/dir2.c:1409
 msgid "\twill junk block\n"
 msgstr "\tblok zostanie wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1401
+#: ../repair/dir2.c:1411
 msgid "\twould junk block\n"
 msgstr "\tblok zosta³by wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1487
+#: ../repair/dir2.c:1490
 #, c-format
 msgid "entry \"%*.*s\" at block %u offset %d in directory inode %llu 
references %s inode %llu\n"
 msgstr "wpis \"%*.*s\" w bloku %u offsecie %d w i-wê¼le katalogu %llu odwo³uje 
siê do %s %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1499
+#: ../repair/dir2.c:1502
 #, c-format
 msgid "entry at block %u offset %d in directory inode %llu has 0 namelength\n"
 msgstr "wpis w bloku %u offsecie %d w i-wê¼le katalogu %llu ma zerow± d³ugo¶æ 
nazwy\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1511
+#: ../repair/dir2.c:1514
 #, c-format
 msgid "\tclearing inode number in entry at offset %d...\n"
 msgstr "\twyczyszczono numer i-wêz³a we wpisie o offsecie %d...\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1517
+#: ../repair/dir2.c:1520
 #, c-format
 msgid "\twould clear inode number in entry at offset %d...\n"
 msgstr "\tnumer i-wêz³a we wpisie o offsecie %d zosta³by wyczyszczony...\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1530
+#: ../repair/dir2.c:1533
 #, c-format
 msgid "entry at block %u offset %d in directory inode %llu has illegal name 
\"%*.*s\": "
 msgstr "wpis w bloku %u offsecie %d w i-wê¼le katalogu %llu ma niedozwolon± 
nazwê \"%*.*s\": "
 
-#: ../repair/dir2.c:1561
+#: ../repair/dir2.c:1564
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in directory inode %llu, points to self: "
 msgstr "b³êdny wpis .. w i-wê¼le katalogu %llu, wskazuje na siebie: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1572
+#: ../repair/dir2.c:1575
 #, c-format
 msgid "bad .. entry in root directory inode %llu, was %llu: "
 msgstr "b³êdny wpis w i-wê¼le g³ównego katalogu %llu, by³o %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1577 ../repair/dir2.c:1609 ../repair/phase2.c:178
-#: ../repair/phase2.c:187 ../repair/phase2.c:196
+#: ../repair/dir2.c:1580 ../repair/dir2.c:1612 ../repair/phase2.c:193
+#: ../repair/phase2.c:202 ../repair/phase2.c:211
 msgid "correcting\n"
 msgstr "poprawiono\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1581 ../repair/dir2.c:1613 ../repair/phase2.c:180
-#: ../repair/phase2.c:189 ../repair/phase2.c:198
+#: ../repair/dir2.c:1584 ../repair/dir2.c:1616 ../repair/phase2.c:195
+#: ../repair/phase2.c:204 ../repair/phase2.c:213
 msgid "would correct\n"
 msgstr "zosta³by poprawiony\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1592
+#: ../repair/dir2.c:1595
 #, c-format
 msgid "multiple .. entries in directory inode %llu: "
 msgstr "wiele wpisów .. w i-wê¼le katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1605
+#: ../repair/dir2.c:1608
 #, c-format
 msgid "bad . entry in directory inode %llu, was %llu: "
 msgstr "b³êdny wpis . w i-wê¼le katalogu %llu, by³o %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1617
+#: ../repair/dir2.c:1620
 #, c-format
 msgid "multiple . entries in directory inode %llu: "
 msgstr "wiele wpisów . w i-wê¼le katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1627
+#: ../repair/dir2.c:1630
 #, c-format
 msgid "entry \"%*.*s\" in directory inode %llu points to self: "
 msgstr "wpis \"%*.*s\" w i-wê¼le katalogu %llu wskazuje na siebie: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1639
+#: ../repair/dir2.c:1642
 msgid "clearing entry\n"
 msgstr "wyczyszczono wpis\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1653
+#: ../repair/dir2.c:1656
 #, c-format
 msgid "bad bestfree table in block %u in directory inode %llu: "
 msgstr "b³êdna tablica bestfree w bloku %u w i-wê¼le katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/dir2.c:1657
+#: ../repair/dir2.c:1660
 msgid "repairing table\n"
 msgstr "naprawiono tablicê\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1661
+#: ../repair/dir2.c:1664
 msgid "would repair table\n"
 msgstr "tablica zosta³aby naprawiona\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1698
+#: ../repair/dir2.c:1701
 #, c-format
 msgid "block %u for directory inode %llu is missing\n"
 msgstr "brak bloku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1715
+#: ../repair/dir2.c:1718
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x in block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %u dla i-wêz³a 
katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1760
+#: ../repair/dir2.c:1763
 #, c-format
 msgid "bad entry count in block %u of directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba wpisów w bloku %u i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1770
+#: ../repair/dir2.c:1773
 #, c-format
 msgid "bad hash ordering in block %u of directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdna kolejno¶æ hasza w bloku %u i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1779
+#: ../repair/dir2.c:1782
 #, c-format
 msgid "bad stale count in block %u of directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba stale %u i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1836
+#: ../repair/dir2.c:1840
 #, c-format
 msgid "can't read file block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku pliku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1847
+#: ../repair/dir2.c:1851
 #, c-format
 msgid "bad directory leaf magic # %#x for directory inode %llu block %u\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna li¶cia katalogu %#x dla i-wêz³a katalogu %llu 
bloku %u\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:1877
+#: ../repair/dir2.c:1881
 #, c-format
 msgid "bad sibling back pointer for block %u in directory inode %llu\n"
 msgstr "b³êdny wska¼nik wstecz dla bloku %u w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:2010
+#: ../repair/dir2.c:2011
 #, c-format
 msgid "block %llu for directory inode %llu is missing\n"
 msgstr "brak bloku %llu dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:2019
+#: ../repair/dir2.c:2020
 #, c-format
 msgid "can't read block %llu for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku %llu dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:2027
+#: ../repair/dir2.c:2028
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x in block %llu for directory inode 
%llu\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna bloku katalogu %#x w bloku %llu dla i-wêz³a 
katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir2.c:2107
+#: ../repair/dir2.c:2108
 #, c-format
 msgid "bad size/format for directory %llu\n"
 msgstr "b³êdny rozmiar/format dla katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/dir_stack.c:91
-msgid "couldn't malloc dir stack element, try more swap\n"
-msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ elementu stosu katalogu, nale¿y spróbowaæ 
zwiêkszyæ swap\n"
-
-#: ../repair/incore.c:64
+#: ../repair/incore.c:65
 msgid "couldn't allocate block map pointers\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ wska¼ników mapy bloków\n"
 
-#: ../repair/incore.c:73
+#: ../repair/incore.c:68
+msgid "couldn't allocate block map locks\n"
+msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ blokad mapy bloków\n"
+
+#: ../repair/incore.c:76
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate block map, size = %d\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ mapy bloków, rozmiar = %d\n"
 
-#: ../repair/incore.c:90
+#: ../repair/incore.c:94
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate realtime block map, size = %llu\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ mapy bloków realtime, size = %llu\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:112 ../repair/incore_ext.c:666
+#: ../repair/incore_ext.c:121 ../repair/incore_ext.c:679
 msgid "couldn't allocate new extent descriptors.\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ nowych deskryptorów fragmentów.\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:242
+#: ../repair/incore_ext.c:254
 msgid "duplicate bno extent range\n"
 msgstr "powtórzony przedzia³ fragmentów bno\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:379
+#: ../repair/incore_ext.c:391
 msgid ": duplicate bno extent range\n"
 msgstr ": powtórzony przedzia³ fragmentów bno\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:543 ../repair/incore_ext.c:594
-#: ../repair/incore_ext.c:779 ../repair/incore_ext.c:831
+#: ../repair/incore_ext.c:555 ../repair/incore_ext.c:606
+#: ../repair/incore_ext.c:794 ../repair/incore_ext.c:849
 msgid "duplicate extent range\n"
 msgstr "powtórzony przedzia³ fragmentów\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:880
+#: ../repair/incore_ext.c:907
 msgid "couldn't malloc dup extent tree descriptor table\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ tablicy deskryptorów drzewa powtórzonych 
fragmentów\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:885
+#: ../repair/incore_ext.c:912
 msgid "couldn't malloc free by-bno extent tree descriptor table\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ tablicy deskryptorów drzewa wolnych 
fragmentów wg bno\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:890
+#: ../repair/incore_ext.c:917
 msgid "couldn't malloc free by-bcnt extent tree descriptor table\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ tablicy deskryptorów drzewa wolnych 
fragmentów wg bcnt\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:896
+#: ../repair/incore_ext.c:923
 msgid "couldn't malloc dup extent tree descriptor\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ deskryptora drzewa powtórzonych fragmentów\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:900
+#: ../repair/incore_ext.c:927
 msgid "couldn't malloc bno extent tree descriptor\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ deskryptora drzewa fragmentów wg bno\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:904
+#: ../repair/incore_ext.c:931
 msgid "couldn't malloc bcnt extent tree descriptor\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ deskryptora drzewa fragmentów wg bcnt\n"
 
-#: ../repair/incore_ext.c:914
+#: ../repair/incore_ext.c:941
 msgid "couldn't malloc dup rt extent tree descriptor\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ deskryptora drzewa powtórzonych fragmentów 
rt\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:77
+#: ../repair/incore_ino.c:196 ../repair/incore_ino.c:205
+#: ../repair/incore_ino.c:222 ../repair/incore_ino.c:231
+msgid "could not allocate expanded nlink array\n"
+msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ rozszerzonej tablicy nlink\n"
+
+#: ../repair/incore_ino.c:268
 msgid "inode map malloc failed\n"
 msgstr "przydzielenie mapy i-wêz³ów nie powiod³o siê\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:190
+#: ../repair/incore_ino.c:298
+msgid "could not allocate nlink array\n"
+msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ tablicy nlink\n"
+
+#: ../repair/incore_ino.c:390
 msgid "add_aginode_uncertain - duplicate inode range\n"
 msgstr "add_aginode_uncertain - powtórzony przedzia³ i-wêz³ów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:292
+#: ../repair/incore_ino.c:488
 msgid "add_inode - duplicate inode range\n"
 msgstr "add_inode - powtórzony przedzia³ i-wêz³ów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:386
+#: ../repair/incore_ino.c:579
 #, c-format
 msgid "good inode list is --\n"
 msgstr "lista dobrych i-wêz³ów to:\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:389
+#: ../repair/incore_ino.c:582
 #, c-format
 msgid "uncertain inode list is --\n"
 msgstr "lista niepewnych i-wêz³ów to:\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:394
+#: ../repair/incore_ino.c:587
 #, c-format
 msgid "agno %d -- no inodes\n"
 msgstr "agno %d - brak i-wêz³ów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:398
+#: ../repair/incore_ino.c:591
 #, c-format
 msgid "agno %d\n"
 msgstr "agno %d\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:402
+#: ../repair/incore_ino.c:595
 #, c-format
 msgid "\tptr = %lx, start = 0x%x, free = 0x%llx, confirmed = 0x%llx\n"
 msgstr "\tptr = %lx, start = 0x%x, wolne = 0x%llx, potwierdzone = 0x%llx\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:446
+#: ../repair/incore_ino.c:646
 msgid "couldn't malloc parent list table\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ tablicy listy rodziców\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:452 ../repair/incore_ino.c:498
+#: ../repair/incore_ino.c:657 ../repair/incore_ino.c:703
 msgid "couldn't memalign pentries table\n"
 msgstr "nie uda³o siê memalign na tablicy pentries\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:558
-msgid "could not malloc back pointer table\n"
-msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ tablicy wska¼ników wstecz\n"
+#: ../repair/incore_ino.c:761 ../repair/incore_ino.c:767
+msgid "could not malloc inode extra data\n"
+msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ dodatkowych danych i-wêz³a\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:648
+#: ../repair/incore_ino.c:815
 msgid "couldn't malloc inode tree descriptor table\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ tablicy deskryptorów drzewa i-wêz³ów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:652
+#: ../repair/incore_ino.c:819
 msgid "couldn't malloc uncertain ino tree descriptor table\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ tablicy deskryptorów drzewa i-wêz³ów 
niepewnych\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:657
+#: ../repair/incore_ino.c:824
 msgid "couldn't malloc inode tree descriptor\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ deskryptora drzewa i-wêz³ów\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:661
+#: ../repair/incore_ino.c:828
 msgid "couldn't malloc uncertain ino tree descriptor\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ deskryptora drzewa i-wêz³ów niepewnych\n"
 
-#: ../repair/incore_ino.c:672
+#: ../repair/incore_ino.c:839
 msgid "couldn't malloc uncertain inode cache area\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ obszaru pamiêci podrêcznej i-wêz³ów 
niepewnych\n"
 
-#: ../repair/init.c:38
+#: ../repair/init.c:42
 msgid "ts_alloc: cannot allocate thread specific storage\n"
 msgstr "ts_alloc: nie mo¿na przydzieliæ miejsca dla w±tku\n"
 
-#: ../repair/init.c:137
+#: ../repair/init.c:146
 msgid "couldn't initialize XFS library\n"
 msgstr "nie uda³o siê zainicjowaæ biblioteki XFS\n"
 
@@ -6924,39 +6996,66 @@ msgstr "nie uda
 msgid "Phase 1 - find and verify superblock...\n"
 msgstr "Faza 1 - szukanie i sprawdzanie superbloku...\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:75
+#: ../repair/phase1.c:74
 msgid "error reading primary superblock\n"
 msgstr "b³±d podczas odczytu g³ównego superbloku\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:81
+#: ../repair/phase1.c:80
 #, c-format
 msgid "bad primary superblock - %s !!!\n"
 msgstr "b³êdny g³ówny superblok - %s!!!\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:88
+#: ../repair/phase1.c:87
 #, c-format
 msgid "couldn't verify primary superblock - %s !!!\n"
 msgstr "nie uda³o siê sprawdziæ g³ównego superbloku - %s!!!\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:97
+#: ../repair/phase1.c:105
+msgid "superblock has a features2 mismatch, correcting\n"
+msgstr "superblok ma niepasuj±ce features2, poprawianie\n"
+
+#: ../repair/phase1.c:121
+#, c-format
+msgid "Enabling lazy-counters\n"
+msgstr "W³±czanie leniwych liczników\n"
+
+#: ../repair/phase1.c:125
+#, c-format
+msgid "Disabling lazy-counters\n"
+msgstr "Wy³±czanie leniwych liczników\n"
+
+#: ../repair/phase1.c:128
+#, c-format
+msgid "Lazy-counters are already %s\n"
+msgstr "Leniwe liczniki ju¿ s± %s\n"
+
+#: ../repair/phase1.c:129
+msgid "enabled"
+msgstr "w³±czone"
+
+#: ../repair/phase1.c:129
+msgid "disabled"
+msgstr "wy³±czone"
+
+#: ../repair/phase1.c:136
 msgid "writing modified primary superblock\n"
 msgstr "zapisano zmodyfikowany g³ówny superblok\n"
 
-#: ../repair/phase1.c:100
+#: ../repair/phase1.c:139
 msgid "would write modified primary superblock\n"
 msgstr "zmodyfikowany g³ówny superblok zosta³by zapisany\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:54
+#: ../repair/phase2.c:65
 #, c-format
 msgid "zero_log: cannot find log head/tail (xlog_find_tail=%d), zeroing it 
anyway\n"
 msgstr "zero_log: nie znaleziono pocz±tku/koñca loga (xlog_find_tail=%d), 
wyzerowano go\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:59
+#: ../repair/phase2.c:70
 #, c-format
 msgid "zero_log: head block %lld tail block %lld\n"
 msgstr "zero_log: blok pocz±tku %lld blok koñca %lld\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:65
+#: ../repair/phase2.c:76
 msgid ""
 "ALERT: The filesystem has valuable metadata changes in a log which is being\n"
 "destroyed because the -L option was used.\n"
@@ -6964,7 +7063,7 @@ msgstr ""
 "UWAGA: system plików zawiera warto¶ciowe zmiany metadanych w logu, który 
jest\n"
 "niszczony, poniewa¿ u¿yto opcji -L.\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:69
+#: ../repair/phase2.c:80
 msgid ""
 "ERROR: The filesystem has valuable metadata changes in a log which needs to\n"
 "be replayed. Mount the filesystem to replay the log, and unmount it before\n"
@@ -6981,449 +7080,401 @@ msgstr ""
 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zniszczenie loga mo¿e spowodowaæ uszkodzenia danych -\n"
 "proszê najpierw spróbowaæ podmontowaæ system plików.\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:111
+#: ../repair/phase2.c:122
 msgid "This filesystem has an external log. Specify log device with the -l 
option.\n"
 msgstr "Ten system plików ma zewnêtrzny log. Nale¿y podaæ urz±dzenie loga przy 
u¿yciu opcji -l.\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:114
+#: ../repair/phase2.c:125
 #, c-format
 msgid "Phase 2 - using external log on %s\n"
 msgstr "Faza 2 - u¿ycie zewnêtrznego loga na %s\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:116
+#: ../repair/phase2.c:127
 msgid "Phase 2 - using internal log\n"
 msgstr "Faza 2 - u¿ycie wewnêtrznego loga\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:120
+#: ../repair/phase2.c:131
 msgid "    - zero log...\n"
 msgstr "    - zerowanie loga...\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:124
+#: ../repair/phase2.c:135
 msgid "    - scan filesystem freespace and inode maps...\n"
 msgstr "    - przeszukiwanie wolnego miejsca i map i-wêz³ów w systemie 
plików...\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:147
+#: ../repair/phase2.c:162
 msgid "root inode chunk not found\n"
 msgstr "nie znaleziono danych g³ównego i-wêz³a\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:169
+#: ../repair/phase2.c:184
 msgid "    - found root inode chunk\n"
 msgstr "    - znaleziono dane g³ównego i-wêz³a\n"
 
-#: ../repair/phase2.c:175
+#: ../repair/phase2.c:190
 msgid "root inode marked free, "
 msgstr "g³ówny i-wêze³ oznaczony jako wolny, "
 
-#: ../repair/phase2.c:184
+#: ../repair/phase2.c:199
 msgid "realtime bitmap inode marked free, "
 msgstr "i-wêze³ bitmapy realtime oznaczony jako wolny, "
 
-#: ../repair/phase2.c:193
+#: ../repair/phase2.c:208
 msgid "realtime summary inode marked free, "
 msgstr "i-wêze³ opisu realtime oznaczony jako wolny, "
 
-#: ../repair/phase3.c:113
+#: ../repair/phase3.c:117
 #, c-format
 msgid "cannot read agi block %lld for ag %u\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku agi %lld dla ag %u\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:136
+#: ../repair/phase3.c:140
 #, c-format
 msgid "error following ag %d unlinked list\n"
 msgstr "b³±d podczas pod±¿ania za od³±czon± list± ag %d\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:151
+#: ../repair/phase3.c:161 ../repair/phase4.c:125 ../repair/phase5.c:1468
+#: ../repair/phase6.c:3844
+#, c-format
+msgid "    - agno = %d\n"
+msgstr "    - agno = %d\n"
+
+#: ../repair/phase3.c:212
 msgid "Phase 3 - for each AG...\n"
 msgstr "Faza 3 - dla ka¿dej AG...\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:153
+#: ../repair/phase3.c:214
 msgid "    - scan and clear agi unlinked lists...\n"
 msgstr "    - przeszukiwanie i czyszczenie od³±czonych list agi...\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:155
+#: ../repair/phase3.c:216
 msgid "    - scan (but don't clear) agi unlinked lists...\n"
 msgstr "    - przeszukiwanie (ale nie czyszczenie) od³±czonych list 
agi...\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:171
+#: ../repair/phase3.c:236
 msgid "    - process known inodes and perform inode discovery...\n"
 msgstr "    - przetwarzanie znanych i-wêz³ów i rozpoznawanie i-wêz³ów...\n"
 
-#: ../repair/phase3.c:174 ../repair/phase4.c:1328 ../repair/phase6.c:3827
-#: ../repair/phase7.c:75
-#, c-format
-msgid "    - agno = %d\n"
-msgstr "    - agno = %d\n"
-
-#: ../repair/phase3.c:185
+#: ../repair/phase3.c:247
 msgid "    - process newly discovered inodes...\n"
 msgstr "    - przetwarzanie nowo rozpoznanych i-wêz³ów...\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:128 ../repair/phase4.c:594
-#, c-format
-msgid "couldn't read %s inode %llu\n"
-msgstr "nie uda³o siê odczytaæ i-wêz³a %s %llu\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:153 ../repair/phase4.c:336 ../repair/phase4.c:619
-#: ../repair/phase4.c:817
-#, c-format
-msgid "    - clearing existing \"%s\" inode\n"
-msgstr "    - czyszczenie istniej±cego i-wêz³± \"%s\"\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:185 ../repair/phase4.c:652
-#, c-format
-msgid "    - marking entry \"%s\" to be deleted\n"
-msgstr "    - zaznaczenie wpisu \"%s\" do usuniêcia\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:213
-#, c-format
-msgid "couldn't map first leaf block of directory inode %llu\n"
-msgstr "nie uda³o siê odwzorowaæ pierwszego bloku li¶cia i-wêz³a katalogu 
%llu\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:242
-#, c-format
-msgid "bad magic # (0x%x) for directory leaf block (bno %u fsbno %llu)\n"
-msgstr "b³êdna liczba magiczna (0x%x) dla bloku li¶cia katalogu (bno %u fsbno 
%llu)\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:379 ../repair/phase4.c:860
-#, c-format
-msgid "could not read %s inode %llu\n"
-msgstr "nie uda³o siê odczytaæ i-wêz³a %s %llu\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:430 ../repair/phase4.c:912
-#, c-format
-msgid "    - deleting existing \"%s\" entry\n"
-msgstr "    - usuwanie istniej±cego wpisu \"%s\"\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:684
-#, c-format
-msgid "malloc failed (%u bytes) in longform2_delete_orphanage, ino %llu\n"
-msgstr "malloc nie powiod³o siê (%u bajtów) w longform2_delete_orphanage, 
i-wêze³ %llu\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:728
-#, c-format
-msgid "bad magic # (0x%x) for directory data block (bno %u fsbno %llu)\n"
-msgstr "b³êdna liczba magiczna (0x%x) dla bloku danych katalogu (bno %u fsbno 
%llu)\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:988
-#, c-format
-msgid "could not read buffer for root inode %llu (daddr %lld, size %d)\n"
-msgstr "nie uda³o siê odczytaæ bufora dla g³ównego i-wêz³a %llu (daddr %lld, 
rozmiar %d)\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:1034
-#, c-format
-msgid "unknown version #%d in root inode\n"
-msgstr "nieznana wersja #%d w g³ównym i-wê¼le\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:1141
+#: ../repair/phase4.c:205
 msgid "Phase 4 - check for duplicate blocks...\n"
 msgstr "Faza 4 - sprawdzanie powtórzonych bloków...\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:1142
+#: ../repair/phase4.c:206
 msgid "    - setting up duplicate extent list...\n"
 msgstr "    - tworzenie listy powtórzonych fragmentów...\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:1154
+#: ../repair/phase4.c:220
 msgid "root inode would be lost\n"
 msgstr "g³ówny i-wêze³ zosta³by utracony\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:1156
+#: ../repair/phase4.c:222
 msgid "root inode lost\n"
 msgstr "g³ówny i-wêze³ utracony\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:1164
-msgid "    - clear lost+found (if it exists) ...\n"
-msgstr "    - czyszczenie lost+found (je¶li istnieje)...\n"
-
-#: ../repair/phase4.c:1200
+#: ../repair/phase4.c:256
 #, c-format
 msgid "unknown block state, ag %d, block %d\n"
 msgstr "nieznany stan bloku, ag %d, blok %d\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:1256
+#: ../repair/phase4.c:314
 #, c-format
 msgid "unknown rt extent state, extent %llu\n"
 msgstr "nieznany stan fragmentu rt, fragment %llu\n"
 
-#: ../repair/phase4.c:1317
+#: ../repair/phase4.c:375
 msgid "    - check for inodes claiming duplicate blocks...\n"
 msgstr "    - szukanie i-wêz³ów odwo³uj±cych siê do powtórzonych 
bloków...\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:229
+#: ../repair/phase5.c:234
 msgid "could not set up btree block array\n"
 msgstr "nie uda³o siê utworzyæ tablicy bloków b-drzewa\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:241
+#: ../repair/phase5.c:246
 msgid "error - not enough free space in filesystem\n"
 msgstr "b³±d - za ma³o wolnego miejsca w systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:464
+#: ../repair/phase5.c:473
 #, c-format
 msgid "can't rebuild fs trees -- not enough free space on ag %u\n"
 msgstr "nie mo¿na przebudowaæ drzew systemu plików - za ma³o wolnego miejsca w 
ag %u\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:488
+#: ../repair/phase5.c:497
 #, c-format
 msgid "ag %u - not enough free space to build freespace btrees\n"
 msgstr "ag %u - za ma³o wolnego miejsca na przebudowanie b-drzew wolnego 
miejsca\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:523
+#: ../repair/phase5.c:532
 #, c-format
 msgid "not enough free blocks left to describe all free blocks in AG %u\n"
 msgstr "za ma³o wolnych bloków na opisanie wszystkich wolnych bloków w AG %u\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1333
+#: ../repair/phase5.c:1360
 #, c-format
 msgid "lost %d blocks in ag %u\n"
 msgstr "utracono %d bloków w ag %u\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1336
+#: ../repair/phase5.c:1363
 #, c-format
 msgid "thought we were going to lose %d blocks in ag %u, actually lost %d\n"
 msgstr "przewidywano utracenie %d bloków w ag %u, a utracono %d\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1384 ../repair/xfs_repair.c:635
+#: ../repair/phase5.c:1411 ../repair/xfs_repair.c:794
 msgid "couldn't get superblock\n"
 msgstr "nie uda³o siê pobraæ superbloku\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1439
-msgid "Phase 5 - rebuild AG headers and trees...\n"
-msgstr "Faza 5 - przebudowywanie nag³ówków i drzew AG...\n"
-
-#: ../repair/phase5.c:1488
+#: ../repair/phase5.c:1491
 #, c-format
 msgid "unable to rebuild AG %u. Not enough free space in on-disk AG.\n"
 msgstr "nie uda³o siê przebudowaæ AG %u. Za ma³o wolnego miejsca w AG na 
dysku.\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1528
+#: ../repair/phase5.c:1531
 #, c-format
 msgid "unable to rebuild AG %u. No free space.\n"
 msgstr "nie uda³o siê przebudowaæ AG %u. Brak wolnego miejsca.\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1555
+#: ../repair/phase5.c:1558
 #, c-format
 msgid "lost %d blocks in agno %d, sorry.\n"
 msgstr "niestety utracono %d bloków w agno %d.\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1619
+#: ../repair/phase5.c:1627
+msgid "Phase 5 - rebuild AG headers and trees...\n"
+msgstr "Faza 5 - przebudowywanie nag³ówków i drzew AG...\n"
+
+#: ../repair/phase5.c:1658
+msgid "cannot alloc sb_icount_ag buffers\n"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ buforów sb_icount_ag\n"
+
+#: ../repair/phase5.c:1662
+msgid "cannot alloc sb_ifree_ag buffers\n"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ buforów sb_ifree_ag\n"
+
+#: ../repair/phase5.c:1666
+msgid "cannot alloc sb_fdblocks_ag buffers\n"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ buforów sb_fdblocks_ag\n"
+
+#: ../repair/phase5.c:1685
 msgid "    - generate realtime summary info and bitmap...\n"
 msgstr "    - generowanie opisu i bitmapy realtime...\n"
 
-#: ../repair/phase5.c:1625
+#: ../repair/phase5.c:1691
 msgid "    - reset superblock...\n"
 msgstr "    - przestawianie superbloku...\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:133
+#: ../repair/phase6.c:134
 #, c-format
 msgid "malloc failed in dir_hash_add (%u bytes)\n"
 msgstr "malloc nie powiod³o siê w dir_hash_add (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:188
+#: ../repair/phase6.c:189
 msgid "ok"
 msgstr "ok"
 
-#: ../repair/phase6.c:189
+#: ../repair/phase6.c:190
 msgid "duplicate leaf"
 msgstr "powtórzony li¶æ"
 
-#: ../repair/phase6.c:190
+#: ../repair/phase6.c:191
 msgid "hash value mismatch"
 msgstr "niezgodno¶æ warto¶ci hasza"
 
-#: ../repair/phase6.c:191
+#: ../repair/phase6.c:192
 msgid "no data entry"
 msgstr "brak wpisu danych"
 
-#: ../repair/phase6.c:192
+#: ../repair/phase6.c:193
 msgid "no leaf entry"
 msgstr "brak wpisu li¶cia"
 
-#: ../repair/phase6.c:193
+#: ../repair/phase6.c:194
 msgid "bad stale count"
 msgstr "b³êdna liczba stale"
 
-#: ../repair/phase6.c:201
+#: ../repair/phase6.c:202
 #, c-format
 msgid "bad hash table for directory inode %llu (%s): "
 msgstr "b³êdna tablica haszuj±ca dla i-wêz³a katalogu %llu (%s): "
 
-#: ../repair/phase6.c:204
+#: ../repair/phase6.c:205
 msgid "rebuilding\n"
 msgstr "przebudowano\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:206
+#: ../repair/phase6.c:207
 msgid "would rebuild\n"
 msgstr "zosta³aby przebudowana\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:242
+#: ../repair/phase6.c:243
 msgid "calloc failed in dir_hash_init\n"
 msgstr "calloc nie powiod³o siê w dir_hash_init\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:402
+#: ../repair/phase6.c:398
 msgid "ran out of disk space!\n"
 msgstr "brak miejsca na dysku!\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:404
+#: ../repair/phase6.c:400
 #, c-format
 msgid "xfs_trans_reserve returned %d\n"
 msgstr "xfs_trans_reserve zwróci³o %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:433 ../repair/phase6.c:526
+#: ../repair/phase6.c:429 ../repair/phase6.c:522
 #, c-format
 msgid "couldn't iget realtime bitmap inode -- error - %d\n"
 msgstr "nie uda³o siê wykonaæ iget dla i-wêz³a bitmapy realtime - b³±d %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:483
+#: ../repair/phase6.c:479
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate realtime bitmap, error = %d\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ bitmapy realtime, b³±d = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:496
+#: ../repair/phase6.c:492
 #, c-format
 msgid "allocation of the realtime bitmap failed, error = %d\n"
 msgstr "przydzielenie bitmapy realtime nie powiod³o siê, b³±d = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:539
+#: ../repair/phase6.c:535
 #, c-format
 msgid "couldn't map realtime bitmap block %llu, error = %d\n"
 msgstr "nie uda³o siê odwzorowaæ bloku bitmapy realtime %llu, b³±d = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:552
+#: ../repair/phase6.c:548
 #, c-format
 msgid "can't access block %llu (fsbno %llu) of realtime bitmap inode %llu\n"
 msgstr "brak dostêpu do bloku %llu (fsbno %llu) i-wêz³a bitmapy realtime 
%llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:595 ../repair/phase6.c:666
+#: ../repair/phase6.c:591 ../repair/phase6.c:662
 #, c-format
 msgid "couldn't iget realtime summary inode -- error - %d\n"
 msgstr "nie uda³o siê wykonaæ iget dla i-wêz³a opisu realtime - b³±d %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:608
+#: ../repair/phase6.c:604
 #, c-format
 msgid "couldn't map realtime summary inode block %llu, error = %d\n"
 msgstr "nie uda³o siê odwzorowaæ bloku i-wêz³a opisu realtime %llu, b³±d = 
%d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:621
+#: ../repair/phase6.c:617
 #, c-format
 msgid "can't access block %llu (fsbno %llu) of realtime summary inode %llu\n"
 msgstr "brak dostêpu do bloku %llu (fsbno %llu) i-wêz³a opisu realtime %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:722
+#: ../repair/phase6.c:718
 #, c-format
 msgid "couldn't allocate realtime summary inode, error = %d\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ i-wêz³a opisu realtime, b³±d = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:735
+#: ../repair/phase6.c:731
 #, c-format
 msgid "allocation of the realtime summary ino failed, error = %d\n"
 msgstr "przydzielenie i-wêz³a opisu realtime nie powiod³o siê, b³±d = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:762
+#: ../repair/phase6.c:759
 #, c-format
 msgid "could not iget root inode -- error - %d\n"
 msgstr "nie uda³o siê wykonaæ iget dla g³ównego i-wêz³a - b³±d %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:828
+#: ../repair/phase6.c:824
 #, c-format
-msgid "%d - couldn't iget root inode to make %s\n"
-msgstr "%d - nie uda³o siê wykonaæ iget dla g³ównego wêz³a, aby zrobiæ %s\n"
+msgid "%d - couldn't iget root inode to obtain %s\n"
+msgstr "%d - nie uda³o siê wykonaæ iget dla g³ównego wêz³a, aby uzyskaæ %s\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:834
+#: ../repair/phase6.c:854
 #, c-format
 msgid "%s inode allocation failed %d\n"
 msgstr "przydzielenie i-wêz³± %s nie powiod³o siê - %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:851
+#: ../repair/phase6.c:871
 #, c-format
-msgid "can't make %s, createname error %d, will try later\n"
-msgstr "nie mo¿na zrobiæ %s, b³±d createname %d, spróbujê pó¼niej\n"
+msgid "can't make %s, createname error %d\n"
+msgstr "nie mo¿na zrobiæ %s, b³±d createname %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:869
+#: ../repair/phase6.c:890
 #, c-format
 msgid "%s directory creation failed -- bmapf error %d\n"
 msgstr "tworzenie katalogu %s nie powiod³o siê - b³±d bmapf %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:906
+#: ../repair/phase6.c:930
 #, c-format
 msgid "%d - couldn't iget orphanage inode\n"
 msgstr "%d - nie uda³o siê wykonaæ iget dla i-wêz³a sierociñca\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:911
+#: ../repair/phase6.c:944
 #, c-format
 msgid "%d - couldn't iget disconnected inode\n"
 msgstr "%d - nie uda³o siê wykonaæ iget dla od³±czonego i-wêz³a\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:925 ../repair/phase6.c:964 ../repair/phase6.c:1015
-#: ../repair/phase6.c:1856
+#: ../repair/phase6.c:963 ../repair/phase6.c:1005 ../repair/phase6.c:1060
+#: ../repair/phase6.c:1885
 #, c-format
 msgid "space reservation failed (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr "nie uda³o siê zarezerwowaæ miejsca (%d), mo¿e brakowaæ miejsca w 
systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:936 ../repair/phase6.c:976 ../repair/phase6.c:1025
+#: ../repair/phase6.c:974 ../repair/phase6.c:1017 ../repair/phase6.c:1070
 #, c-format
 msgid "name create failed in %s (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr "tworzenie nazwy nie powiod³o siê w %s (%d), mo¿e brakowaæ miejsca w 
systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:945
+#: ../repair/phase6.c:986
 #, c-format
 msgid "creation of .. entry failed (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr "tworzenie wpisu .. nie powiod³o siê (%d), mo¿e brakowaæ miejsca w 
systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:953
+#: ../repair/phase6.c:994
 #, c-format
 msgid "bmap finish failed (err - %d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr "zakoñczenie bmap nie powiod³o siê (b³±d %d), mo¿e brakowaæ miejsca w 
systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:991
+#: ../repair/phase6.c:1035
 #, c-format
 msgid "name replace op failed (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr "operacja zast±pienia nazwy nie powiod³a siê (%d), mo¿e brakowaæ 
miejsca w systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:998 ../repair/phase6.c:1034 ../repair/phase6.c:1879
+#: ../repair/phase6.c:1042 ../repair/phase6.c:1079 ../repair/phase6.c:1908
 #, c-format
 msgid "bmap finish failed (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr "zakoñczenie bmap nie powiod³o siê (%d), mo¿e brakowaæ miejsca w 
systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1076 ../repair/phase6.c:1238 ../repair/phase6.c:1656
+#: ../repair/phase6.c:1120 ../repair/phase6.c:1277 ../repair/phase6.c:1701
 msgid "dir"
 msgstr "katalogu"
 
-#: ../repair/phase6.c:1085 ../repair/phase6.c:1089
+#: ../repair/phase6.c:1129 ../repair/phase6.c:1133
 #, c-format
 msgid "can't map block %d in %s inode %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ bloku %d w i-wê¼le %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, 
nmap = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1097 ../repair/phase6.c:1100 ../repair/phase6.c:1735
-#: ../repair/phase6.c:1739
+#: ../repair/phase6.c:1141 ../repair/phase6.c:1144 ../repair/phase6.c:1780
+#: ../repair/phase6.c:1784
 #, c-format
 msgid "block %d in %s ino %llu doesn't exist\n"
 msgstr "blok %d w i-wê¼le %s %llu nie istnieje\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1160 ../repair/phase6.c:1164
+#: ../repair/phase6.c:1199 ../repair/phase6.c:1203
 #, c-format
 msgid "can't map block %d in %s ino %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ bloku %d w i-wê¼le %s %llu, xfs_bmapi zwraca %d, 
nmap = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1172 ../repair/phase6.c:1176
+#: ../repair/phase6.c:1211 ../repair/phase6.c:1215
 #, c-format
 msgid "block %d in %s inode %llu doesn't exist\n"
 msgstr "blok %d w i-wê¼le %s %llu nie istnieje\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1256
+#: ../repair/phase6.c:1295
 #, c-format
 msgid "can't read directory inode %llu (leaf) block %u (fsbno %llu)\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ i-wêz³a katalogu %llu bloku (li¶cia) %u (fsbno 
%llu)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1298
+#: ../repair/phase6.c:1337
 #, c-format
 msgid "can't map block %d in directory %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ bloku %d w katalogu %llu, xfs_bmapi zwraca %d, 
nmap = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1303
+#: ../repair/phase6.c:1342
 #, c-format
 msgid "%s ino %llu block %d doesn't exist\n"
 msgstr "w i-wê¼le %s %llu blok %d nie istnieje\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1358
+#: ../repair/phase6.c:1397
 #, c-format
 msgid ""
 "couldn't remove bogus entry \"%s\" in\n"
@@ -7432,467 +7483,682 @@ msgstr ""
 "nie uda³o siê usun±æ niepoprawnego wpisu \"%s\"\n"
 "\tw i-wê¼le katalogu %llu, b³±d = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1496
-#, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu points to non-existent inode, "
-msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu wskazuje na nie istniej±cy 
i-wêzê³, "
+#: ../repair/phase6.c:1421
+msgid ", marking entry to be junked\n"
+msgstr ", zaznaczono wpis do wyrzucenia\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1502 ../repair/phase6.c:2245
-msgid "marking entry to be junked\n"
-msgstr "zaznaczono wpis do wyrzucenia\n"
+#: ../repair/phase6.c:1425
+msgid ", would junk entry\n"
+msgstr ", wpis zosta³by wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1504 ../repair/phase6.c:2247 ../repair/phase6.c:2787
-#: ../repair/phase6.c:3205
-msgid "would junk entry\n"
-msgstr "wpis zosta³by wyrzucony\n"
+#: ../repair/phase6.c:1540
+#, c-format
+msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu points to non-existent inode %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu wskazuje na nie istniej±cy i-wêzê³ 
%llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:1524
+#: ../repair/phase6.c:1558
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu points to free inode %llu"
 msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu wskazuje na wolny i-wêze³ %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:1531 ../repair/phase6.c:1557 ../repair/phase6.c:2170
-#: ../repair/phase6.c:2270 ../repair/phase6.c:2829 ../repair/phase6.c:3248
-msgid ", marking entry to be junked\n"
-msgstr ", zaznaczono wpis do wyrzucenia\n"
-
-#: ../repair/phase6.c:1538 ../repair/phase6.c:1563 ../repair/phase6.c:2174
-#: ../repair/phase6.c:2276 ../repair/phase6.c:2833 ../repair/phase6.c:3252
-msgid ", would junk entry\n"
-msgstr ", wpis zosta³by wyrzucony\n"
+#: ../repair/phase6.c:1574 ../repair/phase6.c:2245 ../repair/phase6.c:2859
+#: ../repair/phase6.c:3264
+#, c-format
+msgid "%s (ino %llu) in root (%llu) is not a directory"
+msgstr "%s (i-wêze³ %llu) w katalogu g³ównym (%llu) nie jest katalogiem"
 
-#: ../repair/phase6.c:1551 ../repair/phase6.c:2165 ../repair/phase6.c:2823
-#: ../repair/phase6.c:3242
+#: ../repair/phase6.c:1596 ../repair/phase6.c:2266 ../repair/phase6.c:2876
+#: ../repair/phase6.c:3281
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" (ino %llu) in dir %llu is a duplicate name"
 msgstr "wpis \"%s\" (i-wêze³ %llu) w katalogu %llu jest powtórzon± nazw±"
 
-#: ../repair/phase6.c:1589
+#: ../repair/phase6.c:1627
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected dir inode 
%llu,\n"
 msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na ju¿ pod³±czony i-wêze³ 
katalogu %llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1600
+#: ../repair/phase6.c:1636 ../repair/phase6.c:2360 ../repair/phase6.c:2910
+#: ../repair/phase6.c:3311
+#, c-format
+msgid "entry \"%s\" in dir ino %llu doesn't have a .. entry, will set it in 
ino %llu.\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu nie ma wpisu .., zostanie 
ustawiony w i-wê¼le %llu.\n"
+
+#: ../repair/phase6.c:1644
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir ino %llu not consistent with .. value (%llu) in ino 
%llu,\n"
 msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu niespójny z warto¶ci± .. (%llu) w 
i-wê¼le %llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1613 ../repair/phase6.c:2321
+#: ../repair/phase6.c:1659 ../repair/phase6.c:2382
 #, c-format
 msgid "\twill clear entry \"%s\"\n"
 msgstr "\twpis \"%s\" zostanie wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1616 ../repair/phase6.c:2324
+#: ../repair/phase6.c:1662 ../repair/phase6.c:2385
 #, c-format
 msgid "\twould clear entry \"%s\"\n"
 msgstr "\twpis \"%s\" zosta³by wyczyszczony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1661
+#: ../repair/phase6.c:1706
 #, c-format
 msgid "cannot map block 0 of directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ bloku 0 i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1685
+#: ../repair/phase6.c:1730
 #, c-format
 msgid "bad magic # (0x%x) for dir ino %llu leaf block (bno %u fsbno %llu)\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna (0x%x) dla bloku li¶cia i-wêz³a katalogu %llu 
(bno %u fsbno %llu)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1723 ../repair/phase6.c:1727
+#: ../repair/phase6.c:1768 ../repair/phase6.c:1772
 #, c-format
 msgid "can't map leaf block %d in dir %llu, xfs_bmapi returns %d, nmap = %d\n"
 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ bloku li¶cia %d w katalogu %llu, xfs_bmapi zwraca 
%d, nmap = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1778
+#: ../repair/phase6.c:1823
 #, c-format
 msgid "rebuilding directory inode %llu\n"
 msgstr "przebudowywanie i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1806
+#: ../repair/phase6.c:1848
 #, c-format
 msgid "xfs_bmap_last_offset failed -- error - %d\n"
 msgstr "xfs_bmap_last_offset nie powiod³o siê - b³±d %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1812
-#, c-format
-msgid "couldn't iget parent inode %llu -- error - %d\n"
-msgstr "nie uda³o siê wykonaæ iget dla nadrzêdnego i-wêz³a %llu - b³±d %d\n"
-
-#: ../repair/phase6.c:1818
-#, c-format
-msgid "couldn't iget lost+found inode %llu -- error - %d\n"
-msgstr "nie uda³o siê wykonaæ iget dla i-wêz³a lost+found %llu - b³±d %d\n"
-
-#: ../repair/phase6.c:1827
+#: ../repair/phase6.c:1856
 #, c-format
 msgid "xfs_bunmapi failed -- error - %d\n"
 msgstr "xfs_bunmapi nie powiod³o siê - b³±d %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1869
+#: ../repair/phase6.c:1898
 #, c-format
 msgid "name create failed in ino %llu (%d), filesystem may be out of space\n"
 msgstr "tworzenie nazwy nie powiod³o siê w i-wê¼le %llu (%d), mo¿e brakowaæ 
miejsca w systemie plików\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:1935
+#: ../repair/phase6.c:1964
 #, c-format
 msgid "shrink_inode failed inode %llu block %u\n"
 msgstr "shrink_inode nie powiod³o siê dla i-wêz³a %llu bloku %u\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2017
+#: ../repair/phase6.c:2045
 #, c-format
 msgid "realloc failed in longform_dir2_entry_check_data (%u bytes)\n"
 msgstr "realloc nie powiod³o siê w longform_dir2_entry_check_data (%u 
bajtów)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2076
+#: ../repair/phase6.c:2104
 #, c-format
 msgid "empty data block %u in directory inode %llu: "
 msgstr "pusty blok danych %u w i-wê¼le katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/phase6.c:2079
+#: ../repair/phase6.c:2107
 #, c-format
 msgid "corrupt block %u in directory inode %llu: "
 msgstr "uszkodzony blok %u w i-wê¼le katalogu %llu: "
 
-#: ../repair/phase6.c:2083
+#: ../repair/phase6.c:2111
 msgid "junking block\n"
 msgstr "wyrzucono blok\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2086
+#: ../repair/phase6.c:2114
 msgid "would junk block\n"
 msgstr "blok zosta³by wyrzucony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2109
+#: ../repair/phase6.c:2137
 #, c-format
 msgid "bad directory block magic # %#x for directory inode %llu block %d: "
 msgstr "b³êdna liczba magiczna bloku katalogu %#x dla i-wêz³a katalogu %llu 
bloku %d: "
 
-#: ../repair/phase6.c:2113
+#: ../repair/phase6.c:2141
 #, c-format
 msgid "fixing magic # to %#x\n"
 msgstr "poprawiono liczbê magiczn± na %#x\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2117
+#: ../repair/phase6.c:2145
 #, c-format
 msgid "would fix magic # to %#x\n"
 msgstr "liczba magiczna zosta³aby poprawiona na %#x\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2138
+#: ../repair/phase6.c:2166
 #, c-format
 msgid "directory inode %llu block %u has consecutive free entries: "
 msgstr "i-wêze³ katalogu %llu blok %u ma kolejne wolne wpisy: "
 
-#: ../repair/phase6.c:2142
+#: ../repair/phase6.c:2170
 msgid "joining together\n"
 msgstr "po³±czono\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2151
+#: ../repair/phase6.c:2179
 msgid "would join together\n"
 msgstr "zosta³yby po³±czone\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2239
+#: ../repair/phase6.c:2210
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to non-existent inode, "
-msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu wskazuje na nie istniej±cy 
i-wêze³, "
+msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to non-existent inode %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu wskazuje na nie istniej±cy i-wêze³ 
%llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2264
+#: ../repair/phase6.c:2227
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu points to free inode %llu"
 msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu wskazuje na wolny i-wêze³ %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2300
+#: ../repair/phase6.c:2290
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected directory inode 
%llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na ju¿ pod³±czony i-wêze³ 
katalogu %llu,\n"
+msgid "entry \"%s\" (ino %llu) in dir %llu is not in the the first block"
+msgstr "wpis \"%s\" (i-wêze³ %llu) w katalogu %llu nie jest w pierwszym bloku"
 
-#: ../repair/phase6.c:2310
+#: ../repair/phase6.c:2316
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu inconsistent with .. value (%llu) in ino 
%llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu niespójny z warto¶ci± .. (%llu) w 
i-wê¼le %llu,\n"
+msgid "entry \"%s\" in dir %llu is not the first entry"
+msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu nie jest pierwszym wpisem"
+
+#: ../repair/phase6.c:2352
+#, c-format
+msgid "entry \"%s\" in dir %llu points to an already connected directory inode 
%llu\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu wskazuje na ju¿ pod³±czony i-wêze³ 
katalogu %llu\n"
+
+#: ../repair/phase6.c:2369
+#, c-format
+msgid "entry \"%s\" in dir inode %llu inconsistent with .. value (%llu) in ino 
%llu\n"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu niespójny z warto¶ci± .. (%llu) w 
i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2379 ../repair/phase6.c:2459
+#: ../repair/phase6.c:2440 ../repair/phase6.c:2520
 #, c-format
 msgid "leaf block %u for directory inode %llu bad header\n"
 msgstr "b³êdny nag³ówek bloku li¶cia %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2397
+#: ../repair/phase6.c:2458
 #, c-format
 msgid "leaf block %u for directory inode %llu bad tail\n"
 msgstr "b³êdna koñcówka bloku li¶cia %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2436
+#: ../repair/phase6.c:2497
 #, c-format
 msgid "can't read leaf block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku li¶cia %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2448
+#: ../repair/phase6.c:2509
 #, c-format
 msgid "unknown magic number %#x for block %u in directory inode %llu\n"
 msgstr "nieznana liczba magiczna %#x dla bloku %u w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2483
+#: ../repair/phase6.c:2544
 #, c-format
 msgid "can't read freespace block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku wolnego miejsca %u dla i-wêz³a katalogu 
%llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2496
+#: ../repair/phase6.c:2557
 #, c-format
 msgid "free block %u for directory inode %llu bad header\n"
 msgstr "b³êdny nag³ówek wolnego bloku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2509
+#: ../repair/phase6.c:2570
 #, c-format
 msgid "free block %u entry %i for directory ino %llu bad\n"
 msgstr "b³êdny wpis wolnego bloku %u numer %i dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2518
+#: ../repair/phase6.c:2579
 #, c-format
 msgid "free block %u for directory inode %llu bad nused\n"
 msgstr "b³êdna liczba nused w wolnym bloku %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2529
+#: ../repair/phase6.c:2590
 #, c-format
 msgid "missing freetab entry %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "brak wpisu freetab %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2571
+#: ../repair/phase6.c:2633
 #, c-format
 msgid "malloc failed in longform_dir2_entry_check (%u bytes)\n"
 msgstr "malloc nie powiod³o siê w longform_dir2_entry_check (%u bajtów)\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2601
+#: ../repair/phase6.c:2663
+#, c-format
+msgid "realloc failed in longform_dir2_entry_check (%u bytes)\n"
+msgstr "realloc nie powiod³o siê w longform_dir2_entry_check (%u bajtów)\n"
+
+#: ../repair/phase6.c:2669
 #, c-format
 msgid "can't read data block %u for directory inode %llu\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku danych %u dla i-wêz³a katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2699
+#: ../repair/phase6.c:2767
 #, c-format
 msgid "shortform dir inode %llu has null data entries \n"
 msgstr "i-wêze³ krótkiego katalogu %llu ma zerowe wpisy danych\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2785
-#, c-format
-msgid "entry \"%s\" in shortform dir %llu references non-existent ino %llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwo³uje siê do nie istniej±cego 
i-wêz³a %llu\n"
-
-#: ../repair/phase6.c:2807
+#: ../repair/phase6.c:2834
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in shortform dir inode %llu points to free inode %llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-wêze³ %llu\n"
+msgid "entry \"%s\" in shortform dir %llu references non-existent ino %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwo³uje siê do nie istniej±cego 
i-wêz³a %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2813 ../repair/phase6.c:2911 ../repair/phase6.c:3232
-#: ../repair/phase6.c:3327
+#: ../repair/phase6.c:2847
 #, c-format
-msgid "would junk entry \"%s\"\n"
-msgstr "wpis \"%s\" zosta³by wyrzucony\n"
+msgid "entry \"%s\" in shortform dir inode %llu points to free inode %llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-wêze³ %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2857
+#: ../repair/phase6.c:2901
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in dir %llu references already connected dir ino %llu,\n"
 msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu odwo³uje siê do ju¿ pod³±czonego i-wêz³a 
katalogu %llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:2869
+#: ../repair/phase6.c:2918
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in dir %llu not consistent with .. value (%llu) in dir ino 
%llu,\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu niespójny z warto¶ci± .. (%llu) w i-wê¼le 
katalogu %llu,\n"
+msgid "entry \"%s\" in dir %llu not consistent with .. value (%llu) in dir ino 
%llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w katalogu %llu niespójny z warto¶ci± .. (%llu) w i-wê¼le 
katalogu %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:2950 ../repair/phase6.c:3045 ../repair/phase6.c:3382
+#: ../repair/phase6.c:2960 ../repair/phase6.c:3362
+msgid "junking entry\n"
+msgstr "wyrzucono wpis\n"
+
+#: ../repair/phase6.c:2964 ../repair/phase6.c:3366
+msgid "would junk entry\n"
+msgstr "wpis zosta³by wyrzucony\n"
+
+#: ../repair/phase6.c:3003 ../repair/phase6.c:3098 ../repair/phase6.c:3421
 #, c-format
 msgid "setting size to %lld bytes to reflect junked entries\n"
 msgstr "ustawiono rozmiar na %lld aby odzwierciedla³ wyrzucone wpisy\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3202
+#: ../repair/phase6.c:3237
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in shortform directory %llu references non-existent inode 
%llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwo³uje siê do nie istniej±cego 
i-wêz³± %llu\n"
+msgid "entry \"%s\" in shortform directory %llu references non-existent inode 
%llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w krótkim katalogu %llu odwo³uje siê do nie istniej±cego 
i-wêz³± %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:3224
+#: ../repair/phase6.c:3251
 #, c-format
-msgid "entry \"%s\" in shortform directory inode %llu points to free inode 
%llu\n"
-msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-wêze³ %llu\n"
+msgid "entry \"%s\" in shortform directory inode %llu points to free inode 
%llu"
+msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le krótkiego katalogu %llu wskazuje na wolny 
i-wêze³ %llu"
 
-#: ../repair/phase6.c:3270
+#: ../repair/phase6.c:3301
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu references already connected inode 
%llu,\n"
 msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu odwo³uje siê do ju¿ pod³±czonego 
i-wêz³a %llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3283
+#: ../repair/phase6.c:3319
 #, c-format
 msgid "entry \"%s\" in directory inode %llu not consistent with .. value 
(%llu) in inode %llu,\n"
 msgstr "wpis \"%s\" w i-wê¼le katalogu %llu niespójny z warto¶ci± .. (%llu) w 
i-wê¼le %llu,\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3351
+#: ../repair/phase6.c:3390
 #, c-format
 msgid "would fix i8count in inode %llu\n"
 msgstr "i8count w i-wê¼le %llu zosta³oby poprawione\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3363
+#: ../repair/phase6.c:3402
 #, c-format
 msgid "fixing i8count in inode %llu\n"
 msgstr "poprawiono i8count w i-wê¼le %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3427 ../repair/phase6.c:3431 ../repair/phase7.c:249
+#: ../repair/phase6.c:3458 ../repair/phase6.c:3461 ../repair/phase7.c:83
 #, c-format
 msgid "couldn't map inode %llu, err = %d\n"
 msgstr "nie uda³o siê odwzorowaæ i-wêz³a %llu, b³±d = %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3560
-#, c-format
-msgid "re-entering %s into root directory\n"
-msgstr "ponowne wprowadzanie %s do g³ównego katalogu\n"
-
-#: ../repair/phase6.c:3577
-#, c-format
-msgid "can't make %s entry in root inode %llu, createname error %d\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ wpisu %s w g³ównym katalogu %llu, b³±d createname 
%d\n"
-
-#: ../repair/phase6.c:3602
+#: ../repair/phase6.c:3582
 msgid "recreating root directory .. entry\n"
 msgstr "ponowne tworzenie wpisu .. g³ównego katalogu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3625
+#: ../repair/phase6.c:3601
 #, c-format
 msgid "can't make \"..\" entry in root inode %llu, createname error %d\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ wpisu \"..\" w i-wê¼le g³ównego katalogu %llu, b³±d 
createname %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3638
+#: ../repair/phase6.c:3613
 msgid "would recreate root directory .. entry\n"
 msgstr "wpis .. g³ównego katalogu zosta³by ponownie utworzony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3717
+#: ../repair/phase6.c:3690
 #, c-format
 msgid "would create missing \".\" entry in dir ino %llu\n"
 msgstr "brakuj±cy wpis \".\" w i-wê¼le katalogu %llu zosta³by utworzony\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3724
+#: ../repair/phase6.c:3696
 #, c-format
 msgid "creating missing \".\" entry in dir ino %llu\n"
 msgstr "tworzenie brakuj±cego wpisu \".\" w i-wê¼le katalogu %llu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3749
+#: ../repair/phase6.c:3720
 #, c-format
 msgid "can't make \".\" entry in dir ino %llu, createname error %d\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ wpisu \".\" w i-wê¼le katalogu %llu, b³±d 
createname %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3870
+#: ../repair/phase6.c:3811
+#, c-format
+msgid "disconnected dir inode %llu, "
+msgstr "od³±czony i-wêze³ katalogu %llu, "
+
+#: ../repair/phase6.c:3813
+#, c-format
+msgid "disconnected inode %llu, "
+msgstr "od³±czony i-wêze³ %llu, "
+
+#: ../repair/phase6.c:3817
+#, c-format
+msgid "moving to %s\n"
+msgstr "przeniesiono do %s\n"
+
+#: ../repair/phase6.c:3820
+#, c-format
+msgid "would move to %s\n"
+msgstr "zosta³by przeniesiony do %s\n"
+
+#: ../repair/phase6.c:3894
 msgid "Phase 6 - check inode connectivity...\n"
 msgstr "Faza 6 - sprawdzanie ³±czno¶ci i-wêz³ów...\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3889
+#: ../repair/phase6.c:3913
 msgid "reinitializing root directory\n"
 msgstr "ponowne inicjowanie g³ównego katalogu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3894
+#: ../repair/phase6.c:3918
 msgid "would reinitialize root directory\n"
 msgstr "g³ówny katalog zosta³by ponownie zainicjowany\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3900
+#: ../repair/phase6.c:3924
 msgid "reinitializing realtime bitmap inode\n"
 msgstr "ponowne inicjowanie i-wêz³a bitmapy realtime\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3904
+#: ../repair/phase6.c:3928
 msgid "would reinitialize realtime bitmap inode\n"
 msgstr "i-wêze³ bitmapy realtime zosta³by ponownie zainicjowany\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3910
+#: ../repair/phase6.c:3934
 msgid "reinitializing realtime summary inode\n"
 msgstr "ponowne inicjowanie i-wêz³a opisu realtime\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3914
+#: ../repair/phase6.c:3938
 msgid "would reinitialize realtime summary inode\n"
 msgstr "i-wêze³ opisu realtime zosta³by ponownie zainicjowany\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3920
+#: ../repair/phase6.c:3944
 msgid "    - resetting contents of realtime bitmap and summary inodes\n"
 msgstr "    - przestawianie zawarto¶ci i-wêz³ów bitmapy i opisu realtime\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3923 ../repair/phase6.c:3928
+#: ../repair/phase6.c:3947 ../repair/phase6.c:3952
 msgid "Warning: realtime bitmap may be inconsistent\n"
 msgstr "Uwaga: bitmapa realtime mo¿e byæ niespójna\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3936
+#: ../repair/phase6.c:3958
+msgid "    - traversing filesystem ...\n"
+msgstr "    - przechodzenie systemu plików...\n"
+
+#: ../repair/phase6.c:3976
+msgid "    - traversal finished ...\n"
+msgstr "    - przechodzenie zakoñczone...\n"
+
+#: ../repair/phase6.c:3977
 #, c-format
-msgid "    - ensuring existence of %s directory\n"
-msgstr "    - zapewnianie istnienia katalogu %s\n"
+msgid "    - moving disconnected inodes to %s ...\n"
+msgstr "    - przenoszenie od³±czonych i-wêz³ów do %s...\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3949
-msgid "    - traversing filesystem starting at / ... \n"
-msgstr "    - przechodzenie systemu plików pocz±wszy od / ...\n"
+#: ../repair/phase7.c:43
+#, c-format
+msgid "resetting inode %llu nlinks from %d to %d\n"
+msgstr "przestawiono nlinks i-wêz³a %llu z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3958
-msgid "    - traversal finished ... \n"
-msgstr "    - przechodzenie zakoñczone...\n"
+#: ../repair/phase7.c:49
+#, c-format
+msgid "nlinks %d will overflow v1 ino, ino %llu will be converted to version 
2\n"
+msgstr "nlinks %d przepe³ni i-wêze³ v1, i-wêze³ %llu bêdzie skonwertowany do 
wersji 2\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3963
-msgid "    - root inode lost, cannot make new one in no modify mode ... \n"
-msgstr "    - utracony g³ówny i-wêze³, nie mo¿na utworzyæ nowego w trybie 
bez modyfikacji...\n"
+#: ../repair/phase7.c:55
+#, c-format
+msgid "would have reset inode %llu nlinks from %d to %d\n"
+msgstr "nlinks i-wêz³a %llu zosta³oby przestawione z %d na %d\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3965
-msgid "    - skipping filesystem traversal from / ... \n"
-msgstr "    - pominiêto przechodzenie systemu plików od / ...\n"
+#: ../repair/phase7.c:87
+#, c-format
+msgid "couldn't map inode %llu, err = %d, can't compare link counts\n"
+msgstr "nie uda³o siê odwzorowaæ i-wêz³a %llu, b³±d %d, nie mo¿na porównaæ 
liczby dowi±zañ\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:3968
-msgid "    - traversing all unattached subtrees ... \n"
-msgstr "    - przechodzenie wszystkich niepod³±czonych poddrzew...\n"
+#: ../repair/phase7.c:126
+msgid "Phase 7 - verify and correct link counts...\n"
+msgstr "Faza 7 - sprawdzanie i poprawianie liczby dowi±zañ...\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:4019
-msgid "    - traversals finished ... \n"
-msgstr "    - przechodzenie zakoñczone...\n"
+#: ../repair/phase7.c:128
+msgid "Phase 7 - verify link counts...\n"
+msgstr "Faza 7 - sprawdzanie liczby dowi±zañ...\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:4024
-msgid "    - moving disconnected inodes to lost+found ... \n"
-msgstr "    - przenoszenie od³±czonych i-wêz³ów do lost+found...\n"
+#: ../repair/prefetch.c:460
+msgid "prefetch corruption\n"
+msgstr "uszkodzenie prefetch\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:4048
+#: ../repair/prefetch.c:617 ../repair/prefetch.c:713
 #, c-format
-msgid "disconnected dir inode %llu, "
-msgstr "od³±czony i-wêze³ katalogu %llu, "
+msgid "failed to create prefetch thread: %s\n"
+msgstr "nie uda³o siê utworzyæ w±tku prefetch: %s\n"
+
+#: ../repair/progress.c:16
+msgid "inodes"
+msgstr "i-wêz³ów"
+
+#: ../repair/progress.c:18
+msgid "blocks"
+msgstr "bloków"
 
-#: ../repair/phase6.c:4052
+#: ../repair/progress.c:20
+msgid "directories"
+msgstr "katalogów"
+
+#: ../repair/progress.c:22
+msgid "allocation groups"
+msgstr "grup alokacji"
+
+#: ../repair/progress.c:24
+msgid "AGI unlinked buckets"
+msgstr "od³±czonych kube³ków AGI"
+
+#: ../repair/progress.c:26
+msgid "extents"
+msgstr "fragmentów"
+
+#: ../repair/progress.c:28
+msgid "realtime extents"
+msgstr "fragmentów realtime"
+
+#: ../repair/progress.c:30
+msgid "unlinked lists"
+msgstr "od³±czonych list"
+
+#: ../repair/progress.c:37
 #, c-format
-msgid "disconnected inode %llu, "
-msgstr "od³±czony i-wêze³ %llu, "
+msgid "    - %02d:%02d:%02d: %s - %llu of %llu %s done\n"
+msgstr "    - %02d:%02d:%02d: %s - sprawdzono %llu z %llu %s\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:4055
+#: ../repair/progress.c:39
 #, c-format
-msgid "moving to %s\n"
-msgstr "przeniesiono do %s\n"
+msgid "    - %02d:%02d:%02d: %s - %llu %s done\n"
+msgstr "    - %02d:%02d:%02d: %s - sprawdzono %llu %s\n"
+
+#: ../repair/progress.c:51
+msgid "scanning filesystem freespace"
+msgstr "przeszukiwanie wolnego miejsca w systemie plików"
+
+#: ../repair/progress.c:53
+msgid "scanning agi unlinked lists"
+msgstr "przeszukiwanie od³±czonych list agi"
+
+#: ../repair/progress.c:55
+msgid "check uncertain AG inodes"
+msgstr "sprawdzanie niepewnych i-wêz³ów AG"
+
+#: ../repair/progress.c:57
+msgid "process known inodes and inode discovery"
+msgstr "przetwarzanie znanych i-wêz³ów i rozpoznawanie i-wêz³ów"
+
+#: ../repair/progress.c:59
+msgid "process newly discovered inodes"
+msgstr "przetwarzanie nowo rozpoznanych i-wêz³ów"
+
+#: ../repair/progress.c:61
+msgid "setting up duplicate extent list"
+msgstr "tworzenie listy powtórzonych fragmentów"
+
+#: ../repair/progress.c:63
+msgid "initialize realtime bitmap"
+msgstr "inicjowanie bitmapy realtime"
+
+#: ../repair/progress.c:65
+msgid "reset realtime bitmaps"
+msgstr "ponowne tworzenie bitmapy realtime"
+
+#: ../repair/progress.c:67
+msgid "check for inodes claiming duplicate blocks"
+msgstr "szukanie i-wêz³ów odwo³uj±cych siê do powtórzonych bloków"
+
+#: ../repair/progress.c:69
+msgid "rebuild AG headers and trees"
+msgstr "przebudowywanie nag³ówków i drzew AG"
+
+#: ../repair/progress.c:71
+msgid "traversing filesystem"
+msgstr "przechodzenie systemu plików"
+
+#: ../repair/progress.c:73
+msgid "traversing all unattached subtrees"
+msgstr "przechodzenie wszystkich od³±czonych poddrzew"
+
+#: ../repair/progress.c:75
+msgid "moving disconnected inodes to lost+found"
+msgstr "przenoszenie od³±czonych i-wêz³ów do lost+found"
+
+#: ../repair/progress.c:77
+msgid "verify and correct link counts"
+msgstr "sprawdzanie i poprawianie liczby dowi±zañ"
+
+#: ../repair/progress.c:79
+msgid "verify link counts"
+msgstr "sprawdzanie liczby dowi±zañ"
+
+#: ../repair/progress.c:118
+msgid "cannot malloc pointer to done vector\n"
+msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ wska¼nika do wektora wykonania\n"
+
+#: ../repair/progress.c:134
+msgid "unable to create progress report thread\n"
+msgstr "nie uda³o siê utworzyæ w±tku raportowania postêpu\n"
 
-#: ../repair/phase6.c:4061
+#: ../repair/progress.c:173
+msgid "progress_rpt: cannot malloc progress msg buffer\n"
+msgstr "progress_rpt: nie uda³o siê przydzieliæ bufora komunikatów postêpu\n"
+
+#: ../repair/progress.c:187
+msgid "progress_rpt: cannot create timer\n"
+msgstr "progress_rpt: nie mo¿na utworzyæ zegara\n"
+
+#: ../repair/progress.c:190
+msgid "progress_rpt: cannot set timer\n"
+msgstr "progress_rpt: nie mo¿na ustawiæ zegara\n"
+
+#: ../repair/progress.c:214
+msgid "progress_rpt: cannot lock progress mutex\n"
+msgstr "progress_rpt: nie mo¿na zablokowaæ muteksu\n"
+
+#: ../repair/progress.c:251 ../repair/progress.c:354
 #, c-format
-msgid "would move to %s\n"
-msgstr "zosta³by przeniesiony do %s\n"
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
 
-#: ../repair/phase7.c:41
+#: ../repair/progress.c:259
 #, c-format
-msgid "resetting inode %llu nlinks from %d to %d\n"
-msgstr "przestawiono nlinks i-wêz³a %llu z %d na %d\n"
+msgid "\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: elapsed time %s - processed %d %s per 
minute\n"
+msgstr "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: miniony czas %s - przetworzono %d %s na 
minutê\n"
 
-#: ../repair/phase7.c:47
+#: ../repair/progress.c:264
 #, c-format
-msgid "nlinks %d will overflow v1 ino, ino %llu will be converted to version 
2\n"
-msgstr "nlinks %d przepe³ni i-wêze³ v1, i-wêze³ %llu bêdzie skonwertowany do 
wersji 2\n"
+msgid "\t- %02d:%02d:%02d: Phase %d: %llu%% done - estimated remaining time 
%s\n"
+msgstr "\t- %02d:%02d:%02d: Faza %d: %llu%% zrobione - przewidywany pozosta³y 
czas %s\n"
+
+#: ../repair/progress.c:272
+msgid "progress_rpt: error unlock msg mutex\n"
+msgstr "progress_rpt: b³±d odblokowywania muteksu komunikatów\n"
+
+#: ../repair/progress.c:278
+msgid "cannot delete timer\n"
+msgstr "nie mo¿na usun±æ zegara\n"
+
+#: ../repair/progress.c:292
+msgid "set_progress_msg: cannot lock progress mutex\n"
+msgstr "set_progress_msg: nie mo¿na zablokowaæ mutekstu postêpu\n"
 
-#: ../repair/phase7.c:56
+#: ../repair/progress.c:302
+msgid "set_progress_msg: cannot unlock progress mutex\n"
+msgstr "set_progress_msg: nie mo¿na odblokowaæ mutekstu postêpu\n"
+
+#: ../repair/progress.c:322
+msgid "print_final_rpt: cannot lock progress mutex\n"
+msgstr "print_final_rpt: nie mo¿na zablokowaæ mutekstu postêpu\n"
+
+#: ../repair/progress.c:358
+msgid "print_final_rpt: cannot unlock progress mutex\n"
+msgstr "print_final_rpt: nie mo¿na odblokowaæ muteksu postêpu\n"
+
+#: ../repair/progress.c:407
 #, c-format
-msgid "would have reset inode %llu nlinks from %d to %d\n"
-msgstr "nlinks i-wêz³a %llu zosta³oby przestawione z %d na %d\n"
+msgid "%02d:%02d:%02d"
+msgstr "%02d:%02d:%02d"
 
-#: ../repair/phase7.c:140 ../repair/phase7.c:145
+#: ../repair/progress.c:429
 #, c-format
-msgid "ino: %llu, bad d_inode magic saw: (0x%x) expecting (0x%x)\n"
-msgstr "i-wêze³: %llu, zauwa¿ono b³êdn± liczbê magiczn± d_inode (0x%x)\n"
+msgid "%d week"
+msgstr "%d tygodni"
 
-#: ../repair/phase7.c:201
-msgid "Phase 7 - verify and correct link counts...\n"
-msgstr "Faza 7 - sprawdzanie i poprawianie liczby dowi±zañ...\n"
+# XXX: ngettext()
+#: ../repair/progress.c:439
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgstr "%d dni"
 
-#: ../repair/phase7.c:203
-msgid "Phase 7 - verify link counts...\n"
-msgstr "Faza 7 - sprawdzanie liczby dowi±zañ...\n"
+#: ../repair/progress.c:446 ../repair/progress.c:463 ../repair/progress.c:481
+#: ../repair/progress.c:491
+msgid ", "
+msgstr ", "
 
-#: ../repair/phase7.c:253
+#: ../repair/progress.c:455
 #, c-format
-msgid "couldn't map inode %llu, err = %d, can't compare link counts\n"
-msgstr "nie uda³o siê odwzorowaæ i-wêz³a %llu, b³±d %d, nie mo¿na porównaæ 
liczby dowi±zañ\n"
+msgid "%d hour"
+msgstr "%d godzin"
+
+#: ../repair/progress.c:473
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgstr "%d minut"
+
+#: ../repair/progress.c:488
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgstr "%d sekund"
+
+#: ../repair/progress.c:509
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"    XFS_REPAIR Summary  %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"    Podsumowanie XFS_REPAIR %s\n"
+
+#: ../repair/progress.c:511
+msgid "Phase\t\tStart\t\tEnd\t\tDuration\n"
+msgstr "Faza\t\tPocz±tek\tKoniec\t\tCzas trwania\n"
+
+#: ../repair/progress.c:516 ../repair/progress.c:519
+#, c-format
+msgid "Phase %d:\tSkipped\n"
+msgstr "Faza %d:\tPominiêta\n"
+
+#: ../repair/progress.c:523
+#, c-format
+msgid "Phase %d:\t%02d/%02d %02d:%02d:%02d\t%02d/%02d %02d:%02d:%02d\t%s\n"
+msgstr "Faza %d:\t%02d.%02d %02d:%02d:%02d\t%02d.%02d %02d:%02d:%02d\t%s\n"
+
+#: ../repair/progress.c:529
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Total run time: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ca³kowity czas trwania: %s\n"
 
 #: ../repair/rt.c:47
 msgid "couldn't allocate memory for incore realtime bitmap.\n"
@@ -8106,165 +8372,175 @@ msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku 
btbno %d/%d\n"
 msgid "bno freespace btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect 
%d\n"
 msgstr "blok b-drzewa bno wolnego miejsca przypisany (stan %d), agno %d, bno 
%d, podejrzany %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:552
+#: ../repair/scan.c:554
 #, c-format
 msgid "block (%d,%d) multiply claimed by bno space tree, state - %d\n"
 msgstr "blok (%d,%d) wielokrotnie przypisany do drzewa bno miejsca, stan - 
%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:632
+#: ../repair/scan.c:634
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in btcnt block %d/%d\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna %#x w bloku btcbt %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:639
+#: ../repair/scan.c:641
 #, c-format
 msgid "expected level %d got %d in btcnt block %d/%d\n"
 msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku btcnt %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:659
+#: ../repair/scan.c:661
 #, c-format
 msgid "bcnt freespace btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect 
%d\n"
 msgstr "blok b-drzewa bcnt wolnego miejsca przypisany (stan %d), agno %d, bno 
%d, podejrzany %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:711
+#: ../repair/scan.c:715
 #, c-format
 msgid "block (%d,%d) already used, state %d\n"
 msgstr "blok (%d,%d) ju¿ u¿ywany, stan %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:803
+#: ../repair/scan.c:807
 #, c-format
 msgid "bad magic # %#x in inobt block %d/%d\n"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna %#x w bloku inobt %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:811
+#: ../repair/scan.c:815
 #, c-format
 msgid "expected level %d got %d in inobt block %d/%d\n"
 msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku inobt %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:835
+#: ../repair/scan.c:839
 #, c-format
 msgid "inode btree block claimed (state %d), agno %d, bno %d, suspect %d\n"
 msgstr "blok b-drzewa i-wêz³ów przypisany (stan %d), agno %d, bno %d, 
podejrzany %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:860
+#: ../repair/scan.c:864
 #, c-format
 msgid "dubious inode btree block header %d/%d\n"
 msgstr "w±tpliwy nag³ówek bloku b-drzewa i-wêz³ów %d/%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:898
+#: ../repair/scan.c:902
 #, c-format
 msgid "badly aligned inode rec (starting inode = %llu)\n"
 msgstr "b³êdnie wyrównany rekord i-wêz³a (pocz±tkowy i-wêze³ = %llu)\n"
 
-#: ../repair/scan.c:914
+#: ../repair/scan.c:918
 #, c-format
 msgid "bad starting inode # (%llu (0x%x 0x%x)) in ino rec, skipping rec\n"
 msgstr "b³êdny numer pocz±tkowego i-wêz³a (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie 
i-wêz³a, pominiêto rekord\n"
 
-#: ../repair/scan.c:923
+#: ../repair/scan.c:927
 #, c-format
 msgid "bad ending inode # (%llu (0x%x 0x%x)) in ino rec, skipping rec\n"
 msgstr "b³êdny numer koñcowego i-wêz³a (%llu (0x%x 0x%x)) w rekordzie i-wêz³a, 
pominiêto rekord\n"
 
-#: ../repair/scan.c:952
+#: ../repair/scan.c:956
 #, c-format
 msgid "inode chunk claims used block, inobt block - agno %d, bno %d, inopb 
%d\n"
 msgstr "czê¶æ i-wêz³a odwo³uje siê do u¿ywanego bloku, blok inobt - agno %d, 
bno %d, inopb %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:977
+#: ../repair/scan.c:981
 #, c-format
 msgid "inode rec for ino %llu (%d/%d) overlaps existing rec (start %d/%d)\n"
 msgstr "rekord i-wêz³a dla i-wêz³a %llu (%d/%d) nachodzi na istniej±cy rekord 
(pocz±tek %d/%d)\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1030
+#: ../repair/scan.c:1034
 #, c-format
 msgid "ir_freecount/free mismatch, inode chunk %d/%d, freecount %d nfree %d\n"
 msgstr "niezgodno¶æ ir_freecount/free, czê¶æ i-wêz³a %d/%d, freecount %d nfree 
%d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1102
+#: ../repair/scan.c:1106
 #, c-format
 msgid "can't read agfl block for ag %d\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku agfl dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1116
+#: ../repair/scan.c:1120
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u in agfl, agno %d\n"
 msgstr "b³êdne agbno %u w agfl, agno %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1125
+#: ../repair/scan.c:1129
 #, c-format
 msgid "freeblk count %d != flcount %d in ag %d\n"
 msgstr "liczba freeblk %d != flcount %d w ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1155
+#: ../repair/scan.c:1156
 #, c-format
 msgid "can't get root superblock for ag %d\n"
 msgstr "nie mo¿na uzyskaæ g³ównego superbloku dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1161
+#: ../repair/scan.c:1162
 msgid "can't allocate memory for superblock\n"
 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla superbloku\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1171
+#: ../repair/scan.c:1172
 #, c-format
 msgid "can't read agf block for ag %d\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku agf dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1182
+#: ../repair/scan.c:1183
 #, c-format
 msgid "can't read agi block for ag %d\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ bloku agi dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1206
+#: ../repair/scan.c:1207
 #, c-format
 msgid "reset bad sb for ag %d\n"
 msgstr "przestawiono b³êdny superbloku dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1209
+#: ../repair/scan.c:1210
 #, c-format
 msgid "would reset bad sb for ag %d\n"
 msgstr "b³êdny superblok dla ag %d zosta³by przestawiony\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1214
+#: ../repair/scan.c:1215
 #, c-format
 msgid "reset bad agf for ag %d\n"
 msgstr "przestawiono b³êdne agf dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1217
+#: ../repair/scan.c:1218
 #, c-format
 msgid "would reset bad agf for ag %d\n"
 msgstr "b³êdne agf dla ag %d zosta³oby przestawione\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1222
+#: ../repair/scan.c:1223
 #, c-format
 msgid "reset bad agi for ag %d\n"
 msgstr "przestawiono b³êdne agi dla ag %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1225
+#: ../repair/scan.c:1226
 #, c-format
 msgid "would reset bad agi for ag %d\n"
 msgstr "b³êdna agi dla ag %d zosta³oby przestawione\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1235
+#: ../repair/scan.c:1236
 #, c-format
 msgid "bad uncorrected agheader %d, skipping ag...\n"
 msgstr "b³êdny nie poprawiony agheader %d, pominiêto ag...\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1254
+#: ../repair/scan.c:1252
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u for btbno root, agno %d\n"
 msgstr "b³êdne agbno %u dla g³ównego btbno, agno %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1266
+#: ../repair/scan.c:1264
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u for btbcnt root, agno %d\n"
 msgstr "b³êdne agbno %u dla g³ównego btbcnt, agno %d\n"
 
-#: ../repair/scan.c:1277
+#: ../repair/scan.c:1275
 #, c-format
 msgid "bad agbno %u for inobt root, agno %d\n"
 msgstr "b³êdne agbno %u dla g³ównego inobt, agno %d\n"
 
+#: ../repair/threads.c:90
+#, c-format
+msgid "cannot create worker threads, error = [%d] %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ w±tków pracuj±cych, b³±d: [%d] %s\n"
+
+#: ../repair/threads.c:108
+#, c-format
+msgid "cannot allocate worker item, error = [%d] %s\n"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ elementu pracuj±cego, b³±d: [%d] %s\n"
+
 #: ../repair/versions.c:83
 #, c-format
 msgid "bogus quota flags 0x%x set in superblock"
@@ -8430,102 +8706,142 @@ msgstr ""
 "\tzawiera wyrównane i-wêz³y. System plików zosta³by zdegradowany.\n"
 "\tTrwale zdegradowa³oby to wydajno¶æ tego systemu plików.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:73
+#: ../repair/xfs_repair.c:87
 #, c-format
-msgid "Usage: %s [-nLvV] [-o subopt[=value]] [-l logdev] [-r rtdev] devname\n"
-msgstr "Sk³adnia: %s [-nLvV] [-o podopcja[=warto¶æ]] [-l urz_loga] [-r urz_rt] 
urz±dzenie\n"
+msgid ""
+"Usage: %s [options] device\n"
+"\n"
+"Options:\n"
+" -f      The device is a file\n"
+" -L      Force log zeroing. Do this as a last resort.\n"
+" -l logdev  Specifies the device where the external log resides.\n"
+" -m maxmem  Maximum amount of memory to be used in megabytes.\n"
+" -n      No modify mode, just checks the filesystem for damage.\n"
+" -P      Disables prefetching.\n"
+" -r rtdev   Specifies the device where the realtime section resides.\n"
+" -v      Verbose output.\n"
+" -c subopts  Change filesystem parameters - use xfs_admin.\n"
+" -o subopts  Override default behaviour, refer to man page.\n"
+" -t interval Reporting interval in minutes.\n"
+" -d      Repair dangerously.\n"
+" -V      Reports version and exits.\n"
+msgstr ""
+"Sk³adnia: %s [opcje] urz±dzenie\n"
+"\n"
+"Opcje:\n"
+" -f      Urz±dzenie jest plikiem\n"
+" -L      Wymuszenie wyzerowania loga. Wykonywaæ tylko w 
ostateczno¶ci.\n"
+" -l urz_loga Okre¶lenie urz±dzenia z zewnêtrznym logiem.\n"
+" -m maks_pam Maksymalna ilo¶æ pamiêci do u¿ycia w megabajtach.\n"
+" -n      Tryb bez modyfikacji, tylko sprawdzenie systemu plików.\n"
+" -P      Wy³±czenie prefetch.\n"
+" -r urz_rt  Okre¶lenie urz±dzenia z sekcj± realtime.\n"
+" -v      Szczegó³owe wyj¶cie.\n"
+" -c podopcje Zmiana parametrów systemu plików przy u¿yciu xfs_admina.\n"
+" -o podopcje Zmiana domy¶lnego zachowania, wiêcej na stronie manuala.\n"
+" -t czas   Okres informowania o postêpach w minutach.\n"
+" -d      Naprawianie w sposób niebezpieczny.\n"
+" -V      Wypisanie informacji o wersji i zakoñczenie.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:85
+#: ../repair/xfs_repair.c:113
 msgid "no error"
 msgstr "brak b³êdu"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:86
+#: ../repair/xfs_repair.c:114
 msgid "bad magic number"
 msgstr "b³êdna liczba magiczna"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:87
+#: ../repair/xfs_repair.c:115
 msgid "bad blocksize field"
 msgstr "b³êdne pole blocksize"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:88
+#: ../repair/xfs_repair.c:116
 msgid "bad blocksize log field"
 msgstr "b³êdne pole loga blocksize"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:89
-msgid "bad version number"
-msgstr "b³êdny numer wersji"
+#: ../repair/xfs_repair.c:117
+msgid "bad or unsupported version"
+msgstr "b³êdna lub nie obs³ugiwana wersja"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:91
+#: ../repair/xfs_repair.c:119
 msgid "filesystem mkfs-in-progress bit set"
 msgstr "ustawiony bit mkfs-in-progress systemu plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:93
+#: ../repair/xfs_repair.c:121
 msgid "inconsistent filesystem geometry information"
 msgstr "niespójne informacje o geometrii systemu plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:95
+#: ../repair/xfs_repair.c:123
 msgid "bad inode size or inconsistent with number of inodes/block"
 msgstr "b³êdny rozmiar i-wêz³a lub niespójno¶æ z liczb± i-wêz³ów/blok"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:96
+#: ../repair/xfs_repair.c:124
 msgid "bad sector size"
 msgstr "b³êdny rozmiar sektora"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:98
+#: ../repair/xfs_repair.c:126
 msgid "AGF geometry info conflicts with filesystem geometry"
 msgstr "informacje o geometrii AGF s± w konflikcie z geometri± systemu plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:100
+#: ../repair/xfs_repair.c:128
 msgid "AGI geometry info conflicts with filesystem geometry"
 msgstr "informacje o geometrii AGI s± w konflikcie z geometri± systemu plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:102
+#: ../repair/xfs_repair.c:130
 msgid "AG superblock geometry info conflicts with filesystem geometry"
 msgstr "informacje o geometrii superbloku AG s± w konflikcie z geometri± 
systemu plików"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:103
+#: ../repair/xfs_repair.c:131
 msgid "attempted to perform I/O beyond EOF"
 msgstr "próbowano wykonaæ operacjê we/wy poza koñcem pliku"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:105
+#: ../repair/xfs_repair.c:133
 msgid "inconsistent filesystem geometry in realtime filesystem component"
 msgstr "niespójna geometria systemu plików w sk³adniku realtime"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:107
+#: ../repair/xfs_repair.c:135
 msgid "maximum indicated percentage of inodes > 100%"
 msgstr "okre¶lono maksymalny procent i-wêz³ów > 100%"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:109
+#: ../repair/xfs_repair.c:137
 msgid "inconsistent inode alignment value"
 msgstr "niespójna warto¶æ wyrównania i-wêz³a"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:111
+#: ../repair/xfs_repair.c:139
 msgid "not enough secondary superblocks with matching geometry"
 msgstr "za ma³o zapasowych superbloków o pasuj±cej geometrii"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:113
+#: ../repair/xfs_repair.c:141
 msgid "bad stripe unit in superblock"
 msgstr "b³êdna jednostka pasa w superbloku"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:115
+#: ../repair/xfs_repair.c:143
 msgid "bad stripe width in superblock"
 msgstr "b³êdna szeroko¶æ pasa w superbloku"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:117
+#: ../repair/xfs_repair.c:145
 msgid "bad shared version number in superblock"
 msgstr "b³êdny numer wersji wspó³dzielenia w superbloku"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:122
+#: ../repair/xfs_repair.c:150
 #, c-format
 msgid "bad error code - %d\n"
 msgstr "b³êdny kod b³êdu - %d\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:130
+#: ../repair/xfs_repair.c:158
 #, c-format
 msgid "-%c %s option cannot have a value\n"
 msgstr "opcja -%c %s nie przyjmuje warto¶ci\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:295
+#: ../repair/xfs_repair.c:254
+msgid "-o bhash option cannot be used with -m option\n"
+msgstr "opcja -o bhash nie mo¿e byæ u¿yta wraz z opcj± -m\n"
+
+#: ../repair/xfs_repair.c:296
+msgid "-m option cannot be used with -o bhash option\n"
+msgstr "opcja -m nie mo¿e byæ u¿yta wraz z opcj± -o bhash\n"
+
+#: ../repair/xfs_repair.c:350
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8534,52 +8850,52 @@ msgstr ""
 "\n"
 "b³±d krytyczny - "
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:384
+#: ../repair/xfs_repair.c:439
 #, c-format
 msgid "sb root inode value %llu %sinconsistent with calculated value %lu\n"
 msgstr "warto¶æ i-wêz³a g³ównego superbloku %llu %sniespójna z obliczon± 
warto¶ci± %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:391
+#: ../repair/xfs_repair.c:446
 #, c-format
 msgid "resetting superblock root inode pointer to %lu\n"
 msgstr "przestawiono wska¼nik i-wêz³a g³ównego superbloku na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:395
+#: ../repair/xfs_repair.c:450
 #, c-format
 msgid "would reset superblock root inode pointer to %lu\n"
 msgstr "wska¼nik i-wêz³a g³ównego superbloku zosta³by przestawiony na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:407
+#: ../repair/xfs_repair.c:462
 #, c-format
 msgid "sb realtime bitmap inode %llu %sinconsistent with calculated value 
%lu\n"
 msgstr "i-wêze³ bitmapy realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczon± 
warto¶ci± %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:414
+#: ../repair/xfs_repair.c:469
 #, c-format
 msgid "resetting superblock realtime bitmap ino pointer to %lu\n"
 msgstr "przestawiono wska¼nik i-wêz³a bitmapy realtime superbloku na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:418
+#: ../repair/xfs_repair.c:473
 #, c-format
 msgid "would reset superblock realtime bitmap ino pointer to %lu\n"
 msgstr "wska¼nik i-wêz³a bitmapy realtime superbloku zosta³by przestawiony na 
%lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:430
+#: ../repair/xfs_repair.c:485
 #, c-format
 msgid "sb realtime summary inode %llu %sinconsistent with calculated value 
%lu\n"
 msgstr "i-wêze³ opisu realtime superbloku %llu %sniespójny z obliczon± 
warto¶ci± %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:437
+#: ../repair/xfs_repair.c:492
 #, c-format
 msgid "resetting superblock realtime summary ino pointer to %lu\n"
 msgstr "przestawiono wska¼nik i-wêz³a opisu realtime superbloku na %lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:441
+#: ../repair/xfs_repair.c:496
 #, c-format
 msgid "would reset superblock realtime summary ino pointer to %lu\n"
 msgstr "wska¼nik i-wêz³a opisu realtime superbloku zosta³by przestawiony na 
%lu\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:477
+#: ../repair/xfs_repair.c:544
 msgid ""
 "Primary superblock would have been modified.\n"
 "Cannot proceed further in no_modify mode.\n"
@@ -8589,41 +8905,61 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na kontynuowaæ w trybie bez modyfikacji.\n"
 "Zakoñczono.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:493
+#: ../repair/xfs_repair.c:561
 #, c-format
 msgid "%s: cannot repair this filesystem. Sorry.\n"
 msgstr "%s: niestety nie mo¿na naprawiæ tego systemu plików.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:520
+#: ../repair/xfs_repair.c:585
+#, c-format
+msgid "    - reporting progress in intervals of %s\n"
+msgstr "    - informowanie o postêpie w odstêpach %s\n"
+
+#: ../repair/xfs_repair.c:631
+#, c-format
+msgid "    - max_mem = %lu, icount = %llu, imem = %llu, dblock = %llu, 
dmem = %llu\n"
+msgstr "    - max_mem = %lu, icount = %llu, imem = %llu, dblock = %llu, 
dmem = %llu\n"
+
+#: ../repair/xfs_repair.c:644
+#, c-format
+msgid "Required memory for repair is greater that the maximum specified with 
the -m option. Please increase it to at least %lu.\n"
+msgstr "Pamiêæ wymagana do naprawy przekracza maksimum okre¶lone opcj± -m. 
Proszê j± zwiêkszyæ do co najmniej %lu.\n"
+
+#: ../repair/xfs_repair.c:662
+#, c-format
+msgid "    - block cache size set to %d entries\n"
+msgstr "    - rozmiar bufora bloku ustawiony na %d wpisów\n"
+
+#: ../repair/xfs_repair.c:686
 msgid "Found unsupported filesystem features. Exiting now.\n"
 msgstr "Znaleziono nie obs³ugiwane cechy systemu plików. Zakoñczono.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:543
+#: ../repair/xfs_repair.c:704
 #, c-format
 msgid "No modify flag set, skipping phase 5\n"
 msgstr "Ustawiono flagê braku modyfikacji, pominiêto fazê 5\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:555
+#: ../repair/xfs_repair.c:718
 msgid "Inode allocation btrees are too corrupted, skipping phases 6 and 7\n"
 msgstr "B-drzewa alokacji i-wêz³ów s± zbyt uszkodzone, pominiêto fazy 6 i 7\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:561
+#: ../repair/xfs_repair.c:724
 msgid "Warning: no quota inodes were found. Quotas disabled.\n"
 msgstr "Uwaga: nie znaleziono i-wêz³ów limitów (quot). Limity wy³±czone.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:564
+#: ../repair/xfs_repair.c:727
 msgid "Warning: no quota inodes were found. Quotas would be disabled.\n"
 msgstr "Uwaga: nie znaleziono i-wêz³ów limitów (quot). Limity zosta³yby 
wy³±czone.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:569
+#: ../repair/xfs_repair.c:732
 msgid "Warning: quota inodes were cleared. Quotas disabled.\n"
 msgstr "Uwaga: i-wêz³y limitów (quot) by³y wyczyszczone. Limity wy³±czone.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:572
+#: ../repair/xfs_repair.c:735
 msgid "Warning: quota inodes would be cleared. Quotas would be disabled.\n"
 msgstr "Uwaga: i-wêz³y limitów (quot) zosta³yby wyczyszczone. Limity zosta³yby 
wy³±czone.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:578
+#: ../repair/xfs_repair.c:741
 msgid ""
 "Warning: user quota information was cleared.\n"
 "User quotas can not be enforced until limit information is recreated.\n"
@@ -8631,7 +8967,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach u¿ytkowników by³y wyczyszczone.\n"
 "Limity u¿ytkowników nie mog± byæ wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:582
+#: ../repair/xfs_repair.c:745
 msgid ""
 "Warning: user quota information would be cleared.\n"
 "User quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
@@ -8639,7 +8975,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach u¿ytkowników zosta³yby wyczyszczone.\n"
 "Limity u¿ytkowników nie mog³yby byæ wymuszone do czasu odtworzenia 
informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:590
+#: ../repair/xfs_repair.c:753
 msgid ""
 "Warning: group quota information was cleared.\n"
 "Group quotas can not be enforced until limit information is recreated.\n"
@@ -8647,7 +8983,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach grup by³y wyczyszczone.\n"
 "Limity grup nie mog± byæ wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:594
+#: ../repair/xfs_repair.c:757
 msgid ""
 "Warning: group quota information would be cleared.\n"
 "Group quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
@@ -8655,7 +8991,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach grup zosta³yby wyczyszczone.\n"
 "Limity grup nie mog³yby byæ wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:602
+#: ../repair/xfs_repair.c:765
 msgid ""
 "Warning: project quota information was cleared.\n"
 "Project quotas can not be enforced until limit information is recreated.\n"
@@ -8663,7 +8999,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach projektów by³y wyczyszczone.\n"
 "Limity projektów nie mog± byæ wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:606
+#: ../repair/xfs_repair.c:769
 msgid ""
 "Warning: project quota information would be cleared.\n"
 "Project quotas could not be enforced until limit information was recreated.\n"
@@ -8671,15 +9007,15 @@ msgstr ""
 "Uwaga: informacje o limitach projektów zosta³yby wyczyszczone.\n"
 "Limity projektów nie mog³yby byæ wymuszone do czasu odtworzenia informacji.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:617
+#: ../repair/xfs_repair.c:780
 msgid "No modify flag set, skipping filesystem flush and exiting.\n"
 msgstr "Flaga braku modyfikacji ustawiona, pominiêto zrzucanie systemu plików, 
zakoñczono.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:641
+#: ../repair/xfs_repair.c:800
 msgid "Note - quota info will be regenerated on next quota mount.\n"
 msgstr "Uwaga - informacje o limitach zostan± ponownie wygenerowane przy 
nastêpnym montowaniu.\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:647
+#: ../repair/xfs_repair.c:806
 #, c-format
 msgid ""
 "Note - stripe unit (%d) and width (%d) fields have been reset.\n"
@@ -8688,7 +9024,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga - pola jednostki pasa (%d) i szeroko¶ci pasa (%d) zosta³y 
przestawione.\n"
 "Proszê ustawiæ przy u¿yciu mount -o sunit=<warto¶æ>,swidth=<warto¶æ>\n"
 
-#: ../repair/xfs_repair.c:663
+#: ../repair/xfs_repair.c:829
 msgid "done\n"
 msgstr "gotowe\n"
 
-- 
1.6.0.5

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>