ogl-sample-cvs
[Top] [All Lists]

=?windows-874?b?Rlc6IFJlOiDhqOmnounNwdnF4L7X6M3gounSw+jHwaHSw7vD0KrYwc3N

To: napong_pe...@xxxxxxxxxxx
Subject: =?windows-874?b?Rlc6IFJlOiDhqOmnounNwdnF4L7X6M3gounSw+jHwaHSw7vD0KrYwc3NueTFuezD0LQ=?==?windows-874?b?0bq7w9Dgt8ggW1RoYWl3b3JrIEdyb3VwXQ==?=
From: "zow_sunny@xxxxxxxxxx" <zow_sunny@xxxxxxxxxx>
Date: Wed, 17 Oct 2007 20:41:38 +0700
Sender: ogl-sample-cvs-bounce@xxxxxxxxxxx

               

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ลงทะเบียนศึกษาระบบการทำธุรกิจในอนาคต

คุณเป็นผู้ที่โชคดีมากๆ เพราะมีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ที่จะได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้

ในการทำงานดังกล่าว คุณสามารถทำได้ และมีรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งยังเป็นมรดก

ดังนั้น คุณจะต้องจริงจังที่จะเรียนรู้ระบบทั้งหมด

=================================

เนื้อหาในส่วนแรก จะให้คุณเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นอินเตอร์เน็ต

ซึ่งทุกวันนี้ ธุรกิจบนสื่อโทรทัศน์ คุณคงเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้น ไม่มีรายได้

เช่นเดียวกัน คุณจะเป็นเพียงแค่ผู้ดู  เป็นเพียงแค่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

หรือคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ จากสื่ออินเตอร์เน็ต

ระบบการทำธุรกิจในอนาคตจะสอนให้คุณมองการณ์ไกล

ให้เห็นถึงการทำงาน และการสร้างรายได้ในอนาคตของคุณ

ของบุตรหลานของคุณ ว่าจะเป็นเช่นไร  และยากง่ายแค่ไหน

รวมถึง การมีอิสระภาพทางการเงิน และอิสระภาพทางเวลา

และการใช้เทคโนโลยี ในการทำงานแทนคุณ

=================================

คุณสามารถเริ่มต้นศึกษาได้ โดยการคลิกที่เว็บทางด้านล่างนี้

เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมการประชุมได้ที่

 

www.hbb4u.com/online

 

ขอให้คุณดาวน์โหลด พร้อมทั้งติดตั้งลงทะเบียน เช่น คุณชื่อ ปฏิภาณ

ก็ให้ตั้งชื่อว่า

 

ศันสนีย์-ปฏิภาณ (ภาษาไทยเท่านั้น)

 

เพื่อสะดวกในการอ้างอิงที่ปรึกษาผู้แนะนำคุณ และเช็คผู้ที่เข้ามาร่วมประชุม

และจะมีการอบรม Online

 

ใน วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม 2550 เวลา 18:45-20:30 น.

ส่วนรายละเอียดการเข้าห้องประชุม และรหัสผ่าน ทางเราจะโทรไปแจ้งใน วันที่มีการประชุม หรือโทรมาสอบถามได้ที่นี่

หากมีข้อสงสัยขอให้คุณ ติดต่อเข้ามาที่เบอร์

086-321-1023หรือ 089-777-4843

 

ขอแนะนำให้คุณตั้งใจ ศึกษาข้อมูล

มิใช่เพื่อใครแต่เพื่อผล ประโยชน์ต่อตัวคุณเอง

 

ขอแสดงความนับถือ

ศันสนีย์ คงพิพัฒนาการ

International Business Consult

E-mail : perfect@xxxxxxxxx

 

 

ปล.ได้รับอีเมลล์แล้ว กรุณา Reply กลับมาแจ้งด้วย ว่า "ได้รับอีเมลล์แล้ว"

***เนื่องจากเราดึงจากฐานข้อมูลเก่า หากบางท่านจำไม่ได้หรือว่าไม่ได้สนใจระบบงานเราแล้วต้องขอโทษด้วยที่ e-mail ฉบับนี้รบกวนคุณเนื่องจากเราพิมพ์ด้วยมือจริงๆ ซึ่งอาจผิดพลาดได้***


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>