kaio
[Top] [All Lists]

Mát kÃnh truyán hÃnh Äá lát cánh

To: <kaio@xxxxxxxxxxx>
Subject: Một kênh truyền hình để lọt cảnh
From: "SP Viet Nam" <firib@xxxxxxxxxx>
Date: Tue, 2 Oct 2007 01:36:43 +0700
Reply-to: "SP Viet Nam" <vnimages@xxxxxxxxx>
Sender: kaio-bounce@xxxxxxxxxxx

Sự cố hy hữu có một không hai, 1 kênh truyền hình ở Việt Nam để lọt cảnh "nóng" khi phát sóng được đăng trên www.clip.vn
http://clip.vn/watch/gUD,vn,Phat-thanh-vien-truyen-hinh-ho-s-.html
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Mát kÃnh truyán hÃnh Äá lát cánh, SP Viet Nam <=