devfs
[Top] [All Lists]

Dich vu nha dat so 1 tai Hai Phong

To: <devfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: Dich vu nha dat so 1 tai Hai Phong
From: "Timkiemdoitac.vn" <cosmos@xxxxxx>
Date: Wed, 3 Oct 2007 14:13:19 +0700
Reply-to: "Timkiemdoitac.vn" <vanvat@xxxxxxxxx>
Sender: devfs-bounce@xxxxxxxxxxx
ï
  
 
TRUNG TÃM Kà GáI THÃNG TIN MUA BÃN Và CHO THUàNHà ÄáT VÄN MINH
 
Ä/C: 58 Nguyán Bánh KhiÃm - Hái PhÃng (sá cÅ 111)

ÄT: 031 3 84 79 79  -  0912.124.888

http://nhadatvanminh.com

===========================================================================

 

àLáy tin, cháp ánh tái nhà 
à Xem thÃng tin mián phà tái vÄn phÃng
à Lá phà kà gái thÃng tin 100.000Ä/tin/thÃng
 
ThÃng tin mua bÃn ÄÆác cáp nhát liÃn tác tái website http://nhadatvanminh.com
 
v Dách vá: TÆ ván thiát ká, sáa cháa và cái táo nhà á
                   Xin cáp phÃp xÃy dáng, chuyán nhÆáng quyán sá dáng Äát...
         
HÃy gái 0313. 84.79.79
                            0912.124.888

 
[ ChÃng tÃi chÃn thÃnh xin lái náu nhÆ email nÃy lÃm phián tái bán! ]
=================================================================
ChuÆng trÃnh quáng cÃo ÄÆác thác hián bái dách vá  http://timkiemdoitac.vn
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Dich vu nha dat so 1 tai Hai Phong, Timkiemdoitac.vn <=