xfs
[Top] [All Lists]

Giam ngay 50% phi hoa mang va tang Modem 4 port

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Giam ngay 50% phi hoa mang va tang Modem 4 port
From: "hoatt tran" <fpttelecom19@xxxxxxxxx>
Date: Mon, 3 Nov 2008 10:45:18 +0700
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:received:received:message-id:date:from:subject :mime-version:content-type; bh=dseQXucv1r2e8nMxwHpKercBWyg1CUtp76ozYxcsDcs=; b=f2CXwHzcUjNuuXR2jY+LL1nGC+nm4sV0UWulsHnnyPIcZ1SmKmELy2RB/fp9emUQoy vezgeNiW27lalkYnHNSWGB5MVcsUyXphTfVBpABsJ1shb0DiznalFilLRQed9WqoW7RA AxxG7ikgLvD4TSYg/FfARIZeoJl6rUzNo/QuU=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=message-id:date:from:subject:mime-version:content-type; b=e0Im3O8hk7Id1bx/WJ96fO5fEnX51zOFlV5ci0RRwIK0G/zFBnDJOW5VSuLCcIrb9s IMl9xQEdPBMCGVWAjz7rtxOoU2anpSYV05l7Js90wbHukSSaRIILnnqVibDIPwqSYJUw BcbQmsHoZRur+VXOqdjs5aIT2SqvXhCWNqUOY=
*"**Thang KM vang â?? Hoan tien den tet**"***

*Giam ngay 50% phi hoa mang va tang Modem 4 port*

Chi ap dung doi voi khach hang(KH) dang ky goi danh co ca nhan (gia dinh).

-     Hoa mang moi:

400,000 VND hoa mang *MegaME* (gom modem 4 port & phi hoa mang)

600,000 VND hoa mang *MegaYOU* (gom modem 4 port & phi hoa mang)

-     Ä?oi voi KH Ä?a co modem:

·     Giam 50% phi hoa mang *MegaME/MegaYOU*

·     Dac biet, tang tien su dung den het het nam Mau Ty (het thang
1/2009). Tang 200,000VND cuoc su dung trong vong 4 thang (Moi thang giam
50,000VND vao cuoc su dung hang thang) â?? *Ap dung cho goi Tron goi*

-     Ä?oi voi KH mua modem Wifi: Mien 100% phi hoa mang MegaME/MegaYOU.Modem 4 port tri gia 800,000 VND

Modem Wifi tri gia 1,300,000 VND

*Goi MegaYOU: toc do (3,072/512 Kpbs) *Phi khoi tao dich vu la 600,000 VND**

- Tron goi : 250,000 VND /thang

- Luu luong: thue bao 60,000 VND/thang. Phi tren 1 Mbyte du lieu la 60 VND

*Goi MegaME: toc do (5,120/640 Kpbs) *Phi khoi tao dich vu la 250,000 VND**

- Tron goi : 350,000 VND /thang

- Luu luong: thue bao 80,000 VND/thang. Phi tren 1 Mbyte du lieu la 80 VND*D�ch vụ truy cập Internet bằng cáp quang - FTTH****Fiber To The Home (FTTH)**Fiber Public*

*Fiber Bronze*

*Fiber Silver*

*Fiber Gold*

*Dong*

*Bac*

*Vang*

Toc do toi da

10 Mbps

6Mbps

8Mbps

12Mbps

Cam ket toc do

>= 384 Kbps

>= 256 Kbps

>= 384 Kbps

>= 512 KbpsCuoc lap dat

8,000000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

Cuoc tron goi

3,000,000

2,500,000

3,000,000

6,000,000*Fiber Public 50% phi hoa mang va tang 1,000,000vnd cuoc phi trong 6 thang
dau tien *

*Fiber Bronze, Silver, Gold giam ngay 5,000,000vnd phi hoa mang*(Gia tren chua bao gom 10% VAT )


  Quy khach hang vui long tham khao them bang gia dich vu ADSL va cac thu
tuc can thiet khi dang ky dich vu ADSL cua *F**P**T*.Moi thac mac xin vui long lien he qua email hay qua so dien thoai duoi day
de duoc tu van vien tu van và *den tan nha lam thu tuc dang ky dich vu*Hay lien he ngay voi chung toi hoac truy cap vao trang web *
http://www.adsl-tructuyen.com* de duoc *kiem tra khu vuc chinh xac nhat *&
duoc lap dat trong thoi gian som nhat (qui khach hang co the lien lac voi
nguoi than o xa, noi chuyen qua dien thoai va thay mat nguoi than cua minh
qua Webcamâ?¦.va nhieu nhieu tien ich hon nua).Rat mong nhan duoc thong tin som nhat cua quy khach.Tran trong.

**************************

*F**P**T** **Telecom -* *Internet Broadband Dept* *.*

197 D2 Street, Van Thanh Bac Ward 25, Binh Thanh District.

*Tran Trung Hoa*

Phone: *22009002*

Fax: 9330362

Mobile: *090.838.15.19*

*Mail: **hoatt@xxxxxxx***

Website: *http://www.adsl-tructuyen.com*

Y!M: tthoavn@xxxxxxxxx

* Xin cam on qui khach da doc mail nay va thanh that xin loi neu nhu lam
phien qui khach!


[[HTML alternate version deleted]]

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • Giam ngay 50% phi hoa mang va tang Modem 4 port, hoatt tran <=